UEB-lagen & 12 kap. JB

2020-03-29 i Hyresavtal
FRÅGA |I'm renting a flat from a private owner and want to break the sublease by giving a 1 month notice because I can't come back in Sweden due to border closure. The lease ends at the 20th of June, 2020, it was a 10 month sublease.He says I can't do that and asks me to pay the rent until the end of the contract.Doesn't the law says that I can give a month notice even if In the contract says otherwise ?In the contract it said 10 month fixed contract, notice must not be given by any party. Any advice would mean a lot.
Sohail Niknejad |Hi and thank you for using Lawline!This question is regulated in either the Land Code (1970:994) or the Act (2012:978) on renting of own property (UEB). The reason why I'm writing either is because I can't make out the relevant circumstances from your question. I'll list the relevant circumstances for the application of each regulation in order to give you a better understanding of your rights. If you want to double check my answer, feel free to click the links or search online! If you are experiencing hardship with reading the Swedish language, you can always contact the Government Offices of Sweden and ask that they provide you with the documents in your native language if available (https://www.government.se/contact-information/)Period of notice according to the Land CodeThe terms and period of notice are generally regulated in Section 12 of the Land Code. The rule is that fixed-term leases must be given at least three months' notice if the lease is longer than nine months, which it is in your case (Section 12 Article 4 of the Land Code). This is probably what leads your landlord to the conclusion that you can't end your lease with a one-month notice. However, there is another alternative where you actually can end your lease with a one-month notice under the right circumstances which I will present below. Period of notice according to the actIn your case, if you want to be able to give a one-month notice, UEB needs to be applicable. But there are some prerequisites for the act to be applicable (1 § UEB). The ones I can't make out from your question are:(1) Your landlord can only be renting out a maximum of two flats, if there are three or more flats being rented out simultaneously the act can't be applied.(2) The purpose of the lease can't be to provide a flat for recreational purposes (fritidsändamål). This could be written in your contract, so my recommendation is to read the contract if you are unsure.If those two prerequisites are met, UEB would be applicable in your situation. The act is compulsory in favor of the tenant, which means that any terms agreed upon between you and your landlord are void, if the terms are worse than those stated in the act (2 § UEB). The general rule is that fixed-term leases expire at the end of the set date, in your case that would mean after 10 months, but can be ended beforehand by either the terms stated in UEB or terms agreed upon which are more favorable for the tenant than those stated in UEB. This means that you can at the very least rely on the rights provided to you in the act. 3 § UEB states that the tenant may end the lease with one month's notice. The landlord on the other hand may not end the lease earlier than with a three-month notice. To avoid any misunderstandings my recommendation is to make sure your landlord is informed of your rights according to this act, should it be applicable. ConclusionIf the prerequisites for UEB are fulfilled, you are right in thinking that you can end your lease with a month's notice. Regards,

Uppsägningstid för inneboende

2020-03-28 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej!Jag har en inneboende som har kontrakt till sista juli. Hen vill nu flytta ut omgående med sin partner. Vi har ett kontrakt med tre månaders uppsägningstid, kan jag kräva hen på de pengarna eller finns det någon annan lag som gör att hens uppsägning minskas till en månad?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilken lag som är tillämplig på ditt fall är beroende av vad det är för typ av bostad du bor i. Rör det sig om en villa eller en bostadsrättslägenhet är privatuthyrningslagen tillämplig. Bor du i en hyresrätt gäller istället 12 kap jordabalken. Även om dessa lagar avser uthyrning av hel bostad bör de tillämpas, i fråga om uppsägningstid, även då en del av en bostad hyrs ut till en inneboende.Om du har en villa eller bostadsrättEftersom kontraktet sträcker sig till sista juli, tolkar jag det som att ni har ett hyresavtal som gäller för bestämd tid. Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör vid hyrestidens slut, men det kan också sägas upp till upphörande innan den tidpunkten (3 § 1 st. privatuthyrningslagen). I sådant fall gäller viss uppsägningstid.Om hyresgästen vill säga upp avtalet, upphör avtalet att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast en månad från uppsägningen (3 § 2 st. privatuthyrningslagen). Privatuthyrningslagen är en tvingande lag till förmån för hyresgästen, vilket innebär att avtalsvillkor som är till nackdel för hyresgästen är utan verkan (2 § privatuthyrningslagen).Det sagda innebär att uppsägningstiden, i fall det är fråga om uthyrning av egen bostad, och det inte är en hyresrätt, är en månad efter nästa månadsskifte.Om du har en hyresrättOm du har en hyresrätt, som personen är inneboende i, gäller istället 12 kap. jordabalkens regler. I fråga om tidsbestämda hyresavtal har hyresgästen alltid rätt att säga upp avtalet i förtid. I sådant fall gäller för hyresgästen tre månaders uppsägningstid från nästa månadsskifte, om inte kortare tid följer av hyresavtalet (12 kap. 5 § jordabalken).SammanfattningBor du i en villa, bostadsrätt eller ägarlägenhet, är privatuthyrningslagen tillämplig, och då gäller en månads uppsägningstid från nästa månadsskifte för hyresgästen.Bor du i en hyresrätt, gäller istället 12 kap. jordabalken, och då är uppsägningstiden tre månader från nästa månadsskifte.Du har rätt att kräva hyresgästen på betalning för uppsägningstiden.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Möjlighet att säga upp hyresavtal för lokal i förtid

2020-03-26 i Hyresavtal
FRÅGA |Vi har ett nystartat AB där vi har skrivit hyresavtal med en hyresvärd om att hyra en butikslokal under 1.5 års tid. Nu under dessa corona tider när folk kommer vara hemma isolerade så är det ju katastrof för vårt företag då vi antagligen inte komma ha några kunder alls och måste betala för en lokal som kommer stå tom.Finns det under sådana här omständigheter möjlighet att avsluta kontraktet med hyresvärden under force majeure eller liknande?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör hyra av fast egendom och reglerna om detta hittas i 12 kap. Jordabalk (JB), även kallad Hyreslagen. Är det möjligt att säga upp hyresavtal i förtid?Ert hyresavtal är ingånget på bestämd tid och sådana avtal upphör att gälla vid hyrestidens utgång, om inte annat har avtalats (12 kap. 3 § 2 st. JB). Det finns alltså tyvärr ingen möjlighet att säga upp hyresavtalet i förtid på grund av ändrade förhållanden så som force majeure.För att kunna säga upp hyresavtalet under hyrestiden krävs ett avtalsbrott från hyresvärdens sida som ger er rätt att frånträda (häva) hyresavtalet. Hyresvärden ansvarar för lägenhetens beskaffenhet under hyrestiden (12 kap. 15 § JB) och om lokalen skadas under hyrestiden kan ni ha rätt att häva avtalet (12 kap. 16 §). Hyresavtalet kan också sägas upp om ert aktiebolag försätts i konkurs enligt 12 kap. 31 § JB, men jag gissar att detta inte är önskvärt.Vad kan ni göra?Det första jag rekommenderar att ni gör är att kontakta hyresvärden och förklara hur det ligger till. Eventuellt kan ni komma överens om något som passar er båda. Eftersom hyresavtal är ett avtal är det alltid möjligt för parterna, i det här fallet hyresvärden och hyresgästen, att komma överens om att hyresavtalet ska upphöra i förtid även om avtalet är skrivet på bestämd tid. En annan möjlighet är att överlåta hyresrätten till någon som vill ta över lokalerna. Som huvudregel krävs hyresvärdens godkännande för att ni ska kunna överlåta lokalen (12 kap. 32 § JB). Om ni hittar någon som vill överta hyresrätten till lokalen och hyresvärden godkänner detta är ni fria från alla skyldigheter som hyresavtalet innebär enligt 12 kap. 38 § JB. Dessutom har ni rätt att säga upp avtalet om ni framställt en begäran till hyresvärden om att få överlåta lokalen och hyresvärden nekar er att överlåta utan skälig anledning eller om hyresvärden inte svarar inom tre veckor (12 kap. 32 § 2 st. JB). Ett sista alternativ är att hyra ut lokalen i andra hand. I likhet med en överlåtelse förutsätter en andrahandsuthyrning som huvudregel hyresvärdens godkännande (12 kap. 39 § JB). Lokalen kan även hyras ut utan hyresvärdens medgivande om hyresnämnden lämnar tillstånd till det enligt 12 kap. 40 § JB. Till skillnad från en överlåtelse innebär dock en andrahands­uthyrning att ni i förhållande till hyresvärden även framöver ­ansvarar för de förpliktelser som följer av hyresavtalet.Hoppas ni fick svar på er fråga och lycka till!Vänliga hälsningar,

Vilken uppsägningstid gäller vid hyra om ett kontrakt inte skrivits?

2020-03-21 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej Min son hyr ett hus av en privatperson o där är inget kontrakt skrivet . Men nu har han köpt ett annat hus, undrar om det är 3månaders uppsägning som gäller.
Evelina Tanskanen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din son har ingått ett muntligt hyresavtalJag tolkar din fråga som att din son inte skrivit på något hyresavtal. Regler om hyra finns i 12 kap jordabalken. Ett hyresavtal ska upprättas skriftligt om hyresvärden begär det (12 kap 2 § 1 stycket jordabalken). Detta innebär att även muntliga hyresavtal är giltiga. Eftersom din son kommit överens med personen att han ska hyra huset finns alltså ett muntligt hyresavtal. Hyresavtal kan ingås på obestämd eller bestämd tidHyresavtal kan ingås på bestämd och obestämd tid (12 kap 3 § 1 stycket jordabalken). Ett avtal på obestämd tid gäller tills vidare utan ett bestämd slutdatum. Ett avtal på bestämd tid gäller fram till ett visst i förväg bestämt datum. Uppsägningstid enligt 12 kap jordabalken Ett avtal som ingåtts på obestämd tid kan sägas upp och upphör då att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid tid har avtalats (12 kap 4 § 1 stycket 1 punkten jordabalken). Ett avtal som ingåtts för bestämd tid ska sägas upp tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader. Detta gäller om inte en längre uppsägningstid har avtalats (12 kap 4 § 2 st 3 punkten jordabalken). Uppsägningstiden som gäller för din sonDin son har ingått ett muntligt hyresavtal. Om hyresavtalet ingåtts på obestämd tid kan han säga upp avtalet och det slutar då att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från den dag han sa upp det. Är avtalet ingått på bestämd tid kan han säga upp det och det upphör då att gälla efter tre månader. Om din son och personen han hyr av däremot kommit överens om en längre uppsägningstid än vad 12 kap jordabalken säger är det den uppsägningstiden som gäller. Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Hur kan jag bli av med en hyresgäst som inte följer hyresavtalet

2020-03-29 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej,Jag har en hyresgäst som hyr min bostadsrättslägenhet i andra hand.han har fått hyra lägenheten pga sälj och vägrar hålla visningar som planerat skyller på att han är sjuk o så.Jag har nu sagt upp honom och det löper ut 31/5 alltså kalendermånad och 2 månaders uppsägningstid som det står i våran kontrakt. Han jävlas jätte mycket med mig så nu har han inte betalat hyran i tid (25mars). I kontraktet står det att om hyran inte betalas i tid 7 dagar vid två eller tre gånger så har hyresvärden rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan.Han har varit sen en gång, nu kommer han vara sen igen. får jag då gå in byta cylinder lås på lägenheten efter att jag skickat 2 påminnelser till honom i brevlådan? tänker inte gå in när han är där men när ingen e hemma den 8 dagen han är sen me hyran då tänkte jag gå in byta cylinder på låset. Det är min lägenhet och så skickar jag en skriftligt uppsägning till som är pga han haft 2 obetalda hyror
Fredrik Holmström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga så har du hyrt ut din bostadsrätt till en hyresgäst med vissa uppställda krav för att få bo där, vid sidan om hyran. I erat hyreskontrakt har ni avtalat om avtalets förverkande vid två försenade hyresbetalningar. Hen har varit sen med betalning en gång, och du undrar vad du kan göra för att avhysa honom ifall han är sen en andra gång. Eftersom detta är ett hyresförhållande så är jordabalkens 12 kapitel tillämplig på din fråga (12 kap 1 § JB). Beroende på ifall du hyr ut flera lägenheter än denna eller inte så blir också lagen om uthyrning av egen bostad tillämplig. Det framgår inte av din fråga huruvida det rör sig om ett tidsbestämt avtal eller ett avtal på obestämd tid. Beroende på vilken av dessa som är för handen så är den normala uppsägningstiden nämligen annorlunda. För avtal på obestämd tid är är det tidigaste man kan säga upp någon vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen (12 kap 4 § JB). För tidsbestämda avtal varierar det beroende på hur länge hyrestiden varat. Denna regel kan dock ändras till hyresgästens förmån, alltså kan man avtala om längre uppsägningstid men inte kortare. Om du endast hyr ut din privatbostad i detta fall så tillämpas 3 § i lagen om uthyrning av egen bostad. I detta fall gäller att avtalet tidigast kan upphöra att gälla vid månadsskiftet som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägning både vid obestämda tidsavtal och om man vill säga upp ett tidsbestämt avtal i förtid. Enligt 2 § i denna lag så kan inte hyresvillkor avtalas till hyresgästens nackdel i relation till vad som står i lagen, vilket gör att en kortare uppsägningstid än detta inte är möjligt. Alltså, om du säger upp avtalet den 12 mars så räknar man att det tidigast upphör att gälla den 30 juni. I 12 kap 42 § JB hittar vi regler om förverkandet av en hyresgäst, vilket är vad du vill göra här. Det finns nämligen några grunder för vilka hyresvärden kan säga upp avtalet i förtid, utan att iaktta uppsägningstiden. De punkter i paragrafen som kan bli relevanta för din del är 1) om hyresgästen dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen och 2) om hyresgästen åsidosätter en avtalsenligt skyldighet som går utöver hyresgästens skyldigheter enligt lagen och det måste anses vara av synnerlig vikt för hyresvärden att skyldigheten fullgörs. 1) Hyresgästens dröjsmål med betalning Denna förverkandegrund kan läkas enligt 12 kap 43 § JB ifall hyresgästen betalar hyran innan du har sagt upp hyresavtalet. Även om du har avslutat hyresavtalet innan hyresgästen betalat in hyran så kan bristen läkas genom att hyresgästen betalar hyran inom tre veckor från att denne meddelas om att den kan få tillbaka lägenheten genom att betala hyran samt att meddelande om uppsägning och anledningen till denna lämnats till socialnämnden i kommunen där lägenheten är belägen (12 kap 44 § JB). Om du vill säga upp avtalet på denna grund måste du alltså meddela hyresgästen att så skett skriftligen, samt meddela att att bristen kan läkas genom att betala hyran inom tre veckor. Du måste också kontakta socialnämnden i kommunen. Under dessa tre veckor får du inte avhysa hyresgästen (12 kap. 44 § tredje stycket JB). Det ska även poängteras att ni avtalat om att två hyror ska vara sena för att kunna grunda uppsägning, och eftersom detta är till hyresgästens fördel så gäller denna del av avtalet. 2) hyresgästens åsidosättande av avtalsenligt skyldighet Ett krav för att ett sådant åsidosättande av avtalsenlig skyldighet ska kunna grunda en förtida uppsägning är att det är av synnerlig vikt för hyresvärden att förpliktelsen fullföljs. Detta berör alltså ett område där det står parterna fritt att avtala utanför jordabalkens regler om förhållanden som ska uppfyllas inom ramen för hyreskontraktet. Har ni avtalat om att hyresgästen ska sköta visningar av lägenheten så kan detta vara något du kan åberopa för att försöka få hyresavtalet förverkat. Jag kan tyvärr inte uttala mig angående ifall det skulle räcka för att vara av "synnerlig" vikt dock. Avhysningen: En avhysning av en hyresgäst är inte något som du själv kan göra genom att t.ex. byta lås och stänga ute hyresgästen från lägenheten när det finns ett pågående hyresavtal. Om någon av förverkandegrunderna som jag nämnt ovan föreligger så ska du meddela hyresgästen om detta och säga upp avtalet, med beaktande av de åtgärder och tidsfrister jag nämnt ovan. Ifall hyresgästen sedan inte självmant lämnar lägenheten så kan du ansöka hos kronofogdemyndigheten om att få hjälp med avhysning. Vad jag rekommenderar dig att göra är följande: Vänta tills en förverkandegrund föreligger Meddela hyresgästen genom rekommenderat brev att du säger upp avtalet på grund av förverkandegrunden. Om det är obetalda hyror du lägger som grund måste du meddela att bristen kan läkas genom att hyresgästen betalar in hyran inom 3 veckor samt du måste kontakta socialnämnden. Om det avser obetalda hyror → vänta två dagar tills treveckorsperioden gått utAnsök hos kronofogdemyndigheten om avhysning Det ska slutligen nämnas att tvisten även kan hänskjutas till hyresnämnden ifall hyresgästen motsätter sig uppsägningen. Hoppas detta besvarade din fråga! MVH,

Kan vår förening åberopa force majeure för att slippa uppsägningstid av lokal på grund av Corona-viruset?

2020-03-28 i Hyresavtal
FRÅGA |HejVi är en ideal förening med 150 medlemmar, vi tillhandahåller läxhjälp för barn och ungdomar, våra inkomster kommer från medlemmarna, men på grund av koronakrisen kommer medlemmarna inte längre och vi får inte heller några pengar från dem, vi har en lokal hyra på cirka 30.000kr i månaden som vi inte kan betala mer. Vi har 9 månaders uppsägning men vi kan inte överleva i ytterligare nio månader.Fråga 1. Finns det någon möjlighet att få statligt stöd för hyran med regeringens stödpaket, nör det är en förening. Fråga 2. Corona-krisen kan det betraktas som Force majeure och om kan uppsäga med det samma och släppa för att betala hyran i 9 månader.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI mitt svar till er kommer att redogöras för hur situationen ser ut i nuläget. Med tanke på den utveckling som dagligen sker, dels i form av inskränkningar i samhället, dels i form av presenterade stöd- och krispaket, kan situationen komma att förändras efter hand."Finns det någon möjlighet att få statligt stöd för hyran med regeringens stödpaket, när det är en förening?"De stöd- och krispaket som regeringen hitintills presenterat har främst varit riktade till företag (korttidspermittering, anstånd med skattebetalning m.m.). När det gäller hyror har det presenterats ett stöd, dock tar det inte sikte på en sådan verksamhet ni bedriver. Syftet med förslaget är minska kostnaderna för företag med stora svårigheter på grund av Coronaviruset i vissa särskilt utsatta branscher (hotell, restaurang och vissa andra branscher). Inriktningen är en hyresnedsättning för vilken staten bär 50 procent av nedsättningen, upp till 50 procent av den fasta hyran. Tanken är att ersättning ska vara möjlig att söka i efterhand. Förslaget riktar sig dock mot vissa branscher och målgruppen är dessvärre inte en förening med sådan verksamhet som den ni bedriver."Corona-krisen kan det betraktas som Force majeure och om kan uppsäga med det samma och slippa att betala hyran i 9 månader?"Force majeure är inte något som finns lagstadgat vad gäller hyresförhållanden. Möjligheten att åberopa force majeure i hyresavtal får bedömas av hur kontraktet mellan er och hyresvärden är utformat. Force majeure-klausuler i hyresförhållande är ofta ensidigt skrivna, till förmån för hyresvärden. Det sagda innebär att det i regel är hyresvärden som kan åberopa force majeure om den inte kan fullgöra prestationen. Ofta är klausulerna utformade så att det innefattar en lättnad i fullgörelse av prestationen utan skadeståndsskyldighet, om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras, med angivande av särskilda omständigheter inklusive ingrepp av offentlig myndighet, som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. Huruvida en epidemi/pandemi som Corona innefattas är egentligen oklart. Force majeure-klausuler tolkas restriktivt.Grundläggande för att ni ska ha möjlighet att åberopa force majeure är att det finns avtalat mellan er och hyresvärden att så kan ske. Finns det ingen avtalsklausul finns det sannolikt inte heller någon möjlighet för er att åberopa möjligheten att slippa betalningsansvar. Även om det finns en force majeure-klausul ni kan åberopa är det dock svårt att åberopa skäl för att inte betala en förfallen skuld. Utgångspunkten är att ni, trots rådande omständigheter, har en skyldighet att betala hyran enligt vad som avtalats mellan er och hyresvärden. Har ni en uppsägningstid om nio månader är ni betalningsskyldiga därom.Min rekommendation är att ni tar kontakt med er hyresvärd och undersöker om ni kan komma överens om hyran. Eventuellt anstånd, nedsättning av hyran temporärt eller att ni kan komma överens om en kortare uppsägningstid. Kanske finns det en annan hyresgäst som kan tänka sig att ta över lokalen tidigare? Tyvärr finns det inget stödpaket för en förening som er och sannolikt blir det svårt att åberopa force majeure från er sida om det inte avtalats därom.Om något är oklart eller ni behöver hjälp av en av våra jurister är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Kan jag hyra ut min villa och avtala bort besittningsskyddet?

2020-03-24 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Jag har en villa på min gård,där min dotter hyrt nu har hon flytta .Och ja behöver villan om nått år till anställd för driften på gården. Kan ja hyra ut under några år o skriva mig fri från besittningsskyddet.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga vill du hyra ut en villa som du har på din gård. Dock behöver du villan om något år och du undrar nu om du kan hyra ut den och samtidigt avtala bort besittningsskyddet.Enligt jordabalkens (JB) regler finns det finns möjlighet att avtala bort besittningsskydd vid uthyrning. Det krävs dock oftast att avståendet av besittningsskydd upprättas i ett separat dokument och att det godkänns av hyresnämnden. I vissa fall finns det möjlighet att avtala bort besittningsskyddet utan godkännande av nämnden (jfr 12 kap. 45 § och 45 a § JB). I ditt fall kan däremot lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen) vara tillämplig, vilket underlättar för att uppnå det du önskar.Bestämmelserna i privatuthyrningslagen gäller om du hyr ut villan utanför näringsverksamhet och för annat än fritidsändamål. Om du hyr ut mer än en bostad gäller lagen däremot endast för den första bostaden du hyr ut (1 § privatuthyrningslagen). Hyresavtalet gäller för obestämd tid, om inte en bestämd hyrestid avtalats. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid ska det sägas upp för att upphöra att gälla. Ett avtal som ingås för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna tidpunkt. Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från uppsägningen. Hyresvärden får, utan att hyresrätten är förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats. Hyresgästen har inte rätt till förlängning av hyresavtalet, om parterna inte avtalar något annat (3 § privatuthyrningslagen).Den sista meningen (kursiverad ovan) innebär att en hyresgäst som hyr en bostad enligt privatuthyrningslagens bestämmelser inte har något besittningsskydd. I ditt fall innebär det att du kan hyra ut bostaden med stöd av privatuthyrningslagens regler, under förutsättning att lagen är tillämplig. För att lagen ska vara tillämplig krävs att uthyrningen inte sker inom näringsverksamhet och att du inte redan hyr ut en bostad med stöd av lagens regler. Hyr du ut flera av dina bostäder gäller lagen nämligen endast för den första upplåtelsen. Om lagen är tillämplig har hyresgästen inget besittningsskydd för bostaden du hyr ut.Om något är oklart eller du behöver vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Uppsägningstid privatbostad

2020-03-19 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej! Har blivit uppsagd från mitt boende. Privathyresvärd som har ett hus till. Har ej någon besittningsrätt står på kontraktet. Undrar om jag har tre månader eller rätt till en månad?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Som jag tolkar frågan rör det sig här om en uthyrning av en privatbostad. Därmed blir privatuthyrningslagen tillämplig. När det kommer till privata uthyrningar har man som hyresgäst ingen lagstadgad besittningsrätt och har därmed inte någon automatisk rätt till förlängning så länge ni inte kommer överens om något annat (3§ 3 st privatuthyrningslagen). I fråga om uppsägningstid har du däremot rätt till tre månaders uppsägningstid när det är din hyresvärd som säger upp kontraktet. Står det en längre uppsägningstid enligt kontraktet gäller det. Väljer hyresgästen att säga upp kontraktet är det en månad som gäller (3§ 2 st privatuthyrningslagen). Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,