kan en monterad billyft vara byggnadstillbehör?

2020-11-26 i Fastighet
FRÅGA |Får jag ta med Billyft från garaget vid försäljning av fastigheten? Den är fastskruvad i golvet samt elinstallerad !
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att besvara din fråga tänker jag redogöra för vad som utgör byggnadstillbehör och därmed ska ingå vid en försäljning av en fastighet. Din fråga regleras i jordabalken (JB).Vad är byggnadstillbehör? Byggnadstillbehör är sådant som har anbragts fastigheten för stadigvarande bruk. Med stadigvarandebruk ska förstås sådant som är bultat till byggnaden eller på annat sätt har monterats till byggnaden på ett sätt som talar för att det är avsett för stadigvarande bruk (2 kap. 1 - 2 §§ JB).Finns det något sätt att avlägsna något fårnatt utgöra byggnadstillbehör? Det lämpligaste är att avlägsna byggnadstillbehöret innan försäljning. Utöver det är man fri att reglera situationen genom avtal. Om köpet redan ägt rum är byggnadstillbehöret nu den nya fastighetsägarens och således har denne ingen skyldighet att lämna ifrån sig billyften. Isåfall måste du nå en frivillig överenskommelse med denne. SlutsatsMin bedömning är att billyften utgör ett byggnadstillbehör. Således måste du avlägsna denna innan försäljning för att undgå att den kommer ingå i försäljningen. Om du redan sålt fastigheten får du komma fram till en frivillig överenskommelse med den nya ägaren. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kan man häva köp av fastighet på grund av missvisande uppgifter?

2020-11-26 i Fel i fastighet
FRÅGA |Vi ifrågasätter uppgifter från det prospekt som vi fått vid husköp. Under Övrigt i prospektet står: kommunen håller på att ta fram en detaljplan för fritidshusområden då allt fler väljer att bo där permanent vilket gör att bl a vatten o avlopp behöver uppgraderas. Denna detaljplan planeras att antas slutet 2021 o kommer även tillåta utökade byggrätter på fastigheterna o att alla ska anslutas till kommunalt vatten o avlopp. Denna kostnad kommer varje enskild fastighetsägare stå för. Nu kommer den text som jag/ vi ifrågasätter: Under febr mån kan översvämning från sjön förekomma vilket främst drabbar vägen fram till fastigheten. I den nya detaljplanen planeras en ny väg ovanför Strandvägen för att hantera översvämningsproblemet.Mäklaren sa att det hänt i febr o att det berodde på Vattenfall.När vi var där i nov så var det fullt med vatten översvämning. När vi kollar bl a googlar kommer en helt annan bild fram. Problemet är mångårigt o förekommer från hösten o flera månader. Kan vi häva köpet? Nedsättning av köpesumman?Vi känner oss lurade o förda bakom ljuset.Detta var allmänt känt för alla utom oss.De talade om problem med översvämning under febr månad, inget annat.Det är oriktiga uppgifter. Det var inget vi kunde vetat om vi inte pratat med grannar el googlat.Vad gör vi. Den 1.12 ska vi till mäklaren o skriva på tillträde o bet slutsumman. Handpenning har vi bet.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Vad gäller ogiltigförklaring av fastighetsköp regleras detta i Jordabalken (JB) 4 kap. Ett fastighetsköp är bundet av formkrav. När dessa är uppfyllda har köpet fullbordats. Av din fråga framgår det inte klart hur långt processen är gången, men det verkar som att alla köpehandlingar är undertecknade men tillträde ej skett. Att tillträde ej har skett spelar ingen roll för huruvida köpet är fullbordat. Utgångspunkten är alltså att ett köp har fullbordat om avtalet är påskrivet.Ångra köp av bostad innan du skrivit på köpeavtalet Om du inte har skrivit på ett avtal om husköpet är du i regel inte juridiskt bunden till kontraktet. Ett muntligt kontrakt skulle kunna bli gällande men detta gäller nästan aldrig för husköp. Bud räknas alltså inte som bindande och därför har du rätt att ångra ett köp även om du har vunnit en budgivning. Om du vill ångra ett köp innan du skrivit på avtalet bör du meddela att du vill ångra dig. Även säljaren har rätt att ångra en försäljning till dess att kontraktet är påskrivet. I regel kan du ångra köpet innan du skrivit köpeavtal utan några konsekvenser. Om säljaren kan visa att denne lidit ekonomisk skada finns det en liten risk att du blir ersättningsskyldig. Detta är dock mycket ovanligt om inget köpeavtal har upprättats. Ångra ett husköp efter att du skrivit på köpeavtalet Om köpeavtalet är påskrivet är du juridiskt bunden till att fullfölja kontraktet. Som vid alla andra avtal gäller principen "pacta sunt servanda", det vill säga att avtal ska hållas. Dessa regler gäller så fort köpeavtalet är påskrivet av båda parter, oavsett om du betalat handpenning eller inte. Du har i regel tre alternativ om du vill ångra köpet i detta skede:Alternativ 1: Fullfölj köpet Det som i princip alla mäklare rekommenderar är att du fullföljer köpet och säljer bostaden på nytt. Detta är nästan alltid bättre ur ekonomisk synpunkt. En juridisk process kan vara betydligt jobbigare än att sälja en bostad. Ofta kan du anlita samma mäklare och använda prospektet igen, alternativt kan mäklaren kontakta andra som var intresserade av bostaden.Alternativ 2: Ångra köp av bostad Om du inte kan fullfölja köpet och därför måste ångra det bör du börja med att kontakta mäklaren eller säljaren för att se om säljaren kan gå med på att bortse från avtalet. Det innebär att säljaren helt enkelt går med på att köpet ska återgå. Oftast blir du i detta läge tvungen att betala eventuella ekonomiska förluster som ångrandet innebär för säljaren. Säljaren har ingen skyldighet att låta dig ångra köpet. Istället kan denne kräva att du fullgör köpet. Om du inte går med på att göra det begår du ett väsentligt avtalsbrott. Då kan säljaren istället häva köpet och begära skadestånd för ekonomiska skador. Det kan exempelvis vara kostnader för mäklare, städning, förlorad arbetsinkomst och även mellanskillnaden om säljaren tvingas sälja bostaden billigare. Ett skadeståndsansvar är ofta värre än att behöva betala viss ersättning – därför är det alltid bättre att vara överens med säljaren. Vidare kan det vara viktigt att tänka på att en handpenning tas för att du som köpare ska bevisa att du kommer fullgöra köpet. Denna kan behållas av säljaren om du bryter avtalet. Om handpenningen inte täcker hela skadeståndsbeloppet kan du dock även bli tvungen att betala ytterligare ersättning. Att begå avtalsbrott kan bli en mycket långdragen och kostsam process. Det är betydligt enklare att fullfölja köpet eller att försöka få säljaren att gå med på att köpet ska återgå.Alternativ 3: Ogiltigförklara köpeavtalet Vid vissa situationer kan du som köpare ha rätt att ogiltigförklara eller jämka ett köpeavtal. Detta gäller om du blivit utnyttjad, tvingad eller vilseledd till att ingå avtalet. Detta gör att avtalet ändras till din förmån eller att det helt och hållet bortses från. Att du bara ångrat dig, gjort en dålig affär eller hittat en annan bostad att köpa gäller inte som grund för detta. Det är alltså speciella omständigheter som ska förelegat när du ingick avtalet. I ert fall kan 4 kap. 19 § JB bli tillämplig. Paragrafen stadgar att om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den annars avviker från vad du som köpare kunnat förutsätta vid köpet kan nedsättning av köpeskillingen ske eller så kan avtalet ogiltigförklaras.Det kan vara fråga om konkreta fel, då fastighetens standard avviker från vad som avtalats. Inte bara sådant som står skrivet i avtalet, utan även sådant som stått i annonser eller andra uppgifter som säljaren lämnat under förhandlingarna faller in under detta. Med "annars avviker" menas andra fel än sådana som avviker från avtalet. Det är fråga om abstrakta fel där en objektiv bedömning görs av om fastigheten avviker från normal standard (sådant som en köpare kan förvänta sig fungera i fastigheter av liknande skick). Att mäklaren angett att översvämning sker i februari men att översvämningen i själva fallet varar flera månader kan eventuellt vara ett sådant fel som avviker från vad ni kunnat förutsätta.Säljaren ansvarar dock bara för "dolda fel", dvs. sådana fel som inte går att upptäcka. I andra stycket erinras om köparens undersökningsplikt och utgångspunkten är vad en genomsnittlig köpare kunnat upptäcka vid en noggrann undersökning. Om köparen inte är kunnig kan han behöva ta hjälp av en besiktningsman. Undersökningsplikten utökas om det finns anledning till misstanke om fel. Om lukt eller fuktfläckar finns i byggnaden, eller om säljaren har sagt någonting som ger anledning till misstanke bör köparen därför göra en mer noggrann undersökning. Om säljaren däremot givit en lugnande uppgift om fastighetens skick minskar köparens undersökningsplikt och han ska kunna lita på vad säljaren sagt. I NJA 2007 s. 86 ansågs det att köparen av fastigheten hade rätt att åberopa fel (buller från en motocrossbana) som säljaren känt till men inte upplyst köparen om. Detta innebär att säljaren kan tvingas ansvara även för fel som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten om säljaren förfarit försumligt t.ex. genom att lämna felaktiga uppgifter eller genom att hålla tyst om fel som han vetat om och som han borde ha insett varit av betydelse för köparen.Sammanfattning och handlingsplan:Om du har rätt att ångra ett köp av ett hus eller inte beror på vilket skede affären är i. Innan köpeavtal skrivits har du i regel rätt att dra dig ur köpet. Detta gäller även om du vunnit en budgivning. Har du skrivit på köpeavtalet är det dock betydligt svårare. I detta fall tillämpas reglerna om att avtal ska gälla och du kan bli tvungen att betala ersättning för ekonomiska förluster som du orsakar säljaren. I vissa fall kan man ogiltigförklara ett köpeavtal men dessa regler tillämpas restriktivt. I ert fall skulle ni kunna åberopa fel i fastigheten i och med att säljaren inte upplyst er om att översvämningen varar flera månader. Erat fall går delvis att likna med NJA 2007 s. 86 där köparen fick åberopa fel eftersom säljaren inte upplyst honom om betydande buller från en närliggande motocrossbana. I fallet hade köparen frågat om området var lugnt och säljaren hade konfirmerat detta. Å andra sidan tillämpas hävningsreglerna som sagt restriktivt och undersökningsplikten för en köpare är väldigt stor. Eventuellt har er undersökningsplikt även utvidgats i och med att mäklaren upplyste om översvämning i februari. Risken är att det här felet faller under er undersökningsplikt som köpare och i sådana fall kan ni inte åberopa felet för att häva köpet.Jag rekommenderar att försöka komma överens med säljaren. Eventuellt kan säljaren gå med på att köpet ska återgå eller att köpeskillingen ska sättas ned utan att en domstolsprocess krävs. Annars är ett alternativ att fullfölja köpet och sälja fastigheten vidare. Ni kan slutligen försöka få avtalet ogiltigförklarat eller köpeskillingen nedsatt genom en domstolsprocess. Om ni förlorar processen är dock risken att ni får stå för motpartens processkostnader och det kan bli väldigt kostsamt. I regel är det alltså bättre att försöka komma till en samförståndslösning.Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se. Då du har beställt telefonuppföljning kommer jag ringa upp dig imorgon, fredag den 27 november klockan 10:00. Om den föreslagna tiden inte fungerar för din del är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post innan dess. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad utgör en störning i hyresrätt enligt hyreslagen?

2020-11-25 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Min familj och jag bor i en hyresrätt. Vi är fem personer i familjen. Vi har aldrig tidigare haft några klagomål, men nu har grannen börjat skicka massa brev om att de inte får sova för att det klampar i golvet och att dom hör dörrar som öppnas och stängs. Min fru och jag går och lägger oss vid 22, medans äldsta dottern ibland är uppe några timmar till. Grannen påstår att dottern klampar när hon går och smäller i dörrar. Grannen vill att vi ska gå på tårna efter kl 21.00. I min värld så är inte detta en störning , man måste väl kunde leva ? Vi spelar aldrig hög musik, eller har tvn på högt. Jag har förklarat för grannen att vi inte gör annat än det som är normalt i lägenheten. Men breven fortsätter komma. Sen så bor vi i ett flerfamiljshus i från 70 talet som är lyhört. Vi hör våra grannar som bor över oss när de går också, men jag anser att detta är normalt. Resultatet är att grannen surar slutat hälsa , och är allmänt dryg. Vad jag läst så är störningar reglerat i Hyreslagen (jordabalken Kap 12 paragraf 25). Tolkar jag det rätt att störningen ska vara av en sådan art att den ska vara hälsofarlig ? Har ni några tips till hur vi går vidare ?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej Tor, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du själv nämner regleras störningar rörande hyresrätter i 12 kap § 25 Jordabalken (JB). Den allmänna tolkningen av paragrafen En hyresgäst har enligt bestämmelsen en skyldighet att se till att denna inte utsätter sin omgivning för störningar som försämrar bostadsmiljön (även störningar som kan vara farliga för hälsan nämns i paragrafen, precis som du säger. På grund av omständigheterna i detta fall ligger dock fokus på om störningen kan anses påverka bostadsmiljön). Gränsen för vad som utgör sådana störningar så att de kan omfattas av paragrafens räckvidd är att de de är allvarliga i så pass grad att "de skäligen inte bör tolereras". Föreligger det en störning enligt 12 kap § 25 JB?Avgörande för om en störning föreligger är en bedömningsfråga om vad som anses behöva tålas i en flerfamiljshus eller inte. Eftersom att man utgår från vad som "allmänt betraktas som en störning" tas inte hänsyn till eventuell överkänslighet hos den störda omgivningen. Precis som du uttrycker det så ska man kunna leva. Utifrån den information som du har presenterad i inlägget finns det inget underlag för att min bedömning ska resultera i att din och din familjs beteende som hyresgäster kan anses vara en störning som täcks av 12 kap § 25 JB. Tips på hur ni går vidareDet är den som påstår att en störning föreligger som har bevisbördan. Så länge det inte går att bevisa att det förekommer omfattande störningar återkommande gånger via t.ex dokumentation eller vittnesmål från andra grannar i omgivningen finns det inte mycket ni behöver oroa er för!Hoppas detta svar var till hjälp! Har du fler funderingar eller är i behov av ytterligare juridisk rådgivning är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Hur många får vi bo i min hyresbostad?

2020-11-24 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Finns det villkor för min älskling, Sambo, att bo hos mig i mitt hus, som jag hyr och hon har två barn tack?
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för din fråga.Den lag som behandlar hyresförhållanden kallas för hyreslagen, och finns i 12 kap. jordabalken (JB).I denna lag finns det ingen regel som specifikt anger hur många man får bo i en hyresbostad. Däremot är man som hyresgäst skyldig att vårda lägenheten, och bevara den i ett gott skick och inte heller framkalla mer slitage än nödvändigt (12 kap. 24 § JB). På så sätt kan man säga att hur många som helst inte kan få bo i en och samma bostad eftersom det orsakar onödigt slitage. Detta blir i sin tur beroende av bostadens storlek, och det kan också variera från fall till fall. Hyresvärden kan alltså begränsa antalet tillåtna boende för att skydda sin bostad från onödigt slitage. Då du inte nämner något om storleken på ditt boende eller ditt hyresförhållande i övrigt blir det svårt att uttala något om vad som gäller i just din situation. Min rekommendation är att du tar kontakt med din hyresvärd och stämmer av vad som gäller för just er!Lycka till.Vänliga hälsningar,

Fråga om det krävs angivande av orsak vid uppsägning av hyresgäst vid privatuthyrning

2020-11-26 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Är det ett måste att ange orsak till uppsägning av hyresgäst när det gäller privatuthyrning? Kan jag i.s.f. ange "eget nyttjande"?
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Privatuthyrning gäller när du hyr ut en privatbostad för annat än fritidsändamål. Utifrån hur frågan är ställd utgår jag ifrån att det inte gäller uthyrning av hyresrätt.Krav på angivande av orsak saknas vid uppsägningLagreglering om privatuthyrning finner vi i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). Vid privatuthyrning finns det inget krav på att ange orsak vid uppsägning, både hyresgäst och hyresvärd har rätt därmed att säga upp bostaden till upphörande utan att ange orsak. UppsägningstidEtt hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten. Ett avtal som har ingåtts på obestämd tid ska sägas upp för att upphöra att gälla (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats mellan er har hyresgästen rätt till en månads uppsägningstid, medan du som hyresvärd har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att du kan säga upp kontraktet till upphörande med en uppsägningstid om tre månader. Om ni har avtalat om annat som är till fördel för hyresgästen gäller det avtalade före lag (2 § privatuthyrningslagen).BesittningsskyddVid uthyrning av privatbostad finns det ingen besittningsrätt om en sådan inte är avtalad (3 § tredje stycket privatuthyrningslagen). Detta innebär att din hyresgäst inte har rätt till förlängning av hyresavtalet efter en uppsägning.SammanfattningsvisDu behöver inte ange orsak vid uppsägning av din hyresgäst. Du som hyresvärd har en uppsägningstid om tre månader och din hyresgäst inte rätt till besittningsskydd.Med vänlig hälsning,

Krävs bygglov för att montera solcellspaneler på tak inom detaljplanelagt område?

2020-11-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Avser att lägga solcellspaneler på taket. Fråga om bygglov uppstod. Det finns ju ett undantag i PBL 9kap 3c§, samtidigt som undantaget inte gäller om det för åtgärden är föreskrivet bygglov. Hur ska jag tolka detta?I detaljplanen där jag bor står det att taken ska vara röda. Panelerna jag ämnar sätta på taket följer takets form, är svarta varpå det skulle kunna leda till lovplikt. Men i undantaget 3c§ står det ju just att även om solcellspanelerna förändrar utseendet väsentligt så ska det vara bygglovsfritt.Jag har ju såklart varit i kontakt med kommunen och fått besked att det krävs bygglov. När jag då ifrågasätter med hänvisning till undantaget i PBL, upplever jag att handläggaren blir trött på mig och menar helt sonika att de har bedömt att det krävs bygglov. I samma mening får jag dock besked på att det kommer att godkännas efter grannehörande. Bygglov kommer att kosta mig ca 4000:- inkl grannehörande. Har jag fog för min invändning eller ska jag betala och se glad ut? :-)
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag ser att du redan identifierat relevant lagrum, men jag kommer ändå redovisa för de tillämpliga bestämmelserna i lagen för att göra svaret lättare för dig att följa upp.Den rättsliga regleringenFrågor om bygglov regleras i Plan- och bygglag (2010:900), även förkortat PBL.Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad eller annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller dess yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt, se 9 kap 2 § 1 st punkt 3 c) PBL.Enligt bestämmelsens sista stycke gäller den ovan nämnda regeln enbart om byggnaden ligger inom ett område som omfattas av en detaljplan -vilket är fallet enligt din beskrivning av omständigheterna. Det finns (som du redan identifierat) ett undantag till den här bestämmelsen i 9 kap. 3c § PBL som stadgar att trots att en byggnads utseende avsevärt påverkas så krävs det inte bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare (som följer byggnadens form). Det framgår av din fråga att de följer byggnadens form, varför undantaget hittills är tillämpligt. I 9 kap. 3c § 2 st punkt 1 PBL föreskrivs emellertid att undantaget i första stycket inte gäller om kommunen enligt 9 kap. 8 § punkt 9 PBL har bestämt att åtgärden kräver bygglov.I den sistnämnda bestämmelsen står det att det utöver undantagen i 9 kap. 2-7 §§ PBL krävs bygglov i den utsträckning som framgår av det som kommunen i en detaljplan har bestämt i fråga om solcellspaneler och solfångare. Om jag har tolkat situationen rätt så har alltså kommunen med stöd av 9 kap. 3c § 2 st PBL i förening med 9 kap. 8 § 1 st punkt 9 PBL bestämt att undantaget i 9 kap. 3c § PBL inte längre gäller - och att en förutsättning för att kunna montera fast solcellspaneler är att bygglov beviljas. Behöver du bygglov för att montera solcellspanelerna på taket? Svaret på den frågan är ja - förutsatt att kommunen har bestämt att det krävs. Enligt min tolkning av ditt samtal med kommunen så verkar det som att en sådan bestämmelse finns i detaljplanen. Jag föreslår att du hör av dig till byggnadsnämnden och frågar om de tidigare beviljat bygglov för motsvarande åtgärder inom området. Det hade inneburit att bygglovet som utgångspunkt ska beviljas, se 9 kap. 30 § 1 st punkt 1 b) PBL. Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig oss på Lawline igen om jag varit otydlig eller om fler frågor skulle dyka upp.

Hyresvärd innehar deposition som ekonomisk ersättning för skada

2020-11-24 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min tidigare hyresvärd har hamnat i en liten tvist. Det har nämligen uppstått skador i golvet där jag tidigare hade min soffa. Soffan har stått på samma plats ända sedan jag flyttade in för 2 år sedan. Det har blivit någon typ av missfärgning. Jag tror att det uppstått av fukt från lägenheten eller andra yttre aspekter. Alltså inget jag själv kan ha orsakat. Hyresvärden menar däremot att skadorna inte fanns där innan jag flyttade in, men gör det nu när jag flyttar ut och därför blir jag ersättningsskyldig. Vi vet fortfarande inte vad orsaken till skadorna är.Däremot har hyresvärden hållit i min deposition i ungefär 2 veckor på grund av detta. Idag fick jag dessutom tillbaka halva depositionen. Hyresvärden behåller alltså hälften av min deposition för att reparera golvet, utan någon överenskommelse med mig. Är detta okej från hyresvärden och vad finns det jag kan göra för att ta detta vidare?
Elmer Mårtensson Wallhult |Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Lawline med din fråga!Frågor som rör hyresrätter regleras i 12 kap. jordabalken, JB. Även kallad hyreslagen.Enligt Jordabalken 12 kap 24 § JB är hyresgästen ersättningsskyldig för all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet under hyrestiden. Hyresgästen blir i sådana fall ersättningsskyldig för de ekonomiska skador hyresvärden lidit. Utifrån din beskrivning av situationen så förmodar jag dock att skadorna i golvet har orsakats till följd av normalt användande. Du skriver också att missfärgningarna inte är något du själv skulle ha kunnat orsaka, att en yttre faktor måste varit orsaken. Om så är fallet är inte längre 12 kap 24 § JB tillämplig då en förutsättning är att hyresgästen ska ha orsakat skadan. Då skall du som hyresgäst inte behöva stå för hyresvärdens kostnader för att åtgärda felet. I dessa situationer så är det hyresvärden som har bevisbördan, det är alltså hyresvärden som ska bevisa att det är du som orsakat skadan, det gäller för både andrahandsuthyrning och förstahandsuthyrning. Det kan ibland dock räcka med att hyresvärden kan visa att skadorna inte fanns där vid inflyttningen, men finns vid utflyttningen. Om du har ytterligare funderingar och efter som att du önskar att ta ärendet vidare så rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist för att närmare se över dina möjligheter och sätta upp en handlingsplan. För att boka tid med en av våra jurister på Lawline juristbyrå, klicka här. Hoppas du fick svar på din fråga!vänliga hälsningar

Underhållande av officialservitut

2020-11-24 i Servitut
FRÅGA |HejHar en sommarstuga med officialservitut på en skogsväg. Vi har att underhålla vägen. Så fort vi lagt på mer grus etc är markägaren där och kö med traktor, gräver, flyttar runt gruset och så vidare. Vi undrar vad det är som gäller här. Vi har övervakningskamera på tomten och har noterat att de är där efter mörkrets inbrott med ficklampor och kollar vad vi har gjort för arbeten. Är det korrekt att markägaren har rätt att påverka framkomligheten genom att köra med traktor, gräva och flytta runt grus med mera då vi försöker förbättra vägen? Vad råder ni oss att göra. Tack på förhand.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande officialservitut är huvudregeln att servitutet inte ska medföra några skyldigheter för den tjänande fastigheten (vilket i detta fallet är er fastighet). Ett undantag är dock underhållande av väg, 7 kap. 1 § andra stycket fastighetsbildningslagen. För att den tjänande fastigheten ska vara skyldig att underhålla vägen måste dock detta varit en överenskommelse vid tidpunkten för servitutets upprättande. Enligt 14 kap. 6 § Jordabalken (JB) åligger det er som härskande fastighet att underhålla vägen och den tjänande fastighetsägaren har rätt att använda vägen och inspektera att ni fullgör er skyldighet. Men om markägaren i ert fall förstör vägen genom att använda denna oskäligt mycket borde detta rimligen ge upphov till att denne kan bli skyldig att hjälpa till med kostnaden för underhåll av vägen. Som utgångspunkt får inte heller den tjänande fastigheten förhindra att servitutet fyller sitt ändamål, genom att exempelvis göra vägen obrukbar (Jfr rättsfallet NJA 2018 s 200). Det finns dock inte en direkt laglig påföljd i JB för situationen i ert fall när markägaren agerar som ni berättar. I första hand rekommenderar jag därav er kontakta markägaren och ta upp era bekymmer och försöker få till en lösning där markägaren möjligtvis hjälper till med underhållandet av servitutet. Det är alltid bäst för båda parter om konflikten går att lösa innan det blir en rättslig tvist. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,