Möjligt att överklaga dom i brottmål på grund av att offentlig försvarare gjort ett dåligt jobb?

2020-07-06 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Kan man överklaga en dom från tingsrätten med anledning av att man inte tycker den offentligt utvalda advokaten gjort ett tillräckligt bra jobb för den åtalades bästa. Utan man fått känslan av att han slarvat igenom åtalet och utelämnat viktiga vittnesmål för att ifrågasätta målsägandens trovärdighet.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det går att överklaga en tingsrättsdom med anledning av att advokaten inte gjort ett tillräckligt bra jobb för den som åtalats. Vad säger lagen? Den huvudsakliga lag som reglerar överklagande av en tingsrätts dom i brottmål till hovrätten är rättegångsbalken (RB). Enligt 49:1 RB är huvudregeln att en tingsrätts dom får överklagas om inte annat är föreskrivet. Denna huvudregel har flera undantag. Av 49:12 RB framgår att det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva en tingsrätts dom. Kravet på prövningstillstånd när det gäller brottmål är dock belagt med flera undantag. Prövningstillstånd i brottmål när frågan inte gäller enskilt anspråk krävs endast om påföljden stannade vid böter eller om det rör sig om en person som blev frikänd från ett brott för vilket man inte kan få ett högre straff än fängelse i sex månader. Prövningstillstånd krävs alltså endast i fall som kan anses vara av mer "bagatellartad" karaktär. Det framgår inte i din fråga vad det rör sig om för mål i din fråga, men om vi utgår från att det inte krävs något prövningstillstånd är det som den som överklagar behöver tänka på främst att se till att överklaga i tid. Detta ska göras skriftligt och inom tre veckor från den dag då domen meddelades (51:1 RB). Vad ett överklagande ska innehålla framgår av 51:4 RB. Om målet är ett som kräver prövningstillstånd kan sägas att prövningstillstånd meddelas i fyra situationer som räknas upp i 49:14 RB. Prövningstillstånd meddelas i princip om det finns tvivel huruvida tingsrättens dom är riktig eller om det är av vikt för att vägleda rättstillämpningen. Det finns även en något öppen anledning att meddela prövningstillstånd om "det annars finns synnerliga skäl för det". Om det rör sig om ett mål som kräver prövningstillstånd och något skäl för sådant inte föreligger kommer hovrätten inte att pröva tingsrättens avgörande. Bedömning i ditt fall och sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att jag inte med säkerhet kan uttala mig om möjligheterna att i det specifika fallet i din fråga överklaga domen. Detta eftersom jag inte känner till vad det är för slags mål. Det är generellt inte en anledning att meddela prövningstillstånd att advokaten varit dålig, men om prövningstillstånd inte behövs kan du överklaga ändå så länge du gör detta inom tidsfristen på tre veckor. Det ställs dessutom höga krav på advokater i deras arbete, enligt 8:4 RB ska de till exempel iakta god advokatsed. Om du anser att en advokat slarvat i sitt arbete eller på annat sätt misskött det kan du göra en anmälan hos advokatsamfundet. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Kan man byta försvarsadvokat?

2020-06-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Om ens egen försvarsadvokat tycker att man är omständig, och verkar måttligt engagerad,samt avbryter ofta, då känner man sig inte trygg med denne. Hur ställer sig tingsrätten till detta ? Kan man då få en annan advokat?
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt att byta försvarsadvokat. Jag kommer i mitt svar utgå från att det är fråga om en offentlig och inte en privat försvarare som åsyftas. Bestämmelserna om den misstänkte och dennes försvar finns reglerade i 21 kap RB. Av 21 kap. 7 § RB framgår att försvararen ska med nit och omsorg tillvarataga den misstänktes rätt, vilket betyder att försvararens uppdrag består i att främja den misstänktes intressen. Det innefattar bl. a. att försvararen ska vara den misstänktes rådgivare och företa åtgärder som behövs för att bevaka den misstänktes rätt. En offentlig försvarare utsätts av domstolen, och domstolen kan även besluta om att ett byte ska ske. Dock måste det föreligga särskilda skäl, se 21 kap. 6 § st.2 RB. I praxis har begreppet särskilda skäl bl. a. inneburit brist i den tilltalades förtroende för den offentliga försvararen. Vid bedömning tillmäts bl. a. brottslighetens slag och den påstådda brottslighetens straffvärde. Som svar på din fråga, så finns det en möjlighet att byta försvarare, men det förutsätter att särskilda skäl föreligger. Om kravet är uppfyllt i ditt fall kan jag inte besvara, utan man bör göra en helhetsbedömning med särskild fokus på brottslighetens art och dess straffvärde. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen här på Lawline. Vänligen,

Kan man ta reda på när åtal ska väckas?

2020-06-27 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Hur kan jag ta reda på när åtalet kommer att ske för en bekant som jag vet kommer åtalas?
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga besvaras framförallt med hjälp av bestämmelserna i rättegångsbalken (RB). Då förundersökningen avslutas ska beslut meddelas om åtal ska väckas eller inte (23 kap. 20 § RB). En förundersökning kan i princip pågå till dess att det aktuella brottet har preskriberats. Det råder förundersökningssekretess under pågående förundersökningar, vilket innebär att du inte kan kontakta Åklagarmyndigheten för att få information om utredningen och när åtal kommer att väckas. Du kan däremot, om du vet vilket brott det rör sig om, titta på bestämmelserna om preskription för brottet och komma fram till hur länge förundersökningen kan pågå innan beslut måste meddelas om åtal ska väckas eller inte (35 kap. brottsbalken).Det är åklagaren som väcker åtal hos domstol genom att åklagaren skriftligt ansöker om stämning mot den som ska tilltalas. Åtalet anses väckt när stämningsansökan kom in till rätten (45 kap. 1 § RB). När stämningsansökan skickas in blir den en allmän handling, vilken du kan begära ut. Stämningsansökan kommer att lämnas in till domstolen i den ort där brottet förövades (19 kap. 1 § RB). Du kan alltså inte veta exakt när ett åtal ska väckas innan åklagaren har lämnat in stämningsansökan till domstolen. Först efter att åtal har väckts kommer du att kunna ta del av stämningsansökan och för detta får du vända dig till relevant domstol. Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Hur åstadkommer jag fullgörelse av en betalning?

2020-06-23 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag har ett medgivande av min syster via mejl att hon ska betala mig i två omgångar. 100,000 år 2018, som är betalt och sedan 60.000 kr senast den 28 feb. 2019. Jag har nu påmint henne om vid flera tillfällen via mejl om den sista betalningen, men hon svarar inte. Hur ser det juridiska ut? Hon har skrivit och bekräftat den 28 feb 2018 att hon för över pengar som vi kommit överens om. Hur ska jag gå vidare ?Bästa hälsningar
Erik Karlsson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Er överenskommelse är bindande och du kan rättsligt ta frågan vidare på två sätt. Antingen genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten, eller ansöka om stämning hos tingsrätten. Nedan går jag övergripande igenom vad som gäller för de båda. Överenskommelsen över mejl är bindande I Sverige gäller avtalsfrihet. Ett avtal föreligger när två parter kommit överens om ömsesidiga eller ensidiga prestationer (1 § avtalslagen). Om inget annat står särskilt föreskrivet i lag finns det heller inga hinder för hur avtal kan slutas, alltså muntligen, skriftligen eller via mejl. Har ni över mejl kommit överens om att din syster ska betala en viss summa till dig vid ett visst datum är detta bindande. Din syster ska alltså betala dessa 60 000 kr. Avtal ska hållas och er överenskommelse över mejl kan därför ligga till grund för att på rättslig väg ta saken vidare. Ansök i första hand om betalningsföreläggandeI första hand rekommenderar jag att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten (1 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Detta för att denna process är betydligt billigare och går snabbare än att ansöka om stämning hos tingsrätten.Har man en förfallen penningfordran (sista betalningsdag har passerat) kan Kronofogdemyndigheten ålägga den betalningsskyldige (gäldenären) att betala (2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Får du rätt i frågan får du en så kalla exekutionstitel. Detta innebär att Kronofogdemyndigheten kan vidta verkställighetsåtgärder mot din syster för att säkra betalningen, genom t ex utmätning av din systers egendom (3 kap 1 § 1 st 8 p och 4 kap 1 § utsökningsbalken).Sällan behöver det dock gå så långt. Om Kronofogdemyndigheten tar upp din ansökan om betalningsföreläggande kommer din syster direkt föreläggas att yttra sig i ärendet. Detta föreläggande räcker i många fall för att gäldenären frivilligt ska fullgöra sin betalningsskyldighet.Det går enkelt att göra ansökan om betalningsföreläggande genom Kronofogdemyndighetens websida. Du kan också få hjälp med ansökan genom att kontakta oss på info@lawline.se.Nästa steg är att ansöka om stämning hos tingsrättenSkulle din syster invända mot betalningsföreläggandet måste ansökan om fullgörelse av betalning lämnas till tingsrätten (33 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning). Du kan givetvis också direkt ansöka om stämning hos tingsrätten utan att i första hand gå genom Kronofogdemyndigheten (13 kap 1 § rättegångsbalken). Detta kan dock bli dyrt och dra ut på tiden, varför jag verkligen rekommenderar att i första hand ansöka om betalningsföreläggande. För att väcka talan om fullgörelse hos tingsrätten krävs återigen att du har en förfallen fordran (13 kap 1 § rättegångsbalken). Vinner du målet får du återigen en exekutionstitel och Kronofogdemyndigheten kan vidta verkställighetsåtgärder.Vill du väcka talan i tingsrätten krävs att du lämnar in en stämningsansökan (13 kap 4 § och 42 kap 1 § rättegångsbalken). En stämningsansökan måste vidare innehålla (42 kap 2 § rättegångsbalken):1. ett bestämt yrkande,2. en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet,3. uppgift om vilka bevis som ska åberopas och vad dessa bevis ska bevisa, samt4. uppgifter om vad som gör rätten behörig att pröva frågan. Att utforma en korrekt stämningsansökan är viktigt, och att föra talan i tingsrätten kan därtill ta tid och det finns mycket att hålla koll på. Därför skulle jag rekommendera att du tar hjälp av en jurist om du avser att ansöka om stämning hos tingsrätten. Vill du boka tid med en jurist kan du göra det hos oss på Lawline på https://lawline.se/boka eller kontakta oss på info@lawline.se om du har fler frågor kring detta. SammanfattningFörst och främst bör du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten då detta är billigare och går snabbare. Annars kan du ansöka om stämning hos tingsrätten för att inleda rättegång och få saken avgjord genom dom. Att föra talan i tingsrätten tar dock tid och kan bli dyrt. Det blev en ganska omfattande framställning men jag hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

"Hur kan jag stämma en socialsekreterare?"

2020-06-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar hur jag går tillväga för att stämma en socialsekreterare? Har letat på google men ett av svaren där hänvisades till ert svar på lawline. Har provat redan med IVO utan framgång. Tacksam för svar
Lina Salem |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på din fråga kan variera beroende på vad du vill åstadkomma, och vad du anser socialsekreteraren har gjort som är felaktigt. Ett möjligt alternativ är att rikta ett skadeståndsanspråk mot det allmänna. Staten eller kommunen ska enligt 3 kap. 2 § Skadeståndslagen ersätta de skador som uppstår genom fel eller försummelse vid myndighetsutövning. För att bestämmelsen ska vara tillämplig förutsätts att skadan ska ha uppstått vid socialsekreterarens myndighetsutövning. Det betyder att det ska vara fel vid beslutsfattandet eller andra åtgärder som får omedelbara verkningar för den enskilda. Som exempel kan nämnas att råd och upplysningar inte är myndighetsutövning. Dock, är det sällan att ett sådant krav tillfaller den enskilda socialsekreteraren. Snarare är det arbetsgivaren som blir ansvarig för de eventuella skador som uppstått vid sekreterarens myndighetsutövning. I juridiska termer talar man om att arbetsgivaren har ett principalansvar för sina anställda. Principalansvaret gäller även staten eller kommunen.Nackdelen med en skadeståndstalan är att de är kostsamma, och tidskrävande. I regel är det även väldigt svårt att vinna framgång i en process mot det allmänna. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tyvärr det alternativ som är ekonomiskt mest fördelaktigt. IVO har till uppgift att utöva tillsyn över socialtjänsten och ska alltså granska att alla sköter sitt jobb. De tillfällen där IVO bedömer att socialtjänsten har agerat bristfälligt kan man de hjälpa den enskilda att driva ett skadeståndsanspråk. För att sammanfatta det ovan sagda kan du driva ett skadeståndsanspråk mot det allmänna om du bedömer att socialsekreteraren har agerat felaktigt vid dennes myndighetsutövning. Du kan alltså inte stämma den enskilda socialsekreteraren. Nackdelen är att det är en kostsam process, samt att enskilda sällan vinner framgång i denna typen av ärenden. Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss igen här på Lawline. Vänligen,

Vilka etiska regler måste jurister följa?

2020-06-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad för Etiska förhållningsregler har ni jurister som kan orsaka att ni kan riskera bli av med jobbet? Bli förvirrad på era förhållningsregler när jag läst på nätet? Med vänlig hälsning
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Vilka etiska regler som måste följas beror på vilken titel juristen arbetar under. Det är nämligen så att advokater måste följa reglerna om god advokatsed. Dessa regler är omfattande och reglerar vad en advokat får och inte får göra i sin yrkesroll. Reglerna kretsar till stor del kring lojalitetsplikten mot klienten. Reglerna om god advokatsed är viktiga för att kunna garantera en oberoende advokatkår. Följer en advokat inte dessa regler kan det resultera i uteslutning från Advokatsamfundet vilket innebär att personen inte längre får arbeta med titeln advokat.Reglerna om god advokatsed gäller inte personer som inte arbetar på advokatbyrå, exempelvis bolagsjurister eller andra juridiska biträden.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Överklaga till europadomstolen

2020-06-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Överklaga beslut av försäkringskassan. SGI. Till Europa domstolen.
Karl Montalvo |HejReglerna om att överklaga en förvaltningsmyndighets beslut finns i två lagar. Förvaltningsprocesslagen och förvaltningslagen (FL). Vad de gäller vilka beslut som får överklagas så är förvaltningslagen viktigast. Vilka beslut man får överklaga och vem som får överklaga framgår av lagen, 41,42 § FL. De står dock inget om när man får överklaga till Europadomstolen.Europadomstolen är en domstol över de svenska domstolarna och dömer i frågor som rör "EUROPEISKA KONVENTIONEN OM SKYDD FÖR DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA" (EKMR). EKMR är en del av de svenska rättsystemet och står över nationella lagar och regler, 2:19 Regeringsformen. De är i EKMR som reglerna om rätt att överklaga till europadomstolen finns.Där framgår att man inte kan överklaga försäkringskassans beslut till EKMR. Att få överklaga kräver nämligen att man har uttömt alla nationella möjligheter, artikel 35. Eftersom man har möjlighet att överklaga och kräva överprövning av försäkringskassans beslut mot en, 40 FL, så har man inte gjort det. Därmed går inte försäkringskassans beslut att överklaga till EuropadomstolenMed vänliga hälsningar

Prövningstillstånd i Hovrätten för ringa narkotikabrott

2020-06-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad krävs för att hovrätten ska ge prövningstillstånd i en friande dom rörande ringa narkotikabrott, med föreslagen dagsböter som påföljd? Hur stor är chanserna för att hovrätten kommer att plocka upp ett sådant fall överhuvudtaget?
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Förutsättningarna för att ta upp ett mål till Hovrätten regleras i Rättegångsbalken. För att ta upp en dom i Hovrätten krävs vanligtvis prövningstillstånd (49 kap. 12 § Rättegångsbalken). För allvarligare brott krävs dock inte prövningstillstånd, men för en dom med dagsböter som påföljd krävs alltid prövningstillstånd för att ta upp målet i Hovrätten (49 kap. 13 § 1 punkten Rättegångsbalken). Hur ges prövningstillstånd? Prövningstillstånd meddelas dels om det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till (ändringsdispens, 49 kap. 14 § 1 punkten Rättegångsbalken),det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten kommit till (granskningsdispens, 49 kap. 14 § 2 punkten Rättegångsbalken), det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt (prejudikatdispens, 49 kap. 14 § 3 punkten Rättegångsbalken),det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet (extraordinär dispens, 49 kap. 14 § 4 punkten Rättegångsbalken). Vad som gäller i ditt fall är svårt att svara på. Anses ditt fall passa in i någon av situationerna ovan och en överklagan gjorts kan prövningstillstånd meddelas. Vänligen,