Hur tungt väger ett beslut från Allmänna Reklamationsnämnden i domstol?

2020-04-07 i Domstol
FRÅGA |Hej. Jag har vunnit ett ärende i ARN där bilfirman jag köpten bilen ifrån rekommenderas att betala tillbaka ca 11.000kr till mig. Men bilfirman vill inte. Min fråga är om det är värt att gå till domstol för 11.000kr? Känns som man har mer att förlora än att vinna. Skulle jag behöva en advokat isf? Hur tungt väger ARNs beslut i domstolen?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer inte kunna ge dig ett konkret svar på hur stora dina chanser till framgång i en eventuell domstolsprocess med bilfirman är, eftersom jag inte vet några omständigheter i ditt fall utöver att du fått rätt i beslutet från Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).Är ARN:s beslut bindande?Allmänna Reklamationsnämnden är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag, så kallade konsumenttvister. Nämndens beslut grundas på aktuell lagstiftning och praxis, men besluten är inte bindande för varken företaget eller konsumenten, utan kan närmast liknas vid rekommendationer om hur ärendet ska lösas. Majoriteten av alla företag väljer dock att följa nämndens beslut frivilligt, men eftersom beslutet endast är rekommenderande har bilfirman ingen skyldighet att följa det.Hur tungt väger ARN:s beslut i domstolen?Att du vunnit ärendet hos ARN innebär enligt min mening att du har fog för din sak och att det finns förutsättningar för att nå framgång i en domstolsprocess. Att ARN:s beslut fattas av opartiska jurister och att majoriteten av nämndens avgöranden följs av företagen frivilligt är två omständigheter som talar för att domstolen skulle komma till samma slutsats som nämnden. Några garantier för detta finns däremot inte, och domstolsprocessen kan vara riskabel, och bli både långdragen och kostsam. Detta för att den part som förlorar målet ska ersätta motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § rättegångsbalken). Behöver man advokat för att kunna föra process i domstol?Man behöver inte anlita en advokat för att kunna föra process i domstol. Att anlita en advokat är dock något jag rekommenderar om du bestämmer dig för att stämma bilfirman, eftersom domstolsprocessen är väldigt regelstyrd.SammanfattningAtt du vunnit ärendet hos ARN talar för att du även skulle nå framgång i en domstolsprocess, då domstolen med ganska stor sannolikhet skulle komma till samma slutsats som nämnden. Samtidigt finns risken att processen blir långdragen, kostsam och energikrävande. Mitt råd till dig är att du tar kontakt med en advokat eller jurist som kan ge dig ytterligare rådgivning i frågan, och som kan företräda dig i processen om du väljer att stämma bilfirman. Du kan boka tid hos en jurist på Lawline här.Hoppas du fick svar på frågan, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Erkänna och avbryta brottsmålsprocess innan huvudförhandling?

2020-03-30 i Domstol
FRÅGA |Jag är kallad till tingsrätten för kränkning. Kan jag erkänna mig skyldig nu i efterhand så jag slipper att infinna mig i tingsrätten?
Lisa Olsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om brottmålsprocessen finns i rättegångsbalken.Svaret på din fråga är att när du väl blivit kallad till en rättegång/huvudförhandling så har du ingen möjlighet att erkänna före denna och avbryta processen tyvärr.I andra fall kan åklagaren välja att tillfråga en person som begått ett brott om denne önskar godkänna och skriva under ett strafföreläggande, men det blir inte aktuellt om åklagaren redan bestämt sig för att väcka åtal (som i detta fallet). Du ska alltså infinna dig vid tingsrätten du blivit kallad till och du får ange din inställning till åtalspunkterna på plats.Det går tyvärr inte att avbryta processen och om du uteblir är det troligt att målet ställs in och du kallas igen, men denna gången "vid vite" vilket vanligtvis innebär att du får betala 4 tkr om du inte infinner dig då. Om ett mål kan avgöras utan den tilltalade beror på om målet GÅR att avgöra utan den personen eller inte. Det kan vara fallet om det inte finns anledning att döma till strängare straff än fängelse i sex månader och målet kan utredas tillräckligt bra utan att personen närvarar.Mitt råd till dig är i vilket fall att infinna dig då du blivit kallad och ge din fulla version av det som skett. Domstolen gör sin egen bedömning och säkerligen en bättre sådan om du närvarar.Med vänlig hälsning

Förkortning Patent- och marknadsdomstolen

2020-03-26 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag skriver en uppsats om lag (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar, men kan inte någonstans hitta en förkortning på denna, hur förkortar man den? Tacksam för snabbt svar!
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Patent- och marknadsdomstolen förkortas PMD. Överinstansen, Patent- och marknadsöverdomstolen förkortas PMÖD. Dessa förkortningar används på bland annat Patent- och registreringsverkets hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vad betyder att rätten avgör på befintligt underlag?

2020-03-13 i Domstol
FRÅGA |Hej! Vad betyder följande mening:"Hovrätten avser att avgöra frågan om tingsrättens beslut att att avvisa beslutet om enskilt anspråk på befintligt underlag"Mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Formuleringen innebär att hovrätten prövar frågan på det underlag som redan finns i målet, dvs på samma handlingar som tingsrätten grundat sitt beslut på. Det torde innebära att hovrätten kommer att pröva målet utan en ny huvudförhandling. Det kallas då att målet avgörs "på handlingarna". Här kan du läsa domstolsverkets egen information om brottmålsrättegångar i hovrätten, och här kan du läsa om tvistemålsförfarande i hovrätten. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om du undrar något specifikt i ditt mål och hur det hanteras kan du alltid kontakta den aktuella domstolen via telefon eller mail. Med vänliga hälsningar

När behövs prövningstillstånd?

2020-03-30 i Domstol
FRÅGA |HejBehöver man prövningstillstånd om man har blivit dömd till villkorlig dom förenad med dagsböter i tingsrätten för skadegörelsebrott?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga aktualiserar reglerna i rättegångsbalken (RB). En tingsrätts dom får överklagas, om inte annat är föreskrivet (49 kap 1 § RB). För att hovrätten ska pröva tingsrättens dom krävs prövningstillstånd (49 kap 12 § RB). För att hovrätten ska pröva tingsrättens dom i brottmål, såvitt avser annat än enskilt anspråk, krävs inte prövningstillstånd i andra fall än då den tilltalade genom domen: (49 kap 13 § RB) 1. som enda påföljd dömts till böter, eller 2. frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader. En part som vill överklaga tingsrättens dom i ett brottmål ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska ges in till tingsrätten och den ska ha kommit in till rätten inom tre veckor från den dag då domen meddelades (51 kap 1 § RB).Det bör framgå av tingsrättens dom om det behövs prövningstillstånd eller inte. Jag råder dig därför att läsa i domen.Jag har tolkat det som att du för ifrågavarande skadegörelsebrott dömts till villkorlig dom förenad med dagsböter. Det skulle innebära att prövningstillstånd inte krävs för ett eventuellt överklagande. Jag råder dig dock återigen att läsa i domen där det bör framgå huruvida det i ditt fall krävs prövningstillstånd eller inte.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Behörigt forum och stämningsansökan i skadeståndsmål

2020-03-26 i Domstol
FRÅGA |En släkting halkade på en osandad isfläck utanför Arlanda och har hittills genomgått elva operationer pga skadorna han ådrog sig. Markägarna har ansvar för detta. Deras försäkringdbolag ger inte min släkting ett öre. Hur gå till väga för att få skadestånd? Tack!
Gustav Östlund |Hej!För att få skadestånd ska personen väcka talan i allmän domstolOm markägarnas försäkringsbolag inte vill utge ersättning för skadorna din släkting ådrog sig, får han eller hon väcka en skadeståndstalan mot markägaren i allmän domstol. Detta görs genom att lämna in en stämningsansökan till den tingsrätt i den ort där svaranden (alltså markägaren):- har sitt hemvist, om det är en privatperson,- har sitt säte, om det är ett bolag (10 kap. 1 § rättegångsbalken).Eftersom det rör sig om en skadeståndstalan, finns även en möjlighet att väcka sådan talan i domstol i den ort där den skadegörande handlingen företogs eller där skadan uppkom, vilket här är den plats där olyckan skedde (10 kap. 8 § rättegångsbalken).I sin stämningsansökan ska personen yrka ersättning för sina personskadorI stämningsansökan ska personen yrka skadestånd för sina personskador. För personskador går att få ersättning för:- sjukvårdskostnader och andra kostnader,- inkomstförlust,- fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur och av bestående art (5 kap. 1 § skadeståndslagen).SammanfattningFör att få skadestånd ska personen väcka talan mot markägaren i allmän domstol. Han eller hon ska där yrka ersättning för sina personskador.Vill du ha hjälp med att upprätta en sådan stämningsansökan och driva målet i domstol, kan du kontakta Lawlines juristbyrå på 08-533 300 04 eller boka tid men en jurist via Lawlines hemsida.Vänligen,

Ta del av rättegång utan att närvara i rättssalen?

2020-03-24 i Domstol
FRÅGA |HAR EN BEKANT SOM SKALL DÖMAS I ALINGSÅS TINGSRÄTT HAR JAG MÖJLIGEN ATT FÖLJA DEN UTOM ATT SITTA INNE I RÄTTSALEN
Paula Zackrisson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelser som är relevanta vid besvarandet av frågan återfinnes i Rättegångsbalken (RB).Huvudregel är att rättegångar ska vara offentligaI svensk rätt är utgångspunkten att rättegångar ska vara offentliga, se 5 kap. 1 § rättegångsbalken och 2 kap. 11 § andra stycket Regeringsformen. Detta är för att allmänheten ska kunna granska processen. Om du inte har möjlighet att själv närvara kanske du kan be någon annan som har möjlighet ta sig till rättegången och som då kan rapportera därifrån. Detta förutsätter givetvis att rättegången är offentlig. Domstolen kan i undantagsfall besluta att en rättegång ska hållas inom lyckta dörrar (stängda dörrar).Beslut fattas av domstolen och inte parterna. Domstolen kan exempelvis besluta om lyckta dörrar för att skydda parternas identitet eller integritet. Undantag till huvudregeln framgår av 5 kap. 1 § RB uppräknade situationer. Ofta gäller domstolens beslut om lyckta dörrar för en begränsad tid av rättegången. Media, precis som allmänheten, är då alltså utestängda från rättegångssalen och det innebär således att allmänheten eller pressen inte kan rapportera om vad som sker i rättegångssalen. Utanför rättssalen kan allmänheten och media rapportera, men det råder bl.a. förbud att stå utanför rättssalen och exempelvis fotografera eller filma in i den. Detta gäller från det att målet ropas upp i högtalarna, till dess att alla som närvarat i rättssalen har lämnat den. Detta begränsar således möjligheterna att rapportera, även när tingsrättförhandlingen sker bakom lyckta dörrar.Det finns ingen möjlighet att följa rättegången på annat sätt. Du kan dock alltid begära ut domen från tingsrätten när den kommer och på så sätt få del av en del av det som framkom under huvudförhandlingen och hur rätten sedan dömde.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan en tingsfiskal döma i tingsrätten?

2020-02-29 i Domstol
FRÅGA |Kan en tingsfiskal döma i tingsrätten.Min son dömdes i Luleå tingsrätt till 7 månaders fängelse av en tingsfiskal.Hade han befogenhet till det?
Hellin Gültekin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja en tingsfiskal är en lagfaren domare i tingsrätten tillsammans med tre nämndemän enligt 1 kap. 3b § Rättegångsbalken. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,