FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt10/09/2022

Vad gäller när ett skadeståndskrav ska riktas mot ett grekiskt hotell i jurisdiktions- och lagvalshänseende?

På semester i Grekland exploderade duschkabinens dörr i hotellrummet och orsakade en stor mängd skärsår på en flicka som fick sys och tejpas på akutsjukhus. Badförbud och dagliga besök på sjukhuset gjorde att badsemestern blev förstörd. Hemförsäkringens reseförsäkring täcker inte ”avbruten semester”. Uppmanades av Resebolaget (paketresa) att reklamera det inträffade. Gjorde detta och fick svaret att de inte tar på sig något ansvar och menar också att hotellet inte kan lastas för det inträffade. Så frågan är vem skall vi driva detta mot? Resebolaget vi köpt resan av som tillhandahållit ett hotell med exploderande dörr, eller direkt mot det Grekiska hotellet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är skadeståndslagen (SkL) och de s.k. Rom 1a och Rom II – förordningarna, vilka reglerar jurisdiktions- och lagvalsfrågor, dvs. vilket lands domstol som är behörig att pröva en tvist om tvisten har internationell karaktär samt vilket lands lag den behöriga domstolen ska tillämpa. I förekommande fall kan svensk domstol behöva tillämpa exempelvis grekisk rätt, men även motsatsförhållandet kan naturligtvis inträffa i vilket en grekisk domstol i så fall kan bli skyldig att tillämpas svensk lagstiftning, exempelvis svenska skadeståndsrättsliga regler. Redan nu kan dock sägas att jag har svårt att se att processen skulle kunna föras mot någon annan än det grekiska hotellet. Och utifrån din ärendebeskrivning kan följande anföras. 

Vilket lands domstol är behörig att pröva den här tvisten?

Det korta svaret torde lyda grekisk domstol. Enligt art. 7.2 Rom 1a-förordningen ska en talan som avser skadestånd utanför avtalsförhållanden väckas vid domstolen för den ort där skadan inträffade eller kan inträffa. Såvitt jag förstår finns det formellt inget avtal träffat med hotellet eftersom resan köptes av en resebyrå varför den nyss nämnda bestämmelsen ska tillämpas. 

Vilket lands lag ska tillämpas inom ramen för en rättslig prövning i Grekland?

Av art. 4.1 Rom II-förordningen framgår att om inte annat föreskrivs i denna förordning, dvs. Rom II-förordningen, ska ifråga om en utomobligatorisk förpliktelse som har sin grund i en skadeståndsgrundande händelse lagen i det land där skadan uppkommer tillämpas oavsett i vilket land den skadevållande händelsen inträffade och oavsett i vilket eller vilka länder indirekta följder av händelsen uppkommer. Ovanstående innebär även att grekisk rätt kommer att tillämpas i grekisk domstol. 

Hur går den skadeståndsrättsliga bedömningen till vid uppkommen personskada?

Jag kan inte redogöra för det grekiska regelverket på skadeståndsrättens område, vilket du säkert förstår. Men jag misstänker att den här typen av bedömningar är tämligen snarlika de som görs i Sverige. Helt säker kan jag dock av förklarliga skäl inte vara. Men i Sverige hade ungefär följande gällt, vilket kommer att illustreras med ett skadeståndsrättsligt skolboksexempel som förhoppningsvis kan bidra till ökad förståelse. 

En grundläggande förutsättning för skadeståndsansvar är, föga förvånande, en konstaterbar skada. Skadeståndsansvar kräver i mångt och mycket en aktiv handling, vilket innebär att passivitet i grunden inte utlöser någon skadeståndsskyldighet. Däremot kan eget förgående vållande stundtals leda till en plikt att handla varför den som underlåter att agera när en skada är på väg att inträffa på grund av en tidigare utförd handling, som är direkt orsak till uppkomsten av den fara som håller på att förverkligas, kan bli skadeståndsskyldig. Vidare ska det tilläggas att det för skadeståndsansvar krävs att skadevållaren uppsåtligen (avsiktligen) eller av oaktsamhet (vårdslöshet) har orsakat den relevanta följden, se 2 kap. 1 § SkL.

Förutom uppsåt eller oaktsamhet krävs också adekvat kausalitet (kausalitet = orsakssamband), vilket resulterar i två separata bedömningar. Kausaliteten innebär att det måste föreligga ett orsakssamband mellan handlingen (eller den eventuella passiviteten) och den skada för vilken den skadelidande (du) kräver ersättning. Annorlunda uttryckt: Skadan måste utgöra en följd av den ifrågavarande handlingen. Kravet på adekvans tar sikte på själva orsaksförhållandet mellan skadevållarens (hotellets) handling (eller underlåtenhet) och den uppkomna skadan och betyder att ansvar endast kan bli aktuellt om skadan var någorlunda påräknelig, förutsägbar och/eller typisk (naturlig) i förhållande till handlingen. För att konkretisera det nu sagda kan följande exempel anges. Den (X) som tillfogar en annan person (Y) kroppsskador för vilka denne sedan tvingas vårdas på sjukhus för undgår förmodligen ersättningsansvar i händelse av den skadelidande Y:s död om dennes frånfälle sker till följd av en brand på sjukhuset och inte på grund av de uppkomna kroppsskadorna. Kausaliteten i det här exemplet är förvisso odiskutabel. Om X inte hade misshandlat Y hade Y inte hamnat på det sjukhus som sedan kom att drabbas av en eldsvåda. Men det går knappast att argumentera för att orsaken till dödsfallet utgjorde en naturlig följd av den förövade misshandeln. Följden (resultatet) var med andra ord inte påräknelig för skadevållaren (gärningsmannen) vid tidpunkten för den skadegörande handlingen (misshandeln). Ett annat sätt att med skadeståndsrättslig terminologi uttrycka detta är att säga att det inte låg i farans riktning att misshandeln skulle leda till den skadelidandes död som ett direkt resultat av en sjukhusbrand. Adekvanskravet är således inte uppfyllt i det här fallet varför den skadelidande (eller rättare sagt de efterlevande) sannolikt blir helt utan ersättning för det fall erforderligt försäkringsskydd saknas. 

Utifrån ovanstående kan konstateras att rena olyckshändelser i grunden inte utlöser någon skadeståndsskyldighet (om inte ett s.k. strikt skadeståndsansvar gäller, dvs. skyldighet att ersätta uppkommen skada oavsett huruvida uppsåt och/eller oaktsamhet har förelegat). Strikt skadeståndsansvar hade i vart fall inte gällt om händelsen inträffat i Sverige. Om så även är fallet i Grekland och den skadeståndsrättsliga bedömningen är någorlunda snarlik den svenska behöver den trasiga dörren och händelsen runtomkring denna ingående utredas eftersom kravet på adekvat kausalitet behöver fastställas. Kausaliteten mellan personskadan och den trasiga dörren framstår i och för sig som enkel att utreda. Däremot kan adekvansbedömningen bli mycket komplicerad.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Om du (ni) kommer att vinna framgång i en grekisk process låter jag vara osagt. Men det är i vart fall, såvitt jag kan bedöma och som svar på din fråga samt givet de aktuella förordningarna, det grekiska hotellet som eventuella ersättningsanspråk ska riktas mot. 

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”