Vad är skillnaden mellan laga kraft, negativ rättskraft och positiv rättskraft?

2019-09-16 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag känner mig förvirrad vad gäller begreppen rättskraft och laga kraft. I min studiebok står det att man ska skilja begreppet rättskraft från begreppet laga kraft. Jag kommer hela tiden tillbaka till att förstå det som att de båda begreppen är beroende av varandra? När en dom har vunnit laga kraft har den fått rättskraft? Som i sin tur delas in i positiv och negativ rättskraft. Vad är det jag har fått om bakfoten? Tack!Med vänlig hälsning,
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga är av processrättslig karaktär och regleras i rättegångsbalken (RB). Laga kraft och rättskraftNär en dom inte längre kan överklagas (normalt tre veckor efter att domen meddelades) vinner den laga kraft. När domen vinner laga kraft får den också rättskraft. Att domen vinner laga kraft och får rättskraft inträffar alltså samtidigt, så på det sättet kan man säga att begreppen hänger ihop. Laga kraft innebär alltså att domen inte längre går att överklaga medan rättskraft är ett begrepp som beskriver vad domen har för verkningar rent processuellt. Negativ och positiv rättskraftAtt en dom har negativ rättskraft innebär att den fråga som avgjorts i domen inte får prövas på nytt. Man kan alltså inte väcka talan om samma sak igen. Detta kallas res judicata och det finns i både brottmål och tvistemål. Bestämmelser om negativ rättskraft hittar du i 17 kap. 11 § RB vad gäller tvistemål och i 30 kap. 9 § RB vad gäller brottmål. Positiv rättskraft innebär istället att domen kan läggas till grund för en ny dom i framtiden, man säger alltså att domen kan få bevisverkan i ett nytt mål. Exempel på positiv och negativ rättskraftEn person väcker talan pga. att en granne spelar för hög musik på kvällarna och vill att domstolen förhindrar att personen fortsätter med detta. Domstolen meddelar förbudet och domen vinner laga kraft. Senare väcker personen en ny talan och vill ha skadestånd pga. att den höga musiken orsakat skador för denna. Denna senare talan behandlar inte samma sak som den första talan som väcktes (den ena handlar om förbud och den andra om skadestånd) och därför stoppar inte den negativa rättskraften att målet prövas, dock kan den första domen användas som bevis i rättegång 2 (för att exempelvis avgöra att hög musik faktiskt förekommit osv). SammanfattningAtt domen vunnit laga kraft betyder att den inte längre går att överklaga. Negativ rättskraft är processrättslig följd av domen som sätter stopp för att samma sak prövas en gång till. Positiv rättskraft innebär att domen kan ha bevisverkan i framtida rättegångar. Hoppas detta var till hjälp för dig! Har du fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Vad innebär skälig tid?

2019-09-03 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad innebär skälig tid?En kallelse till huvudförhandling ska komma inom skälig tid innan huvudförhandling hållas, se 32 kap 1 § Rättegångsbalken (RB) (här). Ok, men vad innebär skälig tid, jag hittar tyvärr inte detta i någon kalender och jag har heller aldrig hört talas om det klockslaget
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Begreppet "skälig tid" används flitigt inom juridiken och innebär "rimlig tid". Vad som räknas som skälig tid är således en bedömningsfråga och måste bedömas från situation till situation. I ditt fall innebär det att en kallelse till huvudförhandling ska komma inom rimlig tid innan huvudförhandlingen ska äga rum. Rimlig tid i din situation är beroende av hur brådskande eller komplicerad ditt mål är. Vidare ska ni som kallas till huvudförhandling få god tid på er att förbereda er, dock får inte rättegången fördröjas i onödan. Detta innebär att rätten kommer skicka ut en kallelse till huvudförhandling i god tid (anpassat till ditt mål), för att du ska kunna förbereda dig så bra som möjligt. Hoppas du fick svar på din fråga och lita på att rätten skickar ut en kallelse i god tid för att du ska kunna förbereda dig inför förhandling. Allt gott!Med vänlig hälsning,

Kan man bli åtalad för stöld i efterhand?

2019-08-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag har en kompis som har snott en sak i en butik. Tror butiken har övervakningskameror. Kan hen bli åtalad för stöld nu i efterhand? Kommer det som ett brev på posten eller kommer polisen hem till vederbörande. Tror mycket dåligt samvete är med i bilden
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din kompis kan absolut bli åtalad för stöld i efterhand förutsatt att preskriptionstiden inte har löpt ut (35 kap. 1 § brottsbalken). När någon är misstänkt för brott brukar polisen kalla den misstänkte till förhör. Kallelsen sker vanligtvis genom brev. Om den misstänkte inte går att nås eller inte hör av sig efter att kallelsen skickats kan polisen komma och hämta den misstänkte.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Får polisen drogövervaka någon utan misstanke?

2019-08-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min kille är i dispyt med sina föräldrar som hotar med att ringa polisen och säga att han tar droger så att han då kommer bli övervakad och behöva lämna tester varje dag? Stämmer detta?Han tar inga droger alls så detta är något de hittat på, men kan de göra något och är det så att han ska behöva bli övervakad varje dag då? Vad skulle kunna hända?
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Beroende på din pojkväns ålder kommer svaret variera. Jag kommer förklara läget både för det fall att han är under 15 år och över 15 år. Din fråga aktualiserar i första hand bestämmelser i brottsbalken (BrB) och rättegångsbalken (RB).Polisen får inte drogtesta någon utan giltigt skälÄr din pojkvän under 15 år kan denne inte bli straffad för narkotikabrott (eller andra brott för den delen). Polisen får – med åklagares godkännande – endast utföra drogtest om det finns en berättigad misstanke om narkotikabruk, något ett samtal från barnets föräldrar i och för sig kan vara. Polisen får då hålla honom i upp till sex timmar för att utföra ett enskilt drogtest. Skulle detta ge positivt utslag – alltså visa på att din pojkvän faktiskt tagit droger, kommer denna information överlämnas till socialtjänsten (soc), som beslutat vilka stödåtgärder de finner att din pojkvän kan behöva. En sådan åtgärd är just övervakning med regelbundna drogtester under en begränsad period. Denna form av regelbunden övervakning är emellertid ingenting som polisen får, kan eller vill göra. Endast om din pojkvän ger positivt utslag på det enskilda drogtest polisen gör, kan övervakning bli aktuellt, då i soc:s regi. Skulle din pojkväns föräldrar ringa in misstanke om droganvändning hos din pojkvän varje dag till polisen, och han sedan skulle visa negativt på deras tester, skulle polisen sluta tro på föräldrarna. De skulle därmed inte ha ett giltigt skäl att fortsätta drogtesta din pojkvän. Hans föräldrar kan därför omöjligtvis få till en regelbunden drogövervakning av din pojkvän om han faktiskt inte använder droger.Skulle din pojkvän vara över 15 år gäller i stort sätt samma sak. Han kan nu bli dömd för narkotikabrott, som även i sin ringa (milda) form har fängelse i straffskalan (narkotikastrafflagen 1 §). Finns misstanke om ett sådant brott begåtts får polisen begära att urinprov (eller blodprov) ska lämnas för att pröva om narkotika brukats (RB 28 kap. 11-12 §§). Vid dessa drogtester får den misstänkte hållas i upp till 12 timmar. En sådan misstanke kan vara grundad just i ett telefonsamtal från den misstänktes föräldrar. Det bör dock poängteras att polisen är duktiga på att se fysiska tecken på drogbruk, och kanske ändå inte har rätt att utföra sitt drogtest om din pojkvän ser nykter ut (finns ingen misstanke i så fall). Hursomhelst saknar polisen även i detta fall rätt att inleda en regelbunden drogövervakning av din pojkvän. Endast om hans faktiskt döms för bruk eller innehav av narkotika kan detta bli aktuellt, då beslutat av rätten.Sammanfattningsvis behöver ni alltså inte oroa er för polisiär övervakning på dessa falska anklagelser. Är din pojkvän nykter tyder mycket på att han inte kommer behöva utföra ett enda drogtest, hur mycket hans föräldrar än ringer till polisen.Olagligt att sanningslöst anklaga någon för brottSlutligen är även värt att notera att det är olagligt att på falska grunder anmäla en persons påstått brottsliga handlingar till en myndighet som har skyldighet att reagera på detta. Polisen är en sådan myndighet. Det kallas för falsk tillvitelse (BrB 15 kap. 7 §). Skulle din pojkväns föräldrar alltså inför polisen påstå att din pojkvän använder droger när detta inte är sant, finns hög sannolikhet att de själva har gjort sig skyldiga till ett brott. Det kan vara värt att ha koll på.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Om en person står åtalad för flera grova brott, behandlas de då i separat av olika åklagare eller kan de tas upp under samma rättegång?

2019-09-12 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |HejOm en person står åtalad för flera grova brott, behandlas de då i separat av olika åklagare eller kan de tas upp under samma rättegång?Tacksam för svar Mattias
Binh Tran |Hejsan! Aktuellt lagstiftning: Rättegångsbalken, förkortat "RB".I RB 43 kapitel 3§ stadgas det att om åtal har väckts mot någon för flera brott ska åtalen handläggas i en rättegång. Huvudregeln är således att åtal mot någon för flera brott ska handläggas i en rättegång och det är således en enda åklagare som har hand om åtalen. Vidare står det dock att åtal kan delas upp om det är en fördel för målets handläggning. Detta förutsätter att det är flera brott som personen är åtalad för. Man kan inte dela upp ett och samma brott i flera rättegångar. Med vänliga hälsningar.

Vad kan jag göra om en domstol som är sista instans har behandlat min dom felaktigt?

2019-09-01 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej jag upplever att miljööverdomstolen har slarvat och inte behandlat dommen på rätt sätt. fins det någon som kan granska dommen och tilrättavisa miljööverdomstolen.Vad jag Förstår så går dommen inte ändra efter som den vinner laga kraft omedelbart. Med det måste vara möjligt att få uprättelse när de har gjort ett fel?Mvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom du skriver att domen vinner laga kraft omedelbart utgår jag från att mark- och miljööverdomstolen (MÖD) är sista instans i ditt mål. Det finns egentligen två vägar att gå om du känner att domstolen har gjort fel. Nedan ska jag beskriva dessa möjliga vägar.Du kan ansöka om resningResning innebär att en domstol prövar ditt mål på nytt. Detta möjliggör att domens utfall ändras. Resning är ett särskilt rättsmedel som enbart kan användas om: - någon av domarna har begått ett brott eller tjänstefel i samband med rättegången, - ett vittne har ljugit eller annan falsk bevisning har lagts fram under rättegången, - du åberopar ett bevis eller en omständighet som inte lagts fram under rättegången vilket skulle kunna leda till att domen får en annan utgång samt - rättstillämpning som använts i domen strider mot lag, RB 58 kap 1 §.Om någon av dessa omständigheter stämmer in på din situation kan du ansöka om resning. Det är dock mycket ovanligt att en resningsansökan godkänns. Du kan kontakta justitieombudsmannen (JO)JO granskar myndigheter och domstolar som du anser dig blivit felbehandlad av. JO granskar dock inte domen utan snarare hur domstolen bemött dig samt hur de handlagt frågan. JO:s granskning kan leda till en tillsägelse där MÖD och/eller de aktuella domarna kritiseras. SammanfattningResning möjliggör en ändring av domens utfall, men kräver att någon av resningsgrunderna som jag nämnde ovan är applicerbara i ditt fall. En resningsansökan ska skickas till Högsta domstolen. Blankett för resningsansökan hittar du här. JO kan granska hur du och ditt mål behandlats av domstolen men de har inte behörighet att ändra domen. Du kan skicka en anmälan till JO här.Lycka till!Vänliga hälsningar,

Vad kan man göra när man blivit utsatt för förtal?

2019-08-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, om man blivit falskt anklagad för sexuella övergrepp mot barn, där angående ena barnet ledde till en förundersökning av polisen som lades ned för att bevis inte fanns och angående andra barnet endast ledde till förhör hos socialtjänsten som valde att lägga ned sin förundersökning eftersom även de såg att anklagelserna var falska. Angående anmälan kring detta är på grund av en pågående vårdnadstvist mellan mamman och pappan. Det är mamman som anklagat pappan för sexuellt övergrepp mot hennes dotter och även deras gemensamma son, för hon villa ha ensam vårdnad av sonen.Nu när polisutredningen är över utan bevis för anklagelserna, kan pappan väcka åtal mot mamman för dessa anklagelser? Ska tillägga att mamman måste ha spritt falska rykten i deras före detta gemensamma vänskapskrets där nu fler pekar ut mannen som pedofil även trots utredningen är nedlagd, att de öppet muttrar pedofil bakom hans rygg ifall de ses på den lokala butiken.
Emma Bergman |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka handlingar som kan anses utgöra förtal. Det beteende du beskriver utgör med största sannolik förtal. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar annan uppgift som syftar till att skada en person anseende hos andra kan göra sig skyldig till brottet förtal (5 kap 1 § BrB). Att påstå att någon är pedofil och att denne har begått sexuella övergrepp mot barn i syfte att vinna en vårdnadstvist bör rimligtvis anses som förtal. Förtal är ett så kallad målsägandebrott. Detta innebär att åklagare som huvudregel inte får väcka åtal för förtal. Förfarandet ser istället ut så att åtal kan väckas genom initiativ från målsäganden i fråga, om det inte skulle finnas särskilda skäl för åklagaren att väcka åtal i ärendet. Särskilda skäl kan innebära exempelvis att det sker en stor spridning av påståenden på internet eller att påståenden lämnas till personer som känner den som utsätts för förtalet. Man kan generellt säga att ju allvarligare brottet är, desto starkare skäl finns det för åklagaren att väcka allmänt åtal. Jag skulle rekommendera att man gör en polisanmälan av det inträffade där man också uttryckligen säger att man vill väcka enskilt åtal. Det är dock viktigt att komma ihåg att man vid enskilt åtal riskerar att få betala motpartens rättegångskostnader om man förlorar målet och den tilltalade frias. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Vad krävs för att få resning till den tilltalades förmån beviljad?

2019-08-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Vad krävs för att beviljas resning i en dom för våldtäkt mot barn?I fallet som jag känner till och vill hjälpa en person med, fanns det en hel rad med felaktigheter och misstag, att börja med att första anmälan till socialen och polisen hade felaktig information såsom att offret skulle ha pratat om sädesvätska vilket denne inte hade gjort enligt vittnen, utan detta var anmälarens egna ord. Sedan togs inte upp ett vittnesmål för den misstänktes fördel, där ett vittne vittnade om exakt samma händelse i samma lokal mellan sig själv och den misstänkte som det såkallade offret påstod hade hänt med henne med tvång. Alltså offret hade kunnat se detta föregående händelsen och beskriva det istället att det hände för henne i verkligheten!Räcker dessa för en resning med hjälp av några andra liknande detaljer i fallet vars dom gavs med endast stöd av offrets berättelse.
Viking Ringstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Bestämmelser om resning hittar du i rättegångsbalken (RB).Resning är ett extraordinärt rättsmedelEn ansökan om resning kan endast gälla en redan lagakraftvunnen – dvs. ej längre överklagbar – dom. För att en resning ska prövas och än mer beviljas krävs därför att det föreligger ytterst speciella förhållanden som gör resningen påkallad, eftersom domar som vunnit laga kraft ska annars i allmänhet anses som slutgiltiga. Av förståeliga skäl anses emellertid möjlighet till resning viktigt, särskilt för att frikänna tilltalade i just brottmål och det existerar därför i dessa fall ingen tidsfrist för när en resningsansökan måste ha inkommit (RB 58 kap. 2 §). Fortfarande krävs att en eller flera särskilda omständigheter föreligger för att resningen ska beviljas. Kortfattat kan det beskrivas som att resning kan beviljas:1. om domare eller andra tjänsteman som arbetar med målet utfört en brottslig gärning eller tjänsteförseelse som kan antas ha inverkat på målet,2. om någon av domarna eller åklagaren varit jävig,3. om falsk bevisning har använts, både skriftlig eller muntlig sådan,4. om nya bevis framkommit/blivit kända efter domen eller aldrig presenterats i rätten och dessa bevis sannolikt skulle ha inverkat mildrande eller frikännande för den åtalade,5. om juridiken som domen bygger på uppenbart har tillämpats fel av rätten.Bedömning i fallet du beskriverMed den begränsade information som jag kan utläsa ur din frågeställning får jag intrycket av att du menar att bevisupptagningen varit bristfällig, alltså att polisen och rätten inte har tittat på all tillgänglig bevisning i målet. Det skulle i så fall kunna hamna under p.4 (se ovan), alltså att den tilltalade hade frikänts om bevisning som ignorerades hade tagits med i bedömningen. Va du beskriver är alltså mycket riktigt en möjlig resningsgrund. Tyvärr är det omöjligt för mig att avgöra den eventuella framgångschansen med en sådan resningstalan utan djupare insikt i målets detaljer. Det tål också att upprepas att resning är ett mycket ovanligt rättsmedel och att det krävs ganska mycket för att få till en sådan prövning.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Mvh,