FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt01/05/2023

Får man ta stenar från naturen?

Hej! En markägare tar flera tusen stenar från mark som ägs av en samfällighetsförening för att bygga ett slags monument på sin mark. Stenen tas från en stig som nu är full med hål och gropar. Jag har förstått det som att det är ett brott enligt brottsbalken (skadegörelse) och att det även strider mot allemansrättens bestämmelser. Har jag rätt eller har grannen rätt att fortsätta bygga på sitt monument med sten från annans mark? Hälsningar från en som är trött på markägare som anser sig stå över lagen.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är okej för markägaren att plocka en massa stenar från er mark eller om det utgör ett brott. I mitt svar kommer jag att använda mig av regler i brottsbalken (BrB) och till viss del miljöbalken (MB) och jordabalken (JB).   

Det finns gränser för allemansrätten  
Enligt allemansrätten får var och en röra sig fritt i naturen och plocka exempelvis vilt växande bär och svampar. Vid utövandet av allemansrätten ska man dock visa hänsyn och varsamhet till naturen (7 kap. 1 § MB). Allemansrättens gränser är vaga men som vägledning brukar det betraktas som att gränserna bestäms av vissa brottsbestämmelser (jämför exempelvis prop. 1997/98:45 Del 1 s. 301).


Bland annat säger bestämmelsen om brottet tagande av olovlig väg att man inte utan lov får färdas över någon annans tomt eller plantering (jämför 12 kap. 4 § BrB). Dessutom är det brottsligt såsom åverkan att ta vissa bestämda naturalster från skog och mark (12 kap. 2 a § BrB). Om man inte respekterar allemansrätten kan man därför bevisligen dömas för brott och även bli skyldig att betala skadestånd.  

Att ta stenar från naturen är brottsligt
I ditt fall är brottet åverkan intressant att till en början titta närmare på. Åverkan fungerar som en slags lindrigare form av skadegörelse och tillgrepp av vissa naturalster. I paragrafen nämns uttryckligen att det är ett brott att olovligen ta stenar från skog och mark (12 kap. 2 a § BrB).


Åverkan är dock aktuellt bara när handlingen är att anse som ringa. Vid denna bedömning ska man beakta det tillgripnas värde och övriga omständigheter. Om värdet är större eller skadan på skog och mark mer allvarlig ska man i stället använda sig av tillgreppsbrotten i 8 kap. brottsbalken (8 kap. 11 § BrB). I det fallet är oftast stöld (8 kap. 1 § BrB) och grov stöld (8 kap. 4 § BrB) mest aktuella.


I rättsfallet NJA 1986 s. 637 bedömde Högsta domstolen situationen som stöld. Detta på grund av att det handlade om en omfattande plockning av vitlav från träd samt att det fanns ett stort ekonomiskt värde i laven. När det handlade om så stora mängder lav till ett så stort värde föll det inte längre inom allemansrätten. Ur domstolens resonemang kan utläsas att de även beaktade att det tar lång tid för lavar att återkomma, till skillnad från exempelvis svampar som återkommer årligen. Därmed kunde skadan på marken och olägenheten för markägaren anses bli ännu större i det fallet.

Bedömning av ditt fall
I ditt fall rör det sig om tusentals stenar. Därför bör det nog inte vara att anse som ett ringa fall och därmed blir troligtvis åverkan inte aktuellt. Däremot är det svårt för mig att veta om stenarna har något större ekonomiskt värde, men skadan på marken kan nog sannolikt sägas vara relativt omfattande. Domstolens resonemang om skadans storlek och särskilda karaktär i NJA 1986 s. 637 skulle kunna användas som ett argument gällande stenar också, i den bemärkelse att de inte kommer tillbaka och stigens skick därför svårligen kan bli lika bra igen. Därför skulle det faktiskt kunna bedömas som stöld i detta fall (jämför 8 kap. 1 § BrB).


Skulle det inte vara att bedöma såsom stöld finns det dock troligtvis en möjlighet att i stället bedöma det som skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). Detta eftersom den skadade egendomen vid skadegörelse även kan utgöras av fast egendom (jämför definitionen av fast egendom 1 kap. 1 § JB).

Sammanfattande kommentarer
Som sagt är det ett brott att olovligen ta stenar från skog och mark. Även om Naturvårdsverket skriver på sin hemsida att det knappast bör vara brottsligt att ta med sig enstaka mindre stenar handlar det i ditt fall om tusentals stenar. Dessutom uppstår stora skador på naturen i området.


Gränserna för vilket brott som skulle kunna bli aktuellt i detta fall är inte alls självklara utan det måste göras en bedömning utifrån alla omständigheter i fallet. Oavsett vilket brott det kan sägas falla under bör det markägaren gör sammanfattningsvis inte vara okej. Markägaren har därför inte rätt att fortsätta ta stenar från er mark.


Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Skulle du ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen! Om du önskar mer hjälp från en jurist kan du boka tid med en av våra jurister här.


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000