FrågaFASTIGHETSRÄTTÖvrigt28/03/2023

Måste en äldre samfällighetsförening efterregistreras?

Vi har problem med samfälld väg. Lantmäteriet går på en avstyckning från 30 talet. Min fråga är om en delägarförening är laglig om den ena ägaren är ett AB. Och om den måste bli registrerad som förening i samband med lagen som kom 1973 för att gälla? I detta fall finns ingen registrering. Vi har köpt marken vägarna ligger på och fick då ingen del i samfälligheten tyvärr. Och nu vill de stycka av tomter och få servitut på de samfällda vägarna. Vi själva har enligt lantmäteriet ingen rätt att åka på vägen som går tvärs igenom våra åkermarker. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om samfällighetsföreningen i fråga måste registreras för att vara giltig, samt om det finns några hinder mot att en delägare i en samfällighetsförening är ett aktiebolag. 


Är lagen om förvaltning av samfälligheter tillämplig?

Enligt 1 § lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (hädanefter SamfL) räknas ett par saker som samfälligheter. Enligt 4 p. samma lagrum räknas en samfällighet enligt anläggningslagen som en samfällighet. I anläggningslagen anges att en anläggning kan inrättas av en rad anledningar. Vanliga anläggningar är VA-ledningar, vägar etcetera. Vad gäller vägar är regelverket aningen snårigt när det gäller äldre vägar. Av 2 § 1 st. lagen (1997:620) om upphävande av lagen om enskilda vägar framkommer det att vägar och andra anläggningar som omfattas av en samfällighets väghållning enligt den äldre lagen (1939:608) om enskilda vägar eller motsvarande äldre bestämmelser ska anses utgöra en gemensamhetsanläggning bildad vid förrättning enligt anläggningslagen. De fastigheter som ingick i samfälligheten vid utgången av år 1997 anses i dessa fall vara de deltagande fastigheterna i samfälligheten. Detta får som effekt att SamfL ofta är tillämplig på äldre vägar som ägs samfällt av olika fastigheter.


Kort sagt är SamfL med största sannolikhet tillämplig på er situation, men jag är inte helt säker på samfällighetens ursprung varför jag har redogjort för den möjlighet som jag anser troligast.


Är en delägarförening laglig om den ena parten är ett aktiebolag?

Samfälligheter kan förvaltas på två olika sätt, se 4 § SamfL. Det ena är att delägarna direkt förvaltar samfälligheten, s.k. delägarförvaltning, och det andra är att en samfällighetsförening bildas, s.k. föreningsförvaltning. I ert fall verkar det senare vara fallet. Detta är de enda möjligheterna för att förvalta en samfällighet, och andra förvaltningsformer är inte tillåtna. Man kan alltså inte lägga över förvaltningen på ett aktiebolag eller liknande. Att ett aktiebolag är delägare i själva samfällighetsförening finns det dock mig veterligen inget hinder mot. Inte heller finns det något hinder mot att en delägare inom delägarförvaltningen är ett aktiebolag. Detta borde med andra ord inte vara några problem i ert fall.


Konsekvenser av att samfällighetsföreningen inte är registrerad

Enligt 25 § SamfL ska en samfällighetsförening registreras hos Lantmäteriet. Innan den har blivit registrerad kan den nämligen inte förvärva vare sig rättigheter eller skyldigheter, se 27 § SamfL. Detta krav gäller från lagens införande, men det finns föreningar som bildats innan lagens införande som är giltiga samfällighetsföreningar även utan registrering. Att föreningen bildades innan 1973 innebär alltså inte att den förlorar sin autenticitet bara genom att ett lagkrav på registrering infördes. Många äldre samfällighetsföreningar ”efterregistreras” hos Lantmäteriet för att göra det lättare för medlemmarna i föreningen. Detta är dock inget krav.


Mina tips och råd

Jag skulle råda dig att kontakta Lantmäteriet och försöka reda ut vad samfällighetsföreningens ursprung är, och hur de motiverar att ni är helt avskurna från rådigheten över vägen i fråga. Med gamla samfällighetsföreningar uppstår naturligt en mängd frågor, och de som är bäst lämpade för att besvara dessa är Lantmäteriet. Om du däremot skulle ha några frågor till mig är du varmt välkommen att kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se


Hoppas att du fick svar på dina frågor!

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”