Olika måltyper

2018-04-15 i Domstol
FRÅGA |Hej! Vilka mål är det fråga om, om målet handläggs vid allmän domstol?- Om man är fackligt ansluten och anser sig blivit uppsagd på felaktiga grunder och kräver skadestånd av sin arbetsgivare.- Om man döms för misshandel -Om parterna är oense om vem som skall ta han om barnet efter skilsmässa-Bolag A har ansökt om stämning mot Bolag B avseende betalning för vissa leveranser- Om man överklagar skattemyndighetens beslut om restskatt
Charlotte Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olika typer av domstolar och mål De allmänna domstolarna består av tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Domstolarna handlägger brottmål och tvistemål. Vid brottmål har ett brott begåtts, och målet kretsar då kring om en viss person ska hållas ansvarig för brottet eller inte. Ett tvistemål handlar istället om två parter som inte kan komma överens om något.De allmänna förvaltningsdomstolarna består av förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Domstolarna handlägger tvister mellan enskilda och myndigheter. Olika måltyper Om man är fackligt ansluten och anser sig blivit uppsagd på felaktiga grunder och kräver skadestånd av sin arbetsgivare = tvistemål (skadeståndsmål) i tingsrätten.Om man döms för misshandel = brottmål i tingsrätten.Om parterna är oense om vem ska skall ta hand om barnet efter skilsmässa = tvistemål (vårdnadsmål) i tingsrätten.Bolag A har ansökt om stämning mot Bolag B avseende betalning för vissa leveranser = tvistemål i tingsrätten.Om man överklagar skattemyndighetens beslut om restskatt = skattemål i förvaltningsrätten. Vänligen,

Hur lång tid kan man överklaga dom om skilsmässa?

2018-04-15 i Domstol
FRÅGA |Tingsrätten har meddelat dom efter begärd fullföljd efter betänketid. hur lång tid gäller för överklagande av dom?
Hedvig Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur lång tid man har på sig att överklaga domen står alltid angivet i domen, vanligtvis längst ner. Överklagandetiden är normalt sett 3 veckor. Efter detta vinner domen laga kraft och kan då inte längre överklagas. Ett överklagande ska alltid göras skriftligt och lämnas in till den tingsrätt som dömt i målet. I domen brukar det alltid bifogas anvisningar för hur ett överklagande ska göras, det vill säga vad som ska framgå av överklagandet.Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Möjligheter att ansöka om stämning pga. fel i köpt husvagn.

2018-04-13 i Domstol
FRÅGA |Tack för hjälpen, blinkersen har jag fixat där är hål i listen så där samlas vatten och det hade han inte iheller informerat om att lister va i sönder samma på taket och takluckan vs i sönder där han hade tejpat en bit silvertejp sen upptäckte jag ett ställe längre in där va ochså en lite fuktskada i en vägg sen är det parabol antennen det skulle ha blivit proffsigt gjort på verkstad sa säljaren men kan det inte blivit för där är fukt i innertaket inget han har berättat sen va det i taket det skulle inte va nån fuktskada va bara limmet hade släppt och säljaren hade skrivit till mig att husvagnens material kan inte ta emot fukt sa han och då efter skruvade jag av lampan och där kom vatten droppe och låg en liten vattenpöl på bordet som kom från taket och tog genast foto på det skickade till säljaren men han har ej svarat har även informerat om köplagen i befintligt skick men ej svarat vad ska jag ta mig till väga ?Ska fixa en tid till fuktest ta på husvagnen sen besiktiga den för på felen på papper . Ska jag meddelan säljaren igen att antingen står du för reparationerna eller så får jag gå vidare till rätten och då blir det väll ännu mer kostsammare för honom?För jag har ju inte gjort något fel har även kontaktat tingsrätten med men inget dem kunde hjälpa mig med hur ska jag göra är så ledsen och har lovat mins barn sin första semester i år :/ och så dumt för säljaren visste även om att jag va arbetslös och hade tufft ekonomiskt och betalat10.000:- för husvagnen
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du har vänt dig till säljaren och begärt att han åtgärdar mögelskadorna och den felaktiga blinkersen. Frågan gäller nu vilka rättsliga möjligheter du har att kunna få felen avhjälpta. I mitt svar kommer jag även att utgå ifrån svaret på din förra fråga. Jag kommer därför inte upprepa felbedömningen här. Frågan besvaras med regler från köplagen (KöpL) och rättegångsbalken (RB). Vilka möjligheter står till buds? Du kan alltid höra av dig till säljaren och begära att han ska avhjälpa felen i husvagnen. Om säljaren då inte frivilligt åtgärdar felen i husvagnen kan du väcka talan mot honom vid tingsrätten. Talan väcks genom att du lämnar in en skriftlig ansökan om stämning vid den tingsrätt i den ort där säljaren har sin hemvist enligt 10 kap. 1 § och 42 kap. 1 § RB. Vad ska den skriftliga ansökan innehålla? Enligt 42 kap. 2 § RB ska ansökan till tingsrätten innehålla ett bestämt yrkande. Detta innebär alltså att du ska redogöra för vad du vill uppnå med din talan i domstolen. I ditt fall gäller yrkandet att säljaren ska avhjälpa fel i form av fukt, mögel och trasig blinkers på husvagnen enligt 34 § KöpL. Dessutom föreslår jag att du yrkar på hävning av köpet enligt 39 § KöpL i andra hand, dvs, om det första yrkandet inte skulle bifallas av domstolen. (För mer information om avhjälpande och hävning hänvisar jag till mitt förra svar) Ansökan ska också innehålla en utförlig redogörelse för omständigheterna som ligger till grund för yrkandet. Detta innebär att du så utförligt som möjligt ska beskriva vad som har hänt och varför du begär att säljaren ska åtgärda felen. I ditt fall bör du exempelvis ta med följande omständigheter i ansökan: -Att husvagnen såldes i befintligt skick. -Att du endast har genomfört en kortare besiktning av husvagnen men inte upptäckt några fel. -Att säljaren har förklarat för dig att husvagnen är fri från fel. -Att du har därefter har upptäckt fukt-, mögel- och blinkersskador. -Att fel i husvagnen föreligger enligt 19 § KöpL. -Att detta är fel som säljaren borde ha upplyst dig om enligt 19 § KöpL samt att du inte hade varit villig att köpa husvagnen om du hade känt till skadorna. -Att varan är i väsentligt sämre skick än du med fog kunnat förutsätta vid köpet enligt 19 § KöpL eftersom husvagnen inte kan användas för avsett ändamål. -Att du har reklamerat felen till säljaren och att han har vägrat vidta några åtgärder för att avhjälpa felet. Om du känner till annan viktig information om köpet ska du givetvis även inkludera den i beskrivningen. Därefter ska ansökan innehålla uppgifter om de bevis som du vill åberopa som stöd för din talan. Jag tycker det är en god idé att bifoga den dokumentation som du själv har angående skadan i form av bilder och meddelanden till säljaren. Du skriver också att du avser att besikta husvagnen för "att få felen på papper", dessa uppgifter är givetvis också värdefulla bevis för din talan och bör bifogas till din ansökan. Kom ihåg att du måste kunna visa att felen har uppkommit före köpet av husvagnen enligt 21 § KöpL. Det vore därför värdefullt om du dessutom bifoga ett utlåtande från besiktningsmannen som bevisar att skadorna faktiskt har uppkommit före köpet. Dessutom ska en uppgift bifogas som visar att domstolen är behörig. Med detta avses att du ska bifoga en uppgift om säljarens hemvist.Se även Sveriges Domstolars hemsida. (http://www.domstol.se/Tvist/Stamningsansokan/)Avslutningsvis måste du underteckna ansökan. Vad kostar det att vända sig till domstol? Enligt Sveriges Domstolars hemsida är kostnaden för att ansöka om stämning 900 kr.(http://www.domstol.se/Fragor--svar/avgifter/). Se även (http://www.domstol.se/Radgivning-och-rattshjalp/) Hur sannolikt är det att du kan vinna framgång med din talan? I det här fallet är den stora frågan om du kan bevisa att skadorna har uppkommit före köpet. Det är dessutom viktigt att du kan visa att skadorna på husvagnen är allvarliga. Exempelvis fara för hälsa pga. möglet, omfattande fuktskador och trasig blinkers. Det är dock omöjligt att på förhand med säkerhet säga hur domstolen kommer att bedöma saken.SammanfattningsvisJag vill poängtera att det inte på något sätt är säkert hur domstolen kommer att bedöma din talan. I slutändan måste du själv bedöma om det är värt att lägga tid och pengar på att ansöka om stämning. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man bli dömd till högre straff än vad yrkat av åklagaren?

2018-04-10 i Domstol
FRÅGA |Hej!Ett fall: Om en person åtalas för snatteri och har erkännt det. Vid huvudförhandlingen yrkar åklagaren att personen som åklagats skall dömas för snatteri till dagsböter. Personen som snattat blir förvånad.Tingsrätten har dömt personen för stöld till vilkorlig dom samt dagsböter.Vad anser ni? Är det rätt?
David Zandian |Hej och tack för att du vände dig till oss på Lawline med din fråga.Åklagarmyndigheten och domstolsväsendet är fristående från varandra och domstolen är inte bunden av vad åklagaren yrkat. Det är åklagarens jobb att redogöra för händelseförloppet och yrkandet är vad denne tycker är en lämplig brottsrubricering samt straff. I rättegångsbalken 30 kap. 3 § står det i andra meningen att domstolen inte är bunden av åklagarens yrkande.För att göra läget kristallklart så kan alltså domstolen sätta en annan brottsrubricering än den som åklagaren yrkat på, och då följer oftast ett annat straff. Om man inte är nöjd med domen kan man alltid överklaga inom 2 veckor från domslutet. Om man själv överklagar men inte åklagaren så kan man inte få ett högre straff än det som beslutades i tingsrätten. Tack så mycket för din fråga!/Mvh

Finns det formkrav på en missnöjesanmälan

2018-04-15 i Domstol
FRÅGA |Hej,ka Hur utformar man en missnöjesanmälan? Finns det några formkrav ? Ska till Svea Hovrätt...Mvh
Julia Zarour |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Enligt 49 kap. 6 § rättegångsbalken framgår det bara att en missnöjesanmälan ska göras. Ingenstans i paragrafen går det att utläsa något formkrav på en missnöjesanmälan. Det innebär att du är fri att forma din missnöjesanmälan hur du vill så länge det framgår tydligt att du är missnöjd. Syftet med en missnöjesanmälan är är att på ett tidigt stadium skapa underlag för domstolens ställningstagande till målets fortsatta handläggning. Jag hoppas detta svar var till någon hjälp, annars är du välkommen att ställa ytterligare frågor,med vänliga hälsningar!

Vilka mål handläggs av förvaltningsrätten?

2018-04-13 i Domstol
FRÅGA |Varför hamnar vissa ärenden hos förvaltningsrätten och inte andra instanser?
Mikaela Lundblad |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!I Sverige har vi två olika typer av domstolar – de allmänna domstolarna, som hand­lägger brottmål och tvistemål och de allmänna förvaltningsdomstolarna, som handlägger förvaltningsmål. De allmänna domstolarna har tre instanser: tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Även förvaltningsdomstolarna har tre instanser: för­valtningsrätt, kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen. Till förvaltningsrätten, som alltså är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna, överklagas myndighetsbeslut. Det kan till exempel gälla beslut som Försäkringskassan, Skatteverket, Migrationsverket eller kommunens socialtjänst fattat. Förvaltningsmål är därför främst tvister mellan enskilda personer och myndigheter och kan exempelvis röra sig om mål om körkort, bistånd, tvångsvård, socialförsäkring, skatt och så vidare.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!Med vänliga hälsningar

Vad händer om man missar sin domstolsförhandling?

2018-04-11 i Domstol
FRÅGA |Hej!Min kompis har inte betalat min mobiltelefonräkning. I en ansökan om stämning yrkar tele 6 att hen skall betala 4000kr till bolaget. Tingsrätten utfärdar stämningen och kallelsen till sammanträde för muntlig förberedelse. Hen år en en del av handlingarna, men råkar försova sig den dagen och kommer inte till tingsrätten. Vad kommer drabba hen ? och vad kan hen göra?
David Zandian |Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!I en dispositiv förhandling, där två parter som tvistar kan förlika tvisten utan domstolens hjälp, kan en part förlora per automatik genom att inte närvara vid förhandlingen. Detta kallas för tredskodom om innebär att domstolen inte dömer saken utan endast dömer till den parts fördel som infunnit sig i rätten. För att detta ska ske måste domstolen vara säker på att kallelsen nåt fram till svaranden. 44 kap. 2 § rättegångsbalken.Vad hen kan göra är att inom 1 månad begära återvinning enligt 44 kap. 9 § rättegångsbalken. Om man inte begär återvinning till den domstol som tog upp tvisten inom 1 månad står domen fast. Om tredskodom meddelats innan huvudförhandling skett ska ansökan om återvinning innehålla allt som behövs för att fullgöra förberedelsen. När återvinning skett ska förhandlingar återupptas där man lämnade förhandlingarna (44 kap. 10 § rättegångsbalken).Hoppas det här hjälper!

Domstolsförhandlingars offentlighet och brottmåls avgörande i domstol som huvudregler

2018-04-02 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag är misstänkt för ett brott som ännu inte har gått till åtal och kanske inte heller gör det. Målsägande har hotat att sprida huvudförhandlingen till min familj, vänner och arbetsgivare om det går till åtal. Kan jag få huvudförhandlingen skyddad av sekretess för att undvika detta? Kan jag på något annat sätt för domen avgjord utanför rättegångssalen? Tack på förhand!
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Huvudförhandling bakom stängda dörrar?Huvudregeln i Sverige är att förhandlingar i domstol är offentliga. Allmänheten ska ha möjlighet att se hur verksamheten i en domstol fungerar. Från denna huvudregel kan undantag ibland göras. Exempelvis kan en huvudförhandling hållas bakom stängda dörrar om det finns risk att sekretessbelagda uppgifter (uppgifter skyddade av offentlighets- och sekretesslagen) avslöjas under förhandlingen.En huvudförhandling lär inte hållas bakom stängda dörrar bara för att du vill undvika att din familj och vänner kommer dit och ser. Om den eventuella huvudförhandlingen innehåller sekretessbelagda uppgifter kan dock domstolen bestämma att hålla huvudförhandlingen bakom stängda dörrar. Annars tycks det vara svårt för dig att stänga huvudförhandlingen från allmänheten.Avgöra målet utan huvudförhandling?Även här finns en absolut huvudregel i Sverige. Nämligen att brottmål ska avgöras genom en huvudförhandling. Det finns undantagsregler om när brottmål kan avgöras utan huvudförhandling. Det mest relevanta undantaget för dig är ifall du riskerar att dömas till böter som mest, och inte till fängelse. Det krävs även att huvudförhandling inte har begärts av någon av parterna. I brottmål är det oftast åklagare som för talan och inte målsäganden, det beror på vilket slags brott det handlar om. Det finns inga regler om att åklagare måste lyssna på målsägandens åsikter om att hålla en huvudförhandling, särskilt inte om målsägandens syfte bara är att skämma ut dig inför dina närstående. Alltså kan domstolen avgöra målet utan huvudförhandling ifall 1) åtalet inte är allt för omfattande, 2) du inte riskerar att få svårare straff än böter och 3) ingen av parterna (du eller åklagare) har begärt en huvudförhandling.SammanfattningSom du ser talar det mesta i ditt fall för att det blir en huvudförhandling och att denna blir offentlig. Detta eftersom just domstolsförhandlingens offentlighet och brottmåls avgörande i domstol är viktiga för rättssäkerheten i landet, och är principer man inte gärna gör avsteg ifrån.Det är svårt att ge exakta svar eftersom du inte skrivet vad åtalet handlar om. Om det är ett brott som inte riskerar att ge fängelse som straff ökar dina chanser att slippa huvudförhandling. Då får du helt enkelt hoppas på att åklagaren inte begär en huvudförhandling.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,