FrågaPROCESSRÄTTDomstol02/12/2023

När kan man överklaga till Högsta domstolen?

Hej. Om den tilltalade i ett brott blivit dömd i tingsrätten, men sedan överklagat domen till hovrätten, men även där har hovrätten fastställts tingsrättens dom, har domen då vunnit laga kraft eller kan den tilltalade överklaga ännu en gång till Högsta Domstolen? Kan det vara möjligt för den tilltalade att överklaga TVÅ gånger trots att både tingsrätt och hovrätt fastställt samma dom?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om överklagande av domar finns i Rättegångsbalken (RB) vilket är den lag jag kommer att utgå ifrån.


Får en hovrätts dom överklagas till Högsta domstolen (HD)?

Ja, när det gäller brottmål får en hovrättsdom överklagas till HD enligt 54 kap 1 § RB. En överklagan av hovrättens dom ska göras skriftligen och ha kommit in till hovrätten inom fyra veckor från den dagen hovrättens dom meddelades, 55 kap 1 § RB. För att HD ska ta upp målet till prövning krävs dock prövningstillstånd enligt 54 kap 9 § RB vilket är väldigt svårt att få.


Det finns två anledningar när HD beviljar dispens vilka regleras i 54 kap 10 § RB. Det ena är om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av HD vilket kallas prejudikatdispens. Det handlar om när det saknas tidigare vägledande rättsfall från HD i en särskild rättsfråga. Den andra anledningen är om det finns synnerliga skäl till att HD ska ta upp rättsfallet, som exempelvis att det finns grund för resning eller att målets utgångspunkt i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Eftersom det ställs krav på “synnerliga skäl” krävs det alltså mycket till för att HD ska bevilja prövningstillstånd.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo