Får man fälla en alm på egen tomt utan marklov?

2021-09-18 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, får man fälla en Alm på egen tomt utan marklov om det inte finns en detaljplan?
Sophie Cronenberger |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser som blir aktuella för frågan finnes i plan- och bygglagen (PBL). Trädfällning inom eller utanför detaljplanTrädfällning inom detaljplanerat område kräver oftast marklov (9 kap. 11 § PBL), medan det generellt inte krävs något tillstånd utanför detaljplanerat område. Vid trädfällning utanför detaljplan finns det dock vissa undantag för när du behöver tillstånd, t ex. områden med höga naturvärden som kan vara skyddade (9 kap. 12 § PBL). Trädfällning som kräver tillståndFällning av fridlysta träd kräver alltid att man har dispens från länsstyrelsen. Det krävs även vid fällning av så kallade hålträd, som utnyttjas av hålbyggande fåglar och fladdermöss. Utöver fridlysta arter har även rödlistade arter ett extra starkt skydd (Artdatabanken). Det är träd som har höga naturvärden och som är betydelsefulla genom sin art, ålder och förekomst, t ex. ask och alm. Om trädet är skyddat kan det även finnas förbud mot att ansa trädet. Sammanfattningsvis, är min rekommendation att du kontaktar bygg- och miljöavdelningen i din kommun. Vanligtvis krävs det inget tillstånd för att fälla träd på egentomt utanför detaljplanerat område, men eftersom det gäller en alm i ditt fall krävs det ett tillstånd eftersom den arten är rödlistad.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rättigheter för markägare att förbjuda allmänheten från att använda enskild väg

2021-09-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej!Ca fyra meter från vår mangårdsbyggnad utanför köks- och sovrumsfönster går en samfällighetsväg in till grannens sommarstuga, vilken tidigare (typ tidigt 1900-tal) använts som kyrkostig för en part i samfälligheten. Samfälligheten består av oss, grannen, en markägare från andra sidan stigen samt en gård längre bort och vägen är en pyttig liten grusväg, delvis gräs- och mossöverväxt där precis grannens bil får plats på bredden.Nu verkar en del folk (som inte tillhör den gamla samfälligheten) hittat denna väg och nyttjar för hundrastning, ridning och löp- samt mountainbike träning. Detta upplevs av oss som lite störande så nära huset. Vilka rättigheter har vi att förbjuda icke behöriga att nyttja vägen
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarMöjligheterna att begränsa annat än motortrafik är troligen ganska små, då vi i Sverige har en allemansrätt som är väldigt omfattande, (2 kap. 15 § Regeringsformen). Men det finns en möjlighet att genom lokala trafikföreskrifter förbjuda annan trafik än med motordrivna fordon. Sådana förbud är dock ovanliga och det är länsstyrelsen som fattar besluten om lokala trafikföreskrifter för vägar utanför tättbebyggt område. Rättigheter för markägareMotortrafik kan medföra stort slitage på en enskild väg. Därför får vägens ägare bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas på vägen. Men ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen, såvida inte vägen skadas. Markägaren, vilket i ert fall bör vara vägsamfälligheten, kan även kräva skadestånd om vägen skadas av ridning eller cykling m.m. Men att helt förbjuda gångtrafik ridning och cykling på en enskild väg kan vara svårt. Det finns även bra information gällande enskilda vägar och allemansrätten på naturvårdsverkets hemsida.Hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.seMvh,

Får grannen klippa mina träd?

2021-09-05 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Min granne störs av att vissa grenar från mina träd o buskar hänger in över han tomt. (Del av hans tomt som han inte använder) Nu har grannen klippt ned dessa grenar och lagt skräpet på min garageuppfart. Jag accepterar att han har klippt dessa men kan tycka att han får väll även ta hand om skräpet...vad gäller ?
Minela Kurjakovic |Hej och tack för att du ställde din fråga till oss på Lawline!Utgångspunkten är att din granne får klippa grenarna på ditt träd om de tränger in på grannens mark. Din granne måste dock bereda dig möjlighet att själv utföra åtgärden om det skulle medföra skada av betydelse för dig. Detta är alltså en tolkningsfråga och med den begränsade informationen kan jag inte säga om denna åtgärd skulle medföra betydande skada för dig. Utgångspunkten är dock att din granne får klippa grenar som hänger över på hans/hennes mark. Din granne får dock inte röra stammen och skulle trädet ta stor skada kan din granne bli ersättningsskyldig. Vad gäller skräpet är mitt råd att du pratar med din granne och att ni så gott som möjligt försöker enas. God grannsämja tillgodoses bäst om åtgärder av förevarande slag genomförs efter samråd mellan berörda parter.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man skriva ett gåvobrev för överlåtelse av fast egendom genom gåva själv utan jurist inblandad?

2021-08-23 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hej, mina föräldrar som är gifta vill överlåta deras sommarstuga till mig och min bror 50/50 som en gåva. Är det okey att skriva ett eget gåvobrev utan jurist inblandad, vi har hittat ett exempel på hur gåvobrevet ska skrivas på lantmäteriets hemsida. Fastigheten står skriven på enbart vår pappa, ska vår mamma även skriva under dokumentet.
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att era föräldrar vill överlåta deras sommarstuga, vilket utgör fast egendom, till dig och din bror – reglerna för överlåtelse av fast egendom hittar vi i Jordabalken (JB).Vad krävs för överlåtelse av fast egendom genom gåva?För att en att en gåva av fast egendom ska anses vara juridiskt giltig krävs det alltid ett gåvobrev - det fyller i sådan situation samma funktion som ett köpekontrakt. Ett sådant gåvobrev måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt (4 kap. 29 § JB samt 4 kap. 1 § JB).1. Gåvobrevet måste vara skriftligt2. Det måste innehålla gåvogivarens och gåvotagarens information – d.v.s. namn, personnummer, adress, ort och postnummer3. En fullständig fastighetsbeteckning av fastigheten som gåvan avser4. En överlåtelseförklaring och information om hur stor del av fastigheten som överlåts – i detta fall kan ni välja om ni vill göra separata gåvobrev med 50 % vardera eller om ni vill göra ett enda gåvobrev för hela överlåtelsen med flera gåvotagare5. Slutligen måste gåvobrevet innehålla samtliga parters signaturer med namnförtydligande och ort samt datum för undertecknandet Väljer ni att göra ett enda gåvobrev för hela överlåtelsen behövs det också klargöras gåvotagarnas andelar i fastigheten för att underlätta i den gemensamma lagfartsansökningen som kommer senare – i detta fall ska det framgå gåvotagarna har lika rätt till gåvan och äger 50/50 (20 kap. 5 § andra stycket JB). Eftersom att din pappa, som är gåvogivare, är gift så kan det vara fördelaktigt att det framgår av gåvobrevet att er mamma samtycker till denna överlåtelse även om det endast är din far som står skriven som ägare.Det rekommenderas också att gåvobrevet bevittnas av två personer som sedan också undertecknar gåvobrevet, eftersom att det krävs att underteckningen har bevittnats för att kunna få lagfart på fastigheten – vilket krävs för ett ägarbyte (20 kap. 7 § JB). Det är såklart inget krav för att gåvohandlingen i sig ska anses vara giltig, men det fungerar i praktiken som ett formkrav för att gåvan av fastigheten ska kunna fullbordas – det underlättar därför att gåvobrevet är bevittnat redan från början.Vad händer sen?När ni har färdigställt gåvobrevet enligt formkraven som jag nämnt ovan, ska ni sedan inom 3 månader efter överlåtelsen skicka in en ansökan om lagfart till Lantmäteriet – här fungerar ert bevittnade gåvobrev som ett underlag för beslutet (20 kap. 1 § första stycket JB samt 20 kap. 2 § första stycket JB).För att sammanfatta går det alltså absolut bra att upprätta ett gåvobrev utan någon jurist inblandad – det är dock viktigt att alla formkraven är uppfyllda för gåvobrevets giltighet, och vidare de övriga kraven för att kunna söka lagfart på fastigheten och därigenom fullborda gåvan.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Kan jag förbjuda svampplockare på min mark?

2021-09-15 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Har en tomt på 2.2 hektar med lite skog. Har inte satt upp staket, och därför är folk här och plockar svamp. Kan jag förbjuda det eller går det under allemansrätt?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Inledningsvis kan nämnas att regeringsformen (1974:152) (RF) och miljöbalken (1998:808) (MB) kommer att användas för att besvara din fråga. Allemansrättens innebörd Allemansrätten innebär att alla har tillgång till naturen (2 kap. 15 § RF). Var och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i naturen kan dock inte göra det hur som helst, utan den som vistas där behöver visa hänsyn och varsamhet i naturen (7 kap. 1 § MB). När det kommer till vilt växande bär och svampar tillhör dock dessa markägaren så länge de står på rot eller sitter på riset. Som markägare får du dock inte hindra någon från att plocka dem, trots att du äger marken. Om svampen som plockas däremot är tryffelsvamp så är rättsläget oklart. Naturvårdsverkets bedömning är dock att plockning av tryffel kräver tillstånd av markägaren. Plockning av tryffelsvamp omfattas alltså inte av allemansrätten (Naturvårdsverket). Anledningen är att svampen ofta behöver grävas upp på markägarens mark. Om det gäller större grävningar kan det dessutom krävas tillstånd av länsstyrelsen, då omfattande grävning kan påverka naturmiljön (12 kap. 6 § MB). Sammanfattning Sammanfattningsvis kan du inte hindra svampplockare från att plocka svamp, trots att du äger marken. Om det dock rör sig om tryffel behövs förmodligen tillstånd från dig för att plocka dem på din mark.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Får man ta bort grannens växter som sprider sig på kommunens gata?

2021-09-07 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |En granne har en stenmur som är mot kommunens asfalterande gata. Det växer högt och utanför stenmuren, nu växer det även runt lyktstolpen. Jag ser tyvärr inte ut längre pga dom höga nyponbuskarna som växer runt lyktstolpen och även andra växter. Min fråga är, kan jag ta bort växter o ogräs som växer utanför deras stenmur nere vid asfalten o runt lyktstolpen?
Beatrice Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Detta handlar om rättsförhållande mellan grannar som regleras i 3 kap Jordabalken (JB). Som huvudregel ska man vid nyttjande av sin egendom ta skälig hänsyn till sin omgivning och där inkluderas grannar (JB 3 kap. 1 §). Därmed finns det ett allmänt krav på att ta hänsyn och detta får vägas mot intresset att få nyttja sin fastighet fritt. Hur du i detta fall kan gå tillväga beror på om växterna befinner sig inom din fastighet eller ej. Alternativ 1: Grannens växter är inne på din fastighetOm din grannes växter tränger sig in på din fastighet får du ta bort växterna om det medför dig en olägenhet som jag i detta fall tolkar att det gör (JB 3 kap. 2 § 1 stycket). Dock måste du ge din granne möjlighet att först ta bort växterna själv om hen påverkas av de tas bort. Detta kan man tolka på sådant sett att om växterna är helt obetydliga för din granne så får du själv ta bort de utan förvarning. Att de skulle vara helt obetydliga är ovanligt, så länge det inte kommer till exempelvis ogräs. I detta baserat på växternas storlek samt att de låter som att de från början är planterade har jag svårt att tro att de är helt obetydliga för din granne. Efter att du talat med din granne och bett hen ta bort växterna på din fastighet bör du enligt praxis vänta ungefär 6 månader innan du själv åtgärdar det. Om du sedan tänker ta bort växterna själv, är det viktigt att du enbart tar bort det som kommit över tomtgränsen och in på din fastighet (JB 3 kap. 2 §)Alternativ 2: Grannes växter är ute på kommunal eller allmän väg:Även om din grannes växter befinner sig utanför hens tomtgräns så är det inte säkert att det är inne på din fastighet. Du skriver i din fråga att det är vid asfalten och runt en lyckstolpe mot kommunens asfalterade gata och därmed troligtvis utanför bådas fastigheter. Som huvudregel får man ta bort ogräs vid exempelvis trottoarer och det ska inte spridas växter från en persons fastighet ut på vägen, då detta kan hindra trafik och gående. I vissa kommuner har man till och med en skyldighet att rensa exempelvis trottoarer precis utanför sin fastighet även om det är utanför. Då jag inte vet vilken kommun du tillhör, kan jag inte säga exakt hur det är i ditt fall, men mer information hittar du i Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. I denna lag står det bland annat att en fastighetsägare är att skyldig att ta hand om gaturenhållning som egentligen är kommunen primära ansvar om det exmpelvis har tagits upp i detaljplanen (Lag 1998:814, 3 §) . Dock har jag svårt att tänka mig att det är aktuellt i ditt fall. Jag skulle dock i ditt fall, om du redan har pratat med din granne, i första hand kontakta kommunen och förklara problemet för att inte skapa dig någon osämja med din granne. I sådant fall kan kommunen istället meddela ett föreläggande till din granne som kan bli tvungen att ta bort de växter som sprider sig utanför hens fastighet. Om du däremot inte redan har pratat med din granne skulle jag istället råda dig till att göra det, för att först försöka komma överens och berätta om din situation.Med Vänliga hälsningar

Fråga om barn som stjäl rönnbär av granne

2021-08-30 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Hur går man tillväga med grannens barn som plockar rönnbär av mitt träd som står på min tomt de är uppe å min tomt å drar av bären ifrån trädet å kastar i vägen
Robin Forslöv |Jag hade börjat med att prata med barnens föräldrar och berättat för dem att deras barn håller på och stjäl rönnbär från ditt träd. Eller så säger du åt barnen själv nästa gång du ser dem. Jag har själv "pallat" både äpplen och päron det hör väl lite till barndomen. Det är väl inte hela världen egentligen. Men om det stör dig mycket kan du ju be barnen gå till någon annan granne och "sno" lite av dem i stället.Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur nära får en granne bygga utan godkännande?

2021-08-21 i FASTIGHETSRÄTT
FRÅGA |Får min granne bygga en pergola nära tomtgränsen utan mitt godkännande?
Maya Hempel |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I regel krävs det bygglov för alla nybyggnationer (9 kap 2 § plan och bygglagen - PBL). Undantagen är då det rör sig om plank eller små byggnader, mindre än 25 kvadratmeter på en tomt med småhus. En pergola omfattas av undantaget och kräver inte bygglov (9 kap 4 § PBL). Då något byggs närmare än 4,5 meter från tomtgränsen krävs grannens samtycke. 4,5 meter är dock bara en generell riktlinje, det kan skilja sig från kommun till kommun (9 kap 4 § 2 st PBL). Om du vänder dig till din kommun kan du få reda på vad som gäller hos just er. Eftersom jag inte vet vilken kommun ni bor i eller hur pass nära din granne tänkt bygga pergolan kan jag tyvärr inte lämna ett tydligare svar än detta. Jag hoppas att mitt svar givit vägledning så att du kan komma vidare.Vänligen,