Är jag skyldig att klippa den sida av häcken som vetter mot min granne?

2019-08-12 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Om jag har en häck som står precis innan tomtgränsen. Är jag då skyldig att klippa häcken på sidan som vetter mot grannen eller skall grannen ansa denna del av häcken?
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! För att få svar på din fråga så får vi använda oss av Jordabalken (JB). Det finns ofta överenskommelser grannar emellan Jag tolkar din fråga som att häcken helt och hållet står på din tomt, och att det endast är du som äger den. Detta innebär egentligen kort och gott att det är du som ansvarar över häcken, såvida det inte finns någon överenskommelse eller liknande som tyder på annat. I fall liksom dessa, där det är en häck om vetter mot två tomter, så är det dock vanligt att grannar har en överenskommelse kring hur de ska göra med häcken och vem som har ansvaret för att klippa den. Man ska ta skälig hänsyn till sin omgivningOm du som ägare till häcken väljer att inte klippa häcken på grannens sida, så får vi istället ta vägledning i lagen om hur situationen ska lösas förutsatt att ingen överenskommelse finns. I lagen så finner man först och främst att var och en vid utnyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till sin omgivning. Detta resulterar i att du måste ta skälig hänsyn till dina grannar enligt de "allmänna grannelagsrättsliga förpliktelser" som finns, och att åsidosättande av dessa förpliktelser kan vara ett resultat av såväl positivt handlade som av en underlåtenhet att göra någonting. I ett vägledande rättsfall så har rätten bland annat slagit fast förväntningarna av dig som fastighetsägare måste avgöras efter en objektiv bedömning utifrån vad som kan anses vara skäligt med hänsyn till omständigheterna (NJA 1990 s 71, JB 3 kap 1 §). Bestämmelsen är något diffus, men innebär kortfattat att du ska vårda häcken i enlighet med god grannsämja. Detta innebär exempelvis att du bör hålla häcken i den höjd som de buskar som finns i området normalt håller.Grannen får under vissa omständigheter själv klippa ner grenar Grannen har rätt bort rötter eller grenar som har trängt in på dennes tomt, om dessa medför olägenheter för denne. Grannen ska dock först ge dig möjlighet att själv ta hand om olägenheten, om åtgärden kan antas medföra skada för dig (JB 3 kap 2 §). Grannen får därför som huvudregel själv klippa ner de delar av häcken som växer över på dennes tomt, om du själv inte gör det och en skälig tid anses ha passerat. Med "skälig tid" avses ca sex månader. Grannen har dock ingen skyldighet att klippa den sida av häcken som vetter mot dennes tomt.Sammanfattningsvis så måste du alltså med andra ord ta hänsyn till din granne i de val du tar angående häcken. Jag kan dock inte hitta någon uttrycklig skrivelse i lagtexten som gör dig skyldig att klippa den sida av häcken som vetter mot grannen, såvida den inte skulle börja ställa till med alltför stora olägenheter. Din granne skulle isåfall kunna vända sig till en domstol, men att det skulle bli något av en sådan talan känns samtidigt ganska osannolikt. I lägen liksom dessa så skulle jag definitivt råda dig att försöka reda ut situationen direkt tillsammans med din granne, för att försöka se till så att ni är på samma nivå och överens om hur häcken ska tas hand om. Förhoppningsvis så månar ni båda om att den ska se snygg och prydlig ut.Jag hoppas att jag har besvarat din fråga, och önskar därmed ett stort lycka till med häcken. Om du skulle ha några fler funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma.Med vänliga hälsningar,

Kan vi ta bort de grenar från grannens träd som hänger in över vår tomt?

2019-08-08 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi har en villafastighet. På grannens tomt står en mycket stor blodbok. Flera grenar hänger in över vår tomt och en sträcker sig över förrådstaket. Kan vi ta bort alla de grenarna? Grannen avled nämligen för ca fem år sedan och sedan dess står hus och trädgård och förfaller. När vattenrören frös sönder en vinter och det blev översvämning lyckades en annan granne få tag på den bortgångna kvinnans dotter, efter många misslyckade försök. Dottern bor på annan ort och sa att hon inte orkar ta tag i föräldrahemmet. Det är alltså svårt att kommunicera med "ägaren". Hur ska vi gå tillväga för att göra oss av med grenarna på laglig väg?
Johanna Persson |Hej!Tack för att ni har vänt er till Lawline med er fråga. I jordabalken (JB) finns det regler om vad som gäller i er situation.Ni har rätt att ta bort grenarnaNi får lov att ta bort grenarna enligt lag, om de är till besvär för er (3 kap. 2 § första stycket JB). En förutsättning är att ni äger er villafastighet eller att ni har tomträtt till den (3 kap. 2 § andra stycket JB). Om ni bara hyr fastigheten har ni inte rätt att ta bort grenarna.Först bör ni kontakta den bortgångna kvinnans dotterDet är viktigt att ni försöker kontakta den bortgångna kvinnans dotter innan ni tar bort grenarna. Även om borttagandet kanske inte skulle leda till någon skada för hennes del, ligger det i linje med den allmänna principen om hänsyn mellan grannar att försöka ta kontakt innan ni gör något (3 kap. 1 § JB). Ni bör alltså ge henne en chans att ta bort grenarna själv om hon vill det.Det är bra om ni på något sätt dokumenterar att ni har försökt ta kontakt med dottern, så att det går att bevisa om det skulle uppstå en konflikt mellan er. SammanfattningNi har en lagstadgad rätt att ta bort grenarna om de är till besvär för er, men först bör ni kontakta den bortgångna kvinnans dotter och ge henne en chans att ta bort dem själv. Viktigt är också att ni äger villafastigheten eller har tomträtt till den.Jag hoppas att ni har fått svar på er fråga! Om ni har fler funderingar så får ni gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Det krävs olägenhet för att en granne ska få klippa grenar från grannens häck

2019-08-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Vår bokhäck mot grannen är planterad väldigt nära tomtgräns. På grannens sida finns ett vanligt villastängsel. Vi har i alla år klippt häcken även på grannens sida så nära villastängsel som möjligt. De senaste åren har grannen klagat på att det inte är gjort på ett tillräckligt bra sätt som passar dom samt att det legat kvar lite lösa blad på deras sida (obs små mängder och inte grenar). Klagomålet rör att grenar från häcken trots allt sticker igenom ett par centimeter genom deras villastängsel. Det är dock svårt att se att dessa centimeter utgör en olägenhet för grannen förutom tycke och smak. De tycker att klippning/sågning skall ske en bit in på våran sida. Dock, eftersom stammarna är planterade så nära tomtgränsen, skulle detta innebära klippning/sågning dikt mot stammen vilket skulle skada häcken.Min fråga är om jag är fortsatt skyldig att klippa häcken på grannens sida? Eller om vi kan överlåta detta till dem med en förståelse om att om de skadar häcken så blir de skadeståndsskyldiga enl Jordabalkens 3 kap. 2§ ? Tack och MVH
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Tillämpligt lagrumLagrum som är tillämpliga på din fråga hittar vi i Jordabalken (JB), precis som du har konstaterat, men även Skadeståndslagen (SkdL).Man ska ta skälig hänsyn till omgivningenEnligt 3 kap. 1 § JB framgår det att man vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ska ta skälig hänsyn till omgivningen. I denna bestämmelse innefattas grannförhållandet, vilket inte enbart innebär skärpta skyldigheter mot omgivningen, utan man får visa en viss tolerans mot alldagliga störningar som är vanliga i denna omgivning. Denna bestämmelse ger uttryck för att grannförhållanden och deras hänsyn som de måste visa varandra sträcker sig väldigt långt utan att något skadeståndsanspråk kan komma att väntas. Detta brukar dock kompenseras med att den nackdel en fastighetsägare har när han tar hänsyn till sin granne kan han själv kräva tillbaka från sin grannes sida i gengäld. Det krävs att det föreligger olägenhet för att grannen ska få klippaDet framgår av 3 kap. 2 § JB att grannen i ditt fall har en rätt att klippa bort det som sticker över på deras fastighet. För att din granne ska ha rätt att utföra en sådan åtgärd krävs det dock att dessa grenar som sträcker sig över hans fastighet medför olägenhet för honom. I lagkommentaren framgår det att han får finna sig i rent bagatellartade olägenheter av alldaglig natur. Eftersom det inte rör sig om mer än grenar som sträcker sig ett par centimeter över hans fastighet kan jag knappast se hur detta skulle medföra en olägenhet av detta slag för din granne. Det låter snarare som att det rör sig om just en bagatellartad olägenhet av alldaglig natur. Som granne får man i allmänhet leva med att några små grenar sticker in här och var eftersom det är vad som är sedvanan i grannskapsrätten. Min slutsats är därmed att han inte har rätt att företa några åtgärder på er häck över huvud taget då olägenheten inte är tillräckligt stor. Det är med andra ord er rättighet att klippa häcken och inte din grannes.Skulle det vara så att er granne trots detta bestämmer sig för att klippa av grenar från er häck som skadar den, kan ni kräva skadestånd för den förlust ni har lidit, 2 kap. 1 § SkdL. Detta förutsätter självklart att det är en mätbar skada - den får inte vara bagatellartad den heller.AvslutningJag hoppas att du fick svar på din fråga och skulle det vara så att du har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig lycka till!Vänligen

Vad gäller om man anlitar två mäklare?

2019-07-31 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |HejVad gäller vid husförsäljning om båda makar anlitar varsin mäklare? Det är ju bara en av dem som till slut går uppdraget.Min man vill till varje pris ha "sin gamla mäklare" och jag vill anlita en annan.En fråga till. Är taxeringsvärde detsamma som att värdera ett hus?Tack på förhand. Orolig då jag och maken ej är sams. Mvh A
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer att dela upp mitt svar utifrån dina två frågeställningar. Vad gäller om båda makarna anlitar varsin mäklare?Det finns ingenting som direkt hindrar att två mäklare får samma uppdrag. Däremot är det ofta så att mäklare kräver exklusivitet för att förvalta fastigheten. Vad gäller betalning till mäklare säger fastighetsmäklarlagens 23 § att såvida inget avtalats ska mäklare få en viss procent som motsvarar försäljningen av fastigheten. Mäklaren har dessutom endast rätt att få betalt om köpet har förmedlats genom honom eller henne. Mäklaren måste alltså vara den som vidtagit åtgärd för att affären blir av. Detta enligt 23 § andra stycket fastighetsmäklarlagen. Skulle två mäklare få jobbet och inget annat avtalats är det således den mäklare som lyckas få igenom affären som får betalt. Som sagt kan det ju vara så att mäklarna kräver exklusivitet på förmedlingen. Då måste ni istället enas om en mäklare. Vad är taxeringsvärdet? Taxeringsvärde på en fastighet ska motsvara 75 % av det sannolika marknadsvärdet på en fastighet. Alltså hör värdering av fastighet ihop med taxeringsvärde men utgör två olika summor. Du hittar mer om detta här!Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

När kan en lagfart förklaras vilande?

2019-08-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Mina frågor gäller "lagfart"Vad betyder det när en lagfart har noteringen "vilande"?Hur länge kan den vara vilande?Ändras eller tas noteringen om "vilande" bort när köpesumman är betald? Fått kopia från Inskrivningsmyndigheten där beslutet är att ansökan har förklarats vilande.Tack på förhand!
Anna Rydin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Olika regler kring lagfart finns i 20 kap jordabalken. Enligt 20 kap 1 § jordabalken ska alla som förvärvat en fastighet söka lagfart (inskrivning av förvärvet), och detta ska ske inom 3 månader från det att köpekontraktet upprättades enligt 20 kap 2 § jordabalken. Det finns i 20 kap 6 § jordabalken uppräknat de fall då en ansökan om lagfart ska avslås. Föreligger ingen av de omständigheterna som gör att ansökan om lagfart kan avslås, gäller att lagfarten kan förklaras vilande om någon av omständigheterna i 20 kap 7 § jordabalken är uppfyllda. De omständigheter som gör att en lagfart förklaras vilande är främst om det är oklart huruvida förvärvet av fastigheten gått rätt till, eller om något fattas i din ansökan om lagfart. Det finns ingen tidsfrist för hur länge en lagfart kan stå som vilande, men du kommer få en möjlighet att komplettera din ansökan med det som fattas av Inskrivningsmyndigheten. Viktigt att poängtera är dock att du med vilande lagfart fortfarande kan söka inteckning i din fastighet och i teorin sälja fastigheten vidare, även om det blir svårt att bevisa att du är ägare med en vilande lagfart. Du får helt enkelt invänta Inskrivningsmyndighetens beslut och komplettera din ansökan med det de ber dig om. Hoppas mitt svar hjälpt dig!

Bygga ut altan utan bygglov

2019-08-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi har byggt ut vår altan 90 cm utan bygglov, den är ca 1,20 m över marken. Vi bor i radhus, vad händer om grannarna anmäler oss?Övriga två fastigheter i radhuslängan bortanför oss har också byggt ut på samma sättVåra grannar har även den 'goda smaken' att inte klippa sin häck mellan oss så den svajar 3-5 meter hög men det gissar jag är ok?!HälsningarÅsa
Alexander Hedblom |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det krävs byggnadslov för altanbyggen vid den egna villan. För mindre altanbyggen krävs det dock ibland inte bygglov, det finns inga exakta mått att luta sig mot men enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen är det visuella intrycket och altanens höjd över markytan avgörande. I det fallet bedömde domstolen att en altan med en höjd på som mest 1,7 meter ovanför markytan krävde bygglov. Den får inte sticka ut mer än 3,6 meter från bostadshuset. Den får heller inte vara högre än 1,7 meter och får inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.Min rekommendation för er är att mäta altanen och se ifall måtten överskrider de ovan nämnda siffrorna, om de gör det kan påföljderna i första hand att ni tvingas riva den delen av altanen som ni byggt, detta går även att överklaga hos byggnadsnämnden. I andra hand att ni tvingas betala byggsanktionsavgift. Summan för denna avgift beräknas genom (0,25 prisbasbelopp (45 500) + 0,025 prisbasbelopp/ m2 ). Om måtten inte överskrider dessa siffror är min bedömning att ni inte behöver oroa er över grannens anmälan.Gällande grannens häck så får man i Sverige ha väldigt höga häckar utan att det strider mot lagen. Men den får till exempel inte störa sikten för trafikHoppas ni fått svar på er fråga!Vänliga hälsningar,

Får man stänga av grannens el om han saknar ledningsrätt?

2019-08-06 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, grannens elkabel och elmätarskåp går över vår mark och sitter på vår byggnad. Efter en avstyckning så finns det ingen ledningsrätt för dessa. Har jag juridisk rätt att slå av deras el tills vi kunnat få ett avtal eller en ledningsrätt till stånd.Med vänlig hälsning
Lisa Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.Ni bör inte stänga av grannens elJag förstår det som att ni vill stänga av elen som en påtryckning om att grannen ska få sin ledningsrätt genomförd så att ni kan få ersättning för denna inskränkning på er fastighet. Det finns ingen bestämmelse i lag som svarar på er fråga om ni har rätt att stänga av elen för er granne då han saknar ledningsrätt. Av Ellagen framgår bara att elbolag har en rätt att vid avtalsbrott, såsom utbliven betalning, stänga av elen till kunden efter att kunden bland annat har blivit noga informerad om att denna avstängning kommer ske. Jag tolkar lagen som sådan att den enda som egetligen har rätt att stänga av elen för någon är själva elbolaget, och ingen annan.Vid avstängning riskerar ni att bli skadeståndsskyldigaDet jag även kan konstatera är att en sådan avstängning av elen kan medföra skador på exempelvis kyl- och frysvaror vilka ni kan bli ansvariga att ersätta enligt 2 kap. 1 § Skadeståndslagen. Ni kommer då bli skyldiga att ersätta hela den skada som grannen har lidit genom sin uteblivna el. Andra eventuella skador kan ni också bli ansvariga för enligt samma lag. Jag råder er med andra ord att inte använda det här som ett påtryckningsmedel för att få grannen att påbörja en ansökan om ledningsrätt hos Lantmäteriet.Är det så att grannen inte tänker göra en ansökan hos Lantmäteriet råder jag er istället att göra det själva. Med tanke på att elskåpet och kabeln redan finns på er fastighet ska ni ha rätt till ersättning om de ska få finnas kvar där. Blanketten som ska skrivas under och skickas till Lantmäteriet hittar ni här.AvslutningJag hoppas att ni fick svar på er fråga och skulle det vara så att ni har några följdfrågor är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag er lycka till.Vänligen

Allemansrätten - hemfridszon

2019-07-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Min sambos familj äger en tomt vid en sjö, med ett fritidshus, garage och båthus. De har även en pir, brygga runt piren och en liten sandstrand. Detta byggdes innan lagarna om strandskydd kom. Gräsmattan klipps vid huset, och vid piren så det är tydligt att det är en tomt, även om de inte längre äger stranden/vattnet. Fritidshuset ligger ca 20 m från vattnet.Nu har vi råkat ut för badgäster, som har leksaker överallt på den lilla sandstranden så inte ens vi kunde nyttja den, samt satt upp solskyddstält till barnen och placerat ett par barnvagnar och ockuperat stor yta. Detta kom lite som en chock och vi visste inte vad vi skulle säga. Är detta verkligen okej? Känns inte som vi kan vara privata på vår egna tomt!
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!AllemansrättenI Sverige har vi något som kallas för allemansrätten, då kan man fråga sig vad är detta. Allemansrätten betyder att andra personer kan få vistas på någon annans mark under den förutsättning att man inte förstör eller stör. Detta framgår av 2 kap 15 § 4 stycket regeringsformen och 7 kap 1 § miljöbalken. Detta gäller för såväl land som för vatten. Äganderätten begränsar dock allemansrätten. HemfridszonenGrundregeln enligt allemansrätten är helt enkelt att vi får vara överallt i naturen och vistas på annans mark så länge vi inte förstör eller stör. Men det finns alltid undantag, man måste ta hänsyn till hemfridszonen och får exempelvis inte gå på växande grödor. Hemfridszonen är helt enkelt ett område som anses vara privat och ska få vara ostört, det är området som är närmast runt bostadshuset eller fritidshuset. Inom denna zon är det fastighetsägaren som har full rådighet över marken och ingen har rätt att vistas där utan lov. Inom denna zon gäller därmed inte allemansrätten. Hur stor är zonen?Ett problem kring detta är att det inte generellt finns något mått för hur stor denna zon är, utan detta varierar från fall till fall. Oftast finns det tydliga gränser för zonen, exempelvis i ett villaområde där alla hus har en häck, staket eller liknande för att visa var deras gräns går. Ibland kan det finnas andra naturliga gränser som diken, skogsbryn som har ett rimligt avstånd ifrån huset. Hemfridszonen kan även variera om det är en tät terräng eller om det rör sig om ett öppet landskap. Det är tillåtet att sätta upp staket runt sin hemfridszon, men man får inte göra detta om det är utanför hemfridszonen. För att utanför hemfridszonen gäller som sagt allemansrätten. Det som kan begränsa hemfridszonen är även lokala traditioner som kan göra att hemfridsgränsen blir mindre. Om det är normalt att människor vistas precis utanför ditt hus och alltid har varit så.Tomt – hemfridszon För att kunna avgöra vad hemfridszonen är måste vi gå tillbaka till vad som anses vara en tomt. Definitionen av vad en tomt är enligt lagens mening är ett område kring ett bostadshus där man ska kunna röra sig ostört. Men som jag nämnt ovan finns det ingen egentlig definition hur stor den ska räknas vara, utan mer bestäms utifrån om ni störs eller inte. Det man skulle kunna säga i ert fall är att huset ligger 20 meter från stranden och det verkar som om att ni störs av människorna som vistas där. En vägledning att gå utifrån är om huset tydligt syns ifrån stranden eller inte. Om svaret blir ja på den frågan skulle jag nog säga i en större utsträckning att stranden tillhör er tomt, om svaret blir nej så tillhör det förmodligen inte er tomt. Om svaret blir JA, så är den förmodligen innanför er hemfridszon. SammanfattningI ert fall skulle jag nog säga att stranden ligger inom er hemfridszon, eftersom huset ligger så nära vattnet. Vänligen,