Är det möjligt att säga upp hyreskontrakt redan efter 20 dagar?

2019-01-20 i Hyresavtal
FRÅGA |Uppsägningstid enligt privatuthyrningslagenJag hyr ut en lägenhet i min villa. I hyreskontraktet står att hyresgästen hyr tills vidare. Redan efter 20 dagar visar det sig att hyresgästen är mycket otrevlig. Kan jag säga upp hyresgästen efter en så kort tid?
Erik Bengtsson | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inga hinder för dig att säga upp hyreskontraktet. Hyresgästen har dock alltid rätt till tre månaders uppsägningstid. Detta innebär att hyreskontraktet upphör vid det månadsskifte som inträffar tre månader från uppsägningen, vilket framgår av 3 § 2 st. privatuthyrningslagen. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Vilken uppsägningstid gäller när man inte har ett skriftligt eller muntligt avtal?

2019-01-13 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej jag är inneboende i en hyresrätt. Jag har inget skrivet eller muntligt avtal med min hyresvärld. Jag vill nu flytta ut från bostaden och hon säger att jag har tre månaders uppsägningstid. Eftersom det inte finns ett avtal varken muntligt eller skriftligt har jag då rätt att flytta ut tidigare? Jag har försökt säga till henne att 1 månads uppsägningstid går bra men hon vill inte lyssna.
Alicia Yngstrand |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Eftersom ni inte har ett avtal (vilket är OK), så kommer jag vända mig till reglerna i jordabalken (JB), för att svara på din fråga.Du har tre månaders uppsägningstid:1. Du har ett hyresavtal på obestämd tid:Eftersom du inte har ett särskilt avtal, så fortsätter du att hyra lägenheten tills du (eller hyresvärden) säger upp ditt hyresavtal (JB 12 kap. 3 §). 2. Tre månaders uppsägningstid gäller för ett hyresavtal på obestämd till (JB 12 kap. 4 §).Mina rekommendationer:Tyvärr så faller man tillbaka till vad som står i lagen i ditt fall eftersom ni inte har ett enskilt avtal. Du kanske kan prata med din hyresvärd igen och försöka förhandla en kortare uppsägningstid än tre månader, men hon behöver inte acceptera det.För framtida situationer kan det vara bra att se till att det finns ett skriftligt avtal, då kan man planera bättre och man vet vad som gäller.Jag önskar dig lycka till med flytten och hoppas att du och din hyresvärd kan lösa detta på ett bra sätt!Med vänliga hälsningar,

Sa upp hyra i december, stämmer det att vi ska betala för februari?

2019-01-08 i Hyresavtal
FRÅGA |https://lagen.nu/1970:994#K12P1S5https://lagen.nu/1970:994#K12P1S5Mor dog 21 dec. Ska bet hyra för nov och dec i jan resp feb. Sade upp hyran i dec. Kan det stämma undrar jag dotter.
Felicia Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag beklagar din mors bortgång. Här blir den aktuella lagen Jordabalken 12 kap, HÄR. Dessa regler är till fördel för hyresgästen, vilket innebär att hyresvärden inte kan vidta krav eller åtgärder som är till nackdel för hyresgästen, utöver vad lagen säger (12:1 5 st). Vad lagen säger är vanligen att ett hyreskontrakt som sägs upp ska upphöra att gälla senast månadsskiftet tre månader efter uppsägningen (12:4 1 st 1 p). Då det nu handlar om att din mor tyvärr har gått bort så kan dödsboet/arvtagarna istället säga upp hyreskontraktet inom en månad efter dödsfallet, så att hyreskontraktet kan upphöra tidigast månadsskiftet en månad efter uppsägningen (12:5 2 st). Eftersom hyran betalas ut i förväg innan kalendermånadens början (12:20 1 st) så skulle det i ditt fall innebära att: Du sa upp kontraktet i dec, och detta kan upphöra tidigast månadsskiftet en månad efter uppsägningen, dvs. januari. Den sista utbetalningen ser jag då skulle ske i januari, och den innefattar februaris hyra. Hoppas att du fick lite klarhet i detta. Du är varmt välkommen att höra av dig till oss igen om du undrar över något mer.Med vänliga hälsningar,

Är en hyresgäst bunden av ett hyreskontrakt och kan detta sägas upp i förtid?

2019-01-07 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Ska hyra ut min lägenhet från april tillochmed augusti. Nu är det en tjej som vill hyra min lägenhet och det jag är orolig är om hon skulle få ett förstahandskontrakt innan april. Vad skriver man i kontraktet för att man inte ska kunna bryta det pågrund utav en sådan anledning. Jag vill vara säker på att hon hyr min lägenhet som hon säger trots att hon skulle få ett förstahandskontrakt innan andrahandskontraktet börjar att gälla. MVH
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att ett hyresavtal ska hållas. Både du och hyresgästen är därför bundna av kontraktet. Detta betyder att hyresgästen inte kan bryta kontraktet utan anledning, utan hon måste följa reglerna i 12 kap. jordabalken angående hyresförhållanden.Även om hyreskontraktet är bestämt ifrån april-augusti så kan hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Hyresgästen är alltså inte tvungen att stanna kvar i lägenheten ända tills augusti, men hon måste beakta uppsägningstiden på tre kalendermånader (12 kap. 5 § första stycket jordabalken).Det går inte att avtala om sämre villkor för hyresgästen. Ni kan alltså inte komma överens om att uppsägningstiden ska vara längre för henne, eller att hon är bunden hela tiden till augusti. Detta eftersom reglerna i 12 kap. jordabalken är tvingande till hyresgästens förmån (12 kap. 1 § femte stycket jordabalken).Du som hyresvärd kan alltså inte försäkra dig om att hyresgästen kommer bo kvar hela tiden fram till augusti. Däremot kan du vara säker på är att hyresgästen måste meddela dig tre månader innan hyreskontraktet upphör.Vänligen,

Uppsägning av hyresavtal med rekommenderat brev

2019-01-20 i Hyresavtal
FRÅGA |HejMin hyresvärd vill inte hämta inte ut rek brev med uppsägnings avtal. Vad ska jag göra?
Johan Heiman |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Reglerna kring hyresavtal och hyresförhållanden återfinns i 12 kap. jordabalken (JB), den hittar du här!Jag kommer besvara din fråga utifrån det antagandet att det rör sig om bostadshyra och inte lokalhyra. Det viktigaste i samband med en uppsägning är att kunna bevisa att uppsägningen är gjord i rätt tid och på rätt sätt. Om den som söks för uppsägning (din hyresvärd) har sin hemvist i Sverige kan uppsägningen delges genom rekommenderat brev. När delgivningen får ske genom rekommenderat brev anses uppsägningen ha gjorts redan när du som hyresgäst lämnat brevet på posten (under den förutsättningen att brevet är adresserat till hyresvärdens rätta adress) 12 kap. 8 § 4st 2p JB. Kvittot på det rekommenderade brevet är tillräcklig bevisning om att uppsägningen har skett. Uppmärksamma här är att det inte krävs att din hyresvärd faktiskt tar del av uppsägningen innan uppsägningstiden gått ut, utan det är tillräckligt att försändelsen lämnats i tid!Förutsatt att din uppsägning uppfyller kraven ovan och du kan bevisa att den har skett i rätt tid behöver du alltså inte vidta några ytterligare åtgärder för att uppsägningen ska gälla.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får en student hyra ut två lägenheter?

2019-01-09 i Hyresavtal
FRÅGA |HejJag äger en bostadsrätt som jag hyr ut till ett par. De är inte släkt osv med mig. Jag har godkännande av föreningen då jag är student och bor hos föräldrarna.Får man hyra ut en till lägenhet? Alltså att jag köper en till och vill hyra ut till privatpersoner?Mvh
Nina Erlandsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Om du vill köpa en lägenhet till är det upp till bostadsrättsföreningen att avgöra om de vill godkänna att du hyr ut eller inte. Att studera på annan ort är en sådan sak som anses vara ett giltigt skäl för att få hyra ut sin (en) lägenhet. Det är däremot inte möjligt att uppge att du studerar på annan ort, som giltigt skäl, till flera bostadsrätter. Svaret på frågan är därmed helt beroende av den nya bostadsrättsföreningens principer och hur de ställer sig till frågan. Om bostadsrätten godkänner att du hyr ut lägenheten i andra hand finns det dock ingen annan lag eller bestämmelse som hindrar dig från att hyra ut två lägenheter. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen.Mvh,

Felstavat namn i hyreskontrakt/hyresavtal

2019-01-07 i Hyresavtal
FRÅGA |hejsan! om jag har skrivit på en hyres kontrakt, det står rätt förnamn men en bokstav är fel i efternamnet. Gör det något?
Zuzu Rabi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,Enligt svensk rätt är en av de viktigaste principerna när man tolkar avtal att se till avsikten vid avtalets ingående. Avsikten vid avtalets ingående handlar om vad du och hyresvärden i samband med att ni skriva på avtalet ville och hade för syftet med avtalet. Att namnet är felstavat har ingen praktisk betydelse eftersom både du och hyresvärden vid avtalsslutet var eniga om prestationerna och villkoren kring dessa. Avtal anses ingått i och med att personerna har skrivit under avtalet och det är därför giltigt enligt avtalslagen. Å andra sidan kan den konsekvens som faktiskt kan komma att hända är att det skulle kunna uppstå vissa svårigheter med bevisningen vid en eventuell tvist, men så länge man kan bevisa vad avsikten var med avtalet kommer det troligtvis inte heller då ha några större effekter.Mitt råd till dig är dock att se till att korrigera avtalet till det korrekta efternamnet, vilket skulle bli det bästa alternativet. Det gör du enklast genom att maila hyresvärden kring felskrivningen och hur den skall rättas. Vänliga hälsningar,

Uppsägning av hyresavtal

2019-01-05 i Hyresavtal
FRÅGA |Hur ska ett hyresavtal sägas upp korrekt?Kan meningen " gäller önskan om att avsluta som hyresgäst" tolkas som en uppsägning av ett hyresavtal?I min mening känns uttrycket otydligt och därav en uppkommen dispyt om avtalet verkligen är uppsagt...
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att det rör sig om ett bostadshyresavtal och inte ett hyresavtal om lokal, för vilken det finns speciella bestämmelser, samt att det är du som är hyresvärden.FormkravFör att en uppsägning ska vara giltig ska den ske skriftligen om hyresförhållandet har varat längre än tre månader i följd vid tidpunkten då uppsägningen sker. Uppsägningen får dock ske muntligen om det är hyresgästen som säger upp avtalet för upphörande och hyresvärden lämnar ett skriftligt erkännande av uppsägningen (12 kap 8 § första stycket jordabalken).Om en hyresvärd säger upp ett bostadshyresavtal som måste vara skriftlig, dvs. att det har varit längre än 3 månader bör hyresvärden i uppsägningen ange orsaken till att avtalet ska upphöra (12 kap 8 § andra stycket jordabalken). I övrigt finns egentligen inga regler om vad en uppsägning ska innehålla, dock rekommenderas att orsaken till uppsägningen anges. Tillräckligt tydligtDet är däremot viktigt att uppsägningen är tillräckligt tydlig så att motparten förstår att det är en uppsägning som avses. Då kan det vara bra om det framgår vilket objekt som avses och vilka parterna är, samt till vilken tidpunkt avtalet ska upphöra. I regel är tvetydiga meddelande om uppsägning utan verkan. I praxis har förfrågan till hyresvärd om upphörande av hyresförhållande på grund av att hyresgästen inte hade någon användning av lokalen längre ansetts utgöra en giltig uppsägning, då det ansågs stå klart och tydligt att hyresgästen ville att avtalet skulle upphöra att gälla (NJA 1963 s. 643). I ditt fall uttrycker hyresgästen en önskan om att avsluta som hyresgäst vilket talar för att det ändå framgår att denne önskar säga upp avtalet. Om ni är oense om hur detta ska tolkas kan ni vända er till tingsrätten för att avgöra tvisten. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen