Behöver målsägande ha en advokat vid telefonintervju vid huvudförhandling?

2019-07-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej ! Min dotter blev utsatt för bedrägeri o ska nu delta vid en huvudförhandling via telefon . Behöver hon en advokat / ombud ? Mvh lotta
Alicia Yngstrand |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som kort svar kan jag säga att din dotter inte behöver en advokat/ ett ombud. MålsägandebiträdeDin dotter har blivit utsatt för ett brott och är därför målsägande i denna process. Eftersom bedrägeri är ett brott som kan ge fängelse, så kan åklagaren ansöka om ett målsägandebiträde (Lagen om målsägandebiträde 1 §). Tyvärr tror jag att chansen att hon får ett målsägandebiträde är mycket liten eftersom rätten måste anse att det finns ett särskilt starkt behov (ett mycket högt ställt krav).RekommendationSom sagt så är din dotter utsatt och inte misstänkt. Jag skulle därför rekommendera att ta kontakt med åklagarkammaren och be om ett möte med åklagaren innan rättegången. På så sätt kan din dotter känna sig förberedd. Hon kan naturligtvis ha en advokat/ ett ombud närvarande vid intervjun, men man måste ha kostnaderna i åtanke. Det är en ganska stor utgift nämligen.Av mina erfarenheter så är en intervju med en målsägande en lugn och sansad process. Det är inte som så att din dotter ska oroa sig över att någon kommer försöka lura henne eller liknande. Jag hoppas att detta var till hjälp och jag önskar er lycka till med processen! Med vänliga hälsningar,

Räknas tiden man suttit häktad av på strafftiden?

2019-07-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej Det är så att jag blev dömd till 1 år och 6 månader i tingsrätten för mordbrand jag har dock 7 månader kvar att göra effektiv tid alltså jag är försatt på fri fot satt 5 månader häktad borde det inte räknas in i straffet då jag satt häktas 5 månader med restriktioner trots att jag bara var 19 år under mestadels av häktningen?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du nu är villkorligt frigiven eftersom du uppger att du är "försatt på fri fot". Från och med 2019-04-01 gäller en ny lag för tillgodoräknande av frihetsberövad tid samt en ny strafftidslag men eftersom du var frihetsberövad innan den lagen trädde ikraft omfattas du av de gamla reglerna. Mitt svar kommer därför utgå från de gamla bestämmelserna. Din fråga gäller avräkning av frihetsberövande vid bestämmande av strafftid vilket tidigare reglerades i gamla strafftidslagen (StL).Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. Om någon har dömts till fängelse på viss tid och den dömde varit frihetsberövad (anhållen, häktad eller intagen för rättspsykiatrisk undersökning) under minst 24 timmar med anledning av det brott som prövats i målet ska tiden för frihetsberövandet avräknas på påföljdens verkställighetstid(19 a § gamla StL). Det är Kriminalvården som meddelar beslut om avräkning av strafftid (28 § gamla StL). Du uppger att du satt häktad fem månader. Dessa fem månader ska alltså avräknas från ditt fängelsestraff. Du blev dömd till ett år och sex månader fängelse. När du påbörjade avtjäna ditt straff i fängelse räknade Kriminalvården det alltså som om du redan avtjänat fem månader. Som regel blir man villkorligt frigiven efter man har suttit av två tredjedelar av sitt straff. Om det finns synnerliga skäl så som allvarliga misskötsamheter under sin verkställighet kan den villkorliga frigivningen skjutas upp av Kriminalvården (26 kap. 6 § brottsbalken).När man blir villkorligt frigiven har man som regel en prövotid som motsvarar den tid som är kvar av straffet eller minst ett år. Frivården beslutar om man ska ha övervakning under sin prövotid och Övervakningsnämnden kan besluta att du ska följa vissa regler under prövotiden. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När ska advokat tillkallas?

2019-07-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej . Jag bliv kallad till förhör om misstänkt om brott från polisen och det handlar om falska universitet intyg som lämnade till UHR.Undrar om man ska kontakta en advokat i förväg eller det är något som man hör efter förhör?Tiden är på torsdag.Hälsningar
Ebba Alkehag |Hej och tack för du valt att använda dig av Lawline!Så som jag har förstått din fråga gäller den om du, som misstänkt för ett brott, har rätt till att ha en advokat närvarande vid första förhöret. Du beskriver i din fråga att du har blivit inkallad på förhör som misstänkt för ett brott. Som misstänkt har du en del rättigheter, exempelvis att få reda på vad du är misstänkt för innan utredningen tas vidare. Du har även alltid en rätt att biträdas av försvarare, vilket innebär att du så fort du blivit tilldelat en misstanke om brott, har rätt att skaffa dig en advokat, se Rättegångsbalken 21 kap 3 §. Vad som också är viktigt att veta är att vi inom det svenska rättssystemet har ett system med offentliga försvarare, alltså en "advokat som inte personen betalar för själv". För att få en sådan offentlig försvarare ska ges krävs det att brottet man är misstänkt för har en viss karaktär:- Antingen ska personen vara häktad/gripen,- Brottet ska ha ett straffminimum på 6 månader fängelse- Eller om den misstänkte är i särskilt behov av det, det finns särskilda behov etc.Allt detta följs av Rättegångsbalken 21 kap 3 a §. I ditt fall skulle jag säga att du inte faller under någon av dessa kategorier, då du inte är häktad och brottet du är misstänkt för mest troligt kommer falla under karaktären urkundsförfalskning, se Brottsbalkens 14 kap 1 §, och detta brott har inte 6 månader fängelse som lägsta påföljd. Kanske skulle de anses att du är i särskilt behov av en offentlig försvarare, men detta kan jag inte svara på. Så för att vara på den säkra sidan hade jag bett om en försvarare vid tidpunkten för förhöret och antingen beviljas du en offentlig eller så får du ange en privat som du vill ha. Kom ihåg att den privata försvarsadvokaten kommer du att betala själv för!Hoppas att du gick ett hyfsat svar på din fråga. Om du undrar någonting mer är det bara att skicka in en ny fråga till oss eller ringa till de kontaktuppgifter som bör stå på den kallelse till förhör som du har fått. Allt gott!Mvh,

Vad händer när jag inte kan betala ett inkassokrav från Tyskland?

2019-07-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har en enskild firma och har köpt in varor från Tyskland. Har inte betalt allt pga dåligt kundflöde. Företaget vill inte vänta längre utan skickat vidare fodran till ett tyskt inkassobolag. Jag har kvar att betala 4300 euro och inkassobolaget vill ha 441 euro i processing fee och 105 euro i dunning costs (I sverige får inkassobolagen bara ta 500:- reglerat tror jag) Sedan säger de att jag är skyldig att betala ännu mer om jag inte betalar inom en vecka från jag fick brevet i kostnader. Alltså ungefär 6000:- plus mer om jag inte betalar inom 1 vecka. 1 Är inte jag som svensk skyddad mot deras oskäliga kostnader? 2 Hur mycket får de ta ? Vart går gränsen 3 Hur driver de in skulden ? 4 Jag har erkänt att jag är skyldig vad som är kvar på fakturan plus att jag ska betala ränta för att jag är sen men jag vill bestrida inkassobolagets kostnader. Betalar var och en för sig sina rättegångskostnader då som i sverige när det jag bestrider är under 17000:- Förenklat mål. Alltså 6000:- ? (inkassobolagets avgifter). Hur går indrivningsprocessen till? Jag har inga pengar att betala allt just nu. Har kontaktat företaget jag är skyldig om avbetalningsplan men de svarar inte på mejl. (Februari) Utan de skickar istället detta inkasso bolag på mig. Sa till inkassobolaget att jag kan betala 400 euro i månaden men de sa minst 1000 euro annars går de till domstol (court). Hoppas Ni kan forska i detta och ge mig info och tips. Tack på förhand
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Till att börja med vill jag beklaga situationen du hamnat i och att din leverantör inte är mer samarbetsvillig gällande din betalning. Vad jag kunnat hitta finns det inga gemensamma EU-regler som måste följas gällande hur stora avgifter som inkassobolagen får ta ut. Som jag förstår det har varje land sina egna inkassoregler och det skiljer sig åt vad som är god inkassosed. Eftersom både Sverige och Tyskland är ed i EU har jag huvudsakligen tittat på vilken EU-rättslig lagstiftning som kan vara relevant i din situation. Detta är dock ett område som är ganska snårigt och som i många fall regleras genom avtal. Ytterligare ett snäpp krångligare har det nu blivit i och med inkassobolagets inträde. Mitt främsta tips är att du tittar igenom vilka överenskommelser du har med leverantören och om det där framgår någonting om vad som gäller om en tvist uppstår. Lagval - vilket lands lagar ska tillämpas?Eftersom företaget som vill driva in skulden är beläget i Tyskland, och även inkassobolaget är tyskt, så har de inga skyldigheter att följa svenska regler. Hade inkassobolaget däremot varit svenskt hade de behövt följa de svenska reglerna och de begränsningar som finns i vår lagstiftning. Det är också vanligt att lagval, det vill säga vilket lands lagar som ska tillämpas, regleras i avtal mellan säljare och köpare. I Romfördraget, som är lagstiftning på EU-nivå, finns regler om att parter i privaträttsliga förhållanden själva får avtala om vilkets lands lagar som ska vara tillämpliga i eventuella tvister. Om ett sådant avtal saknas ska tysk lag väljas, då din leverantör har sitt fasta driftställe där. Det finns dock en del förhållanden som är undantagna från Romfördragets regler som gör att andra regler kan gälla.Jag har försökt hitta information om vilka regler som gäller i Tyskland, men det är inte helt lätt. Vad som gäller i Tyskland kan jag därför dessvärre inte svara på. Däremot kan jag hjälpa dig med hur de kan tänkas driva in kravet och hur du kan bestrida inkassobolagets avgifter.Europeiskt betalningsföreläggandeDet jag lyckas få fram är att inkassobolaget kan kräva ut skulden genom den svenska Kronofogdemyndigheten. Det kan de göra genom ett europeiskt betalningsföreläggande. Vad som gäller för detta hittar du i Lagen om europeiskt betalningsföreläggande och Förordning om europeiskt betalningsföreläggande. Båda dessa bygger på Förordning 1896/2006/EG. Inkassobolaget kan lämna in en ansökan om att Kronofogdemyndigheten utfärdar ett europeiskt betalningsföreläggande. Du har möjlighet att bestrida ett betalningsföreläggande genom att fylla i ett färdigt formulär som du kan lämna in till Kronofogden. Eftersom du endast ifrågasätter inkassobolagets avgifter så räcker det att du delvis bestrider deras krav. Formuläret (F) hittar du här. Du måste bestrida föreläggandet inom 30 dagar från dess att du delges betalningsföreläggandet, men du behöver inte ange varför du bestrider kravet. Om ett betalningsföreläggande inte bestrids så resulterar ansökan i ett så kallat utslag, vilket Kronofogden kan lägga till grund för ett indrivande av skulden. Kronofogden kommer då att starta en utredning av dina tillgångar för att se vad som kan tas i anspråk för skulden. Tvist i domstolOm du bestrider betalningsföreläggandet så hamnar tvisten istället i domstol, och det är då som utgångsnpunkt en svensk domstol som är behörig att pröva tvisten. Även detta beror på vad ni avtalat. Detta kan göras genom ett europeiskt småmålsförfarande, eller genom en vanlig civilrättslig process. Innan inkassobolaget skickar en ansökan om ett europeiskt betalningsföreläggande kan de välja om de vill att en eventuell process ska hanteras som ett europeiskt småmål eller enligt vanliga civilprocessrättsliga regler. Europeiska småmål är möjliga när parterna tvistar om mindre än 5 000 euro, vilket är fallet för dig om jag förstått din situation rätt. Eftersom du (svaranden) är en svensk enskild firma ska en eventuell talan mot dig väckas i svensk domstol som utgångspunkt. Detta framgår av Förordning 44/2001/EG. Andra förfarandenSom jag förstått det så behöver Inkassobolaget inte driva in skulden genom ett europeiskt betalningsföreläggande, utan det kan göra det genom att gå direkt till domstol. Utgångspunkten är dock att de ska vända sig till en svensk domstol, eftersom ditt företag är svenskt. Hur detta förfarande fungerar har jag inte lyckats få någon vidare klarhet i, mer än att du ska delges en eventuell stämning och ges en möjlighet att få det du vill säga sagt innan något beslut fattas. Svensk lag appliceras om ni kommit överens om det, annars är utgångspunkten vid försäljning av varor att säljarens vistelselands lagar tillämpas. Sammanfattning och hur du går vidareNär en tvist uppstår mellan parter från två olika länder uppstår ofta frågan om vilket lands lagstiftning som ska tillämpas. För det mesta brukar detta oftast regleras i de avtal som upprättas mellan parterna för att undvika frågetecken vid eventuella tvister. Titta därför igenom era avtal för att se efter om det finns något som stadgar vilket lands lagstiftning som ska användas i ditt fall. Enligt EU-rättsliga regler är utgångspunkten att tysk lag ska tillämpas i tvisten mellan dig och din leverantör, om ni inte avtalat något annat. Eftersom fordran numera övertagits av ett inkassobolag är jag dock inte säker på att samma lagvalsregler gäller. Det finns vissa regler på EU-nivå som gör förfaranden som är gränsöverskridande, det vill säga utspelar sig mellan parter från olika länder, enklare för parterna. Ett sådant medel som inkassobolaget kan använda sig av är att ansöka om ett europeiskt betalningsföreläggande hos Kronofogden i Sverige. Du kan välja att bestrida ett sådant föreläggande, vilket kommer att göra så att tvisten hamnar i domstol. Såvitt jag lyckats hitta finns dock inga gemensamma regler för hur stora avgifter ett inkassobolag får ta ut, så inkassobolaget kan ha möjlighet att kräva de avgifter som är tillåtna enligt tysk lag.Den här typen av internationella frågor är invecklade och det är inte lätt att sätta sig in i ett annat lands lagstiftning. Jag rekommenderar därför att du tar hjälp av en professionell jurist som är specialiserad på inkasso i utlandet. Flertalet svenska byråer har jurister som arbetar enbart med att bemöta inkassokrav från utlandet. Med detta hoppas jag att du fått lite större insyn i hur inkassoärenden kan hanteras inom EU och jag önskar dig lycka till med detta i framtiden.Vänliga hälsningar,

Har hovrätten beviljat prövningstillstånd i mitt mål?

2019-07-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har överklagat en dom gällande vårdnad,boende och umgänge. I dagarna fick jag sänt till mig aktbilaga 10 gällande personuppgifter domstolen har att förhålla sig till. Det fanns nu ett nytt målnummer knutet till hovrätten som då inte var detsamma dom u tingsrätten, Vad jag undrar är om hovrätten med detta beviljat prövotillstånd och kommer pröva ärendet på nytt?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att hovrätten ska pröva tingsrättens dom eller beslut krävs det som huvudregel prövningstillstånd (49 kap. 12 § rättegångsbalken). Om du vill läsa om i vilka situationer hovrätten ger prövningstillstånd rekommenderar jag dig att klicka på den här länken till Sveriges Domstolars webbplats.Jag kan tyvärr inte svara på om hovrätten har meddelat prövningstillstånd utifrån uppgifterna i din fråga. När ett överklagande kommer in till hovrätten registreras det med ett nytt målnummer där. Detta behöver dock inte betyda att hovrätten har meddelat prövningstillstånd. Jag rekommenderar dig att kontakta den hovrätt som handlägger ditt överklagande och fråga om prövningstillstånd har meddelats. Det går bra att kontakta alla domstolar via både telefon och e-post. Förklara ditt ärende och uppge målnumret så kommer du få svar på din fråga där. Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Hur går rättsprocessen till och hur lång tid tar det innan man får sin dom?

2019-07-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej min fråga är hur länge kan det ta tills man får sin dom? Jag åkte fast med lite cannabis på mig o det va i juni 2018 o nu har det gått över 1 år o jag har fortf inte fått nåt svar från åklagaren. Har varit på förhör o polisen sa att nu kommer ärendet ligga hos åklagaren. Brukar man få vänta så här långt tid på sitt straff Eller kan det bero på annat? Jag har inte fått nåt ärende nr heller så vet inte hur man ska ta reda på mer.
Sanna Warnemyr |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Åklagarmyndigheten har tydlig information på sin hemsidaVägen från att ett brott begås till meddelande av dom regleras i rättegångsbalken (kap. 19-31). Regleringen finns även sammanfattad på Åklagarmyndighetens hemsida och det är den informationen jag utgår från.Åtal leder till rättegång och straffNär ett brott begåtts inleder åklagaren och polisen en förundersökning. Det är åklagaren som leder förundersökningen och därför ligger ditt ärende nu hos åklagaren och inte polisen. Om åklagaren anser att det finns tillräckligt starka bevis för att styrka att brottet har begåtts väcker hen åtal i domstol, vilket leder till en rättegång. Det är under rättegången som du frias eller döms och först då kan du få ett straff. Vid strafföreläggande krävs inte åtal och rättegångVid mindre allvarliga brott kan åklagaren dock utdöma böter (så kallat strafföreläggande) utan att väcka åtal, men bara om du erkänner brottet och godkänner strafföreläggandet. Du kan läsa mer om strafföreläggande här. Ta kontakt med polisen om du har fler frågorFör att ett straff ska utdömas behöver alltså åklagaren antingen åtala dig samt lyckas med att bevisa att brottet begåtts i en domstol, eller meddela ett strafföreläggande som du behöver godkänna. Om du inte blivit kallad till rättegång är åklagaren antingen inte färdig med förundersökningen eller så har den lagts ner. Tyvärr hittar jag inte någon information om hur lång tid förundersökningar brukar ta och jag kan inte heller svara på hur du får tag på ditt ärendenummer eller kan få mer information om ditt specifika fall. Jag rekommenderar att ringa polisen på telefonnummer 114 14 och fråga dem. Jag hoppas att du förstått mer om hur rättsprocessen går till! Förhoppningsvis kan polisen hjälpa dig vidare.Med vänlig hälsning,

Tredskodom, forum m.m

2019-07-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Går det att invända mot en tredskodom i ett tvistemål, och åberopa att rörmokarens stämningsansökan i Sverige inte har tagits emot på min folkbokföringsort, där jag då var bosatt i ett eu-land? Den har av tingsrätten inte heller skickats dit.Jag fick för 1.5 år sedan en faktura med för mycket deb.timmar på mitt sommarhus i Sverige och trots arbetet inte var avslutat. Jag reklamerade till hantverkaren och till ARN genast. Jag betalade det som inte var tvistigt. Ärendet avvisades då ARN ansåg att det krävdes muntlig bevisning. Det gäller ett belopp på mindre än 20 000kr. Jag var tvungen att anlita en annan hantverkare för att avsluta arbetet och begärde att dennas faktura skulle avräknas.Om ärendet drivs i Sverige så innebär det långa resor för mig. Kan jag yrka att hantverkaren betalar dessa?Kan jag begära att målet flyttas till min bosättningsort?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Dina frågor regleras av rättegångsbalken (RB), och rör dels återvinning av tredskodom, dels forum (plats/ort) för rättegången, dels rättegångskostnader.Återvinning av tredskodomEfter en tredskodom, har den part som fått tredskodomen mot sig en månad på sig att begära så kallad återvinning. Detta ska göras skriftligen. Därefter tas processen upp igen där den slutade. Observera att endast en tredskodom kan återvinnas (44 kap 9–10 § RB).Har denna månad passerat, har du rätt att genom ansökan till hovrätten få tiden återställd, om du haft så kallat laga förfall (58 kap 11–12 § RB). Laga förfall är att någon på grund av ett avbrott i den allmänna samfärdseln, sjukdom eller en annan omständighet, som personen ej kan förväntas förutse eller som rätten i övrigt tycker utgör en giltig ursäkt, hindrats från att, i detta fall, ta emot stämningen (32 kap 8 § RB). Kort och gott: Har du haft god ursäkt att inte ha koll på den post du mottar i Sverige på en månads tid, har du rätt att få denna tid återställd.ForumSom huvudregel gäller i både svensk och gemensam EU-rätt att svarandens hemvist utgör rätt plats för en rättegång. Om du fortfarande är folkbokförd i Sverige, anses din hemvist vara den ort där du var folkbokförd den 1 november 2018 (10 kap 1 § RB). Om detta varit ett riktigt forum vid den tidpunkt du mottog stämningsansökan, är det inte möjligt att åberopa senare omständigheter för att flytta rättegången till din nya hemvistort (10 kap 15 § RB). Var rätten däremot inte behörig att handlägga tvisten, ska den som huvudregel lämna över stämningsansökan till behörig domstol (10 kap 20 a § RB).RättegångskostnaderHuvudregeln är att den som förlorar en rättegång står både sina och motpartens rättgångskostnader (18 kap 1 § RB). Vilka rättegångskostnader som får begäras regleras, eftersom den omtvistade beloppet är mindre än ett halvt prisbasbelopp (d v s 23 250 kr år 2019), enligt en specialbestämmelse om så kallade småmål. Enligt den får man begära ersättning för resa och uppehälle för antingen sig själv eller en ställföreträdare i samband med sammanträde. Om personlig inställelse inte föreskrivits får begäran istället avse resa och uppehälle för ombud. Ersättning ska endast beviljas om kostanden varit nödvändig för parten för att tillvarata sin rätt (18 kap 8 a § RB).

Skadestånd vid beslag

2019-06-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |HejUndrar om man kan få någon ersättning från tex staten då Polisen haft min telefon i beslag & när jag hämtat ut telefonen så har de lyckats låsa telefonen. Detta handlar om en Iphone 7. Vad är rätt rent juridiskt?Mvh
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om huruvida du kan tillbaka din mobil som polisen har tagit i beslag och vad som händer med mobilen ang skadestånd.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.Du som har blivit drabbad av beslaget kan begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget om pengarna. Om åklagaren inte väckts åtal mot dig skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall du bli delgiven plats och tid för upphämtning av dina föremål, RB 27:8a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB tiden får inte sättas längre för beslaget än vad som är nödvändigt.Vid missnöje kan du överklaga tingsrättens dom till Hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vad gäller skadestånd från staten då polisen har låst din mobil, kan du få skadestånd av staten om staten har orsakat skada i form av en värdeminskning av ditt föremål, förutsatt att staten har gjort något fel eller försummat sitt ansvar eller del i ansvar, enligt skadeståndslagen 3:2.I ditt fall kan det vara svårt att avgöra om skadestånd blir aktuellt eller inte, då få omständigheter kring just din situation finns med i frågan som kan ge ett mer utförligt svar. Om du ändå vill göra anspråk på skadestånd, gör du detta genom att ansökan om det hos justitiekanslern genom denna länk hamnar du rätt: https://www.jk.se/skadestand/skadestand/ Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,