Hur får vi vår hyresgäst att sätta på vattnet till vår fastighet?

2019-05-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej vi äger en mindre jordbruksfastighet som vi har en gemensamhets anläggning på vattnet med våra grannar. Dessutom så finns det en nyttjanderätt på en del av våran fastighet som en man har. Mannen som har nyttjanderätt har kopplat bort vårat vatten till vårat hus sedan 7 år tillbaka. Vattenanslutningen sitter inne i ekonomibyggnaden som han har nyttjanderätt till. Vi använder våran stuga som ett sommarhus men det är svårt utan vatten. Hur gör man för att få tillgång till vårat vatten det börjar bli riktigt jobbigt efter 7år utan vatten. Mannen går inte att prata med o ekonomibyggnaden håller han låst.Hoppas ni kan hjälpa oss få vattnet tillbaka.
Eric Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag antar i detta svar att den nyttjanderätt som mannen innehar är i form av hyra av ekonomibyggnaden. Hyra regleras i Kap 12 i Jordabalken. Det finns en allmän hänsynsregel i 25§ som föreskriver att hyresgästen ska " se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas (störningar i boendet)." Det har inte prövats specifikt om avstängning av vatten kan vara en sådan störning som omfattas av paragrafen men det torde i min mening omfattas då brist på vatten avsevärt försämrar bostadsmiljön. Stör hyresgäst sin omgivning ska hyresvärden varna hyresgästen och om hyresgästen fortsätter kan hyresvärden säga upp hyresavtalet i förtid enligt 12 Kap 42§ punkt 6 Jordabalken. Hyresvärden har en rätt att få tillgång till det uthyrda objektet för att genomföra nödvändig tillsyn. Vägrar hyresgästen att bereda er tillträde till ekonomibyggnaden kan ni begära handräckning från Kronofogden. Kronofogden kommer då hjälpa er få tillträde till byggnaden för att göra en inspektion och ni kan då sätta på vattnet igen. Ni kan begära handräckning från Kronofogden här. Det finns en möjlighet för hyresvärden att, om hyresgästen inte var hemma för tillfället, bryta upp dörren till byggnaden. Detta har hyresvärden rätt till om hyresvärden misstänker till exempel vattenläcka eller brand. Det är alldeles för sent att göra 7 år efter händelsen men kan vara bra att veta i framtiden. Denna bestämmelse finns i Kaptiel 12 26§ Jordabalken. Hoppas detta hjälper er att få tillbaka ert vatten!Om detta skulle eskalera och en tvist skulle uppstå kan vi på Lawline hjälpa er i processen. Maila mig på eric.nilsson@lawline.se så återkommer vi med offert. Med vänliga hälsningar,

Sätta in nytt fönster i ägarlägenhet

2019-05-20 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Bor i en ägarlägenhet och vill sätta in ett fönster (finns inget idag på denna vägg). Hur gå till väga? Det är 20 lägenheter med olika andelstal. Vi äger ju ytterväggar, tak osv gemensamt. Fönster ingår ej i samfälligheten. Hur ska jag göra för att få ett tillstånd betr samfälligheten? Räknar med att söka bygglov i vanlig ordning därefter.
Anna Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ägarlägenheter är en relativt ny boendeform. Till skillnad från vid bostadsrätter äger innehavaren lägenheten och har därför ett mer omfattande självbestämmande över lägenheten. Innehavaren äger ofta de inre väggarna men själva fasaden av huset är ofta gemensamt ägda. Man kan säga att det är som ett slags mellanting mellan bostadsrätt och fastighet.För de gemensamt ägda delarna, såsom i ditt fall ytterväggar och tak, ska det finnas en samfällighet. Samfälligheten förvaltas av ägarlägenheternas ägare genom en samfällighetsförening. Du säger att fönster inte ingår i samfälligheten. Jag tolkar detta som att de befintliga fönstren därför tillhör vardera innehavare och att man har självbestämmanderätt över dessa fönster. Att sätta in ett nytt fönster är däremot något som innebär ett ingrepp i de yttre väggarna och därför berör de gemensamt ägda delarna av huset. Med anledning härav bör det rimligtvis vara en fråga som berör samfällighetsföreningen.Du frågar hur du ska göra för att få ett tillstånd beträffande samfälligheten. Med hänsyn till att jag inte har fått något underlag, i form av stadgar eller liknande för samfälligheten, försöker jag besvara din fråga så gott jag kan utifrån de förutsättningar jag har fått.Förvaltning av samfälligheter regleras i lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Av 47 § framgår att medlemmarnas rätt att delta i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman. Det förefaller sig därför rimligt att beslut om möjligheten för innehavarna att sätta in nya fönster, och på så vis göra ingrepp i de yttre väggarna, är något som måste tas beslut om på en föreningsstämma. Risken annars är att man gör ett otillåtet ingrepp i de gemensamt ägda delarna. Stadgarna till en föreningsstämma brukar till stor del reglera vad som ska gälla inför en föreningsstämma, exempelvis när motionerna ska ha kommit in. Rimligtvis bör du därför kolla med din förening om vad som gäller angående detta eller föreslå att beslut ska tas angående denna fråga.Slutligen vill jag framhålla att ägarlägenheter är som sagt en relativt ny boendeform. Detta medför att frågor av detta slag inte är helt okomplicerade att besvara. I ditt fall är det också oklart om vad som gäller angående nya fönster som ägare vill sätta upp. Jag skulle därför rekommendera att du tar vidare hjälp utav vår juristbyrå för att avgöra vad som krävs i just ditt fall. En jurist kan då även gå igenom stadgar och annat underlag som är nödvändigt att kunna besvara din fråga mera säkert. För det fall du är intresserad av att komma i kontakt med en jurist hos oss är du välkommen att maila mig på anna.nilsson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Avverka skog utan alla delägares samtycke beror på vilken typ av fastighet det är

2019-05-11 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej! Vi har en samägd skogsfastighet, 4 delägare. 3 st vill avverka lite skog, kan den 4:e delägaren neka detta?
Josefin Tegnvallius Boklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga blir olika beroende på om skogsfastigheten är taxerad som lantbruksenhet eller inte. Jag kommer därför att gå igenom de två möjliga utgångarna.Om skogsfastigheten är taxerad som lantbruksenhet Ifall det är så att skogsfastigheten är taxerad som lantbruksenhet krävs det en majoritet av rösterna för att kunna ta beslut rörande avverkning av skog (5 § lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter). Hur stor andel som delägaren äger i fastigheten avgör hur stol del av rösterna delägaren har. Ifall alla fyra delägare äger lika stora delar blir det ganska lätt att räkna ut. Då är 75 % av rösterna för avverkning av skog och den fjärde delägaren kan då inte neka. Om delägarna istället äger olika stora delar av fastigheten kan utfallet bli annorlunda. Om den fjärde delägaren som nekar äger 55 % av fastigheten kan hen neka till avverkning av skog. Det avgörande blir alltså hur stor del de olika delägarna äger var. Om skogsfastigheten inte är taxerad som lantbruksenhetReglerna ser annorlunda ut om fastigheten inte är taxerad som lantbruksenhet. I så fall krävs det att alla är överens om att skog ska avverkas (2 § lag om samäganderätt). Ifall man inte kan komma överens om förvaltningen av fastigheten är det möjligt att hos tingsrätt ansöka om en god man som ska förvalta över fastigheten under en viss tid (3 § lag om samäganderätt). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Får utländska medborgare köpa bostad i Sverige?

2019-05-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej,Vad gäller för köp av bostadsrätt i Sverige av en utländsk medborgare ?
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag tolkat din fråga undrar du om det finns några speciella regler för köp av bostadsrätter i Sverige för utländska medborgare. Det finns inga speciella krav för utländska medborgare när det kommer till att köpa bostadsrätter i Sverige. De regleringar som finns gäller alla som ska köpa bostad. För att kunna köpa själva bostadsrätten finns det dock ett antal formkrav som måste vara uppfyllda, annars anses inte köpeavtalet vara giltigt. Avtalet ska innehålla följande enligt 4 kap 1 § Jordabalken:- Skriftligt avtal,- Överlåtelseförklaring,- Köpeskillingen samt- Underskrift från säljare och köpare.Vidare kan jag tillägga att det i bostadsrättslagen finns en bestämmelse, 2 kap 2 §, som inte tillåter bostadsföreningar att kräva ett specifikt medborgarskap för att kunna bli medlem i bostadsföreningen. Alltså får vem som helst, med vilket medborgarskap som helst, köpa en bostad i Sverige. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Hur skriver jag över min halva av fastigheten på min sambo?

2019-05-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Jag vill skriva över min halva av min och min sambos fastighet till min sambo så hon äger hela fastigheten. Hur gör man ?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För att skriva över din halva av fastigheten finns det två möjligheter för dig, antingen att du säljer din del eller att du skänker din del av fastigheten till din sambo. Vid en försäljning av fastigheten kommer det att tillkomma kostnader för dig i form av vinstskatt för fastigheten. Vid gåva (under förutsättning att villkoren för gåva är uppfyllda) behöver du inte betala någon skatt utan din sambo träder i ditt ställe enligt den s.k. kontinuitetsprincipen. Kontinuitetsprincipen innebär att det blir din sambo som får betala skatt för vinsten den dag hon säljer fastigheten istället. Om du uppfyller de skatterättsliga kraven för gåva är det mest fördelaktigt att du skänker fastigheten till henne.De skattemässiga kraven för gåvaFör att det rent skattemässigt ska vara en gåva krävs att vissa villkor är uppfyllda. Om din sambo tar över lån av dig har hon betalt en viss ersättning för fastigheten, innebärande att det är ett s.k. blandat fång. Vid bedömningen om det skatterättsligt ska anses som en gåva utgår man i fråga om fastigheter från den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att hela överlåtelsen ska ses som en gåva, om det finns någon gåvodel. Med gåvodel avses om fastighetens värde överstiger ersättningens värde. Bedömningen om fastighetens värde görs utifrån taxeringsvärdet. Om ersättningen (de övertagna lånen) är högre än taxeringsvärdet, räknas det (trots vad ni kallar det) som en försäljning för vilken det ska beskattas. Om de övertagna lånen däremot är lägre än taxeringsvärdet räknas det skatterättsligt som en gåva som är skattefri (jfr 8 kap. 2 § inkomstskattelagen). Formkraven för gåva av fastighet är detsamma som vid köpFör fastighetsköp finns det formkrav innebärande att vissa krav måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig. De formkrav som finns är att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen, en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen av säljaren samt handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § jordabalken, JB). För det fall att man skänker bort hela eller delar av en fastighet genom ett gåvobrev är reglerna desamma som vid köp (4 kap. 29 § JB). Det innebär att det är tillräckligt med ett gåvobrev för att skänka bort fastigheten, så länge det uppfyller formkraven för en köpehandling. Eftersom du skänker bort fastigheten finns det ingen egentlig köpeskilling utan det torde vara tillräckligt att skriva noll kronor eller likvärdigt.Jag kan rekommendera att ni tittar i Lawlines avtalstjänst, i vilken ni kan upprätta gåvobrev, korrekt juridiskt författade, till ett konkurrenskraftigt pris.Med vänliga hälsningar,

Möjligheter till inlösen av fastighet

2019-05-19 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |I Kommunen X äger jag en obebyggd fastighet som är belagd med byggförbud. Detta skedde för 40 år sedan p g a att Landstinget, som gränsar till fastigheten, ansåg sig behöva den för en ev utvidgning. Så har ej skett. Landstinget, nuvarande XX Region, har flera ggr erbjudits köpa, men ej visat något intresse. Trots detta vill X lndals stad upphäva byggförbudet ( för detta krävs en ändring i stadsplanen), med hänvisning till regionens framtida behov.Vilka juridiska möjligheter har jag för att få en ändring tillstånd?Kan jag begära skadestånd? P g a att tomten inte får bebyggas går jag miste om intäkten från en försäljning värd ett antal miljoner kr.Tacksam för svar
Jessica Konduk |Hej!Tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Jag vill börja med att beklaga din situation.Jag tolkar din fråga som att du äger en obebyggd fastighet belagd med byggförbud för att kommunen eventuellt vill använda din mark till utbyggnad någon gång i framtiden. Det verkar som att de vägrar upphäva byggförbudet trots att lång tid har förflutit sedan byggförbudet ålades fastigheten och kommunen vägrar att köpa fastigheten. Jag är inte säker på om du menar att kommunen är huvudman eller landstinget, oavsett vem av dem som är huvudman har du möjlighet att kräva att fastigheten löses in eftersom din markanvändning väsentligen försvåras på grund av kommunens beslut.Plan- och bygglagens (PBL)14 kap reglerar inlösen av fastigheter. Eftersom du är fastighetsägare kan kräva inlösen av hela eller en del av din fastighet när ett beslut leder till att användningen av fastigheten synnerligen försvåras. En fastighetsägare kan också kräva inlösen när mark i en detaljplan läggs ut för vissa allmänna eller gemensamma ändamål.Som fastighetsägare har du rätt att begära inlösen när ett beslut om inskränkningar i den pågående markanvändningen leder till en så stor skada att det inte är skäligt att du ska behöva behålla äganderätten till fastigheten. Förutsättningen för att kunna begära inlösen är att "markanvändningen synnerligen försvåras" för fastighetsägaren. Tolkningen av ordet synnerligen ska ses som att det är fråga om en mycket påtaglig skada. Vanligen tar den sig uttryck i en värdeminskning på fastigheten, men av rättspraxis framgår att det inte enbart är en värdebedömning som ska göras. Det är oavsett av värdeminskningen fråga om en "synnerlig" skada om det inte är rimligt och skäligt att fastighetsägaren ska vara tvungen att behålla äganderätten till fastigheten med tanke på de restriktioner för användningen som har beslutats.När man bedömer om det är så att användningen "synnerligen försvåras" ska man också ta hänsyn till eventuella andra beslut om restriktioner för markanvändningen enligt plan- och bygglagen. Dessa beslut ska ha meddelats inom tio år före det senaste beslutet för att räknas in i den så kallade ackumulerade skadan. Det saknar då betydelse om rätten att föra talan för en äldre skada har gått förlorad. Inlösen ska alltså ske om den sammanlagda skadan under tioårsperioden innebär att användandet av fastigheten synnerligen försvåras. (14 kap 13 § och 22 § PBL)Om beslutet i något av dessa fall medför att användningen av fastigheten synnerligen försvåras är kommunen skyldig att lösa in fastigheten om fastighetsägaren begär det (Enligt PBL 14 kap 5,6,7,9,10,11 §§);Bygglov för återuppförande vägras. Marklov vägras. Rivningslov vägras eller rivningsförbud införs. En detaljplan ändras eller upphävs under genomförandetiden. Skyddsbestämmelser m.m. införs. Områdesbestämmelser om vegetation och markyta införs.Ersättning för skada kan under vissa förutsättningar betalas i dessa fall. (källa: Boverkets hemsida) Ersättningen ska bestämmas enligt 4 kap expropriationslagen (14 kap 23 § PBL). Det innebär att ersättning ska betalas för fastighetens marknadsvärde och för eventuella övriga ekonomiska skador som fastighetsägaren drabbas av till följd av inlösen. I doktrin har det diskuterats att fastighetsägaren får tåla ett avdrag på cirka 15 % av marknadsvärdet vid inlösen. Talan om inlösen ska väckas inom två år från den dag då det beslut som talan grundas på vann laga kraft (15 kap 5 § PBL). Talan får dock väckas senare om skadan inte rimligen kunde förutses inom tvåårsperioden. Det finns inga tidsfrister för talan om inlösen av mark som i en detaljplan har lagts ut för ett allmänt eller gemensamt behov.Om du inte har något beslut från de senaste 2 åren kan du söka om bygglov på nytt och använda det avslagsbeslutet som grund för din talan om att begära inlösen av fastigheten) Detta sker genom domstolsprövning i mark- och miljödomstolen.Om mark enligt en detaljplan ska användas för en allmän plats som kommunen är huvudman för, är kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in marken. Skyldigheten gäller dock inte så länge som tillfällig användning av marken enligt detaljplanen får pågå. Inlösenskyldigheten är ovillkorlig och gäller så länge som detaljplanen gäller. Genom särskilda bestämmelser i fastighetsbildningslagen kan fastighetsägaren även begära att kommunens inlösenskyldighet genomförs som fastighetsreglering. I praktiken är detta tillvägagångssätt dominerande (PBL 14 kap 14,20 §§).Om kommunen inte är huvudman för en allmän plats är den som ska vara huvudman för platsen skyldig att på fastighetsägarens begäran förvärva äganderätt, nyttjanderätt eller annan särskild rätt till marken. Huvudmannen får bestämma vilken rätt som förvärvet ska avse. Skyldigheten gäller dock inte så länge som tillfällig användning av marken eller utrymmet enligt detaljplanen får pågå (PBL 14 kap 15,19-20 §§).Min rekommendation är att du anlitar en specialist inom fastighetsrätt, en advokat eller jurist specialiserad på fastighetsrätt, som kan hjälpa dig att väcka en talan om inlösen. Det krävs en juridisk utredning för att kunna bedöma dina möjligheter till skadestånd utöver ersättningen för inlösen av fastigheten. Vi på Lawline har allmänna jurister, om du vill anlita en av våra jurister är du välkommen att mejla mig, jessica.konduk@lawline.seVänligen,

Uppställning av husvagn närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Plan- och bygglagstiftning.

2019-05-09 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, vi har vår husvagn på vår parkering intill vårt bostadshus. Parkeringen ligger i anslutning till grannens tomt. Husvagnen står där från maj tom september, tiden då den används. Sedan står den vinterförvarar på annan plats. Vi använder husvagnen regelbundet under perioden den står på vår tomt. Ibland längre tid och ibland bara under enstaka dag. Enligt grannen får vi ej ha husvagnen på vår parkering med hänvisning till 4,5 m gränsen. Min uppfattning är att det endast gäller för uppställning av husvagnar? Vore tacksam för hjälp att klargöra vad som gäller samt hänvisning till gällande praxis.Många tack på förhand!
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Husvagnar, husbilar och fritidsbåtar har av lagstiftaren ansetts vara av sådan karaktär att det tidigare har krävts bygglov för att dessa ska få ställas upp på en tomt. Efter en regeländring behöver man numera inte bygglov för att långtidsplacera den typen av fordon på tomten förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Ett av dessa villkor är att fordonet inte är placerat närmare gränsen till tomten/fastigheten än 4,5 meter. Regeln om 4,5 meter är inte ett absolut förbud utan alltså en av förutsättningarna för att man inte ska behöva söka bygglov. Har man antingen bygglov eller den berörda grannens godkännande får man alltså placera husvagnen närmare än 4,5 meter.Allt det som sagts ovan gäller för förutsatt att det rör sig om en långtidsplacering. Kortare parkeringar faller inte in under regelverket och därmed krävs varken godkännande från granne eller bygglov. Frågan är då om det faktum att ni använder husvagnen med viss regelbundenhet leder till att husvagnen inte anses långtidsplacerad. Det lite tråkiga svaret på den frågan är att rättsläget är oklart, saken har aldrig prövats i praxis. Men innan regeländringen infördes gällde att man ansåg att husbilar och husvagnar kunde stå uppställda ett par veckor innan de klassificerades som bygglovspliktiga byggnader enligt plan- och bygglovslagstiftningen.Min bedömning är att vid en rättslig prövning av saken så skulle det fästas vikt vid hur stor del av perioden maj-september som husvagnen står uppställd på er tomt. Om den spenderar mer än ett par veckor åt gången på er tomt så lär det krävas antingen bygglov eller grannes godkännande. Om den inte står uppställd flera veckor åt gången men ändå spenderar en majoritet av perioden maj-september på er tomt så kan bedömning komma att bli likadan. Men jag vill återigen erinra om att det inte finns ett givet svar på dispyten.Det säkraste ni kan göra är helt enkelt att söka bygglov för uppställning av husvagnen. Får ni ett sådant så träder bygglovets villkor in i stället och ni vet säkert vad som gäller. Resonemanget ovan bygger på 9:e kapitlet plan-och bygglagen samt 6:e kapitlet plan-och byggförordningen.Med vänliga hälsningar

Regler om plantering nära tomtgräns

2019-05-06 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vi bor i ett nybyggt område och vi har tyvärr ingen bra relation med våra grannar. Det är villor med ca 1-1,2 meter mellan vår carport, förråd och tomtgränsen. Vi vill sätta upp en thujahäck men vill inte göra något som vi inte får. Vad finns det för lagar och regler gällande detta och får vi sätta upp häcken så nära? Planterar vi häcken en decimeter in på vår tomt så kommer det inte dröja länge innan grenar växer över på deras tomt (idag är det bara en gräsmatta hos dem). Vi kommer inte komma runt för att kunna klippa på sidan som vetter mot grannen som ni förstår.
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grannförhållanden regleras av Jordabalken (JB) varför jag kommer titta där för att kunna besvara din fråga. Först och främst ska sägas att ägaren av en fastighet ska visa skälig hänsyn till sin omgivning, däribland sina grannar (3 kap. 1 § JB). Gör man inte det har det framgått av rättsfall från högsta domstolen att man kan få betala skadestånd för skada som ens bristande hänsyn har orsakat. I ett fall hade personer trampat ner grödor på fastighetsägares tomt vilket ledde till att skadestånd skulle betalas ut (NJA 1994 s. 162). Vad gäller grenar och rötter gäller att grannen får rätt att klippa av dessa om de utgör olägenhet för grannen. Grannen ska dock först prata med fastighetsägaren för att ge denne chansen att åtgärda rötterna och grenarna, om det annars skulle medföra skada av betydelse för denne om grannen själv åtgärdade problemet (3 kap. 2 § JB). Fastighetsägaren bör i detta hänseende ges tid för att själv utföra arbetet innan grannen gör det. När du nu har koll på rättsreglerna som kan kopplas till din fråga, bör du som har koll på hur det ser ut hos er ställa dig frågan om plantering av busken skulle kunna innebära att du inte tar skälig hänsyn till din omgivning. Min bedömning innebär att plantera en buske inte utgör sådan direkt skada som i fallet jag återgav ovan, där grödor på ett direkt sätt förstördes på grund av bristande hänsyn gentemot en fastighetsägare. Jag skulle säga att plantering av en buske är odramatiskt, förutsatt att det inte finns några särskilda omständigheter som gör att grannen skulle skadas av att det kom en buske mellan era hus. Däremot har ju grannen en viss rätt att avlägsna växtlighet som korsar tomtgränsen, efter att ha gett dig en notis om det innan.Det jag skulle råda dig att göra är att höra efter med din granne, för att komma överens om ett sätt att lösa planteringen och det framtida arbetet på. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,