FrågaPROCESSRÄTTDomstol31/10/2023

Vad innebär facta supervenientia och när kan det tillämpas?

Vad innebär facta supervenientia och när kommer det till tillämpning? Ge gärna exempel! Tack på förhand

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Facta supervenientia innebär omständigheter som inträffar efter den första processen

När en dom vinner laga kraft får den också rättskraft vilket förenklat innebär att den sak som prövats i domen inte kan prövas igen i en ny rättegång då saken redan är avgjord (17 kap. 11 § rättegångsbalken (RB). Huvudregeln i tvistemål är att en avgjord tvist inte ska kunna omprövas utan man ska kunna förlita sig på avgörandet. Från denna huvudregel finns det självklart undantag. Ett av undantagen är facta supervenientia eller factum superveniens vilket kan översättas till ”senare inträffade omständigheter”. Undantaget tillämpas endast i tvistemål, inte brottmål.


Det handlar alltså om händelser som inträffar efter att en dom fått rättskraft. De omständigheter som omfattas är sådana som inträffat efter den första processen och de omständigheterna kan medföra att en ny talan kan tas upp trots att den rör samma sak. Vissa omständigheter har kanske inte kunnat åberopas i den första processen men genom facta supervenientia kan de då åberopas i en ny talan trots att denna handlar om samma sak.


Exempel på när facta supervenientia kan tillämpas

Principen om facta supervenientia är komplex och därför är det problematiskt att ge konkreta exempel på när principen kan tillämpas då det ständigt uppkommer nya processuella frågor. Ett exempel som illustrerar detta är ett mål från Högsta domstolen. I målet beviljades kärandens nya talan om samma sak då domstolen bedömde att det tillkommit nya omständigheter. Avgörandet handlade om att käranden i tingsrätten yrkat att återfå en ring från svaranden. Svaranden kunde inte visa på att ringen redan var återlämnad och därför bifölls kärandens talan. Svaranden hade dock inte ringen kvar i sin besittning varför käranden aldrig återfick den trots domen. När domen från tingsrätten sedan vunnit laga kraft väcktes en ny talan av käranden där denne yrkade om ersättning motsvarande ringens värde. Tingsrätten avvisade talan medan både hovrätten och Högsta domstolen gjorde bedömningen att det rörde sig om efterkommande omständigheter och därmed beviljades kärandens talan (”Ringen” NJA 2022 s. 869).


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Domstol? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo