Kan detta vara ett fake mail från polisen, och är det olagligt?

2021-01-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag har mottagit ett mail från en polisen.se-adress. Mailet har också polisens logga. I mailet förklaras att jag blivit polisanmäld för stöld/egenmäktigt förfarande. Jag uppmanas i mailet att återlämna denna enhet "för mitt eget bästa". Såvitt jag vet bör jag få information brevledes vid en polisanmälan, stämmer det? Inget ärendenummer eller dylikt syns i maliet och språkbruket känns direkt knasigt. Jag undrar också över sekretess och mail? Kan det vara så att jag blivit lurad, att jag inte alls blivit polisanmäld? Är det ok att fejka en polisanmälan?
Josefine |Hej och tack för att du använder dig av Lawline!Jag förstår att det känns märkligt och olustigt att få ett sådant mail, och vi skall därför så långt som möjligt försöka hjälpa dig. Därav kommer svaret bestå av information om hur polisen brukar agera i dessa fall, så att du kan utesluta om det är ett fake mail eller inte. Efter det kommer jag även nämna några grunder till att mailet kan ses som olagligt. Innan jag går in på svaret vill jag dock rekommendera dig att kontakta polisen. Det vore nämligen oerhört tråkigt om det blev missförstånd mellan polismyndigheten och dig. Därav är det bäst för båda parter om du ringer dem och dubbelkollar om de har avsett att kontakta dig eller inte. Var noggrann och gå via polisens hemsida för att finna telefonnumret, klicka alltså inte på något i mailet. Hur brukar polisen göra? I vanliga fall brukar polisen inte påtala att du är anmäld för ett brott. De kommer istället kontakta dig när du skall in på förhör. Är det alltså så att det inte nämns något om att du skall in på ett förhör, så kan detta vara ett tecken på att det inte är ett mail från polisen. Vanligtvis kommer även dessa kallelser till förhör via brev, telefon eller sms. Se mer information om detta på polisens hemsida.Polisen har även själva gått ut med information angående hur man skall skydda sig mot bedrägerier som kan komma via nätet, detta rekommenderar jag dig att ta en titt på.Är det okej att skicka dessa mail?Bedrägeri Om mailet inte är från polisen, och vilseleder dig på ett sådant sätt att du ger ifrån dig något som är ditt så kan det bli bedrägeri (9 kap. 1 § brottsbalken). Bedrägeri är brottsligt och kan ge upp till två års fängelse. För att de som skickar mailet dock skall kunna dömas för bedrägeri så måste du dock lida skada av mailet (möjligen ekonomisk skada genom att du ger bort något). De som skickade mailet måste också vunnit något på det. Möjligen genom att de får något av dig och gå med ekonomisk vinning för detta. Utger sig för att vara polisDet är också straffbart om man utger sig för att vara polis när man inte är det (17 kap. 15 § brottsbalken).Detta skulle ge dem bakom mailet böter eller fängelse upp till 6 månader. Jag hoppas nu att allt löser sig för dig och att du tar och kontaktar polisen för att reda ut situationen. Vänliga hälsningar,

Ofullständig fråga

2021-01-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Preskriptionstiden när min advokat lurade mig att gå med på förlikning
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Av din fråga förstår jag att du är missnöjd med en förlikning som du har ingått på inrådan av din advokat. Vidare förstår jag det som att du vill vidta någon form av åtgärd mot din advokat till följd av detta och att du vill försäkra dig om att en sådan eventuell möjlighet till åtgärd inte har hunnit preskriberas. Utan några detaljer rörande omständigheterna i just din situation är det emellertid svårt att ge dig ett utförligt och detaljerat svar. Detta beror på att det inom svensk rätt finns regler om preskription i en lång rad olika lagar. Dels finns det regler om allmän preskription i preskriptionslagen och dels finns det specialregler i diverse speciallagstiftning. Preskriptionstider kan således variera stort beroende på vilka lagregler som blir aktuella. Exempelvis kan det nämnas att någon som har lidit en skada, som regel, har tio år på sig från den skadegörande handlingen att framställa eventuella skadeståndsanspråk gentemot skadevållaren (2 § preskriptionslagen). I samband med brott så kommer preskriptionstiden istället att variera beroende på brottets påföljd (35 kap. 1 § brottsbalken). Vilken preskriptionstid som gäller beror alltså helt på vilket brott som kan komma att aktualiseras i en viss situation. Utan att veta vilka eventuella åtgärder du vill vidta så är det därför svårt för mig att ge dig något exakt svar.I det fall du känner att du vill ha ytterligare upplysningar eller hjälp i ditt ärende så kan du boka en tid med vår juristbyrå. Du kan även kontakta oss via telefon för mer information. I ditt fall kan det, dessutom, finnas en anledning att vända dig till Advokatsamfundet. Advokatsamfundet utövar tillsyn över alla advokater i Sverige. Hos dem kan du, bland annat, göra en disciplinanmälan gentemot din advokat i det fall du upplever att denne har brutit mot god advokatssed. Du kan läsa mer om detta här. Slutligen ska det sägas att det kan vara värt att, i första hand, försöka reda ut ärendet direkt med din advokat innan du tar hjälp utifrån. Om detta är möjligt så är detta givetvis den enklaste och mest ekonomiska lösningen. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Jag beklagar att jag inte kan ge dig ett tydligare och mer utförligt svar. Jag hoppas att det åtminstone ger dig någon ledning i ditt ärende. Som sagt, tveka inte att höra av dig igen i det fall du har ytterligare funderingar.Vänligen,

Återkallelse av taxitrafiktillstånd

2021-01-15 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej transport styrelsen har beslutat att återkalla Mitt taxiförarlegitimation'men inte mitt körkort för grovt rattfylleri och det är första gången jag äns bryter mot nån lag. Går det och överklaga?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen som behandlar frågor om taxitrafik är taxitrafiklagen.När det gäller överklagande av beslut om återkallelse av taxitrafiktillstånd har du möjlighet att överklaga beslutet vid en allmän förvaltningsdomstol enligt 6 kap. 1 § taxitrafiklagen. När det gäller om du får rätt i din överklagan beror på de individuella förutsättningar i ditt fall, men att det är ditt första brott kan möjligtvis ses som en förmildrande omständighet.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur lång tid tar det efter att man har gjort en polisanmälan tills det att man får ett besked från tingsrätten?

2021-01-14 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Har gjort en polisanmälan som gått vidare, hur lång tid tar beskedet från tingsrätten?
Amanda Boqvist Thiel |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är väldigt svårt att ge ett svar på din fråga. Hur lång tid det tar beror på vilket brott det handlar om, hur omfattande förundersökningen är och hur lång tid det tar att få målet behandlat i tingsrätt. Något exakt svar på hur lång tid det tar finns alltså inte. Jag kommer nedan ge dig lite information om hur processen går till, och till min hjälp kommer jag använda mig av rättegångsbalken (RB).Om jag förstår dig rätt så har man efter din polisanmälan inlett en så kallad förundersökning. En förundersökning innebär att polisen utreder vad som hänt och vem som kan vara skyldig till brottet (23 kap 2 § RB). Den personen som leder förundersökningen är antingen polis eller åklagare (23 kap 3 § RB), och det är förundersökningsledaren som förhör dig, som blivit utsatt för brott, men även den misstänkta och eventuella vittnen. En förundersökning ska bedrivas skyndsamt (23 kap 4 § andra stycket), men exakt vad det innebär är olika i varje enskilt fall. Efter förundersökningen fattar åklagaren beslut om att väcka åtal eller inte (23 kap 20 § RB). Om åtal väcks innebär det att domstolen kommer att pröva målet. För brottmål finns det en prioritetsordning som anger vilka mål som kommer att prövas först. Ungdomsmål och mål där någon sitter häktad kommer att tas upp först. När datum bestämts kallar domstolen alla parter till ett sammanträde, dvs huvudförhandlingen. När huvudförhandlingen är avslutad berättar domstolar oftast domen muntligen efteråt. I de mål som är mer komplicerade kan man få vänta i upp till två veckor på en dom. Hoppas du känner att det har blivit lite tydligare för dig, annars är du varmt välkommen att återkomma! Med vänlig hälsning,

Hur får man en dom upphävd och finns det något juridiskt begrepp som beskriver om man skulle bli friad i denna situation?

2021-01-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hej,Min fråga handlar om det finns något begrepp inom juridiken som definierar det jag undrar över.Om jag blivit dömd i ett mål, ponera felaktigt. Och framtiden har visat att jag hade rätt. Att jag senare har varit uppe i mål gällande samma sak fast vid olika tillfällen och blivit friad, alltså haft rätt. Finns det någon term som beskriver detta? Går det till och med använda sig av den andra domen som bevis om det gäller samma sak? Och vart kan jag i så fall vända mig, om jag vill få domen i det första målet, där jag blev felaktigt dömd, upphävt?
Josefine |Hej, och stort tack för din fråga till oss på Lawline!I mitt svar till dig ponerar jag inte endast att du har blivit felaktigt dömd utan att du också vill gå vidare med målet och få den första domen upphävd. Jag kommer även utgå ifrån att detta är ett brottmål eftersom inget annat framgår av frågan. Svaret kommer först reda ut vad du kan göra för att komma tillbaka till domstolen och få din dom upphävd. Slutligen kommer jag presentera tre juridiska begrepp, två av dem kan vara bra att känna till och det sista begreppet kommer förhoppningsvis ge dig svar på din fråga. Hur skall du gå tillväga för att upphäva domen? Överklaga domen till hovrätten eller till Högsta domstolenDu alltid överklaga en dom. Har du exempelvis fått en dom där du anser dig felaktigt dömd i tingsrätten så kan du överklaga domen till hovrätten vilket du finner information om på Sveriges domstolars hemsida. Viktigt är dock att du måste skicka in denna överklagan som skall vara skriftlig inom 3 veckor från det att tingsrätten har kommit med sin dom. Har istället hovrätten tagit beslutet att döma dig så kan du också överklaga till Högsta domstolen. I Högsta domstolen kan det dock bli svårare att få sitt mål prövat, men all information om detta finner du på Sveriges domstolars hemsida. Resning Har det gått längre än tre veckor sedan domen fallit, så kommer domen ha vunnit laga kraft. Detta innebär att man inte längre kan överklaga domen och därav finns det också få möjligheter att ändra på den dom som fallit. I all enkelhet kan man säga att man måste följa domen när den vunnit laga kraft, och det som står i domen är det som skall gälla. Ett sätt att däremot förbigå att domen skall gälla är att begära resning. Resning är ett ovanligt medel att ta till och det är inte ofta som man får igenom en resning, men möjligheten finns. Det som sker när man genomför en resning är att målet prövas på nytt trots att domen vunnit laga kraft och skall gälla. Det som du då måste visa för att en resning skall bli aktuellt är:-att någon domare eller åklagare med mera gjort sig skyldig till ett brott under rättegången,-att någon domare med mera varit partisk, eller -att nya bevis eller omständigheter kommit fram efter att domen fastställdes (58 kap. 2 § brottsbalken). I ditt fall är det mest aktuellt med sista punkten eftersom du menar att framtiden har visat att domen varit felaktig. Har då ny bevisning kommit fram som visar på att domen är felaktig så kan du ha goda möjligheter till en resning. Är det istället i ditt fall fråga om ett tvistemål, alltså att ingen har gjort något brottsligt, så gäller delvis andra krav för att du skall få till en resning (58 kap. 1 § brottsbalken). Vill du veta mer om hur det går till när man skall använda sig av resning så rekommenderar jag varmt att du går in på åklagarmyndighetens hemsida.Sammanfattning i denna del Oavsett vilken väg du väljer att ta så kommer däremot den senare domstolsprocessen att baseras på den tidigare domen, vilket innebär att den beaktas i ett senare beslut från domstolen. Vilka juridiska termer kan bli aktuella i detta fall? ÖverklagaFörst och främst bör överklaga nämnas. För att ändra en dom kommer du nämligen primärt få överklaga en dom som domstolen kommit fram till. Vilket betyder att du visar dig missnöjd och vill ha en omprövning av domen. Detta är däremot endast ett bra begrepp att ha koll på men inte något som besvarar din fråga. Res judicata Ett annat begrepp som kan vara bra att ha koll på då det blir väldigt relevant i din situation är res judicata. Denna term innebär att ett ärende som blivit prövat och fått en dom inte får lov att prövas igen. Man kan alltså inte ta upp samma sak och pröva i en ny process med exakt samma omständigheter. Det enda sättet att gå emot denna princip är att man får en beviljad resning som jag tidigare talat om. Blir friadDet begrepp som dock ligger närmst det du söker är att bli friad från brottsanklagelserna. Detta träffar situationen som du beskriver i din fråga, nämligen har man bevisat att man inte är skyldig till brottet så blir man friad från anklagelserna. Denna term kan användas oavsett om du blir friad efter första domen eller efter andra. Detta begrepp verkar du däremot redan ha koll på eftersom du använder det i din fråga. Jag kan dessvärre varken komma på eller hitta ett annat begrepp som skulle kunna användas på en sådan situation. Sammanfattning i andra delen: Det finns alltså inte något annat begrepp att använda än att säga att du har blivit friad när du får en dom som går till din favör i detta fall. Jag hoppas nu att allt löser sig för dig och att du har fått svar på din fråga! Är det så att du vill ha mer juridisk hjälp så tveka inte på att skriva till oss ytterligare en gång eller boka en tid med en av våra kunniga jurister här på Lawline. Allt gott.Vänligen,

Överklaga ett CSN beslut

2021-01-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Hejsan . Jag har en fråga jag ska överklaga beslutet om att inte få csn då jag har för lite poäng.Jag pluggade matte förra året men insåg att hur mycket jag än kämpade på och pluggade och skrev ner talen så blev det inte rätt och jag förstod inget av uppgifterna de gav . Jag bad om hjälp men fick ingen hjälp . Så jag kände att det var helt hopplöst att ens försöka att klara kursen och sen så spelade det ingen roll för jag fick ändå inga poäng utan bara hela tiden det är fel det är fel.Hur ska jag kunna förmedla det på papper att ens kunna skriva till dem så att de ger mig en andra chans till att faktiskt få hjälp och att kunna klara matte kursen för en gång.
Maryam Naqqar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad tråkigt att höra, mitt störta tips är att du ska fortsätta kämpa även fast det känns svårt och jobbigt just nu. Det du kan göra är att höra av dig på nytt till dina lärare och förklara din situation, får du ingen respons då tycker jag att du ska ta kontakt med den som är kursansvarig på kursen.Till framtida sådana problem, tycker jag att du skall hitta dig en pluggkompis för att gå igenom föreläsningarna ihop och dessutom plugga inför tentan ihop. Hur gör du om du vill överklaga CSN beslut:Du kan överklaga beslut som CSN har fattat. Då ska du skriva ett brev, ett överklagande, och skicka det till CSN. Du behöver dock skriva i överklagan vilken överinstans du ska överklaga till. Ditt skriftliga överklagande måste ha kommit in till CSN senast tre veckor från den dag du fick del av beslutet.Uppgifter du ska skriva i överklagandet:Det finns en del uppgifter du behöver skriva i ditt överklagande. De här uppgifterna behöver alltid vara med:vilket beslut du överklagarpå vilket sätt du vill att beslutet ska ändrasdina kontaktuppgifter (namn, postadress, telefonnummer).Om du företräds av ombud eller ställföreträdande, behöver du även skriva kontaktuppgifter till dem.För mer information om hur du överklagar ett CSN beslut hittar du i denna länk https://www.csn.se/kontakta-oss/overklaga-csns-beslut.html , där det framkommer tydligt hur du skall gå tillväga!Lycka till! Med vänlig hälsning,

På vilka grunder kan en domstol neka ansökan om återvinning av tredskodom?

2021-01-15 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |HejPå vilka grunder kan en domstol nekan ansökan om återvinning av tredskodom, där ansökan skickats in med kompletta dokument och inom en månad från att tredskodomen meddelades. Eller blir ansökan då alltid beviljad?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När man har fått en tredskodom meddelad mot sig har man en månad på sig att skriftligen söka återvinning (44 kap. 9 § rättegångsbalken). Du har skickat in kompletta dokument och inom tidsfristen vilket innebär att domstolen kommer att återuppta målet där det slutade då tredskodomen meddelades (44 kap. 10 § rättegångsbalken). Detta under förutsättning att inget har hänt efter det, d.v.s. efter att tredskodomen meddelades. Ansökan blir alltså alltid beviljad under dessa förutsättningar. Utifrån den information som du gett i din fråga kommer din ansökan om återvinning att beviljas och målet kommer att återupptas. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Vart vänder jag mig om jag behöver hjälp av jurist?

2021-01-10 i PROCESSRÄTT
FRÅGA |Jag har en dom från 2009 som innehåller felaktigheter, jäv och utnyttjande av trångmål för överklagande.Var kan jag vända mig och få svar på frågor, överklagande mm?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utöver våran webb- och telefonrådgivning erbjuder vi på Lawline juridisk hjälp av bästa kvalité från erfaren jurist. Lawlines jurister finns i Stockholm men har även möjlighet att hålla möten på telefon eller Skype. I dagsläget hanterar vi dock inte ärenden inom skatterätt eller straffrätt. Om du är intresserad av att ta kontakt med någon av våra jurister klistrar jag in länken som tar dig vidare med ditt ärende här nedan! https://lawline.se/bokaVänliga hälsningar,