FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt21/01/2023

Hur tolkas "främmande verksamhet" gällande samfällighetsförening?

Främmande verksamhet får inte förekomma i en samfällighet. Men Hur tolkar man främmande verksamhet?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Reglering:

Jag tolkar din fråga som att den rör samfällighet i enlighet med Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Enligt 1 § i lagen anses en samfällighet vara:

   1. samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988),
   2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastigheterna i en socken,
   3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt,
   4. samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149),
   5. samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.


Enligt 18 § i lagen framkommer att en samfällighetsförenings ändamål är att förvalta den samfällighet för vilken den bildats och att

en samfällighetsförening får inte driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten ska tillgodose.


Tolkning av begreppet "främmande verksamhet":

I propositionen (1973:160) till lagen framgår att det som är avgörande för en samfällighetförenings befogenhet är om åtgärden faller inom ramen för samfällighetsverksamhetens ändamål. Man skulle kunna säga att bestämmelsen "sätter ramar" för samfällighetsföreningens ändamål och förvaltning av ändamålet. Bestämmelsen tar alltså sikte på att skydda medlemmarna från att delta i åtgärder och verksamheter som inte är en naturlig del av samfällighetsföreningens verksamhet.


Sammanfattning

För att svara på din fråga så finns det inget specifikt som ligger inom begreppet "främmande verksamhet". Detta måste tolkas med hänsyn till samfällighetsföreningens ändamål. Det är alltså en tolkning som måste göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.


Jag hoppas det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000