Kan en målsägande lägga ner ett av åklagaren väckt åtal?

2019-08-30 i Domstol
FRÅGA |Hejsan, en kille hota mig eller ja min mor genom mig förra året när han var full, jag då i stundens hetta var väldigt arg och gjorde en anmälan om olaga hot, nu har dem valt att gå vidare med detta gill åtal, jag klarar verkligen inte av att va i ett rum med massa människor då jah får panik, klarar inte heller av att vara via video länk, jag får panik vet inte vad jag ska göra, vill ba få bort skiten för det är bortglömt och inget jag vill gå vidare med.. Mvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna som jag kommer att förhålla mig till i mitt svar finns i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).Olaga hot är ett brott som åklagaren får väcka åtal för även om målsägande motsätter sig detta, 11 § 4 kap BrB. Åklagaren är skyldig att väcka åtal om hen menar att det finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts och det är troligt att den misstänkte kommer att dömas, 6 § 20 kap RB.Den som har fallit offer för brottet, du i detta fall, kallas för målsägande. Målsägande behöver inte alltid delta i rättegången utan gör enbart detta om det behövs för att åklagaren ska kunna fullgöra sin uppgift. Om du blir kallad till domstolen måste du dock närvara. Annars riskerar du att bli betalningsskyldig, 15 § 45 kap RB. Vad du kan göra för att underlätta för dig själv är att begära ett målsägandebiträde som kan vara ett stöd för dig både innan och under huvudförhandlingen, 15 § 20 kap RB.SammanfattningDessvärre är åtalet inget som du själv kan lägga ner. Om åklagaren har valt att väcka åtal kommer hen inte lägga ner åtalet om det inte framkommer information som gör åtalet obefogat. Om åklagaren skulle lägga ner åtalet ändå begår hen tjänstefel.Vidare har jag alla förståelse för att det känns mycket jobbigt att uppträda i domstol. Du skriver att du rädd för att vara i ett rum fullt av människor och därför vill jag bara klargöra att det kommer troligtvis inte vara mer än 6-9 personer i rummet inklusive dig själv. Dessutom kommer inte du att behöva prata särskilt mycket om du skulle bli kallad, vilket som nämnt inte ens är säkert att du blir. Det bästa du kan göra är att avvakta och se och om du blir kallad rekommenderar jag starkt att du begär ett målsägandebiträde som kan hjälpa dig genom rättegången.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Processmaterial i hovrätten

2019-08-27 i Domstol
FRÅGA |Hej!Om man förlorat ett tvistemål i tingsrätten och fått prövningstillstånd I hovrätten, får man då ta med allt material som förekommer i tingsrätteni pläderingen i hovrätten?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ja, det får man. Materialet man använder sig av i hovrätten för att bevisa sin sak kan vara detsamma som i tingsrätten. Dock kan det vara en god idé att ändra sin plädering ifall tingsrätten dömde till den andre partens favör.Med vänlig hälsning,

Hur lång tid tar det innan hovrätten avgör ett överklagat brottmål?

2019-07-30 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag är målsägande i ett brottsmål och i tingsrätten blev den tilltalade dömd till fängelse för bland annat grov kvinnofridskränkning. Domen överklagades till hovrätten och vi väntar nu på hovrättens beslut. Hur lång tid kan det ta innan ett beslut har fattats? Kan jag som målsägande få reda på hur det går med själva beslutsfattandet innan en ny dom är avkunnad?.Mvh.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ni väntar på hovrätten ska avgöra målet genom dom. Hovrätten strävar alltid efter att avgöra samtliga mål så snabbt som möjligt. Hovrätten har som mål att avgöra brottmål, som inte är förtursmål, inom 5 månader från det att överklagandet inkommit till hovrätten. Det händer dock att handläggningen av vissa mål kan komma att dra ut på tiden till förmån för förtidsmål som inkommer till hovrätten. I regeringsbrevet för budgetåret 2019 avseende Sveriges Domstolar (här) framgår att 75 procent av alla brottmål, förutom förtursmål som ska gå snabbare, ska ta högst fem månader att avgöra. Vad är förtursmål?Förtursmål är mål med vissa omständigheter som gör att de ska ges förtur för att avgöras snabbare. Att personen som dömdes i tingsrätten sitter häktad eller att den dömde är under 18 år kan vara omständigheter som gör att målet ska betraktas som ett förtursmål. Om det inte finns några speciella omständigheter ska en huvudförhandling hållas inom fyra veckor efter överklagandetiden gått ut. Hovrätten kan dock välja att skjuta upp huvudförhandlingen om de anser att det behövs, se 51 kap 15 § andra stycket i rättegångsbalken (här). Jag tolkar dock din fråga som att det inte hållits någon huvudförhandling eftersom rätten efter förhandlingen berättar när dom kommer meddelas.Slutlig kommentarJag kan tyvärr inte svara på exakt hur lång tid det kommer ta innan hovrätten meddelar dom i ditt mål, eftersom det varierar från fall till fall och även beroende på hur mycket hovrätten har att göra under en viss period. Fråga gärna ditt målsägarbiträde (om du har ett sådant) eller åklagaren som har hand om ditt mål då de kan ha en mer exakt uppfattning. Vidare har du tyvärr ingen möjlighet att ta del av hovrättens beslutandeprocess, mer än att veta att målet ligger hos hovrätten och är under handläggning. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

HD - Högsta instans

2019-07-25 i Domstol
FRÅGA |Varför kan det vara två domskäl och domslut? varför? och är HD den slutgiltiga domen?
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! En anledning till att det till synes kan bli två domskäl eller domslut kan vara att någon av domarna eller nämndemännen är skiljaktig eller vill göra ett tillägg för egen del. Det betyder alltså att de kanske inte håller med eller vill göra ett tillägg som de anser vara viktigt i domskälen eller domslutet. Det kan även vara så att en högre instans väljer att ta upp en delfråga i ett mål och förvisar resterande del till en annan instans. De domarna och domsluten kan vara något bökiga att läsa och förstå sig på i sitt färdiga skick. Högsta domstolen är mycket riktigt den sista instansen som prövar ett ärende. Hoppas du fått svar på dina frågor! Med vänlig hälsning.

Hej, jag ska analysera tingsrätten och hovrätten och liksom försöka hitta en skillnad mellan de. Vilken teori kan jag använda?

2019-08-27 i Domstol
FRÅGA |Hej, jag ska analysera tingsrätten och hovrätten och liksom försöka hitta en skillnad mellan de. Vilken teori kan jag använda?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar frågan som att du undrar vad skillnaden mellan domstolarna tingsrätt och hovrätt är? Om jag har uppfattat frågan fel rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga. Jag kommer att kortfattat redogöra för skillnaderna mellan tingsrätt och hovrätt, och ge råd om vad du kan göra nu. Tingsrätt och hovrättTingsrätten är den första domstolen man kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, till exempel familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner. I brottsmål är tingsrätten alltså första instans. Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål, tvistemål och andra domstolsärenden som redan har behandlats i tingsrätt. Det krävs dock ofta att prövningstillstånd beviljas för att hovrätten ska ta upp ett överklagat mål. Mer information finns på Sveriges domstolars hemsida, länk här. Vad du kan göra nuOm du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Hur ogiltigförklarar man gamla domslut?

2019-08-22 i Domstol
FRÅGA |jag vill ogiltigförklara gamla domslut eftersom vården inte är medveten om vilka skador som orsakats, dom måste bli medvetna om felen först, det förekommer ord med dubbla betydelser som vården låtit bli att dokumentera fullt ut, förvirringen som vården orsakat drabbade mig. Bevis om felaktig diagnos ignoreras, går det att ogiltigförklara gamla beslut?
Amanda Strömblad Larsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Efter att en dom har vunnit laga kraft (efter 3 veckor) kan den inte längre överklagas, utan den möjlighet som återstår är att ansöka om resning. För att en ansökan om resning ska beviljas krävs dock speciella omständigheter. Syftet med detta är behovet av att lagakraftvunna domar ska kunna ses som mer eller mindre definitiva.Det vanligaste skälet till att bevilja resning är att nya omständigheter eller bevis har tillkommit efter det att domen vunnit laga kraft. Om det i ditt fall har uppkommit nya omständigheter som kan ändra utgången i målet (bevisning om felaktig diagnos etc.) kan du alltså ansöka om att beviljas resning. En av få möjligheter som finns att angripa en lagakraftvunnen dom är att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om resning Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegångDen som haft rätt att överklaga domen har rätt att ansöka om resning. När det gäller fällande domar i brottmål är det därför i första hand en möjlighet för den som har dömts.Endast en liten andel av alla ansökningar om resning som kommer in till Högsta domstolen beviljas. Under 2017 registrerades 27 nya resningsärenden, 2016 registrerades 35 nya resningsärenden och 2015 var motsvarande siffra 34.Om du vill ansöka om att beviljas resning kan göras på blanketten via domstolarnas hemsida, se här: http://www.hogstadomstolen.se/Om-handlaggningen/Resning/.Hoppas att du fick svar på din fråga!

Förvaltningsmyndigheternas serviceskyldighet

2019-07-29 i Domstol
FRÅGA |Hej I min hemkommun har det skett en händelse där en vårdanställd har stulit läkemedel. Polisanmälan är gjord av kommunen. Ärendet är omskrivet i massmedia. Jag är intresserad av att gå på den eventuella rättegången som kommer med tiden. Hur tar man reda på när det är. Jag vet inte identiteten på den mistänkte och har inte intresse av det egentligen utan det är omständigheterna som gjorde gärningen möjlig som intresserar mig.
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om du kan ta reda på vilken tingsrätt som rättegången kommer att äga rum, är det bara att ringa till den tingsrätten och beskriva omständigheterna. Om händelsen är omskrivet i massmedia kommer tingsrätten veta vilket mål du syftar på. De brukar vara mycket tillmötesgående och hjälpa dig så gott de kan. I det fall du skulle råka ut för en anställd på tingsrätten som inte är villig att samarbeta med dig, kan du alltid påminna om att domstolar omfattas av förvaltningslagen (2017:900) och har en serviceskyldighet enligt 6 §, och kräva att få prata med någon annan. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Få ut handling på dömd person

2019-07-22 i Domstol
FRÅGA |vill få ut handling på en dömd person, men vet inte vilken domstol det gäller.vad kan jag göra?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Min rekommendation är att du hör av dig till de domstolar som du tror är aktuella, dvs om du tror att det rör sig om Stokholmsområdet kan du höra av dig till Stockholms tingsrätt, Attunda tingsrätt, Solna tingsrätt och Södertorns tingsrätt. Vet du inte vilka domstolar som finns i det aktuella området kan du söka här: http://www.domstol.se/Sok/?tab=contact.Det finns dock betaltjänster som till exempel Lexbase där man kan söka på personnummer och få fram domen.