Förlikning

2021-05-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |HejJag har en skuld till ett inkasso företag. Hade inte möjlighet att betala: Då skickade inkasso företaget skulden till Tingsrätten.Nu har jag fått från Tingsrätten kravet och vad jag kan göra.Nu vill jag ta tillbaka bestridandet från Tingsrätten. Vad har jag för möjligheter?Skall jag gå till inkasso företaget och komma överens med dem?Tacksam om svar
Isak Henriksson |Hej Ove! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som du skriver låter det som en god idé att vända dig till Inkassobolaget. Om du medger bolagets krav kommer det inte bli någon huvudförhandling vilket framstår som en bättre lösning för både dig och bolaget.Jag hoppas att detta besvarar din fråga

Kan man få skadestånd om man blivit felaktigt misstänkt för brott?

2021-05-14 i Gripande, häktning, anhållande
FRÅGA |Hej jag blev felaktig misstänkt för narkotikabrott smuggling hade polisförhör o allt polisen stormade min lägenhet sen släpptemig efter några timmar , utredningen lades ner för jag är oskyldigt . Min fråga är kan man kräva skadestånd eller ersättning? Jag blev kränkt o lider av trauma känner mig bevakad överallt fastän jag inte gjort något fel. gick inte till jobbet på 3Dagar o sjukade mig istället . Tack!
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som reglerar rätten till ersättning vid anhållande eller häktning är lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder. Du kan ansöka om ersättning hos Justitiekanslern (JK) om du i samband med misstanken för brottet varit anhållen i minst 24 timmar i sträck eller häktad, och förundersökningen avslutats utan att åtal väcks eller om du får en frikännande dom, (2 §). Då kan du få ersättning för lidande, förlorad arbetsförtjänst, intrång i näringsverksamhet och utgifter, (7 §). Det krävs däremot att du varit frihetsberövad för att du ska ha möjlighet till ersättning. Detta gäller även vid frihetsberövning på grund av beslut vid myndighetsutövning som tagits på felaktiga grunder, (5 §). Notera dock att endast det faktum att du varit misstänkt gör dig tyvärr inte ersättningsberättigad. Vill du läsa mer om vad som gäller vid ansökanom ersättning finner du informationen på JK:s hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga och att du mår bättre snart efter incidentenMed vänliga hälsningar,

Hur långt sträcker sig en advokats tystnadsplikt?

2021-05-13 i Parter i rättegången
FRÅGA |Hej sitter och dividerar lite med en vän om hur långt tystnadsplikten går hos en advokat, exempel: Om en person tar kontakt med en advokat och denne antar den som klient och klienten berättar att han har mördat och har nu en kvinna kidnappad i källaren, vad hade advokaten gjort? Räcker sig tystnadsplikten så långt att advokaten inte kan säga något om de pågående brott eller brott som skall komma eller är det en moralisk fråga hos advokaten i det sammanhanget?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag bara påpeka att de regler jag kommer gå igenom gäller för de som är advokat och alltså är upptagna i Sveriges advokatsamfund. För den som enbart är jurist gäller inte dessa regler, och en jurist har därmed inte tystnadsplikt. En försvarare måste emellertid alltid vara advokat och måste därmed följa de regler som jag nu kommer gå igenom.En advokat ska utföra de uppdrag som anförtrotts denne och iaktta god advokatsed. Advokaten har dessutom tystnadsplikt som gäller allt denne får kännedom om i sitt arbete när god advokatsed kräver det (8 kap. 4 § rättegångsbalken). Vad som är god advokatsed framgår av Advokatsamfundets vägledande regler om god advokatsed (VRGA). Tystnadsplikten framgår även av 2.2 VRGA. Undantag från tystnadsplikten gäller endast om klienten gett sitt samtycke eller om det finns en laglig skyldighet att lämna upplysningar (2.2.1 VRGA). Ett sådant undantag kan vara när det är brottsligt att underlåta att avslöja ett pågående eller förestående brott (23 kap. 6 § brottsbalken). För att kunna dömas för underlåtenhet att avslöja brott så måste det vara stadgat i lag. Exempel på sådana brott kan vara mord, våldtäkt, människorov, rån, etc. Som advokat har man även en skyldighet att inte främja orätt (1 VRGA). Detta innebär i praktiken att man som advokat inte får medverka till brott och får inte heller ljuga. Ett exempel är om klienten skulle erkänna ett brott för sin advokat men inte vill erkänna brottet för domstolen. Hamnar man i en sådan situation som advokat så måste man frånträda uppdraget. Det beror på att om advokaten skulle fortsätta med uppdraget så kommer denna medvetet behöva ljuga inför domstol, vilket innebär att de främjar orätt.I ditt exempel så innebär det att advokaten i fråga måste frånträda sitt uppdrag om det är så att klienten är misstänkt för mordet och kidnappningen men inte vill erkänna för domstolen. Skulle klienten vilja erkänna brotten så behöver advokaten alltså inte frånträda sitt uppdrag. Vad det gäller mordet så kan inte advokaten uttala sig om detta eftersom det är ett brott som redan är fullbordat och därför omfattas av tystnadsplikten. Kidnappningen kan advokaten emellertid bli straffad för om denne underlåter att avslöja eftersom det är ett pågående brott som är straffbart (4 kap. 10 § brottsbalken).Sammanfattningsvis så är advokaters tystnadsplikt långtgående, men det finns vissa undantag då advokaten får bryta mot tystnadsplikten för att inte främja orätt. Det är alltså inte en moralisk fråga för advokaten.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Jag åt lunch med min sons advokat och pratade om eventuella påföljder för honom. Har jag eller advokaten gjort något fel?

2021-05-11 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag åt lunch med min sons advokat innan hovrätten är det okey? Vi pratade om eventuella påföljder för honnom.
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du om ditt samtal med din sons advokat skulle kunna medföra några konsekvenser för dig eller advokaten.Har advokaten gjort något fel genom att prata med dig om eventuella påföljder för din son?Advokaten har tystnadsplikt gentemot sin klient (alltså din son). Tystnadsplikten är omfattande, men innefattar inte allt som har med uppdraget att göra, utan begränsas av vad som krävs enligt god advokatsed (8 kap. 4 § rättegångsbalken). Så här uttrycker sig Advokatsamfundet om tystnadsplikten: Tystnadsplikten gäller för "...det som anförtrotts advokaten inom ramen för advokatverksamheten eller som advokaten i samband därmed fått kännedom om."Enligt min bedömning inryms inte påföljdsfrågan i den definitionen. Så länge rättegången inte hållits inom stängda dörrar är rättegången helt öppen för allmänheten, och vem som helst har möjlighet att ta del av allt som tagits upp i målet. Detta innebär ju att vem som helst som är juridiskt kunnig kan göra en egen bedömning av vilka påföljder som är sannolika för din son.Advokaten har inte gjort något fel genom att uttala sig om eventuella påföljder för din son.Har du gjort något fel genom att träffa din sons advokat? När det gäller vad ni har pratat om så har du inte gjort några fel. Advokatens tystnadsplikt och skyldigheter gäller inte för dig, och du kan heller inte få några påföljder för att du försöker få ut information från advokaten. Du bör dock vara mycket försiktig med att bjuda en advokat eller en annan offentlig uppdragstagare på saker eftersom det kan uppfattas som ett givande av muta (10 kap. 5b § brottsbalken). I ditt fall behöver du dock inte vara orolig. Även om du bjöd advokaten på lunchen skulle det knappast uppfylla kriterierna för mutbrott, särskilt inte med tanke på att du inte försökt påverka advokaten i sitt uppdrag. Du har inte gjort något fel genom att träffa din sons advokat.Sammanfattning:* Att du ätit lunch med din sons advokat och diskuterat påföljdsfrågor kommer inte innebära konsekvenser för dig eller advokaten. * Om advokaten diskuterar saker som anförtrotts honom av din son finns däremot risk för att advokaten får sanktioner mot sig.* Var försiktig med att bjuda en offentligt uppdragstagare på saker - det kan uppfattas som ett givande av muta. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om inte är du är alltid välkommen att skicka en ny fråga till oss.Med vänlig hälsning,

Har man rätt att få skadestånd för förstörd egendom vid husrannsakan?

2021-05-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Polisen gjorde husrannsakan hos en släkting och och rev sönder skivan som ligger längst in mot väggen på två garderober. Lägenheten är en hyresrätt och då blir hyresgästen skyldig och åtgärda felen när man flyttar ut. Har man rätt till ersättning via hemförsäkring eller vart kan man vända sig?
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Husrannsakan är ett tvångsmedel som får tillgripas genom myndighetsbeslut om det finns anledning att anta att ett brott som det är föreskrivet fängelse för har begåtts, (28 kap. 1 § rättegångsbalken). Lagen som reglerar din situation är lagen om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder. Enligt den kan man få ersättning från staten för skador som uppkommit vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder, (1 §). Din släkting ska få ersättning för de sakskador som orsakat vid en husrannsakan, under förutsättningen att denne inte betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat för polisen att använda våldet, (8 §).Vill du läsa mer om hur man ansöker om skadestånd finner du informationen på JK:s hemsida. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hur länge får en förundersökning pågå?

2021-05-13 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det finns reglerat om hur lång en förundersökning får lov att pågå tills dess att polisen lämnar besked att lägga ned utredning eller komma med en slutunderrättelse (enl Rättegångsbalken 23 kap §18)? Kan man ringa polisen och fråga hur lång tid de tror att det tar tills dess att besked lämnas i en utredning, eller stör detta utredningen, d v s kan det ha negativ påverkan?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga, undrar du hur länge en förundersökning kan pågå samt om du kan ringa polisen angående ditt ärende. Reglerna för dessa finns framför allt i 23 kap rättegångsbalken (RB).Hur länge kan en förundersökning pågå?När polisen får en polisanmälan fattas först ett beslut om att en förundersökning ska inledas, detta görs om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23 kap 1 § RB). Förundersökningen leds av antingen åklagaren eller en förundersökningsledare från polisen, beroende på hur allvarligt brottet är (23 kap 3 § RB).Syftet med en förundersökning är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet samt att ge åklagaren tillräckligt med material och underlag för att kunna bedöma om åtal ska väckas (23 kap 2 § RB). I detta skede görs ofta mycket utredningar innan polisen kan ta reda på om en person ska anses skäligen misstänkt. Är man skäligen misstänkt har åklagaren rätt att börja använda vissa tvångsmedel mot en såsom husrannsakan. Skälig misstanke föreligger enligt Justitieombudsmannen (JO 1992/93 s. 204) "när det finns vissa konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått den brottsliga gärningen". Enligt 23 kap 18 § RB ska den misstänkte underrättas när misstankegraden når upp till skäligen misstänkt. Den misstänkte har således rätt att veta att denne är skäligen misstänkt för ett brott, men även rätt att få löpande uppdateringar om vad som händer i förundersökningen.När det däremot inte finns anledning att fullfölja förundersökningen ska den läggas ner enligt 23 kap 4 § RB. En förundersökning kan i princip pågå fram till dess att brottet i fråga har preskriberats. Nu framgår det av omständigheterna i din text vad själva brottet är men i 35 kap Brottsbalken (BrB) kan du se när ett brott preskriberas. Kan jag förstöra förundersökningen genom att ringa polisen?Utredningen ska först och främst bedrivas på ett objektivt sätt. Detta innebär att omständigheter, som är till din fördel såväl som till din nackdel, ska beaktas och även bevis som är till din förmån ska läggas fram. Förundersökningen skulle således inte påverkas negativt av att du hör av dig till förundersökningsledaren.Ditt fallEn förundersökning kan i princip pågå fram till dess att brottet i fråga har preskriberats. Det kan du se i 35 kap BrB. Med tanke på att förundersökningen ska bedrivas på ett objektivt sätt kan ett samtal från dig som undrar hur länge den kommer att hålla på, inte påverkar förundersökningen negativt. Jag hoppas att detta var till hjälp!Vänligen,

Kan man bli stämd av ett amerikanskt bolag för att ha streamat en match från Sverige?

2021-05-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag läste nyss att Triller som arrangerade boxningsmatchen Jake Paul va Ben Askren nu går efter de personer som illegalt streamade matchen. De menar på att om man streamat illegalt har man fram tills 1a Juni på sig att betala vad matchen egentligen kostade annars kommer man bli stämd och behöva betala upp till 150,000 dollar. Då började jag tänka att om man streamade matchen från Sverige kan man då bli stämd och vara tvungen att betala eller gäller det endast folk från Amerika eftersom Triller utgår från Amerikansk lag?Tack.
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När det uppstår en tvist mellan parter som har sin hemvist i olika länder, blir det en tvist av internationell karaktär. Hur det går till är rätt invecklat, men i korthet så är svaret ja, du kan bli stämd även om du streamat matchen från Sverige. Tvisten i denna fråga rör en upphovsrättslig fråga, dvs ett nyttjande av upphovsmannens verk har skett utan dennes medgivande. Då det inte har ingåtts något avtal, kan det därför sägas vara immaterialrättslig utomkontraktuell tvist. När det uppkommer en gränsöverskridande tvist, uppstår tre frågor: vilken domstol är behörig att ta sig an tvisten, vilken lag ska man använda och slutligen, kommer en eventuell dom kunna verkställas? Både amerikansk och svensk domstol är behöriga att handlägga tvisten Om ett amerikansk bolag väljer att stämma dig som kollade på matchen från Sverige i amerikansk domstol, är det också amerikansk lag som avgör om domstolen är behörig att handlägga frågan. Om bolaget i stället skulle stämma dig i svensk domstol, skulle den svenska domstolen också vara behörig i och med att svarande, dvs den som blir stämd, har sin hemvist i Sverige (analogisk tillämpning av 10 kap. 1 § RB.) Tvisten kan alltså behandlas både i svensk och amerikansk domstol. Amerikansk lag kommer användas oavsett om det blir svensk eller amerikansk domstolSverige har tillträtt Rom II förordningen som är universellt tillämplig. Det innebär att om Sverige är inblandad på något sätt så kommer förordningen hur som helst tillämpas. Förordningen avgör bara vilken lag som ska vara tillämplig, inte vad som kommer bli det rättsliga utfallet. I art 7. framgår att vid ett immaterialrättsintrång så är det lagen i det land där skyddet görs gällande. Det innebär att det är den part som gör gällande ett intrång, som ensidigt disponerar över lagvalet. Detta innebär alltså att amerikansk lag kommer att tillämpas. En amerikansk dom kommer mest troligt inte kunna verkställas i SverigeDet som återstår är då frågan om en eventuell dom kommer kunna verkställas. Av vad jag lyckats söka mig till, har Sverige och USA inte något avtal mellan sig om erkännande och verkställighet av varandras domar. Utgångspunkten blir därför att om en amerikansk domstol meddelar en dom som medför att du måste betala ett skadestånd, kommer domen inte gå att verkställa i Sverige. Detta innebär i sin tur, att om du inte skulle betala skadeståndet, finns det inget sätt att driva in pengarna. I grund och botten betyder detta att det är onödigt att stämma dig från första början då bolaget ändå inte kommer att få sina pengar. På samma sätt är det inte helt uppenbart att en svensk dom skulle kunna verkställas i USA. För företagets del hade det alltså varit bra om svensk domstol dömde i målet, eftersom att det medfört att domen blir verkställbar i Sverige och de kan använda sig av Kronofogden för indrivandet av pengarna. Som svar på din fråga: du kan bli stämd och tvingad att betalaDet som jag nu redogjort för är inte helt lätt att förstå sig på. Men som svar på din fråga så är det möjligt att bli stämd av ett amerikansk bolag, även fast du streamade från Sverige. Bolaget skulle kunna stämma dig både i USA och i Sverige men oavsett kommer amerikansk lag att tillämpas. Hur utgången kommer bli beror på vad som gäller enligt amerikanskt lag. Om de väljer att stämma dig i amerikansk domstol, kommer domen inte gå att verkställa i Sverige vilket gör det onödigt att stämma från första början då de inte kommer få sina pengar. Alternativet är då att stämma i Sverige. Även om det är möjligt, har jag svårt att se att det amerikanska bolaget skulle ha tid, ork och lust att lägga ner de pengarna på att tvista med någon från ett annat land. Med andra ord så är det nog mindre sannolikt att de i praktiken skulle stämma en svensk part. Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Nedlagd förundersökning, åtelsunderlåtelse och överprövning av beslut

2021-05-11 i Förundersökning
FRÅGA |Hejsan! Har en fråga jag skulle villa få ett svar på.Vad står åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken för.Har fått min egen förundersökning nerlagd .Jag har gjort en egen anmälan till ekobrotts myndigheten om mitt grova bedrägeri jag är utsatt av min son. Han är dömd för grova bedrägerier 22 miljoner och sitter fortfarande häktad.Han har suttit häktad 8månader än så länge.De släpper inte honom för han sticker .Kan jag göra en överprövning om min förundersökning hos ekobrotts myndigheten?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så vill du veta vad åtalsunderlåtelse innebär och om du kan överpröva en nerlagd förundersökning.Först vill jag bara förtydliga att åtalsunderlåtelse inte är samma sak som att förundersökningen läggs ner. Jag kommer därför börja med att förklara skillnaden mellan dessa, med hänvisningar till bestämmelser i rättegångsbalken (RB).Vad innebär det att en förundersökning läggs ner?Huvudregeln är att det alltid ska inledas en förundersökning så fort det finns anledning att anta att ett brott som faller under allmänt åtal har förövats. Men i det fall det är uppenbart att brottet inte går att utreda så får man besluta om att inte inleda en förundersökning (23 kap. 1 § RB).En förundersökning får även läggas ner i två andra situationer. För det första om utredningen skulle kräva orimligt höga kostnader i förhållande till sakens betydelse och man kan anta att brottets straffvärde inte är högre än fängelse i tre månader. Eller för det andra om man kan anta att brottet kommer leda till åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken.Om man väljer att lägga ner förundersökningen så innebär det helt enkelt att man beslutar om att avbryta förundersökningen innan man har utrett brottet klart. En nedlagd förundersökning leder inte till några konsekvenser, mer än att brottet inte utreds. Det finns dock alltid en möjlighet att ta upp en nedlagd förundersökning igen om det skulle komma fram ny bevisning.Vad innebär åtalsunderlåtelse i 20 kap. rättegångsbalken?Åtalsunderlåtelse regleras i 20 kap. 7 § RB. Här framgår det att en åklagare får besluta att underlåta åtal för brott om någon förutsättning som räknas upp i bestämmelsen är uppfylld. Det kan till exempel handla om att man kan anta att brottet inte skulle leda till högre straff än böter, om man antar att åtal kommer leda till villkorlig dom och särskilda skäl föreligger, om den misstänkte har begått annat brott och det inte krävs påföljd utöver det brottet eller om psykiatrisk vård skulle dömas ut. Dessutom krävs det att inget allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Åtalsunderlåtelse är ett undantag från huvudregeln om att åklagaren alltid ska väcka åtal vid brott som hör under allmänt åtal (20 kap. 6 § RB).Åtalsunderlåtelse kan ske efter det att en förundersökning är klar och har delgetts den misstänkte. Beslutet om åtalsunderlåtelse innebär nämligen att åklagaren konstaterar ett en viss person är skyldig till ett visst brott. Detta sker oftast efter att den misstänkte har erkänt brottet. Åtalsunderlåtelsen får sedan samma betydelse som en dom, varpå beslutet om åtalsunderlåtelsen kommer registreras i belastningsregistret. En åtalsunderlåtelse leder dock inte till någon påföljd för den misstänkte.Kan man överpröva ett beslut om nedlagd förundersökning?Man kan alltid begära överprövning av ett beslut om nedlagd förundersökning. Första steget är att skicka en begäran om överprövning till den ekobrottskammare som har fattat beslutet om att lägga ner din förundersökning. Skulle du få den nekad så kan du skicka en ny begäran om överprövning till överåklagarens kansli. Mer information om hur du begär en överprövning och vad en sådan begäran ska innehålla finns på Ekobrottsmyndighetens hemsida.Om du vill ha vidare hjälp i ditt ärende så kan du vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,