Kan jag få ersättning för en likvärdig vara?

2021-09-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Min sons kompis hade sönder vår tv. Dennes föräldrar tycker enbart att de ska ersätta självrisken. Men jag tycker åtminstone att man ersätter det man haft sönder med likvärdig vara. Har jag något lagligt stöd på min sida för att få ersättning för likvärdig produkt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Av omständigheterna ovan, förstår jag att du vill veta om föräldrarna till barnet som tagit sönder till tv ska ersätta den med en likvärdig vara.

Skadeståndsansvar
Utgångspunkten i skadeståndsrätten är att den som uppsåtligen eller genom vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ska ersätta skadan, 2 kap. 1 § skadeståndslagen (SkL).

Ditt fall: Här rör det sig om en sakskada eftersom det är en tv som togs sönder. Det är oklart i omständigheterna om skadan skett med uppsåt eller genom vårdslöshet vilket är nödvändig för att bestämmelsen ska vara tillämplig.

En annan viktig grund för skadeståndsansvar är att det ska föreligga adekvat kausalitet, dvs ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan skadan och den skadevållande handlingen. Man brukar här tala om att det ska ligga i "farans riktning" att en sådan skada kan uppstå av ett sådant handlande.

Jag utgår från att dessa kriterier är uppfyllda med tanke på att ni har gått över till ersättningsfasen och jag inte har tillräcklig med information för att göra en bedömning i det enskilda fallet.

Hur mycket är det som ska ersättas?
Ersättningen reglers i 5 kap. 7 § SkL. Huvudregeln vid totalskada är att ersättningen borde vara densamma som vid skada på försäkrad egendom, d.v.s. att det ska vara återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk samt för nedsatt användbarhet eller annan omständighet. Försäkringsbolagen ger ofta ersättning för ett rent marknadsvärde, dvs. vad det kostar att köpa likvärdig begagnad egendom i den allmänna handeln.

Vid partiell skada förekommer också olika metoder att beräkna ersättningen på. Bestämmelsen anger särskilt beräkning efter reparationskostnaden med möjlighet till tillägg för värdeminskning.

En annan faktor som även påverka ersättningsbeloppet är bestämmelsen i 2 kap. 4 § SkL. Däri anges att den som vållar skada innan den fyllt 18 år ersätta skadan i den mån det är skäligt med dennes ålder, utveckling och ekonomiska förhållanden.

Ditt fall: Det är inte klart om tv:n går att reparera eller det rör sig om en totalskada. Är det en totalskada ska ersättningen motsvara återanskaffningskostnaden med avdrag för ålder och bruk samt för eventuellt nedsatt användbarhet och andra omständigheter som kan påverka tv:ns värde. Är sonen underårig kan även det leda till en nedsättning av ersättningskostnaderna.

Skadelidandes försäkring
Om det är så att sakskadan täcks av försäkring från den skadelidandes sida vilket jag förstår är fallet här, är det tre parter som är inblandade. Det är alltså skadevållaren, ni och försäkringsbolaget som är parterna.

Ni kan inte erhålla ersättning från både skadevållaren och försäkringen. Det som går att göra är att skadevållaren betala självrisken och att försäkringsbolaget använde sig av sin regressrätt för att få tillbaka det de täcker. Det senare är dock under förutsättning att skadan täcks och har ersatts av dem (7 kap. 9 § försäkringsavtalslagen).

Innebörden av paragrafen är att ett försäkringsbolag som har betalat ut ersättning för att täcka den skada som dess försäkringstagare har drabbats av har rätt att kräva tillbaka det utbetalade beloppet av den som är ansvarig för skadan enligt skadeståndsregler.

Om det rör dig om ett brott
Av 3 kap. 5 § SkL framgår att en förälder som har vårdnaden av ett barn har ett särskilt ansvar för att täcka skador som uppkommer genom att barnet begår brott. Föräldrarnas ansvar är däremot begränsat till högst fem prisbasbelopp per skadehändelse. I detta fall var det fråga om en skadehändelse varför föräldrarnas ansvar högst uppgår till 9 520 kronor (47 600/5).

Observera att detta endast gäller om barnet har begått ett brott (det spelar ingen roll i skadeståndshänseende att barnet inte är straffmyndig).

Sammanfattning
Lagstöd för att få ersättning för en likvärdig vara har du i 5 kap. 7 § SkL. Det är dock som sagt många faktorer som påverka värdet. D.v.s. ålder och bruk, nedsatt användbarhet, andra faktorer och även 2 kap. 4 § SkL som tar hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra ekonomiska förhållanden. Har ni försäkring, kan ni dock begära att skadevållaren täcker självrisken och låter försäkring ha hand om regressrätten.

Föräldrarnas ansvar träder in när det rör sig om ett brott som barnet begått och då är de ersättningsskyldiga för högst fem prisbasbelopp per händelse vilket i detta fall är 9520 kr.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (669)
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett skadeståndskrav?
2021-09-28 Kan jag få ersättning för en likvärdig vara?

Alla besvarade frågor (96471)