FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt02/02/2022

Hur kan man bemöta försäkringsbolagets värdering av en skada?

Hej,

min mors särbo råkade ut för en bilolycka nu i början av året och var en hårsmån från att frontalkrocka. Han hann svänga undan men blev krockad längs hela sidan av sin bil innan det blev blev en luftfärd från E4 och ner på en avfart. Polisen skrev ut en bot om vårdslös körning till personen han mötte så det är helt och hållet motpartens fel. Det tråkiga nu är att detta är hans entusiastbil som han kostat på en massa pengar och har ytterligare grejor hemma som han tänkt montera till sommaren. Tittar man på Blocket.se på motsvarande bils marknadsvärde så hamnar det kanske runt 30 tusen men han har kostat på den lika mycket till redan väldigt nyligt och har kvitto på det mesta. Vad har man för rättigheter som offer vid en olycka där det är frågan om vårdslös körning? Kommer han måsta godta exempelvis ett bud på 30 tusen från försäkringsbolaget eftersom det är så mycket bilarna står i på Blocket.se ? Och därmed tappa de 30 tusen han nyligen investerat i bilen?

Min mors särbo är helt förstörd över den här bilen som han köpte ny för 18 år sedan och tagit hand om och att den har gått lite för sin ålder. Han vill såklart få den lagad men har hört från bilskadeverkstaden att det skulle kosta cirka 63 tusen att laga denna bil.

Kan man ställa krav på försäkringsbolaget att inte bli ekonomiskt lidande? Att få bilen lagad?

Vad har han för möjligheter och rättigheter?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att personen i din fråga fått sin bil förstörd i en olycka som inte berodde på denne, och att försäkringsbolaget har värderat bilen lägre än vad personen dels lagt på den, dels reparationskostnaderna, och nu undrar du vilka rättigheter man har i en sådan situation. Frågor om försäkringsförhållanden regleras delvis allmänt i försäkringsavtalslagen, men denna är i stort dispositiv och kan avtalas bort, vilket medför att mycket regleras specifikt i villkoren för försäkringsavtalet.

Försäkringsbolagets rättigheter

Vad som gäller för försäkringsbolagets förhållningsregler och liknande kan oftast utläsas i deras villkor, och varierar något mellan försäkringsbolag. Vanligen så framgår vid bilförsäkringar, att försäkringsbolaget får välja om bilen ska skrotas eller repareras, men det brukar framgå av villkoren om de har en sådan rätt. Vanligen hör försäkringsbolaget av sig till en reparatör för att få en offert på vad det kan kosta att reparera bilen. Då brukar denna kostnad jämföras med marknadsvärdet eller återanskaffningsvärdet för bilen strax innan olyckan skedde (6 kap. 2§ försäkringsavtalslagen). Marknadsvärdet baseras vanligen utifrån årsmodell, hur långt bilen gått, sedvanligt skick, om egendomen exempelvis blivit omodern med tiden och liknande. Att personen lagt mycket pengar på att reparera, ändra, rusta upp bilen och liknande, torde vanligen tyvärr inte påverka försäkringsbolagets värdering, även om lagen lämnar visst utrymme till att beakta renoveringar. Det är ju upp till var och en vad man vill lägga på sin bil. Utgångspunkten är alltså att försäkringsbolaget beslutar om ersättning baserat på marknadsvärdet av bilen, inte vad den kommer kosta att reparera. Detta framgår sannolikt också av avtalsvillkoren.

Om återanskaffning dock inte kan ske, kan detta också regleras i villkoren, men den generella regeln är att värderingen ska ske utifrån vad det skulle kostat att anskaffa likvärdig egendom, precis innan olyckan (6 kap. 2§ försäkringsavtalslagen). Denna formulering i lagen tar främst sikte på när föremålet är väldigt unikt, i lagförarbetena omnämns unika konstföremål och egendom som anskaffats för tillfälliga ändamål. Det är inte omöjligt att argumentera utifrån detta, om det är en väldigt unik bil som utifrån vad som gjorts på bilen, inte går att återanskaffa, men det är dock ganska osäkert att försäkringsbolaget godtar det.

Sist finns det också visst utrymme i lagen för att värderingen ska göras mot reparationskostnaden (samma lagrum som ovan), om reparationen kan ske på ett godtagbart sätt. Denna reglering tar förvisso främst sikte på om det förekommit delskador, och inte om bilen totalförstörts. Om så är fallet, skulle man kunna använda denna regel som utgångspunkt i sin argumentation. Ett rättsfall på området slår dock fast att man inte har rätt till mer ersättning för reparation, än värdeminskningen (NJA 2019 s. 1001). Jag tolkar detta som att försäkringstagaren inte har rätt ersättning beräknad på reparationskostnaderna som är högre än minskningen av egendomens värde till följd av skadan. Så om det kostar 63 000 kr att reparera bilen, kommer troligen ersättning för reparation inte beviljas om bilens värde minskat med mindre.

Som sagt först, så även om det finns viss reglering i lag, så är dessa bestämmelser om försäkringsbolagets värdering av en skadad bil, dispositiva. Detta innebär att försäkringsbolaget är fri att ha andra regler i sina villkor. Dessa regler jag nämnt är därför främst gällande om vederbörandes försäkringsavtal inte säger något annat. Om försäkringsbolaget reglerat detta i villkoren, är det nog tyvärr så att det är det som gäller, så länge de inte är generellt oskäliga. Försäkringsbolag torde generellt inte behöva stå risken för att bilägaren rustar upp och sköter om vanligt slitage som en bil genom åren kommer ha. Om villkoren är otydliga, står dock försäkringsbolaget risken för detta, alltså ska inte kunden lida någon skada av detta.

Vad man kan göra när man är missnöjd

Det första man kan göra är att undersöka villkoren i ens försäkringsavtal, och se vad dessa anger. Dessa är bindande och går som sagt före lagen. Där kan man då se om det finns reglerat hur värderingen ska ske, vilket det torde finnas, och annars kan man börja argumentera med stöd av lagen jag angivit ovan för antingen att renoveringen ska tillgodoräknas i marknadsvärderingen, eller att bilen ska ersättas utifrån reparationskostnaderna. I nästa steg kan man vända sig till försäkringsbolaget om de har gjort en värdering, och begära att de motiverar sitt värderingsbeslut. Det har man som kund rätt till att få motiverat. Det är sedan inte dumt att själv göra en utredning om vad liknande bilar kan kosta att köpa, och då skulle man kunna prata med en bilhandlare som kanske är expert på just denna typ av bil, eller kan uppskatta bilens värde inkluderat renoveringarna som lagts ned. Om man inte kommer överens med försäkringsbolaget kan man anlita en egen värderingsman utsedd av handelskammaren (besiktning.nu), men det kan komma att kosta. Slutligen kan man vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, även om jag är osäker på om det skulle vara ändamålsenligt i detta fall, om det är så att försäkringsbolaget följer sina villkor. Det är mer meningsfullt att vända sig till ARN om de bryter mot sina villkor eller om villkoren är otydliga. Det är gratis att vända sig till ARN. De lämnar ett rådgivande yttrande som företag ofta följer.

Straffrättslig process?

Jag tolkar det som att en annan person har orsakat skadan bilen i fråga, och att denna misstänkts för brott med anledning av detta. I sådana fall har man möjlighet att i brottmålet kräva ersättning för eventuella skador som man inte får ersatt från försäkringsbolaget. Enligt allmän skadeståndsrätt har man rätt till ersättning för sakskada (2 kap. 1§ skadeståndslagen), vilket innefattar reparationskostnader (5 kap. 7§ skadeståndslagen), men endast om det är rimligt att reparera föremålet och att kostnaderna håller sig inom rimliga gränser. Detta är förstås väldigt luddiga regler, vilket beror på att det är en bedömning som görs i varje enskilt fall. Det finns rättsfall där man ersatt för "reparationskostnader" på djur, då ägare torde söka vård trots att det överstiger djurets ekonomiska värde, men jag har tyvärr inte hittat liknande resonemang för entusiastbilar.

Ni kan hos polisen eller domstolen om ärendet går till tingsrätten, framföra ert skadeståndsanspråk. Om det av någon anledning inte skulle gå till tingsrätten, finns det i stället möjlighet att stämma de i en civilrättslig tvist, men innan dess rekommenderar jag er att kontakta en jurist på området för att hjälpa er bedöma om det är ekonomiskt värt det att driva den tvisten. Det kan kosta en del om man förlorar målet i ett tvistemål, men det kostar er ingenting om ni får avslag på anspråk i ett brottmål.

Sammanfattning och råd

Tyvärr är det ganska svårt att vinna sådana ärenden mot försäkringsbolaget, om de har tydliga villkor som de följer. Din fråga kokar helt enkelt ner till avtalstolkning, vilket jag tyvärr inte kan hjälpa dig med inom ramen för din fråga. Jag rekommenderar dig att ni tittar på villkoren hos försäkringsbolaget, och försöker prata med dem. Tyvärr står försäkringsbolagen sällan för utgifter man haft för att underhålla och reparera naturligt slitage, speciellt på bilar, så bilens värde påverkas sällan av detta. Om ni är missnöjda med försäkringsbolagets värdering, har en del försäkringsbolag klagomålsansvariga man kan vända sig till och ifrågasätta värderingen. Jag vill dock också poängtera att det oftast är motpartens trafikförsäkrings som ersätter skadorna, om denne varit vållande till skadan, men det kanske är dessa ni varit i kontakt med.

Om villkoren är helt oskäliga, eller om försäkringsbolaget inte följer villkoren, finns det utrymme att få hjälp via ARN. Även om villkoren skulle vara otydliga, är det inte säkert att ni kan vinna framgång med stöd av lagen. Eventuellt finns det utrymme att argumentera för en högre värdering eller ersättning för reparation, men om reparationskostnaderna är så höga att de är det dubbla av marknadsvärdet, är det svårt att vinna framgång här. Det bästa är om ni kan förhandla fram eller hitta underlag för att höja det uppskattade marknadsvärdet. Då kan ni ta hjälp av en värderingsman.

Slutligen vill jag också påpeka möjligheten att vända sig med ersättningsanspråk direkt till skadevållaren i en rättegång, men det är inte heller säkert att man får ersättning för reparationskostnader om det är orimligt höga i förhållande till bilens värde. Men det är inte en dum idé att testa, om skadevållaren åtalas för brott. Men då rekommenderar jag er att prata med åklagaren, eller prata med en jurist som kan hjälpa er.

Jag beklagar era omständigheter och önskade att jag kunde ge er ett bättre svar. Ni kan vända er till en juristbyrå för att få ett bättre svar på samtliga omständigheter kring både försäkringsavtalsvillkoren och hur ni på bästa sätt kan argumentera mot försäkringsbolaget, eller för en talan i domstolen. Om ni önskar vidare hjälp med eventuell avtalstolkning, kontakter med försäkringsbolaget eller liknande är ni varmt välkomna att återkomma till mig så kan jag sätta er i kontakt med vår juristbyrå för vidare vägledning. Jag nås för ändamålet på sara.pedersen@lawline.se

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000