Hur många får vi bo i min hyresbostad?

2020-11-24 i Hyresavtal
FRÅGA |Hej. Finns det villkor för min älskling, Sambo, att bo hos mig i mitt hus, som jag hyr och hon har två barn tack?
Ellen Lagnéus |Hej,Tack för din fråga.Den lag som behandlar hyresförhållanden kallas för hyreslagen, och finns i 12 kap. jordabalken (JB).I denna lag finns det ingen regel som specifikt anger hur många man får bo i en hyresbostad. Däremot är man som hyresgäst skyldig att vårda lägenheten, och bevara den i ett gott skick och inte heller framkalla mer slitage än nödvändigt (12 kap. 24 § JB). På så sätt kan man säga att hur många som helst inte kan få bo i en och samma bostad eftersom det orsakar onödigt slitage. Detta blir i sin tur beroende av bostadens storlek, och det kan också variera från fall till fall. Hyresvärden kan alltså begränsa antalet tillåtna boende för att skydda sin bostad från onödigt slitage. Då du inte nämner något om storleken på ditt boende eller ditt hyresförhållande i övrigt blir det svårt att uttala något om vad som gäller i just din situation. Min rekommendation är att du tar kontakt med din hyresvärd och stämmer av vad som gäller för just er!Lycka till.Vänliga hälsningar,

Fråga om distinktion mellan bostad och lokal samt fråga om uppsägning av ett tidsbestämt andrahandshyresavtal

2020-11-23 i Andrahandsuthyrning
FRÅGA |Hej! Jag hyr i andra hand. På mitt kontrakt står det att jag hyr ett "objekt" på 25kvm. Min hyresperiod är från 01-09-20 till 31-01-21. Det står även "Detta kontrakt slutar att gälla vid hyresperiodens utgång. Båda parter har kommit överens om att hyresperioden är utan möjlighet till uppsägning från både uthyraren och hyresgästens sida"Kontraktet är påskrivet och jag bor just nu här. Jag vill tillägga att jag bor i en källare med endast ett rum och en kokvrå. Nu har jag hittat en ny lägenhet, som jag kan få flytta till 1a dec men jag vill inte ha dubbelhyra. Min fråga är, om jag på något sätt kan säga upp min bostad som jag hyr i andrahand? Är det lagligt att skriva ett kontrakt på detta vis? Att man inte under några möjligheter kan säga upp det?Tänker också att det står att jag hyr ett objekt, inte en lägenhet. Räknas det som ett rum? För jag har för mig att man får säga upp ett "rum" eller ytan när som eftersom det inte är en giltig lägenhet, har inte heller något lägenhetsnummer. Kan inte heller skriva mig på adressen enligt min hyresvärd. Är forfarande skriven hos mina föräldrar då min hyresvärd sa att det inte går...vilket låter jätteskumt? Vore tacksam för hjälp! Verkar som det är en "lokal" jag bor i....
Runa Hansson Bandelin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om hyra finns i den s.k. hyreslagen (12 kap. jordabalken (JB)). En bostadslägenhet är en lägenhet som har upplåtits för att helt eller inte för en oväsentlig del användas som bostad. En lägenhet som inte är en bostadslägenhet är lokal. (12 kap. 1 § tredje stycket JB). Detta innebär att en lägenhet som används för bostadsändamål ska anses utgöra bostadslägenhet. För att en lägenhet ska utgöra en lokal ska det inte vara en bostadslägenhet, exempel på lokal är en lägenhet som används för förvärvsändamål. Eftersom ändamålet är att du ska bo i lägenheten bör den anses utgöra en bostadslägenhet.Av frågan framgår inte om du hyr en hyresrätt eller bostadsrätt i andra hand. Reglerna om uppsägningstid skiljer sig, därmed kommer jag fortsättningsvis att dela upp mitt svar i två olika delar.Uppsägningstid för andrahandshyra av en hyresrättFrågan regleras i hyreslagen (12 kap. JB). Som framgår av frågan har ni ett tidsbestämt avtal (12 kap. 3 § andra stycket JB). Om hyrestiden är längre än tre månader gäller att uppsägning ska ske tre månader i förväg (12 kap. 4 § andra stycket p.3 JB). Det är dock möjligt att hyresvärd och hyresgäst avtalar om en annan uppsägningstid än den som gäller enligt hyreslagen, om det skulle vara till hyresgästens fördel. Det som gäller är alltså tre månaders uppsägningstid från båda parter. Du kan alltså säga upp ditt kontrakt till upphörande och har då en uppsägningstid om 3 månader.Uppsägningstid för andrahandshyra av en bostadsrättOm det är uthyrning av en bostadsrätt gäller reglerna i lagen om uthyrning av egen bostad (privatuthyrningslagen). I likhet med hyreslagen är det möjligt att avtala om annat om det är till hyresgästens fördel (2 § privatuthyrningslagen). Ett hyresavtal som gäller för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut, dock kan ett sådant avtal även sägas upp före den bestämda tidpunkten (3 § första stycket privatuthyrningslagen). Oavsett vad som har avtalats mellan er har du som hyresgäst rätt till en månads uppsägningstid, medan din hyresvärd har tre månaders uppsägningstid (3 § andra stycket privatuthyrningslagen). Här gäller alltså att du kan säga upp ditt kontrakt till upphörande med en uppsägningstid om en månad.SammanfattningsvisDet "objekt" du hyr är en bostadslägenhet om du använder lägenheten för bostadsändamål. Om ni har ingått ett tidsbestämt avtal har du som hyresgäst alltid möjlighet att säga upp avtalet för upphörande tidigare än vid avtalstidens slut. Uppsägningstiden varierar beroende på om du hyr en hyresrätt eller bostadsrätt i andra hand. Vid hyra av hyresrätt har du som hyresgäst en uppsägningstid om tre månader, medan uppsägningstiden är en månad vid hyra av bostadsrätt.Med vänlig hälsning,

Är det möjligt för hyresvärden att avtala om en kortare uppsägningstid än den som föreskrivs i lagen?

2020-11-22 i Hyresavtal
FRÅGA |Är det möjligt att skriva ett hyreskontrakt med rätt för hyresvärden att säga upp kontraktet med 6 månaders varsel?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDin ärendebeskrivning är tämligen kortfattad och den lämnar inte heller någon ytterligare information om vilken typ av hyresavtal som avses (bostads- eller lokalhyresavtal?), avtalets löptid (obestämd tid/tillsvidare eller bestämd tid?) eller i vilken egenskap du ställer frågan (som fastighetsägare/hyresvärd eller hyresgäst). Men givet att du verkar företräda en juridisk person (frågeställaren är enligt vårt system ett aktiebolag) misstänker jag i vart fall att det aktuella avtalet avser en lokalhyra. Mot bakgrund av ovanstående kommer därför den fortsatta framställningen att bli relativt kort och neutral till sin karaktär. Du har även beställt en personlig telefonrådgivning, vilken jag för övrigt ser fram emot mycket. Under denna kommer ovanstående att kunna behandlas ytterligare och likaledes kommer möjlighet att ges till en mer djupgående diskussion (om så önskas). Många juridiska spörsmål behandlas dessutom allra enklast under ett telefonsamtal. Vidare krävs inte sällan ingående kunskaper om de faktiska omständigheterna för att kunna ge ett någorlunda träffsäkert svar och med tanke på den ganska modesta ärendebeskrivningen blir det kommande samtalet därför ett mycket välkommet och viktigt komplement. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är:Jordabalken (JB).På hyresförhållanden blir bestämmelserna i 12 kap. JB tillämpliga (i folkmun även kallad hyreslagen) och dessa är tvingande för hyresvärden, vilket innebär att det inte är möjligt att avtala om mindre förmånliga regler för hyresgästen än vad som följer av lagstiftningen, såvida ingenting annat uttryckligen anges, 12 kap. 1 § 5 st. JB. Under förutsättning att hyresavtalet löper på obestämd tid och avser en lokal kan det, om inte en längre uppsägningstid har avtalats mellan parterna, sägas upp för att upphöra att gälla först vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, 12 kap. 4 § 1 st. 2 p. JB. Skulle däremot hyresavtalet vara slutet på bestämd tid, och även om inte detta explicit framgår av andra stycket i 4 §, är utgångspunkten att ett sådant i princip inte kan sägas upp i förtid, det vill säga före hyrestidens slut.Bestämmelserna om uppsägning är ömsesidiga och utgör minimitider varför det inte finns någonting som hindrar att det avtalas om längre uppsägningstider. I en uppsägningssituation står det dock parterna fritt att separat komma överens om att hyresförhållandet ska upphöra att gälla före utgången av den lagliga uppsägningstiden, vilket i praktiken innebär att hyresgästen kan välja om denne vill göra sina rättigheter gällande, se prop. 1983/84:137 s. 115. Man brukar då tala om att hyresavtalet skrivs av. När det sedan gäller den tidsfrist om sex månader som du nämner i din ärendebeskrivning kan följande anföras. Om en kortare uppsägningstid skulle tas in i hyresavtalet på det sätt som du beskriver binder det hyresvärden (till förmån för hyresgästen när denne själv vill säga upp avtalet), men inte hyresgästen (när denne blir uppsagd av hyresvärden). Detta medför att olika uppsägningstider kommer att gälla för parterna där den i avtalet angivna tiden träffar hyresgästen medan den i lagen föreskrivna tiden fortsatt kommer att gälla för hyresvärden.Slutligen kan kort nämnas att en bostadshyresgäst alltid äger rätt att säga upp avtalet att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från uppsägningen, 12 kap. 5 § 1 st. JB. Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis gäller den i lagen stipulerade uppsägningstiden för hyresvärden och detta oaktat att avtalstexten eventuellt ger hyresvärden rätt till en kortare uppsägningstid om sex månader. Avtalsvillkor som understiger det lagstadgade minimiskyddet för hyresgästen är som sagt utan verkan (jfr återigen vad som sägs i 12 kap. 1 § 5 st. JB). Den uppkomna situationen leder alltså till, vilket redan har påpekats ovan, att olika uppsägningstider kommer att gälla för parterna. Det korta svaret på din faktiska fråga lyder därför; Ja, det är väl i och för sig möjligt (läs: går) att upprätta ett hyresavtal med en rätt för hyresvärden att säga upp hyresavtalet med sex månaders varsel, men hyresvärden kommer i praktiken aldrig att kunna åberopa den aktuella klausulen om inte hyresgästen frivilligt skulle gå med på att acceptera en kortare tid när uppsägningen väl äger rum.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Du har som sagt också beställt en 30 minuters personlig telefonuppföljning med möjlighet att kunna ställa kompletterande frågor och till vidare diskussion om hur din fortsatta hantering bör läggas upp. Jag kommer därför att ringa dig nu på onsdag den 25/11 kl 17.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Vänligen återkom per mail om den föreslagna tiden inte skulle passa.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende hittills har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Hur skriver jag över min andel av bostaden på min son?

2020-11-21 i Fastighet
FRÅGA |Hej. Jag och min son äger 50/50 av vårt boende. Jag ämnar flytta till hyresrätt och vill få skriva över min del på honom så han står som ensam ägare. Hur går jag tillväga?Tacksam för svarVänligen
Maya Hempel |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att skriva över en del av en bostad behöver en överlåtelse ske. En överlåtelse kan ske genom antingen gåva eller genom ett köp. Det som skiljer sig åt är huruvida du vill att din son betalar för din andel eller får din andel av boendet gratis. Om du vill ge bort din andel som gåva behöver ett gåvobrev upprättas. Ett gåvobrev förtydligar att överlåtelsen har skett vilket blir en trygghet både för mottagaren och för dig som givare.Om du vill köpas ut ur boendet och överlåta din del genom köp ska ni istället upprätta ett köpeavtal. Oavsett om ni ska upprätta ett gåvobrev eller ett köpeavtal är det uppgifter om vem säljaren/givaren och köparen/mottagaren är, vilken bostad som överlåtelsen avser, andelens storlek och potentiellt priset som ska framgå. Dessutom ska både du och din son underteckna avtalet. (6 kap 4 § bostadsrättslagen om bostadsrätt alternativt 4 kap 1 § och 29 § jordabalken).Om det rör sig om en bostadsrätt måste dessutom bostadsrättsföreningen underrättas och godkänna överlåtelsen. Upprätta därför gåvobrevet/köpeavtalet i tre exemplar så att bostadsrättsföreningen kan ta del av ett av dessa. För att vara på den säkra sidan med att gåvobrevet/köpeavtalet blir rätt och riktigt kan ni använda er av Lawlines smidiga avtalsmall, länk här.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, lycka till!Vänligen,

Underhållande av officialservitut

2020-11-24 i Servitut
FRÅGA |HejHar en sommarstuga med officialservitut på en skogsväg. Vi har att underhålla vägen. Så fort vi lagt på mer grus etc är markägaren där och kö med traktor, gräver, flyttar runt gruset och så vidare. Vi undrar vad det är som gäller här. Vi har övervakningskamera på tomten och har noterat att de är där efter mörkrets inbrott med ficklampor och kollar vad vi har gjort för arbeten. Är det korrekt att markägaren har rätt att påverka framkomligheten genom att köra med traktor, gräva och flytta runt grus med mera då vi försöker förbättra vägen? Vad råder ni oss att göra. Tack på förhand.
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande officialservitut är huvudregeln att servitutet inte ska medföra några skyldigheter för den tjänande fastigheten (vilket i detta fallet är er fastighet). Ett undantag är dock underhållande av väg, 7 kap. 1 § andra stycket fastighetsbildningslagen. För att den tjänande fastigheten ska vara skyldig att underhålla vägen måste dock detta varit en överenskommelse vid tidpunkten för servitutets upprättande. Enligt 14 kap. 6 § Jordabalken (JB) åligger det er som härskande fastighet att underhålla vägen och den tjänande fastighetsägaren har rätt att använda vägen och inspektera att ni fullgör er skyldighet. Men om markägaren i ert fall förstör vägen genom att använda denna oskäligt mycket borde detta rimligen ge upphov till att denne kan bli skyldig att hjälpa till med kostnaden för underhåll av vägen. Som utgångspunkt får inte heller den tjänande fastigheten förhindra att servitutet fyller sitt ändamål, genom att exempelvis göra vägen obrukbar (Jfr rättsfallet NJA 2018 s 200). Det finns dock inte en direkt laglig påföljd i JB för situationen i ert fall när markägaren agerar som ni berättar. I första hand rekommenderar jag därav er kontakta markägaren och ta upp era bekymmer och försöker få till en lösning där markägaren möjligtvis hjälper till med underhållandet av servitutet. Det är alltid bäst för båda parter om konflikten går att lösa innan det blir en rättslig tvist. Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Förlängning av uthyrning av bostadsrätt i andra hand

2020-11-22 i Bostadsrätt
FRÅGA |Jag har ut min bostadsrätt just nu med anledning att jag flyttat ihop med min sambo. Bostadsrättsföreningen har godkänt uthyrningen med en giltighetstid på 1 år. Vad finns det för regler ifall jag skulle vilja fortsätta uthyrningen? Måste jag ha en annan anledning nästa gång, anses provsamboendet som ett förbrukat skäl?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I ditt fall blir bostadsrättslagen (BRL) tillämplig eftersom det är en bostadsrätt du hyr ut. Du har rätt att hyra ut din bostadsrätt i andra hand om bostadsrättsföreningens styrelse ger sitt samtycke (7:10 BRL). Om bostadsrättsföreningen inte tillåter att du hyr ut din lägenhet i andra hand har du rätt att ansöka om tillstånd hos hyresnämnden (7:11 BRL). Hyresnämnden kommer då att pröva om du har godtagbara skäl att hyra ut. Provboende med sambo är ett godtagbart skäl i de allra flesta fall och det vanligaste är att tillstånd ges för ett år i taget.Det du kan göra är alltså att börja att kolla med din bostadsrättsförening om de tillåter att du fortsätter hyra ut din lägenhet i andra hand. Eftersom förutsättningarna är liknande som vid den ursprungliga ansökan kan det finnas möjlighet att förlänga tillståndet ytterligare ett år. Vidare kan du ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Det kommer då att ske en prövning om dina skäl fortfarande kan anses vara godtagbara för att tillåta fortsatt uthyrning. Hyresnämnden brukar dock vara ganska stränga med att det är ett år som gäller vid provboende med sambo.Sammanfattningsvis skulle jag alltså rekommendera dig att prata med din bostadsrättsförening och om de inte går med på förlängning så kan du alltid ansöka om tillstånd hos hyresnämnden.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Störande grannar

2020-11-21 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hek. Vi har störande grannar som springer hela dagarna ovh detta har hållt på i snart 4 år.Styrelsen har vi sagt till många gånger och grannatna har vi också sagt till många gånger men inget görs och grannarna anser att barn ska få leka hemma. Vi mår otroligt dåligt och klarar inte av detta längre då även våra barn mår dåligt. Vi mår psykiskt dåligt och kan aldrig ha det lugnt hemma. Vi har fått nog men styrelsen gör inget alls. Vi bor i en bostadsrätt och har bott här i många år.HJÄLP !!!!Mvh
Orysia Sich |Hej och tack att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Du skriver att du har redan kontaktat grannen och styrelsen gällande störningar men det har inte hjälpt och störningarna fortsätter. Jag tolkar det som att du undrar om det finns något annat att göra mot störningarna.Först och främst är det styrelsens ansvar att ha översyn över boendemiljön i föreningen enligt 7 kap. 9 § bostadsrättslagen. Bostadsföreningen kan bli skadeståndsskyldig om den fortsätter vara passiv och inte utreder din anmälan.Finns det möjlighet att ringa störningsjouren? Reda ut om din bostadsrättsförening har ett avtal med störningsjouren. Om ett sådant avtal finns kan du ringa till störningsjouren och anmäla störningar. Störningsjouren ska dokumentera allt och ge en skriftligt förklaring till styrelsen. Det kan vara bra att själv dokumentera störningarna.En sista utväg är att göra en anmälan till polisen. Det ska dock gälla allvarligare fall av hänsynslöst beteende som faller in under ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken).Det finns dock en viss ljudnivå som måste tålas. Ett exempel är lekande barn dagtid som stör sömnen för en nattarbetare är något som behöver tålas. Lekande barn kan vara jätte störande men det är tyvärr nånting som måste tålas av de som bor i en bostadsrätt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,

Rätt till nedsättning av hyran eller skadestånd på grund av renovering kring hyreslokal

2020-11-21 i Hyresrätt
FRÅGA |Hejsan!Jag undrar om vi har rätt till nedsättning av hyra och skadestånd när hyresvärden renoverar?Vi har ganska stora fönster och får in många kunder av att vi har lokalen på en bra plats där många som kör/går förbi fattar intresse för skrädderiet.Numera täcker byggställningar framsidan av lokalen vilket utgör en stor del av vår marknadsföring. I början täckte de även ingången och lämna då kvar en smal gång då våra framförallt äldre kunder inte kunde komma in med rullstol och liknande. Vad gör vi nu ?
Arina Chwich Dumitrascu |Hej Mert och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regleringar kring din hyresrättsliga fråga finns i Hyreslagen (12 kap Jordabalken). Lagen är tvingande till hyresgästens förmån, om inte annat anges i lagen (12 kap. 1 § femte stycket JB), vilket är någonting som är bra att alltid ha i åtanke när det kommer sig att man som hyresgäst befinner sig i rättsliga situationer. Här nedan kommer jag redogöra för de olika punkterna som är a v betydelse för vederbörande förhållande mellan er och er hyresvärd. Nedsättning av hyranEnligt 12 kap § 11 ska en hyresgäst ha rätt till nedsättning av hyran om hinder eller men uppstår i hyresgästen nyttjanderätt till lokalen. Detta innebär att lokalen och sådant som behövs för dess nyttjande ska kunna användas för det avsedda ändamålet. Hinder eller men kan föreligga redan vid en inskränkning i möjligheten att bedriva verksamheten på det sätt som följer av avtalet eller om verksamheten försvåras. Här kan vi tala om diverse olika störningar som på något sätt kan försvåra hyresgästens möjlighet att använda lokalen. Att lokalens tillgänglighet påverkas negativt på grund av hyresvärdens renovering, precis som i ert fall, kan utgöra en sådan inskränkning i nyttjanderätten att en nedsättning av hyran är möjligt. Detta har Högsta Domstolen bekräftat i den nyligen utkomna Intersport fallet (NJA 2019. 445, se här för vidare läsning). SkadeståndNär det gäller frågan om rätt till skadestånd är utgångspunkten här att ni som hyresgäst ska kunna påvisa att det har förekommit en skada och att denna skada dessutom beror på hyresvärdens försumlighet. I detta fall är då upp till hyresvärden att bevisa att denna inte har agerat försumligt. Själva renoveringen kan inte anses vara försumligt i sig, men sättet den utförs på kan. Om hyresvärdens sätt att renovera inbegriper skada för er, genom att försvåra tillgängligheten till lokalen genom en försumligt renovering (till exempel att inte utföra renoveringen ettapvis, ha säkerställt att kunder kan tillkomma lokalen m.m). Viktigt att komma ihåg kring skadestånd är att försumligheten är central. För en butiksinnehavare kan ombyggnationer innebära ekonomisk förlust även om arbetena utförs på ett aktsamt sätt, men föreligger ingen försumlighet har som sagt inte hyresgästen rätt till ersättning för förlusten.Bedömning kring er situationNedsättningen av hyranFram till dess att lokalen är i fullt brukbart skick kan ni begära nedsättning av hyra få en rimlig kompensation för de påstådda effekterna i lokalen som har uppkommit på grund av renoveringen. När det gäller bedömningen kring nedsättningen av hyran ligger fokus till de objektiva bristerna som renoveringen har orsakat för ert skrädderi. Det faktum att byggställningarna utgör en försämring kring marknadsföringen samt tillgängligheten till lokalen, kan anses vara en sådan olägenhet i det särskilda förhållandet som kan vara till grund för nedsättningen av hyran. Vid bedömningen av hur stor nedsättning som är skälig tar man hänsyn till kriterier som hur stor del av lokalen som berörs och på vilket sätt bristen påverkar lokalens användning. Ni kan till att börja med ta upp detta med er hyresvärd och försöka komma fram till en lösning sinsemellan, dvs. en reglering av hyresavtalet som innebär en nedsättning av hyran för er. Om hyresvärden inte skulle vilja gå med på detta finns det en möjlighet att deponera delar eller hela hyran hos länsstyrelsen enligt 12 kap § 21 JB. Fördelen med att deponera hyran hos länsstyrelsen jämfört med att bara låta bli att betala, är att hyresvärden inte kan vräka hyresgästen för att denne inte har betalat. En risk finns att ni som hyresvärd blir uppsagda från lokalen om depositionen av hyran anses vara alldeles för stor, till exempel hela månadshyran om lokalen till stor del fortfarande anses vara användbar. SkadeståndetOm hyresvärden har agerat försumligt har ni rätt till skadestånd för förlorad omsättning. Här anser jag att det finns möjlighet för argumentera kring försumlighet i och med den smala ingången som blockerade accessen för kunderna till er skrädderi. Det är dock viktigt att komma ihåg att hyresavtalet i stor utsträckning styr det rättsliga förhållandet mellan er som parter. Det råder bred avtalsfrihet kring lokalhyra och ni bör därför granska ert avtal för att se om det finns skadebegränsande klausuler i det eller andra klausuler som kan vara till förmån för hyresvärden kring er situation. Hoppas detta svar var till hjälp! Om det kvarstår ytterligare funderingar eller behov av att sätta upp en handlingsplan till hur ni vill gå tillväga rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist. Juristen kan gå igenom ärendet och företräda dig/er för det fall att det uppkommer en tvist. Om detta är intressant kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälplig. Här är en hänvisning till länken som tar dig vidare till att kunna boka en tid med någon av juristerna hos oss på Lawline.Med vänliga hälsningar,