FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet24/04/2024

Kan granne ansöka om strandsskyddsdispens för min fastighet?

Hej! Jag äger en fastighet på en ö i Stockholms skärgård sedan 50 år och har under åren 1976 till 1994 i tre etapper byggt en brygga som jag utnyttjar för mina två båtar. Bryggan har ingen strandskyddsdispens och är alltså olovligen byggd och är dessutom i dåligt skick och behöver rivas. Jag har skickat fråga till kommunen om vilka tillstånd det behövs för att riva bryggan. Det som har hänt nu är att en granne som har en fastighet på andra sidan ön har sökt strandskyddsdispens för bryggan som jag har byggt på min mark. Jag fick ingen information om detta ärende förrän kommunen skickade ett brev till mig att strandskyddsdispensen var godkänd. Jag har nu förstått att vem som helst kan söka strandskyddsdispens på annans mark. Min fråga är om inte jag som markägare måste godkänna strandskyddsdispensen innan kommunen kan fortsätta sin handläggning? Jag äger marken och har byggt bryggan och nu har någon annan strandskyddsdispens för min brygga. I min bok så är denna hantering av kommunen ett rättshaveri utan motstycke. Tacksam för rådgivning och svar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att den rör strandskyddsdispens. Du äger en fastighet på en ö sedan 50 år tillbaka där det finns en brygga. Bryggan har ingen strandskyddsdispens och är i dåligt skick och ska rivas. En annan granne har sökt strandskyddsdispens för din brygga på din mark, vilket du inte visste om förrän kommunen meddelade att din strandskyddsdispens var godkänd. Du undrar nu om en annan kan söka strandskyddsdispens för din mark innan kommunens fortsatta handläggning.


Det är kommunen som har ansvar för att reglerna om strandskydd följs, de har alltså tillsyn på området. Strandskyddet väger tungt ur allmänt intresse, och det är därför man kan söka dispens från det. Jag tänker att man måste hålla isär dessa saker; strandskyddsdispens och äganderätt. Varför, ska jag förklara utifrån nedan angivet rättsfall.


Rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen

MÖD 2012:33:

"Mark- och miljödomstolen finner vidare att det enligt strandskyddsbestämmelserna i 7 kap.miljöbalken inte finns några formella hinder mot att söka strandskyddsdispens på annans fastighet. Miljööverdomstolen (nuvarande Mark- och miljööver-domstolen) har i ett mål, MÖD 2010:4, där det förelåg en tvist om vem som var ägare till marken där det var planerat att uppföra en sjöbod och en flytbrygga, angivit att strandskyddet innebär ett förbud att vidta vissa åtgärder om dispens inte har beviljats. Ett beslut om strandskyddsdispens innebär att bestämmelserna om strandskydd inte förbjuder åtgärden i fråga. I vad mån sökanden har en formell rätt att vidta den sökta åtgärden eller om andra tillstånd finns prövas enligt Miljööver-domstolens mening inte och ett beslut om strandskyddsdispens ger därmed inte sökanden någon formell rätt att vidta åtgärder när som det var fråga om i det fallet, äganderätten till området är tvistigt. Detta innebär enligt mark- och miljödomstolens bedömning att frågan om vem som äger fastigheten där en åtgärd planeras eller, som i detta fall, har utförts saknar betydelse för frågan om strandskyddsdispens ska beviljas. Huruvida den som har beviljats strandskyddsdispens för en åtgärd har rätt att vidta den aktuella åtgärden på annans fastighet är en fråga av civilrättslig art som inte påverkar frågan om strandskyddsdispens".


Av rättsfallet att döma så tolkar jag rättsläget som så att det inte finns några formella hinder för ex. en granne att ansöka om strandskyddsdispens på annans fastighet. Med det sagt betyder det inte att grannen faktiskt får vidta åtgärder på din mark. Mark- och miljödomstolen hänvisar till ett annat rättsfall (MÖD 2010:4). Där förelåg en tvist om vem som var ägare av marken. Nu är det inte fallet i ditt fall, men jag tänker att man kan utröna MÖDs tolkning i ditt fall. 

Själva beslutet om strandsskyddsdispensen innebär att bestämmelserna om strandskydd åsidosätts/inte åsidosätts, beroende på avslag eller bifall. Ett gynnande beslut om strandsskyddsdispens ger inte sökande formell rätt att vidta åtgärderna på din mark, det ligger utanför beslutet om strandskyddsdispens varför domstolen säger att ”det saknar betydelse för frågan om strandskyddsdispens ska beviljas”.

Den andra delen i frågan är således, vem som har rätt att vidta åtgärderna. Det är istället en civilrättslig fråga som får ses utanför bestämmelserna om strandskydd eftersom det handlar om äganderätten.


Äganderätt

Äganderätten till en fastighet uppkommer genom en giltig fångeshandling ex. köp. Den som äger en fastighet har rätt att själv bruka den, upplåta den, belåna den och överlåta den. Äganderätten är också grundlagstadgad enligt 2 kap regeringsformen, så det är en stark rättighet som är svår att inskränka annat än vid allmänna intressen.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis så tolkar jag rättsläget som sådant att det inte finns några formella hinder mot att din granne ansöker om strandsskyddsdispens för din fastighet. Däremot ger det inte honom eller henne rätt att vidta åtgärder eftersom du har äganderätt. Frågan om strandskyddsdispens och äganderätt/vem som får vidta åtgärder på din fastighet är två olika saker. Därför tänker jag, att om det går längre, så är alternativet att väcka talan i civilrättsligt, dvs. i tingsrätt.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000