Störningar av grannar med barn i hyresrätt

2021-09-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har nyss flyttat in i en hyresrätt. Över oss har vi ett par som har en son på ca två år. Vi är helt okej med att han skriker, springer, dunsar, slänger saker i golvet, drar i stolar mm på dagtid. Jag har försökt läsa runt lite och förstår att barn har stor möjlighet att vara just barn när det kommer till att låta/störa grannar men hur är det på morgon- och kvällstid? Framförallt helger? Har de fortfarande rätt att väcka oss, får vi bara lov att gilla läget?Jag har varit upp och pratat med dem en gång, hon var väldigt förstående men nu likt förbaskat vaknar jag av att han springer/dunsar på morgonen. Jag vill att de ska kunna leva sitt liv men vi får för lite sömn på grund av ljuden från deras lägenhet. Vad kan jag göra? Känns otacksamt att gå till värden att börja klaga, framförallt eftersom, när det är barn iblandat, inte känns som om vi har rätt till sömn. Om jag pratar med dem igen, vad har de för skyldigheter och jag för rättigheter?
Alexandra Holmér Sposato |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vill börja med att säga att jag förstår att det är ett frustrerande situation ni är i, där man ogärna vill skapa dålig stämning grannar emellan men samtidigt naturligtvis vill känna att man kan komma hem till en god natts sömn och vara relativt ostörd i sitt hem.Finns det lag som behandlar situationen?Jordabalkens 12:e kap. reglerar frågor om hyra. Hur man får använda lägenheten och i vilket mån man får störa grannar reglerar i 12 kap. 25 § JB. I vilken mån får man störa sina grannar?Huvudregeln är att du inte ska behöva bli störd under varken dagtid eller under natten, men visst ljud, sådant som hör till ett normalt liv, får man leva med. Er granne har en skyldighet att se till att ni som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön på ett sätt som ni inte ska behöva tåla (12 kap. 25§ första stycket jordabalken). Vägledande vid en bedömning av vilka störningar man ska behöva stå ut med från sina grannar är den allmänna uppfattningen. Att barn leker, skriker och på andra sätt låter tillhör nog, som du redan varit inne på, störningar som måste tålas och som man lite får räkna med när man bor i ett flerfamiljshus. Ständigt pågående störningar och/eller allvarligare störningar ska du dock inte behöva stå ut med, framförallt inte under vissa tider såsom sen kväll och natt. Under natten ska ni med andra ord få sova ostört (i det bör också räknas in tidig morgon och kvällar) medan man på dagen får räkna med ljud (prop. 1992/93:115 s. 30). Beträffande helger gäller inte särskilda regler, utan där får ni nog dessvärre vara beredda på att bli väckta på förmiddagen.Tala med dem igenDu tycks ha förstående och resonliga grannar, varför ni borde ha goda förutsättningar att komma till en lösning tillsammans. Det finns saker de utan allt för stor kostnad eller olägenhet skulle kunna göra för att störa er mindre, utan att begränsa sina egna liv i hög eller ens någon utsträckning. Kanske att de skulle kunna sätta upp ljudabsorbenter om det är ett särskilt rum som alstrar ljud till dig, ha fler eller tjockare mattor och försöka lära sin son att inte föra ljud som ofta går att undvika utan att begränsa hans vardag (ex inte dra i stolar).Tala med hyresvärdenSkulle det inte hjälpa att ta kontakt med dina grannar igen och ni skulle känna att situationen är ohållbar - att ni störs i större mån än vad som bör vara rimligt eller får så lite sömn att det påverkar er vardag - råder jag er ändå att kontakta värden. Då kan hen ta ställning till om barnet låter mer än vad ni bör tåla, och är sedan skyldig att vidta lämpliga åtgärder, exempelvis säga till dem (Hyresgästföreningen).Sammanfattning och rådLäget är rättsligt inte helt självklart; i flerfamiljshus måste man ta hänsyn till varandra men också acceptera en viss mängd störning, en bedömning måste således göras från fall till fall. Det är ofrånkomligt att inte höra någonting från sina grannar, särskilt då det är barn med i bilden, men de har ändå en skyldighet att söka begränsa i vilken mån de stör er, och ni har rätt till att få sova ordentligt om nätterna. Om det inte säkerställs, bör du kontakta hyresvärden som kan hjälpa er.Med vänliga hälsningar,

Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?

2021-09-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! jag undrar om det är möjligt att få ett kontrakt/anaöka om hyreslägenhet fast man har en prick i registret.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Hyresrätten regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Hyreskontraktet är ett avtal om nyttjanderätt till hus mot ersättning, och har inte några specifika formkrav. Reglerna i hyreslagen är vidare tvingande till hyresgästens fördel. Hyreslagen har inte någon bestämmelse som uttryckligen förbjuder en person som är föremål för registrering i belastningsregistret att ansöka om eller erhålla hyreskontrakt.Det är dock frivilligt att ingå ett hyresavtal, både för hyresvärden och den tilltänkta hyresgästen. Det innebär att vissa hyresvärdar har specifika krav för upplåtelse. Som huvudregel är det endast den som är föremål för registrering som har rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret, se 9 § lagen om belastningsregister. Det finns ingen sådan möjlighet för privata hyresvärdar att begära.Du som enskild har rätt att ansöka och erhålla hyreskontrakt trots prick i registret. Hyresvärden kan inte begära ut en kopia av ditt belastningsregister.Med vänlig hälsning!

Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

2021-09-13 i Hyresrätt
FRÅGA |Får en hyresvärd gå in i en lägenhet om de misstänker att brott har begåtts?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör hyresrätt och regler om detta finns i 12 kap. jordabalken (JB).Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?För att en hyresvärd ska få gå in i en lägenhet krävs som huvudregel alltid samtycke från hyresgästen. Av 12 kap. 26 § JB framgår dock vissa undantag från huvudregeln. Där står bland annat att hyresvärden har rätt att omedelbart få tillgång till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller för att utföra förbättringsärenden (12 kap. 26 § 1 st. JB). Med nödvändig tillsyn avses besiktningar för att kontrollera underhållsbehovet eller på grund av en inträffad händelse såsom misstanke om ohyra eller avflyttning. Förbättringsärenden omfattar reparationer till följd av t.ex. vattenläckage samt standardhöjningar. Hyresvärden har vidare rätt att gå in i lägenheten och utföra mindre brådskande förbättringsarbeten såsom sotning av fläkt. Detta kräver dock att hyresvärden har sagt till minst en månad i förväg (12 kap. 26 § 2 st. JB). Om hyresvärden går in utan tillstånd eller om något av undantagen inte är tillämpliga kan denne göra sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken).Misstanke om brott bör inte omfattas av undantagen i 12 kap. 26 § JB. Enligt min mening kan det varken anses som nödvändig tillsyn eller förbättringsarbete. Hyresvärden måste därmed ha hyresgästen samtycke för att få gå in i lägenheten. Det är dock viktigt att understryka att även om samtycke ges är det inte lämpligt för hyresvärden att gå in. Hyresvärden utreder inte brott och dessutom finns risk för att bevis förstörs eller försvinner. Hyresvärden bör istället kontakta polisen så att de kan göra en utredning.SammanfattningHyresvärdar bör inte ha rätt att gå in i en lägenhet vid misstanke om brott, om inte hyresgästen har givit sitt samtycke. Då eventuella bevis kan förstöras eller försvinna är det dock inte lämpligt för hyresvärden att gå in även om hyresgästen tillåter det. Hyresvärden bör istället kontakta polisen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Uppsägningstid vid 15 månaders hyresavtal

2021-09-09 i Hyresrätt
FRÅGA |HUR LÅNG ÄR UPPSÄGNINGSTIDEN VID MUNTLIG ÖVERENSKOMMELSE?Hyresgästen har hyrt i 15 mån
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur lång uppsägningstiden är för en hyresgäst som har hyrt i 15 månader enligt ett muntligt hyresavtal.Din fråga regleras i jordabalken (JB)Ett hyresavtal kan vara muntligtEtt hyresavtal ska vara skriftligt bara om en part begär det (12 kap. 2 § JB). Av detta följer att ett muntligt hyresavtal är giltigt så länge båda parter är överens om detta vid hyresavtalets ingång. Om hyresperioden har varat längre än nio månader i följd gäller en uppsägningstid på tre månaderHuvudregeln är att hyresavtal gäller för obestämd tid, dvs ett tillsvidareavtal. Ett hyresavtal som gäller på obestämd tid måste sägas upp av någon av parterna för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § JB). Om ett hyresavtal har ingåtts på bestämd tid men hyrestiden har varat i längre än nio månader i följd gäller också att avtalet måste sägas upp för att upphöra att gälla (12 kap. 3 § andra stycket JB). I båda dessa fall gäller en uppsägningstid som ska vara minst tre månader lång (12 kap. 4 § JB). Vad innebär detta för digDitt hyresavtal har gällt i 15 månader hittills. Detta innebär att det måste finnas en uppsägningstid på tre månader när avtalet ska sägas upp, eftersom detta är ett krav för alla hyresavtal som har löpt i längre än nio månader i följd. Det faktum att hyresavtalet är muntligt saknar betydelse för dess giltighet. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?

2021-09-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Om jag vill säga upp min lägenhet måste jag ge tre månaders uppsägning då? Det är för ett förstahandskontrakt. Vad händer om jag ska flytta och inte har råd att betala hyra på två ställen?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 12 kap. Jordabalken (JB) även kallad hyreslagen, följer av 12 kap. 4§ JB att alla hyresavtal på obestämd tid som avser bostadslägenhet har minst 3 månaders uppsägningstid. Tiden räknas från månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Kommer exempelvis en uppsägning in den 10 april, räknas uppsägningstiden från 1 maj och hyresavtalet upphör att gälla den 31 juli. Om det är fråga om hyresavtal på bestämd tid kan andra regler gälla beroende på hur lång tid hyrestiden varit, 12 kap. 4§ st. 2 JB.Av 12 kap. 5§ JB får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Uppsägningstiden är tre månader oavsett vilken hyrestid eller uppsägningstid som avtalats. Som hyresgäst är du däremot skyldig att betala hyra under uppsägningstiden, även om du bor i lägenheten eller flyttat ut tidigare. Detta är fallet såvida inte hyresvärden gått med på att du slipper betala. Ifall du inte kan betala hyra finns en risk att du blir förverkad i din nya lägenhet. I 12 kap. 42§ JB stadgas delvis att hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen. Det finns dock en bestämmelse i 12 kap. 44§ JB som skyddar dig att skiljas från lägenheten under vissa omständigheter. Det finns för övrigt olika organisationer/myndigheter som kan hjälpa med ekonomiskt stöd om det skulle behövas. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?

2021-09-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har tappat bort en hemnyckel och en nyckel till tvättcylindern. Vad kommer det att kosta mig? Åtvidabergs kommun.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarI mitt svar utgår jag ifrån att du bor i en hyresrätt. Hur mycket det kostar att ersätta en borttappad nyckel kan variera mellan olika hyresvärdar. Vanligtvis finns det information om borttappade nycklar på hyresvärdens hemsida eller så kan det finnas information i hyreskontraktet. Du kan troligen även kontakta din hyresvärd och få information direkt från dem. KostnadenOm det endast är en ny nyckel du behöver betala ersättning för kan det kosta allt från 100-500 kr, men om hyresvärden bedömer att det behöver göras ett låsbyte kan kostnaden bli högre. Om du har en hyresvärd som är ett kommunalt bolag kan de dock inte ta mer betalt än vad det kostar att ersätta den borttappade nyckeln/eventuellt låsbyte, (2 kap. 6 § Kommunallagen).Här är en länk till en artikel som tar upp kostnader för borttappade nycklar från olika hyresvärdar. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh

Hur blir man av med en hyresgäst som vägrar flytta?

2021-09-12 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej vi hyr ut en gäststuga på vår tomt i andra hand, enligt kontrakt. Nu behöver vi bostaden själv men hyresgästen vill inte flytta. Vad ska vi göra?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ni har en gäststuga på eran tomt. Ni skriver att ni hyr ut den i andra hand, vilket skulle innebära att ni i tur hyr ut den från någon annan i första hand. Det känns osannolikt att så är fallet eftersom gäststugan är på eran tomt, varför jag nedan redogör för fallet då ni hyr ut i första hand. För säkerhetsskull redogör jag också för vad som gäller om det verkligen är så att ni hyr ut stugan i andra hand. Frågan om hur uthyrningen görs (första hand el. andra hand) är viktig för att avgöra vilken lag som ska tillämpas. Eran fråga är hyresrättslig och behandlas i 12 kap. Jordabalken (JB) och Lagen om uthyrning av egen bostad, den s.k. Privatuthyrningslagen. För fallet att Privatuthyrningslagen är tillämplig Eftersom stugan är belägen på eran tomt antar jag att ni äger stugan och då är det mest sannolikt att ni hyr ut den i första hand. För sådana uthyrningar gäller sedan 2013 Privatuthyrningslagen om uthyrningen, förutom att vara i första hand, uppfyller vissa andra krav. Därför redogör jag för vad som gäller för fallet att uthyrningen faller in under Privatuthyrningslagens tillämpning. För att Privatuthyrningslagen ska kunna tillämpas krävs det enligt 1 § att någon utanför näringsverksamhet hyr ut en bostadslägenhet i första hand för annat än fritidsändamål. Lagen tillämpas alltså inte på uthyrningar i andra hand. Värt att veta är att lagen, ifall att flera objekt hyrs ut, endast äger tillämpning på den första uthyrningen. Om uthyrningen inte uppfyller dessa krav för lagens tillämpning, gäller istället enbart 12 kap. JB för uthyrningen. Om ni anser att eran uthyrning uppfyller kraven för Privatuthyrningslagens tillämpning, gäller följande i frågan om uppsägning av hyresavtalet. Hyresavtalet gäller enligt 3 § 1 st. på obestämd tid om inget annat har avtalats, annars gäller det enligt den i avtalet bestämda tiden. Oavsett om hyresavtalet är på bestämd eller obestämd tid kan det enligt 3 § 1 st. sägas upp att gälla i förtid. Det innebär att en hyresvärd kan säga upp en hyresgäst långt innan hyresperioden egentligen ska upphöra. När det är hyresvärden som vill säga upp hyresgästen, gäller en uppsägningstid på tre månader om inte en längre uppsägningstid har avtalats. Det innebär att det inte går att avtala om en uppsägningstid som är kortare än tre månader, men däremot en uppsägningstid som är längre. Om inget har sagts om uppsägningstiden, eller om en kortare uppsägningstid än tre månader har avtalats, är den tre månader. Hyresvärden kan alltså säga upp hyresgästen med tre månaders uppsägningstid oavsett om hyresavtalet löper på obestämd tid eller bestämd tid. En hyresvärd kan m.a.o. exempelvis säga upp en hyresvärd efter två år trots att hyresavtalet är på sju år. I eran situation tillämpas Privatuthyrningslagen om hyresgästen använder stugan som bostad och ni inte har andra uthyrningar som har uppkommit sedan 2013 och före uthyrningen av stugan. Vidare får uthyrningen inte göras i en näringsverksamhet, vilket i princip aldrig är fallet om man endast hyr ut ett hyresobjekt. Eftersom jag saknar tillräckligt med information för att med säkerhet kunna bedöma om lagen kan tillämpas i ert fall, får ni själva göra den bedömningen utifrån de kraven för tillämpning som jag ovan har redogjort för. Kommer ni fram till att Privatuthyrningslagen äger tillämpning, kan ni alltså säga upp hyresgästen med tre månaders uppsägningstid. Detta kan hyresgästen inte vägra och är skyldig att flytta senast tre månader efter uppsägningen. För fallet att 12 kap. JB är tillämplig Ovan har jag redogjort för vad som gäller för uppsägningen ifall eran uthyrning omfattas av Privatuthyrningslagen. Nu går jag igenom vad som gäller ifall ni hyr ut i första hand men något krav för Privatuthyrningslagens tillämpning inte är uppfyllt eller det faktiskt är så att ni hyr ut stugan i andra hand (då gäller Privatuthyrningslagen inte alls). Som ovan nämnt gäller 12 kap. JB för alla hyresavtal i andrahand och hyresavtal i första hand som inte omfattas av Privatuthyrningslagen. Till skillnad från i Privatuthyrningslagen kan i 12 kap. JB endast hyresavtal på obestämd tid sägas upp av hyresvärden. Hyresavtal på bestämd tid i princip kan endast sägas upp av hyrestiden under hyrestiden om hyresrätten förverkas. När det är fråga om ett hyresavtal på obestämd tid kan hyresvärden enligt 12 kap. 4 § JB säga upp hyresgästen med tre månaders uppsägningstid. I andra fall, då hyresavtalet är på bestämd tid, kan hyresvärden egentligen bara vänta tills att hyrestiden löper ut (12 kap. 3 § 2 st. JB). Om ni bedömer att Privatuthyrningslagen inte äger tillämpning i ert fall, gäller alltså ändå 3 månaders uppsägningstid om ert hyresavtal med hyresgästen löper på obestämd tid. Är hyresavtalet på bestämd tid kan ni inte säga upp avtalet förutom om hyresgästens hyresrätt är förverkad. För att hyresrätten ska förverkas krävs i princip att hyresgästen har begått ett grovt avtalsbrott. Vad kan ni göra om hyresgästen inte vill flytta trots att ni har rätt att begära det? Om ni på rättsligt befogade grunder har rätt att säga upp hyresgästen och denne inte flyttar vid uppsägningstidens slut, kan ni hos Kronofogden ansöka om s.k. vanlig handräckning. Då kommer tjänstemän från Kronofogden vräka/avhysa hyresgästen från hyresobjektet. Hur mycket det kostar och vilka åtgärder Kronofogden vidtar kan ni läsa mer om här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Hyresvärdens skyldigheter vid mögel i hyresrätt

2021-09-08 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag med sambo flyttade in i en hyresrätt för 3 månader sedan. Badrummet är alltid fuktigt trots försök att torka ventilen och alltid ha badrumsdörren öppen vilket har visat sig att vi har svartmögel i fogarna i duschen som spridit sig till duschdraperiet och ökar i volym. Har redan märkt att vi har en ganska nonchalant hyresvärd och vi har klagat på en del annat, därför vill jag vara säker på min sak om jag för detta till honom för argumentation. Har de skyldighet att göra något åt detta? Eller är det bara min uppgift att hålla mögelskadan nere med medel?
Frida Källhage |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Relevant lagrumJag uppfattar din fråga som att du vill veta mer om hyresvärdens skyldigheter gällande mögel i lägenhet. För att besvara din fråga kommer jag utgå från jordabalkens 12:e kapitel som innehåller regler kring hyra av bostad.Hyresvärdens skyldigheterHyresvärden har ett ansvar att hålla lägenheten i ett sådant skick att den enligt en allmän uppfattning är i ett brukbart skick, 12 kap 9§ JB jämte 12 kap 15§ JB. Av din fråga framgår att luften i badrummet är fuktig trots dina försök att undvika detta. Att se till att lägenheterna har en fungerande ventilation och att undvika förekomsten av fukt och mögel är något som ligger inom hyresvärdens ansvarsområde, i och med att mögel kan vara hälsofarligt. Om detta är ett återkommande problem trots städning och du misstänker att möglet har uppstått på grund av att ventilationen är bristfällig så kan du kräva av hyresvärden att de gör en fuktmätning.Hyresgästens skyldigheterSkulle det vara så att problemet kvarstår trots att hyresvärden fullföljer sina skyldigheter och det inte visar sig vara en onormal luftfuktighet i badrummet så kanske möglets uppkomst beror på något annat. Det är till exempel inte ovanligt att mögel uppstår i duschutrymmen på grund av tvålrester och hudavlagringar. Om detta är anledningen till möglets förekomst så har du som hyresgäst till uppgift att hålla borta mögel genom kontinuerlig städning i och med att du har en vårdplikt som innebär att hyresgästen ska vårda lägenheten, 12 kap 24§ JB.Min rekommendationDu bör förklara för din hyresvärd att de har ett ansvar att undvika uppkomsten av mögel och att det är ett återkommande problem. Det är också en god idé att upplysa om att du vidtagit diverse åtgärder men att mögel ändå uppstår. Hyresvärden bör därefter gå till botten med möglets uppkomst och om det beror på exempelvis ventilationen så ska värden åtgärda detta. Om din hyresvärd ändå inte vill vidta några åtgärder rekommenderar jag att du antingen kontaktar hyresgästföreningen (https://www.hyresgastforeningen.se) som kan hjälpa dig att föra din tala eller göra en anmälan av hyresvärden hos miljöförvaltningen i din kommun.Hoppas du fick din fråga besvarad!Med vänliga hälsningar,