Vem ärver enligt arvsordningen?

2020-08-03 i Arvsordning
FRÅGA |Vem ärver sonen om han dör? Det finns mor kvar + 5 farbröder och 1 morbror.
My Öhman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag utgår ifrån att det inte finns ett giltigt testamente. Finns ett testamente går detta före de bestämmelser om arvsrätt som finns i lag. Med undantag för arvlåtarens barn som enligt lag alltid har rätt till en del av sitt arv. Det korta svaret på din fråga är att modern ensamt skulle ärva sonen såvida det inte finns några barn, barnbarn, far eller syskon. Vem ärver enligt arvsordningen?Arvsordningen består av tre klasser, ordningen reglerar vem som ska få ärva den avlidne och i vilken ordning. Finns någon som kan ärva inom en arvsklass går inte arvet vidare till nästa arvsklass. Första arvsklassen består av den avlidnes barn. Är barnet inte vid liv ärver istället dennes barn, vilket då blir den avlidnes barnbarn. Finns inga arvingar i den första arvsklassen går vi vidare till den andra arvsklassen (2 kapitlet 1 § Ärvdabalken). Den andra arvsklassen består av den avlidnes föräldrar. Är någon utav föräldrarna inte vid liv går arvet istället till deras barn, den avlidnes syskon. Är syskonen i sin tur döda går arvet till deras barn, den avlidnes syskonbarn. Finns ingen arvinge i den andra arvsklassen går vi vidare till den tredje arvsklassen (2 kapitlet 2 § Ärvdabalken). Den tredje arvsklassen består av den avlidnes mor- och farföräldrar. Är dessa inte vid liv ärver istället deras barn, den avlidnes mostrar/morbröder eller fastrar/farbröder (2 kapitlet 3 § Ärvdabalken). Längre än till tredje arvsklassen sträcker sig inte arvsordningen, vilket innebär att kusiner inte kan ärva med arvsordningen som grund (2 kapitlet 4 § Ärvdabalken). Hur ser det ut i ditt fall?Som förklarat ovan måste en arvsklass vara uttömd för att arvet ska vandra vidare till nästa arvsklass. Finns modern i livet men inga syskon så får modern därmed hela sonens arv om fadern inte längre lever. Farbröder och morbröder blir endast aktuella som arvtagare om det inte finns någon arvinge i första eller andra arvsklassen. Hoppas att du har fått svar på din fråga! Hälsningar,

Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

2020-08-03 i Äktenskap och äktenskapsförord
FRÅGA |Hej Lawline! Jag vill bara kolla upp vad som betraktas som enskild egendom i vårt fall. Vi har följande formulering i äktenskapsförordet: "Med detta äktenskapsförord har vi kommit överrens om att den egendom som en av oss har förvärvat innan äktenskapet eller under äktenskapet skall vara den personens enskilda egendom och inte utgöra giftorättsgods vid bodelning. Även avkastningen på denna enskilda egendom utgör enskild egendom." Betyder det att sparkontona/aktier är då enskild egendom? Hur bevisar man det? Räcker det att kontona är i ens eget namn?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningUtgångspunkten är att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § äktenskapsbalken, ÄktB). Enskild egendom kan uppkomma bland annat genom att makarna skriver och registrerar ett äktenskapsförord (jfr 7 kap. 2 § p1 ÄktB). Att egendomen är enskild innebär att den inte ska ingå i en bodelning mellan makarna (jfr 9 kap. 1 § ÄktB).Det äktenskapsförord som finns mellan er innebär, utifrån den tolkning jag gör, att såväl egendom någon av er förvärvat innan som under äktenskapet ska vara vardera makens enskilda egendom. Även eventuell avkastning ska utgöra enskild egendom.För det fall att det blir en tvist om vad som är enskild egendom åläggs det i regel en bevisbörda på den som påstår att viss egendom ska vara enskild. Som utgångspunkt kan du dock ha att det som står i ditt namn är din enskilda egendom. Det innebär att om du köpt en bil och är ägare till den kan du ha som utgångspunkt att det är din enskilda egendom. Detsamma gäller konton och aktier; pengar på ett sparkonto i ditt namn kan du ha som utgångspunkt att är din enskilda egendom (likväl aktier i ditt namn). Om den andre maken anser annorlunda får hen bestrida det och påvisa exempelvis att vederbörande lånat ut pengar till dig vilket är anledningen till att du har hens pengar på ditt konto.Sammanfattningsvis är all egendom ni har, utifrån den tolkning jag gör, varderas enskilda egendom. Det innebär att som utgångspunkt är konton och aktier som står i den ena makens namn, vederbörandes enskilda egendom.För det fall att det blir en tvist om huruvida egendom är enskild eller ej kan det vara en god idé att du anlitar en jurist som går igenom ärendet, råder dig vidare och företräder dig vid eventuell domstolsförhandling. Om så är intressant kan en av våra jurister på Lawline juristbyå hjälpa dig vidare. För en offert och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Vem har rätt till huset vid separation om vi är sambos?

2020-08-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |För 2 år sen köpte vi ett hus men min sambo står ensam på alla papper. Nu säger han att jag inte har rätt till något av huset när vi separerar. Är detta rätt. Vi har inga gemensamma barn.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du och din sambo tillsammans köpt ett hus för två år sedan och att han står på alla papper rörande huset och nu menar att du inte har någon rätt till det vid separation. Jag kommer i mitt svar nedan att anta att ni köpte huset för gemensamt bruk och att ni var sambos när huset köptes. Om det är så att din sambo köpte huset innan ni blev sambos gäller andra regler.I ditt fall är det sambolagen som blir tillämplig och det korta svaret på din fråga är nej, det är inte rätt. Du kan ha rätt till huset om vissa kriterier är uppfyllda. Generellt om samboförhållande och samboegendomEtt samboförhållande kan upphöra genom att man t.ex. separerar eller att någon av samborna avlider (SamboL 2 §). En bodelning, där man delar upp sambornas egendom, kan isåfall bli aktuell. För att en bodelning ska genomföras så måste någon av samborna begära det, men det är helt frivilligt (SamboL 8 §). Vi måste i ditt fall först och främst ta reda på om huset är samboegendom, då det endast är den sortens egendom som fördelas vid en bodelning enligt Sambolagen.Huset köptes med avsikt att användas för gemensamt brukFör att bostaden ska räknas som samboegendom så måste den ha blivit köpt med avsikten att den skulle användas som sambornas gemensamma bostad (SamboL 3 §). För att huset ska vara samboegendom så krävs det också att villan är avsedd för att vara sambornas gemensamma hem och att den används för just detta (SamboL 5 §). Tidpunkten då ni köpte villan är därför väldigt viktig. Huset ska inte ingå i en bodelning om den köptes innan samboförhållandet var påtänkt, eftersom att den då inte är samboegendom. Ett gränsfall vore om ni ännu inte vore sambos när villan köptes, men avsikten var att använda den tillsammans som er gemensamma bostad. Jag tolkar det dock som att ni köpte huset tillsammans, som sambos, för gemensamt bruk.Du har rätt till huset om det är samboegendomHuset ska ingå i bodelningen om det är samboegendom. Detta förutsätter alltså att den köptes med avsikten att den skulle användas som ert gemensamma hem. Detta innebär att villans värde, efter det att man har dragit av eventuella skulder, ska ingå i bodelningen. All samboegendom slås då samman och värdet fördelas sedan lika mellan båda parter (SamboL 13-14 §). Vem huset sedan ska tillfalla beror på. Den sambo som anses ha störst behov av bostaden kan nämligen få ta över den från sambon som egentligen äger den, under förutsättning sambon som tar över bostaden kompenserar den andre sambon för detta. Det krävs dock särskilda skäl för sambon som inte äger bostaden att få ta över den. Exempel på särskilda skäl kan t.ex. vara att det finns barn med i bilden som försvårar en flytt på olika vis (SamboL 16 §).Ni kan avtala om huset i ett samboavtalGenom att skriva ett samboavtal kan ni avtala om att Sambolagen inte ska gälla vid en bodelning. Man kan genom ett samboavtal också avtala om viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Ni kan med andra ord avtala om att huset ska stå utanför en eventuell bodelning om detta skulle bli aktuellt. Detta ska isåfall ske skriftligt, samt med både din och din sambos underskrift (SamboL 9 §). Sammanfattningsvis, om inget samboavtal finns i nuläget och huset köptes när ni var sambos för gemensamt bruk, ska huset anses vara samboegendom och ingå i bodelning. Detta oavsett vem som betalat för huset samt vem som står på papper.Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor! Vänligen,

Är det olagligt att skicka 'nudes'?

2020-08-03 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Snabb fråga om jag och en tjej jag håller på med skickar nudes till varandra äre lagligt? Om båda är med på det? Fastän vi är 17 och 16 Tacksam för svar
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En person som mottar och sparar ner bilder på en person som är under 18 år gammal gör sig enligt huvudregeln skyldig till barnpornografibrott enligt brottsbalken 16 kap. 10 a § (här). En person som är under 18 år är fortfarande är ett barn enligt denna lagens mening. För att det ska röra sig om barnpornografi krävs det vidare att bilden är tagen med ett sexuellt syfte. Det kan det mycket väl anses vara det om personen är naken. Det krävs också att det av bilden framgår1) att pubertetsutvecklingen för personen på bilden inte är fullbordad, eller2) att det av bilden eller omständigheterna kring bilden framgår att den avbildade personen är under 18 år.Straffet för barnpornografibrott är fängelse i högst två år.Dock behöver det inte anses vara ett brott att inneha bilderna ifall de exempelvis är tagna i en relation där båda parter är s k "byxmyndiga" (över 15 år) och har varit med på det. Det innebär att om du och en tjej du inleder en relation med båda är med på att skicka dessa bilder och är över 15 år, behöver det inte anses vara barnpornografibrott.Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor! Vänligen,

Hyresgäst ansvar och grund för uppsägning.

2020-08-03 i Hyresavtal
FRÅGA |En hyresgäst lämnar fönstret öppet vid regnväder trots upprepade tillsägningar att stänga det när hen lämnar lägenheten eller när det regnar. Huset är ett äldre hus med trä bjälklag så ev. vattenskada kan drabba lägenheter under också. Vad göra?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I mitt svar har jag först förklarat vilka skyldigheter en hyresgäst har när det kommer till att vårda hyresrätten. Därefter har jag gått in på vad man som hyresvärd kan göra när hyresgästen brister i denna skyldighet. Vidare har jag förklarat på vilka grunder din hyresgäst kan tänkas bli uppsagd utan rätt till förlängning. Till sist följer en sammanfattning av mitt svar.Hyresgästens skyldigheter och skadeståndsansvarHyresgästens vårdnadsansvar finns reglerat i JB 12 kap 24 § där det i första styckets första mening kort och gott står att "Hyresgästen skall under hyrestiden väl vårda lägenheten med vad därtill hör". Frasen "med var därtill hör" tar sikte på t.ex. förråd och gemensamma utrymmen, varför skador i bjälklag som i sin tur ger upphov till ytterligare skador i t.ex. en intilliggande lägenhet omfattas av vårdnadsplikten. Hyresgästen är även skyldig att genast informera hyresvärden om sådana brister och fel som snabbt måste åtgärdas för att förhindra skador. I samma bestämmelse finns hyresgästens skadeståndsansvar reglerat (JB 12 kap 24 § första stycket). Skadeståndsansvaret förutsätter att hyresgästen vållat, eller genom vårdslöshet orsakat skadan. Hyresgästen ansvarar även för personer i dennes hushåll och gästers försummelse. Hyresgästen ansvarar även för skador som uppstått genom att han eller hon försummat att upplysa hyresvärden om en brist eller ett fel som behövt åtgärdas (12 kap 24 § andra stycket). Som hyresvärd har du även rätt att få tillträde till lägenheten för att utföra förbättringsarbeten som krävs för att förhindra skada (JB 12 kap 26 § första stycket). Tingsrätten handlägger skadeståndsärenden som grundar sig i JB 12 kap 24 § och det är du som har bevisbördan för att det är hyresgästen som orsakat skadorna (NJA 1987 s. 668). Det kan därför vara en god idé att dokumentera så mycket som möjligt.Vad en hyresvärd kan göra åt en hyresgäst som inte tar sitt ansvarSom jag förstår dig har du lämnat upprepade tillsägelser om att fönstret måste hållas stängt när det regnar. Om dessa tillsägelser har lämnats muntligen bör du göra det skriftligen och via daterat rekommenderat brev. Detta för att i en eventuell tvist kunna bevisa att tillsägelserna har gått fram och att hyresgästen getts möjlighet till förbättring. I tillsägelsen ska du även framhålla att om efterrättelse inte sker kan det leda till att hyresavtalet sägs upp utan rätt till förlängning. För att understryka hur angeläget det är att fönstret hålls stängt kan du även påminna hyresgästen om dennes skadeståndsansvar i det fall en fuktskada uppstår.Inte rätt till förlängning på grund av hyresrättens förverkandeOm hyresgästen inte rättar sig efter tillsägningarna och det öppna fönstret leder till fuktskador och en vanvårdad lägenhet, kan hyresrätten anses förverkad (12 kap 42 § första stycket nionde punkten). Om du säger upp hyresavtalet att upphöra vid hyrestidens slut innebär det att hyresgästen förlorar sitt besittningsskydd och inte längre har rätt till förlängning (JB 12 kap 46 § första punkten). Löper hyresavtalet på obestämd tid och därmed inte har ett på förhand bestämt slutdatum ska du säga upp hyresavtalet med den uppsägningstid som ni har avtalat. Har ni inte avtalat någon uppsägningstid gäller tre månader (12 kap 4 § första stycket andra punkten).Hyresgästen ska därefter flytta ut ur lägenheten vid hyrestidens slut, om hyresgästen inte har hunnit bättrat sig innan dess (JB 12 kap 43 första stycket). En sådan förbättring skulle t.ex. kunna bestå i att hyresgästen ersatt fuktskadorna och börjat stänga fönstret. Isåfall kan hyresgästen ha rätt till förlängning av hyresavtalet. Vill du trots det att hyresgästen ska flytta ut ska du inom en månad hänskjuta tvisten till hyresnämnden, annars är uppsägningen utan verkan och hyresgästen får bo kvar (12 kap 49 § första stycket). Skulle hyresnämnden i en hänskjuten tvist bekräfta att hyresrätten är förverkad ska hyresgästen genast flytta därifrån, om du inte samtycker till visst uppskov med avflyttningen (JB 12 kap 52 § första stycket).Vill du inte vänta till hyresavtalets slut innebär förverkandet även att du kan säga upp hyresavtalet i förtid (JB 12 kap 42 § första stycket nionde punkten). Du behöver isåfall inte vänta till hyrestidens slut utan hyresavtalet sägs upp med omedelbar verkan (JB 12 kap 6 § första stycket). Är ni i detta fall oense om huruvida hyresgästen har rätt att bo kvar måste du hänskjuta tvisten till antingen kronofogden eller tingsrätten.Inte rätt till förlängning på grund av annan misskötselOm hyresgästens vanvård inte är så pass allvarlig att hyresrätten anses förverkad, kan han eller hon ändå förlora sitt besittningsskydd och sin rätt till förlängning. Isåfall krävs det att hyresgästen har åsidosatt sina förpliktelser i så hög grad att avtalet skäligen inte bör förlängas (JB 12 kap 46 § andra punkten). De förpliktelser vi talar om här är de som följer av hyresavtalet men även de som följer av lagen och bl.a. framgår under rubriken "Hyresgästens skyldigheter och skadeståndsansvar".Säger du upp hyresavtalet och nekar hyresgästen förlängning på denna grund är det hyresnämnden som handlägger en eventuell tvist.I en tvist tittar hyresnämnden på en helhetsbild av hyresgästen samt väger hyresvärdens intresse mot hyresgästens intresse. Att hyresgästen inte orsakar fuktskador på bjälklagen är ett av hyresvärdens intressen som beaktas. Om hyresgästen inte har fått en tillsägelse om rättelse talar det för att hyresgästen har rätt till förlängning (se JB 12 kap 46 § andra stycketoch stycket "Vad en hyresvärd kan göra åt en hyresgäst som inte tar sitt ansvar"). Hyresgästens personliga förhållanden beaktas också.Hur en uppsägning ska gå tillEn uppsägning ska vara skriftlig och bör innehålla anledningen till uppsägningen (JB 12 kap 8 § första och andra stycket). Den ska även vara tydlig och klargöra när hyresgästen förväntas vara utflyttad. Du bör även skicka uppsägningen via rekommenderat brev med mottagarbekräftelse eller överlämna den tillsammans med ett vittne.SammanfattningSom utgångspunkt bör du se till att ge hyresgästen skriftliga tillsägelser, helst per daterat och rekommenderat brev. På så sätt försätter du dig själv i ett bra bevisläge om en tvist skulle uppstå. Du bör så gott det går även dokumentera de gånger fönstret har stått öppet när det regnar. Dagboksanteckningar, bild och videobevis, vittnesmål m.m. borde vara tillräckligt. Detta för att med goda förutsättningar kunna kräva ersättning i en eventuell skadeståndstvist. Beslutar du att säga upp hyresgästen ska uppsägningen ske i enlighet med föregående stycke.Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Kräva tillbaka penninglån av privatperson

2020-08-03 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Har lånat ut pengar till någon och får inte tillbaka mina pengar hur ska jag får de tillbaka. Jag har legitimation på henne med. Så behöver hjälp att få mina pengar Tillbaka
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du har kommit överens med en person om att hon ska låna pengar av dig och att du nu vill kräva tillbaka pengarna av personen.InledningsvisDet finns inte några specifika regler som gäller för penninglån mellan privatpersoner. Man får istället se till allmänna rättsprinciper och regler som finns i avtalslagen (här) och skuldebrevslagen (här). När man behöver hjälp att driva in en skuld finns det bestämmelser i lagen om betalningsföreläggande och handräckning som blir aktuella. Jag redogör först för vad som gäller låneavtal mellan privatpersoner och ger sedan råd om hur du kan agera.När privatpersoner lånar ut pengar till varandra gäller i princip avtalsfrihet och principen om att avtal ska hållas. Det är alltså parterna själva som kommer överens villkoren för lånet såsom förfallodag, eventuella avbetalningsplaner m.m. Det man kommer överens om är det som gäller (AvtL 1 §). Det är därför viktigt att det står klart att man ger någon ett penninglån med förutsättning att återbetalning ska ske, så att det inte kan misstas för en gåva. Det framgår inte av din fråga om ni har ett skriftligt avtal eller om det var en muntlig överenskommelse och att dokumenten från banken är den bevisning som finns. Samma regler gäller i båda fall, det spelar alltså ingen roll om villkoren för lånet inte är nedskrivna, dock underlättar det ur bevissynpunkt. Hur och när kan du begära pengarna?Har parterna kommit överens om t. ex. när och hur återbetalningen ska ske ska låntagaren följa dessa villkor. Har inte frågan om återbetalning reglerats i parternas avtal ska låntagaren betala tillbaka sin skuld när långivaren begär det (SkbrL 1 kap. 5 §). Det innebär att om det inte råder några tvivel om att det i ditt fall rör sig om ett lån och inte en gåva, ska personen du lånat ut pengar till betala dig nu, om du så önskar.Om någon part inte uppfyller villkoren som man kommit överens om kan du som långivare exempelvis begära dröjsmålsränta, gå till Kronofogden eller en domstol för att få hjälp att få tillbaka pengarna.Att gå till KronofogdenOm man behöver hjälp att driva in en skuld kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden). Detta är möjligt om det gäller en penningfordran som är förfallen till betalning, som i ditt fall - ett lån av pengar som du vill ha tillbaka, men inte får. Ansökan görs skriftligen och ska innehålla yrkande, grunden för yrkandet, beloppet det gäller, förfallodagen, ränta som begärs, information om parterna och om ersättning för kostnader med anledning av målet om det begärs. Om Kronofogden tar upp ansökningen föreläggs den andra parten att yttra sig. I vissa fall resulterar detta i att parten direkt betalar sin skuld. Alternativet är att personen inte betalar och inte heller yttrar sig eller att personen bestrider skulden. Om personen inte yttrar sig ska Kronofogden meddela utslag, vilket kan användas av dig för att begära utmätning. Om personen bestrider skulden får du istället välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten för att avgöras i domstol.Tips till digPå Kronofogdens hemsida finns mer information om hur man ansöker om betalningsföreläggande och enkäter för ansökan. Innan du försöker med detta är det dock bra om du gör ett sista försök att själv prata med personen och se om ni kan reda ut frågan själva. Går det inte alls ska du också först väga vikten av att få skulden återbetald mot det arbete och kostnaderna som kommer gå till att få hjälp från Kronofogden. Vid ansökan om betalningsföreläggande måste man betala en avgift och skulle den andra personen motsätta sig skulden kan processen både kosta tid och pengar. Gäller det en liten summa kan det därför i vissa fall vara bättre att inte gå till Kronofogden, eller i alla fall att inte fortsätta till domstol om personen bestrider ditt krav på återbetalning.Slutligen kan alltså sägas att du har rätt att få betalt enligt villkoren ni kom överens om muntligen eller på begäran. Går det inte att få tillbaka pengarna själv kan du få hjälp av Kronofogden genom en ansökan om ett betalningsföreläggande. Om personen bestrider skulden kan det gå vidare till domstol. Dock kan ansökan till Kronofogden och eventuell domstolsprocess kosta både tid och pengar, så om det endast gäller en mindre summa bör man överväga för- och nackdelar med att söka hjälp.Behöver du vidare hjälp med frågan är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se så hjälper jag dig att komma i kontakt med en av våra jurister på området.Vänligen,

Vad krävs för att dömas för olaga hot?

2020-08-03 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det brottsligt att uttrycka följande: ´´Död åt hela familjen Svensson`` till någon som faktiskt heter Svensson i efternamn?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du undrar om det kan tolkas som ett olaga hot att uttrycka "död åt hela familjen Svensson" till någon som heter Svensson i efternamn. Det korta svaret på din fråga är att ja, det kan vara brottsligt att uttala den meningen. Nedan går jag igenom vilka kriterier som måste vara uppfyllda för att det ska anses vara ett olaga hot.Olaga hot regleras i brottsbalken 4 kap 5 § (här) och där framgår vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att en sägning/handling skall bedömas såsom olaga hot. För det första krävs det att man "hotar om brottslig gärning". Att uttrycka t.ex. "jag skall döda dig" kan utgöra ett olaga hot eftersom det är brottsligt att döda någon annan.För det andra skall hotet vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Denna formulering innebär att hotet skall vara framfört på ett sätt så att det har framstått, eller i vart fall har kunnat framstå, som att hotet var allvarligt menat. Denna typ av kvalifikation använder man för att skilja allvarligt menade hot från sådana hot som framförs "på skämt". Det är alltså endast sådana hot som kan ha uppfattats som allvarligt menade som är straffbara. Huruvida den hotade blev rädd eller inte saknar betydelse för den bedömningen. Orden "allvarlig fruktan" innebär dessutom att hotet skall avse en brottslig gärning som inte framstår som lindrig.För att bedömas såsom olaga hot kan hotet antingen vara riktat direkt mot brottsoffret eller någon annan person eller egendom (exempelvis hustru, familj, barn, hus, bil etc.) Dessutom skall hotet ha kommit till den hotades kännedom. För att bedömas såsom olaga hot räcker det alltså inte med att en person uttalar ett hot i närvaro av exempelvis sina vänner, om den hotade aldrig får reda på att något hot har uttalats gentemot henne/honom. Slutligen krävs det att gärningsmannen har uppsåt till alla dessa kriterier dvs. att gärningsmannen har uttalat sägning/handlingen med "vett och vilja".Sammanfattningsvis är det flera kriterier som skall vara uppfyllda för att en sägning/handling skall bedömas såsom olaga hot. Det krävs att den personen som uttalat "död åt hela familjen Svensson" uttalat det på allvar, inte på skämt. Det krävs vidare att det kommit till Svenssons kännedom att personen gjort detta uttalande. Slutligen krävs att personen som uttalat meningen haft uppsåt att hota Svensson. Om dessa kriterier är uppfyllda är uttalandet att anse som ett olaga hot. Det som däremot saknar betydelse i bedömningen är om Svensson faktiskt blivit rädd. Du är varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline vid ytterligare frågor! Vänligen,

Fördelning på sambobostad när ägarandelarna är olika.

2020-08-03 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Jag har lämnat en samborelation och flyttat ur vår gemensamma villa. Vi har ett gemensamt lån på fastigheten. Den ena parten äger 70% o den andra parten 30%. Hur skall fördelningen ske vid en försäljning? Min uppfattning är följande:Försäljningspris - lösen av gemensamt lån och därefter fördelning av ev vinst, reavinst skatt o mäklararvode enligt ägarförhållanden 70/30.Är det rätt tillvägagångssätt ?Min exsambo hävdar följande för parterna:70% av Försäljningspris - halva gemensamma lånet respektive 30% av försäljningspris - halva gemensamma lånet. En sådan fördelning innebär en väsentligt sämre och orättvist fördelning enligt min uppfattning, se räkneexempel nedan.Försäljningspris 7 Mkr, gemensamt lån 3,7 Mkr.Alt 1: 7-3,7=3,3 Mkr3,3*0,7=2,31 Mkr3,3*0,3=0,99 MkrAlt 2:7*0,7=4,9 Mkr - hälften av gemensamt lån (=1,85)=3,05 Mkr7*0,3=2,1 Mkr - hälften av gemensamt lån (1,85)=0,25 MkrAlt 2 innebär att mindre än 10% av överskottet tillfaller den som äger 30%.Vad är rätt metod?Mvh Anders
Binh Tran |Hejsan,Aktuell lagstiftning: sambolagen (SL).Jag förstår frågan på så sätt att den ena parten vill att lånet på fastigheten och ägandeandelarna på fastigheten ska vara oberoende av varandra. Vilket innebär att du skulle vara skyldig att betala 50% av fastigheten medan du endast får 30% av vinsten på fastigheten. Medan du menar att lånet på fastigheten bör vara kopplade till ägandeandelarna av fastigheten vilket skulle innebär att du är skyldig att betala 30% av lånet och även få 30% av vinsten.Om ni gör en formell bodelning så gäller sambolagen. Det är helt frivilligt att göra en bodelning, sambor kan komma överens om hur gemensam egendom ska fördelas. Vid en bodelning enligt sambolagen I sambolagen så ska skuldtäckning göras först och främst. Det innebär att sambor som har lån som är kopplade till samboegendom ska först få täckning för lånet från den egendomen, på det viset skyddar man långivarna. Det innebär att om ni har gemensamt lån så ska både få ett minimum på 1.85 mkr från samboegendomen, detta kan utläsas ur 13§ SL. Nettovinsten brukar alltid delas lika, 14§ SL. Som sagt ovan så kan bodelningen göras i princip hur ni vill, se 10§ SL, men enligt sambolagen så ska vinsten delas lika. Ni har ett gemensamt lån på 3,7 mkr, vilket innebär att ni både är skuldsatta 1,85 mkr var. Detta ska ni både för täckning för från den gemensamma fastigheten. Det som är över ska delas lika. Det betyder att både får 2,15 mkr vardera. Detta för att lagen inte tar hänsyn till vem som t.ex har lagt in mer i kontantinsats eller vem som har mer ägarandelar än den ena. Denna fördelning förutsätter att ingen annat avtal har träffats mellan er, t.ex samboavtal eller bodelningsavtal. Denna fördelning framkallas genom att du begär en bodelning enligt 8§ SL. Detta måste göras innan 1 år från den dagen förhållandet upphörde. SammanfattningsvisSom sagt så är bodelningsreglerna i sambolagen frivilliga och sambor kan komma överens om hur fördelningen ska gå till. Sambolagen gäller inte om ett samboavtal har träffats innan - i sådana fall gäller först samboavtalet och i andra hand sambolagen. Sambolagen gäller inte heller om ett bodelningsavtal har träffats, enligt 10§ SL. För att framkalla en bodelning enligt sambolagen så krävs det att man begär detta innan 1 år och om ni inte kan komma överens så gäller även sambolagen. Du kan dock använda detta faktum och påpeka till sambon att du kan begära en sådan delning enligt ovan om sambon inte går med på den fördelning (alt 1) som du vill. Har du några följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se. Vänligen,