Får man ställa en kompost nära tomtgränsen?

2021-09-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Får man ställa en trädgårdskompost intill grannens gräns och ca 2m från grannens matbord?
Julia Hellquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 3 kap. jordabalken (JB) finns bestämmelser om rättsförhållanden mellan grannar, och i 1 § framgår det att en den som nyttjar en fast egendom ska ta skälig hänsyn till sin omgivning. Det betyder alltså att man som husägare är skyldig att visa hänsyn mot sin grannar. Exakt hur denna hänsyn ska ta sig uttryck finns det ingen vidare bestämmelse om, men det handlar helt enkelt om att när man vidtar åtgärder på sin fasta egendom så måste man se till att åtgärden inte orsakar besvär för andra. I rättspraxis har det slagits fast att störningar från en kompost, som t ex lukt, inte är att betrakta som en olägenhet så länge komposten är rätt hanterad och välskött och bör därmed även kunna placeras intill en tomtgräns. Men frågan måste alltid avgöras i det enskilda fallet. Mitt råd, om du upplever ett problem med din grannes kompost, är att prata med grannen och förklara hur du upplever situationen, för att försöka kunna hitta en lösning ni båda är nöjda med. Lycka till och hoppas att du fick svar på din fråga!

Kan man ge en fastighet som gåva till en utomlands bosatt?

2021-09-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag vill ge en del av fastighet till min sister som bor i Canada. Vad behöver vi göra? kan hon få komma till Sverige för att ta hand om huset?Mvh,
Nähar Abdulreza |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att besvara din fråga utifrån bestämmelserna i jordabalken (1970:994) och kommer på ett generellt sätt att förklara hur man ger en del av en fastighet i gåva. Det finns inget som hindrar en person från att ge bort en del av sin fastighet utan det står var och en fritt att förfoga över sin egendom som denne vill. Du kan därmed ge din andel av fastigheten till din syster i form av en gåva. Oavsett om personen bor i Sverige eller inte kommer gåvobrevet göras på samma sätt. Formkrav Det som krävs för att ge bort fastigheten i gåva är att vissa formkrav måste vara uppfyllda i gåvobrevet. Formkraven är dem samma som gäller för överlåtelse av fastighet. Det som krävs är gåvobrevet ska vara skriftligt och innehålla en överlåtelseförklaring. Det ska vidare ta upp uppgifter om fastigheten och köpeskillingen. I och med att det är en gåva ska köpeskillingen sättas som noll kronor. Utöver det ska det underskrivas av båda parterna, (4 kap 1 § jordabalken) samma formkrav gäller som sagt för att överlåta en gåva (4 kap 29 § jordabalken). Gåvoskatten i Sverige är avskaffad och kommer inte att resultera i att din syster behöver betala skatt på den från Sverige. Beroende på hur Kanada ställer sig till gåvoskatt kan det bli att din syster måste betala skatt i enlighet med den nationella lagen i Kanada. Jag är osäker på hur du menar med ifall hon får komma till Sverige för att ta hand om den. Generellt gäller samma regler för alla som vill resa in i Sverige från ett land utanför EU. Det är beroende på hur länge hon vill stanna här, ifall det är mindre än 90 dagar ska hon ansöka om ett visum här och om det är längre krävs ett uppehållstillstånd Jag hoppas du fått svar på din fråga och tack för att du vände dig till Lawline!

Kan jag förbjuda svampplockare på min mark?

2021-09-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Har en tomt på 2.2 hektar med lite skog. Har inte satt upp staket, och därför är folk här och plockar svamp. Kan jag förbjuda det eller går det under allemansrätt?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis kan nämnas att regeringsformen (1974:152) (RF) och miljöbalken (1998:808) (MB) kommer att användas för att besvara din fråga. Allemansrättens innebörd Allemansrätten innebär att alla har tillgång till naturen (2 kap. 15 § RF). Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen kan dock inte göra det hur som helst, utan den som vistas där behöver visa hänsyn och varsamhet i naturen (7 kap. 1 § MB). När det kommer till vilt växande bär och svampar tillhör dock dessa markägaren så länge de står på rot eller sitter på riset. Som markägare får du dock inte hindra någon från att plocka dem, trots att du äger marken. Om svampen som plockas däremot är tryffelsvamp så är rättsläget oklart. Naturvårdsverkets bedömning är dock att plockning av tryffel kräver tillstånd av markägaren. Plockning av tryffelsvamp omfattas alltså inte av allemansrätten (Naturvårdsverket). Anledningen är att svampen ofta behöver grävas upp på markägarens mark. Om det gäller större grävningar kan det dessutom krävas tillstånd av länsstyrelsen, då omfattande grävning kan påverka naturmiljön (12 kap. 6 § MB). Sammanfattning Sammanfattningsvis kan du inte hindra svampplockare från att plocka svamp, trots att du äger marken. Om det dock rör sig om tryffel behövs förmodligen tillstånd från dig för att plocka dem på din mark.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Får man ta bort grannens växter som sprider sig på kommunens gata?

2021-09-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |En granne har en stenmur som är mot kommunens asfalterande gata. Det växer högt och utanför stenmuren, nu växer det även runt lyktstolpen. Jag ser tyvärr inte ut längre pga dom höga nyponbuskarna som växer runt lyktstolpen och även andra växter. Min fråga är, kan jag ta bort växter o ogräs som växer utanför deras stenmur nere vid asfalten o runt lyktstolpen?
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Detta handlar om rättsförhållande mellan grannar som regleras i 3 kap Jordabalken (JB). Som huvudregel ska man vid nyttjande av sin egendom ta skälig hänsyn till sin omgivning och där inkluderas grannar (JB 3 kap. 1 §). Därmed finns det ett allmänt krav på att ta hänsyn och detta får vägas mot intresset att få nyttja sin fastighet fritt. Hur du i detta fall kan gå tillväga beror på om växterna befinner sig inom din fastighet eller ej. Alternativ 1: Grannens växter är inne på din fastighetOm din grannes växter tränger sig in på din fastighet får du ta bort växterna om det medför dig en olägenhet som jag i detta fall tolkar att det gör (JB 3 kap. 2 § 1 stycket). Dock måste du ge din granne möjlighet att först ta bort växterna själv om hen påverkas av de tas bort. Detta kan man tolka på sådant sett att om växterna är helt obetydliga för din granne så får du själv ta bort de utan förvarning. Att de skulle vara helt obetydliga är ovanligt, så länge det inte kommer till exempelvis ogräs. I detta baserat på växternas storlek samt att de låter som att de från början är planterade har jag svårt att tro att de är helt obetydliga för din granne. Efter att du talat med din granne och bett hen ta bort växterna på din fastighet bör du enligt praxis vänta ungefär 6 månader innan du själv åtgärdar det. Om du sedan tänker ta bort växterna själv, är det viktigt att du enbart tar bort det som kommit över tomtgränsen och in på din fastighet (JB 3 kap. 2 §)Alternativ 2: Grannes växter är ute på kommunal eller allmän väg:Även om din grannes växter befinner sig utanför hens tomtgräns så är det inte säkert att det är inne på din fastighet. Du skriver i din fråga att det är vid asfalten och runt en lyckstolpe mot kommunens asfalterade gata och därmed troligtvis utanför bådas fastigheter. Som huvudregel får man ta bort ogräs vid exempelvis trottoarer och det ska inte spridas växter från en persons fastighet ut på vägen, då detta kan hindra trafik och gående. I vissa kommuner har man till och med en skyldighet att rensa exempelvis trottoarer precis utanför sin fastighet även om det är utanför. Då jag inte vet vilken kommun du tillhör, kan jag inte säga exakt hur det är i ditt fall, men mer information hittar du i Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. I denna lag står det bland annat att en fastighetsägare är att skyldig att ta hand om gaturenhållning som egentligen är kommunen primära ansvar om det exmpelvis har tagits upp i detaljplanen (Lag 1998:814, 3 §) . Dock har jag svårt att tänka mig att det är aktuellt i ditt fall. Jag skulle dock i ditt fall, om du redan har pratat med din granne, i första hand kontakta kommunen och förklara problemet för att inte skapa dig någon osämja med din granne. I sådant fall kan kommunen istället meddela ett föreläggande till din granne som kan bli tvungen att ta bort de växter som sprider sig utanför hens fastighet. Om du däremot inte redan har pratat med din granne skulle jag istället råda dig till att göra det, för att först försöka komma överens och berätta om din situation.Med Vänliga hälsningar

Ofullständig fråga

2021-09-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Sälja hus i Polen, vi har dubbel medborgarskap
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr har jag svårt att utläsa av din fråga exakt vad du önskar få hjälp med. För att kunna ge dig ett utförligt svar skulle det behövas lite mer information om din situation (såsom vilket problem försäljningen av huset medför och hur ni vill att vi ska hjälpa er). Vänligen försök att ställa din fråga på nytt så att vi, snarast möjligt, kan återkomma med ett svar. I den mån din fråga inte kan ställas på ett kortfattat sätt, och du har möjlighet till det, så kan du även boka en tid med vår juristbyrå eller kontakta oss via telefon.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00Jag beklagar olägenheten men tveka inte att höra av dig igen så att vi kan hjälpa dig med ditt ärende.Vänligen,

Får man fälla en alm på egen tomt utan marklov?

2021-09-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, får man fälla en Alm på egen tomt utan marklov om det inte finns en detaljplan?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser som blir aktuella för frågan finnes i plan- och bygglagen (PBL). Trädfällning inom eller utanför detaljplanTrädfällning inom detaljplanerat område kräver oftast marklov (9 kap. 11 § PBL), medan det generellt inte krävs något tillstånd utanför detaljplanerat område. Vid trädfällning utanför detaljplan finns det dock vissa undantag för när du behöver tillstånd, t ex. områden med höga naturvärden som kan vara skyddade (9 kap. 12 § PBL). Trädfällning som kräver tillståndFällning av fridlysta träd kräver alltid att man har dispens från länsstyrelsen. Det krävs även vid fällning av så kallade hålträd, som utnyttjas av hålbyggande fåglar och fladdermöss. Utöver fridlysta arter har även rödlistade arter ett extra starkt skydd (Artdatabanken). Det är träd som har höga naturvärden och som är betydelsefulla genom sin art, ålder och förekomst, t ex. ask och alm. Om trädet är skyddat kan det även finnas förbud mot att ansa trädet. Sammanfattningsvis, är min rekommendation att du kontaktar bygg- och miljöavdelningen i din kommun. Vanligtvis krävs det inget tillstånd för att fälla träd på egentomt utanför detaljplanerat område, men eftersom det gäller en alm i ditt fall krävs det ett tillstånd eftersom den arten är rödlistad.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rättigheter för markägare att förbjuda allmänheten från att använda enskild väg

2021-09-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Ca fyra meter från vår mangårdsbyggnad utanför köks- och sovrumsfönster går en samfällighetsväg in till grannens sommarstuga, vilken tidigare (typ tidigt 1900-tal) använts som kyrkostig för en part i samfälligheten. Samfälligheten består av oss, grannen, en markägare från andra sidan stigen samt en gård längre bort och vägen är en pyttig liten grusväg, delvis gräs- och mossöverväxt där precis grannens bil får plats på bredden.Nu verkar en del folk (som inte tillhör den gamla samfälligheten) hittat denna väg och nyttjar för hundrastning, ridning och löp- samt mountainbike träning. Detta upplevs av oss som lite störande så nära huset. Vilka rättigheter har vi att förbjuda icke behöriga att nyttja vägen
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarMöjligheterna att begränsa annat än motortrafik är troligen ganska små, då vi i Sverige har en allemansrätt som är väldigt omfattande, (2 kap. 15 § Regeringsformen). Men det finns en möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter förbjuda annan trafik än med motordrivna fordon. Sådana förbud är dock ovanliga och det är länsstyrelsen som fattar besluten om lokala trafikföreskrifter för vägar utanför tättbebyggt område. Rättigheter för markägareMotortrafik kan medföra stort slitage på en enskild väg. Därför får vägens ägare bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas på vägen. Men ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen, såvida inte vägen skadas. Markägaren, vilket i ert fall bör vara vägsamfälligheten, kan även kräva skadestånd om vägen skadas av ridning eller cykling m.m. Men att helt förbjuda gångtrafik ridning och cykling på en enskild väg kan vara svårt. Det finns även bra information gällande enskilda vägar och allemansrätten på naturvårdsverkets hemsida.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Får grannen klippa mina träd?

2021-09-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Min granne störs av att vissa grenar från mina träd o buskar hänger in över han tomt. (Del av hans tomt som han inte använder) Nu har grannen klippt ned dessa grenar och lagt skräpet på min garageuppfart. Jag accepterar att han har klippt dessa men kan tycka att han får väll även ta hand om skräpet...vad gäller ?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du ställde din fråga till oss på Lawline!Utgångspunkten är att din granne får klippa grenarna på ditt träd om de tränger in på grannens mark. Din granne måste dock bereda dig möjlighet att själv utföra åtgärden om det skulle medföra skada av betydelse för dig. Detta är alltså en tolkningsfråga och med den begränsade informationen kan jag inte säga om denna åtgärd skulle medföra betydande skada för dig. Utgångspunkten är dock att din granne får klippa grenar som hänger över på hans/hennes mark. Din granne får dock inte röra stammen och skulle trädet ta stor skada kan din granne bli ersättningsskyldig. Vad gäller skräpet är mitt råd att du pratar med din granne och att ni så gott som möjligt försöker enas. God grannsämja tillgodoses bäst om åtgärder av förevarande slag genomförs efter samråd mellan berörda parter.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,