Preskription av olovligt byggande.

2018-04-17 i Fastighet
FRÅGA |Hej.Har en stor lekstuga ca 4 kvm som byggdes mot vår tomtgräns för 12 år sedan.Har ej hört något från de 2 tidigare ägarna utav granntomten om detta.Men nu vill den 3e ägaren av granntomten få den flyttad.Vad gäller angående preskriptionstid?
Alexia Kavaleff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För nybyggnad krävs bygglov (9 Kap 2 § Plan- och bygglagen). Om åtgärd är vidtagen utan bygglov får byggnadsnämnden förelägga den som byggt huset att rättelse inom viss tid. Dock om det förflutit mer än 10 år sedan huset byggdes får de inte besluta om föreläggande (11 Kap 20 § Plan- och Bygglagen).Preskriptionstiden är alltså 10 år. i och med att det gått 12 år från att ni byggde lekstugan har ärendet blivit preskriberat.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Kan man få hjälp med upprättande av köpeavtal för fastighet av Lawline?

2018-04-16 i Fastighet
FRÅGA |Hej, jag önskar köpeavtal och köpehandlingar för fastighet på engelska.Jag har en fritidsfastighet som en engelska vill köpa , alltså finns det ingen anledning att gå via en fastighetsmäklare. Kan Lawline upprätta erforderliga handlingar?Om vi skulle bestämma oss i stället för ett samägande kan Lawline även skriva ett sådant samägaravtal?Det skall i så fall innehålla utnyttjanderätt, delade kostnader för löpande utgifter och även nödvändiga reparationer etc.
Emil Duberg |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!Upprättandet av avtal är en tjänst som Lawline tillhandahåller, men inte kostnadsfritt till skillnad från besvarandet av de juridiska frågorna som skickas in. För att veta om våra duktiga jurister kan hjälpa dig med upprättandet av sådant avtal på engelska kan du fylla i detta formulär. Du kan få hjälp direkt på telefon, via e-post, via vår chat-tjänst eller så låter du Lawline göra hela jobbet, det är upp till dig.

Kommunens rätt till expropriation

2018-04-15 i Fastighet
FRÅGA |Vi har ett problem. Kommunen vill köpa vår fastighet för att expandera företag inom kommunen. Vad vi förstått har förköpslagen försvunnit. Men de kanske inte gäller alla kommuner och dessa lagar har säkert ersatt av andra. Vi är 3 fastigheter som berörs. Vi har en sommarstuga. Jag äger 50% min sambo 50%. Vi har två barn. Min sambo ska starta ett företag inom snar framtid. Vi ska även gifta oss i framtiden. Finns det något sätt att gå runt kommunens krav för oss att sälja fastigheten till dem? Kommunen måste överta vår fastighet innan 1/1-2020. Vi har inte signerat något kontrakt ännu.
Ludwig Ivarsson |Hej,Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!Frågan som ni har ställt är en fastighetsrättslig fråga och rör framförallt expropriation. Expropriation innebär tvångsköp av egendom där ni som ägare tvingas, mot ekonomisk ersättning, överlåta er egendom till en annan part. I det är fallet er fastighet. Bestämmelser finns primärt i Expropriationslag (1972:719). Till viss del bör också Regeringsform (1974:152) beaktas.När det gäller expropriation är framförallt en utgångspunkt att det skall undvikas i största möjlighet om det tvingar folk att flytta från sitt fasta boende. Jag förutsätter att sommarstugan inte är ert primära boende. För att en expropriation skall kunna äga rum i ert fall krävs att kommunen måste visa på att det finns en väsentlig betydelse ur allmän synpunkt att expropriation går igenom, se 2 kap. 1 § ExprL. Kommunen kan också expropriera er fastighet om det sker för att bereda plats åt näringsverksamhet som är av betydelse för hela riket, enligt 2 kap. 4 § ExprL.2 kap. 15 § RF innebär att ni som tvingas avstå er egendom har rätt till fastighetens fulla värde, marknadsvärdet. Det är ett så kallat grundlagsskydd, vilket är ett minsta skydd för er. I 4 kap. 1 § ExprL framgår det däremot att ni har rätt till 125 procent av marknadsvärdet i expropriationsersättning. Ett av syftena följer av att ni som fastighetsägare med all sannolikhet vid en expropriation inte haft som avsikt att sälja fastigheten. I sådant fall hade ni också sannolikt begärt mer än marknadsvärdet vid en försäljning. Det finns viss skillnad i fall där expropriation sker av en fastighet i sin helhet eller enbart en del av fastigheten. Att tillämpa expropriation är en sista utväg för att kunna tillgodose allmänna intressen. Vanligtvis ges en möjlighet att på frivillig basis överlåta fastigheten mot ersättning för att undvika skenande kostnader, från kommunens sida, som processen kommer att resultera i. En expropriation beslutas av regeringen på anmodan av stat, kommun eller enskilda, enligt 3 kap. 1 § ExprL.Sammanfattningsvis har kommunen rätt att ta er fastighet i anspråk om det finns skäl för det. Antigen löser ni det genom en överenskommelse sinsemellan alternativt genom expropriation. Kom ihåg att ni har rätt till 125 procent av marknadsvärdet. Om ni är i behov av ytterligare juridisk expertis rekommenderar jag er att ni kontaktar våra jurister som kan bistå er i ärendet.Med vänlig hälsning,

Vad gäller när man vill sätta upp ett staket vid tomtgränsen?

2018-04-07 i Fastighet
FRÅGA |Hej. Om jag på min tomt som gränsar till en gång och cykelväg vill sätta upp ett plank. Kommunen äger vägen så de är närmsta granne. Men räknas huset på andra sidan gångvägen som närmsta granne?Jag menar har de något att säga till om. Måste de informeras och kan de överklaga?Tackar på förhandMed vänlig hälsning
Joakim Hassini |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du vill sätta upp ett plank på tomten som du äger och undrar vem som är din närmaste granne och om de eventuellt skulle ha någonting att säga till om?Om jag har tolkat din fråga fel, eller har några andra frågor, så är du mer än välkommen att ställa dem till oss igen på Lawline!Tillämpligt lagrum3 kap. Jordabalken (JB). Vad gäller?Grannar ska visa allmän hänsyn till varandra, vilket framgår av 3 kap. 1 § JB. Detta innebär att grannar bör ta kontakt med varandra när de ska uppföra saker (t.ex. ett staket) som berör dig och din granne. För att uppföra ett staket krävs normalt inte ett bygglov. Men när det gäller plank och/eller mur så gäller oftast det motsatta. Vid dessa fall är det vanligtvis byggnadsnämnden i din kommun som beslutar om du behöver ansöka om bygglov. Under vissa omständigheter ska även grannar höras vid ett eventuellt beviljande av ett sådant bygglov. Relevanta hemsidor att kolla in för mer information staplas upp nedan:BoverketVillaägarnaSlutsatsTa kontakt med byggnadsnämnden i din kommun för att få mer information om vad som gäller för det plank du vill uppföra. Hoppas att du fick svar på din fråga! Välkommen med nya frågor till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Kan man sälja ett samägt hus utan den andra ägarens samtycke?

2018-04-16 i Fastighet
FRÅGA |HejJag och mitt ex äger ett hus tillsammans som jag och mina barn bor i. Han är ej fadern till barnen. Ex vill sälja huset och jag har inte råd att köpa ut honom.Har fått nej från banken. Kan han tvinga mig att sälja innan jag har en ny bostad.? Jag vill också sälja huset men måste hitta ny bostad innan!Mvh
Olivia Hübenette |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning av fastighet krävs samtycke av alla samägareSamägande av fastigheter regleras i samäganderättslagen. Eftersom att du och ditt ex köpte huset tillsammans så är ni samägare till huset. För att kunna förfoga över huset krävs det samtycke från samtliga delägare (2 § samäganderättslagen). Med förfogande menas exempelvis försäljning av huset. Därmed kan fastigheten inte säljas förens du har samtyckt till det. Delägare kan ansöka om offentlig auktion hos tingsrätt om samtycke inte finnsDitt ex skulle dock kunna ansöka hos en tingsrätt att fastigheten ska utbjudas på offentlig auktion (6 § samäganderättslagen). Tingsrätten kan då besluta om att fastigheten ska säljas på offentlig auktion, utan att du gett ditt samtycke.Tingsrätten får inte besluta att en offentlig auktion ska ske om du och ditt ex har avtalat om att inte sälja fastigheten eller om du har synnerliga skäl som talar mot att fastigheten ska säljas på detta sätt (6 § samäganderättslagen). Med synnerliga skäl menas exempelvis särskilda sociala förhållanden som inte har en varaktig karaktär (NJA 1979 s. 562).Ditt ex kan sälja fastigheten utan ditt samtyckeFör att återkoppla till din fråga så kan ditt ex sälja huset utan ditt samtycke. Han måste då ansöka hos en tingsrätt om att sälja fastigheten på offentlig auktion. Om han inte gör en ansökan hos en tingsrätt så kan han inte sälja huset innan han fått ditt samtycke.Om du vill ha vidare rådgivning eller hjälp är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller boka tid med en jurist på Lawline.Hoppas att du fick svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Sakrättsligt giltig fastighetsöverlåtelse inom äktenskapet

2018-04-16 i Fastighet
FRÅGA |Min hustru står som ensam ägare av det hus vi bor i. Funderar nu på att hon ska ge bort halva huset som gåva till mig. Inget vidare krångligt tycker jag. Jag ser en gåva som en gåva dvs. inga penningtransaktioner inblandade. Vad är det vanliga? En kostnad av 0 kr eller halva taxeringsvärd som köpeskilling?
Hampus Rask |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar över hur du på bästa sätt åstadkommer en sakrättsligt giltig gåva inom ditt äktenskap.Av 8 kap 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) framgår att en gåva mellan makar åstadkoms genom registrering enligt 16 kap ÄktB. I praktiken innebär detta att ett gåvobrev måste utfärdas. I detta ska framgå att din hustru ger dig halva fastighetens värde i gåva samt att ni bägge signerar denna handling, se 16:2 andra stycket ÄktB. Så fort denna handling uppfyllt formkraven som nämns i 16 kap ÄktB ska denna skickas till Skatteverket som sedan kommer att registrera gåvan i erat äktenskapsregister. För att ge bort en del av en fastighet i form av gåva ställer jordabalken (JB) upp formkrav för hur detta ska gå till. Enligt 4 kap 29 § JB gäller samma formkrav för fastighetsköp som vid gåvoöverlåtelse av en sådan. Gåvobrevet ska därmed innehålla uppgifter om vilken fastighet det rör sig om, vilka parter som är involverade samt en förklaring om att den aktuella delen av fastigheten överlåts till gåvomottagaren, se JB 4 kap 1 §.Vad som är värt att känna till när det kommer till gåvor mellan makar är att dessa inte utgör enskild egendom vid en eventuell skilsmässa. I praktiken innebär detta att det som ni gett varandra fortfarande kommer bli en del av giftorättsgodset, se 7 kap 2 § ÄktB. Vill ni därför att varsin hälft ska lämnas utanför en eventuell bodelning kan ni avtala om detta genom att upprätta ett äktenskapsförord, se ÄktB 7 kap 3 §.Hoppas detta besvarar din fråga!

Överlåtelse av del av fastighet genom gåva

2018-04-11 i Fastighet
FRÅGA |Kan jag överföra min del av fastighet till min sambo som gåva?
Johanna Lindström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fastighetsöverlåtelser finns i 4 kap. jordabalken. För överlåtelse genom gåva gäller samma regler som vid överlåtelse genom köp (4 kap. 29 §). Om du vill överföra en del av din fastighet till din sambo som en gåva krävs det att du skriver ett gåvobrev där du skriver hur stor andel du vill föra över till din sambo. För att gåvobrevet ska vara giltigt ska ni båda två skriva under det (4 kap. 1 §). Vid alla fastighetsöverlåtelser ska den som förvärvat en fastighet (din sambo) sedan söka lagfart inom tre månader (20 kap. 1 & 2 §§), men din sambo får äganderätt till sin del redan i och med gåvobrevet.Hoppas du fick svar på din fråga, om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen!Vänligen,

Krävs samtycke från övriga delägare i en samfällighet?

2018-04-06 i Fastighet
FRÅGA |Hej.Vi har del i samfälld mark ( fd skötgård). Min fråga är om en delägare har rätt att sälja sin del i samfälligheten utan de övrigas vetskap. På marken står en liten stuga som byggts ut . Byggnationen har ingen sagt något om men nu har det tillkommit en större altan samt planteringar av träd. Marken ligger nära havet /strand. Jag är inte förtjust att det byggs och planteras på en samfällighet som är så strandnära. Vad säger lagen och vad kan jag göra ?
Isabella Arsov |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel beslutar delägarna gemensamt vilket innebär att samtycke från samtliga delägare krävs för åtgärder som rör hela egendomen (2 § samäganderättslagen). Däremot förfogar du fritt över din egen andel och har därför rätt att sälja din andel av fastigheten utan de övriga delägares samtycke.De arbeten som har gjorts på samfälligheten är åtgärder som rör hela egendomen vilket innebär att ditt samtycke krävs. Det föreligger däremot inget krav på enighet om åtgärden är brådskande men det verkar inte vara fallet i din situation. Om ni inte kan enas om en viss förvaltningsåtgärd kan du hos tingsrätten begära att en god man ska förordnas under viss tid. Den gode mannens uppgift blir att förvalta egendomen för ert bästa och hitta lösningar som fungerar för samtliga delägare (3 § samäganderättslagen). Om ni efter en viss tid enas om förvaltningen upphör gode mannens arbete genom att ni anmäler det till tingsrätten.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning