Bli ägare över hus

2021-06-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, jag vill köpa hus med min kille som är över 18 år och får stå som ägare. Om han då köper huset och står som ägare fast vi båda betalar lika mycket, går det att ändra dagen jag fyller 18 år att jag också står som ägare på huset?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, det stämmer. Det du då behöver göra är att ansöka om lagfart för att bli registrerad som ägare till huset. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända hos oss på Lawline!Vänligen,

Kan jag som är svensk medborgare köpa och äga mark i nepal?

2021-06-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Kan jag som är svensk medborgare köpa och äga mark i nepal?
Emil Wellander |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Från den svenska lagstiftningens sida finner jag inget hinder att köpa eller äga mark i ett annat land, som Nepal. Jag kan dock inte garantera att det inte finns några hinder från den nepalesiska lagstiftningens sida.Jag önskar dig en trevlig sommar!Med vänliga hälsningar,

Får man flytta ett fordon som står på ens mark?

2021-06-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, Vi (ett företag) har en utländsk bil på våran mark som stått i 2 år. Vi får inte tag på någon ägare. Får vi göra vad vi vill med bilen eller måste vi kontakta kommunen?
Hampus Lagerquist |Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!SvarNi borde kontakta kommunen och förhoppningsvis kan kommunen sedan flytta fordonet inom en rimlig tid. För att kommunen ska flytta fordonet behöver ni troligtvis även kunna bevisa att bilen stått på eran mark minst en månad i följd efter att ni försökt underrätta fordonsägaren på något sätt. Ni skulle även kunna underrätta polisen, om ni misstänker att fordonet potentiellt kan vara stulet eller ha varit involverad i ett brott. Om ni själva skulle flytta eller skada fordonet kan ni göra er skyldiga till ett brott (T.ex. Egenmäktigt förfarande 8 kap. 8 § Brottsbalken eller Skadegörelse 12 kap 1 § Brottsbalken).Lag om flyttning av fordon i vissa fallEtt registrerat fordon får flyttas om det varit parkerat på annans mark under minst sju dygn i följd efter det att markägaren underrättat fordonets ägare om att det inte får vara parkerat på platsen. Kan fordonets ägare inte anträffas får fordonet flyttas om det varit uppställt under minst en månad i följd efter det att markägaren påbörjat försök att underrätta fordonsägaren (2 § tredje stycket Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall). Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Hur går man till väga för att börja parkeringsövervaka sin egen privata mark?

2021-06-28 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |HejHur gör vår radhus samfällighet för att kunna tu ut kontrollavgifter på felparkerade bilar utan att anlita ett P-bolag. Tack på förhand
Kevin Läräng |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att utfärda kontrollavgifter på privat mark får man söka ledning i lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP). Där anges de lagstadgade kraven som behöver följas om man vill ta ut kontrollavgift för olovlig parkering på privat mark. Det anges i LKOP 1 § att det är markägaren som under de förutsättningar som anges i LKOP får ta ut en kontrollavgift om fordon parkeras inom ett upplåtet område för parkering i strid mot förbud eller villkor som markägaren beslutat om. Något krav på tillstånd eller liknande gäller således inte, utan ni (här tolkar jag att det är er bostadsrättsförening/samfällighet som är markägare) kan helt enkelt redan nu börja med att fritt anslå de villkor/förbud ni vill ha och själv övervaka att dessa efterlevs och införskaffa nödvändig utrustning för att ta ut kontrollavgifter.Det ni bör tänka på är dock att kontrollavgifter bara får tas ut om villkoren/förbuden tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen, och skyltningen ska utföras med vägmärken (dvs. tavlor och stolpar i metall, likt de som gäller för parkering på allmänna vägar och platser). Markägaren måste enligt fast praxis utforma villkoren/förbuden så att de inte rimligen kan missförstås (se bl.a. rättsfallet RH 2016:23).Skyltning som sker enligt vägmärkesförordningen (VMF) dvs. med samma symboler etc. som används på allmänna vägar och liknande anses enligt praxis uppfylla kravet på tydlighet, enligt rättsfallet NJA 2017 s. 669. För vägmärkenas utformning enligt vägmärkesförordningen, se närmare här.Beloppsmässigt anges en begränsning i LKOP 4 §. Kontrollavgiften får inte överstiga den felparkeringsavgift som fastställts inom kommunen enligt lagen om felparkeringsavgift. Av förordningen om felparkeringsavgift som bygger vidare på denna lag anges i 2a § att kommunen får fastställa beloppet till lägst 75 och högst 1300 kronor. Det är alltså även dessa minimi- och maximigränser som gäller enligt LKOP.Om felparkeringsavgiften i kommunen har fastställts till olika belopp för olika delar av kommunen eller för olika slags överträdelser får kontrollavgiften inte vara högre än det aktuella slaget av felparkering i den del av kommunen där den olovliga parkeringen ägt rum, dvs. i det här fallet den del av kommunen där markägaren (och ni) förvaltar vägen. Detta följer också av LKOP 4 § andra stycket. I praktiken betyder detta att om kommunen t.ex. fastställt att felparkeringsavgiften för parkering på ett p-förbud är 500 kronor får ni ta ut detta belopp som högst om ni också väljer att sätta upp ett p-förbud. Om kommunen t.ex. bestämt att avgiften är 300 kronor för att parkera utan att betala p-avgift/visa p-skiva eller liknande får markägaren ta ut maximalt detta belopp om ni anslår motsvarande villkor på er privata mark. Hör av er till er kommun för information om detta, eller besök kommunens hemsida där information om parkeringsövervakningen med beloppsgränser m.m. brukar finnas angiven.Enligt LKOP 12 § gäller vidare att markägaren ansvarar för att den som övervakar efterlevnaden av förbud eller villkor som avses i LKOP ska ha lämplig utbildning för ändamålet. I praktiken innebär dock detta inte något krav på någon formell, särskilt föreskriven utbildning till skillnad från vad som gäller för kommunalt förordnade parkeringsvakter och poliser (även om anlitande av ett utbildnings- eller bevakningsföretag för en snabbkurs i parkeringsövervakning på privat mark starkt rekommenderas). Det kan räcka med en kort handledning av den som är tänkt att arbeta som "parkeringsvakt" på privat mark.Ni bör tänka på att befogenheten enligt LKOP alltså bara gäller inom det privatägda område där er väg är belägen. Utanför detta område kan det röra sig om kommunens mark dvs. allmän mark, och där har enbart poliser och kommunalt förordnade parkeringsvakter med särskild utbildning jurisdiktion att arbeta och utfärda s.k. parkeringsanmärkningar enligt lagen om felparkeringsavgift 5 §.Hoppas dessa råd varit till hjälp för era planer på parkeringsövervakning!

Störiga grannar

2021-06-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Har byggt pool och händer att det kan bli en del plask och stojjande från barn (o vuxna) i den. Grannen har aldrig påtalat det som störande, men satte ut en bergsprängare intill oss på midsommarafton. Det blev kommersiell radio i flera timmar då vi satt och åt/försökte prata med varandra. Vår 'fest' var med 2 barnfamiljer totalt, lugnt o sansat. Grannen ignorerade dörrknack. Polisen hade annat för sig. Frågan så: visst måste vi väl få ha ljud, lek o skratt, kanske lite musik, kring poolen? Om det är rimligt. Helt knäpptyst kan väl ingen kräva. Funderar på vindskydd som kan dras för, ca 1.8m högt 6m långt, vid tomtgränsen. Det borde vara ok?Mvh
Sonja Najim |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det stämmer att man inte får störa sina grannar hur mycket som helst. Men tyvärr är reglerna inte så tydliga. Exempelvis finns det inte någon lagstiftning som reglerar när man får klippa gräsmattan, när och om man får spela hög musik eller göra en renovation. Grannerättslig lagstiftning:Däremot finns det några bestämmelser som reglerar hur man ska vara mot sina grannar. Av exempelvis jordabalken framgår det att var och en vid nyttjandet av sin egen eller annans egendom ska ta skälig hänsyn till sin omgivning. Miljöbalken anger att användning av byggnader eller mark som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller kan anses vara miljöfarlig verksamhet. Men som ovan nämnts så är reglerna inte särskilt tydliga och det finns inte någon lagstiftning som anger t.ex när man får spela hög musik och hur länge.Prata med din granneOm du märker att grannarna har stört sig så anser jag att den bästa lösningen är att prata med din granne. Oftast lönar sig att prata med sin granne om du upplever att du störs av något. Om problemet ändå inte går att lösa kan det vara läge att vända sig till kommunen, exempelvis vid störande ljud då du kontaktar miljö – och hälsoskyddsnämnden. De bedömer om störningen utgör en skada eller olägenhet för din hälsa. Om de kommer fram till att så är fallet kan de förelägga fastighetsägaren att göra ändringar. Men i ditt fall anser jag att det senare inte är aktuellt.Vad krävs för att kommunen ska ingripa?För att kommunen ska agera, måste det röra sig om allvarliga och återkommande störningar under tider som inte anses acceptabla. Kommunen kommer med stor sannolikhet inte att ingripa om det rör sig om en fest, eller ljud från badande i poolen, då detta är något som du får göra.Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända hos oss på Lawline!Vänligen,

Vilken höjd ska gemensam häck ha?

2021-06-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vi har en häck som omgärdar tre sidor av vår tomt, dvs vi delar den med tre olika grannar. Häcken har klippts i samma höjd i ca 40-50 år. Nu har en av grannarna bestämt sig för att han vill släppa upp häcken. Så, nu har vi skott på ca 1,5 meter från den ursprungliga höjden. Vi har klippt vår del av häcken i "den gamla vanliga" höjden, men på hans del av häcken sticker det nu upp helt oregelbundna olika höga skott. Vi bor i ett detaljplanerat område. Har vi någon möjlighet att påverka detta, eller har grannen rätt att ändra höjden på vår gemensamma häck?
Daniel Högström |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Förhållanden mellan grannar regleras i tredje kapitlet jordabalken (JB). Huvudregeln är att den som äger häcken bestämmer hur häcken ska skötas. Kort sagt bestämmer den som har häcken på sin sida fastighetsgränsen. Om en rot eller gren tränger in på en grannens tomt och skapar en olägenhet har grannen rätt att ta bort roten eller grenen (3 kap. 2 § JB). I rättsfallet NJA 1990 s. 71 prövade Högsta domstolen ett fall om en oxelhäck mellan två grannar. Domstolen konstaterade att den som äger häcken och brukar en fastighet måste visa skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § JB). Rättsfallet gällde en häck som hade planterats gemensamt och under drygt 30 år hållits på samma höjd. Där konstaterade domstolen att den som sedan hade klippt ned häcken på eget initiativ (mot en grannes vilja) inte behövde betala skadestånd till den som ville ha häcken högre då oxelhäckar typiskt sett hålls på den aktuella höjden. Det är tyvärr svårt att säga hur rättsfallet påverkar er situation utan att känna till fler detaljer, men generellt ska man vara försiktig att tolka rättsfall för brett och om ni har en annan typ av häck som dessutom inte är gemensamt planterad kan det vara så att rättsfallet inte alls påverkar er situation.Summerat är alltså utgångspunkten att den som äger häcken och har den på sin fastighet bestämmer höjden så länge det inte är till besvär för en granne. Om ni vill gå vidare rättsligt med häckfrågan måste ni kunna visa att en högre höjd på häcken är till olägenhet för er, vilket kan vara svårt att bevisa.Mitt tips är till er om ni inte kommer överens är därför att med hjälp av lantmäteriet eller detaljplaner från kommunen kontrollera var fastighetsgränserna går, häcken kanske är på er sida fastighetsgränsen.Om du har fler frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Försäljning av fastighet av dödsbo

2021-06-29 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej. Min pappa har dött. Jag och min syster ärver. Min pappa ägde ett hus. Huset är till försäljning. Behöver vi teckna en dolda fel försäkring? Huset säljs genom en mäklare. Bouppteckningen har registrerats av skatteverket och jag och min syster är dödsbodelägare. Jag läste att dödsbo inte kan hållas ansvariga när det väl är upplöst.
Yodit Eshete |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som gäller vid köp/försäljning av fastighet framgår av 4 kap. Jordabalken (JB). Om fastigheten inte stämmer överens vad som följer av avtalet eller vad köparen annars kunnat förutsätta så kan vissa påföljder aktualiseras. Som fel får en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en undersökning av fastigheten inte åberopas. Köparen har en undersökningsplikt. Beroende på fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos jämförliga fastigheter samt omständigheterna vid köpet kan undersökningsplikten variera, 4 kap. 19 § JB. Detta innebär att säljaren ansvarar för dolda fel. Skulle en tvist uppkomma så kan försäkring, beroende på vad den innefattar, stå för eventuella fel som skulle uppkomma. En annan lösning är att medta en friskrivningsklausul men vissa sådana villkor måste medtas i köpehandlingen för att vara giltiga, 4 kap. 3 § JB. Som du läst så är det dödsboet som säljer fastigheten och därmed är det dödsboet i egenskap av säljare som bär det juridiska ansvaret. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänlig hälsning,

Vad kan man göra åt att grannen har stökig fest?

2021-06-26 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Vad gäller om grannen har fest som blir stökig o högljudd?Gäller villa som gränsar till 2 andra villor inom 3 m!
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att en granne i ert villaområde haft en stökig och högljudd fest och du undrar vad du kan göra åt saken.Svaret på din fråga är dessvärre att ni inte kan göra något åt att er granne har fest. Ni bor i villor vilket gör det svårt att göra något åt störningar. Hade ni och grannen istället bott i ett flerfamiljshus med boendeform hyresrätt eller bostadsrätt hade det funnits åtgärder att vidta, men när ni bor i villa finns det inga sådana möjligheter.Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,