Ersättning för att ha suttit oskyldigt häktad

2019-06-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |hej heter xx, hur mycket skadastånd har jag rätt och få om jag har suttit häktet från 9. April till 22 maj och åklagaren har lagt ner ärandet. det fanns ingen bevis.
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BedömningVid frågor om ersättning när man har suttit häktad och sedan blivit frisläppt på grund av bristande bevis blir lagen om ersättning vid frihetsberövanden tillämplig. Med tanke på den lilla information som framgår av frågan är det svårt att göra en bedömning på hur mycket ersättning du har rätt till under perioden 9/4-22/5, då ersättning baseras på bland annat dina (1) utgifter, (2) förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och (3) lidande, 7 §. (1) Exempel på utgifter du kan få ersättning för är resor till och från häktet, såsom taxiresor från häktet för att kunna ta dig hem. (2) Såsom förlorad arbetsförtjänst räknas inkomstförluster i form av utebliven lön, socialbidrag, semester m.m.(3) Vad gäller lidande görs en individuell bedömning. Vad som oftast ligger till grund för avgörandet är längden på frihetsberövandet. Desto längre man har suttit frihetsberövad, desto större är lidandet. Enligt ett uttal från Justitiekanslern har en frihetsberövad normalt sett rätt till 30.000.kr för den första månaden som denne suttit felaktigt häktad. SlutsatsJag kan dessvärre inte ge dig ett exakt svar beträffande hur mycket ersättning du har rätt till, då allt för mycket information saknas. Men du kan ovan läsa hur bedömningen vid beräknandet av ersättning går till. Med vänlig hälsning,

Skadeståndsansvar för att ha tappat hund

2019-05-22 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |En bekant till mig tappade min hund (på 2 kg) på golvet igår (från ståhöjd) så hundens båda framben bröts. Han anser att hunden "hoppade" och jag vet att det var en olyckshändelse men att händelsen skedde på grund av oaktsamhet. T.ex släpper man inte en bebis på golvet för att den sprattlar. Har han juridiskt sätt något ansvar för olyckan? Tänker angående att vi får betala enorma kostnader för veterinärvård nu.
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!SkadeståndsansvarDjur kategoriseras som saker i lagens mening, skadar man någon annans djur uppsåtligen eller av vårdslöshet ska man därför ersätta skadan (2 kap. 1 § skadeståndslag).Frågan i det här fallet är om din bekanta kan anses ha orsakat skadan av vårdslöshet (eftersom det inte var med uppsåt). När man bedömer om någon varit vårdslös får man ofta gör en fri culpabedömning. Man tar då hänsyn till skaderisken, den ev. skadans storlek, handlingsalternativ och skadevållarens möjlighet att inse riskerna. I min mening är det ganska riskabelt att hålla upp en liten hund när man står upp. Hundar är livliga och kan lätta hoppa när de får för sig det. Den hade kunnat skadas rejält, men förmodligen inte dö. Om man ser till handlingsalternativ så borde din vän inte ha låtit hunden hoppa men jag anser att det culpösa är framförallt att din kompis inte satt ner. Jag tror de flesta som är ovana vid att hålla i en hund eller en bebis väljer att sitta ner för att minimera riskerna. Jag anser också att vuxna människor borde vara medvetna om detta och att en liten hund sitter kvar i famnen utan den kan hoppa när den får lust till. Därefter frågar man sig om den aktuella skadan den en adekvat och påräknelig följd av det faroläge som skadevållaren har framkallat. Det anser jag också att det gör. Det är inte en massa steg emellan den oaktsamma handlingen och skadan.Alltså anser jag att din bekante agerat vårdslöst.Skadeståndsansvarets storlekDet normala i skadeståndsrätten är att skadeståndet inte får gå utöver kostnaden för att införskaffa en ny sak. Har man till exempel haft en gammal bil där bilens bruksvärde är mindre än reparationskostnaderna ska man därför köpa en ny bil istället för att reparera. Det har och göra med att skadevållaren inte ska betala mer än den skada den orsakat.Med husdjur är det dock annorlunda. I NJA 2001 s 65 I och II fastställde HD kostnaderna för veterinärvård avseende skadade sällskapsdjur skulle betalas trots att kostnaderna översteg djurens värde. Detta motiverades med att sällskapsdjur inte fullt ut kan jämställas med annan egendom. Dessutom var det i fallet medicinskt välgrundade veterinärinsatser och de översteg inte vad en djurägare normalt kan antas vara beredd att acceptera under liknande omständigheter. För ditt fall betyder det att, om veterinärkostnaderna är rimliga, ska betalas av din bekante även om de är dyrare än vad de hade varit att köpa en ny hund.

Hur få ut sitt skadestånd?

2019-05-12 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |201811 förra året blev min exman dömd att betala skadestånd till mig på ett antal summa pengar. Som jag sände vidare till kronofogden. Lämnade även in till brottsligheten. Men min exman påstår sig inte har råd att betala igen skadeståndet. Hur och vart kan man vända sig mer till för att jag ska få ut mitt skadestånd?
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag nedan att referera till Försäkringsavtalslagen (FAL), Skadeståndslagen (SkL) och slutligen Brottsskadelagen. Skadestånd av gärningsmanDet finns tre olika sätt att få ut sitt skadestånd. I första hand ska alltid gärningsmannen, i detta fall din exman, betala ut skadeståndet till dig (se 2 kap. 1 § SkL). Om inte din exman vill/kan betala ut skadeståndet till dig, ska du som första steg vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och be dem hjälpa dig att driva in skulden. Om KFM gör bedömningen att gärningsmannen inte kan betala skadeståndet, ska KFM meddela dig om detta. Skadestånd av försäkringsbolag Om det av KFM framkommer att gärningsmannen inte kan betala skadeståndet, kan du som andra steg vända dig till ditt försäkringsbolag och be dem att betala ut skadeståndet. Ett försäkringsbolag som har fått underrättelse om ett försäkringsfall skall utan uppskov vidta de åtgärder som behövs för att försäkringsfallet skall kunna regleras (se 16 kap. 1 § 1 st. FAL). Du får i sådant fall försäkringsersättning från din hemförsäkring. Vissa bolag betalar ut det skadestånd du har rätt till, andra bolag har egna tabeller på vilket belopp som betalas ut. Skadestånd av BrottsoffermyndighetenOm du inte erhåller full kompensation från gärningsmannen eller försäkringsersättningen kan du i sista hand vända dig till Brottsoffermyndigheten och få s.k brottsskadeersättning (se 21 § Brottsskadelagen). En talan om brottsskadeersättning ska göras inom 3 år från dess att dom eller slutligt beslut vann laga kraft, eller - om du är ett barn - fram tills dess att du fyllt 21 år (se 15 § Brottsskadelagen). Sammanfattning För att sammanfatta det hela ska skadeståndet i första hand betalas av gärningsmannen. I andra hand kan du söka ersättning av ditt försäkringsbolag och i sista hand kan du vända dig till Brottsoffermyndigheten och söka brottsskadeersättning. Jag länkar till Sveriges Domstolar, så du också kan läsa deras förklaring på hur du som brottsoffer kan gå tillväga för att få ut ditt skadestånd. Länk här: http://www.domstol.se/Till-dig-som-ar/Brottsoffer/Skadestand/ Jag hoppas att du fick klarhet i det hela och lycka till! Med vänlig hälsning,

Jag behöver juridisk hjälp angående upprättelse och skadestånd

2019-05-08 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag söker efter en advokat som kan hjälpa mig angående om upprättelse och skadestånd. Vart kan jag söka eller få tag på en ?
Erica Lager |Hej!Vad roligt att du vänder dig till Lawline!I din fråga efterfrågar du en advokat men med hänsyn till ditt ärende kan även en jurist hjälpa dig! Om du i annat fall gärna vill ha en advokat rekommenderar jag dig att söka efter advokatbyråer i din närhet. Du kan alltid enkelt boka tid med en av Lawlines egna jurister via vår hemsida här eller ringa för mer information. Kontaktuppgift till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Jag hoppas detta gav dig hjälp!Vänligen,

Kan jag få skadestånd om mitt hvb-hem har fått kritik från IVO?

2019-05-31 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Om man under lång tid varit placerad på ett hvb hem där ivo riktat kritik mot hvb-hemmet, kan jag kräva skadestånd för skadan dom orsakat mig under tiden jag var placerad där?Hur går man tillväga?
David Gardell |Hej,Vad roligt att du vänder dig till oss på Lawline! Jag kommer i detta svar att utgå från att det är ett kommunalt hvb-hem som du har bott på. Det faktum att hemmet som du har bott på har fått kritik av IVO, utgör inte en grund för skadestånd. För att du ska kunna få skadestånd från kommunen så krävs det för det första att du personligen har blivit skadad, att något som du äger har blivit skadad eller att du har blivit kränkt. För det andra så krävs det att du har lidit denna skada till följd av att någon har gjort ett fel eller varit väldigt slarvig, se Skadeståndslagen 3 kap 2 §. Jag kan inte bedöma om du har rätt till skadestånd eftersom jag inte vet om hemmet har begått något fel som har lett till att du har lidit skada. Om du vill gå vidare med detta så skulle du kunna försöka vända dig till en advokatbyrå som skulle kunna ta sig an ditt fall. Detta är dock förenat med stora risker eftersom du riskerar att få betala rättegångskostnader om du förlorar. Min rekommendation måste därför tyvärr bli att du inte tar detta till domstol. Förstår att detta inte är ditt önskade svar, men det är den bedömningen som jag gör. Hoppas detta har varit till hjälp! Vänligen,

Måste ett gatukök skriva ett korvskinnet innehållet fläsk?

2019-05-22 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag behöver hjälp med vad jag ska göra och hur jag ska gå tillväga. Jag har under en lång tid ätit på ett gatukök i staden där jag bor. På deras meny står det uppradat deras olika typer av hamburgare samt deras korvar. Jag äter av bland annat religiösa skäl inte fläskkött och brukar därför alltid köpa deras kycklingkorv eller lammkorv. När jag var där senaste gången under en tid då jag inte vanligtvis äter där så jobbar en person som jag inte känner igen. Jag säger till honom att jag vill ha kycklingkorven varpå han informerar mig om att alla deras korvar har skinn av gris och att korven därmed är 25% gris. Jag blir upprörd och frågar om hur jag aldrig kan ha fått den informationen innan och varför det inte står så på menyn. Han säger då att han alltid informerar kunder om att ingen korv är utan gris men att de andra kanske inte gör det.Jag är otroligt förbannad och tycker att de SJÄLVKLART måste informera kunder detta, antingen muntligt eller att de skriver de på menyn. Vad kan jag göra nu??Mvh
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Jag beklagar det som hänt. Dessvärre har restauranger ingen juridisk skyldighet att meddela att en produkt innehåller fläsk, även om man kan tycka att det borde finnas en moralisk skyldighet att göra så.14 ingredienser/råvaror/livsmedelsgrupper som orsakar flest allvarliga överkänslighetsreaktioner har särskilda märknings- och informationskrav, här listade av Livsmedelsverket. Dessa ingredienser måste alltid utmärkas/varnas om. Dessa är t. ex ägg, gluten, jordnötter, fisk etc. Fläskkött är inte en av dem ingredienserna/livsmedelsgrupperna.Gatuköket har alltså inte gjort något juridiskt fel och därför kan du inte inleda någon juridisk process mot gatuköket. Jag tycker dock du kan förklara för gatuköket att det är respektlöst mot människor som inte äter fläsk av religiösa skäl att inte vara tydliga med att alla korvars skinn är gjorda av fläskkött.

Kan jag få ersättning ur försäkringen för ärr jag fick som nyfödd?

2019-05-11 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag opererades några veckor efter födseln för magmunsförträgning. Det slutade med att såret i efterhand blev infekterat och blev betydligt större än menat. Nu när jag växt klart är mitt ärr som sitter mitt på magen ca 10cm tvärsöver och djupt i mitten. Det kan t o m uppfattas som om jag har en extra navel.Det ser förjävligt ut rent utsagt.Då är frågan. Kan jag söka ersättning från det försäkringsbolaget jag var försäkrad hos vid den tiden? Jag är 29 år gammal i år. Har preskriptionstiden gått ut redan sen jag var 10 år, då jag var långt ifrån färdigväxt?Ärret finns ju där och det syns mycket tydligt så fort jag inte har ett plagg på överkroppen. Det är störande, skämmig och riktigt fult.Är det bara att finna sig i det?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din frustration över detta. Många försäkringsbolag ger ersättning för ärr om du har en olycksfallsförsäkring. Dom flesta försäkringsbolag kräver att du har uppsökt läkarvård i anledning av ditt ärr.PreskriptionstidEn skada bör tyvärr anmälas så fort som möjligt. Har det gått tio år eller mer är det för sent att anmälan skada, har du inte längre har rätt till ersättning. Ersättning för personskada omfattas nämligen oftast av den tioåriga preskriptionstiden som återfinns i preskriptionslagens 2 §. Jag skulle ändå råda dig att ta kontakt med försäkringsbolaget för att vara säker!Med vänlig hälsning,

Skadeståndsersättning för vattenskada - åldersavdrag med mera

2019-04-14 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag har drabbats av en vattenskada i mitt fritidshus. Rörmokaren som orsakade skadan har tagit på sig ansvaret och har en ansvarsförsäkring. Mitt försäkringsbolag har skött reparationerna och i regress fått betalt av rörmokarens försäkringsbolag. Jag har betalt till reparationsfirman ett s.k. åldersavdrag och självrisk på totalt 103 000kr. Nu säger en advokat med stor kompetens och erfarenhet som jag talat med att rörmokarens försäkringsbolag skall ersätta mig för självrisk och åldersavdrag. Detta eftersom det gäller ett skadestånd och jag skall hållas helt skadelös. Rörmokarens bolag hävdar att det är självklart att jag inte skall få ersättning för åldersavdraget.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen skadeståndslagen (SkL) Utredning Av 2 kap. 1 § SkL följer att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar sakskada skall ersätta skadan. I 5 kap. 7 § SkL fastslås att den som lider sakskada ske få ersättning för bland annat reparationskostnad och värdeminskning.För att förstå tillämpningen i ditt fall kan det vara en god idé att beskriva rättsförhållandena på enklast möjliga sätt. Enligt min uppfattning är det som hänt att rörmokaren orsakat dig en sakskada genom (antagligen) vårdslöst handlande. Enligt bestämmelserna jag nämnt ovan ska denne därför ersätta dig för den kostnad du har för att återställa den skadade egendomen. Avdrag för ålder och bruk får dock göras från den summa som ska ersättas. Detta är det grundläggande rättsförhållandet. Hade jag bara känt till förhållandena i stycket ovan hade jag gissat att det som skedde därefter var att du anlitade en hantverkare för att åtgärda skadan och att rörmokarens försäkringsbolag betalde detta med avdrag för ålder och bruk samt att rörmokaren betalade en självrisk till sitt försäkringsbolag. Såsom jag tolkar din fråga gick det dock inte till så. Spontant uppfattar jag det som märkligt att du har behövt betala något över huvud taget, särskilt eftersom åldersavdraget är något som dras av från en ersättning och inte något som betalas av någon part. Det som kan sägas generellt är att jag överensstämmer med kommentaren från den advokat du talat med. När någon lidit skada är det en allmän skadeståndsrättslig princip att denne genom ersättningen ska försättas i samma (ofta ekonomiska) ställning som den var i innan den skadegörande handlingen inträffade. Därför borde, enligt min uppfattning, rörmokaren från början ha varit skyldig att ersätta dig för den kostnad du ådrogs genom skadan. Att det sedan är rörmokarens försäkringsbolag som tar den yttersta kostnaden är inte relevant i det sammanhanget. Om jag ska spekulera kan jag möjligen föreställa mig en situation där ett arbete ska utföras på egendom som är värd 10' kronor. Anta att egendomen under arbetet skadas och blir värd 0 kronor: då uppgår den lidna skadan till 10' kronor. Om vi antar att den skadelidande då anlitar en hantverkare för att delvis reparera och/eller delvis ersätta egendomen ifråga och egendomen efter detta är värd 25' kronor kan förstås inte skadevållaren tvingas betala 25' kronor utan denne kommer bara betala 10' kronor. Därför kommer skadelidanden förlora pengar trots att denne fått full ersättning för sin skada. Enligt min uppfattning skulle det kunna vara detta som hänt i ditt fall, men kanske är otydligt på grund av hur de olika försäkringsbolagen hanterat det eller någon liknande omständighet.HandlingsplanMin rekommendation till dig är att inför vårt samtal (se separat e-post) försöka få klarhet i hur mycket din egendom ansågs vara värd innan skadan inträffade och hur mycket den anses vara värd nu. Detta eftersom det avgörande för förståelsen av ditt fall är om någon förbättring skedde då detta skulle kunna förklara att du trots skadeståndsersättning fått utgifter.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning