Hur länge kan förundersökningen pågå?

2019-05-22 i Förundersökning
FRÅGA |Hej!Jag har fått reda genom målsägande att jag är misstänkt för bedrägeri. Förundersökning är inledd och har nu pågått i över ett år. Jag har vänt mig direkt till polisen för att få information om förundersökningen, det enda jag fått till svar är att dom ser att jag finns i något ärende. Hur länge måste jag vänta innan jag delges misstanke?
Malcolm Hamilton |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Reglerna om förundersökning finner du främst i 23 kap. rättegångsbalken (RB).En förundersökning ska bedrivas så skyndsamt som omständigheterna medger, 23:4 RB. Förundersökningen ska bedrivas tills att åtal väcks eller att det inte längre finns anledning att fortsätta, 23:1 RB. I princip kan en förundersökning bedrivas hur länge som helst, förutsatt att det finns anledning att fortsätta och att brotten man är misstänkt för inte är preskriberat. Jag kan tyvärr inte svara på om eller när du kommer delges misstanke. Förundersökningen kommer att fortsätta så länge det finns skäl för det eller när brottet du misstänks för blir preskriberat. Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte så tveka inte för att höra av dig igen.Vänligen,

När måste polisen lämna tillbaka kläder som tagits i beslag?

2019-05-13 i Förundersökning
FRÅGA |Hej,Jag undrar om Polisen tar kläder i beslag för DNA och blodprov mm i samband med en anmälan så undrar jag när de kan tänkas lämna tillbaka dessa? Är det rimligt att de håller kläder i beslag i 5-6 år utan att det händer något vidare som förhör tex? Eller kastas kläderna efter en tid om utredning läggs ned då kläderna ej har något större värde.
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller polisbeslag av egendom. Detta regleras främst i rättegångsbalken (RB) varför mitt svar kommer utgå från den lagen. Du har inte angett att du fått något beslut om förverkande (alltså att äganderätten av din egendom tillfaller staten). Jag kommer därför inte gå in på förverkande i mitt svar. När får ett föremål tas i beslag?Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag (27 kap. 1 § RB). I ditt fall är det troligen ett beslag för utredning om brott. Det räcker att en förundersökning är inledd för att beslag ska kunna göras. Det måste alltså inte finnas en viss person som är misstänkt för brott. Det krävs att det beslagtagna föremålet skäligen kan antas ha betydelse för utredningen om brott för att det ska kunna beslagtas. Det innebär att det måste finnas konkreta omständigheter som med viss styrka tyder på att föremålet kan ha betydelse för brottsutredningen (SOU 1995:47 s. 357 f). Vidare måste det vara proportionerligt att genomföra ett beslag. Det ska alltså göras en avvägning av betydelsen av beslaget och intrånget i den enskildes privatliv och integritet.När ska beslag hävas?När ett beslag hävs ska ägaren till föremålet få föremålet åter. Förundersökningsledaren ska pröva beslaget kontinuerligt. T.ex. om inte kläderna behövs längre i utredningen eller om förundersökningen läggs ned ska beslaget hävas. Om en åklagare eller annan undersökningsledare beslutar att beslaget ska hävas ska denne förordna om utlämnande av egendomen och ange vem som egendomen ska lämnas ut till. Så snabbt som möjligt efter att ett beslag har hävts ska den myndighet som förvarar föremålet underrätta den som föremålet ska lämnas ut till (27 kap. 8 b § RB).Om ett beslag har verkställts utan att en domstol har förordnat om det, kan du begära att en domstol prövar beslaget (27 kap. 6 § RB). Domstolen prövar då om beslaget ska bestå. Antingen häver de beslaget eller kommer fram till att det ska bestå. Om beslaget ska bestå ska domstolen även sätta ut ett datum för när åtal ska väckas (27 kap. 7 § RB). Om det inte väcks åtal inom den tiden eller om det inte kommit in en begäran om förlängning av tiden eller om det annars inte längre finns skäl för beslag ska beslaget hävas (27 kap. 8 § RB). Sammanfattningsvis råder jag dig att kontakta polisen eller om du vet vem som är undersökningsledaren för att fråga om dina kläder och begära att beslaget hävs. Om beslaget inte prövats av domstol kan du begära att det ska prövas. Om det fortsatt pågår en förundersökning kan det dock finnas skäl för att beslaget ska bestå men om du begär en domstolsprövning av beslaget så kommer du i alla fall få en tidpunkt för när åtal måste vara väckt och annars ska beslaget hävas. En förundersökning kan pågå under lång tid och i princip fram till att det misstänkta brottet preskriberas. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur hanteras brister i förundersökningen?

2019-05-05 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Om det finns brister i en förundersökning, vad händer då? Hur och när tas detta upp under en huvudförhandling i tingsrätten?
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i rättegångsbalken (RB)Om möjligt kan åklagaren göra om förundersökningen för att åtgärda bristerna Om bristerna i förundersökningen upptäcks tidigt så kan åklagaren och polisen försöka åtgärda bristerna. Det är vanligt att polisledda förundersökningar innehåller brister som åklagaren ber dem att åtgärda. Om åklagaren finner att bristerna inte kan åtgärdas och leder till att det inte kan bevisas att den tilltalade är skyldig bortom rimligt tvivel så kan åklagaren lägga ner undersökningen. Bristerna kan leda till att åtal ogillasOm åklagaren trots brister i förundersökningen väcker åtal i tingsrätt kan bristerna leda till att åtalet ogillas beroende på hur omfattande bristerna är. I huvudförhandlingen bör försvararen lyfta fram bristerna, och domstolen beakta de på eget iniativDet är upp till domstolen att på eget initiativ beakta brister i bevisningen innan de fäller sin dom(RB 35:1). Dessutom så bör givetvis försvararen ta upp dessa brister om de talar till den tilltalades fördel. Vänligen,

Rätt till papperskopia av FU-protokollet vid slutdelgivning?

2019-05-01 i Förundersökning
FRÅGA |Hej, har man rätt att få en papperskopia av fu-protokollet och behålla den när man blir slutdelgiven enligt Rb 23:18a? Åtal är inte väckt...
Amanda Keith |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Av 23 kap 18a § Rättegångsbalken (RB) framgår det att den misstänkte och försvararen rätt att ta del av det som framkommit vid förundersökningen när undersökningsledaren har slutfört nödvändig utredning. Detta ska den misstänkte och försvararen underrättas om samt om att de har rätt att begära att förundersökningen kompletteras. Vidare ska de ges skälig tid att ange den utredning de anser önskvärd. Innan detta har skett får inte åtal beslutas. Materialet som den misstänkte och försvararen har rätt att ta del av ska vara så fullständigt som möjligt. Underrättelsen kan lämnas muntligen eller skriftligen. Det framgår vidare av 23 kap 21a § RB att den misstänkte och försvararen har rätt att på begäran få en papperskopia av protokoll eller anteckningar från förundersökningen så snart åtal har beslutats. Den misstänkte och försvararen har alltså vid slutdelgivningen rätt till insyn i förundersökningsmaterialet. Det går vanligtvis till så att den misstänkte och försvararen får ta del av ett preliminärt förundersökningsprotokoll. Detta innebär att det föreligger en uttrycklig insynsrätt för den misstänkte och försvararen från det att slutdelgivning sker.Det finns dock inte någon uttrycklig rätt att få kopior av förundersökningsmaterialet vid slutdelgivningen. Rätten till kopior inträder när åtal har beslutats. (Prop 2016/17:68, s. 86). Sammanfattning Innan åtal har väckts har alltså den misstänkte och försvararen intenågon ovillkorlig rätt att få ut en kopia av förundersökningsprotokollet. När åtal väl har beslutats föreligger dock en sådan ovillkorlig rätt att på begäran få ut en papperskopia på förundersökningsprotokollet. Hoppas du fått svar på din fråga och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar! Vänligen,

Våldsamt motstånd

2019-05-13 i Förundersökning
FRÅGA |Hej jag har en fråga en kille jag känner gjorde våldsamt motstånd för några veckor sen för han ville inte med o sen när dom drog ner han så fick han ont så då streta han emot o nu väntar han på besked från åklagaren vad som händer nu?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för din fråga! Våldsamt motstånd finns reglerat i brottsbalken 17 kap. 4 §. Situationen beskriver då någon inte bara satt sig till motvärn då myndighetsperson ska ingripa mot personen utan på något sätt aktivt försöker ta sig loss eller hindra tjänsteåtgärden. Detta är alltså olagligt. Tjänsteåtgärden kan till exempel vara ett gripande, avlägsnande eller omhändertagande av polis eller ordningsvakter. Det som händer nu är att en förundersökning inletts. Det betyder att polisens utredare och/eller åklagare utreder brottet för att se om det finns nog med bevis för att väcka åtal. I denna process kan det hända att ett uppföljande förhör hålls med de inblandade parterna och eventuella vittnen. Om förundersökningsledaren som lett arbetet finner att det finns nog som talar för att personen som utfört gärningen kan bli dömd för brottet så väcks åtal. Din vän blir då kallad till huvudförhandling (rättegång). Om förundersökningsledaren inte finner att åtal ska väckas så kommer din vän få meddelande om att förundersökningen är nedlagd. Då händer inget mer utan ärendet avskrivs. Hoppas det känns lite klarare och lycka till!

Vad kan man göra om man har blivit polisanmäld?

2019-05-08 i Förundersökning
FRÅGA |Hej! Min kompis har blivit polisanmäld av sitt ex att han har misshandlat henne men det är inte sant. Min kompis vill då göra en protest mot denna anmälan. Hur lång tid kan det ta innan det ärendet är löst? Inte kul att ha en anmälan på sig för något man inte har gjort.
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag att gå in i Brottsbalken och Rättegångsbalken. Dröjer tills åtalet läggs nedDet är inte möjligt att väcka talan vid domstol för att få sin oskuld bekräftad, utan det kräver att åklagaren väcker talan om brott och att man därefter frias. Eftersom din kompis är oskyldig kommer antagligen åklagaren att lägga ner åtalet/förundersökningen och då kan din kompis som tilltalad begära frikännande dom(RB 20:9 2st). Om personen visste att du var oskyldig när denne angav din kompis så kan den ha gjort sig skyldig till falsk angivelse(BrB 15:6). Misstänker ni detta kan ni polisanmäla händelsen. Hur lång tid kan det ta?Det går tyvärr ej att ge ett svar på hur lång tid det kommer att ta. Beroende på belastning hos polisen och fallets komplexitet kan det ta allt från veckor till månader. Det finns exempel rörande utredningar om misshandel där det tog över tre år vilket JO-anmäldes. Exempel på vad din kompis kan göra Din kompis kan ringa till 11414 för att fråga hur ärendet går, fråga sin advokat/målsägandebiträde, och ifall det dröjer ovanligt länge göra en JO-anmälan. Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Att polisanmälas är inte samma som att åtalas men flera brott kan ingå i en anmälan

2019-05-03 i Förundersökning
FRÅGA |Hej.Har blivit anmäld för skadegörelse och olaga hot med lögner. Olaga hot verkar att de ladde ner men inget beslut har jag fått eller finns i protokollet för brottet som kvarstår. I teori är jag fortfarande åtalat för olaga hot? Är det ok att sätta ihop flera brott i en enda polisanmälan? Tack på förhand.
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget som hindrar att två brott polisanmäls i en och samma anmälan. Efter att en anmälan kommer in bestäms det av polis och ibland åklagare ifall en förundersökning (utredning av de brott som beskrivs i anmälan) ska inledas.Förundersökningen finns för att se om det finns tillräckliga bevis för att sedan väcka ett åtal mot personen som sägs ha begått brotten. Det som troligtvis hänt i ditt fall är att det inte fanns bevis för att du gjort dig skyldig till olaga hot och att utredningen om det har lagts ner. Möjligtvis tycker polisen och åklagaren fortfarande att det finns skäl att utreda om du gjort dig skyldig till skadegörelse. Det som är viktigt för dig att veta är att du inte är åtalad för något brott bara för att det är polisanmält. Så länge du inte fått ett separat beslut om att ett åtal väckts är du inte åtalad för varken skadegörelse eller olaga hot. Åklagare är i regel den som väcker åtal och måste inte åtala för det som har anmälts. Åtal väcks istället för de brott som åklagaren tror sig kunna bevisa att du har gjort dig skyldig för. Om polisen lyckas finna att du gjort dig skyldig till skadegörelse finns det en risk att du åtalas för brottet. Sen får en domstol bestämma ifall åklagaren lyckas bevisa att du är skyldig. Ifall åklagaren inte lyckas bevisa det kan du inte dömas för brottet.Ifall du har fått besked om att utredningen gällande olaga hot har lagts ned kommer du inte att åtalas för det. Bara för att polisanmälan beskriver två brott betyder det inte att anmälan sedan behandlas som en utan brotten kan utredas separat. Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Skäligen misstänkt för brott

2019-04-30 i Förundersökning
FRÅGA |Hej,Jag har följande fråga som jag anser är lämplig då ni ej besvarat den tidigare under SÖK FRÅGOR OCH SVAR.I vilka fall blir inte en skäligen misstänkt informerad om att man är skäligenmisstänkt? vilka regeler gäller kring det.Tex Polisen utereder personen som är skäligen misstänkt för misshandel och gör kroppsbesiktning. Men hen är även misstänkt andra brott sedan tidigare som ger hårdare straff och då informerar man kanske inte om att vederbörande är skäligen misstänkt för missahndel för att försvåra utrednignen. Om sedan förundersökningen läggs ner i misshandelsfallet ska hen bli infad om att den lagts ner längre fram då?Mvh Viktor
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En enskild har ingen rätt att bli underrättad direkt om att hen är skäligen misstänkt för ett brott. Om en person är skäligen misstänkt för ett brott, kan t.ex. åklagaren/Polisen få tillstånd att använda sig av hemliga tvångsmedel såsom hemlig telefonavlyssning. Personen behöver då inte delges skälig misstanke, eftersom det skulle kunna motverka den hemliga telefonavlysningens syfte. Om åklagaren/Polisen däremot vill gripa den misstänke för brottet, måste personen informeras om att hen är skäligen misstänkt direkt. Om en person tas in på förhör, utan att vara misstänkt för ett brott, och personen under detta förhöret blir skäligen misstänkt (t.ex. för att personen erkänner), måste Polisen under förhöret delge personen om den skäliga misstanken.Så fort en person delges skälig misstanke om ett brott, inträder en rad rättigheter för den misstänkte. Hela rättighetskatalogen i EKMR inträder (rätt till rättvis rättegång, rätt till försvarare osv). Den sista frågan tolkar jag som att du undrar om en person har rätt att bli informerad om att vederbörande har varit skäligen misstänkt i en förundersökning som har lagts ner. Svaret på den frågan är nej. De åklagare som jag har pratat med brukar dock informera en person som har varit skäligen misstänkt om detta på grund av humanitära skäl. Många åklagare anser att det är humant att inte låta en person gå runt och vara orolig resten av sitt liv och ''kolla bakom axeln''. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor!