Kan jag bli skyldig att betala fast jag inte har skrivit på kontraktet?

2019-08-17 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, jag ansökte tidigare till en studentbostad av ett bostadsfastighetsbolag och då gjorde jag intresse anmälan på några lägenheter, efter ett tag fick jag ett mail då jag skulle välja om jag fortfarande vill ha bostaden och då kunde man välja ja eller nej på deras hemsida. Jag valde ja på hemsidan, men efter det tänkte jag att jag bör läsa på om företaget innan jag skriver på kontrakt. Då insåg jag att det inte var för mig, några dagar senare ringde dom mig och frågade om jag ville ha en lägenhet, jag tackade då nej. Nu har jag fått ändå fått ett mail av dom där dom vill att jag ska e-signera. Kan jag bli skyldig att betala fast jag inte har skrivit på kontraktet? Jag mailade direkt och sa att jag redan har sagt nej och inte vill ha lägenheten.
Amanda Blomberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser om hyra finns i 12 kap. jordabalken (JB).Av din fråga så tolkar jag det som att det fråga om en hyresvärd, som är ett företag, vilken hyr ut studentbostäder. Det tillvägagångssätt som du beskriver är gängse för hyresvärdar. Efter en intresseanmälan så blir man kontaktad för att bekräfta om man vill ha lägenheten eller ej. Ett hyresavtal kan ingås muntligen, men ofta använder sig hyresvärdar av skriftliga hyresavtal. Se liknande Lawline-fråga här. Oftast så brukar hyresvärdar betrakta att avtal har ingåtts först när avtal har signerats.Att du valde ja på deras hemsida bör endast betraktas som en intresseanmälan gällande bostaden. Det efterföljande telefonsamtalet mellan dig och hyresvärden medförde att du tackade nej till bostaden. Att du sedan har fått ett mejl där de vill att du ska e-signera medför inte att du har blivit bunden ingå ett hyresavtal. Av vad du beskriver i din fråga så har du agerat korrekt, genom att mejla dem för att bekräfta att du tackade nej till lägenheten. Du kan alltså inte bli skyldig att betala då inget hyresavtal har ingåtts, vare sig muntligen (via telefon) eller skriftligen (eftersom du inte e-signerat).Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har fler funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

När kan hyresvärden säga upp vår lokalhyra?

2019-08-10 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag har ett hyreskontrakt på en industrifastighet som löper ut den sista juni 2021. Gällande punkten uppsägning/förlängning står det i hyresavtalet att uppsägning av kontraktet ska ske minst 9 månader före den avtalade hyrestidens utgång annars förlängs kontraktet med 3 år. Min fundering är om detta även gäller hyresvärden, dvs kan hyresvärden säga upp hyresavtalet med hänvisning till denna punkt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningMellan dig och hyresvärden är bestämmelserna i 12 kap. Jordabalken (JB) tillämpliga. Bestämmelserna är tvingande till hyresgästens fördel och det kan inte avtalas om mindre förmånliga regler än vad som följer av lagen, om inte annat uttryckligen anges (12 kap. 1 § femte stycket JB). Enligt 12 kap. 4 § andra stycket JB är uppsägningstiden för en lokal nio månader om hyrestiden är längre än nio månader. Ni har inte avtalat något som strider mot lagen varför uppsägningstiden om nio månader är giltig. Ett avtal som ert, att om uppsägning inte sker nio månader för den avtalade tidens utgång förlängs det med viss tid, t.ex. tre år, är vanligt och helt i sin ordning. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen måste uppsägning ske i rätt tid antingen av hyresvärd eller hyresgäst, eller någon som är behörig att företräda dem. I ert fall innebär det att även hyresvärden kan säga upp hyresavtalet nio månader i förväg.Som lokalhyresgäst kan du däremot ha ett indirekt besittningsskydd om ni inte avtalat bort det (jfr 12 kap. 56-60 § JB). Det indirekta besittningsskyddet träder i kraft efter att hyresförhållandet varat nio månader. Det indirekta besittningsskyddet innebär att du som hyresgäst kan få ersättning av hyresvärden för den ekonomiska förlust du förorsakas på grund av att hyresförhållandet upphör. Det indirekta besittningsskyddet ger däremot ingen rätt till förlängning av hyresavtalet, som exempelvis en hyresgäst av bostadslägenhet har. En hyresvärd är ersättningsskyldig till lokalhyresgästen om ingen av de besittningsbrytande grunderna i 12 kap. 57 § JB är uppfyllda:- Hyresgästen har misskött sig i så hög grad att det inte är skäligt att hyresförhållandet förlängs. - Huset ska rivas eller i stor omfattning byggas om och hyresgästen anvisats en godtagbar ersättningslokal (det behöver inte vara samma hyresvärd för ersättningslokalen) - Huset ska rivas eller i stor omfattning byggas om och det finns en rivningsklausul alt. en ombyggnadsklausul i hyresavtalet. Klausulen får inte vara äldre än fem år när rivningen eller påbyggnaden ska påbörjas. - Hyresvärden i annat fall har befogad anledning att upplösa hyresförhållandet. - De hyresvillkor hyresvärden kräver för att förlänga avtalet är skäliga och stämmer överens med god sed i hyresförhållanden.Om ingen av de besittningsbrytande grunderna är uppfyllda ska hyresvärden betala ersättning med ett belopp som motsvarar en årshyra för lokalen enligt det uppsagda hyresavtalet. Om hyresgästen på grund av att hyresförhållandet har upphört har förorsakats en förlust som är större än så, ska hyresvärden i skälig omfattning ersätta hyresgästen även för den förlusten (12 kap. 58 b § JB).Som svar på din fråga innebär det att hyresvärden kan säga upp er som hyresgäst om så sker nio månader i förväg. Däremot har ni som lokalhyresgäst ett indirekt besittningsskydd efter att hyresförhållandet varat nio månader om ni inte avtalat bort skyddet. Skyddet innebär en rätt till ekonomisk kompensation vid uppsägning av er.Om något är oklart eller du behöver ytterligare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När får hyresvärd utfärda förbud mot husdjur i lägenhet?

2019-07-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Vi undrar vad som skulle hända om vi får husdjur trots att det står i vårt hyresavtal att man får inte ha djur i lägenhet. Skulle vår hyresvärd kunna inte ge tillbaks vår deposition eller säga upp kontraktet direkt? Tack för svaret!
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det gäller en andrahandsuthyrning av lägenhet och att ni är andrahandshyresgäster.Förbud mot husdjur i lägenhetFör att en avtalsbestämmelse gällande förbud mot husdjur i lägenheten skall vara giltig krävs att hyresvärden har sakliga skäl för förbudet. Sakliga skäl kan till exempel vara att det bor personer med allergi i huset eller att du hyr lägenheten möblerad. Om det inte finns några sakliga skäl för förbudet finns inget hinder för er att ha husdjur i bostaden.Rättsliga verkningarOm det däremot föreligger sakliga skäl för förbudet, exempelvis att lägenheten ni hyr är möblerad, skulle det ses som ett åsidosättande av en avtalsenlig skyldighet att ha husdjur i lägenheten. Detta kan medföra att du som hyresgäst blir av med ditt kontrakt. Depositionen krävs det dock ytterligare skador för att hyresvärden ska ha rätt att hålla inne, för att det ska vara möjligt ska ni ha orsakat skador i lägenheten, som inte är att anse som normalt slitage. Det är dessutom hyresvärden som har att bevisa att det är ni som orsakat skadorna under hyrestiden.Om ni har ytterligare frågor är ni varmt välkomna att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Vilken uppsägningstid gäller för vårat hyresavtal?

2019-07-22 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag hyr en bostad och blev uppsagd 2019-06-11 av hyresvården. Det är ju tre månaders uppsägningstid vid dennes uppsägning så jag behöver veta när jag måste flytta ut. Kontraktet är ålderdomligt och hon hyr ut en lägenhet som rum (om det spelar ngn roll). Kan jag säga upp kontraktet i min tur under uppsägningstiden?Detta är formuleringen i kontraktet:Kontraktet kan av hyresgästen sägas upp att upphöra vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter 1 månad från uppsägningen. Hyresvärden kan, om hyresrätten inte är förverkad, säga upp kontraktet att upphöra vid det månadsskifte som inträffar tidigast 3 månader från uppsägningen.Skötsam hyresgäst
Fredrik Rising |Jag förstår att det är besvärligt med uppsägningstider hit och uppsägningstider dit.I mitt svar utgår jag från att din hyresvärd äger en bostadsrätt och därför hyr ut en bostadslägenhet till dig, se 1 § Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad. (Förmodligen tillämplig). Enligt denna lag föreskrivs samma uppsägningstider som framgår i ert kontrakt, nämligen 1 månad för det fall hyresgästen säger upp hyresavtalet och 3 månader för det fall hyresvärden säger upp hyresavtalet, se 3 §. Ert hyresavtal kan därför ses som ett förtydligande för dig och din hyresvärd. I din fråga så skriver du att hyresvärden sade upp ert hyresavtal FÖRST, det vill säga den 11 juni 2019. Det innebär att ert hyresavtal upphör att gälla den 30 september 2019. Med andra ord kommer det bli en uppsägningstid på 3 månader. Det gäller oavsett om du, som gensvar till hyresvärdens uppsägning, i din tur säger upp ert hyresavtal. Och eftersom uppsägningstiden på 3 månader gäller så har du en skyldighet att betala hyran för juni, juli, augusti och september.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

När blir ett hyresavtal juridiskt bindande?

2019-08-13 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Vet ej om jag skriver till rätt. Men har en fråga angående när ett kontrakt är bindande.Ska hyra ett rum och bli inneboende. Då hyresvärden och jag har utformat ett kontrakt som hon skickade till mig på mailen där jag skickade tillbaka svar och godkände vårat kontrakt. Sedan står det även i kontraktet att det ska börja gälla så fort jag har betalt in depositionen. Räcker detta för att det ska vara bindande eller kräver alla former av kontrakt en påskrift från båda parter?Tacksam för svar
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om hyreskontraktet måste undertecknas av båda parter för att bli juridiskt bindande eller om det räcker med att du har godkänt kontraktet. Formkrav för hyresavtal Det finns inga formkrav för hur ett hyresavtal ska upprättas. Det här innebär att det är upp till dig och hyresvärden att komma överens om hur avtalet ska upprättas och när det ska bli bindande. Det som är avgörande är den gemensamma partsviljan, det vill säga vad ni har kommit överens om ska gälla i ert fall. Undantaget är om du eller hyresvärden har begärt att ett skriftligt hyresavtal ska upprättas (12 kap. 2 § första stycket jordabalken). Om så är fallet, måste ett skriftligt hyresavtal utformas. Det här innefattar däremot inget krav på att det skriftliga avtalet ska undertecknas. När är hyresavtalet juridiskt bindande i ditt fall? I din fråga framgår det att hyresvärden har skickat ett skriftligt hyresavtal till dig på mejl och att du därefter har godkänt det genom ditt svar tillbaka. Frågan som nu är av intresse är huruvida avtalsbundenhet har uppstått om du bara har godkänt hyresavtalet. Som regel gäller vid skriftliga avtal att båda parter ska underteckna avtalet för att det ska anses vara ingånget. Det här varierar emellertid i varje enskilt fall, beroende på vad respektive parter har avgett för viljeförklaringar. Har du och hyresvärden kommit överens om att hyresavtalet ska anses vara ingånget efter att du har godkänt avtalet, har den juridiska bundenheten uppstått efter ditt godkännande. Det räcker således med att du har godkänt hyreskontraktet, det behöver inte undertecknas av dig och hyresvärden för att bli bindande. Utöver att du har godkänt hyreskontraktet, behöver du också betala den depositionsavgift som hyresvärden kräver. Detta eftersom det framgår i hyreskontraktet att det ska börja gälla först när depositionsavgiften har erlagts. Sammanfattningsvis, beror den juridiska bundenheten på vad du och hyresvärden har kommit överens om ska gälla i ert fall. Ett kontrakt behöver inte undertecknas av båda parter för att bli juridiskt bindande. Utifrån angivna omständigheter i frågan tyder det på att ni har kommit överens om att hyreskontraktet ska bli bindande när du har godkänt kontraktet och betalat depositionsavgiften. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Kan man ångra ett ingånget hyresavtal?

2019-07-31 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Min vän skrev tyvärr på ett kontrakt gällande hyresavtal för en lokal för typ 4 dagar sedan.Nu har han tänkt igenom det och har ångrat sig men motpartern vill absolut inte gå med på att han ångrar sig och de säger att han måste säga upp avtalet som har en 3månaders uppsägning.Kan han inte på något sätt ångra sig?Med vänliga hälsningar
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudprincipen i svensk rätt är att avtal ska hållas, vilket innebär att man inte har någon rätt att ångra ingångna avtal. Vissa undantag finns när det gäller hyra, till exempel då lägenheten blir förstörd innan tillträdesdagen (12 kap. 10 § jordabalken). Det finns dock inget undantag för när man ångrar sig. Din vän måste därför tyvärr iaktta uppsägningstiden.Vänligen,

Hyresgästs rätt till ersättning på grund av råttor i källarförrådet

2019-07-26 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, jag har en fråga angående skadedjur i hyresförening. Vi blev innan sommaren meddelade om att vi har problem med råttor i vårt källarutrymme och bostadsföreningen uppmanade oss att inte gå ner i källarutrymmet innan problemet var löst. Detta gjorde bland annat att jag var tvungen att köpa nya grejer eftersom jag inte kunde hämta det jag behövde från mitt förråd. Jag fick också reda på att personer i huset har meddelat föreningen om problemen med råttorna nästan ett år innan de gick ut med information angående problemet men det har alltså inte gjort något åt detta eller meddelat oss som bor där om problemet under väldigt lång tid. Det jag undrar över är om föreningen kan krävas på ersättning för de saker vi inte har kommit åt i våra förråd under perioden samt de saker som eventuellt har blivit förstörda av råttorna?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Hyresvärden har ett ansvar för att åtgärda problem med ohyraHyresvärden har ett ansvar för att hålla lägenheten och tillhörande utrymmen i sådant skick att de är full brukbara för de avsedda ändamålen (12 kap 9 § jordabalken och 12 kap. 15 § jordabalken).Till reglerna om hyresvärdens vårdplikt hör att hyresvärden ska förhindra att ohyra förekommer och åtgärda problem som väl har uppstått (12 kap. 17 § jordabalken).Det är vårdslöst av hyresvärden att inte åtgärda problemen i god tidUppkommer det en skada eller brist på lägenheten eller biutrymmen som ett källarförråd, har hyresgästen rätt till ersättning för skador som beror på hyresvärdens försummelse (12 kap. 11 § jordabalken och 12 kap. 16 § jordabalken). Som skador räknas person- och sakskador men även förmögenhetsskador som flyttkostnader eller kostnader för dubbelt boende.Att det har förekommit råttor i källaren är att betrakta som en skada eller brist i lägenheten. Hyresvärdens ansvar sträcker sig dock inte längre än att åtgärda problemen och ge hyresgästerna en hyresnedsättning. Vad gäller skadestånd är hyresvärden bara skyldig att ge ut ersättning för sådana skador eller brister som beror på hyresvärdens försummelse. Enbart förekomsten av råttor eller annan ohyra i hyreshuset innebär inte att hyresvärden har varit vårdslös på ett sådant sätt att denne riskerar att bli ersättningsskyldig. Däremot kan en hyresvärd vara att betrakta som vårdslös om hyresvärden har känt till eller borde ha känt till bristen, och inte i god tid vidtagit åtgärder för att avhjälpa felet utan låtit lång tid passera.Att hyresvärden fick reda på förekomsten av råttor för nära ett år sedan, och inte förrän nu har börjat försöka komma till rätta med problemen, talar starkt för att hyresvärden har varit vårdslös. Hyresvärden kan därför bli ersättningsskyldig för skador som uppstår på grund av råttorna.Vad du kan få ersättning förAtt hyresvärden har väntat så pass länge kan innebära att råttorna har blivit fler och problemen större. Det innebär också att hyresvärdens försummelse kan ha orsakat exempelvis större skador på egendom som kan ha uppstått på grund av råttorna. Hyresvärden ska därmed ersätta skador på egendom som har orsakats av råttorna.Svaret är inte lika enkelt vad gäller att du har varit tvungen att köpa nya saker på grund av att du inte har kunnat komma in i källaren. Du har visserligen fått en merkostnad, som beror på ohyran, men det är inte säkert att det beror på hyresvärdens försummelse. Som sagt ovan innebär enbart förekomsten av ohyra inte att hyresvärden kan bli ersättningsskyldig för det, utan det krävs att hyresvärden har varit vårdslös eller försumlig. Att hyresvärden uppmanar hyresgästerna att inte gå in i källaren under en viss tid innebär inte nödvändigtvis att hyresvärden har varit försumlig, eftersom det snarare är en rimlig början i ett försök att förhindra att problemet med råttorna sprids. Hyresvärden hade troligtvis valt att "stänga av" källaren även i det fall hyresvärden gjorde det så snart denne fick reda på problemen. Däremot kan det vara försumligt i det fall hyresvärden fortsätter dra ut på tiden och inte snarast inleder arbeten med att sanera källarförrådet. Om källarförrådet är fortsatt stängt under en lång tid i onödan kan hyresvärden blir ersättningsskyldig om hyresgästerna inte rimligen kan ta sig in.Det kan dock tilläggas att om hyresvärdens passivitet har orsakat att problemen blivit större, och på grund av det har behövt stänga av källaren, eller stänga av den längre tid än om hyresvärden hade åtgärdat problemen direkt, har hyresvärden varit försumlig så att denne kan bli ersättningsskyldig. Hyresvärden kan då behöva ersätta nödvändiga merkostnader du har haft på grund av att du inte har kommit in i källaren.Du har rätt till hyresnedsättningUtöver eventuellt skadestånd kan du som hyresgäst ha rätt till nedsättning av hyran. För den tid lägenheten eller biutrymmen är i bristfälligt skick har hyresgästen rätt till en skälig nedsättning av hyran (12 kap. 11 § jordabalken och 12 kap. 16 § jordabalken). När det förekommer råttor i lägenheten brukar hyran kunna sättas ned med 25 procent. Det gäller oavsett om problemen med råttorna beror på hyresvärdens försumlighet eller inte. För att ha en sådan rätt krävs normalt att hyresgästen har påtalat bristen för hyresvärden och inte utan protest har betalat in hyran.SammanfattningHyresvärden har ett ansvar för att åtgärda problemen med råttorna. Eftersom hyresvärden har vetat om problemen i nästan ett år utan att göra något, har hyresvärden varit vårdslös. Hyresvärden kan därför bli skadeståndsskyldig. Hyresvärden ska ersätta skador på egendom som har orsakats av råttorna. Vad gäller att du har behövt köpa nya saker på grund av att du inte har kommit in i lägenheten, kan hyresvärden behöva ersätta kostnader för sådant som har varit nödvändigt att köpa som en följd av att hyresvärden inte har åtgärdat problemen i god tid, till exempel på grund av att problemen med råttorna har blivit större på grund av hyresvärdens passivitet. Utöver detta har du rätt till en hyresnedsättning med cirka 25 procent.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Inget skriftligt hyesavtal och hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet, kan jag lämna lägenheten utan uppsägningstid?

2019-07-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Hejsan Lawline!Befinner mig i ett ganska udda scenario just nu.Såhär ligger det till: Jag hyr just nu en lägenhet av en privathyresvärd.Jag hyrde i andrahand av min vän. Vi hade ett avtal att det var 3 månaders uppsägning av lägenheten.Sen efter ett tag så sade han upp sitt kontrakt så att jag skulle kunna ta över förstahandskontraktet på lägenheten. Min hyresvärd är inte den bästa, men kan mycket väl vara den sämsta. Har varit på han, försökt få kontakt att saker måste fixas i lägenheten, har en elkontakt som hänger utanför eluttaget, min golvvärme fungerar inte så på vintern så har jag c:a 13 grader inne hos mig. Samt att han svarar inte när man ringer, eller skickar sms. Har försökt fått han att komma ner och skriva kontrakt men han hittar på ursäkter eller svarar inte på det.Så min fråga lyder; Om jag hittar en ny lägenhet, kan jag bara lämna denna utan att behöva säga till i förväg?Jag menar jag har inget kontrakt på att jag ens bor här för att han aldrig kommer ner, och han fixar inte problemen i lägenheten heller.Tacksam för svarMvh,T
Lovisa Stenbacka |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om du kan lämna din hyreslägenhet utan att säga upp den, och huruvida det resulterar i påföljder eller ej. Regler om hyra finns i 12:e kapitlet Jordabalken. För att svara på din fråga behöver jag ta de frågor som aktualiseras i tur och ordning. Har det uppstått ett hyresavtal?Som jag förstår din fråga så har du tagit över ett förstahandskontrakt, men har inget skriftligt som styrker detta. Muntliga avtal är lika bindande som skriftliga, men skriftliga avtal är att föredra då det klargör vad som utgör avtalsinnehållet mellan parterna. Om det är så att du har pratat med hyresvärden och ni muntligt har kommit överens om att du i fortsättningen ska hyra direkt av honom, är det att tolka som att ett bindande avtal uppstått mellan er. Observera att hyresvärden inte kan skjuta på bundenheten genom att underlåta att tillhandahålla något kontrakt och undgå tillämpning av JB 12 kapitlet. Det tillämpas alltså ändå när muntligt avtal ingåtts. Då en utfästelse från en hyresgäst om att ingå ett hyresavtal är att betrakta som ett bindande åtagande (Erika P Björkdal, Hyra arrende, bostadsrätt, s 27). Det har med stor sannolikhet ingåtts ett hyresavtal mellan er. Det styrks även av att du, som jag tolkar din fråga, nyttjat lägenheten mot ersättning, vilket också är ett krav för att ett hyresavtal ska anses föreligga. Som huvudregel gäller hyresavtal på obestämd tid om inte annat har avtalats. Avtalet ska därmed sägas upp för att upphöra att gälla (12 kapitlet 3 §).Hyresvärdens underhållsskyldighet Uthyraren har en underhållningsplikt för att lägenheten ska hålla samma standard som vid hyrestidens början (P Björkdal, s 101). Lägenheten ska tillhandahållas i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, dvs att man ska kunna bo i den (12 kapitlet 15 § Jordabalken). Sedvanliga reparationer med anledning av lägenhetens försämring genom ålder och bruk, som t ex att hålla lägenheten varm och att åtgärda elfel omfattas av hyresvärdens underhållningsplikt (12 kapitlet 15 § 2 st Jordabalken och NJA 2002 s 378). Så till vida inget annat har avtalats. Att en lägenhet slits i viss utsträckning innan hyresvärden åtgärdar problemet är däremot något som hyresgäster får infinna sig i. Det krävs att det uppstår ett hinder eller men i nyttjanderätten, vilket utesluter bagatellartade avvikelser (Edling, Jordabalk (1970:994) 12 kap. 16 §, Lexino 2016-08-31). Enligt min mening är problemet med värmen som du beskrivit ovan inte en sådan avvikelse utan däremot något som hyresvärden bör åtgärda omgående då värme är en förutsättning för att man ska kunna bo i lägenheten (12 kapitlet 15 § 3 st Jordabalken). Om hyresvärden inte fullföljer sin underhållsskyldighet kan du som hyresgäst hyresnämnden ansöka hos hyresnämnden att hyresvärden ska avhjälpa bristen, ett s k åtgärdsföreläggande. I föreläggandet, som får förenas med vite, skall bestämmas viss tid inom vilken den eller de åtgärder som avses med föreläggandet skall ha vidtagits. Föreligger särskilda skäl, får tiden förlängas, om ansökan om det görs före utgången av den löpande tidsfristen (12 kapitlet 16 § Jordabalken). Uppsägning av hyresavtaletDu som hyresgäst får alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen.Uppsägningen ska vara skriftlig, men får vara muntlig om hyresvärden lämnar ett skriftligt godkännande av den (12 kapitlet 8 § Jordabalken).För att du ska kunna säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan krävs att bristen är av väsentlig betydelse (12 kapitlet 16 §). Då upphör avtalet genast att gälla och du behöver inte ta hänsyn till särskild uppsägningstid (12 kapitlet 6 § Jordabalken). Det är svårt att bedöma huruvida avtalet i ditt fall kan sägas upp med omedelbar verkan. Det ankommer på hyresnämnden att bedöma huruvida en sådan uppsägning kan vara giltig eller ej. Sammanfattning:För att det ska ske en giltig uppsägning och du därmed ska kunna lämna lägenheten utan påföljder, måste du först säga upp den. Jag rekommenderar dig dock att kontakta hyresnämnden för att få ett åtgärdsföreläggande. Förklara situationen, att du försökt ta kontakt med hyresvärden utan någon respons och att felen ej blivit åtgärdade. Hyresnämnden får sedan avgöra huruvida du kan säga upp lägenheten med omedelbar verkan på den grund att hyresvärden brustit i sin underhållsskyldighet, eller om du måste ta hänsyn till en uppsägningstid om 3 månader.Lycka till!Vänliga hälsningar,