FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt09/08/2022

Patientskadeersättning vid feldiagnos - Vad gäller?

Hej. Jag tar med det jag får plats med. Jag blev listat på psykosmottagningen för tre år sedan där jag fick diagnosen PTSD , ångest och psykossjukdom. Jag gick på antipsykos medicin i ett år och detta har vänt på mitt dygn. 3 år senare, alltså nu , fick jag reda på att det inte är en psykos utan det är en personlighetsstörning det rör sig om. Mitt tillstånd har blivit mycket värre sen dess att jag hamnade där. Mina ptsd symptom har blivit mycket värre, jag får panikattacker ute bland folk, lider mycket och kan inte sova. Inget av detta led jag av när jag blev listad där. Mina sömnbesvär har blivit såpass akuta att jag var tvungen att åka in till akuten då jag inte kunde sova på tre dagar, sömnprob är pga ovanstående. Jag var även tvungen att åka in till akuten då jag börjat blöda i magen och ska bli kallad till akuten igen om några veckor. Jag misstänker att detta har med medicinen som de har gett mig i tre år då jag aldrig haft liknande problem i mitt liv samt att ingen i min släkt haft liknande problem. Jag var nära på att ta mitt eget liv i början av Juni månad då jag inte orkar med livet längre med tanke på mina sjukdomar och att psykosmottagningen har i princip tagit livet av mig. Jag har gått miste om 2 skolår, kan dessutom inte sköta mitt studentjobb och kan inte vistas ute bland folk pga PTSD, ångest och störnin Jag fallit offer för felmedicinering feldiagnos och försenad diagnos. Jag lider oerhört mycket i min vardag som man kunnat undvika, har jag rätt ersättning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, 

UTREDNNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är patientskadelagen (PsL)

Utifrån din ärendebeskrivning i vilken du uppger att du ”fallit offer för felmedicinering, feldiagnos och försenad diagnos” lyder det korta svaret på din faktiska (och enda) fråga att du bör vara berättigad till ersättning till följd av det inträffade. Men utan ingående kunskap om alla för ditt ärende relevanta omständigheter är det egentligen ganska svårt att kunna göra en adekvat bedömning. Nedan utredning kommer därför att bli något generell till sin karaktär. Men följande kan anföras. 

I 6 § 1 st. 3 p. PsL sägs att patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av felaktig diagnostisering. Med personskada avses både fysiska och psykiska skador. För att skadan ska vara ersättningsgill måste kausalitet (ett orsakssamband) råda mellan skadan och det förhållande som anges den nyss nämnda bestämmelsen. Beviskravet är att det ska vara övervägande sannolikt att det föreligger ett orsakssamband mellan din skada och feldiagnosen och det är du som patient som bär bevisbördan för detta, dvs. den som måste övertyga domstolen om att du är berättigad till ersättning och att beviskravet är uppfyllt. Exakt när beviskravet är uppfyllt går dock inte att utläsa av lagtexten utan den frågan har lagstiftaren valt att överlämna till rättstillämpningen, dvs. till domstolarna. Emellertid uttalas i förarbetena till patientskadelagen att begreppet ”övervägande sannolikt” innebär en viss bevislättnad om det är fråga om situationer med svårutredda medicinska förlopp, se prop. 1995/96:187 s. 31.  

I det här sammanhanget behöver även följande noteras. Vid bedömningen av huruvida en diagnos har varit felaktig eller inte är det enbart den kunskap som var tillgänglig vid diagnostillfället som kommer att ligga till grund för analysen av din situation. Om ställd diagnos, i förhållande till de kunskaper som fanns tidigare, är (var) riktig blir en eventuell senare bedömning med efterkunskap som ger ett annat resultat och/eller visar att den ursprungliga diagnosen inte var korrekt utan verkan, dvs. betydelselös, vilket i sin tur innebär att uppkommen skada inte berättigar patienten till någon ersättning. Därutöver måste det framhållas att den som vill ha ersättning enligt patientskadelagen måste väcka talan inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades, se 23 § 1 st. PsL. Annars inträder preskription, något som betyder att rätten till ersättning går förlorad, se 25 § PsL.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget och givet den information som finns tillgänglig i skrivande stund verkar det finns omständigheter som i vart fall med viss styrka talar för att du har rätt till patientskadeersättning. Storleken på ersättningen bestäms dock enligt skadeståndslagens regler, vilket framgår av 8 § PsL

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”