Läckande takkupa - dolt fel?

2018-04-09 i Fel i fastighet
FRÅGA |Sålde huset i juni 2016. Köparen gjorde en besiktning av huset och vi kom överens om en sänkning av husetpriset då det var något med halvpannor som inte var satt hela vägen ned,( fattades någon halvpanna). Nu har köparen varit i kontakt och hänvisat att det är något fel på takkonstruktionen. Det finns två stycken takkupor, en på vardera av huset. Det ena är bygg i samband med att huset byggdes 1950 och den andra under 1990-talet. Köparen säljer att det har läkt in, på ena sidan har vatten kommit in och runnit efter en vägg och andra sidan ska vattnet har kommit in vid fönstret.Köparen menar att det är ett dolt fel. Jag bodde i huset i 33 år och har inte haft några problem. Jag har tyvärr ej heller tagit någon dolda fel försäkring då jag ej haft några problem. Vad gäller här och hur ska jag göra nu?Hoppas på snabb hjälpTack på förhand
Roksana Jurenczyk |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Köparens undersökningspliktI samband med ett fastighetsköp har köparen en undersökningsplikt för att upptäcka eventuella fel i fastigheten, detta enligt 4 kap. 19 § 2 stycket jordabalken. Säljaren ansvarar enbart för "dolda" fel, dvs. fel som inte går att upptäcka. Om köparen inte är kunnig kan hen behöva ta hjälp av en besiktningsman. Man kan säga att alla fel om en "kunnig lekman" kan upptäcka vid en undersökning är köparen ansvarig för. Man tar inte enbart hänsyn till vad som kan upptäckas med ögonen utan även symptom på att felet var upptäckbart, så som dålig lukt eller fuktfläckar. Även ålder och konstruktion på byggnaden kan spela roll vid bedömningen. Om inte felet kan upptäckas genom en sådan noggrann undersökning föreligger det ett dolt fel.Dolda fel För att en skada ska räknas som dolt fel krävs det att denna skada ska ha uppkommit innan köpet. Om det efter köpet framkommer att det finns fel som köparen inte haft anledning att räkna med och inte kunnat hitta vid en undersökning så föreligger det ett dolt fel. Säljaren blir ansvarig för fel som funnits vid köpet men inte kunnat hittas av en rimlig anledning. Husets skick och ålder kan också spela roll, köparen borde räkna med större slitage på en äldre byggnad. Utifrån din beskrivning verkar inte skadan har funnits där från början men det är svårt att göra en riktig bedömning utifrån din fråga.Om det trots allt föreligger ett dolt fel har köparen rätt att reklamera felen i fastigheten inom skälig tid efter att denne har märkt eller borde ha märkt felet enligt 4 kap. 19 a § jordabalken. Köparen har då rätt till prisavdrag och ersättning för skadan enligt 4 kap. 19 § jordabalken. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga. Om du behöver hjälp med att ta ärendet vidare råder jag dig att ta kontakt med en sakkunnig eller våra jurister. Vänligen

Får en köpare vända sig mot säljaren av en fastighet när fastigheten avviker från det som står i avtalet?

2018-04-03 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej,vi köpte ett hus, uppfört 1991, där det i beskrivningen finns golvvärme i två utrymmen (både i hall och i tvättstuga).När vi sedan träffar säljarna så berättar de för oss att det bara finns golvvärme i hallen och inte i tvättstugan.Vi anser att detta är ett dolt fel då det även står med i köpeavtalet men säljarna vill inte gå med på en ersättning för detta. I besiktningsprotokollet finns inget noterat om detta och en pushventil finns installerad för den delen av huset som de facto har golvvärme. Finns det någon möjlighet för oss att driva detta rättsligt och få rätt?Det har ännu ej gått 4 månader sedan upptäckten som vi förstått är praxis för denna sortens reklamation.Mäklaren i fråga vill inte ta i ärendet (vilket kanske är helt rätt) men vi känner oss lurade.Tacksam för svarMvh
Alexander Garin Folkegård |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med eran fråga!Eran fråga regleras utifrån 4 kapitlet jordabalken (JB). Om fastigheten som ni har köpt inte stämmer överens med det som följer av avtalet (4 kap. 19 § JB) har ni rätt att göra avdrag på köpeskillingen (4 kap. 12 § JB). Om skadan är av väsentlig betydelse har ni även rätt att häva köpet. Ni har dessutom rätt till ersättning för eventuella skador (4 kap. 12 § JB). Jag utgår från att det stod i erat avtal att golvvärmen fanns i dessa två rum. Om så är fallet så har ni rätt till påföljderna som jag har förklarat ovan (avdrag, hävning om felet är väsentlig och/eller skadestånd) eftersom golvvärmen bara fanns i ett rum.Angående reklamationsfristen så är det något ni ska göra inom skälig tid (4 kapitlet 19 a § JB). Ni har rätt gällande reklamationsfristen på fyra månader då den har ansetts vara skälig i praxis (NJA 2008 s. 1158).Jag rekommenderar er att först kontakta säljarna och försöka rätta till ärendet med dem. Om de inte upprättar sig så kan ni vända er till en jurist och även väcka talan mot säljarna.Jag hoppas att ni fick svar på eran fråga!Hälsningar,

Rätten till ersättning vid fel i fastighet

2018-03-25 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej!Vi har köpt ett hus där det i objektbeskrivningen framkom att all elinstallation var ny; "all el är ny" stod att läsa på två platser i beskrivningen.Efter två månader i huset upptäcker vi att elen inte är ny:- Jordade vägguttag saknar jordkoppling, installationen ser alltså jordad ut, men är det inte.- Strömbrytare, vägguttag och alla elkablar och sladdar är inte nya. Dvs sannolikt äldre än 10år.- Enligt säljaren så nämndes att installationen var fackmannamässigt gjord, men nu har säljaren backat på den punkten. Så, har vi rätt att kräva ersättning, motsvarande kostnaden för att få fastigheten i det skick den utgavs från att vara, alltså med "ny el"?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om husets elinstallationer är ett fel som ger dig rätt att kräva ersättning från säljaren. För att kunna besvara frågan kommer jag först redogöra för vilka typer av fel som medför rätt till ersättning och därefter ett par lösningar som är tänkbara alternativ i din situation.Frågan besvaras med regler från jordabalken (JB). Vilka typer av fel ger rätt till ersättning?Enligt 4 kap. 19 § JB ska fastigheten stämma överens med de uppgifter som har lämnats av säljaren i köpeavtalet eller vid förhandlingar mellan köparen och säljaren. Om fastigheten avviker från sådana uppgifter så föreligger ett fel som kan medföra rätt till ersättning för dig som köpare. I ditt fall finns det uppgifter i objektsbeskrivningen om att "all el är ny". Att elen är "ny" säger emellertid ingenting om standarden på elinstallationen, det är ju fullt möjligt att en ny elinstallation är felaktigt eller slarvigt utförd. Detta räcker alltså inte som bevis för att en felaktig uppgift har lämnats. Om du däremot i kombination med objektsbeskrivningen kan bevisa att säljaren har sagt att elinstallationen var fackmässigt utförd så borde det räcka som bevis för att ett fel som kan medföra rätt till ersättning föreligger.Det finns begränsningar i rätten till ersättningEnligt 4 kap. 19 § andra stycket JB har fastighetsköparen en undersökningsplikt. Vid köpet ska köparen alltså besikta fastigheten. Fel som har varit möjliga att upptäcka vid besiktningen får hanteras av köparen och säljaren i köpeavtalet, exempelvis genom en minskning av priset.Detta innebär alltså att fel och brister i elinstallationen inte får påtalas i efterhand om dessa fel och brister var möjliga att upptäcka redan vid besiktningen.Säljaren ansvarar även för dolda felSäljaren ansvarar inte endast för felaktiga uppgifter. Om den bristfälliga elinstallationen inte var möjlig att upptäcka vid besiktningen föreligger ett dolt fel. Enligt 4 kap. 19 § JB ansvarar säljaren får dolda fel under förutsättning att felet avviker från vad köparen har anledning att förvänta sig. Det är inte helt enkelt att ställa upp en tumregel för vad en köpare har anledning att förvänta sig. En köpare kan exempelvis inte förvänta sig att en elinstallation ska vara av fackmässig kvalitet om installationen har utförts av en privatperson. Om jag ska försöka ställa upp en generell regel så kan köparen förmodligen i de flesta fall förutsätta att en elinstallation är funktionsduglig och inte medför någon fara för liv eller hälsa. Detta innebär alltså att du kan ha rätt till ersättning om elinstallationen är bristfällig och denna brist inte var möjlig att upptäcka vid besiktningen. Vilka möjligheter till ersättning finns?Enligt 4 kap. 12 § och 19 § JB kan en fastighetsägare bli ekonomiskt kompenserad för fel i fastigheten på två sätt: genom prisavdrag eller genom skadestånd. Prisavdrag innebär att säljaren blir skyldig att betala tillbaka en del av köpeskillingen som motsvarar den värdeminskning av fastigheten som felet medför.Du har möjlighet att kräva prisavdrag under förutsättning att du kan visa att elinstallationen inte motsvarar den standard som följer av köpeavtalet eller av säljarens uppgifter. Du har också rätt till prisavdrag om bristerna i elinstallationen utgör ett dolt fel. Exempel 1: Rätt till prisavdrag föreligger om du kan bevisa att elinstallationen inte motsvarar uppgifterna i objektsbeskrivningen och säljarens uppgift om fackmässighet. Exempel 2: Rätt till prisavdrag föreligger även om bristerna i elinstallationen inte var möjliga att upptäcka vid besiktningen och inte heller motsvarar vad köparen rimligen kan förvänta.Skadestånd innebär helt enkelt att säljaren blir skyldig att utge ersättning för vad det skulle kosta att åtgärda felet. Du har dock endast rätt att kräva skadestånd om elinstallationen avviker från säljarens uppgifter.Exempel: Du har rätt till skadestånd om du kan visa att säljaren har lämnat felaktiga uppgifter om att elinstallationen är fackmässigt utförd.Hoppas du fick svar på din fråga!

Dolda fel och undersökningsplikt vid köp av fastighet

2018-03-18 i Fel i fastighet
FRÅGA |Vi har köpt ett radhus i 3 plan. Kontraktet tecknades i Oktober 2017. Vi kunde dock ej flytta in då eftersom den lägenhet vi bodde i inte blev såld. Så fort lägenheten blev såld och vi kunde slutöra affären hade vi tillträde och kunde flytta in den 26 Februari 2018. VärmesystemetDå upptäckte vi omedelbart att värmesystemet inte fungerade, 7 av 9 element fungerar inte. Då vi tecknade avtalet var det ju relativt varmt och värmen var knappt påslagen.Elementen går inte att reglera och temperaturskillnaderna är stora. Från 17 - ca 24 grader på olika plan och rum. Vi fryser hela tiden. BubbelbadkarBubbelbadkar som skrevs om i mäklarfoldern fungerar inte heller. Det finns inga kontakter i badrummet och inga jordade kontakter i hallen utanför badrummet.Det enda som finns är en lång sladd i kommoden som ligger löst.UttagKontakter/Uttag: Ett flertal elektriska uttag sitter lösa och/eller går inte att sticka in stickproppar i. Vi blev visade ett besiktningsprotokoll men ingenting om detta stod där. Det var gjort 2016. Vi köpte huset i god tro och misstänkte inget av felen ovan. Vi behöver reparera och åtgärda dessa fel och vi har skrivit till säljarna. Som hänvisar till sin advokat. Har vi någon chans att få någon ersättning? Vad rekommenderar ni att vi ska göra?
Isak Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga.Hur frågan kommer att behandlasFör att på bästa sätt besvara din fråga är det bäst att dela upp den i olika delar. Därför kommer jag separat behandla elementen, bubbelbadkaret samt bristen på eluttag och att vissa av dessa är varken funkar eller är jordade. Regleringarna kring fastighetsköp finner vi i 4 kap. Jordabalken (JB). Huvudregeln finner vi i 4 kap. 19§ 1 stycket JB, där ni som köpare rätt att till exempelvis prisavdrag eller hävning av avtalet, om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Det finns dock en del undantag till detta och det blir ofta en fråga om vem som ansvarar för felen. Som fel får man inte åberopa det som man kunde upptäckt vid fastighetsköpet. Det finns alltså en så kallad undersökningsplikt och denna är väldigt långtgående, 4 kap. 19§ 2 stycket JB.Angående elementenDetta är ett så kallat abstrakt fel i fastighet. Fastigheten avviker helt enkelt från vad man kan förvänta sig. Här kommer dock ovan nämnd undersökningsplikt in. Att noga undersöka att alla element fungerar när man är på visning är viktigt. Nu kände ni att det var varmt i bostaden men undersökningsplikten sträcker sig väldigt långt för köparen när det gäller föremål som är lätta att undersöka.Det finns dock ett annat sätt att angripa detta. Om nu felet skulle uppstått efter ni skrev på kontraktet men innan den avtalade tillträdesdagen. Om felet har inträffat innan tillträdesdagen så är det säljarens ansvar, om det inträffat efter så är det köparens (ert) ansvar. Om det nu var 26 februari 2018 som ni hade avtalat vara er tillträdesdag så ligger ansvaret på säljaren. Detta är dock väldigt svårt att bevisa. 4 kap. 11 § JB. Detta förutsätter även att ni meddelat säljaren inom skälig tid (säljaren). Vad som är skälig tid varierar, men brukar vara så snabbt som möjligt om det inte finns några speciella omständigheter. 4 kap. 19a § JBAngående bubbelbadetDetta kan nästan vara ett så kallat dolt fel, dvs. sådana fel som inte går att upptäcka. Det man bör kunna upptäcka med syn, lukt känsel och hörsel utan att göra åverkan på fastigheten ligger inom bör undersökas. I detta fall fanns det inga symptom, och det kan tolkas som lite långdraget att fylla upp badkaret för att prova bubbelfunktionen. Detta bygger till er fördel.Något annat som kan påverka det man har rätt att förvänta sig kan vara ålder på objektet. Är det nytt så kan man kanske förväntas sig att det ska funka. Är det uppenbart gammalt så är det inte lika självklart. Detta blir dock lite av en bedömningsfråga.Angående eluttagenDetta omfattas av den tidigare nämnda undersökningsplikten. Detta är väldigt lätt att undersöka när man kollar på bostaden. Därför blir detta inte säljaren ansvar.Hur påverkar besiktningsprotokollet?Besiktningsprotokoll kan enbart hjälpa en i bedömningen om eventuella fel i en fastighet. Det föreligger fortfarande en undersökningsplikt.SammanfattningNi har gjort helt rätt att kontakta säljaren med dessa fel. Det blir dock svårt att få ersättning i flera av dessa fel. Det skadar dock inte att föra en dialog, och åtminstone lyfta frågan kring elementen och bubbelbadkaret.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Efter köp av fastighet framkom det att kommunen ägde del av marken, vem är ansvarig?

2018-04-06 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej. Köpte en parhusfastighet för lite drygt 1 år sedan. Vid kontakt med kommunen i annat ärende har det framkommit att min tomt är utökad och att en tidigare ägare 2009 tagit ca 1,5 meter av kommunens mark i anspråk för en trädgårdsmur, stensättning och parkeringsyta mot gatan. Totalt rör det sig om ca 10-15m2 som kommunen nu uppmanat mig att återställa. Jag har inte låtit utföra en jordabalksbesiktning. I köpeavtalet ar tomytan angiven. Som lök på laxen så även närmsta granne annekterat lika mycket så det är inte möjligt att okulkärt se att min tomt avviker. Hur ska jag agera? Varken mäklare eller säljare i flera led har varit medvetna om detta. Måste jag riva mur och återställa eller ska jag ställa krav på min säljare och han i sin tur vidare i ledet till den som ursprungligen låtit utföra jobbet? Vill inte häva köpet men jag kan ju inte själv sälja vidare utan att ha åtgärdat eller meddelat felet som föreligger. Tacksam för er rådgivning i frågan.
Pontus Schenkel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!RådighetsfelDen här typen av "fel" kan utgöra ett så kallat rådighetsfel, det vill säga en inskränkning i rätten att råda över fastigheten. Reglerna för rådighetsfel hittar du i 4 kap. 18 § jordabalken. Det krävs att det är ett myndighetsbeslut som ligger till grund för rådighetsinskränkningen av den köpta fastigheten. Myndighetsbeslut kan vara detaljplaner och i detta fall strider förmodligen föregående ägares byggnationer mot kommunens detaljplan.Undersökningsplikt av rådighetsfel?Du som köpare har ingen undersökningsplikt vid rådighetsfel, utan det krävs att du varit i god tro, alltså inte vetat om eller inte borde ha vetat om felet innan köpet. Informationen du fått i försäljningsprojektet kan tala för att du haft skäl att förutsätta att du förvärvat rådighet över hela tomten. Vid rådighetsfel spelar det heller ingen roll att säljaren är i god tro och inte förstår att det föreligger fel i fastigheten. Denne ansvarar alltså, så länge köparen varit i god tro. Det är min uppfattning att ni som köpare varit i god tro och att ni kan rikta ansvar mot säljaren.ÅtgärdOm en fastighet säljs och det senare visar sig att den besväras av annans rättighet som inskränker på köparens rättigheter över fastigheten, har köparen rätt till prisavdrag (4 kap. 17 § jordabalken). Annans äganderätt över del av fastigheten är ett typiskt sådant fall. Säljarna är alltså betalningsskyldiga gentemot er som köpare, motsvarande värdeskillnaden som felet medför, dock inget mer än detta.Ni får endast häva köpet om det är av väsentlig betydelse (4 kap. 12 och 17 § jordabalken). Detta innebär att det ska finnas något särskilt skäl för er att inte kunna acceptera ett prisavdrag. Det kan exempelvis vara att ni haft speciella planer som inte går att genomföra med den aktuella tomtarean och som varit avgörande för husköpet. Du nämner dock att ni inte vill genomföra en hävning.Kommunens föreläggandeDet är min uppfattning att du måste åtfölja kommunens föreläggande om att återställa kommunens mark. Du kan dock rikta krav mot säljaren för de kostnader som kan uppstå.Jag kommer att ringa dig måndag den 9:e april ca kl. 16.00. Om tiden inte passar kan du mejla mig på pontus.schenkel@lawline.se. Jag föreslår att vi under samtalet utreder saken mer ingående. Har du möjlighet att kontakta kommunen innan vårt samtal vore det fördelaktigt, så kan du fråga på vilken grund de vill att du återställer marken. Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!Vänligen

Fel i fastighet

2018-03-29 i Fel i fastighet
FRÅGA |Hej! För cirka ett år sedan köpte vi vårt hus. Vi har nyligen fått reda på att huset har fuktskador i en yttervägg. Dessutom har vi fått reda på att den vi köpte huset av visste om fuktskadan och fick avdrag på priset när han köpte huset men aldrig åtgärdade felet. Vittnen finns grannar och kvinnan han köpte huset av kan intyga. Vi gjorde ingen besiktning när vi köpte. Vill gärna ha råd om vad vi kan göra och hur vi kan gå tillväga.Tack på förhand
Azra Delkic |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Det ni beskriver är ett faktiskt fel i fastigheten. Men frågan om man enligt Jordabalken kan göra felet gällande mot säljaren är komplicerat. Jag ska göra mitt bästa för att förklara hur regleringen ser ut och utifrån det ge er råd på hur ni kan gå tillväga. Fel i fastighetOm fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet eller om den på annat sätt avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet är egenskapen att betrakta som fel 4 Kap 19 § Jordabalken, då tillämpas vad som sägs i 4 Kap 12 § Jordabalken om köparens rätt att göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet. Köparen har dessutom rätt till ersättning för skada, om felet eller förlusten beror på försummelse på säljarens sida eller om fastigheten vid köpet avvek från vad säljaren får anses ha utfäst. Köparens undersökningspliktKöparen har en undersökningsplikt och som fel får inte åberopas en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet. Vad som gäller är alltså att köparen har en undersökningsplikt. Har köparen inte undersökt fastigheten innan köpet och felet (fuktskadan) var uppenbart och borde ha upptäckts vid en undersökning gjord av kunnig person kommer det bli svårt för köparen att lägga ansvaret på säljaren. Köparen ansvarar alltså för upptäckbara fel och säljaren för dolda fel. Säljarens upplysningspliktSäljaren har ingen lagstadgad upplysningsplikt. Säljaren ansvarar för dolda fel som jag tidigare sagt. Om säljarens förtigande är svikligt, eller om han har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder kan köparen trots tidigare nämnda hinder åberopa fel 4 Kap 19 § Jordabalken. Om fuktskadan är omfattande och av sådan karaktär att säljaren anses ha handlat svikligt eller mot tro och heder genom att underlåta sig att meddela om felet kan ni göra felet gällande. Svar på er frågaFuktskadan är ju ett faktiskt fel, men om ni kan göra det gällande är en annan fråga. Min första fråga till er är om fuktskadan är synlig? Är skadan av den karaktär att det exempelvis finns fuktfläckar på väggar och unken lukt som ni borde ha upptäckt vid den undersökning ni borde ha gjort så kan ni tyvärr inte göra felet gällande. Men är skadan inte synlig så ansvarar säljaren för den och då kan ni göra felet gällande och antingen få prisavdrag eller häva köpet. Är felet av sådan karaktär att det var dolt och ni kan göra det gällande tänk på att lämna meddelande till säljaren om felet så snabbt som möjligt gärna samma dag eller dagen efter att du märkt eller borde märkt felet 4 Kap 19 § a 1 st Jordabalken. I lagtexten står det skälig tid, vad som är att anse som skälig tid är beroende på omständigheterna i fallet. Se därför till att höra av er till säljaren så fort ni kan. Hur ska ni gå vidare?Om felet är dolt är mitt råd att ni meddelar säljaren om felet och även tar kontakt med en jurist som kan hjälpa er. På vår hemsida kan ni ta kontakt med våra jurister. För att ta reda på om felet är att anses som dolt eller inte kan du om du behöver hjälp ta kontakt med en sakkunnig, besiktningsman. Om felet är synligt och ni eller en besiktningsman borde märkt det vid en undersökning, behöver ni bevisa att säljaren har agerat svikligt eller i strid mot tro och heder. Mitt tips är att ni tar kontakt med en jurist som kan hjälpa er med det. Om ni har fler frågor till mig eller om ni vill att jag ska titta närmare på om det rör sig om ett dolt eller synligt fel kan ni skicka in en beskrivning hur fuktskadan faktiskt ser ut. Hoppas ni fick svar på era frågor och lycka till!Med vänliga hälsningar,

Fel i fastighet och undersökningsplikt angående skräp på tomt

2018-03-23 i Fel i fastighet
FRÅGA |Vid tillträde till en fastighet fanns skräp kvar på tomten som även fanns där vid visning och kontraktsskrivande. Kan köparen kräva efter tillträde att jag röjer detta eller bekostar detta?
Isak Eriksson |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Regleringarna kring fastighetsköp finner vi i 4 kap. Jordabalken (JB). Huvudregeln finner vi i 4 kap. 19§ 1 stycket JB, där köparen har rätt att till exempelvis prisavdrag eller hävning av avtalet, om fastigheten inte stämmer överens med vad som följer av avtalet. Det finns dock en del undantag till detta och det blir ofta en fråga om vem som ansvarar för felen. Som fel får man inte åberopa det som man kunde upptäckt vid fastighetsköpet. Det finns alltså en så kallad undersökningsplikt och denna är väldigt långtgående, 4 kap. 19§ 2 stycket JB. Du som säljare ansvarar bara för dolda fel, dvs. de fel som ligger utanför undersökningsplikten. Undersökningsplikten omfattar det man bör kunna upptäcka med syn, lukt, känsel och hörsel utan att göra åverkan på fastigheten. I detta fall så är beror det helt enkelt på om skräpet på tomten varit synligt. Är inte skräpet synligt så ansvarar du för det, har det varit synligt är det köparens ansvar. Viktigt att ha i åtanke är dock om borttagning av högen nämnts i kontraktet alternativt att du som säljare har gjort några utfästelser, alltså givit några garantier på att högen ska bort etc. Utfästelser kan både öka och minska undersökningsplikten. SammanfattningOm skräpet varit synligt under exempelvis visningar så är det köparens ansvar. Detta förutsätter att det inte står något om detta i avtalet eller att du som säljare gjort utfästelser om skräpet. Med vänliga hälsningar,

Kan en egenskap som säljaren utfäst bedömas som felaktig när köparen försummat sin undersökningsplikt

2018-03-07 i Fel i fastighet
FRÅGA |Sålt huset via mäklare. Mäklaren skrev att det var parkettgolv i källaren men det är laminat. Hon skrev det utan att fråga oss säljare. Nu kräver köparen att vi betalar mellanskillnad på ca 5000kr. Jag pratar med mäklaren och säger att vi aldrig sagt att det bar parkett. Nej men ni skrev under o godkände det. Måste vi betala till köparen?
Oskar Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ert fall är bestämmelserna i 4 kap. jordabalken (JB), som handlar om överlåtelse av fastighet, tillämpliga.Vid köp av fastighet har köparen en omfattande undersökningsplikt och får inte åberopa avvikelser som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning (4 kap. 19 § andra stycket JB). Samtidigt har köparen rätt till ersättning för sådan skada som hen lider om fastigheten avviker från vad säljaren får anses ha utfäst (4 kap. 19 § första stycket JB).Det är emellertid inte så att undersökningsplikten försvinner bara för att säljaren har utfäst att fastigheten har en särskild egenskap. Man får göra en bedömning i varje enskilt fall och tar då hänsyn till vad som i övrigt har förekommit vid köpet och om utfästelsen, på grund av andra omständigheter, är att se som tvivelaktig.Min bedömning är att det avvikande golvet faller under köparens undersökningsplikt och ni är inte förpliktade att betala ersättning till köparen. Observera dock att det kan finnas omständigheter som jag inte känner till som kan göra att bedömningen skiftar.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,