Hur går man till väga vid andelsägande av bostadsrätt som gift?

2020-10-31 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej!Om jag köper en bostad med min fru och vi båda står på bostadslånet, kan vi själva välja hur stor andel utav bostaden var och en ska äga? Jag kommer gå in med hela kontantinsatsen och kommer betala boendet själv, så jag vill stå som 100% ägare på bostaden. Vi har skrivit äktenskapsförord där alla tillgångar räknas som egen egendom.Är det möjligt att stå som ensam ägare, alternativt 90% jag/10% min fru, och hur går man i sådana fall tillväga? Är det något man kommer överens om med bostadsrättsföreningen?
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ni kan själva välja hur stor andel av bostaden var och en ska äga. Detta ska framgå av köpehandlingarna. Eftersom ni har ett äktenskapsförord där alla tillgångar räknas som egen egendom undviker du att värdet för bostaden räknas in i en eventuell framtida bodelning om du står som ensam ägare till bostaden. Det är den som står på kontraktet till bostaden som antas äga bostaden, om inget annat kan påvisas. Vill du äga hela bostaden själv bör du alltså se till att endast du undertecknar köpehandlingen. Om du vill låta din fru äga exempelvis 10% är det viktigt att det framgår i köpehandlingen eftersom man annars utgår från att bostaden ägs med lika andelar om både du och din fru skriver under köpehandlingen.Sammanfattningsvis krävs alltså att era ägarandelar framgår av köpehandlingarna och att ni kompletterar med äktenskapsförord avseende att bostaden inte ska ingå vid en eventuell bodelning. Bostadsrättsföreningen får genom köpehandlingarna ta del av era ägarandelar inför godkännande av dig/er som medlemmar i bostadsrättsföreningen.Jag hoppas du fått svar på din fråga. Vänligen,

Vad ska man göra när styrelsen inte kallar till någon årsstämma?

2020-10-30 i Bostadsrätt
FRÅGA |Kan en styrelse i en förening besluta att inte ha ett årsmöte fast det står i stadgarna att man ska ha det vart året innan nov slut. Vi medlemmar har förslag på nya styrelsemedlemmar och dom som är på omval i styret har sagt att dom inte vill avgå.. Så om man ställer in årsmötet vad gör man med dom styrelsemedlemmarna som ska upp till omval? Då kan vi inte välja in nya styrelsemedlemmar? Är det rätt att den gamla styrelsen bara ska fortsätta? Vad kan jag som medlem göra?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga beror ganska mycket på vad det är för typ av förening du är medlem i. I fråga om bostadsrättsföreningar och ekonomiska föreningar gäller 6 kap. 16 § andra stycket lag om ekonomiska föreningar (se 9 kap. 14 § bostadsrättslagen). Däri står det att om styrelsen inte kallar till stämma trots att det framgår av exempelvis stadgarna, har man som medlem möjlighet att vända sig till Bolagsverket och ansöka om att de ska kalla till en stämma. Gäller det en samfällighetsförening så är det istället Länsstyrelsen som man vänder sig till och begär att de kallar till en stämma (47 § tredje stycket lag om förvaltning av samfälligheter). Vänligen,

Måste jag ange skäl för uppsägning av privatuthyrd bostadsrätt?

2020-10-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Måste jag ange skäl för uppsägning av privatuthyrd bostadsrätt? Alltså 3 mån uppsägningstid.
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tolkning och tillämplig lagJag tolkar frågan som att du i roll som hyresvärd hyr ut din egen bostad och undrar i fall du behöver ange skäl för att säga upp din hyresgäst. Tillämplig lag i det här fallet är lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen).Du behöver inte ange skäl för uppsägningEftersom det är fråga om uthyrning av egen bostad har hyresgästen inte någon rätt till förlängning av hyresavtalet om inte något annat avtalats (3 § privatuthyrningslagen). I och med detta behöver inga skäl för uppsägning anges.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Uppsägningstid när tiden inte framkommer av hyresavtalet

2020-10-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag hyr ett studentrum. Jag ska flytta ut nästa månad. I avtalet står det om uppsägningstid men ingen uppsägningstid är inskriven. Hyresvärden vill att jag även betalar för nästa månad då hon säger att en månads uppsägningstid gäller. Får hon lov att bara säga vad som gäller, eller ska de stå klart och tydligt i avtalet. Måste jag betala fast hyresvärden missat att skriva något i avtalet?
Anton Blomqvist |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lagEftersom hyresvärden säger att en månads uppsägningstid gäller utgår jag från att det är fråga om uthyrning av egen bostad. Detta eftersom lagen om uthyrning av egen bostad reglerar en uppsägningstid om en månad. Annars skulle det vara en längre uppsägningstid (3 månader) enligt den så kallade hyreslagen i 12 kap. jordabalken (5 §). Om inget annat avtalats är det lagens bestämmelser som gällerDen lagreglerade uppsägningstiden i det här fallet är en månad (3 § andra stycket lagen om uthyrning av egen bostad). Eftersom inget annat avtalats - såsom en kortare uppsägningstid än den lagreglerade - är det uppsägningstiden som framkommer av lagen som gäller. Hoppas du fick svar på din fråga. Med vänlig hälsning,

Sommarstuga där samfällighet äger marken - fast eller lös egendom?

2020-10-30 i Fastighet
FRÅGA |Jag äger en sommarstuga. Stugan har ingen tomt utan står på mark som ägs av en samfällighetsförening. På den marken står 10 sommarstugor. Jag och de andra sommarstugeägarna är medlemmar i Samfällighetsföreningen som äger marken. Är min sommarstuga lös egendom? Marken är inte i min ägo, även om jag är en av medlemmarna i samfällighetsföreningen som äger marken?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevant lag:Fast och lös egendom regleras i jordabalken (JB), och det är där vi hittar de relevanta bestämmelserna.Fast eller lös egendom enligt JB:JB 1 kap. 1 § stadgar att fast egendom är jord, som är indelad i fastigheter. Motsatsvis är lös egendom därmed allt som inte är jord. En byggnad som har uppförts på annans fastighet (mark) är uppförd på ofri grund, och utgör lös egendom. Det som avgör om en byggnad (i ditt fall din sommarstuga) är på ofri grund eller inte är om någon annan äger marken som den står på, vilket stämmer i ditt fall.Hur påverkar medlemskapet i samfällighetsföreningen:En samfällighetsförening är en egen juridisk person, vilket innebär att föreningen "kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar". Även om du är medlem i föreningen, så är det föreningen som har den rättsliga äganderätten till marken.Sammanfattning:Din sommarstuga bör alltså klassificeras som lös egendom, då det är själva samfällighetsföreningen som äger marken.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad har jag för uppsägningstid som inneboende utan kontrakt?

2020-10-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag har varit inneboende hos en bekant i ungefär 9 månaders tid utan något som helst kontrakt och har nu flyttat ut därifrån sen 2 månader tillbaka. jag betalade vid det skedet en månads hyra till honom för att vara snäll och inte sätta honom i en ekonomiskt obekväm sits. Nu vill han ha betalt igen och menar på att det är 3 månaders uppsägningstid och att jag därför är skyldig att betala hyra trots att jag inte bor kvar där.Stämmer detta?
Erica Lager |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka regler som är tillämpliga i detta fallet beror på vad för typ av bostad som har hyrts ut. Om det gäller en hyresrätt är 12 kap. Jordabalken (JB) även kallad "hyreslagen" tillämplig, och om det handlar om en person som hyr ut sin bostadsrätt är istället reglerna i Lag om uthyrning av egen bostad (UEB-lagen) tillämpbara. Jag kommer nedan att besvara frågan utifrån båda situationerna. Om inneboende hos hyresgäst av en hyresrättDet finns inga formkrav för hyresavtal, så länge inte någon av parterna vill ha det skriftligt (12 kap. 2 JB). Dock är ett skriftligt avtal alltid bra ur bevissynpunkt, och är därför alltid bra att begära att skriva ett hyresavtal.Enligt hyreslagen gäller 3 månaders uppsägningstid för hyresavtal som gäller på obestämd tid (12 kap. 4 § JB). Om inneboende hos person som äger bostadsrättHyreslagen och UEB är tillämpliga samtidigt, men där reglerna skiljer sig åt går UEB före. Det stadgas i 1 § 2 st UEB. Dessutom är UEB tvingande till hyresgästens fördel, vilket innebär att villkor i ett hyresavtal som är till större nackdel för hyresgästen än vad som står i lagen är utan verkan (2 § UEB). Enligt reglerna i UEB har en hyresgäst en uppsägningstid om en månad, och hyresvärden har tre månaders uppsägningstid (3 § UEB).Vad gäller för dig?Även om ni inte har upprättat ett avtal, så kan er överenskommelse om inneboende ändå räknas som ett muntligt avtal. Oavsett gäller reglerna som stadgas i lagen dvs 12 kap. JB och ev. UEB, i vilka det stadgas minst en månads uppsägning gällande hyresavtal. Vilken uppsägningstid som gällde mellan er beror som ovan nämnt på vilken typ av bostad som du som inneboende hyr in dig hos och vem som valde att "säga upp" hyresrelationen mellan er. Om det enligt lag gällde tre månaders uppsägning (om hyresrätt eller din hyresvärd sa upp hyresrelationen) ska du anses vara betalningsskyldig för de återstående två månadshyrorna. Medan om en månads uppsägning (om bostadsrätt där du sade upp hyresrelationen) är stadgat i er situation har du agerat rätt. I er situation kan en svåOm ni inte kan komma överens, går det att göra en ansökan till Hyresnämnden som kan pröva er sak. Hur man gör en ansökan och hur en sådan process går till går att läsa mer om här. Jag hoppas detta gav svar på din fundering. Med vänliga hälsningar,

Fd sambo vägrar ansöka om lagfart - vad gör jag?

2020-10-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |hej,min fråga är jag äger en stuga där min fd sambo har löst ut mej från skulderna så helt rättsligt kan han söka lagfart på stugan nu... vilket jag trodde att han gjorde den dagen han löste ut mej........i april mån i år... nu får jag till mej att jag fortf står som ägare...men han vägrar tydligen att söka lagfart så jag står fortfarande kvar som ägare på stugan.... vilket jag absolut inte vill..hur kan jag gå vidare för att inte stå kvar som ägare ??? hoppas ni kan svara mej ganska snabbt....orolig....mvh
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först att berätta allmänt om skyldigheten att söka lagfart för att sedan berätta hur du kan gå vidare för att inte stå kvar som ägare.Allmänt om skyldigheten att söka lagfartNär man köpt ett nytt hus måste man enligt lag registrera sig som ägare av fastighet hos Lantmäteriet, och detta kallas att ansöka om lagfart. De regler som finns angående lagfart finns i 20 kap jordabalken. Lagfarten måste ansökas om inom tre månader efter det att fastigheten bytt ägare och ansökan skall göras av den nya ägaren, vilken oftast är densamma som står skriven på det eventuella bostadslånet (20 kap 2 § jordabalken). Det som kan hända om den nya ägaren inte ansöker om lagfart är att inskrivningsmyndigheten kan förelägga fd sambon med vite (20 kap 3 § jordabalken). Detta sker dock mycket sällan framförallt men hänsyn till att inskrivningsmyndigheten helt enkelt inte får reda på att ett förvärv har skett. Inskrivningsmyndigheten är en del av lantmäteriet.Hur kan du gå vidare för att inte stå kvar som ägare?Det framgår i din fråga att din fd sambo blev ensam ägare av stugan i april, vilket innebär att det har gått mer än 3 månader. Vilket i sin tur innebär att inskrivningsmyndigheten skulle kunna förelägga din fd sambo med vite om han inte snarast ansöker om lagfart. Det ligger i din fd sambos händer att söka lagfart och registrera sig som ensam ägare av stugan.Det du kan göra är att ta kontakt med lantmäteriet (se kontaktuppgifter här) och förklara din situation. Berätta att din fd sambo blev ensam ägare i april och har vägrat att ansöka om lagfart. Det som kan hända då är att lantmäteriet ålägger din fd sambo att betala vite fram tills att han ansökt.Behöver du ytterligare rådgivning kan du kontakta lawlines telefonrådgivning på nummer: 08-533 300 04. Telefonrådgivningen är öppen måndag–fredag kl. 10.00–16.00Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hyreslagen eller privatuthyrningslagen?

2020-10-29 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej, Min partner hyr ett rum i en villa. Villan hyrs ut av en hyresvärd som själv ej bor i bostaden och hyresvärden hyr ut totalt 3 rum. I kontraktet står det "uthyrning av villa" och 3 månaders uppsägningstid från hyresgästens sida. Nu vill min sambo säga upp kontraktet och undrar då om det går under hyreslagen eller privatuthyrningslagen i detta fall?Det vill säga om 3 månader eller 1 månads uppsägningstid är giltig? Tacksam för svar.
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) ska tillämpas vid uthyrning av en bostad som uthyraren själv äger. Lagen gäller alltså när någon hyr ut antingen sin bostadsrätt eller sin villa (1 § privatuthyrningslagen).Hyreslagen (12 kap jordabalken) gäller vid uthyrning av en hyreslägenhet eller en annan typ av hyresrätt.I detta fall verkar hyresvärden vara en privatperson som hyrt ut sin egenägda villa. Det innebär att privatuthyrningslagen är tillämplig. Detta innebär i sin tur att det är 1 månads uppsägningstid som gäller (3 § 2 st privatuthyrningslagen)Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,