Ansvar för jordfelsbrytare

2019-06-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Fel på jordfelsbrytare vem betalar
Azra Delkic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Vem som bör betala för jordfelsbrytaren beror på var den finns och vem som ansvarar för den. Jag har inte tillräcklig information för att kunna besvara din fråga. Avgörande faktorer kan vara var jordfelbrytaren finns, vem som äger utrymmet där den finns och vem som har installerat det etc. Hoppas att du fick vägledning i din fråga och återkom gärna med mer information. Med vänliga hälsningar,

Hur lång är uppsägningstiden för hyresrätter?

2019-06-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min mamma är inneboende i en hyresrätt men har nu blivit uppsagd och har därmed 3 månader på sig att flytta ut. Hon vill dock säga upp avtalet själv och flytta ut tidigare än 3 månader då de ej kommer överens. Mamma och hennes hyresvärd har ingen avtalad uppsägningstid i kontrakt att hänvisa till, då inget kontrakt upprättades varken skriftligt eller muntligt. Jag har läst i LUB samt Jordabalken men får ingen klarhet där. Är min mammas uppsägningstid gentemot sin hyresvärd EN månad eller TRE månader? Tacksam för svar snarast möjligt!
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Lagen om uthyrning av egen bostad gäller inte för hyresrätter. Det framgår av din fråga att din mamma är inneboende i en hyresrätt. Jordabalkens 12 kap. är tillämplig på hyresfrågor i hyresrätter. Svaret kan bli olika beroende på om hyresavtalet var ingånget på obestämd tid eller bestämd tidHyresavtal – obestämd tidHyresavtal som gäller för obestämd tid kan sägas upp för att upphöra att gälla efter tre månader från uppsägningen (12 kap. 4 § första stycket)Hyresavtal – bestämd tidHyresavtal som gäller på bestämd tid kan sägas upp för att upphöra (12 kap. 4 § andra stycket):- Hyrestid längst två veckor = en dags uppsägningstid- Hyrestid mellan två veckor och tre månader = en veckas uppsägningstid- Hyrestid längre än tre månader = tre månaders uppsägningstid Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Tillstånd av grannar att bygga pergola?

2019-06-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vår granne håller på att bygga en pergola 30 cm från tomtgränsen. Den är 2,70 m hög och 15 m lång. Vi bor i Ekerö kommun, Stockholm. Inget tillstånd från oss. Enligt kommunen krävs ej bygglov. Är detta lagligt?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Dessa frågor regleras i plan- och bygglagen som du hittar HÄR. Det krävs inget bygglov för skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset och som inte är högre än 1,8 meter. Ligger uteplatsen närmare tomtgränsen än 4,5 meter så behövs grannarnas medgivande, 9 kap. 4 § PBL. Det krävs heller inget bygglov för att ordna ett skärmtak över en sådan uteplats eller över en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Jag tolkar det som att pergolan ska byggas närmare än 4.5 meter eftersom du skriver 30 cm, och med andra ord behövs grannarnas tillstånd. Eftersom kommunen sagt att det ej krävs bygglov till pergolan (det är byggnadsnämnden i respektive kommun som avgör om uteplatsen kräver bygglov eller inte) så borde de ha informerat om 4.5 meters-gränsen. Mitt tips är att prata med grannarna, men kanske även höra av er till kommunen och fråga. Störs ni inte av pergolan så är det ju ändå inga problem, men så som jag tolkar det skulle ni kunna undersöka saken närmare. Till att börja med; prata med grannarna. Sedan kan ni även gå in på byggnadsnämnden i er kommuns hemsida. Hoppas ni fått svar på er fråga! Med vänlig hälsning,

Intrång i hemfridszonen - Allemansrätten.

2019-06-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag hyr ett privat hus, får vaktmästare gå in i huset eller vara på tillhörande tomt utan min kännedom eller tillstånd om han fått det av ägarna?
Robin Badili |Grundregeln i allemansrätten är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör, detta framgår av 2 kap. 15 § fjärde stycke regeringsformen där det står att alla ska ha tillgång till naturen genom allemansrätten.Men det finns några undantag. Vi får inte gå på växande gröda och vi måste ta hänsyn till hemfridszonen.Hemfridszonen är området närmast runt ett bostads- och fritidshus där den boende har rätt till ett privat område och att få vara ostörd. Inom hemfridszonen har fastighetsägaren eller hyresgästen full rådighet över marken, och ingen får vistas där utan lov av denne. Inom hemfridszonen gäller således inte allemansrätten. om du inkräktar i den kan man dömas för hemfridsbrott och böter enligt 4 kap. 6 § brottsbalken.Tillhörande tomt – Hur stor är hemfridszonen?Det finns ingen lag som reglerar hur stor en hemfridszon är. Detta är också ett väldigt omdiskuterat ämne inom juridisk doktrin (litteratur). I juridisk litteratur brukar det pratas om avstånd från fastigheten och hör- och synlighet från fastigheten. Det diskuteras även att en tomt med staket kan göra att hemfridszonen anses vara större. Vilket av dessa som är det mest tillämpliga är inte klargjort. Litteraturen är verkar dock vara hyffsat överens om att en zon på 15–20 meter runt fastigheten ska anses vara skyddad av hemfridszonen men denna kan även vara längre beroende på förutsättningarna.Vad gäller tillhörande tomt vet jag inte vilket avstånd det rör sig om från huset och det gör att det blir svårt att säga om vaktmästaren gör intrång i din hemfridszon. Däremot får vaktmästaren inte gå in i ditt hus utan din kännedom. Att det skett innebär en intrång i din hemfridszon.Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vänligen,

Stämpelskatt vid gåva av fast egendom

2019-06-27 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hur mycket stämpelskatt måste vi betala om jag får halva huset som en gåva från min man som han nu äger till 100%?I deklarationen star det: Underlaget har begränsats till 1041600kr vilket motsvarar en fastighetsavgift på 7812 kr (hel avgift). Din del (1/1) av taxeringsvärdet är 202800 kr. Tanken är att jag skulle få halva huset som gåva och ta over halva lånet på huset. Hur räknar vi stämpelskatten som ska betalas?Tack!
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I 5 § Stämpelskattelagen framgår att när det gäller en gåva kan man behöva betala stämpelskatt om man övertar lån eller betalar något för gåvan. Vid handläggningen hos lantmäteriet jämförs då taxeringsvärdet från föregående år mot den summa som är ersättningen för gåvan. I ditt fall är "ersättningen för gåvan" den delen av lånet som du tagit över som finns på huset. Om den summan uppgår till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas som vid ett köp. Så kort sagt om lånet överstiger 85% av hela husets taxeringsvärde behöver du betala stämpelskatt på 1,5%, om inte behöver ingen stämpelskatt betalas. Hoppas detta besvarar din fråga, om inte, skicka gärna in en ny!Vänliga hälsningar

Konsekvenser vid tredjehandsuthyrning

2019-06-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vilka är de eventuella konsekvenserna som kan uppstå om jag hyr ut en andrahandslägenhet i tredje hand?
Matilda Bergström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 12 kap. jordabalken reglerar uthyrning av en hyresrätt.Förbjudet att hyra ut i tredje handDet är inte tillåtet hyra ut sin andrahandslägenhet till någon annan (tredjehandsuthyrning). Tredjehandsuthyrning ses nämligen som en grund för uppsägning av hyreskontraktet i förtid. Det innebär att din hyresvärd kan säga upp ditt hyreskontrakt till följd av den olovliga uthyrningen (12 kap. 42 § första stycket tredje punkten).Hyresvärdens tillsägelseInnan hyresvärden får säga upp avtalet att upphöra i förtid måste han först ge dig en tillsägelse om att sluta med din tredjehandsuthyrning. Om du följer tillsägelsen får inte hyresvärden säga upp avtalet (12 kap. 43 § första stycket). Om du inte skulle följa tillsägelsen anses hyresrätten förverkad och din hyresvärd får säga upp avtalet i förtid.Ditt skadeståndsansvarDin hyresvärd kan ha rätt till skadestånd om avtalet sägs upp p.g.a. förverkande (12 kap. 42 § sjätte stycket) Skadeståndet kan exempelvis utgöra hyresförlusten för den återstående hyrestiden.SammanfattningDet är alltså inte tillåtet att hyra ut en lägenhet i tredje hand. Gör du det begår du ett kontraktsbrott. Om du inte följer din hyresvärds uppmaning att sluta hyra ut i tredje hand kan konsekvensen bli att ditt hyresavtal sägs upp i förtid. Du kan då bli skadeståndsskyldig för hyresförlusten för den återstående hyrestiden. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Löv som faller ner från grannes träd

2019-06-25 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Min granne har inga träd på sin tomt, jag har många. Löv och mjuka grenar från en stor björk faller på grannens tomt, han krattar då ihop allt och lägger i en hög på min tomt. Får man verkligen göra så? Till saken hör att jag inte krattar upp sådant utan med min åkgräsklippare mal ner allt i gräsmattan och det som hamnar på grusvägen får helt enkelt vara kvar där.
Hanna Kanon |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det snabba svaret är nej, din granne har inte rätt att lägga högen med löv på din tomt. Om grenar eller rötter från ditt träd tränger sig in på din grannes fastighet, och det medför en olägenhet för din granne, så har han dock rätt att ta bort den grenen eller roten (https://lagen.nu/1970:994#K3P2S1). Om det blir aktuellt att din granne vill göra detta så ska du själv ha haft möjlighet att avlägsna dessa eventuella grenar eller rötter innan din granne tar saken i egna händer.Så för att förtydliga: löv som faller ner från ett träd kan inte angripas med denna "gren och rot"-bestämmelsen (https://lagen.nu/1970:994#K3P2S1) och det räknas heller inte som "bristande hänsyn" enligt jordabalkens bestämmelse (https://lagen.nu/1970:994#K3P1S1) . Din granne har därför inte rätt att kräva några åtgärder angående just löven och får därför inte heller demonstrativt lägga dem på din tomt.

Är gåvobrev bevis till ägandet av fastighet?

2019-06-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Jag undrar hur viktigt ett gåvobrev är. I detta fall en gåva av fastighet till mig från mitt ex. Fastigheten är registrerad på mig hos lantmäteriet men mitt ex har gått in till mig utan lov och tagit gåvobrevet från mig. Kan jag behöva det vid nåt tillfälle eller kan mitt ex förstöra nåt för mig när han tagit det?
Amanda Alwall |Hej, Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Gåvobrevet som du har fått av ditt ex är en handling där han, dvs. gåvogivaren, uttrycker sin vilja att ge bort fastigheten till dig (gåvotagaren). Ett gåvobrev behövs när man vill ge bort något värdefullt. Med gåvobrevet finns möjlighet att reglera överlåtelsen och skriva villkor som skapar trygghet för mottagaren. I praktiken ska gåvobrevet fungera som ett bevis för avsikt att skänka bort fastigheten. Det är därför viktigt att det är formulerat på ett sätt som gör att viljan av att ge bort gåvan är tydlig för utomstående. Enligt 4 kap 29 § jordabalken (JB) så gäller samma formkrav som vid ett köp enligt 4 kap 1 § JB. Efter att gåvobrevet överlämnats ansöker gåvotagaren om lagfart på fastigheten. Om du redan står på lagfarten så betyder det att gåvobrevet egentligen inte längre spelar någon roll eftersom du redan är registrerad på fastigheten. Lagfarten är själva beviset på att det är du som äger fastigheten, med andra ord kan ditt ex inte förstöra något genom att ta gåvobrevet ifrån dig.Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,