Vilka tider får man bygga på sin tomt?

2020-06-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Får man bygga med spik och hammare alla tider på dygnet om man bor i hus i tätort?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det finns ingen lag som reglerar vilka tider man får bygga och föra "oväsen". Däremot säger 3 kap. 1 § Jordabalken (JB) att den som nyttjar fast egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Vad detta rent praktiskt innebär är att man inte ska föra alltför mycket oväsen, vilket blir en subjektiv bedömning som svårligen kan påvisas i domstol. Bestämmelser i Miljöbalken (MB) gällande störningar såsom buller eller liknande enbart innebära skadeståndsansvar om störningen uppsåtligen eller genom vårdslöshet orsakat en personskada, vilket inte är aktuellt i detta fall. Man får därmed bygga vilken tid på dygnet man vill, däremot bör hänsyn tas till grannarna och bygget genomföras under dagtid. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Vem kan bevittna namnteckning vid fastighetsköp?

2020-06-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Kan vi som köpare bevittna säljarnas underskrifter vid köp av fastighet? Räknas våra två bevittningar då vid ansökan om lagfart, så den inte blir fördröjd?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Avtalspart får inte bevittnaSom köpare får ni inte bevittna säljarnas underskrifter. Era bevittningar skulle således vara utan verkan. Övriga kravVidare krävs att de som bevittnar inte är under 15 år samt att de inte på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av bevittningen.Tillämplig lagKravet på att bevittningen ska ske av en utomstående och de övriga kraven framkommer av första stycket i lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar. Det att ni som köpare inte kan bevittna uttrycks som att vittne inte får vara den "mot vilken rättshandlingen skall företas".Att bevittningen, när inte kraven åtföljs, är utan verkan framgår av andra stycket.Hoppas ni fick svar på er fråga.Med vänlig hälsning,

Skyldigheter att klippa ner häck vid korsning

2020-06-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |HejVilka skyldigheter i lagen har man på att klippa ner en häck om man bor i en korsning?Jag har läst att den ska vara 80cm hög 10m åt båda hållen, men är det ett krav i lagen eller ett önskemål från kommunerna?Vad kan man bli skyldig för om man inte följer rekommendationerna?
Emma Gurander |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Din fråga rör främst Plan och bygglagen (PBL). Som fastighetsägare har man en skyldighet att hålla sin tomt i vårdat skick samt att se till att den sköts så att risken för olycksfall och betydande olägenheter för omgivningen och trafiken inte uppkommer (PBL 8 kap. 15 §). Sikten är något som är av vikt för alla trafikanter. Det råder dock lite olika rekommendationer från olika kommuner, så gällande de specifika måtten ska man vända sig till sin egna kommun. För många av kommunerna gäller det dock att fastighetsägarna som har en hörntomt (befinner sig i en korsning), ska se till att växter och buskage inte är högre än 80 cm över gatans nivå. Detta får sedan sträcka sig 10 meter åt vardera håll. Om det uppstår olägenheter i trafiken för att man inte har klippt ner sin häck ordentligt så kan det leda till att kommunen förelägger fastighetsägaren att klippa ner växtligheten kombinerat med eventuellt vite. Däremot, om en olycka uppstår på grund av att du inte har klippt din häck så kan det leda till att du som fastighetsägare blir skadeståndsskyldig (PBL 8 kap. 15 §). Jag rekommenderar således att du klipper ner din häck till rekommenderad standard. Det är krav i lag att fastighetsägare ska hålla sin tomt i skick, så att tomten inte orsakar olyckor eller liknande på grund av exempelvis dålig sikt. Hoppas du fått svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Kan jag ge bort en belånad fastighet?

2020-05-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hur går det till om jag vill ge min sambo 50% av en fullt belånad fastighet? Han har ingen del i lånet i nuläget.
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Det finns ingen lag som hindrar dig från att ge bort en belånad fastighet, men innan du ger bort halva fastigheten bör du kolla vad villkoren säger om detta i ditt avtal med långivaren. Vanligen är är fastighetslån förenade med panträtt på fastigheten, som innebär att fastigheten kan tas i anspråk för att täcka era skulder om ni inte betalar till banken. Vill du att din sambo ska ta över halva betalningsansvaret för lånen också bör ni diskutera detta med långivaren, som bör gå med på det, eftersom det innebär en fördel för långivaren att fler personer står som betalningsansvariga för lånen.Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Kan min granne sätta upp ett staket utan min tillåtelse?

2020-06-22 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller när granne vill ha staket men inte jag?Kan de sätta upp ett utan min tillåtelse?Med vänlig hälsning
Carolina Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. När man har grannar intill sin fastighet finns en allmän princip om att grannarna ska visa hänsyn gentemot varandra och omgivningen, 3 kap. 1 § Jordabalken. Detta innebär att huvudregeln i förfaranden mellan grannar är att ni ska kunna diskutera och komma överens med varandra. Som regel krävs vid uppförandet av ett staket inget bygglov, det som krävs är att komma överens med sina grannar, se MÖD 2015:42. Det finns dock vissa kriterier som måste vara uppfyllda. Staketet måste vara av sedvanlig utformning och höjd. Generellt innebär detta att staketet inte får vara högre än 110 cm och ska ha en viss genomsynlighet. Staketet får heller inte målas i någon extremt avvikande färg. Dock kan det finnas vissa kommunala regler att förhålla sig till. Eftersom jag inte vet i vilken kommun du bor kan jag inte dra några slutsatser utifrån detta. För att sätta upp ett staket som är högre än 110 cm, som då kallas ett plank, krävs oftast ett bygglov, 6 kap. 1 § 7 punkten Plan- och byggförordningen. Det finns dock vissa undantag.Exempelvis är det tillåtet att bygga ett plank med höjd av 180 cm utan bygglov kring en uteplats, om det ligger ca 3.5 meter från ett bostadshus. Det ska då dessutom ligga 4.5 meter från tomtgräns. SammanfattningsvisAtt bygga ett staket på 110 cm brukar överlag inte medföra att man måste ansöka om bygglov, men det råder en allmän princip om att man ska komma överens med sina grannar. Detta innebär att du borde kunna ha något att säga till om rörande din grannes uppförande. Det är vanligt att kommunen har egna regler kring uppförande av staket och plank. Det är därför omöjligt för mig att ge exakta svar på om din granne får bygga staketet utan att ha pratat med dig. Mina råd till dig är att samtala med din granne om staketet. Både du och din granne måste visa hänsyn gentemot varandra. Om din granne inte lyssnar på dig, försök ta reda på vad som gäller i just din kommun.

Bevittningskrav för lagfart vid köp av fast egendom

2020-06-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |HeJ!Kan man få lagfart på en fångeshandling för köp av fast egendom om överlåtarens namnteckning(ar) bevittnats av en omyndiga personer, under 18 år,?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Bevittning från 15-års ålderDet är möjligt att få lagfart på en fångeshandling för köp av fast egendom vid bevittning av omyndiga personer, förutsatt att dessa fyllt 15 år.Övriga kravUtöver detta krävs även att de som bevittnar inte på grund av psykisk störning saknar insikt om bevittningens betydelse samt att hen mot vilken rättshandlingen görs inte själv bevittnar.Tillämplig lagDet nämnda framkommer av första stycket i lag med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Fråga om ett historiskt dokument och dess inverkan på fastighetsförsäljning

2020-05-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej Jag ställde tidigare en fråga till Lawline men inte fått något svar. Jag undrade: om ett gammalt brev från 1964 som finns på riksarkivet är bindande för försäljning av en fastighet om det inte finns inskrivet i Fastighetsboken på Lantmäteriet?Brevet uttrycker vad fastigheten som varit en skola fram till dess (1864) för användas till när det överläts från en Socken till en annan - och den socken inte längre finns.Vill gärna få svar,VänligenLotta Nycander
Franck Olofsson |HejTack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar jag det som du menar 1864 i båda de utskrivna årtalen i din text. Jag tolkar det också som att du äger fastigheten idag.Du lämnar inte så mycket information så det är svårt för mig att svara på detta mer än i väldigt allmänna termer. Din fråga är, om jag uppfattar den rätt, om du kan sälja din fastighet utan hinder. Svaret är att under förutsättning att du har full äganderätt till fastigheten, hel lagfart och att den inte belastas av någon i fastighetsregistret begränsande omständighet så svaret med högsta sannolikhet ja. Anar också en andra del i din fråga; kan något eventuellt villkor från en tidigare överlåtelse av fastigheten fortfarande vara aktuellt för din försäljning. Jag har svårt att se någon situation där ett sådant scenario skulle kunna bli aktuellt.För att kunna svara lite mer utförligt och mer specifikt för ditt fall behöver jag veta mer. Vad är det för brev du tänker på och vad för villkor är det som avses och hur menar du att brevets villkor skulle påverka dig.Du får gärna skriva och fråga igen eller skriva en uppföljande fråga till mig.

Får min sambo "kasta ut" min son?

2020-05-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |sambo vill kasta ut min son när han blir 18 år har rätt att göra så?Han har inge inkomst för tillfälligt ännu
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Föräldrar har en försörjningsplikt gentemot sina barn fram tills barnet fyllt 18 eller gått ut grund- eller gymnasieskolan fram tills 21 års ålder, 7 kap 1§ FB. Har ditt barn gått ut skolan och är 18 år kan man alltså kräva att han flyttar hemifrån eller betalar för sig. Om jag förstår frågan rätt så rör det sig här dock om att din sambo vill att din son ska flytta ut. När det inte längre finns någon försörjningsplikt blir sonen juridiskt sätt "inneboende" hos dig och din sambo, han har därmed inget besittningsskydd till att bo kvar. Däremot, i och med att du och din sambo verkar vara oense huruvida sin son får bo kvar eller ej behöver vi även titta på vem som äger boendet. Är det din sambo som äger lägenheten eller huset och det inte finns något hyresavtal sonen och sambon emellan, får sambon "kasta ut" din son. Har ni däremot delat boende eller att du står som ägare kan din sambo däremot inte ta något sådant beslut själv. Även om sambon juridiskt sätt skulle ha rätt att vräka sin son skulle jag dock råda att komma överens på annat sätt än att blanda in juridiken. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,