Vem prövar frågan om resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen?

2020-01-17 i Domstol
FRÅGA |Hej, i ert svar https://lawline.se/answers/14083 anges att högsta domstolen prövar frågan om resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen. Varifrån har man den uppgiften? I lagen om mark- och miljödomstolar anges att mark- och miljööverdomstolen är sista instans.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Resning är ett extraordinärt rättsmedel. Av 11 kap. 13 § regeringsform följer att det är Högsta domstolen som prövar frågan om resning av beslut. Högsta förvaltningsdomstolen prövar dock frågan om resning när det gäller ett ärende för vilket regeringen, förvaltningsdomstol eller förvaltningsmyndighet är högsta instans. Mark- och miljödomstolen är högsta instans i vissa spörsmål, exempelvis mål enligt miljöbalken (5 kap. 5 § lagen om mark- och miljödomstolar). Det är dock inte en domstol vars beslut Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan om resning för.Frågan om resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen ska således prövas av Högsta domstolen om inte någonting annat angetts i lag. I 58 kap. 4 § rättegångsbalk anges att en resningsansökan skriftligen ska inges hos hovrätten om domen meddelats i tingsrätten och i annat fall hos Högsta domstolen. En lagregel som säger att resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen ska prövas av annan än Högsta domstolen finns inte. Det är därför Högsta domstolen som prövar frågan om resning av beslut från mark- och miljööverdomstolen.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

En eller två rättegångar?

2019-12-31 i Domstol
FRÅGA |Fråga angående rättegångsförfarande. Avser ett gift par med två små barn. Mannen misshandlar kvinna med slag och skrik. Hon har en ettåring i famnen och en fyraåring framför sig. Hon vill skydda barnen så han ställer sig mot ett skrivbord med ena barnet i fansen och det större mellan sig och skrivbordet. on vill skydda barnen och ser en möjlighet att komma från misshandeln och biter mannen i handen som han lutar mot skrivbordet. misshandeln avslutas och mannen åker till vårdcentral och blir omplåstrad samt polisanmäler kvinnan samma dag.Kvinnan polisanmäler mannen för misshandel mot henne och barnen.Fråga hålls det en rättegång för båda fallen samtidigt eller blir det två rättegångar en för varje fall?Om så är det lång tid emellan ?Tacksam för svar.
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ett sådant scenario som du beskriver ovan så påbörjas två förundersökningar. Det mest processekonomiskt fördelaktiga och smidigast vore att ha en gemensam rättegång. Rimligen behandlas de båda målen under en och samma rättegång då det är samma parter och samma händelseförlopp som ligger till grund för målen.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Hur får man tag i domstolsbeslut?

2019-12-12 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur jag går tillväga för att få tg på en dom från Malmö tingsrätt? Jag har ingen mer info än denna infogade text"Den 28 november 2019, meddelade Malmö tingsrätt en dom som innebär en seger för många barn och unga i behov av särskilt stöd. Målet rör en elev med en funktionsvariaton som medför att hon lätt blir trött, har svårt med inlärning och koncentration. Till följd av detta halkade eleven efter i undervisningen och när hon började fyran stod det klart att hon inte skulle klara något av kärnämnena... "Tack på förhand!
Carolina Tuula |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Domar och beslut är allmänna handlingar som innebär att alla människor har en möjlighet och en rätt att få ta del av dessa om de inte omfattas av en sekretess. Vill du ha en dom kan du behöva beställa den, då bör du vända dig i första hand till den domstol där ärendet avgjordes, det vill säga Malmö tingsrätt. Malmö tingsrätt tar emot beställningar av domar via ett formulär, e-post, telefon, fax eller vanlig post, klicka här för alla kontaktuppgifter. För mer allmän information avseende domar och beslut, klicka här.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Skillnad mellan allmän & förvaltningsdomstol

2019-11-30 i Domstol
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur man kan veta att ett mål kommer tas upp i allmän eller förvaltningsdomstol?
Hellin Gültekin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Mål som tas upp i förvaltningsdomstolar är tvister mellan privatpersoner och myndigheter eller företag och myndigheter. Exempel är då en privatperson överklagar ett myndighetsbeslut av skatteverket eller socialtjänsten. Mål som tas upp i allmänna domstolar är då parterna är privatpersoner eller företag, alltså då statliga myndigheter inte är någon av parterna. Det kan vara tvistemål, brottmål eller beslut i olika ärenden ( ex. bodelning och adoption).Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänligen,

Processföring i domstol och brott mot tystnadsplikt

2020-01-05 i Domstol
FRÅGA |Hej! Jag undrar om Högsta domstolen får åta sig ett mål utan att det gått igenom underinstanserna, för att ge vägledning i liknande fall?Och är det endast JK som får väcka åtal mot en journalist som brutit sin tystnadsplikt gentemot en meddelare?Tack på förhand!
Sofia Granberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gällande din första fråga är svaret ja. Regler om processföring i domstol finns i Rättegångsbalken (RB). Där finns en möjlighet att skicka ett mål direkt till Högsta domstolen (RB 56 kap § 13.). En tingsrätt eller hovrätt kan med parternas samtycke besluta om att skicka ett mål till HD om man tror att fallet kan ha värde som vägledning (prejudikat). HD avgör då om målet har prejudikatvärde och om de ska pröva målet eller inte. Att skicka upp målet på det här sättet kallas ibland i dagligt tal för att "ta hissen till HD" eller att "hissa upp målet till HD."Även gällande din andra fråga är svaret ja. Meddelarfriheten stadgas i Tryckfrihetsförordningen (TF) och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) som är två av våra grundlagar. Journalistik i tryckt skrift regleras av TF, och tekniska upptagningar som radio och TV av YGL. Journalisters tystnadsplikt mot en källa som vill vara anonym stadgas i TF 3 kap § 3 och i YGL 2 kap § 3. Att avslöja en meddelare som vill vara anonym kan alltså utgöra brott mot tystnadsplikten. Enligt TF 9 kap §1 -3 är JK ensam åklagare i mål som gäller brott mot bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen. Detsamma gäller för brott mot bestämmelser i Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL 7 kap 1 §). Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vilken dom är det som kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen?

2019-12-17 i Domstol
FRÅGA |När Högsta förvaltningsdomstolen ändrar påKammarrättens dom är detta då en överklagan på kammarrättens dom eller en överklagan på förvalltningsrättens dom?
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilken dom är det som överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen? När kammarrätten ändrar eller fastställer förvaltningsrättens dom så är detta ett beslut som kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen (33 § förvaltningsprocesslagen). Det är alltså en överklagan på kammarrättens dom som görs. Motsvarande bestämmelser gäller även för de beslut som har meddelats av hovrätten och som överklagas till Högsta domstolen (54 kap. 1 § rättegångsbalken). Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Tillämpas extraordinära rättsmedel i förvaltningsrätten?

2019-12-08 i Domstol
FRÅGA |Är de extraordinära rättsmedlen bara tillämpliga i ärenden i allmän domstol eller även i förvaltningsdomstol? Tillämpas rättsmedlen alltid efter beviljande av Högsta förvaltningsdomstolen eller på annat sätt??
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Extraordinära rättsmedel i form av resning och återställa de av försutten tid tillämpas även i förvaltningsrätten och har till syfte att söka ändring av ett avgörande som har vunnit laga kraft i förvaltningsdomstolen, (37 b § förvaltningsprocesslagen). Klagan över domvilla tillämpas dock enbart i de allmänna domstolarna.Förvaltningsdomstolen är den första instansen i förvaltningsrätten, Kammarrätten är andra rättsinstansen och Högsta förvaltningsdomstolen är sista instans bland förvaltningsdomstolarna. Det är bara de överklaganden från kammarrätten som fått prövningstillstånd som tas upp i Högsta förvaltningsdomstolen och dess uppgift är att pröva avgöranden som överklagas från någon av de fyra kammarrätterna. I 2 § lagen om allmänna förvaltningsdomstolar framgår vilka frågor Högsta förvaltningsdomstolen prövar och beviljar. I 8 § framgår vilka frågor kammarrätterna prövar och beviljar. I 14 § regleras när talan ska väckas vid en förvaltningsrätt. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Missnöjesanmälan

2019-11-29 i Domstol
FRÅGA |Hej jag fick en dom idag 28 nov. Och man har 7 dagar på sig att anmäla missnöje. Hur räknas det ? Är det 7 dagar minus helgen och dagen då domen kom eller skall man räkna från 28 till 5 dec då det precis är 7 dagar eller hur menar dom?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Denna fråga regleras i 49 kap. 6 § rättegångsbalken (RB). I paragrafen står det att missnöjet ska anmälas inom en vecka från den dag då man fick del av beslutet. Med andra ord så räknas det i ditt fall från den 28 november och en vecka fram, alltså den 5 december. Syftet med en missnöjesanmälan är är att på ett tidigt stadium skapa underlag för domstolens ställningstagande till målets fortsatta handläggning.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,