Vad är uppsägningstiden när hyreskontraktet är sex månader?

2021-09-28 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej hur lång är uppsägningstiden på ett hyreskontrakt på 6 mån. Har även bet. 2 mån.deposition dem ska man väl ha tillbaka? Mvh
Nhi Tran |Hej! Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga! Reglerna om hyresrätt finns i den s.k. hyreslagen (12 kap. Jordabalken). Eftersom hyrestiden är längre än tre månader, sex månader i ditt fall, så är uppsägningstiden tre månader (12 kap. 4 § andra stycket JB). Depositionen kommer du förmodligen inte få tillbaka, med tanke på att den avser två månader och uppsägningstiden är tre månader i ditt fall. Hoppas att det var svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Störningar av grannar med barn i hyresrätt

2021-09-26 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej!Jag och min sambo har nyss flyttat in i en hyresrätt. Över oss har vi ett par som har en son på ca två år. Vi är helt okej med att han skriker, springer, dunsar, slänger saker i golvet, drar i stolar mm på dagtid. Jag har försökt läsa runt lite och förstår att barn har stor möjlighet att vara just barn när det kommer till att låta/störa grannar men hur är det på morgon- och kvällstid? Framförallt helger? Har de fortfarande rätt att väcka oss, får vi bara lov att gilla läget?Jag har varit upp och pratat med dem en gång, hon var väldigt förstående men nu likt förbaskat vaknar jag av att han springer/dunsar på morgonen. Jag vill att de ska kunna leva sitt liv men vi får för lite sömn på grund av ljuden från deras lägenhet. Vad kan jag göra? Känns otacksamt att gå till värden att börja klaga, framförallt eftersom, när det är barn iblandat, inte känns som om vi har rätt till sömn. Om jag pratar med dem igen, vad har de för skyldigheter och jag för rättigheter?
Alexandra Holmér Sposato |Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vill börja med att säga att jag förstår att det är ett frustrerande situation ni är i, där man ogärna vill skapa dålig stämning grannar emellan men samtidigt naturligtvis vill känna att man kan komma hem till en god natts sömn och vara relativt ostörd i sitt hem.Finns det lag som behandlar situationen?Jordabalkens 12:e kap. reglerar frågor om hyra. Hur man får använda lägenheten och i vilket mån man får störa grannar reglerar i 12 kap. 25 § JB. I vilken mån får man störa sina grannar?Huvudregeln är att du inte ska behöva bli störd under varken dagtid eller under natten, men visst ljud, sådant som hör till ett normalt liv, får man leva med. Er granne har en skyldighet att se till att ni som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön på ett sätt som ni inte ska behöva tåla (12 kap. 25§ första stycket jordabalken). Vägledande vid en bedömning av vilka störningar man ska behöva stå ut med från sina grannar är den allmänna uppfattningen. Att barn leker, skriker och på andra sätt låter tillhör nog, som du redan varit inne på, störningar som måste tålas och som man lite får räkna med när man bor i ett flerfamiljshus. Ständigt pågående störningar och/eller allvarligare störningar ska du dock inte behöva stå ut med, framförallt inte under vissa tider såsom sen kväll och natt. Under natten ska ni med andra ord få sova ostört (i det bör också räknas in tidig morgon och kvällar) medan man på dagen får räkna med ljud (prop. 1992/93:115 s. 30). Beträffande helger gäller inte särskilda regler, utan där får ni nog dessvärre vara beredda på att bli väckta på förmiddagen.Tala med dem igenDu tycks ha förstående och resonliga grannar, varför ni borde ha goda förutsättningar att komma till en lösning tillsammans. Det finns saker de utan allt för stor kostnad eller olägenhet skulle kunna göra för att störa er mindre, utan att begränsa sina egna liv i hög eller ens någon utsträckning. Kanske att de skulle kunna sätta upp ljudabsorbenter om det är ett särskilt rum som alstrar ljud till dig, ha fler eller tjockare mattor och försöka lära sin son att inte föra ljud som ofta går att undvika utan att begränsa hans vardag (ex inte dra i stolar).Tala med hyresvärdenSkulle det inte hjälpa att ta kontakt med dina grannar igen och ni skulle känna att situationen är ohållbar - att ni störs i större mån än vad som bör vara rimligt eller får så lite sömn att det påverkar er vardag - råder jag er ändå att kontakta värden. Då kan hen ta ställning till om barnet låter mer än vad ni bör tåla, och är sedan skyldig att vidta lämpliga åtgärder, exempelvis säga till dem (Hyresgästföreningen).Sammanfattning och rådLäget är rättsligt inte helt självklart; i flerfamiljshus måste man ta hänsyn till varandra men också acceptera en viss mängd störning, en bedömning måste således göras från fall till fall. Det är ofrånkomligt att inte höra någonting från sina grannar, särskilt då det är barn med i bilden, men de har ändå en skyldighet att söka begränsa i vilken mån de stör er, och ni har rätt till att få sova ordentligt om nätterna. Om det inte säkerställs, bör du kontakta hyresvärden som kan hjälpa er.Med vänliga hälsningar,

Jag har en prick i belastningsregistret, kan jag trots det få ett hyreskontrakt?

2021-09-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej! jag undrar om det är möjligt att få ett kontrakt/anaöka om hyreslägenhet fast man har en prick i registret.
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Hyresrätten regleras i 12 kap. Jordabalken (JB). Hyreskontraktet är ett avtal om nyttjanderätt till hus mot ersättning, och har inte några specifika formkrav. Reglerna i hyreslagen är vidare tvingande till hyresgästens fördel. Hyreslagen har inte någon bestämmelse som uttryckligen förbjuder en person som är föremål för registrering i belastningsregistret att ansöka om eller erhålla hyreskontrakt.Det är dock frivilligt att ingå ett hyresavtal, både för hyresvärden och den tilltänkta hyresgästen. Det innebär att vissa hyresvärdar har specifika krav för upplåtelse. Som huvudregel är det endast den som är föremål för registrering som har rätt att begära ut uppgifter ur belastningsregistret, se 9 § lagen om belastningsregister. Det finns ingen sådan möjlighet för privata hyresvärdar att begära.Du som enskild har rätt att ansöka och erhålla hyreskontrakt trots prick i registret. Hyresvärden kan inte begära ut en kopia av ditt belastningsregister.Med vänlig hälsning!

Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?

2021-09-13 i Hyresrätt
FRÅGA |Får en hyresvärd gå in i en lägenhet om de misstänker att brott har begåtts?
Ellinor Bäckström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör hyresrätt och regler om detta finns i 12 kap. jordabalken (JB).Får en hyresvärd gå in i en lägenhet vid misstanke om brott?För att en hyresvärd ska få gå in i en lägenhet krävs som huvudregel alltid samtycke från hyresgästen. Av 12 kap. 26 § JB framgår dock vissa undantag från huvudregeln. Där står bland annat att hyresvärden har rätt att omedelbart få tillgång till lägenheten för att utöva nödvändig tillsyn eller för att utföra förbättringsärenden (12 kap. 26 § 1 st. JB). Med nödvändig tillsyn avses besiktningar för att kontrollera underhållsbehovet eller på grund av en inträffad händelse såsom misstanke om ohyra eller avflyttning. Förbättringsärenden omfattar reparationer till följd av t.ex. vattenläckage samt standardhöjningar. Hyresvärden har vidare rätt att gå in i lägenheten och utföra mindre brådskande förbättringsarbeten såsom sotning av fläkt. Detta kräver dock att hyresvärden har sagt till minst en månad i förväg (12 kap. 26 § 2 st. JB). Om hyresvärden går in utan tillstånd eller om något av undantagen inte är tillämpliga kan denne göra sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken).Misstanke om brott bör inte omfattas av undantagen i 12 kap. 26 § JB. Enligt min mening kan det varken anses som nödvändig tillsyn eller förbättringsarbete. Hyresvärden måste därmed ha hyresgästen samtycke för att få gå in i lägenheten. Det är dock viktigt att understryka att även om samtycke ges är det inte lämpligt för hyresvärden att gå in. Hyresvärden utreder inte brott och dessutom finns risk för att bevis förstörs eller försvinner. Hyresvärden bör istället kontakta polisen så att de kan göra en utredning.SammanfattningHyresvärdar bör inte ha rätt att gå in i en lägenhet vid misstanke om brott, om inte hyresgästen har givit sitt samtycke. Då eventuella bevis kan förstöras eller försvinna är det dock inte lämpligt för hyresvärden att gå in även om hyresgästen tillåter det. Hyresvärden bör istället kontakta polisen.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Får jag lämna min hyresrätt på nattetid?

2021-09-27 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej. Får man gå in och ut ur sin hyresrätt när man vill? För enligt mina hyresvärdar så får man ej gå ut och röka alls på natten även om man är tyst och stänger dörrar försiktigt.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Till och börja med har du rätt att gå in och ut ur din hyresrätt när du vill, detta kan hyresvärden inte bestämma över. Dock kan reglerna i 12 kap. Jordabalken (JB) bli aktuella. Enligt 12 kap. 25 § JB ska du se till att de som bor i din omgivning inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Ifall störningarna är värre än vad som bör tålas kan hyresvärden säga till dig att upphöra med de störande aktiviteterna. Om du inte upphör med oljuden kan hyresvärden i värsta fall säga upp kontraktet, 12 kap. 42 § JB. Vad bör skäligen tålas?Vid en bedömning av vilka störningar som skäligen bör tålas utgår man från den allmänna uppfattningen. Mindre störningar eller störningar som är tillfälliga ska tålas av grannarna, t.ex. när en granne tillfälligt bygger om i sin lägenhet eller lekande barn under dagtid. Vidare tar man inte någon särskild hänsyn till människor som är känsligare än normalt; bedömningen av störningar som kan vara skadliga för människors hälsa ska alltså utgå från vad människor i allmänhet anser vara en olägenhet och inte endast baseras på en enskild persons reaktion i det enskilda fallet. Gränsen för vad som bör tålas är lägre under natten; boendena ska under nattetid kunna sova ostört i sin lägenhet. I ett rättsfall från Högsta domstolen, NJA 1991 s. 574, har man angett att man vid störningens bedömning ska betrakta den påstådda störningens ljudnivå, tidsutsträckning och frekvens samt vid vilka tider på dygnet den ägt rum. Vad gäller i din situation?Du ha rätt att lämna din lägenhet när du vill. I ditt fall kan det bero på t.ex. om detta sker varje natt vid flertalet tillfällen, vilken tid och hur högt dörrarna låter när du öppnar och stänger dom. Att öppna och stänga dörrar på ett sätt så att de knappt gör något ljud borde enligt min bedömning vara okej. Det är dessutom upp till hyresvärden att bevisa att en hyresgäst verkligen varit störande innan de kan häva avtalet, i sådant fall kan man visa hur man öppnat dörrarna och visa att det knappt gör något ljud. Ett tips är att t.ex. filma hur du öppnar dörren. Ett annat tips är att fråga andra grannar om de lagt märke till eller blivit störda av dig under nattetid, det kan vara bra att ha dom på din sida. För ytterligare hjälp kan du ta kontakt med Hyresgästföreningen och fråga hur de bedömer din situation. De har till uppgift att bl.a. ge dig som hyresgäst råd och information om dina rättigheter. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Gäller alltid en tremånaders uppsägningstid av hyresrätt?

2021-09-19 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej,Om jag vill säga upp min lägenhet måste jag ge tre månaders uppsägning då? Det är för ett förstahandskontrakt. Vad händer om jag ska flytta och inte har råd att betala hyra på två ställen?
Jasmine El Mallah |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 12 kap. Jordabalken (JB) även kallad hyreslagen, följer av 12 kap. 4§ JB att alla hyresavtal på obestämd tid som avser bostadslägenhet har minst 3 månaders uppsägningstid. Tiden räknas från månadsskiftet som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen. Kommer exempelvis en uppsägning in den 10 april, räknas uppsägningstiden från 1 maj och hyresavtalet upphör att gälla den 31 juli. Om det är fråga om hyresavtal på bestämd tid kan andra regler gälla beroende på hur lång tid hyrestiden varit, 12 kap. 4§ st. 2 JB.Av 12 kap. 5§ JB får hyresgästen alltid säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen. Uppsägningstiden är tre månader oavsett vilken hyrestid eller uppsägningstid som avtalats. Som hyresgäst är du däremot skyldig att betala hyra under uppsägningstiden, även om du bor i lägenheten eller flyttat ut tidigare. Detta är fallet såvida inte hyresvärden gått med på att du slipper betala. Ifall du inte kan betala hyra finns en risk att du blir förverkad i din nya lägenhet. I 12 kap. 42§ JB stadgas delvis att hyresrätten är förverkad och hyresvärden berättigad att säga upp avtalet att upphöra i förtid om hyresgästen, när det gäller en bostadslägenhet, dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen. Det finns dock en bestämmelse i 12 kap. 44§ JB som skyddar dig att skiljas från lägenheten under vissa omständigheter. Det finns för övrigt olika organisationer/myndigheter som kan hjälpa med ekonomiskt stöd om det skulle behövas. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Hur mycket kan det kosta att ersätta en borttappad nyckel?

2021-09-15 i Hyresrätt
FRÅGA |Jag har tappat bort en hemnyckel och en nyckel till tvättcylindern. Vad kommer det att kosta mig? Åtvidabergs kommun.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarI mitt svar utgår jag ifrån att du bor i en hyresrätt. Hur mycket det kostar att ersätta en borttappad nyckel kan variera mellan olika hyresvärdar. Vanligtvis finns det information om borttappade nycklar på hyresvärdens hemsida eller så kan det finnas information i hyreskontraktet. Du kan troligen även kontakta din hyresvärd och få information direkt från dem. KostnadenOm det endast är en ny nyckel du behöver betala ersättning för kan det kosta allt från 100-500 kr, men om hyresvärden bedömer att det behöver göras ett låsbyte kan kostnaden bli högre. Om du har en hyresvärd som är ett kommunalt bolag kan de dock inte ta mer betalt än vad det kostar att ersätta den borttappade nyckeln/eventuellt låsbyte, (2 kap. 6 § Kommunallagen).Här är en länk till en artikel som tar upp kostnader för borttappade nycklar från olika hyresvärdar. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh

Hur blir man av med en hyresgäst som vägrar flytta?

2021-09-12 i Hyresrätt
FRÅGA |Hej vi hyr ut en gäststuga på vår tomt i andra hand, enligt kontrakt. Nu behöver vi bostaden själv men hyresgästen vill inte flytta. Vad ska vi göra?
Jacob Westin |Hej! Tack att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att ni har en gäststuga på eran tomt. Ni skriver att ni hyr ut den i andra hand, vilket skulle innebära att ni i tur hyr ut den från någon annan i första hand. Det känns osannolikt att så är fallet eftersom gäststugan är på eran tomt, varför jag nedan redogör för fallet då ni hyr ut i första hand. För säkerhetsskull redogör jag också för vad som gäller om det verkligen är så att ni hyr ut stugan i andra hand. Frågan om hur uthyrningen görs (första hand el. andra hand) är viktig för att avgöra vilken lag som ska tillämpas. Eran fråga är hyresrättslig och behandlas i 12 kap. Jordabalken (JB) och Lagen om uthyrning av egen bostad, den s.k. Privatuthyrningslagen. För fallet att Privatuthyrningslagen är tillämplig Eftersom stugan är belägen på eran tomt antar jag att ni äger stugan och då är det mest sannolikt att ni hyr ut den i första hand. För sådana uthyrningar gäller sedan 2013 Privatuthyrningslagen om uthyrningen, förutom att vara i första hand, uppfyller vissa andra krav. Därför redogör jag för vad som gäller för fallet att uthyrningen faller in under Privatuthyrningslagens tillämpning. För att Privatuthyrningslagen ska kunna tillämpas krävs det enligt 1 § att någon utanför näringsverksamhet hyr ut en bostadslägenhet i första hand för annat än fritidsändamål. Lagen tillämpas alltså inte på uthyrningar i andra hand. Värt att veta är att lagen, ifall att flera objekt hyrs ut, endast äger tillämpning på den första uthyrningen. Om uthyrningen inte uppfyller dessa krav för lagens tillämpning, gäller istället enbart 12 kap. JB för uthyrningen. Om ni anser att eran uthyrning uppfyller kraven för Privatuthyrningslagens tillämpning, gäller följande i frågan om uppsägning av hyresavtalet. Hyresavtalet gäller enligt 3 § 1 st. på obestämd tid om inget annat har avtalats, annars gäller det enligt den i avtalet bestämda tiden. Oavsett om hyresavtalet är på bestämd eller obestämd tid kan det enligt 3 § 1 st. sägas upp att gälla i förtid. Det innebär att en hyresvärd kan säga upp en hyresgäst långt innan hyresperioden egentligen ska upphöra. När det är hyresvärden som vill säga upp hyresgästen, gäller en uppsägningstid på tre månader om inte en längre uppsägningstid har avtalats. Det innebär att det inte går att avtala om en uppsägningstid som är kortare än tre månader, men däremot en uppsägningstid som är längre. Om inget har sagts om uppsägningstiden, eller om en kortare uppsägningstid än tre månader har avtalats, är den tre månader. Hyresvärden kan alltså säga upp hyresgästen med tre månaders uppsägningstid oavsett om hyresavtalet löper på obestämd tid eller bestämd tid. En hyresvärd kan m.a.o. exempelvis säga upp en hyresvärd efter två år trots att hyresavtalet är på sju år. I eran situation tillämpas Privatuthyrningslagen om hyresgästen använder stugan som bostad och ni inte har andra uthyrningar som har uppkommit sedan 2013 och före uthyrningen av stugan. Vidare får uthyrningen inte göras i en näringsverksamhet, vilket i princip aldrig är fallet om man endast hyr ut ett hyresobjekt. Eftersom jag saknar tillräckligt med information för att med säkerhet kunna bedöma om lagen kan tillämpas i ert fall, får ni själva göra den bedömningen utifrån de kraven för tillämpning som jag ovan har redogjort för. Kommer ni fram till att Privatuthyrningslagen äger tillämpning, kan ni alltså säga upp hyresgästen med tre månaders uppsägningstid. Detta kan hyresgästen inte vägra och är skyldig att flytta senast tre månader efter uppsägningen. För fallet att 12 kap. JB är tillämplig Ovan har jag redogjort för vad som gäller för uppsägningen ifall eran uthyrning omfattas av Privatuthyrningslagen. Nu går jag igenom vad som gäller ifall ni hyr ut i första hand men något krav för Privatuthyrningslagens tillämpning inte är uppfyllt eller det faktiskt är så att ni hyr ut stugan i andra hand (då gäller Privatuthyrningslagen inte alls). Som ovan nämnt gäller 12 kap. JB för alla hyresavtal i andrahand och hyresavtal i första hand som inte omfattas av Privatuthyrningslagen. Till skillnad från i Privatuthyrningslagen kan i 12 kap. JB endast hyresavtal på obestämd tid sägas upp av hyresvärden. Hyresavtal på bestämd tid i princip kan endast sägas upp av hyrestiden under hyrestiden om hyresrätten förverkas. När det är fråga om ett hyresavtal på obestämd tid kan hyresvärden enligt 12 kap. 4 § JB säga upp hyresgästen med tre månaders uppsägningstid. I andra fall, då hyresavtalet är på bestämd tid, kan hyresvärden egentligen bara vänta tills att hyrestiden löper ut (12 kap. 3 § 2 st. JB). Om ni bedömer att Privatuthyrningslagen inte äger tillämpning i ert fall, gäller alltså ändå 3 månaders uppsägningstid om ert hyresavtal med hyresgästen löper på obestämd tid. Är hyresavtalet på bestämd tid kan ni inte säga upp avtalet förutom om hyresgästens hyresrätt är förverkad. För att hyresrätten ska förverkas krävs i princip att hyresgästen har begått ett grovt avtalsbrott. Vad kan ni göra om hyresgästen inte vill flytta trots att ni har rätt att begära det? Om ni på rättsligt befogade grunder har rätt att säga upp hyresgästen och denne inte flyttar vid uppsägningstidens slut, kan ni hos Kronofogden ansöka om s.k. vanlig handräckning. Då kommer tjänstemän från Kronofogden vräka/avhysa hyresgästen från hyresobjektet. Hur mycket det kostar och vilka åtgärder Kronofogden vidtar kan ni läsa mer om här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,