Hur lång är uppsägningstiden för en inneboende i en villa

2019-10-13 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Sonen är inneboende i en villa där fastighetsägaren också bor. Ett tidsbegränsat avtal är skrivet men inget om uppsägningstid är där överenskommet. Han hyr ett rum+delar kök och bad med ytterligare en inneboende.Vad gäller vid uppsägning av bostaden? Hur lång uppsägningstid?Har tidigare läst någonstans att uppsägningstiden för den inneboende är endast 1 månad. Stämmer det?Mvh
Daniella Larsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag uppfattar det som att huset som din son bor i ägs av hyresvärden och att det inte gäller en hyresrätt. Vad gäller uppsägning av bostaden? Eftersom din son har ett tidsbegränsat hyresavtal, upphör avtalet att gälla vid hyrestidens utgång – alltså det datum som står i avtalet. Men hyresavtalet får även sägas upp innan denna tidpunkt (3 §. Lag om uthyrning av egen bostad). Hur lång är uppsägningstiden? Då detta gäller ett hyresavtal där hyresvärden äger villan så har din son och hyresvärden olika uppsägningstider. Din son, som är inneboende, har en månads uppsägningstid medan hyresvärden har tre månaders uppsägningstid (3 §. 2 st Lag om uthyrning av egen bostad). Är uppsägningstiden för inneboende en månad? Ja, det stämmer att uppsägningstiden för en inneboende är en månad. Med vänlig hälsning,

Vad gäller för uppsägningstid vid andrahandsuthyrning utan hyresvärdens samtycke?

2019-10-02 i Hyresavtal
FRÅGA |Jag och min vän hyr en studentlägenhet på 3 rum svart av en kille. Vi har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig 15/08-19 tom 14/8-20. På vårt kontrakt står det att uppsägningstid är 1 månad och kan meddelas den 1a eller 15e i månaden.Nu velar han om han ska ha tillbaka lägenheten och sa upp oss igår den 30/9 vid midnatt. Idag den 1/10 säger han att beroende på svaret på en jobbintervju som han får om två dagar beslutar han sig om vi är uppsagda eller inte.Vad gäller för oss i den här situation? Jag läste något om att vi ändå kanske kan ha 3 månader efter uppsägning på oss, men förstod inte det helt om det är applicerbart i det här fallet. Tacksam för svar!
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Denna fråga regleras i jordabalkens 12 kapitel. Lagen föreskriver att hyresavtal som löper mer än 9 månader alltid ska föregås med 3 månaders uppsägningstid, om inget annat är avtalat (12 kap. 4 § andra stycket 3 punkten JB). I och med att er hyresvärd sagt upp avtalet gäller det lagstadgade skyddet om 3 månader. Däremot är det värt att notera att lägenheten är upplåten utan hyresvärdens samtycke och således kan denne häva kontraktet omedelbart enligt 12 kap. 42 § JB. Ni är alltså inte "säkrade" tre månader på grund av detta. Som jag uppfattar din fråga har enbart hyresvärden varslat om att denne eventuellt tänker säga upp lägenheten. Det verkar framgå tydligt av kontraktet att er uppsägningstid löper från första eller femtonde varje månad. Således om er hyresvärd väntar med att säga upp er börjar er tid först löpa från och med den femtonde. Hoppas ni fick svar på er fråga,MVH

Att tänka på när man flyttar

2019-09-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag och min man ska nu flytta hem till min mor på obestämd tid. Hon äger en villa ensam. Vi ska skriva oss hos henne. Är det något vi bör tänka på? Vi adress ändrar och skriver på oss på hennes hemförsäkring. Något mer vi bör göra?
Kajsa Moss Bjerling |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Utifrån den informationen du ger kan jag faktiskt inte komma på så mycket mer ni behöver göra, men några saker du kan tänka på bara.Första steget blir som du säger att vända er till Skatteverket och ändra folkbokföringsadress för dig och din man via en flyttanmälan. Vissa som flyttar väljer också att betala för en extratjänst som kallas adressändring, utöver folkbokföringsändringen. På så sätt får man sin post eftersänd till sin nya adress och säkerställer att inget skickas till den gamla adressen. Myndigheter som t.ex. CSN eller Försäkringskassan uppdaterar sina adressregister utifrån folkbokföringen och deras post brukar oftast skickas rätt automatiskt, men andra företag kanske fortsätter skicka till den gamla adressen om du själv inte ringer och berättar att den har ändrats. Om man får de flesta räkningarna och annan viktig post via e-fakturor, autogiro eller e-mail är det kanske inte nödvändigt, men om man vet med sig att man brukar få sådant på posten kan det såklart vara en trygghet. Precis som du säger är det bra om ni kontaktar din mors försäkringsbolag, kanske behöver ni ändra hennes premie om ni eventuellt har med er saker som sammantaget är värda mer än vad hon har försäkrat.Om någon av er får något bidrag eller liknande från Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten kan det vara bra att se över om er boendesituation påverkar det. Det skulle t.ex. kunna vara om din mor får boendetillägg och ni två nu skulle räknas som inneboende.Till sist skulle jag vilja rekommendera att ni skriver ett avtal sinsemellan om vad ni kommit överens om angående eventuell betalning av hyra till din mor, andra löpande kostnader, vad som händer när ni vill flytta etc. Det är lätt att man struntar i det där när det gäller familj, men jag tror det kan vara bra att ändå få ner det på papper så att ni alla tre vet vad som gäller ifall ni i framtiden inte skulle komma överens. Jag hoppas mitt svar hjälp dig lite - även om du redan tänkt på det viktigaste! Lycka till med flytten!Med vänliga hälsningar,

Hur lång uppsägningstid gäller för en garageplats inomhus som hyrts i 14 månader?

2019-09-28 i Hyresavtal
FRÅGA |HejJag har en garageplats som jag har hyrt i 14 månader. Nu är platsen uppsagd på 3 månader. Avtalet är med bestämd tid med 3 månaders intervaller och 3 månaders uppsägning. Min fråga är, är det inte 9 månaders uppsägning när man hyrt i över 9 månader?
Ava Setayesh |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Olika regler gäller för parkeringsplats utomhus och parkeringsplats inomhus. Om det är en parkeringsplats utomhus klassas det som ett lägenhetsarrende och 8 kap jordabalken blir tillämplig. Om det är en parkeringsplats inomhus klassas det som hyra och 12 kap. jordabalken blir tillämplig.I ditt fall antar jag att parkeringsplatsen är inomhus. Hyresavtalet för parkeringsplatsen gäller för bestämd tid och ska därför sägas upp senast 9 månader i förväg om hyrestiden är längre än 9 månader och det är fråga om en lokal (12 kap. 4 § 2st p. 5 jordabalken). En garageplats är fråga om en lokal. Du har alltså helt rätt i det du säger, uppsägningen i ditt fall måste ske senast 9 månader innan.Hoppas du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig om du har fler frågor eller funderingar!Med vänliga hälsningar,

Kan man överlåta ett garage man hyr till någon annan?

2019-10-03 i Hyresavtal
FRÅGA |Bostadsrätt där innehavaren, moder, står för BR 100% och i egenskap av medlem i samma BRF hyr ett garage. Sedvanlig kö, garagen blir fria vid överlåtelser. Hemmavarande dotter har bott med modern i samma BR hela sitt liv (45år). Garagen nämns ej i stadgarna. Ej heller kösystem.Finns någon möjlighet för dottern att överta garaget? "Besittning"? Skriftliga avtal synes saknas, JB gäller.1, Moder överlåter BR till dotter 100%, dottern blir uppsagd från garaget (ej förväntat utfall)2, Moder överlåter 99%, behåller 1% (inga hinder i stadgar) inväntar dödsboets övertagande, dvs "ärva garage" med hänvisning till boendeförhållande likställigt makar under viss tid3, Dotter bor kvar orörda förhållanden, invänta dödsbo, respit tre år, därefter tvingas bort från garageKollision mellan BRL och JB, medlemmarnas rätt väger tyngre än den enskildes önskan om övertagande, problemet blir att det är den lokala styrelsen som får bära hundhuvudet för uppsägningen.Rättsfall? Hyresnämnd?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga ingår inte garagen i bostadsrätterna utan garage hyrs separat. Garagen är rent juridiskt att anse som en lokal som uthyres (till skillnad från om det endast hade varit en parkeringsplats då det hade rört sig om en nyttjanderätt). Jordabalkens (JB) regler är därför tillämpliga avseende garaget.För hyresavtal finns det inget formkrav, innebärande att ett avtal om hyra kan ingås såväl skriftligen som muntligen. Däremot ska hyresavtalet upprättas skriftligen om hyresvärden eller hyresgästen begär det (12 kap. 2 § JB). Ur bevissynpunkt är det alltid en god idé att upprätta hyresavtal skriftligen. Ett hyresavtal gäller för obestämd tid om inte annat avtalats (12 kap. 3 § JB). Som jag tolkar din fråga är det modern som hyr garaget. Däremot verkar inte garaget tillhöra bostadsrätten, varför garaget inte medföljer vid en överlåtelse av bostadsrätten. Därav är det egalt om modern överlåter 100% av bostadsrätten eller 99% av den; garaget medföljer oavsett inte. När det gäller överlåtelse av garaget är utgångspunkten att modern inte får överlåta det utan hyresvärdens samtycke (12 kap. 32 § JB). En hyresrätt kan detta till trots överlåtas i vissa fall; så är fallet om en hyresrätt tillagts en make eller sambo genom bodelning eller arvskifte, då har vederbörande rätt att träda i hyresgästen ställe. Bestämmelsen gäller dock endast när det avser hyresrätt till en lägenhet som varit avsedd att uteslutande eller huvudsakligen användas som gemensam bostad för hyresgästen och dennes make eller sambo (12 kap. 33 § JB). Då det i förevarande fall rör sig om en lokalhyra är undantaget inte tillämpligt och får inte överlåtas utan hyresvärdens tillstånd. Bestämmelserna om möjlighet att överlåta hyresrätt till en närstående gäller också endast när det rör sig om en bostadslägenhet (jfr 12 kap. 34 § JB). I 12 kap. JB finns i 56-60 § särskilda bestämmelser avseende lokaler. En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd, innebärande att en hyresgäst har rätt till skadestånd för den förlust hen lider på grund av en uppsägning (12 kap. 57 § JB). I det här fallet skulle det eventuellt kunna argumenteras för att 12 kap. 57 § p4 JB är aktuell för det fall att modern flyttar från bostadsrätten och då blir uppsagd från garaget, dvs. att hyresvärden har befogad anledning att upplösa hyresförhållandet. I en sådan bedömning får det göras en avvägning av om hyresvärdens skäl att säga upp garaget är starkare än hyresgästens intresse att behålla det. Sammanfattningsvis rör det sig i detta fallet om att dottern vill ta över garaget, inte en uppsägning. För en överlåtelse krävs hyresvärdens godkännande. Det kommer inte att göra någon skillnad om bostadsrätten överlåts till dottern då garaget inte medföljer bostadsrätten. Det är heller inte möjligt att "ärva" garaget då det rör sig om en lokalhyra. Om modern vill överlåta garaget till dottern bör hon i första hand vända sig till hyresvärden och ansöka om sådan överlåtelse. Går hyresvärden inte med på det kan hon vända sig till hyresnämnden. Dock är möjligheterna att få igenom det hos hyresnämnden sannolikt betydligt mindre än när det rör sig om en bostadslägenhet.Önskar du vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Uppsägning av hyresavtal och hyresbetalning

2019-09-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej, jag har en lägenhet som är uthyrd i andrahand.Uppsägningstiden är tre månader, om avtalet sas upp den 24 augusti så är hyresgästerna berättigade attbetala hyran till slutet av november. På avtalet betalas hyras den 25 varje månad?Jag är väldigt osäker och skulle behöva reda ut detta.Tack på förhand.Mvh
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår från att uppsägningstidens längd inte strider mot varken hyreslagen 12 kap JB (här) om lägenheten är en hyresrätt, eller lagen om uthyrning av egen bostad (här) om det är fråga om en bostadsrätt.Du skriver i din fråga att ni har avtalat om tre månaders uppsägningstid, vilket i regel innebär att den part som vill säga upp avtalet att upphöra att gälla kan gör det vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader. Detta innebär att om avtalet sades upp den 24 augusti löper uppsägningstiden till och med den 30 november. Denna period ska hyresgästerna således betala för. Hyra betalas i regel i förskott, vilket betyder att man betalar för november månad den 25 oktober.Vänligen,

Hyresgästens skyldighet att betala hyra för tid efter att hyresavtalet upphört

2019-09-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hejsan, jag sade upp min lägenhet hos hyresvärden både skriftligt och muntligt 14/8, uppsägningen gäller ju då från och med 1/9 så som jag förstått det.Nu har jag fått inbetalningskort ifrån min hyresvärd för följande inbetalningar : Förfallodatum i September (För oktoberhyra)Förfallodatum i Oktober (för novemberhyra)Förfallodatum i November (för decemberhyra)?November för december ska jag väl ändå inte betala?Om mitt sista utflyttningsdatum är sista november, som jag blivit lovad, och fått muntligt bekräftat till mig så kan ju inte jag förväntas betala någon annans hyra för december månad. Eller?Det är ju inte logiskt.. Så jag förtusätter att :November förfallo 29/11 (för decemberhyran) kan bortses från? Tack på förhand
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Din fråga är hyresrättslig och regler om hyra finns i 12 kap jordabalken (JB). Detta kapitel brukar kallas för hyreslagen. Din fråga går dock att besvara endast med hjälp av allmänna avtalsrättsliga principer. Du har sagt upp ditt hyresavtal, både muntligt och skriftligt, så att uppsägningen gäller från den första september. Din uppsägningstid är tre månader. Detta innebär att ditt avtal upphör att gälla den sista november. Du ska endast betala den hyra som avser tiden fram till den sista november. Detta medför att du inte behöver betala hyran som har förfallodag på den sista november och alltså avser hyra för december. Jag skulle anta på att du har fått de tre inbetalningskorten per automatik då det är vanligt att skicka ut tre inbetalningskort åt gången. Du behöver dock som nämnt inte betala decemberhyran och kan därmed bortse från detta inbetalningskort. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur lång är uppsägningstiden om detta inte nämns i avtal?

2019-09-27 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Vi har ett hyreskontrakt i ett fritidsboende fram till maj. På kontraktet står det inget om uppsägningstid. Hur lång är denna?
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om ni inte har avtalat om uppsägning och hyrestiden är över tre månader har ni tre månaders uppsägningstid. Detta enligt 12Kap 4§ Jordabalken. Med vänliga hälsningar,