Gäller officialservitut även vid försäljning till ny ägare?

2020-04-05 i Servitut
FRÅGA |Hej,Jag äger en fastighet Edsvära 21:3, till fastigheten finns det ett officialservitut knutet gällande vatten för ett hushållsbehov från Edsvära 21:1 sedan avstyckningen 1989-01-04.Vi är på väg att sälja fastigheten, ägaren på fastigheten 21:1 vill gärna köpa vår fastighet och har hotat mäklaren med att om inte den får köpa fastigheten och ngn annan vill köpa huset kommer hen att stänga av vattnet för den nya ägaren. Hen påstår att de har fått gräva en ny brunn för att upprätthålla vår vattenförsörjning, vilket inte stämmer.Har hen rätt att hota med vattenavstängning vid evtl. Ägarbyte?mäklaren är rädd att det hamnar i hennes knä vid ev. försäljning.Formuleringen enligt lantmäteriet anteckning: Rätt att ta vatten i brunn på Edsvära 21:1 för ett hushållsbehov, behålla, underhålla och förnya en vattenledning från brunnen.Tack på förhand.MVH
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumBestämmelser som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Fastighetsbildningslagen (FBL) och Jordabalken (JB). Officialservitut gäller vid ägarbyteHela poängen med att teckna servitutsavtal är att de ska gälla för fastigheten som sådan och inte ha någon koppling till dess ägare eller eventuella byte av ägare. Med tanke på att det rör sig om ett officialservitut finns detta avtal dessutom inskrivet i fastighetsregistret både genom text och karta, vilket innebär det inte råder några tvivel om att servitutet existerar. Vid tecknande av ett officialservitut får det inte göras beroende av några villkor och det får inte heller upprättas för en specifik tid utan ska vara tidsoberoende. Däremot får man skriva in i servitutet att de endast gäller så länge ändamålet inte kan uppnås på annat sätt. I ditt fall skulle detta i så fall vara om ni enklare kunde få er vattenförsörjning på ett annat sätt, vilket nu inte är fallet, 7 kap. 1 § FBL. Min slutsats är därmed att det inte föreligger någon osäkerhet om att servitutet är gällande och så även vid en försäljning till en ny ägare. Ändring eller upphävning av servitutetEtt officialservitut kan ändras eller upphävas om ni som fastighetsägare kommer överens om detta, 7 kap. 8 § FBL. Detta kan även ske utan samtycke i vissa fall, såsom om det har inträffat ändrade förhållanden så att din fastighet hade klarat sig okej utan detta servitut. Av vad du har berättat används servitutet för att din fastighet ska ha tillgång till vattenförsörjning och detta kan inte ske på något annat sätt, varför det inte finns någon rätt till varken ändring eller upphävning av servitutet från den andra ägarens sida, 7 kap. 4 § FBL. Någon rätt för fastighetsägaren att stänga av vattenförsörjningen finns därmed inte då det strider mot servitutet. Om ägaren stänger av vattnetOm det skulle vara så att ägaren stänger av vattenförsörjningen till din fastighet måste hen sätta på vattnet igen och det föreligger även en rätt till ersättning om det har uppstått någon skada i samband med detta (exempelvis extra utgifter på grund av att det inte fanns vatten), 14 kap. 7-8 §§ JB.Avslutning och sammanfattningSammanfattningsvis har ägaren inte rätt att stänga av vattenförsörjningen som följer av servitutet. Hen har alltså ingen rätt att hota med detta eftersom det inte finns någon företrädesrätt till att hen ska få köpa fastigheten. Servitutet gäller även vid ägarbyten. Stänger hen av vattnet ändå har ägaren till din fastighet rätt att få ersättning för eventuell skada. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver hjälp i ärendet av en jurist för att fastighetsägaren inte lyssnar är det bara att höra av dig till mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig ett stort lycka till!Vänligen

Kan det anläggas en cykelväg över min tomt utan information till mig?

2020-03-04 i Servitut
FRÅGA |Hej!Kan Trafikverket utan någon som helst information projektera en ny cykelväg som klyver min tomt mitt itu?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningDå din fråga är ganska kortfattat ställd kommer mitt svar att bli något generellt och vi får prata vidare om ditt specifika ärende när jag ringer upp dig för telefonuppföljning.Som jag tolkar det vill kommunen anlägga en cykelväg över din tomt, din undran är om så kan ske utan någon som helst information. För att kommunen ska få rätt att anlägga en cykelväg över din fastighet krävs att det upprättas ett servitut. Det finns dels möjlighet att ansöka om servitut med stöd av anläggningslagen (jfr 49 § anläggningslagen). Dock är kraven högt ställda och enligt praxis kan det vara svårt att få till stånd en gång- eller cykelväg med stöd av nämnda lag (se NJA 2014 s. 228).Det finns däremot även möjlighet att skapa servitut med stöd av fastighetsbildningslagen (FBL). Det finns två typer av servitut; avtalsservitut och officialservitut. Ett avtalsservitut bildas genom ett avtal med dig som fastighetsägare, medan ett officialservitut bildas genom ett beslut efter en lantmäteriförrättning i en s.k. fastighetsreglering. Ett officialservitut kan bara upplåtas om det är av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten, dvs. kommunens fastighet (jfr 7 kap. 1 § FBL). Vid en lantmäteriförrättning ska lantmäteriet hålla sammanträde med sakägarna (vilket inkluderar dig). Vid sammanträdet ska lantmäterimyndigheten redogöra för ansökan och klargöra innebörden av vidtagna och planerade åtgärder. Sakägare och andra som enligt särskild föreskrift ska underrättas om sammanträdet ska få tillfälle att yttra sig och lägga fram utredning i frågor som behandlas vid sammanträdet (4 kap. 14 § FBL). I ditt fall utgår jag efter hur din fråga är ställd från att det inte upprättats något avtalsservitut mellan dig och kommunen. Eftersom du undrar om det kan anläggas en cykelväg utan någon som helst information till dig tolkar jag det som att det inte heller skett någon lantmäteriförrättning. Dels skulle du blivit kallad till ett förrättningsmöte, dels skulle du vid ett beslut till din nackdel haft möjlighet att överklaga och få ärendet prövat av domstol. Finns det inget servitut eller beslut till din nackdel kan kommunen inte heller anlägga en cykelväg över din fastighet.För uppföljning av din fråga kommer jag att ringa dig på fredag, den 6 mars, klockan 15.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Frågor om servitut

2020-02-11 i Servitut
FRÅGA |Jag och grannen har haft gemensam grävd brunn där då grannens fastighet är belastad med ett servitut så jag får vatten därifrån. Grannen borrade ny brunn på sin fastighet och tog bort den grävda brunnen så den finns inte mer. Vi skulle dra ny ledning från den nya borrade brunnen till mig men det har ännu inte gjorts och nu säljer han fastigheten. Frågor:Har jag fortfarande rätt till vatten från grannfastighetens nya brunn eftersom han tagit bort den som servitutet gällde.Kan jag i så fall kräva att han står för kostnaderna för grävning till min fastighet eller måste jag stå för det.Kan jag kräva att den nya fastighetsägaren som köper grannfastigheten står för kostnaderna om det köpet går igenom innan vattenfrågan löses.Tilläggas kan att jag försökte borra ny brunn men det gick ej så jag har en obrukbar borrad brunn nu och behöver vattnet från grannen.
Jessica Konduk |Hej,Tack för att du vänder dig till oss med din fråga!Servitut följer med fastigheten och inte med ägaren. Avtalsservitut regleras i jordabalkens 14 kap. Om servitutet däremot är ett officialservitut regleras det även av fastighetsbildningslagen. Jag förutsätter i mitt svar att det är fråga om ett avtalsservitut. Detta innebär att ett giltigt servitut gäller mellan fastigheterna oavsett vem som för tillfället är ägare, alltså kan även en ny ägare krävas att fullgöra servitutet.Det finns i lagen krav på att servitut ska vara skriftliga och att det i servitut ska uppges vad som är ändamålet med upplåtelsen och vilka som är parter (den tjänande och härskande fastigheten). Syftet med servitut är att förbättra en fastighet (i detta fall din) genom att tillföra den funktioner för att lösa ett behov t.ex. rätt till vatten. Eftersom rätt att ta vatten är ett ändamål av stadigvarande betydelse för dig är det sannolikt att servitutet kommer att bestå, i vart fall o det är inskrivet i fastighetsregistret hos lantmäteriet. Om det inte är inskrivet gäller handlingen som servitut om det uppfyller lagens krav på servitut annars gäller det endast som ett avtal mellan de specifika ägarna som avtalat om det.Servitut får generellt inte förenas med skyldighet för den tjänande fastigheten (den där brunnen står) att fullgöra annat än underhåll av anläggningen som avses med servitutet. Fastigheten där brunnen står får inte heller belastats utöver vad som följer av avtalet. Detta beror till stor del på hur servitutet är formulerat. Detta innebär att du troligen har rätt att ta vatten från grannfastighetens nya brunn. Rätten att ta vatten från grannfastigheten är troligen det som servitutet reglerar och inte från vilken specifik brunn rättigheten att ta vatten härrör till. Det kan dock bero på hur servitutet är formulerat. Då grannen tagit bort din möjlighet att ta vatten kan det vara grund för att häva servitutet, du kan också kräva att grannen återställer vad som rubbats och ersätter eventuell skada enligt jordabalken 14 kap 6 – 10 §§. Rättning ska ske inom skälig tid efter att du har anmanat grannen att vidta rättelse. Att stämma grannen brukar dock inte vara bra med tanke på grannsämjan.Frågan om du kan begära den nya ägaren på kostnaderna för grävning beror på hur servitutet är formulerat, därför kan jag inte besvara detta. Min preliminära bedömning är att om inget särskilt står angående underhåll och kostnader i servitutet så ska den fastigheten där brunnen står bekosta grävningen eftersom dennes ägare rubbade din möjlighet att använda brunnen och därigenom servitutet. I det fall att servitutet gäller en specifik brunn som inte längre finns, behöver du skriva ett nytt servitutavtal eller att ansöka om att få ett officialservitut genom lantmäteriförrättning i det fall du och ägaren inte kan komma överens. Eftersom det är av väsentlig betydelse att kunna ta vatten är chanserna stora att du får igenom ett officialservitut men det är kostsamt. Du kan även ha rätt till ersättning för att den första brunnen togs bort men då måste du kunna visa att faktiskt lidit en ekonomisk skada.Min rekommendation är att du för en dialog med den nuvarande ägaren om när din rätt att ta vatten ska åtgärdas och att du anlitar en jurist eller advokat inom fastighetsrätt för detaljerad tolkning av servitutet. Om du vill anlita vår juristbyrå kan du mejla mig. jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Hur mycket hinder får man tåla som servitutshavare?

2019-12-19 i Servitut
FRÅGA |Hej. Min fastighet är härskande och har officialservitut på att få nyttja en del av grannfastigheten som träningsbana för hästar. Den tjänande fastigheten upplåter självklart endast marken och jag som härskande har lagt flera hundra tusen kronor på att bland annat fylla träningsbanan med material. Nu vill den tjänande fastigheten avverka skog inom servitutområdet. Eftersom träningsbanan än rund finns ingen annan möjlighet för den tjänande fastigheten än att då använda servitutområdet för de tunga maskinerna. Detta kommer dels inverka negativt på min verksamhet då jag inte kommer kunna träna hästarna under några dagar men främst är jag rädd för att de kommer orsaka inverkan på själva banan jag lagt stora pengar på. Hur långtgående skyldighet har jag att tillåta att den tjänande fastigheten får köra med skogsmaskinerna över banan? Även om de blir skyldiga att återställa eventuella orsakade skador skulle det initialt tvinga mig att göra detta då min verksamhet inte tillåter att vänta in en rättsprocess för att få detta utrett. Jag vill alltså förekomma problemet.
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpliga lagrumMed tanke på att din fråga rör ett officialservitut så är Fastighetsbildningslagen tillämplig. Dock framgår det där inte några tydliga bestämmelser som säger hur pass stor inskränkning i servitutsrätten som en tjänande fastighet får göra. Denna fråga har istället tagits upp i ett rättsfall från Högsta domstolen som kommer vara underlaget för detta svar, NJA 2018 s. 200.Huvudregeln – din rätt får inte inskränkasHuvudregeln är att du som härskande fastighet genom din servitutsrätt inte ska behöva tåla några faktiska hinder i ditt utövande av denna rätt. Du ska alltså kunna använda din träningsbana för hästarna på det sätt som skriftligen framgår av officialservitutet. Omgivningen, och då även den tjänande fastigheten, ska helt enkelt rätta sig efter servitutet så att de inte stör dig i din användning av det.Undantag – vissa mindre intrångI rättsfallet har man dock konstaterat att det i undantagsfall uppkommer situationer där servitutet tillfälligt måste begränsas om det finns ett "trängande behov". Ett exempel på detta som de nämner i rättsfallet är att man stänger av en väg för att reparera den eller liknande. Rör det sig däremot om störningar som uppkommer vid upprepade tillfällen så ska dessa inte accepteras annat än om det skriftligen framgår av servitutet.I detta fall kan man argumentera för båda sidor och det finns förmodligen inte ett tydligt svar på om detta intrång skulle undantas på samma sätt som en avstängning vid reparation av en väg. Det finns inget rättsfall som har tagit upp din aktuella situation, så mitt svar till dig får tyvärr bli aningen oklart. Å ena sidan rör det sig om ett sådant tillfälligt intrång som du som härskande fastighet i regel får stå ut med, men å andra sidan kommer intrånget få väldigt stora konsekvenser för dig både vad gäller skada på din träningsbana samt att du inte kommer kunna använda den på ett tag. Skadan kommer även innefatta en reparationstid för träningsbanan, vilket orsakar ytterligare intrång på din rätt som servitutshavare. Min slutsats hade därmed varit att denna skogsavverkning är för inträngande och att dina intressen helt enkelt väger tyngre än grannens intresse i att avverka skogen. Hur domstolen hade dömt i fallet kan jag däremot inte svara på, men jag anser att man kan argumentera på detta sätt. Ersättning för skadaGivetvis är det så att den tjänande fastigheten måste återställa träningsbanan så som den var om den skadas av skogsmaskinerna. Detta kan inte vara någon kostnad som kommer tillfalla dig. Som stöd för detta kan vi använda oss av 2 kap. 1 § i Skadeståndslagen som stadgar att man måste ersätta den skada som man orsakat. Vi kan även dra en parallell till avtalsservituts bestämmelser som stadgar att om den tjänande fastigheten har åsidosatt sina skyldigheter så måste han återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts och ersätta skadan, 14 kap. 7 § Jordabalken. AvslutningSammanfattningsvis kan jag konstatera att rättsläget, vad gäller om den tjänande fastigheten har rätt att avverka skogen då det medför så pass mycket olägenheter för dig, är oklart. Om du vill bestrida att grannen utför denna avverkning är det en rättsprocess som gäller, vilken jag vill påtala kan bli dyr. Detta är alltså något som bör övervägas noga om det skulle vara av intresse. När det däremot gäller återställande av den skada som sker på den träningsbana du har uppfört är grannen skyldig att återställa eller ersätta denna. Är du intresserad av vidare hjälp i frågan eller har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars hoppas jag att du fick svar på din fråga så gott det gick. Lycka till!Vänligen

Kan härskande fastighet stoppa en flytt av servitut?

2020-03-08 i Servitut
FRÅGA |En härskande fastighet har ett official servitut för väg över den tjänande fastigheten.Den tjänande fastigheten vill nu, pga byggnation, flytta servitutet ca 8 meter i en riktning. Ingen försämring sker för den härskande fastigheten men en avsevärd förbättring sker för den tjänande fastigheten som då kan bygga den byggnad man planerar.Den härskande fastighetens ägare är ej kontaktbar i detta ärende och jag utgår därför ifrån att han är negativ till flytten av servitutet. Min fråga är om han kan stoppa flytten? Ingen förändring sker för den härskande fastigheten.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEtt officialservitut bildas, ändras och upphävs genom en lantmäteriförrättning i en fastighetsreglering. Bestämmelser om detta finns främst i 7 kap. fastighetsbildningslagen (FBL). För att ett servitut ska få ändras krävs det att det hindrar ett ändamålsenligt nyttjande av den tjänande fastigheten eller dess användning i enlighet med detaljplan eller områdesbestämmelser och att denna olägenhet kan undanröjas genom ändringen (7 kap. 4 § första stycket FBL). Att markområden kan utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt är ett allmänt intresse. Regeln syftar till att möjliggöra ändring av servitut som förhindrar sådan önskvärd markanvändning. Vad som är ett ändamålsenligt utnyttjande får bedömas utifrån de behov som följer med den tjänande fastighetens ändamål. Möjligheterna att ändra ett servitut beror inte enbart på reglerna i 7 kap. FBL utan även av reglerna i 3 och 5 kap. FBL. Även om ett servitut skulle hindra en ändamålsenlig användning av den tjänande fastigheten, kan en ändring nekas till följd av att de allmänna lämplighetsvillkoren i lagens 3 kapitel inte är uppfyllda eller att de särskilda villkoren i 5 kapitlet utgör hinder. Den närmare avvägningen mellan den tjänande och härskande fastighetens motstående intressen sker därmed inom ramen för en prövning enligt 3 och 5 kapitlets regler.Enligt samma lagrum, andra stycket, får servitutets ändras om ändrade förhållanden inträtt efter servitutets tillkomst, om det innebär väsentlig fördel för antingen den tjänande eller den härskande fastigheten och utan att det medför olägenhet av betydelse för den andra fastigheten (7 kap. 4 § andra stycket FBL). Som exempel från domstolar kan nämnas en dom från Hovrätten i Norra Norrland (1980–11–19, UÖ 137) vari till följd av samhällsutvecklingen (ökade krav på tillgänglighet och standard) kunde ett vägservitut som bildats 1958 ändras med avseende på kurvradie och bredd. I ett annat rättsfall (Hovrätten i Västra Sverige, 1986–01–15, UÖ 1) utgjorde inte det faktum att ägare till härskande fastighet anlagt servitutsväg på annan plats än servitutet avsåg ändrade förhållanden.I ditt fall kan jag dessvärre inte göra någon bedömning av huruvida den härskande fastigheten kan hindra flytten. Avgörande blir om lagens krav uppfylls och min rekommendation är att du ansöker om en lantmäteriförrättning för ändring av servitutet.Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig i ärendet på tisdag, den 10 mars, klockan 16.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Hur länge gäller ett servitut?

2020-02-11 i Servitut
FRÅGA |Hur länge gäller ett servitut?
Anna Holmlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om servitut återfinns i 14 kapitlet jordabalken (JB).Allmänt om servitutEtt servitut är en rätt för en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet. Det finns två typer av servitut. Det första är avtalsservitut som innebär överenskommelse mellan två fastighetsägare om hur grannen får nyttja den andres fastighet. Det andra är offcialservitut som är ett myndighetsbeslut fattat av Lantmäteriet.Giltighetstid för respektive servitutEftersom servitut avser att reglera rättigheter som är nödvändiga för normal användning av fastigheter är utgångspunkten att de ska löpa på obestämd tid, det vill säga för all framtid. När det gäller avtalsservitut är det dock möjligt att begränsa dem till viss tid. Officialservitut gäller för all framtid eller till dess att det fattas ett nytt myndighetsbeslut.Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan mulbetesrätt upphävas och har vi som har rätt till mulbete i sådana fall rätt till ersättning?

2020-01-30 i Servitut
FRÅGA |I kommunens planbeskrivningen står att mulbetesrätt = skogsbete finns i hela området och den ska gälla även inom tomtmark. Enligt Lantmäteriet är det olämpligt enligt 3 kap. 1 § FBL att bilda nya fastigheter för bostadsändamål som belastas av mulbete. Om det kommer till Lantmäteriets kännedom, vid avstyckning av fastigheterna inom planen, att det finns ett mulbetesservitut ska dessa rättigheter upphävas för att fastighetsbildningen ska vara lämplig enligt fastighetsbildningslagens kap. 3 § 1. Av handlingarna för laga skifte på skogsmarken framgår att ett gemensamt officialservitut för mulbete finns i hela området. Kommunen anser därför att servitutet kan ligga kvar inom de aktuella planområdet, men lantmäteriet anser att mulbetesservitutet ska upphävas inom kvartersmark för att undvika en eventuell problematik utifrån fastighetsbildningslagen (1970:988) 3:1 i genomförandet av detaljplanen. I det fallet bedömer kommunen att rättigheten kan ligga kvar inom allmän platsmark för natur. Det innebär att planområdet i dessa delar fortsättningsvis kan nyttjas för mulbete men rättigheten kring kvartersmarken är förbrukad Fråga 1. Har lantmäteriet och kommunen rätt att ta bort del av officialservitutet betesrätt för ägarna i den samfällda marken, för upprättande av ett nytt planområde för privata fritidshus? Fråga 2. Skall inte ersättning utgå enl.14 kapitlet plan- och bygglagen till de som som har rätt till mulbetet i det aktuella planområdet då denna nyttjanderätt nu försvinner?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningNär det bildas nya fastigheter ska det ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar blir varaktigt lämpad för sitt ändamål. I det ska särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar utanför dess område. Om fastigheten ska användas för bebyggelse ska den kunna få godtagbara anordningar till vatten och avlopp. Fastighetsbildning får inte äga rum, om den fastighet, som ska nybildas eller ombildas för nytt ändamål, inte kan antas få varaktig användning för sitt ändamål inom överskådlig tid (3 kap. 1 § Fastighetsbildningslagen, FBL). Ett servitut (såsom officialservitut avseende mulbetesrätt) får bildas, ändras och upphävas genom fastighetsreglering (5 kap. 1 § FBL). Kommunen kan påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt (5 kap. 3 § FBL). Ett upphävande av servitut kan gälla hela servitutets omfattning men också upphävning av vissa befogenheter av servitutet. Ett beslut om ändring och upphävande kan tas av lantmäteriet genom ett officialinitiativ. Det innebär att ett beslut om en servitutsåtgärd kan göras i samband med en annan fastighetsregleringsåtgärd om det anses nödvändigt för att genomföra regleringsåtgärden. Ett servitut får ändras om det hindrar att ändamålsenligt nyttjande av den tjänande fastigheten eller om servitutet hindras fastighetens användning i enlighet med detaljplan och områdesbestämmelser. Det innebär att en ny detaljplan kan innebära att ett servitut kan ändras (jfr 7 kap. 4 § FBL). Om inte olägenheten kan undanröjas genom ändring får servitutet upphävas. Servitut får upphävas i samband med att ändrade förhållanden har inträffat och att servitutet inte längre behövs eller nyttan av servitutet är ringa sett till den tjänande fastighetens belastning. Det går även att upphäva servitut som under avsevärd tid inte utnyttjats och uppenbart är övergivet (7 kap. 5 § FBL). Vid bildande, ändring och upphävande av servitut som tillkommer genom fastighetsreglering kan det aktualiseras att ersättning ska utgå (5 kap. 10 § FBL). Bestämmande av ersättning kan ske på två sätt, antingen genom skadeeersättning eller enligt vinstfördelning (5 kap. 10 a § FBL). Skadeersättning innebär att det är värdeminskningen, dvs. skadan en fastighet drabbas av som ska ersättas. Sådana situationer brukar kallas expropriationsfall och tillämpas när lagstiftningen ger möjlighet att lösa in egendom för allmänna ändamål tvångsvis (t.ex. när en kommun tar mark i anspråk för att bygga en väg eller en park). De fall som inte är expropriationsfall benämns som vinstfördelningsfall. Servitut som upphävs för att det inte längre fyller någon funktion för härskande fastighet ska enligt praxis inte ersättas. Vinstfördelning ska användas ska användas i alla de situationer då det inte är möjligt att expropriera eller på liknande sätt tvångsvis ta mark i anspråk. Normalt avses tomtbildning, överföring av mark för att nybilda eller ombilda fastighet (inom tomtbildning ryms även servitutsupplåtelser och inrättande av gemensamhetsanläggningar), omreglering av jord- och skogsbruksfastigheter samt klyvning. Som svar på din första fråga innebär det att det finns en möjlighet att kommunen med hjälp av lantmäteriet kan upphäva officialservitutet med betesrätt för ägarna i den samfällda marken för upprättande av ett nytt planområde för privata fritidshus.Som svar på din andra fråga utgår inte ersättning enligt 14 kap. PBL. Det kan aktualiseras ersättning enligt 5 kap. FBL. Däremot finns det ingen tydlig praxis för hur servitut som upphävs för att frigöra byggrätt ska ersättas. De rättsfall och rekommendationer som finns är spretiga och pekar åt olika håll. Avseende mulbetesrätt är praxis än mer sparsam. Mulbetesrätten är en rättighet som sträcker sig långt tillbaka och i många fall fallit bort med tidens gång. Om det exempelvis anses att mulbetesservitutet inte utnyttjas eller inte längre fyller någon funktion för härskande fastighet utgår ingen ersättning alls. I ett äldre rättsfall (Hovrätten för Nedra Norrland, 1976-02-24, UÖ20) behandlades frågan avseende ersättning för upphävande av ett servitut för skogsfång och mulbete. I rättsfallet upphävdes mulbetesservitutet utan ersättning. I ett senare rättsfall uttalade hovrätten i det aktuella fallet att en mulbetesrätt knappast kunde komma att tillföra en fastighet någon fördel av ekonomisk betydelse då större delen av det angivna området inte var lämpat för bete. Hovrätten fastställde tingsrättens dom om 2.000 kronor i ersättning, vilket sedermera upphävdes av högsta domstolen. Högsta domstolen prövade dock endast talerätten; dvs huruvida parten hade haft rätt att begära skadestånd (NJA 1990 s. 408). Det finns således vissa möjligheter till skadestånd, sett till praxis är det dock spretigt och det finns en risk när det gäller gamla mulbetesservitut att domstolen beslutar att det inte ska utgå någon ersättning.Då du beställt telefonåterkoppling kommer jag att ringa dig i ärendet. Jag kommer att ringa dig på måndag, den 3 februari, klockan 13. Om den föreslagna tiden inte är lämplig för dig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi in en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

I vilken utsträckning gäller ett servitut?

2019-11-30 i Servitut
FRÅGA |Om det finns ett vägavtal som ger markägaren nyttjanderätt av min väg för att nå sin mark, kan han då hyra ut jakträtten på sin mark och låta jaktlaget köra på min väg ? Trafiken ökar ju markant genom min bostad
Cecilia Lindeborg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att anta att det rör sig om ett servitut eftersom du skriver att det finns ett avtal som ger markägaren nyttjanderätt av din väg för att nå sin mark. Regler om servitut finns i kap. 14 i jordabalken (JB) och är en rätt för en fastighet att till exempel använda en annan fastighets väg. Ett servitut är knutet till en viss fastighet och inte en viss person. Ett servitut är inte begränsat i tiden, utan gäller under obegränsad tid. Det är den tjänande fastigheten (alltså din fastighet) som låter den andra nyttja marken. Den härskande fastigheten är den som får rätt till servitutet (14 kap. 1 § JB).Vidare finns olika typer av servitut. När ett avtal ingås mellan fastigheternas ägare talar man om avtalsservitut, vilket blir aktuellt i ditt fall. För att ett avtalsservitut ska komma till stånd måste vissa förutsättningar föreligga. Servitutet ska lösa ett problem som inte kan lösas inom den egna fastigheten (till exempel som i ditt fall, en väg). Vidare ska det främja en ändamålsenlig markanvändning, vara av stadigvarande karaktär och vara av väsentlig betydelse för den härskande fastigheten (14 kap. 5 § JB). För att servitutet ska vara giltigt krävs det att avtalet har upprättats i skriftlig form av den tjänande fastigheten. Enligt 14 kap. 6 § JB har den härskande fastigheten skyldighet att vid utövandet av servitutet agera på ett sätt som inte medför att det tjänande fastigheten betungas mer än vad som är nödvändigt. Den härskande fastigheten ska vidare se till att inte orsaka onödig skada eller olägenhet. Enligt 14 kap. 7 § JB ska den som överskridit sin rätt eller åsidosatt sin skyldighet återställa eller ersätta skadan. Det är svårt att svara på din fråga utan att kunna beakta alla omständigheterna som är av intresse. Om vägen skadas av den ökande trafiken kan man tänka sig att markägaren i ditt fall inte uppfyller de kraven som ställs i 14 kap. 6 § JB och att markägaren därmed kan bli skyldig att återställa vägen eller ersätta skadan. Ägaren av den tjänande fastigheten får generellt sett finna sig i viss förändrad användning och kanske mer intensivt utnyttjande av servitutet. Det finns dock en övre gräns av vad man behöver tåla enligt 14 kap. 11 § JB, som säger att servitutet inte får belastas utöver vad som följer av avtalet till följd av en ändring i förhållandena. Jag har utgått från att det rör sig om ett servitut i din fråga. Det är svårt att besvara frågan utan att veta alla omständigheter, men utifrån den fakta som jag har fått och med utgångspunkt i att det rör sig om ett servitut är det troligt att jaktlaget får köra på din väg om markägaren har hyrt ut jakträtten till dem på ett lagenligt sätt. Om det medför betydliga skador eller olägenheter på vägen eller för din fastighet är markägaren skyldig att ersätta skadorna, alternativt återställa vägen. Jag hoppas att det var svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,