Har åklagare tjänstekort?

2020-04-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi vet ju att polisen har en polisbricka för att kunna bevisa att de är poliser. Min fråga är om åklagarna också har ett tjänstekort för att kunna bevisa att de är åklagare?
Lina Salem |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Precis som du nämner har poliser ett tjänstekort som de kan använda för att identifiera sig när de kommer i kontakt med allmänheten under sin tjänstgöring, om inte starka skäl talar mot det, se 11 § Polisförordning. Detta kan motiveras av att polisen har befogenheter att utöva handlingar som är integritetskränkande, men även av att de i kontakt med allmänheten ska agera på ett hänsynsfullt sätt och uppträda på ett vis som inger förtroende för myndigheten, 10 § Polisförordningen. Åklagare har emellertid andra arbetsuppgifter som huvudsakligen består i att vara förundersökningsledare, väcka åtal om brott och processa i allmän domstol. Åklagarens arbetsuppgifter regleras i Rättegångsbalken jämte Åklagarförordningen. Där finns det ingen motsvarande regel som innebär att åklagare ska kunna identifiera sig i kontakt med allmänheten genom ett tjänstekort. Det är viktigt att poängtera att det ovan anförda inte innebär att åklagare kan agera som de önskar i kontakt med allmänheten, utan det finns principer som de ska beakta i tjänsten, men att det inte finns en motsvarande lagregel som innebär att de ska identifiera sig, vilket är fallet för poliser. Har du fler funderingar eller frågor tveka inte att åter vända dig till oss på Lawline. Vänligen,

Kan en person som friats i hovrätt åtalas för samma brott igen?

2020-03-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Om en person åtalas och döms i tingsrätten men sedan frias i hovrätten. Kan man då med ny bevisning åtala igen för samma brott?
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan en person som friats i hovrätt åtalas igen för samma brott?En dom kan överklagas inom tre veckor från att den meddelats. Överklagas inte domen inom denna tid så vinner domen laga kraft. Det innebär att frågan som målet handlar om anses som avgjord och att samma fråga inte kan prövas på nytt (30 kap. 9 § rättegångsbalken). Inom juridiken brukar det kallas att domen vinner rättskraft och det uppstår då ett rättegångshinder för en ny prövning, även kallat res judicata. Det är därför inte möjligt att åtala personen igen för samma brott. Det finns dock en möjlighet för domstolen att pröva målet igen genom resning.Vad är resning?För att få ett mål som vunnit laga kraft att prövas av domstol igen måste målet beviljas resning. Resning är ett särskilt rättsmedel och kan bara beviljas i vissa speciella fall. Regler om resning i brottmål där den åtalade personen friats finns i 58 kap 3 § rättegångsbalken. Det kan till exempel röra sig om att det tillkommit nya omständigheter eller ny bevisning efter att dom meddelats. Resning tillämpas dock sparsamt på grund av rättssäkerhetsskäl. Det är därför svårt att beviljas resning.Hur begär man resning?Eftersom det mål du beskriver har avgjorts i Hovrätt, så kan du begära resning i Högsta domstolen (58 kap. 4 § 1 st. rättegångsbalken). I en resningsansökan ska du uppge den dom som ansökan avser, vilka omständigheter ansökan grundas på, skälen för ansökan och de bevis du vill åberopa och vad som ska styrkas med varje bevis (58 kap. 5 § rättegångsbalken). Om du vill ansöka om resning kan du klicka här för att komma till en blankett från Högsta Domstolens hemsida.Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har andra frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Preskriptionstider för brott

2020-03-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |1: för vilka brott finns/fanns det en preskriptionstid och hur lång är denna tid/var då? 2: vilka brott ex människorov, finns det ingen preskriptionstid på? 3: vid överklagning kan man lyfta detta i Europadomstolen då? krävs det då att det är för brott som inte har ngn preskriptionstid? För brottet som är preskriberade går ju inte att överklaga, fortsätta att driva?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För vilka brott finns det preskriptionstid och hur lång är denna?Preskriptionstider regleras i brottsbalken (BrB). Desto allvarliga brottet är, desto längre är preskriptionstiden. Preskriptionstiderna är för närvarande:- 2 år för brott som kan ge max ett års fängelse- 5 år för brott som kan ge max två års fängelse- 10 år för brott som kan ge max åtta års fängelse- 15 år för brott som kan ge över åtta års fängelse- 25 år för brott som kan ge livstid fängelse (35 kap 1 § BrB). Vilket straff som respektive brott kan ge utläses i respektive brottsbestämmelse. Preskriptionstiden börjar löpa från den dag då brottet begås (35 kap 4 § BrB). Det finns dock undantag, exempelvis för sexualbrott mot barn. Preskriptionstiden börjar då löpa den dag då offret fyller 18 år. Om den misstänkte häktas eller delges åtal för brottet sker ett preskriptionsavbrott. Om målet sedan avskrivs har dock inget avbrott skett (35 kap 3 § BrB). Ett preskriptionsavbrott kan inte heller ske om det högsta straffet för brottet endast är böter (35 kap 6 § BrB). Vilka brott saknar preskriptionstid?De allra allvarligaste brotten blir aldrig preskriberade. Det gäller mord, dråp, folkmord, brott mot mänskligheten, grov krigsförbrytelse, terroristbrott och försök till dessa brott. Det gäller endast om gärningsmannen var 21 år eller äldre när brottet begicks (35 kap 2 § BrB).Preskriptionstid och EuropadomstolenVad krävs för att väcka talan i Europadomstolen och vad prövar domstolen?För att få ett ärende prövat i Europadomstolen krävs att man först överklagat domen till den svenska högstainstansen, vilket vid brottmål vanligtvis är Högsta Domstolen. Det har ingen betydelse om prövningstillstånd meddelats eller ej.Vad prövar Europadomstolen?Att väcka talan i Europadomstolen innebär inte att man "överklagar" en svensk dom. Europadomstolen prövar istället om man fått en fri- eller rättighet enligt Europakonventionen (EKMR) kränkt. Om man får rätt i Europadomstolen innebär det alltså inte att en nationell dom ändras eller upphävs. Det kan däremot leda till att man får skadestånd av staten för att ens fri- eller rättighet blivit kränkt. Preskriptionstider i EuropakonventionenEKMR innehåller inga uttryckliga bestämmelser om preskription. Domstolen har dock i flera avgöranden konstaterat att de nationella preskriptionsreglerna ska gälla (se ex Stubbings m.fl. mot Förenade kungariket). Det finns däremot också avgöranden där Europadomstolen ansett att den nationella preskriptionstiden varit för kort och att rättigheten "rätt till domstolsprövning" enligt artikel 6.1 EKMR därför kränkts (se ex Stagno mot Belgien). Att domstolen gör denna bedömning sker dock endast undantagsvis, till exempel när preskriptionstiden inte är proportionerlig.SammanfattningHur lång preskriptionstiden är beror på hur allvarligt brottet är och varierar från två år och uppåt. Europadomstolen prövar endast i fall en rättighet eller frihet enligt EKMR har kränkts. Som huvudregel gäller de svenska preskriptionstiderna även där.Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!Vänliga hälsningar

Kan jag ansöka om stämning, hur mycket kostar ett juridiskt ombud och kan hemförsäkring användas?

2020-03-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Mitt hus har målats med fel färg och efter fyra år flagar nu färgen och huset riskerar röta.ARN ger mig rätt i att arbetet inte är rätt gjort men firman bara förhalar och åtgärdar inget. Vågar jag stämma målarfirman? Vad kostar ett juridiskt ombud?Kan min hemförsäkring användas på något sätt?
Fanny Eriksson |Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med dina frågor!Vågar jag stämma målarfirman? För att besvara din första fråga så vill jag börja med att jag inte vet särskilt mycket om din situation, utifrån det du beskriver skulle det kunna röra sig om något slags avtalsbrott. Som du beskriver det har du fått rätt från ARN, men eftersom rekommendationerna inte är tvingande så behöver företagen inte följa dem (även fast majoriteten gör det ändå). Är det så att du och målarfirman inte kan lösa er tvist själva, så är det absolut ett alternativ att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Du kan få information om hur detta går till på Sveriges domstolars webbplats. Vad kostar ett juridiskt ombud? Det finns inget bestämt pris vad det kostar att anlita ett juridiskt ombud. Det beror på många olika saker, bl.a. hur omfattande och komplicerat ärendet är. Däremot ska t.ex. advokaters arvode vara skäligt, enligt god advokatsed.Kan min hemförsäkring användas? Eftersom jag saknar information om vilket försäkringsbolag du har samt dina villkor så kan jag inte ge ett ja eller nej svar här. Men om du skulle hamna i en rättslig tvist med målarfirman, finns det en chans att du kan få ersättning genom rättsskyddet i en hemförsäkring för att t.ex. anlita ett juridiskt ombud. Mitt råd här är att du helt enkelt kontaktar ditt försäkringsbolag!Slutliga råd Till att börja med vill jag ge dig rådet att kontakta en konsumentvägledare, som finns i de flesta kommuner, om du inte redan gjort det. Som jag skrev ovan så är inte ARNs rekommendationer bindande, men eftersom många ändå väljer att följa dem ändå så finns det ju en chans att målarfirman faktiskt kommer åtgärda felet. I annat fall kan du ansöka om stämning gentemot målarfirman. Om du har ytterligare frågor eller skulle vilja få hjälp att upprätta en stämningsansökan, erbjuder vi på Lawline mer juridisk hjälp. Du kontakta Lawline på info@lawline.se. Hoppas du fått svar på dina frågor! Med vänliga hälsningar,

Kan återställande av igenfyllt dike på samfällighet ses som en underhållskostnad?

2020-04-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej Har följande fråga gällande 2 samfällighetsföreningar:Samfällighetsförening 1 (SF1) med 21 fastigheter har en vägsträcka som Samfällighetsförening 2 (SF2) med 52 fastigheter nyttjar för att komma till sina hus. Gällande avtal säger att underhållskostnader för vägsträckan fördelas med andelsförfarandet 21 respektive 52.En medlem i SF2 har grävt igen ett dike längs SF1:s vägsträcka. SF1 har krävt att medlemmen skall återställa.Medlemmen har vägrat.( det är ej helt klarlagt hur diket såg ut från början)SF1 har återställt diket & ställt krav på medlemmen att betala för denna kostnad, först via betalningskrav & i nuläget via advokat. Medlemmen erbjuder en bråkdel av kostnaden & SF1 funderar på att gå till rättegång.Nu kontaktar SF1:s ordförande SF2:s ordförande & vill att SF2 skall vara med som part i denna rättegång & menar att SF2 har ett ekonomiskt ansvar enligt gällande avtal som säger att underhållskostnader för vägen skall fördelas enligt andelsförfarandet. Kan detta vara rätt?Kan ett igenfyllt dike av en privatperson ses som en underhållskostnad?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har en medlem (X) ur SF2 grävt igen ett dike på SF1:s vägsträcka. X har uppmanats att återställa det vederbörande förstört, men vägrar. SF1 har därför själv åtgärdat det förstörda och därefter krävt X på betalning, först genom betalningskrav och nu genom advokat. SF1 överväger nu att gå till domstol för att få betalt. Ordförande för SF1 har nu vänt sig till SF2 och begärt att även SF2 ska vara part i målet och anser att SF2 har ett ekonomiskt ansvar som säger att underhållsansvar för vägen ska fördelas enligt andelsförfarandet. Du undrar om detta kan vara rätt och om underhållskostnad för ett igenfyllt dike av en privatperson kan ses som en underhållskostnad.Kan SF1 begära att SF2 uppträder som part?Det är inte möjligt för SF1 att "tvinga" SF2 att ingå som part i stämningen. Det är fullt möjligt för SF1 att väcka talan mot X för att få betalt, däremot är det inte möjligt att tvinga in SF2 som part. Att väcka talan kan vara förenat med kostnader (ansökning, ombud m.m.). Den part som förlorar en rättegång blir i regel ersättningsskyldig för motpartens ombudskostnader. Därför är det inte möjligt att tvinga in någon som part. Om SF2 ska vara part i rättegången måste det ske för att SF2 väljer att vara det.Kan ett igenfyllt dike av en privatperson ses som en underhållskostnad?Exakt vad som räknas som underhållskostnad är till viss del öppet för argumentation. Dock brukar i regel skadegörelse räknas in i underhållskostnader. I ert fall handlar det om ett dike som grävts igen och en skada som uppkommit. Som exempel finns det samfälligheter som har hand om underhållet av t.ex. belysningsstolpar; mm en sådan stolpe körs på (avsiktligt eller oavsiktligt) är det något som ingår i underhållskostnader. Utifrån ett sådant resonemang kan det även argumenteras för att det igengrävda diket som medfört en skada är återställandet en underhållskostnad.Att det ingår som underhåll innebär däremot inte att ni kan tvingas in i en process mot privatpersonen X. Om SF1 vill väcka talan mot X är det upp till SF1. Alternativet, om det inte hade väckts talan, hade varit att begära att kostnaden ska fördelas er emellan enligt avtalade andelar (21 respektive 52). I det skedet kan ni välja att betala eller, om ni vägrar, låta SF1 gå till domstol. Går det till domstol kan det i sådana fall argumenteras kring om det utgör en underhållskostnad (vilket det åtminstone kan argumenteras för) och om det är en skälig kostnad. I det senare kan vägas in att SF1 på eget bevåg valt att återställa det igengrävda diket utan att rådgöra mer er. Är det en orimligt hög kostnad kan det argumenteras för att det inte är skäligt att ni ska betala allt SF1 begär.Sammanfattningsvis och som svar på dina frågor; SF1 kan inte tvinga in er i en process mot X. Exakt vad som räknas som underhållskostnad är öppet för argumentation, men det kan argumenteras för att skadegörelse (t.ex. ett igengrävt dike som måste åtgärdas) utgör en underhållskostnad.För det fall att det blir tvistigt har givetvis en av våra jurister möjlighet att företräda er. Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet imorgon, torsdagen den 2 april, klockan 13.45. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Är en advokat jävig när denne umgås med en kriminell organisation? Är det annars olämpligt?

2020-03-26 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Är en försvarsadvokat jävig om denne upprepade gånger har umgåtts med och bjudits på fester/middagar, med en uppenbart kriminell organisation?Om inte, är det lämpligt av advokaten att umgås i de kretsarna?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En advokat måste iaktta god advokatsedTill att börja med är en advokat skyldig att iaktta god advokatsed, rättegångsbalken 8 kap. 4 §. För att veta vad som är god advokatsed har Advokatsamfundet utfärdat vägledande regler om god advokatsed.Är en advokat jävig om denne umgås med en kriminell organisation?Jävsreglerna (sk intressekonflikter) handlar om att advokater inte får anta ett uppdrag om det finns intressen som kan krocka med varandra. Detta kan exempelvis vara fallet om advokaten biträder motparten i saken. I din fråga framgår det inte om advokaten biträder någon i den kriminella organisationen eller om organisationen har någon motpart som advokaten biträder. För att advokaten ska anses vara jävig i den situation du beskriver krävs det att det finns två intressen som krockar. Är det olämpligt att en advokat umgås med en kriminell organisation?I vägledande regler om god advokatsed framgår det att advokatens roll och främsta skyldigheter bland annat är att uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls. För advokater är det viktigt att bevara lojaliteten och förtroendet för deras klienter. I de vägledande reglerna framgår inget om advokaters umgänge med kriminella. Däremot kan det anses olämpligt av en advokat att vid upprepade gånger umgås med en kriminell organisation eftersom detta kan förstöra förtroendet för advokatkåren. Det är även mycket möjligt att klienter tappar förtroendet till en advokat som umgås med kriminella. Eftersom en advokats förtroende och lojalitet mot sina klienter kan äventyras vid umgänge med kriminella så skulle jag säga att detta är ett olämpligt agerande. SammanfattningAtt en advokat umgås med en kriminell organisation vid upprepade tillfällen är jävigt om det innebär att intressen krockar med varandra. Oavsett bör ett sådant umgänge anses vara olämpligt eftersom det riskerar att äventyra förtroendet för advokatkåren. Umgänget riskerar även att förlora klienters förtroende och tillit hos denna advokat. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Måste jag anlita en jurist för att skriva överklagande?

2020-03-21 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Avslå på begäran om att avgöra ärende!!Hej! Jag har fått ett brev från migrationsverkets beslut att har inte hunnit avgöra mitt medborgarskapärende inom fyra veckor därför fick jag avslå på mitt ärende!! Jag har rätt att överklaga beslutet! Frågan är det viktigt att jag vände mig till en jurist eller jag själv ordna en skriftlig överklagande till migrationsverkets???
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är inte obligatoriskt eller tvingande att anlita en jurist för att få hjälp med att skriva en överklagan, men det kan många gånger vara lönsamt att göra det. Även om den juridiska rådgivningen kostar pengar kan det slutligen vara värt i relation till den tiden du själv har lagt på att skriva en giltig överklagan och din rätt att få vistas i Sverige.Tips för att skriva en överklaganEn överklagan måste göras skriftligt (med undantag för muntlig förhandling vid särskilda skäl) och du måste ha med vissa obligatoriska moment i en överklagan för att den ska vara giltig. Du måste också tala om varför du överklagar och veta till vem du ska rikta din överklagan till. Annat som ska ingå kan exempelvis vara:Datum.Vilken instans du vänder dig till (vilket följer av lag eller den medförda informationen i beslutet som du fått).Personinformation om dig själv, ex: för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-post och personnummer.Saken, alltså vad du vill överklaga och vad du inte fått osv.Vilket ärendet du fått beslut i, alltså ärendenummer osv.Skälen till att beslutet är fel och att du därför överklagar, här kan du exempelvis även bifoga intyg eller särskilda dokument som bevis vilka styrker din talan. Vad du istället vill ha, alltså det du yrkar på.Om du skulle vara otydlig i någon del av överklagandet finns den en risk för att beslutsfattaren inte förstår vad du vill få ut utav överklagandet och då kanske du mister möjligheten till ett gynnande beslut.För att ha rätt till att överklaga måste överklagandet även vara inkommet i rätt tid. Missar du tidsramen för överklagandet innebär det att du inte längre har rätt att få ditt beslut överklagat och att du inte har rätt att vistas i Sverige. Du kan även läsa mer på Migrationsverkets hemsida. Jag råder dig att vända dig till en jurist för att få hjälp med att skriva en fullgod överklagan. Du är varmt välkommen att vända dig till våra jurister på info@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vad angivelse av brott innebär och i vilka fall angivelse ej kan avvaktas

2020-03-20 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag läser utredningskursen just nu och funderar på tredje stycket i RB 23:1 där det står: "Om det krävs angivelse för att brottet skall höra under allmänt åtal, får förundersökning trots det inledas utan angivelse, om det innebär fara att avvakta en angivelse. I så fall skall målsäganden underrättas snarast. Om denne då inte anger brottet till åtal, skall förundersökningen läggas ned". Vad menar de med angivelse för att brottet ska höra under allmänt åtal? Vad är det för omständigheter som kan göra att det innebär fara att avvakta angivelse?Tack på förhand.
Josefine Bågholt |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad menar de med angivelse för att brottet ska höra under allmänt åtal?För att förklara denna meningen så krävs det att först förtydliga vad "angivelse" respektive "höra under allmänt åtal" är för något. När det kommer till angivelse handlar det om en anmälan om brott till antingen en åklagar- eller polismyndigheten från målsägande. Vilket innebär att den person som har lidit skada av brottet anmäler brottet antingen till en åklagare eller polis. En sådan här angivelse hör under allmänt åtal om det handlar om att brottet är genomfört under svensk jurisdiktion, det inte är preskriberat och att gärningsmannen faktiskt kan bli åtalad. Det som ligger inom svensk jurisdiktion återges i 2 kap Brottsbalken. Vilket är brott som begås i Sverige eller utomlands. Vid brott utomlands måste dock vissa omständigheter föreligga för att brottet skall ligga under den svenska jurisdiktionen vilket framkommer av 2 kap Brottsbalken. Att ett brott är preskriberat innebär att gärningsmannen inte längre kan straffas för det, när brott är preskriberat återges i 35 kap Brottsbalken. Om brottet inte är preskriberat enligt 35 kap 1 § Brottsbalken så kommer gärningsmannen kunna bli åtalad och dömd för brottet. Slutligen krävs även att gärningsmannen kan bli åtalad. Detta innebär att gärningsmannen exempelvis är över femton och är vid liv. På så sätt innebär det att det måste ske en anmälan från brottsoffret för att man skall kunna åtala gärningspersonen. Vad är det för omständigheter som kan göra att det innebär fara att avvakta angivelse?De faror som avses med fara att avvakta, handlar bland annat om risker för att utredningen skall försvåras eller inte kan genomföras. Det handlar exempelvis om när man måste säkra bevisning genast efter ett brott och inte hinner inhämta en anmälan. Något som även här skall beaktas är brottets svårighetsgrad, sannolikheten av att en anmälan av brottet sker, åtgärder som behöver vidtas och alla förhållanden i övrigt i den aktuella situationen. Om det föreligger fara handlar det på så sätt om ett läge där något måste ske snabbt. Där exempelvis bevisningen kan försvinna och åtal inte kan väckas på grund av för lite bevisning om åtgärder inte vidtas omgående. Jag hoppas nu att jag har kunnat besvara din fråga och att du återkommer till oss på Lawline vid fler frågor! Trevlig helg!Vänliga hälsningar,