Möjlighet till upprättelse efter att ha farit illa i fosterhem

2021-12-04 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Hej. Jag har varit fosterhemsplaserad sedan 2 års ålder i min fosterfamilj pga mina föreäldrar varit alkolister under min barmdom.Jag är 37år idag och går i terapi pga skrämmande händelser under min barndom.Familjen jag blev plaserad av sisisltjänsten i var inte en trygg platts med många separationer och flytt mellan stockholm och Helsingborg olika män som gjort illa min fostermamma och jag har mycket att ta mig igenom nu när jag själv är vuxen.Fråga: kan jag ta konrakt med sosialtjänsten och hävda att de inte gjorde vad som krävdes för att min platts vid ung ålder inte varit trygg och säker? Någon form av rättelse och som en ersättning för lång terapi och olika behandlungshem i hela min uppväxt och problemen jag har fått pga min barndom?
SVAR

Hej, tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Vill börja med att beklaga att du behövde gå igenom skrämmande händelser som barn, att du har mycket att bearbeta nu som vuxen, och för att samhällets skyddsnät inte fångade upp dig ordentligt.

Socialnämnden och kommunens ansvar för barn

Det är som huvudregel kommunen som har det yttersta ansvaret för enskilda som vistas i kommunen, med ett särskilt ansvar för vissa grupper, varav barn är en (2 kap. 1 § och 5 kap. 1 § SoL). Barn ska behandlas med aktning för sin person och egenart, i alla beslut som rör dem ska deras bästa vara avgörande (1 kap. 2 § SoL), och de får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (6 kap 1 § föräldrabalken).

Ersättning då en myndighet brustit i ansvar

Socialtjänsten och socialnämnden är en del av kommunen, vilken har en skyldighet att ersätta skador som orsakats genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning (3 kap. 2 Skadeståndslagen). Myndigheterna kan ha gjort sig skyldiga till fel eller försummelse genom att inte förflytta dig eller tillräckligt säkerställa att du fick växa upp under bra förhållanden, om de hade skäl att ana att du inte blev väl behandlad. Att socialtjänsten ska agera på ett visst sätt vid misstankar om att ett barn far illa framgår bl.a. av lagen om vård av unga, socialtjänstlagen och av Barnkonventionen. Om du kan visa att en skada inträffat, att du kommunicerade det till en myndighet eller om de hade andra skäl att ana oråd, och att de inte agerade på det, och du därmed inte hade behövt bo kvar om kommunen agerat på ett korrekt vis, hade du som utgångspunkt kunnat vara till berättigad till skadestånd från kommunen.

Preskriptionstid

Jag har emellertid tråkig information, som är att oavsett om det vore så att det funnits tillräckliga skäl för att bevilja dig ersättning för att en myndighet agerat felaktigt och därigenom orsakat dig skada så är preskriptionstiden 10 år för skadestånd, eftersom en sådan fordran preskriberas som en vanlig civilrättslig fordran enligt huvudregeln i 2 § preskriptionslagen. Eftersom du anger att du är 37 år nu och detta skedde innan du var 18, d.v.s senast för 19 år sedan, så har preskriptionstiden löpt ut (2 och 3 §§ Preskriptionslagen och 19 § Brottsskadelagen).


Jag är ledsen över att behöva meddela dig att du inte längre kan väcka talan om skadestånd och därigenom få eventuell ersättning.

Med vänliga hälsningar,
Alexandra Holmér Sposato
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?