Vad innebär prövningstillstånd?

2021-02-28 i Domstol
FRÅGA |Vad innebär prövnigstillständ?
Sonja Najim |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Prövningstillstånd är ett tillstånd som hovrätt och Högsta domstolen i vissa fall måste bevilja för att ett mål eller ett domstolsärende ska kunna tas upp och och prövas av domstolen.Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända hos oss!Vänligen,

Ska jag lämna in en stämningsansökan mot hyresvärd för deposition som jag inte fått tillbaka?

2021-02-28 i Domstol
FRÅGA |Hej!För 6 månader sen flyttade jag och min bror ur från en lägenhet vi hyrde i Stockholm. Vi hyrde den som inneboende och hade betalat en deposition på 12000kr. När vi sedan flyttade ut så påstår nu min hyresvärd att jag förstört madrassen. Vad jag vet så var den fläckig sen innan och jag har inte gjort något speciellt med den. Efter mycket tjat så betalade han tillbaka en del av depositionen men sparade en summa på 2500kr för att köpa en ny madrass. Jag tyckte inte detta var ok så gick till kronofogden. Han har nu invänt min ansökan och jag kan välja att gå vidare med detta till domstol. Det krävs att tilläggas att han inte har några bevis likt jag inte har några bevis. Inga bilder eller så på madrassen innan inflytt. Vad ska jag göra? Vinner jag i domstol eller vad händer nu?
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tråkigt att du behöver vara i en sådan situation. Jag vill inledningsvis påpeka att det tyvärr inte går att säga om du kan vinna målet i domstolen eller inte. När det saknas bevis så tar domstolen ställning till vad parterna har lämnat för uppgifter i målet och även annat som framkommit i målet, exempelvis vittnesuppgifter. Den som domstolen anser har lämnat den mest trovärdiga och rimliga förklaringen kan vara den som vinner målet. Det som händer nu är precis som du anger, att du kan välja att gå vidare med ärendet till en domstol och i annat fall kan du tyvärr inte göra så mycket mer än så. Om du väljer att gå vidare med ärendet så ska det ske genom en stämningsansökan. Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda och dessa anges i Rättegångsbalken (RB). Du måste vända dig till rätt domstol, vilket är den domstolen som finns i den ort som din hyresvärd har sin hemvist i enligt 10 kap 1 § RB. Vad ska stämningsansökan innehålla enligt 42 kap 2 § RB. -Det måste finnas ett bestämt yrkande. Detta betyder att du måste ange i stämningsansökan exakt vad du begär att hyresvärden ska betala till dig. -Du måste ange grund för ditt yrkande vilket innebär att du måste ange en utförlig berättelse om händelseförloppet och varför hyresvärden är skyldig att betala dig pengarna som du har yrkat. I det här fallet vill du ha betalning, och det är viktigt att du skriver med det beloppet du kräver samt ränta på det.-Bevisuppgift. Du ska bifoga den bevisning som du avser att presentera som stöd för ditt påstående. Detta ska bara anges om du har bevisning vilket inte verkade finnas i ditt fall. -Det ska även framgå personuppgifter såsom ditt och hyresvärdens namn, adress, organisationsnummer om sådant finns, telefonnummer hem/arbete samt förhållanden som i övrigt kan vara av betydelse för delgivningen. -Du kommer att kallas för kärande för att det är du som ansöker om stämningen och hyresvärden för svarande. Vad kostar det att skicka in en stämningsansökan?Du måste betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Hur stor avgiften är beror på värdet på det som tvisten rör. Jag förmodar att det är 2500 kr med eventuell ränta som du önskar att få tillbaka av din hyresvärd. Avgiften är i sådana fall 900 kr för att värdet ligger under ett halvt prisbasbelopp (det vill säga max 23 800 kronor år 2021).'Vad kostar ett juridiskt ombud? Det finns inget bestämt pris vad det kostar att anlita ett juridiskt ombud. Det beror på många olika saker, bl.a. hur omfattande och komplicerat ärendet är. Däremot ska t.ex. advokaters arvode vara skäligt, enligt god advokatsed.Du kan hitta information om hur en stämning går till på Sveriges domstolars webbplats.Det är svårt att säga vad du ska göra. Jag anser dock att det kan komma att kosta mer än det ger dig något. Eftersom det dessutom saknas bevis för ditt påstående och även för hyresvärdens påstående kan det bli svårt att sia om vad domstolen eventuellt kan komma fram till. Men om du ändå anser att detta är viktigt för dig så tycker jag att du ska lämna in en stämningsansökan. Du kan alltid vända dig till våra jurister på Lawline för att få hjälp med det. Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar

Vad gör en nämndeman?

2021-02-28 i Domstol
FRÅGA |Vad gör en nämndeman och hur blir man det?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En nämndeman kommer från ett politiskt parti och utses av kommunfullmäktige (nämndemän i tingsrätt). En nämndemans uppdrag i domstolen är emellertid opolitiskt. Varje nämndeman har en varsin individuell röst och har tillsammans med domaren ansvar att avgöra ett mål. Nämndemännen röstar om alla frågor som hör till avgörandet av målet och har även rätt att reservera sig mot en dom eller ett beslut.Vänligen,

När vinner en dom och/eller ett beslut laga kraft?

2021-02-26 i Domstol
FRÅGA |LAGA KRAFTExakr hur räknas begreppet "Laga kraft" (alltså möjligheten att överklaga)?Är det - från det datum dom beslutats, eller - från det datum man fått del av beslutet (i postlådan t.ex.), eller- från det datum man angivit för mottagande i ett insänt delgivningskvittoHar fått ett utslag med texten "Ditt överklagande måste ha inkommit inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet",samt ett delgivningskvitto som ska "skickas in senast 2021.03.09".Vad gäller, och hur göra om man vill (på säkert sätt) ha maximal tid på sig att formulera överklagande?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGSåvitt jag förstår undrar du när en dom och/eller ett beslut vinner laga kraft och precis som du mycket riktigt själv påpekar i din ärendebeskrivning innebär en lagakraftvunnen dom eller ett lagakraftvunnet beslut att det inte längre går att överklaga med så kallade ordinära rättsmedel. Din fråga är tämligen kort och ganska snävt ställd varför den här skrivelsen inte heller kommer att bli särskilt lång. Nedan avses för övrigt mål som handläggs i allmän domstol och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är rättegångsbalken (RB).En part som vill överklaga tingsrättens dom i ett tvistemål eller i ett brottmål ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska ställas till hovrätten men ges in till tingsrätten och ska ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades (50 kap. 1 § och 51 kap. 1 § RB). Skulle dock överklagandet felaktigt, men inom den föreskrivna tiden, har skickats till hovrätten kommer överklagandet inte att avisas (50 kap. 3 § och 51 kap. 3 § RB). Och den som vill överklaga en tingsrätts beslut ska enligt huvudregeln göra detta skriftligen och skrivelsen ska i det här fallet också ges in till tingsrätten och måste ha inkommit dit inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades (52 kap. 1 § 1 st. RB). När det sedan gäller överklagande av hovrättens domar och beslut är principerna desamma, men med det undantaget att överklagandefristen i de här fallen löper i fyra veckor från dagen då domen eller beslutet meddelades (55 kap. 1 § och 56 kap. 1 § 1 st. RB). Likaså kommer även här ett felaktigt, men i tid, inkommit överklagande till Högsta domstolen inte att avvisas trots att överklagandet egentligen skulle ha getts in till hovrätten (55 kap. 2 § och 56 kap. 2 § RB).Det korta svaret på din faktiska fråga lyder med andra ord att det är från tidpunkten för domens meddelande, det vill säga när domen eller beslutet avkunnas, vilket kan äga rum i samband med huvudförhandlingen eller vid ett senare tillfälle, som klagotiden börjar löpa. En dom ska sedan avfattas skriftligen och i skilda delar bland annat ange domstolen samt tid och ställe för domens meddelande (17 kap. 7 § 1 st. 1 p. och 30 kap. 5 § 1 st. 1 p. RB). När en dom meddelas vid ett senare tillfälle bukar det i regel ske genom att domen hålls tillgänglig på rättens kansli. Värt att nämna för din kommande skrivelse är också att en handling, i det här fallet ditt överklagande, anses ha inkommit till domstolen när det har lämnats in på rättens kansli, lagts ner i kansliets brevlåda eller dess brevinkast eller när handlingen kommit till en e-postlåda som tillhör domstolen. Justitieombudsmannen har uttalat att elektroniska handlingar som är läs- eller uppspelningsbara ska betraktas som inkomna varför domstolen inte kan förvägra hantering av dessa (se JO 2013/14 s. 69)Avslutande ord och ytterligare rådgivningVid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan jag stämma kommunen?

2021-02-28 i Domstol
FRÅGA |FRÅGA Hej,Jag vill alltså ha svar om det går att stämma kommunen och isf, hur går man tillväga och vilken domstol kontaktar man? Jag har hamnat i en fullständigt kaotiskt situation pga beslut tagna av anställda i kommunens familjerätt! Pga deras beslut så är jag nu fullständig barskrapad och högt skuldsatt finansiellt. Men det värsta är att jag nu har en snart 12 årig dotter som har stora problem med sin skolgång, hög frånvaro och även depression och psykiska problem! Detta innebär ofta och mycket VAB, vilket gör min redan ansträngda finansiella situation ännu värre då min inkomst reduceras med ytterligare över 20%. Jag har blivit tillsagt att det inte går att stämma en kommun/myndighet, men det kan väl inte vara så att folk som jobbar innom kommun och myndigheter ska kunna ta beslut som gynnar sig själva och missgynnar en medborgare till den grad att man är ruinerad? Det måste ju finnas någon rättvisa i samhället! Mvh Dick
Fawzia Hassoun |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Tråkigt att du behöver vara i en sådan situation. Du kan stämma en kommun genom att skicka in en stämningsansökan. Det finns dock vissa krav som måste vara uppfyllda och dessa anges i Rättegångsbalken (RB). Du måste vända dig till rätt domstol, vilket är den domstol som finns i den ort som kommunen finns belägen i enligt 10 kap 1 § 2 st. RB.Vad ska stämningsansökan innehålla enligt 42 kap 2 § RB.-Det måste finnas ett bestämt yrkande. Detta betyder att du måste ange i stämningsansökan exakt vad du begär av kommunen.-Du måste ange grund för ditt yrkande vilket innebär att du måste ange en utförlig berättelse om händelseförloppet och varför du anser att kommunen är skyldig. Om du yrkar skadestånd är det viktigt att du skriver med det beloppet du kräver samt ränta på det.-Bevisuppgift. Du ska bifoga den bevisning som du avser att presentera som stöd för ditt påstående. -Det ska även framgå personuppgifter såsom ditt namn och vilken kommun det avser, adress, telefonnummer hem/arbete samt förhållanden som i övrigt kan vara av betydelse för delgivningen.-Du kommer att kallas för kärande för att det är du som ansöker om stämningen och hyresvärden för svarande.Jag antar att du önskar skadestånd med anledning av det inträffade. Det du kan göra är att föra en skadeståndstalan mot kommunen. De lagar som blir tillämpliga är 3 kap. 2 och 3 §§ skadeståndslagen. Enligt 3 kap. 2 § är staten bland annat skadeståndsskyldig för fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Med begreppet myndighetsutövning menas utövandet av det allmännas befogenheter att med bindande verkan ensidigt bestämma för enskilda om förmån, rättighet, skyldighet, sanktioner. Dessa befogenheter ska grundas på offentligrättslig reglering.Vad kostar det att skicka in en stämningsansökan?Du måste betala en ansökningsavgift till tingsrätten. Hur stor avgiften är beror på värdet på det som tvisten rör. Avgiften är 900 kr så länge värdet ligger under ett halvt prisbasbelopp (det vill säga max 23 800 kronor år 2021). Du kan hitta information om hur en stämning går till på Sveriges domstolars webbplats.Vad kostar ett juridiskt ombud? Det finns inget bestämt pris vad det kostar att anlita ett juridiskt ombud. Det beror på många olika saker, bl.a. hur omfattande och komplicerat ärendet är. Däremot ska t.ex. advokaters arvode vara skäligt, enligt god advokatsed.Jag hoppas att du känner att svaret var till hjälp. Du är alltid välkommen med ytterligare frågor.Med vänliga hälsningar

Vem leder en förundersökning?

2021-02-28 i Domstol
FRÅGA |Hej, vem leder en förundersökning?
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig Lawline med din fråga!Polisen är oftast förundersökningsledare under spaningsskedet d.v.s. när man utreder vem som kan misstänkas för brottet. När polisen kommit så långt att en person skäligen kan misstänkas för brottet, tar åklagaren över förundersökningen. Vid mindre allvarliga brott som snatteri, trafikbrott och stöld är det emellertid polisen som fortsätter att hålla i förundersökningen, även efter spaningsskedet.Vänligen,

Överklaga till hovrätten

2021-02-27 i Domstol
FRÅGA |HejHur lång tid har man på sig att överklaga en dom från tingsrätten till Hovräten?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Är du missnöjd med tingsrättens dom har du möjlighet att överklaga domen till hovrätten. Det framgår av en bilaga till tingsrättens dom hur du ska göra för att överklaga.I korthet krävs att överklagande ska ske skriftligt inom tre veckor från det att domen meddelades. Överklagandet ska skickas till tingsrätten som kontrollerar att överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet kommit in i rätt tid skickas det och alla handlingar i målet till hovrätten. Det kostar inte heller någonting att överklaga.Sammanfattningsvis ska överklagande ske inom tre veckor.Vänligen,

Måste jag infinna mig personligen för en muntlig förberedelse?

2021-02-24 i Domstol
FRÅGA |Har fått en kallelse till en muntlig förberedelse för ett förenklat mål. Det står att jag måste infinna mig personligen eller via ombud. Jag är kallad till Stockholm men är bosatt i Göteborg.Kan man begära att den muntliga förberedelsen sker digitalt så att jag slipper resa till Stockholm för detta?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller tvistemål så ska parterna som är kallade till en muntlig förberedelse infinna sig, antingen personligen eller genom ombud. Frågan i ditt fall är om du kan inställa dig digitalt för att undvika att resa till Stockholm. På grund av coronaviruset har Sveriges Domstolar tagit fram information om vad som gäller om man är kallad till domstol. På hemsidan för Sveriges Domstolar uppmanas man kontakta den berörda domstolen för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder. Eftersom du är kallad till en muntlig förberedelse i Stockholm är mitt råd till dig att du kontaktar domstolen du är kallad till för att undersöka dina möjligheter att genomföra den muntliga förberedelsen digitalt. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du har någon ytterligare fundering är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Med vänlig hälsning,