En man utsatte mig för ett sexuellt ofredande vid tunnelbanan. Det fanns övervakningskameror på plats. Kan förundersökningen ändå läggas ner?

2021-06-09 i Förundersökning
FRÅGA |Jag var med om sexuellt ofredande där en gammal man använde sig av en spegel för att se upp i min kjol. Detta skedde när jag stod på en rulltrappa i en tunnelbaneuppgång. Kan det bli så att förundersökningen läggs ner på grund av att jag inte vet vem det är även om det finns övervakningskameror på plats?
Zacharias Glavå |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om förundersökningar finns i rättegångsbalken, och jag kommer därför använda mig av den lagen för att besvara din fråga.Brottet och förundersökningspliktPolisen eller åklagaren ska inleda en förundersökning så fort de får kännedom om att ett brott har begåtts (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Att inleda en förundersökning är alltså en skyldighet för polis och åklagare – detta kallas förundersökningsplikt. Att mannen har använt en spegel för att titta under din kjol är, precis som du säger, ett sexuellt ofredande (6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken). Nedläggning av förundersökning?Sannolikheten att polisen ska inleda förundersökning ökar om det finns bevis och goda möjligheter att hitta förövaren. Om det av övervakningskamerorna tydligt går att se hur personen ser ut så finns det en chans att polisen kan hitta förövaren. Om det inte går att se hur han ser ut så kommer polisen sannolikt att lägga ner förundersökningen (23 kap. 1 § andra stycket rättegångsbalken). Polisen har inget generellt fotoregister som de kan matcha med övervakningsbilderna utan personen behöver i princip finnas i polisens register för att kunna identifieras. Dessutom är polisens budget dessvärre ganska snäv de och tvingas därför väga utredningens kostnader mot sannolikheten att någon kan fällas för brottet. Sammanfattning och rådDet finns en risk att polisen lägger ner förundersökningen om de bedömer att de inte kan hitta förövaren. Jag föreslår att du gör en utförlig polisanmälan och skickar med så många detaljer du kan; tid och plats, mannens kläder och utseende, vilken tunnelbaneuppgång ni befann er på, eventuella vittnen etc. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Du är alltid välkommen att vända dig till oss på Lawline med en ny fråga.Med vänlig hälsning,

Glömt scanna in varor - kan jag bli åtalad?

2021-05-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Jag var och handlade med min bebis i en affär, bebisen var lite besvärlig och jag behövde ögna henne endel uppmärksamhet under tiden jag handlade med hjälp av självscanning. När jag sedan ska checka ut får jag en delavstämning på sex varor. Då det inte stämmer så får jag en helavstämning. Då visar det sig att jag glömt scanna flertalet varor (vet ej hur många eller hur stor summa för det sa han aldrig) han sa bara att det var endel missat. Jag betalar såklart alla mina varor då det aldrig varit min mening o inte betala för dem och sen packar jag och går ut. Ingen säger nånting. Nästa gång jag ska använda själscanningen står det "kontakta personal" varpå jag gör det och då säger personalen att jag blivit polisanmäld och avstängd från scanningen. Jag förstår ingenting och skämmas givetvis väldigt mycket då det aldrig varit min mening o stjäla. Vad kan hända nu? Vad kommer att hända? Kan jag bli åtalad? Måste det gå till domstol? Jag är livrädd och ligger vaken på nätterna.. skäms så att det blev så fel.
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Efter polisanmälanDet som kommer hända är att det kommer startas en utredning hos polisen angående den polisanmälan som gjordes. Ärendet kommer antingen till en polis eller åklagare, som kommer utreda och fatta beslut om det går att göra en brottsutredning eller inte. Om polisen eller åklagaren anser att det finns tillräckliga möjligheter för att utreda brottet så kommer en förundersökning inledas. Om åklagare eller polis anser att det till exempel saknas tillräckliga bevis kan förundersökningen och ärendet läggas ner.FörundersökningOm det anses finnas tillräckliga bevis inleds förundersökning där polisen utreder vad som har hänt och vem som kan vara skyldig till brottet. Förundersökningen kommer ledas av en förundersökningsledare och ifall denne anser att de inte har begåtts ett brott, eller att något brott inte kommer kunna bevisas så kommer fundersökningen läggas ner.Efter förundersökningenEfter förundersökningen kommer åklagaren fatta ett beslut om det ska väckas åtal eller inte. Om åklagaren väljer att inte väcka åtal (pga. exempelvis avsaknad av bevis) så kommer ärendet läggas ner. Om åklagaren väljare att väcka åtal så kommer det bli en rättsprocess i domstol där domstolen kommer pröva målet.Kan du bli åtalad och har du begått ett brott?Att utgå ifrån vad du har skrivit är det aktuella brottet stöld och regleras i brottsbalken (BrB) 8 kap. 1-2 §§. För att bli dömd för stöld behöver man uppfylla två rekvisit. Det första rekvisitet är att man olovligen tager vad annan tillhör och det rekvisitet kan argumenteras att du har uppfyllt då du inte hade scannat in varorna när du skulle betala. Dock kan man ange som motargument att en eventuell stöld aldrig fullbordades då du aldrig lämnade butiken med varor som du inte betala för. Det andra rekvisitet är att man ska ha uppsåt (vilja) att tillägna sig varorna, alltså tillägnelseuppsåt. Att utgå ifrån informationen som du har skrivit så verkar det som att du saknar uppsåt och därmed uppfyller inte kravet uppsåtsrekvistet för att begå stöld. Dock ska jag poängtera att jag inte besitter alla sak-omständigheter för att göra en korrekt bedömning och det är åklagaren som ska bevisa att du uppfyller de två rekvisiten för att bli dömd.SammanfattningEfter en polisanmälan kommer det beslutas om det ska startas en förundersökning eller inte. Om polis eller åklagare anser att det finns tillräckliga omständigheter för att utreda brottet så kommer en förundersökning inledas, annars så kommer ärendet läggas ner. Under förundersökningen kommer polisen utreda vad som har hänt och vem som kan vara skyldig till brottet. Efter förundersökningen kommer det beslutas av en åklagare om förundersökningen ska läggas ner eller väcka åtal och driva en rättsprocess i domstol. För att du ska bli dömd för stöld behöver du uppfylla två rekvisit: olovligen tager vad annan tillhör och med uppsåt att tillägna sig det.

Förundersökningen nedlagd.

2021-05-27 i Förundersökning
FRÅGA |.Förundersökning inleds. ang min sons dödsolycka. Över tre månader sen kommer det att det inte finns några bevis att nått brottsligt har skett.. men jag har gett utredaren ljudfiler på misstänkta som ändrar historien hela tiden. Jag har bevis riktiga bevis på att utredaren har inte varit objektiv och har henne inspelad av vår sista kontakt. Hon ljuger i rapporten hon ljuger i inspelningen och hon avsiktligen undanhåller info som hon inte berättar för det styrker min tes att personer är rent skyldig till min sons död. Hur gör jag? Vittnesmål och konkret fakta som hon struntar i.. /Hjälp mig
Aya Alwan |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga, Först och främst vill jag beklaga det som har hänt dig och din son, förstår att situationen måste vara oerhört frustrerande. Men jag ska försöka att svara på dina frågor så gott jag kan. Jag förstår det som att åklagaren har lagt ner ditt ärende, och i de fall åklagaren anser att tillräcklig bevisning inte finns, får åklagaren inte driva vidare ärendet.. Det innebär att åklagaren måste ha sådan bevisning att hen kan förvänta sig en fällande dom, annars måste åklagaren lägga ner ärendet. Det innebär dock inte att ärendet/anmälan inte kan återupptas. Tvärtom, om ny bevisning framkommer kan en nedlagd förundersökning återupptas. Är du missnöjd med en polis eller åklagares beslut att lägga ned en förundersökning kan man begära så kallad överprövning av beslutet. En begäran om överprövning skickas till den lokala polismyndigheten eller åklagarkammaren där beslutet fattades. Överprövningsblanketten hittar du här . Det finns även mer info om överprövning här Som jag förstår det, så verkar du också missnöjd över polisens arbete. Om du anser att du har blivit felaktigt behandlad ska du göra en JO- anmälan. Mer information finns här. Det är viktigt att påpeka att JO inte kan ändra ett beslut utan endast rikta kritik. Formuläret för JO-anmälan hittar du här. Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, och lycka till.

Hur länge får en förundersökning pågå?

2021-05-13 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det finns reglerat om hur lång en förundersökning får lov att pågå tills dess att polisen lämnar besked att lägga ned utredning eller komma med en slutunderrättelse (enl Rättegångsbalken 23 kap §18)? Kan man ringa polisen och fråga hur lång tid de tror att det tar tills dess att besked lämnas i en utredning, eller stör detta utredningen, d v s kan det ha negativ påverkan?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga, undrar du hur länge en förundersökning kan pågå samt om du kan ringa polisen angående ditt ärende. Reglerna för dessa finns framför allt i 23 kap rättegångsbalken (RB).Hur länge kan en förundersökning pågå?När polisen får en polisanmälan fattas först ett beslut om att en förundersökning ska inledas, detta görs om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23 kap 1 § RB). Förundersökningen leds av antingen åklagaren eller en förundersökningsledare från polisen, beroende på hur allvarligt brottet är (23 kap 3 § RB).Syftet med en förundersökning är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet samt att ge åklagaren tillräckligt med material och underlag för att kunna bedöma om åtal ska väckas (23 kap 2 § RB). I detta skede görs ofta mycket utredningar innan polisen kan ta reda på om en person ska anses skäligen misstänkt. Är man skäligen misstänkt har åklagaren rätt att börja använda vissa tvångsmedel mot en såsom husrannsakan. Skälig misstanke föreligger enligt Justitieombudsmannen (JO 1992/93 s. 204) "när det finns vissa konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått den brottsliga gärningen". Enligt 23 kap 18 § RB ska den misstänkte underrättas när misstankegraden når upp till skäligen misstänkt. Den misstänkte har således rätt att veta att denne är skäligen misstänkt för ett brott, men även rätt att få löpande uppdateringar om vad som händer i förundersökningen.När det däremot inte finns anledning att fullfölja förundersökningen ska den läggas ner enligt 23 kap 4 § RB. En förundersökning kan i princip pågå fram till dess att brottet i fråga har preskriberats. Nu framgår det av omständigheterna i din text vad själva brottet är men i 35 kap Brottsbalken (BrB) kan du se när ett brott preskriberas. Kan jag förstöra förundersökningen genom att ringa polisen?Utredningen ska först och främst bedrivas på ett objektivt sätt. Detta innebär att omständigheter, som är till din fördel såväl som till din nackdel, ska beaktas och även bevis som är till din förmån ska läggas fram. Förundersökningen skulle således inte påverkas negativt av att du hör av dig till förundersökningsledaren.Ditt fallEn förundersökning kan i princip pågå fram till dess att brottet i fråga har preskriberats. Det kan du se i 35 kap BrB. Med tanke på att förundersökningen ska bedrivas på ett objektivt sätt kan ett samtal från dig som undrar hur länge den kommer att hålla på, inte påverkar förundersökningen negativt. Jag hoppas att detta var till hjälp!Vänligen,

Polis beslagtagit saker, hur går man tillväga?

2021-05-31 i Förundersökning
FRÅGA |Polisen har beslagtagit min hem nyckel, dator och mobil. Jag undrar när jag kan få hämta tillbaka saker?
Sonja Najim |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten för polisen att ta föremål i beslag regleras i 27 kap. rättegångsbalken (RB). Jag kommer först att gå igenom vad som gäller när polisen tar någonting i beslag. Sedan kommer jag att ge dig råd för hur du kan gå vidare.Vad gäller när polisen tar någonting i beslag?För att polisen ska få ta ett föremål i beslag krävs att föremålet kan antas ha betydelse för brottsutredningen (27 kap. 1 § RB). Polisen har rätt att behålla dina saker så länge som det behövs för utredningen. Detta innebär att det inte finns någon direkt tidsgräns för när de måste lämna tillbaka sakerna till dig. När polisen inte längre har användning för föremålen ska beslutet om beslag upphävas (27 kap. 8 § RB). Du har då rätt att få tillbaka det som har beslagtagits, och polisen måste meddela dig så fort som möjligt att du kan hämta dina saker (27 kap. 8 a § och 8 b § RB). Råd för hur du kan gå vidare Till att börja med skulle jag rekommendera att du tar kontakt med den polisstation som har gjort beslaget. Då kan polisen eventuellt ge dig information om ungefär hur länge de tänker behålla dina saker. Om du är missnöjd med polisens beslut att beslagta dina saker är det också möjligt att begära en prövning av beslutet hos tingsrätten (27 kap. 6 § RB). Då ska domstolen pröva om polisen har rätt att behålla föremålen eller om du ska få tillbaka dem direkt.Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline!Vänligen

Är jag skyldig att inställa mig till ett förhör hos polisen?

2021-05-31 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Jag är kallad till polisen för att höras om mina iakttagelser på en fest där en ytlig bekant till mig blev misstänkt för ringa misshandel. Jag tycker inte det jag såg var någon misshandel, men polisen kan förstås ha en annan uppfattning. Min fråga är: Är ja skyldig att inställa mig i förhör hos polisen, eller kan jag meddela att jag inte kommer? Om jag går dit, är jag skyldig att svara på frågor?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag kommer att hänvisa till rättegångsbalken (RB) i mitt svar till dig.Du är skyldig att inställa dig till förhöretUnder en förundersökning får polisen hålla förhör med vem som helst som antas kunna lämna information till hjälp för utredningen av brottet (23 kap. 6 § RB). Därför finns det en skyldighet att inställa sig till ett polisförhör som man har blivit kallad till. Svaret på din första fråga är därmed ja – du är skyldig att inställa dig till förhöret. Väljer du att inte gå på förhöret kan du komma att bli kallad till ett nytt förhör med vite som följd om du inte inställer dig. Det innebär att du kan bli beordrad att betala en summa pengar, vite, om du inte följer myndighetens kallelse (23 kap. 6 a § RB).Det är också möjligt för polisen att hämta en person som inte inställer sig, men det gäller bara i undantagsfall (23 kap. 7 § fjärde stycket RB).Du är inte skyldig att svara på frågorVad gäller din andra fråga är svaret däremot nej – du är inte skyldig att svara på frågor under förhöret. Du är inte heller skyldig att tala sanning. Väljer du att inte uttala dig alls kommer det att antecknas av polisen.Avslutningsvis kan det vara bra att du känner till att polisen inte kan begära att du stannar kvar för förhör i mer än sex timmar (23 kap. 9 § första stycket RB). SammanfattningDu är skyldig att inställa dig till förhöret hos polisen, men du är inte skyldig att svara på deras frågor. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Kan jag lämna blodprov i stället för urinprov?

2021-05-18 i Förundersökning
FRÅGA |Om polisen stannar mig när jag kör bil, och vill att jag skall lämna pissprov för thc, kan jag neka det och begära blodprov istället då?
Martin Carleheden |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Möjligheten för svenska myndigheter att urinprov och blodprov regleras som straffprocessuellt tvångsmedel i 28 kap. RB.Enligt 28 kap. 12 § RB får den som är skäligen misstänkt för brott, varpå fängelse kan följa, kroppsbesiktigas, för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet.Kroppsbesiktning får även genomföras på den som skäligen kan misstänkas för brott där fängelse kan följa, genom tagande av salivprov, om syftet är att göra en DNA-analys, eller för att utreda den misstänktes ålder.I vissa fall, enligt 28 kap. 12b § RB får även den som inte skäligen är misstänkt för brott om det finns synnerlig anledning att kroppsbesiktningen underlättar utredningen. Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre samt att prov tas från människokroppen och undersöks. En kroppsbesiktning får inte utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada.Både urinprov och blodprov är en form av kroppsbesiktning således. Polismannen vill i ditt läge utföra ett urinprov. Har polismannen agerat i enlighet med ovan principer och lagenligt är du tvungen att genomföra ett urinprov. Det är förbjudet för poliser att utföra blodprov, det får endast ske med hjälp av läkare, se 28 kap. 13 § RB.Du har dock rätt att välja att få utföra ett blodprov i stället för urinprov, detta följer av proportionalitetsprincipen och ändamålsprincipen. JO har i ett uttalande (JO 915-201) också fastslagit att ett blodprov ska få lämnas i stället för urinprov om så begärs.

Nedlagd förundersökning, åtelsunderlåtelse och överprövning av beslut

2021-05-11 i Förundersökning
FRÅGA |Hejsan! Har en fråga jag skulle villa få ett svar på.Vad står åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet rättegångsbalken för.Har fått min egen förundersökning nerlagd .Jag har gjort en egen anmälan till ekobrotts myndigheten om mitt grova bedrägeri jag är utsatt av min son. Han är dömd för grova bedrägerier 22 miljoner och sitter fortfarande häktad.Han har suttit häktad 8månader än så länge.De släpper inte honom för han sticker .Kan jag göra en överprövning om min förundersökning hos ekobrotts myndigheten?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga så vill du veta vad åtalsunderlåtelse innebär och om du kan överpröva en nerlagd förundersökning.Först vill jag bara förtydliga att åtalsunderlåtelse inte är samma sak som att förundersökningen läggs ner. Jag kommer därför börja med att förklara skillnaden mellan dessa, med hänvisningar till bestämmelser i rättegångsbalken (RB).Vad innebär det att en förundersökning läggs ner?Huvudregeln är att det alltid ska inledas en förundersökning så fort det finns anledning att anta att ett brott som faller under allmänt åtal har förövats. Men i det fall det är uppenbart att brottet inte går att utreda så får man besluta om att inte inleda en förundersökning (23 kap. 1 § RB).En förundersökning får även läggas ner i två andra situationer. För det första om utredningen skulle kräva orimligt höga kostnader i förhållande till sakens betydelse och man kan anta att brottets straffvärde inte är högre än fängelse i tre månader. Eller för det andra om man kan anta att brottet kommer leda till åtalsunderlåtelse enligt 20 kap. rättegångsbalken.Om man väljer att lägga ner förundersökningen så innebär det helt enkelt att man beslutar om att avbryta förundersökningen innan man har utrett brottet klart. En nedlagd förundersökning leder inte till några konsekvenser, mer än att brottet inte utreds. Det finns dock alltid en möjlighet att ta upp en nedlagd förundersökning igen om det skulle komma fram ny bevisning.Vad innebär åtalsunderlåtelse i 20 kap. rättegångsbalken?Åtalsunderlåtelse regleras i 20 kap. 7 § RB. Här framgår det att en åklagare får besluta att underlåta åtal för brott om någon förutsättning som räknas upp i bestämmelsen är uppfylld. Det kan till exempel handla om att man kan anta att brottet inte skulle leda till högre straff än böter, om man antar att åtal kommer leda till villkorlig dom och särskilda skäl föreligger, om den misstänkte har begått annat brott och det inte krävs påföljd utöver det brottet eller om psykiatrisk vård skulle dömas ut. Dessutom krävs det att inget allmänt eller enskilt intresse åsidosätts. Åtalsunderlåtelse är ett undantag från huvudregeln om att åklagaren alltid ska väcka åtal vid brott som hör under allmänt åtal (20 kap. 6 § RB).Åtalsunderlåtelse kan ske efter det att en förundersökning är klar och har delgetts den misstänkte. Beslutet om åtalsunderlåtelse innebär nämligen att åklagaren konstaterar ett en viss person är skyldig till ett visst brott. Detta sker oftast efter att den misstänkte har erkänt brottet. Åtalsunderlåtelsen får sedan samma betydelse som en dom, varpå beslutet om åtalsunderlåtelsen kommer registreras i belastningsregistret. En åtalsunderlåtelse leder dock inte till någon påföljd för den misstänkte.Kan man överpröva ett beslut om nedlagd förundersökning?Man kan alltid begära överprövning av ett beslut om nedlagd förundersökning. Första steget är att skicka en begäran om överprövning till den ekobrottskammare som har fattat beslutet om att lägga ner din förundersökning. Skulle du få den nekad så kan du skicka en ny begäran om överprövning till överåklagarens kansli. Mer information om hur du begär en överprövning och vad en sådan begäran ska innehålla finns på Ekobrottsmyndighetens hemsida.Om du vill ha vidare hjälp i ditt ärende så kan du vända dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,