Vad kan jag göra när min ex-make inte följer Tingsrättens dom och inte tar över vårt lån?

2019-05-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag och min ex make dömdes till äktenskapsskillnad. Efter en långdragen bodelningsutredning gjorde bodelningsförättare en tvångsbodelning . Ex maken överklagade detta och det slutade med dom i där det beslutades att min ex make tillskiftades vår fastighet i Spanien. Han ska ensam svara för lånet i den spanska banken och medverka till att jag befrias från betalningsansvar för lånet. Nu har det framkommit att jag fortfarande står kvar på 50 % av lånet och halva fastigheten Vi står båda på lagfarten upprättad 2009. Vad kan jag göra för att lösa detta, jag önskar sälja fastigheten.
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga! Om jag har förstått det hela rätt så har ni alltså fått en dom i Tingsrätten där det står fast att din ex-make tillskiftas er fastighet i Spanien. Jag uppfattar även frågan på så sätt att han skulle ta över lånet i den spanska banken och medverka till att du befriades från betalningsansvaret för lånet, och att detta även var villkor för att din ex-make skulle få ta över fastigheten. Anledningen till att jag förutsätter att din ex-make tillskiftades fastigheten under villkoren att han skulle ta över lånen, är på grund av något annat helt enkelt tycks vara oskäligt. Tingsrättens beslut ska följasUtgångspunkten är givetvis att Tingsrättens beslut ska följas. I detta fallet tycks det dock vara så att din ex-make har underlåtit sig att fullfölja sina skyldigheter och ta över lånet för att på så sätt säkerställa att du befrias från betalningsansvar, trots att det finns en dom som trycker på att han ska göra just detta. För din del så bör det inte spela någon roll om din ex-make inte tillåts att själv ta över lånetHuvudregeln i Sverige är att en bank måste godkänna om någon ska överta ett lån. Om situationen ser likadan ut i Spanien kan jag förstås inte svara på. Jag vet inte heller om det är så att din exmake helt enkelt inte vill ta över lånet, eller om det är så att han inte får för den spanske banken. Det torde dock inte spela någon roll för dig huruvida din ex-make tillåts ta över lånen eller inte, det är helt enkelt hans problem och situationen ska därför lösas i enlighet med domen. Jag ska nu därför nedan redogöra för ett par alternativ kring hur du skulle kunna gå vidare med din situation.. Du kan ansöka om ett betalningsföreläggandeEtt alternativ vore möjligtvis att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden, vilket inledningsvis kostar 300 kr. De hjälper då dig att fastställa den skuld som din ex-make är skyldig dig i och med att han inte övertar lånet. Du kan läsa mer om betalningsföreläggande och hur du gör för att ansöka om ett betalningsföreläggande på Kronofogdens hemsida. Du kan lämna in en stämningsansökanDu skulle givetvis också kunna stämma din exmake i domstol, genom att lämna in en stämningsansökan. I din ansökan så ska du skriva vad du vill att domstolen ska besluta (alltså dina yrkanden) samt skälen till att domstolen ska besluta i enlighet med dina önskemål (grunderna). Det är alltså här viktigt att du funderar över vad du vill åstadkomma med en eventuell process. Mer om hur en stämningsansökan går till kan du läsa på Sveriges Domstolars hemsida. Det kan även bli nödvändigt att vända sig till en notarie i SpanienDu nämnde dessutom att du fortfarande står skriven som ägare på fastigheten, samt på lagfarten. Om det skulle bli aktuellt att ändra på detta så kan det vara bra att veta att det görs inför en notarius publicus i Spanien. Mina råd till digJag skulle i detta skedet starkt rekommendera dig att ta kontakt med ett duktigt, juridiskt ombud. Jag tror definitivt att det vore klokt att vända sig till en expert för att bestämma vilket av dessa alternativ (eller något annat mer passande alternativ) som vore den bästa vägen framåt. Det är inte heller alltid helt lätt att formulera en stämningsansökan, och det är därför alltid bra att ha hjälp av ett kompetent juridiskt ombud för att se till så att det blir så bra som det bara kan bli och så att ditt yrkande (du önskade exempelvis att få sälja lägenheten) är genomförbart. Jag kan av den orsaken med gott samvete råda dig till att ta kontakt med våra skickliga och kunniga jurister på Lawline, för att se till så att dina intressen tillvaratas på allra bästa sätt. Du är varmt välkommen att kontakta mig på mikaela.berglind-makinen@lawline.se för mer kontakt och en eventuell offert, om det låter intressant. Tills vidare så hoppas jag att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga, och önskar dig därmed ett stort lycka till med det hela! Med vänliga hälsningar,

Vad händer om man missar en rättegång och hur bestäms dagsböter?

2019-05-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, vid en händelse kastade jag en mans kikare (värd 4000kr)i en sjö och blev åtalad för skadegörelse.Jag hade skrivit upp fel datum för rättegången och missade den. Förhandlingen gjorde utan mig och jag blev dömd till 100 dagsböter + 4000kr i skadestånd.Det var verkligen inte min avsikt att utebli från förhandlingen då jag hade sett fram emot att få ge min version av händelseförloppet. Är det något jag kan göra för att rätta till mitt misstag? Undrar också om 100 dagsböter är rimligt? Det innebär 26000kr för mig med en årsinkomst på ca 350000kr.Är det någon mening med att anlita någon för att överklaga domen? främst då avseende det höga bötesbeloppet.Hur funkar det när man inte har de pengarna?
Tilde Skånvik |Hej!Vi uppskattar att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Så som jag uppfattar frågan så undrar du över möjligheterna för dig att påverka en dom som redan getts. Det är en processrättslig fråga som du undrar över och svaret kommer att utgå från Rättegångsbalkens (RB) bestämmelser. Jag kommer även att gå in i Brottsbalken (BrB) när det gäller frågan om brottet och angående den dagsböter som getts. Jag förstår det som att du fått en kallelse innan rättegången och således blivit meddelad om att den ska hållas men att du tagit fel datum.Vid kallelse ska man infinna sig i domstolenDu har blivit åtalad för skadegörelse som är ett brott. Brottet förekommer i tre olika gradindelningar som talar om brottets svårighetsgrad. Den lägsta graden är ringa skadegörelse följt av normalgrad och det svåraste är grov skadegörelse (12 kap. 1-3 § BrB).Eftersom du blivit kallad till domstol ska du närvara vid det utsatta datumet (21 kap. 2 § RB) men i vissa fall kan mål avgöras även utan att den tilltalade närvarar och då föreligger inte den skyldigheten. En huvudförhandling kan hållas trots att du inte närvarar (46 kap. 15 § RB) om det finns förutsättningar för att förhandlingen kan hållas ändå. En utav de alternativa förutsättningarna är att det endast rör sig om böter, fängelse i sex månader, villkorlig dom, skyddstillsyn eller någon utav dessa tillsammans (46 kap. 15 a § första punkten). Överklagan av domDomstolen har kommit fram till påföljden böter och skadestånd vilket innebär att de avgjort målet och meddelat en dom (30 kap. 1 § RB). En dom som getts av tingsrätten kan som huvudregel överklagas om inget annat talar för att det inte går. Huvudregeln om att det går att överklaga gäller eftersom jag inte funnit något som tyder på att det inte skall gå att överklaga (49 kap 1 § RB).Är man inte nöjd med en dom kan man överklaga till en högre instans. I detta fallet är det hovrätten som är nästa instans eftersom tingsrätten redan prövat det. Den påföljd som dömts ut är böter och vid dessa domar krävs ett prövningstillstånd för att överklaga (49 kap. 12 § RB), (49 kap. 13 § RB). Prövningstillstånd ska ges om någon utav följande situationer föreligger Det finns en anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit fram till. Det innebär att en ändring av domen bör göras.Det går inte utan ett prövningstillstånd att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit fram till. Det är frågan om ett så kallat granskningsfall.Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av en högre domstol. I detta fall så handlar det om att kunna använda domen i vägledande syfte för andra mål.Det finns synnerliga skäl att pröva överklagandet. Det är oftast formella fel som förekommit vid tingsrätten.(49 kap. 14 § RB). Sammanfattningsvis kommer ett prövningstillstånd inte kunna ges eftersom du tagit fel datum. Enligt mig så platsar inte den situationen under någon utav punkterna. Hur bestäms dagsböter?Din fråga handlar om påföljder för brott och dessa regleras som sagt i Brottsbalken. Dagsböter är en brottspåföljd som bestäms på två grunder: Den tilltalades ekonomiska förhållanden Brottets svårighetsgrad Storleken på dagsboten bestäms av dina ekonomiska förhållanden precis som du skriver. Vanligtvis bestäms dagsboten till en tusendel av din årsinkomst. När det gäller antalet dagsböter som ges så beror det på straffvärdet för brottet som innebär hur allvarligt rätten ser på brottet (25 kap. 2 § BrB). För att besvara frågan om 100 dagsböter är rimligt för brottet så görs en straffmätning av brottets straffvärde som jag nämnde tidigare. Rätten beaktar då bland annat försvårande och förmildrande omständigheter vid brottet (29 kap. BrB). Det blir svårt att göra en bedömning angående omständigheterna i fallet eftersom jag inte vet något mer än att kikaren slängts i vattnet. Däremot så har rätten vid flera domar som jag granskat, dömt till en påföljd på 100 dagsböter när skadans värde varit på cirka 4000 kronor. Antalet dagsböter som dömts ut tycks inte vara orimligt högt i förhållande till skadan. Betalning av böterDen som har dömts till böter kommer att få hem ett inbetalningskort. Det ska betalas inom 30 dagar från dagen då överklagandetiden gått ut. Efter 30 dagar har passerat så skickas en påminnelse om betalning. Efter ytterligare två veckor så skickas ärendet vidare till kronofogdemyndigheten för indrivning som innebär att myndigheten tar över anspråket och driver in pengarna. Kronofogdemyndigheten gör en utmätning om du inte betalar. En utmätning innebär att värdet för böterna betalas genom en annan tillgång du har. Du kan läsa mer om betalning av böter på Domstolsverkets hemsida.SlutordSammanfattningsvis så skulle en överklagan troligtvis inte få någon framgång i ditt fall. Du skulle däremot kanske kunna anlita någon om du tror att någon utav grunderna för prövningstillstånd är uppfyllda. När det kommer till att bötesbeloppet skulle vara för högt, så ser jag inte någon framgång med att anlita någon för att ta det vidare. Däremot så har jag för lite att gå på när det gäller bötesbeloppet och skulle behöva mer information för att kunna ge ett mer specificerat svar.Hoppas du har fått svar på dina frågor annars får du gärna återkomma om du har fler frågor. Du kan även ta kontakt med vår juristbyrå för ytterligare frågor. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt ärTelefon: 08 533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00.Du kan även boka en tid med en erfaren jurist från Lawline för mer kvalificerad hjälp. Vänliga hälsningar,

Beslag av mobil

2019-04-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Min pojkväns mobil blev tagen av polisen när polisen sökte efter hans kompis i kompisens lägenhet som min pojkvän befann sig i. I lägenheten hittades 10g cannabis. De tog mobilen och sa att de ska prata med honom längre fram och att han får tillbaka mobilen senare. De släppte honom direkt. Efter en månad har han fortfarande inte fått tillbaka mobilen. Kompisen har fått tillbaka sin mobil. När vi ringer beslaget finns det inget beslag registrerat där. Polisen hävdar alltså att ingen mobil har beslagtagits och menar att kanske ljuger min pojkvän och kanske har han slängt mobilen (?!). Till saken hör att kompisen och min pojkvän inte kan svenska jättebra. Vad kan vi göra nu? Polisanmäler man polisen? Får polisen ta saker utan att det registreras någonstans? Borde min pojkvän bett om ett kvitto eller liknande på beslaget? Kan polisen spåra mobilen på något sätt så att de hittar den? Detta känns absolut inte okej. Det var en helt ny mobil...
Victoria Rosscheree |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag har uppfattat din fråga handlar den om huruvida du kan få tillbaka din mobil som har tagits i beslag från polisen.Som huvudregel skall föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott får tas i beslag.Enligt 27 kap. RB för föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag efter beslut av undersökningsledaren eller åklagaren. Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden vidtas av polisman, om det inte är fråga om en försändelse som avses i 3 §.Verkställs beslag av någon annan än undersökningsledaren eller åklagaren och har denne inte beslutat beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom, som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.För den som har blivit drabbad av beslaget kan denne begära omprövning av beslutet enligt RB 27:6, rätten skall då hålla förhandling om rätten till beslaget skall stå kvar eller inte. Om rätten bestämmer att beslaget skall stå kvar, skall åklagaren inom den utsatta tiden väcka åtal mot dig, enligt RB 27:7. Under denna tid bistår beslaget av medeln. Om åklagaren inte väckts åtal mot den misstänkte skall beslaget upphöra omedelbart, RB 27:8, efter detta beslag har upphört skall den misstänkte bli delgiven plats och tid för upphämtning av dennes föremål, RB 27:8a.Tidsfristen för hur länge ett föremål skall hållas i beslag framgår enligt 27:7 RB.Vid missnöje kan den som föremålet blivit beslagtaget av överklaga tingsrätten dom till hovrätten, detta måste ske skriftligen inom tre veckor från att beslutet meddelades, RB 52:1.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här - Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Kan man väcka talan i Sverige när rättegång pågår i Thailand?

2019-04-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag har startat en tvist i Thailand, Svarande är svensk medborgare och bosatt i Thailand, Han dömdes som vållande för vårdslöshet i trafik och fick två års fängelse villkorligt och böter, Jag var hans passagerare på MC och skadades svårt med öppen fotledsfraktur intryckt bröstrygg mm. (23/7 2017)Tidfristen att ställa krav går ut 30 augusti 2019.Anlitad Thailänsk advokat är tydlig med att jag kommer med stöd av redan avkunnad dom få ersättning för mina kostnader samt skadestånd. Domen är beräknad till mitten an November 2019.Min fråga eftersom jag inte vet hur stort belopp som kan komma att utdömmas: Kan jag stämman honom även i Sverige?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!En grundläggande rättsstatlig princip är res judicata. Det innebär i tvistemål (som ditt fel är då du utkräver skadestånd) att samma sak inte ska prövas flera gånger. Det vore mycket osäkert för individen om denne kunde bli stämd, domen blev ogillande och denne kan stämmas igen. Därför står det i rättegångsbalken (RB) att en fråga som upptagits till prövning inte får prövas igen (17:11 st 3 RB) - det föreligger alltså rättegångshinder.Vad som utgör samma fråga är omdiskuterat men numera anses det vara samma fråga om det rör sig om samma eller ekonomiska likvärdiga följder, vilket det gör i ditt fall om du sedan stämmer honom för trafikolyckan och kräver följden skadestånd för personskada. Svensk rätt tillåter inte heller att man väcker talan i en fråga som en annan rättegång redan behandlar (13:6 RB), varför du inte kan väcka talan i frågan även om rättegången i Thailand inte är avslutad.

Hur länge gäller ett kontaktförbud?

2019-05-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag undrar om det finns någon tidsbegränsning på kontaktförbud? Och om den tidsbegränsningen går ut, ansöker man då om nytt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna om kontaktförbud finns i lagen om kontaktförbud. Ett kontaktförbud meddelas för viss tid, som högst ett år. När kontaktförbudet avser gemensam bostad är den högsta tiden två månader (4 § första stycket). Om det är ett kontaktförbud avseende gemensam bostad får det endast förlängas om det finns särskilda skäl, och då med två veckor i taget. I övrigt får ett kontaktförbud förlängas med högst ett år i taget (4 § tredje stycket).Svaret på din fråga är således att ett kontaktförbud kan utfärdas för högst ett år i taget, men förlängning därefter om högst ett år i taget.

Vad betyder acte clair?

2019-04-30 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag har ett väldigt stort intresse av juridik och jag fastnade vid en benämning som jag inte riktigt kan få grepp på. Skulle ni kunna vara rara och hjälpa mig att förstå det mer. Begreppet heter "Acte Clair". Vad innebär det mer specifikt? Tack för hjälpen i förhand.
Claudia Lienert |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Acte Clair är ett begrepp som innebär att ett förhandsavgörande från EU-domstolen inte behövs eftersom det är rätt så klart och uppenbart hur EU-rätten ska tolkas.Ett förhandsavgörande är för övrigt ett bindande beslut av den Europeiska unionens domstol angående en tolkning av den europeiska unionsrätten. Förhandsavgörande utfärdas på begäran av en nationell domstol (från en medlemsstat i EU).Acte Clair är en undantagsregel som förutsätter att de nationella domstolarna i EU och att EU-domstolen skulle komma till samma tolkning/slutsats. Vänligen,

Skadeståndstalan vid åtalsunderlåtelse

2019-04-28 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag blev utsatt ett annons bedrägeri på Facebook gällande en telefon. Jag betalade med Swish men telefonen kom aldrig.Det visade sig att personen bakom annonsen inte var den jag pratade och köpte telefonen av, utan hennes pojkvän som använde hennes Facebook.Jag polisanmälde, och försökte Facebook att ta bort annonsen. Det tog ett tag så det kan finnas mer drabbade.Svaret jag fick av polisen är :Förundersökning läggs ner. Skäl.Det kan antas att åtal för brottet inte skulle komma att ske till följd av åtalsunderlåtelse, något väsentligt allmänt eller enskilt intresse åsidosätts inte genom att förundersökning läggs ner Motivering. Den misstänkte har dömts eller strafföreläggts för annan brottslighet, den påföljd som då bestämdes är tillräcklig för att omfatta den nya brottsligheten.Samhället eller enskildas intressen åsidosätts inte genom åtalsunderlåtelse.Vidare står att jag ska vända mig till mitt försäkringsbolag för ekonomisk kompensation.Jag har länge varit utan hemförsäkring. Det är såklart inte optimalt men är det verkligen meningen att privatpersoner som inte har med detta att göra ska stå för dömda brottslingars fortsatta brottslighet.Om jag tolkar det rätt så är mitt "lidande" inget som spelar någon roll för att han är dömd för tidigare brott?Är det verkligen så?Jag känner mig extremt åsidosatt. Att brottet mot mig är ok för det ska han redan straffas för gör inte min situation bättre.Det handlar om 1600:- jag går på Soc 3900/mån.
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förundersökningsledaren har lagt ner förundersökningen med stöd av 23 kap. 4 a § rättegångsbalken (se även 20 kap. 7 §). Agerandet har alltså varit lagligt, men jag förstår att det känns trist.SkadeståndstalanTalan om ersättning för skada (skadestånd eller enskilt anspråk) och talan om själva brottet utgör två olika processer. I detta fall har förundersökningen, dvs. utredningen om själva brottet, lagts ner. Om du gett uttryck för att du vill ha ersättning för dina skador, kan du få till stånd en prövning av din skadeståndstalan, trots att brottet inte kommer att prövas. Anledningen till att denna möjlighet finns är att en person som lidit skada av annans handlande ska kunna få ut skadestånd, oberoende av om handlandet utgör brott eller inte.Det som jag beskrivit nu regleras i 22 kap. rättegångsbalken. För att få till stånd en prövning av skadeståndstalan, måste du dock yrka detta till domstolen (22 kap. 6 § rättegångsbalken). Annars förfaller din skadeståndstalan, dvs. du förlorar möjligheten att få ut skadeståndet inom ramen för processen.Brottsskadeersättning?Om du, enligt ovan, inte yrkat på att få din skadeståndstalan prövad i en separat process har du förlorat möjligheten att få ut skadestånd pga. brottet. I vissa fall kan brottsskadeersättning betalas ut, t.ex. om åtalet läggs ner. Möjligheten att få ersättning för rena ekonomiska skador (som i ditt fall) är dock mycket begränsade, om inte obefintlig. Läs vidare här.Slutligt rådMitt råd till dig är att vända dig till förundersökningsledaren och/eller den domstol som hade hand om målet och ge uttryck för att du vill fortsätta med en skadeståndstalan. Om tiden för att väcka talan gått ut etc. kan jag inte svara på. För ytterligare råd och vägledning bör du därför vända dig till de nyssnämnda.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

När får polisen utföra en kroppsvisitering?

2019-04-22 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej, min son sov över hos en kompis då det påmorgonen ringde på dörren och polisen kom in. Anledningen var att min sons kompis var misstänkt för ett brott ( killarna är 16 och 17 år). Polisen var väldigt tydlig med att intrånget inte hade något med min son att göra, det visste inte att han befann sig där. Men när de väckte honom tyckte de att han var rödögd och därför kunde ha rökt cannabis. Till saken hör att de även genomförde kroppsvisitering vilke min son tyckte kändes som ett övergrepp och var fruktansvärt obehaglig. Frågan är om polisen i ett sånt läge har rätt att genomföra kroppsvisitering ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Polisen får under en husrannsakan utföra en kroppsvisitation av den som är skäligen misstänkt och brottet har fängelse i straffskalan (28 kap. 11 § första stycket rättegångsbalken, RB). I förevarande fall är min utgångspunkt att din sons vän är den som varit misstänkt för ett brott och den som i första hand ska visiteras. Däremot får även annan än den som är skäligen misstänkt kroppsvisiteras om det finns synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer att anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar (28 kap. 11 § andra stycket RB). Det innebär att polisen kan ha rätt att kroppsvisitera din son även om han inte var misstänkt, om det fanns synnerlig anledning att han t.ex. hade något gömt på sig åt sin vän. Kraven är dock högre ställda för kroppsvisitation av någon som inte är misstänkt för brott.Däremot får det enligt ovan göras en kroppsvisitation på den som är skäligen misstänkt för ett brott med fängelse i straffskalan. Om din son uppvisat tecken på att ha varit narkotikapåverkad är det ett brott med fängelse i straffskalan, även om fängelse i regel inte döms ut för eget bruk (jfr 2 § narkotikastrafflagen). Därav har polisen även haft stöd att utföra en kroppsvisitation.Om du/ni anser att polisen gjort fel som kroppsvisiterat din son (t.ex. om ni anser att det inte fanns skälig misstanke för ringa narkotikabrott) kan ni vända er till justitieombudsmannen och göra en anmälan. Hur ni gör en anmälan kan du läsa närmre om på JO:s hemsida.Hoppas du fått svar på din fråga! Vänligen,