Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar

2021-10-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hart jag rätt til ersättning, eller kan jag begära samma behandling vilkår som mina grannar för följande:Avsevärt försämrad utsikt, markant ökat buller,Störningar pga ljusannordning / buller pga anlagd parkeringsplats,Värdeminskning på min villa.Som går att läsa i följande artikelHåller Sia glas på att bygga ut sin glasfabrik / verksamhet, de har köpt upp alla bostäder på andra sidan gatan (gränsande mot deras tomt) till 100% överpris för att förebygga framtida problem / störningar till deras expansions planer.de är dock av mening att jag som bor på andre sidan gata ''inte är berörda'' av detta, jag är dock av mening att vi är otroligt berörde av detta pga innan nämda problem som de orsaker med deras planer.Med vänlig hälsning,
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Frågan om ersättning på grund av störningar från omgivningen regleras i miljöbalken, härefter förkortad som MB. Även plan- och bygglagen, härefter förkortad som PBL, kommer att beröras.

Ersättning för störningar

I 32 kap MB regleras skadestånd för vissa miljöskador och andra enskilda anspråk, vilket bland annat innefattar estetiska och ekonomiska skador en verksamhet har orsakat sin omgivning. Gällande ersättning till intilliggande bebyggelse vid planläggning kan fastighetsägaren i enlighet med lagen ersättas för skada till följd av föroreningar av vatten, ändring av grundvattennivån, luft- och markförorening, buller, skakning eller annan liknande störning (32 kap. 3 § MB). Ersättning för bullerskador kan exempelvis utgå vid uppförande av en ny väg i områden som tidigare inte haft någon, eller då en befintlig mindre väg byggs om till en större med tyngre trafik. "Annan liknande störning" kan innefatta alltifrån störningar i form av strålkastarljus från vägar till estetisk påverkan på landskapsbilden. Vissa mindre störningar eller skador i form av buller bör dock tålas utan att ersättning ska utgå. Det måste således handla om sådana förhållanden som inte skäligen bör tålas för att en rätt till ersättning ska utgå.

I ditt fall verkar störningarna vara större än vad man skäligen bör tala, särskilt med hänsyn till att bostäderna på andra sidan gatan köptes upp för att undvika "problem". Det förefaller således vara ganska osannolikt att störningarna skulle vara avsevärt mindre på er sida av gatan och därmed bör ni ha rätt till ersättning. Skyldig att betala skadestånd är den som bedriver eller låter bedriva den skadegörande verksamheten i egenskap av fastighetsägare eller tomträttshavare (32 kap. 6 § MB). De skador som ni kan få ersättning för är person-, sakskada och ren förmögenhetsskada (32 kap. 1 § MB). Med ren förmögenhetsskada avses en skada som inte har något samband med sak- eller personskada, till exempel värdeminskning på en fastighet på grund av störningar från omgivningen som i ert fall. En ren förmögenhetsskada som inte har orsakats genom brott ersätts dock endast om skadan är av någon betydelse (32 kap. 1 § andra stycket MB). Vad innebörden är av "av någon betydelse" är dock något oklart, men bör uppfyllas så länge som det uppkommer en faktisk värdeminskning till följd av störningarna.

Ersättning från kommunen

I vissa fall finns det även möjlighet att kräva ersättning från kommunen, närmare bestämt om en detaljplan ändras eller upphävs före genomförandetidens utgång. Då har den som äger en fastighet rätt till ersättning av kommunen för den skada som ändringen eller upphävandet medför för ägaren (14 kap. 9 § PBL).

Sammanfattning

Ni bör ha rätt till ersättning för den värdeminskning som fabriken och dess störningar orsakar er. Detta är dock under förutsättning att störningarna är sådana som skäligen inte bör tålas. Med tanke på att alla fastigheter på andra sidan gatan köpts upp av företaget talar mycket för att så är fallet. Om kommunen dessutom har ändrat detaljplanen före genomförandetidens utgång kan ni även kräva ersättning från kommunen för de skador som har uppstått.

Om du behöver mer hjälp med att driva processen vidare kan jag varmt rekommendera en av våra duktiga jurister hos Lawlines juristbyrå. Är du intresserad av detta eller har några frågor om mitt svar får du gärna kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (669)
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett skadeståndskrav?
2021-09-28 Kan jag få ersättning för en likvärdig vara?

Alla besvarade frågor (96397)