Vart vänder jag mig för att hitta ett juridiskt ombud?

2019-12-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag behöver ett juridiskt ombud . Vart vänder jag mig i Göteborg?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Juridiskt ombudVem kan vara ombud?Den som ska vara juridiskt ombud kan vara antingen advokat eller jurist. För att få kallas advokat krävs medlemskap i Advokatsamfundet vilket innebär strängare krav och att de måste iaktta god advokatsed. Advokat är till skillnad från jurist en skyddad titel vilket innebär att inte vem som helst får kalla sig för detta. Rättshjälpsmyndigheten eller domstol kontrollerar de ombud som inte är advokater eller biträdande jurister (anställda på advokatbyrå) om de är lämpliga som ombud. Tänk på att jurister ofta är inriktade på specifika områden och att du därför ska välja någon som är inriktad på det område du behöver hjälp med.Ansvarsförsäkring Det är viktigt att ditt ombud har ansvarsförsäkring. Det innebär om de missköter sig så kan du få ersättning för detta, om du drabbats av skada. Vart vänder du dig?Det enklaste sätter att hitta ett juridiskt ombud som kan företräda dig är att söka på Advokatsamfundets hemsida och fylla i Göteborg under fältet för ort. Vill du kontrollera ombudet närmare kan du be om referenser. Hoppas du fått svar på din fråga!

Tillämpas extraordinära rättsmedel i förvaltningsrätten?

2019-12-08 i Domstol
FRÅGA |Är de extraordinära rättsmedlen bara tillämpliga i ärenden i allmän domstol eller även i förvaltningsdomstol? Tillämpas rättsmedlen alltid efter beviljande av Högsta förvaltningsdomstolen eller på annat sätt??
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Extraordinära rättsmedel i form av resning och återställa de av försutten tid tillämpas även i förvaltningsrätten och har till syfte att söka ändring av ett avgörande som har vunnit laga kraft i förvaltningsdomstolen, (37 b § förvaltningsprocesslagen). Klagan över domvilla tillämpas dock enbart i de allmänna domstolarna.Förvaltningsdomstolen är den första instansen i förvaltningsrätten, Kammarrätten är andra rättsinstansen och Högsta förvaltningsdomstolen är sista instans bland förvaltningsdomstolarna. Det är bara de överklaganden från kammarrätten som fått prövningstillstånd som tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen och dess uppgift är att pröva avgöranden som överklagas från någon av de fyra kammarrätterna. I 2 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar framgår vilka frågor Högsta förvaltningsdomstolen prövar och beviljar. I 8 § framgår vilka frågor kammarrätterna prövar och beviljar. I 14 § regleras när talan ska väckas vid en förvaltningsrätt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får poliser kroppsvisitera alla personer i en bil vid misstanke om brott?

2019-12-07 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!En fråga gällande visitation. Får polisen visitera alla i en bil om man bara kan misstänka att det finns vapen i bilen. Omständigheterna gör att misstanken är ganska hög och det finns en tidigare dom på en passagerare mot brott mot knivlagen och ringa narkotikainnehav. Det är ett utsatt område med mycket skjutvapenvåld, men alltså inga konkreta bevis? Personerna i bilen uppträder dock ganska hotfullt och bilen är stannad för att föraren kört vingligt. Jättetacksam för svar!!!
Nora Tengnér |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! En polis får söka igenom en bil om förutsättningarna i 20 a § polislagen är uppfyllda. Förutsättningarna enligt paragrafen är att det med hänsyn till omständigheterna kan antas att vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa kan påträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Även om beviskravet "kan antas" är ett ganska lågt beviskrav, är det ändå en förutsättning för att poliserna ska ha fått söka igenom bilen.Poliser kan även genomsöka bilar om de har stöd för husrannsakan enligt 28 kap. 1 § rättegångsbalken (RB). Även då måste det finnas anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa. Husrannsakan får då företas för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken. Vad gäller kroppsvisitation finns bestämmelser om det i 28 kap. 11 § RB. Förutsättningarna för att en kroppsvisitation ska få genomföras är att det finns anledning att anta att ett brott som har fängelse som straff har begåtts. Kroppsvisitationen får genomföras på en person som är skäligen misstänkt för brottet, vilket är ett starkare beviskrav som kan beskrivas med att det är mer sannolikt än osannolikt att personen är skyldig. Enligt paragrafens andra stycke kan det ibland finnas skäl att genomföra kroppsvisitation även på andra än den som är skäligen misstänkt om det finns synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer att anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att det annars är av betydelse för utredningen om brottet. För just poliser finns kroppsvisitation vidare reglerat i 19 § polislagen. Där står att en polisman får kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter vissa vapen eller andra farliga föremål eller föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Om det skulle vara så att polisen har agerat otillåtet kan denne dömas för tjänstefel enligt 20 kap. brottsbalken. Jag kan dock inte uttala mig om hur polisen i just det fall du beskriver har bedömt situationen, men det är kraven ovan som gäller för att visitationen du beskriver ska vara tillåten. Värt att nämna är också att poliser alltid ska agera försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. De ska aldrig ta till mer tvång än vad som behövs, detta enligt 8 § polislagen. Jag hoppas att jag kunnat klargöra hur regleringen för kroppsvisitation ser ut. Konkreta bevis krävs alltså inte för att poliserna ska få genomföra kroppsvisitationer, men det finns flera förutsättningar som ändå måste vara uppfylla för att det ska vara tillåtet. Vänligen,

Är det lagligt för polisen att försöka framkalla brott?

2019-12-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Skulle det kunna vara lagligt eller möjligt för polisen att lägga ut narkotika (t. ex. en liten mängd Cannabis i en påse) på ett offentligt plats, för att sedan försöka sätta dit någon som går förbi och tar upp drogen?
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det agerande du beskriver skulle med största sannolikhet utgöra så kallad brottsprovokation, vilket innebär att polisen gör någonting i syfte att framkalla brott. Brottsprovokation är förbjudet enligt svensk lag. Förutom brottsprovokation finns det även någonting som kallas för bevisprovokation, vilket innebär att polisen gör någonting i syfte att framkalla bevis för ett redan begånget brott. Det är inte alltid tydligt om ett agerande utgör brotts- eller bevisprovokation. I det aktuella fallet skulle det röra sig om brottsprovokation om polisen lagt ut narkotikan i syfte att kunna gripa vem som helst som plockar upp den. Skulle polisens agerande istället syfta till att en specifik person som är misstänkt för brott plockar upp narkotikan, för att samla bevis mot denne, så skulle det eventuell kunna röra sig om bevisprovokation, men förmodligen skulle även detta kunna uppfattas som brottsprovokation. Det är med andra ord svårt att ge ett konkret svar på när ett sånt agerande är tillåtet. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Strafföreläggande eller rättegång?

2019-12-08 i Strafföreläggande
FRÅGA |Hej,Jag blev stannad av polisen och hade intagit hasch och benzo. Jag hade även en fickkniv i fickan som jag genast informerade polisen om att jag hade på mig och glömt ta ur den. Dom hittade spå av hasch och benzo i blodet. Jag hade även ca 280 benzo tabletter i bilen. Läste i tidningen idag att jag är misstänkt för ringa narkotikabrott och rattfylleri. Det stod även att jag är misstänkt för att burit kniv. I artikeln stod det att jag åtalas för detta i tingsrätten. Kommer jag då få en kallelse till domstol eller kan det fortfarande bli strafföreläggande? Mvh
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Strafföreläggande regleras i rättegångsbalken. Ett strafföreläggande kan tillämpas när att påföljden till det misstänkta brottet är på bötesnivå eller villkorlig dom (48 kap. 4 § Rättegångsbalken). Narkotikabrott ser domstolen vanligen ganska allvarligt på, och en tänkbar påföljd för rattfylleri är också fängelse (4 § lag om vissa trafikbrott). Det är därför svårt att säga exakt vad som kommer ske, men eftersom fängelse är en tänkbar påföljd finns det en risk för rättegång. Om möjligheten finns till strafföreläggande, kommer du att bli erbjuden detta. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man göra husrannsakan hos annan än den misstänkte

2019-12-08 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Jag har en vän som brukar vara väldigt mycket hos mig, ibland veckovis. Den här vännen har ett rätt kriminellt förflutet med bla narkotikabrott. Min fråga är ifall polisen skulle leta efter tex nakotika (pga min vän) kan dem begära husrannsakan hos mig trotts att personen inte är skriven här?Jag är helt ren från registret så de känns ju inte som om dem skulle kunna ha en skälling misstanke om att något sånt pågår här om ni förstår vad jag menar. Inget brott har hänt här, menade mer om dem bara helt random kan stå utanför min dörr för att personen är här väldigt mycket? När de bara letar bevis och inte personen då
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt rättegångsbalken så finns det två situationer där husrannsakan får göras hemma hos någon annan än den som är misstänkt för ett brott. Den första situationen gäller när polisen letar efter bevisning eller föremål relaterade till brott och den andra gäller när polisen letar efter den misstänkte själv. Eftersom din fråga uttryckligen handlar om den första situationen så lämnar jag den andra utanför mitt svar.Husrannsakan hos annan än misstänkt för att leta bevis eller föremål relaterade till brottEn första förutsättning för att göra husrannsakan oavsett hos vem den sker är att det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Polisen kan alltså inte bara på ren rutin knacka på hos människor för att leta efter spår av brott. Det måste finnas någon konkret omständighet som talar för att det har begåtts ett brott.En andra förutsättning är att husrannsakan görs med det bestämda syftet att leta efter föremål relaterade till brottsligheten och som kan tas i beslag, förvaras, eller förverkas eller för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredningen av brottet.Ett sista krav när husrannsakan ska genomföras hos någon annan än den misstänkte är att något av följande föreligger- Brottet är begånget där eller- Den misstänkte greps där eller- Det finns synnerliga skäl att anta att man kommer hitta föremål eller bevisning vid en husrannsakanSynnerliga skäl är ett mycket högt ställt krav, det ska finnas flera konkreta omständigheter som mycket tydligt pekar åt att det finns något att hämta hos den man vill göra husrannsakan hos.SlutsatsDin fråga rör specifikt den situationen att din vän inte begått ett brott i din lägenhet eller gripits där. En husrannsakan kan i sådana fall göras hemma hos dig men då gäller som sagt det kravet att det ska finnas synnerliga skäl att tro att det finns något av värde för en specifik brottsutredning hemma hos dig. Ett exempel kan vara att man letar igenom din väns telefon och hittar SMS eller annan korrespondens som säger att det har gömts narkotika eller andra föremål relaterade till brott i ditt hem. Med vänliga hälsningar

Beslag av tandborste, plastflaska och tuggummiförpackning

2019-12-03 i Bevis och bevisning
FRÅGA |Vad kan anledningen vara till att en polispatrull tagit en tandborste, plastflaska och tuggummiförpackning i beslag och vad är det för beslag?
Mahdi Sadegh |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBeslag är ett tvångsmedel som i Sverige kan användas när misstanke om brott föreligger, vilket följer av 27 kap. 1 § i rättegångsbalken (RB).Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott få tas i beslag. Av Rättegångsbalkens 27 kap. följer att föremål som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslutsåtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 27 kap. 3 § RB.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå. Omprövning av beslagetÄr fallet sådant att du eller den som blivit drabbad av beslaget vill begära omprövning, kan denna begära omprövning av beslutet enligt 27 kap. 6 § RB. Rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget, och huruvida denna skall bestå eller inte.Ditt fallDet framgår inte av din fråga hur omständigheterna varit i övrigt, vilket gör det lite svårt att lista ut vad polispatrullens anledning kan ha varit.Är fallet sådant att dom kommit till en brottsplats och behövt beslagta tandborsten, plastflaskan samt tuggummiförpackningen, kan polisen ha av avsikt att utföra ett s.k. DNA-test. Ett överensstämmande DNA-resultat mellan en person och ett brottsplatsspår utvärderat och satt i sitt sammanhang kan utgöra mycket stark bevisning.Beroende på sammanhanget kan icke-överensstämmande DNA-resultat å andra sidan innebära att en misstänkt person kan frias från misstankar om brott. I ditt fall torde det ha rört sig om säkerställande av bevis och därför har ovanstående föremål beslagtagits av polispatrullen. Med vänliga hälsningar,

Vilket beviskrav krävs för en husrannsakan?

2019-11-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Får man gå in och göra husrannsakan utan bevis krav.. De stod och väntade på att jag skulle gå till apoteket sen ringer dom till hyresvärden att ska låsa upp utan mitt tillstånd
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Husrannsakan är ett ingripande tvångsmedel som endast får användas om syftet med användandet av tvångsmedlet inte kan uppnås med andra mildare medel (behovsprincipen). Syftet med husrannsakan är att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet (28 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken).En husrannsakan kan företas om det finns anledning att anta ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följas (28 kap. 1 § första stycket rättegångsbalken). "Anledning att anta" är ett lågt ställt beviskrav. Som huvudregel krävs det att personen är skäligen misstänkt för att husrannsakan ska kunna företas men i i följande tre fall får husrannsakan företas även hos personer som inte är skäligen misstänkt (28 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken):- om brottet har begåtts hos hen - om den misstänkte har gripits där - om det annars finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller att annan utredning kan vinnas om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet.För att husrannsakan ska kunna företas krävs dessutom enligt proportionalitetsprincipen att skälen för husrannsakan uppväger det intrång/men som det innebär för den misstänkte (28 kap. 3a § rättegångsbalken). Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,