FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt28/04/2022

Skäligt anspråk på ersättning för en oskyldigt frihetsberövad person

Vad ör skäligt anspråk för ersättning om en person suttit frihetsberövad och förundersökningen av ärendet lagts ner ?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt 

Din fråga regleras i lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (1998:714).

Den som har varit anhållen eller häktad i minst 24 timmar i sträck kan ansöka om ersättning hos Justitiekanslern när förundersökningen har avslutats utan att åtal har väckts (2 § frihetsberövandelagen).

Skador som ersätts

De skador som ersätts kan vara förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet, andra utgifter och lidande (7 § frihetsberövandelagen). En viktig förutsättning för ersättning är att skadan är en direkt följd av själva frihetsberövandet. Man kan alltså inte få ersättning för skador som har uppstått på grund av själva brotts­miss­tanken, brottsutredningen eller andra liknande faktorer. Man kan inte heller få ersättning för personskada d.v.s. skada avseende en persons fysiska eller psykiska hälsa.

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår huvudsakligen endast för de dagar som frihetsberövandet pågått. Med arbetsförtjänst avses t.ex. arbetsinkomst, arbetslöshetsersättning, sjukersättning och utbildningsbidrag. Det är du som sökande som ska styrka att du gått miste om inkomst och hur mycket du har förlorat under tiden du var frihetsberövad. Det innebär att du måste ge in utredning som styrker dina uppgifter. Utredningen kan bestå av intyg eller liknande från arbetsgivaren, a-kassan etc.

Ersättning för utgifter

Det är endast en viss typ av utgifter som ersätts. Det kan exempelvis handla om resekost­nader från häktet till bostaden. Observera att personliga kostnader som t.ex. bostads­hyra, telefonräkning m.m. dock inte ersätts enligt denna lag. Även här är det du som måste ge in den utredning som krävs för att styrka anspråket, t.ex. ett kvitto.

I de fall den skadelidande genom sitt eget beteende har orsakat beslutet om fri­hetsberövande eller om det med hänsyn till övriga omständigheter är oskäligt att er­sätt­ning lämnas, kan ersättningen jämkas. Detta innebär att den kan vägras eller sättas ned (6 § frihetsberövandelagen). 

Ersättning för lidande

Det som avses med lidande är de känslor av oro, obehag och maktlöshet som ett frihetsberövande kan innebära. Ersättningens storlek bestäms med utgångspunkt i hur länge den misstänkte varit frihetsberövad.

Enligt Justitiekanslerns praxis bestäms ersättningen för lidande i normalfallet till 30 000 kr för den första månaden. Ersättning utgår med 20 000 kr för varje ytterligare månad fram till och med den sjätte månaden och därefter med 15 000 kr per månad.

Sammanfattning

För att kunna bedöma vad ett skäligt anspråk skulle kunna vara i ditt fall hade jag behövt uppgifter om din inkomst, dina utgifter, och huruvida du upplevt lidande. Eftersom detta inte framgår av frågan är mitt tips att du med hjälp av ovanstående information själv försöker räkna ut den summa pengar du gått miste om under tiden du satt frihetsberövad. 

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar

Fatma Nasser AliRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”