Användning av väg på annans fastighet utan servitut

2018-04-17 i Servitut
FRÅGA |Hej!Jag äger en fastighet som jag nyttjar som sommarstuga. För att komma till stugan måste jag köra på en väg, ca 500 m, som ligger på annans ägor. Jag har inte något servitut. Jag har nyttjat vägen sedan jag fick min fastighet 1991.Vägen nyttjas också av dess ägare samt av en annan jord-och skogsbrukare. Vidare nyttjas vägen av cyklister och mopedister för att komma till en närliggande badsjö. Några konflikter finns inte mellan nuvarande ägare och mig.Får jag använda vägen utan servitut och vem skall sköta om vägen. Får ägaren stänga av vägen?
Emilia Garpebring |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Utan ett servitut har du ingen rätt att använda vägen, utan det är upp till din granne om du får köra där eller inte. Även om du just nu har en god relation med din granne kan det vara en bra idé att försöka få till ett servitut så att du kan vara säker på att du får använda vägen även i fortsättningen.Det finns två typer av servitut – avtalsservitut och officialservitut.AvtalsservitutEtt avtalsservitut är, precis som det låter, ett servitut som upplåts genom avtal mellan fastigheternas ägare. Enligt 14 kap 1 § jordabalken kan ett sådant avtal upprättas om rätten för en fastighetsägare att få nyttja annans fastighet på visst sätt är ägnad att främja en ändamålsenlig markanvändning. Ändamålet måste också vara av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten (alltså den fastighet som genom avtalet får rätt att nyttja den andra fastigheten, vilken betecknas den tjänande fastigheten).Avtalet får inte innebära andra skyldigheter för den tjänande fastigheten än underhåll av det som avses med servitutet, i ditt fall vägen. Avtalas ingenting om vägunderhållet är det dock den härskande fastigheten som ska svara för att vägen hålls i dugligt skick.För att säkerställa att servitutet kommer gälla även mot en ny ägare av din grannes fastighet bör det skrivas in i fastighetsregistret. Detta görs genom ansökan till Fastighetsinskrivningen.OfficialservitutEtt officialservitut tillkommer genom förrättning av Lantmäteriet och detta görs enligt 7 kap 1 § fastighetsbildningslagen bara om det är av väsentlig betydelse för en ändamålsenlig användning av den härskande fastigheten. Finns ingen överenskommelse mellan fastighetsägarna får ett officialservitut inte innebära skyldighet för den tjänande fastigheten att underhålla det som avses med servitutet.Min rekommendationEftersom du och din granne verkar ha en bra relation rekommenderar jag att ni upprättar ett avtalsservitut som säkerställer din rätt att använda vägen. Då kan ni också avtala om hur ni vill fördela ansvaret för underhåll av vägen. Som sagt bör servitutet också skrivas in i fastighetsregistret. För närmare rådgivning eller hjälp med upprättande av avtalet är ni varmt välkomna att kontakta telefonrådgivningen eller Lawlines jurister.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar

Ingår sommarstugor i vägsamfällighet?

2018-04-07 i Servitut
FRÅGA |Hej!I en vägsamfällighet ingår de som bor permanent längs vägen men hur är det med sommarstugeboende?
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågor kring vägsamfällighet faller in under begreppet samfällighetsföreningar och inrättas och regleras av Lantmäteriet. VägsamfällighetEn vägsamfällighet bildas genom en anläggningsförrättning och bildningen av en sådan förrättning regleras i Anläggningslagen (AL). En bildning av vägsamfällighet ska registeras i fastighetsregistret med en egen registerbeteckning och det ska det registeras vilka fastigheter som ingår i denna vägsamfällighet samt hur vägen ska skötas och underhållas. Vilka har andelar i en vägsamfällighet?Huruvida man ingår i vägsamfälligheten avgörs av äganderätten till den fastigheten du äger. Om din fastighet är belägen eller beroende av just denna väg är ingår den troligtvis i samfälligheten. När en fastighet som är med i samfälligheten byter ägare övergår andelen automatiskt i vägsamfälligheten till den nya ägaren. Vid köpet av din fastighet har du med stor sannolikhet automatiskt gått med i denna samfällighet, det betyder även att du blivit bunden av de bestämmelser som inrättades vid bildningen av vägsamfälligheten. Ingår din sommarstuga i vägsamfälligheten?En vägsamfällighet är registrerat i fastighetsregistret och där framgår det vilka fastigheter som har andelar i denna samfällighet. Jag rekommenderar dig att kontakta Lantmäteriet och fråga om just din fastighet ingår i denna samfällighet. Lantmäteritets kontaktuppgifter hitta du här.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vem ska betala hur mycket och hur utformas ett avtal vid servitut?

2018-03-20 i Servitut
FRÅGA |Hej,Vi ska ingå avtal om nyttjande av avloppsbrunn med grannfastigheten (fastigheten är sedan begynnelsen inkopplad på avloppsbrunnen). Vi nyttjar fastigheten som sommarbostad 2 månader per år. Det finns ett muntligt avtal om att ersättning ska utgå till "tjänande fastighet" för dessa två månader. Hur ska avtalet formuleras samt kostnader för nyttjandet fördelas?
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtalets utformandeEtt servitut kan bildas på olika sätt. Det finns dels avtalsservitut, dels officalservitut. Officialservitut bildas vid lantmäteriförrättning, vilket är mer komplicerat än avtalsservitut och kostar pengar. Servitut ska bildas vid en förrättning om servitutet är av väsentlig betydelse för fastighetens möjlighet att fungera. Ni inleder en förrättning genom att ansöka om det hos Lantmäteriet. Om ni väljer att bilda ett avtalsservitut görs det enligt reglerna i 14 kapitlet jordabalken (här) och innebär alltså ett frivilligt skriftligt avtal mellan berörda parter. För att bilda servitut tas hänsyn till om det är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning och att ändamålet är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten. Jag kan dock inte mer ingående förklara hur ett avtal ska utformas. Vill ni dock ha hjälp me datt upprätta ett avtal, rekommenderar jag att du kontaktar våra jurister på info@lawline.se.Fördela kostnadernaHur fördelningen ska se ut är beroende av omständigheterna från fall till fall. Som utgångspunkt bör dock gälla, att det är oskäligt att ägaren till den härskande fastigheten ska betala för mer än vad denne nyttjar. Det är även oskäligt att ägaren till den tjänande fastigheten ska stå för hela kostnaden. Som exempel kan sägas, eftersom ni är två familjer, att om ni tillbringar två månader år i huset och den andra familjen tillbringar ett år i sitt hus, är det totalt 14 månader. Detta resulterar i att 2/14 är 14,3 %. Uträkningen beror dock på hur länge den andra familjen bor i sitt hus, om de är fler etc. Att ni tillhandahåller ca 14 % bör alltså vara rimligt, i relation till ovanstående.Lantmäteriet är ansvarig myndighet rörande servitut och jag rekommenderar dig att kontakta myndigheten om Du och ägaren av den tjänande fastigheten inte lyckas komma fram till en lösning på egen hand.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Vad betyder "begagna" och "vägändamål" i servitut?

2018-03-14 i Servitut
FRÅGA |Hej!Vi har lite problem med vår granne. Det ligger ett servitut över våra tomter, jag måste använda delen av vägen på hennes tomt för att ta sig till vår fastighet och hon får köra över min tomt för att ta sig till ängen som hon äger bakom vårt hus. I det gamla servitutet från början av 60-talet står det "Med området följer rätt att begagna en över ****:1 gående väg till 2,5 meters bredd såsom utfartsväg. Med stamfastigheten följer rätt att begagna ett 2,5 meter brett markområde över det avstyckade området för vägändamål."Hon tolkar detta som att man endast få gå till fots på vägen, men det gör inte jag. Vi måste väl endå ha rätt att köra bil upp till vår tomt? MVH
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ordet "begagna" är endast synonymt för, exempelvis, orden nyttja, bruka, använda. I en dom från Mark- och miljööverdomstolen 16/11-2017 (mål nr. 4414-17), framgår att vägändamål anses vara "biltrafik". Ni får alltså nyttja servitutet, såtillvida att ni kan köra bil på vägen.Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!Vänligen

Användning av annans väg utan servitut

2018-04-15 i Servitut
FRÅGA |Hej! Vi köpte ett hus i höstas där våran väg går runt vår gård eller hur man ska säga, har alltså 2 uppfarter och båda ligger på våran tomt. Våran granne åker till sin gård via ena uppfarten, inget emot det så men det finns inget servitut. Eftersom det inte finns servitut, skulle då vi kunna hindra grannen att åka där då? Eller skulle vi kunna kräva något av grannen för att han får åka där?
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis kan det konstateras att servitut utgör en form av nyttjanderätt. Ett servitut innebär en rätt för en fastighet att på ett visst bestämt sätt använda en annan fastighet. Ett servitut kan innebära en rätt för en fastighet att använda en annans fastighets väg. I det fall du beskriver så finns inget servitut och därmed har din granne inte någon rättighet att använda vägen som är belägen på er fastighet.Upprätta ett avtalsservitutI ert fall kan det bli aktuellt att upprätta ett avtalsservitut. Ett avtalsservitut bildas genom upprättande av ett avtal mellan fastigheternas ägare. Om det är ägnat att främja en ändamålsenlig markanvändning får ett avtalsservitut upprättas. (14 kap 1 § 1 st jordabalken) Sådana servitut får endast avse ändamål som är av stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten (i detta fall er grannes fastighet) och får inte förenas med skyldighet för ägaren av den tjänade fastigheten (i detta fall er fastighet) att fullgöra annat än underhåll av väg, byggnad eller annan anläggning som avses med servitutet. (se 14 kap. 1 § 2 st jordabalken)Ett avtalsservitut kan och bör skrivas in i fastighetsregistret. Genom en sådan inskrivning kan man säkerställa att servitutet kommer gälla även mot en ny ägare till den tjänande fastigheten.Vägservitutet kan innebära skyldigheter för den tjänande fastigheten att sörja för att vägen underhålls och är duglig. Om ingenting är avtalet gäller emellertid att den härskande fastigheten ska se till att vägen hålls i sådant skick att skada eller olägenhet inte uppstår. (14 kap 1 § 2 st jordabalken) Det är även möjligt att avtala om en skälig ersättning för upplåtelsen av servitutet.Mitt råd är att upplysa er granne om att det krävs ett avtalsservitut för att han/hon ska ha rätt att nyttja vägen. Eftersom det utifrån omständigheterna i frågan kan utläsas att det är grannens enda möjlighet att ta sig till sin fastighet, är det troligtvis mycket angeläget för honom/henne att upprätta ett servitut, inte bara för att det möjliggör för honom/henne att nyttja vägen utan även för att det är en fördel att förhållanden som det aktuella är reglerade vid en eventuell försäljning.Hjälp att upprätta ett avtalEtt avtalsservitut ska upprättas i enighet med reglerna i 14 kap jordabalken. Om ni vill ha hjälp att upprätta ett avtal och/eller få ytterligare rådgivning rekommenderar jag att ni tar kontakt med våra jurister på Lawline. - Boka tid med en jurist för 1699 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Blockering av servitut

2018-03-21 i Servitut
FRÅGA |Hej, jag har servitut på en väg som går fram till min fastighet. Nu har markägaren plogat upp en halvmeter hög snövall så jag inte kommer in eller ut på vägen till mitt hus. Min tomt börjar c:a 100m från vägens början så det gäller inte min infart. Jag sköter plogning själv på vägen men ibland hinner jag inte före fastighetsägaren. Vad gäller, tacksam för svar? Har han rätt att blockera "min väg"?
Natasha Fathifard |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid servitut används två begrepp, tjänande och härskande fastighet. Den tjänande fastigheten är den som upplåtit servitutet till dig. Med andra ord är du den härskande fastigheten som har en rättighet på den andres fastighet. Utgångspunkten är att den tjänande fastigheten har skyldigheten att underhålla vägen enligt 14:1 2 st JB. Däremot kan det ha varit så att ni avtalat om att du ska underhålla vägen. Den tjänande fastigheten har ej rätt att blockera servitutet och det lättaste vore om du talar om det för den tjänande fastigheten och möjligen skriver ett avtal om vem/åt vilket håll snön ska plogas.Hoppas du fått svar på din fråga! Återkom gärna om du har fler frågor!

Vägservitut

2018-03-15 i Servitut
FRÅGA |Jag har nyttjanderätt på en enskild väg. Vem ska underhålla den? är det jag som inte äger vägen eller är det den som äger vägen?
Linnéa Carnrot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör nyttjanderätt av enskild väg, vilket brukar betecknas för "servitut". Regler kring servitut återfinns i 14 kap JB.När det gäller servitut brukar två centrala begrepp definieras; den tjänande fastigheten och den härskande fastigheten. Den tjänande fastigheten är den som äger vägen och således upplåtit servitut. Ni, som har nyttjanderätt av den enskilda vägen, brukar benämnas vid den härskande fastigheten. För att ert servitutsavtal ska vara giltigt krävs bl.a. ett skriftligt avtal mellan den härskande och den tjänande fastigheten. Jag utgår dock ifrån att avtalet mellan er är giltigt. Vad gäller underhållet av vägen beror detta på vad ni har avtalat om i servitutsavtalet. Jag skulle därför råda dig till att fråga ägaren av den tjänande fastigheten för att ta reda på detta. Det ska dock tilläggas att utgångspunkten är att den tjänande fastigheten har skyldighet att underhålla vägen (14 kap 1 § 2 st JB). Men om detta anses som särskilt betungande för den tjänande fastigheten kan det vara så att ni avtalat om att underhållet istället skall skötas av den härskande fastigheten (14 kap 6 § 2 st JB).Sammanfattningsvis är det alltså den tjänande fastigheten som ska stå för underhållet när det gäller vägservitut., om inte någon annan omständighet framkommer i servitutsavtalet. Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan en markägare till en tjänande fastighet bryta mot ett vägservitut genom att anlägga nya vägar?

2018-03-12 i Servitut
FRÅGA |Få en exploatör/markägare göra intrång på ett officialservitut genom att gräva bort en väg och anlägga egna vägar utan en förettning har gjorts! Det medförde för våran fastighet och dess servitut att vi inte hade framkomlighet till våran fastighet och våra verksamheter!
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Avtalsservitut och officialservitutAvtalsservitutet och officialservitutet skiljer sig åt en aning. I allt väsentligt handlar skillnaderna om hur servitutet skapas och hur det upphör. Om det inte avtalats mellan ägaren av den tjänande fastigheten och ägaren av den härskande fastigheten så får officialservitutet inte innefatta en skyldighet för den tjänande att underhålla anläggningen som avses med servitutet (i ert fall vägen). Detta framgår av fastighetsbildningslagen 7 kap. 1 §.Rättigheter och skyldigheter enligt servitutetÄven om ett officialservitut inte nödvändigtvis innehåller en skyldighet för den tjänande fastighet att underhålla servitutet, gäller dock rättigheterna som servitutet medför för båda parterna. Rättigheterna för den härskande fastigheten enligt servitutet innebär skyldigheter för den tjänande fastigheten. Dessa rättigheter brukar oftast manifesteras i avtalet eller överenskommelsen mellan ägarna av de båda fastigheterna. Eftersom jag inte vet hur överenskommelsen ser ut så kan jag inte svara på några frågor om överträdelser av något villkor i er överenskommelse.Däremot kan den minsta nämnaren vad gäller rättigheter och skyldigheter sägas vara att servitutet ska kunna användas för att fylla sitt syfte. Officialservitut kan inte sägas upp av parterna utan att en förrättning genomförs, precis som du skriver. Så länge servitutet gäller innebär det rättigheter och skyldigheter som ska respekteras av båda parter. När ägaren till den tjänande fastigheten gräver bort vägen som utgör servitutet och sedan anlägger nya vägar så är det uppenbart att syftet med servitutet inte tillgodoses och att er fastighet lider skada av detta. Respekteras inte servitutet kan skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen 2 kap. 1 § komma att bli aktuellt, om inte ersättningsfrågor reglerats i er överenskommelse(ifall ni har en sådan).Det går även att dra paralleller till reglerna i jordabalkens 14 kap (som å ena sidan behandlar rättsförhållandet mellan de två fastigheterna i servitutsförhållandet, men som å andra sidan bara avser avtalsservitut, och då alltså inte officialservitut). Dessa bestämmelser reglerar bl. a ansvar för överträdelser av servitutsavtalet och det fungerar bra att ta ledning i dem för att komma fram till en rimlig ansvarsfördelning vad gäller skyldigheter i förhållande till servitutet. I jordabalken 14 kap. 7 § framgår att i den mån "ägaren av någondera fastigheten åsidosatt sin skyldighet, åligger det honom att återställa vad som rubbats eller fullgöra vad som eftersatts och att ersätta skada". Detta skulle i ert fall innebära att den tjänande fastigheten (dvs markägaren) skulle vara tvungen att återställa er rätt enligt servitutet och ersätta den skada rubbandet av servitutet medfört för er fastighet (läs: er verksamhet). Min rekommendationMin rekommendation till er är att skriva ett kravbrev till den tjänande fastighetens ägare där ni klargör att de bryter mot det upprättade servitutet, som deras fastighet är bunden till, eftersom ni inte kan använda er fastighet (och därigenom er verksamhet), och att de genast ska vidta rättelse för att upprätthålla servitutet enligt den förrättning som gjorts. Det finns också möjlighet för er att kräva skadestånd för den eventuella skada deras agerande inneburit för er verksamhet. Detta kan också användas som ett påtryckningsmedel; ju längre de väntar med/vägrar att upprätthålla servitutet, ju större skador ådrar ni er i verksamheten som de blir ersättningsskyldiga till.Jag hoppas svaret varit till hjälp. Om ni har några frågor eller om det finns andra oklarheter, var vänlig kontakta mig på lucas.cyren@lawline.se.