Kan jag överlåta min andel i vårt gemensamma hus i gåva till min sambo och ställa upp villkor för överlåtelsen?

2021-01-20 i Sambo och samboavtal
FRÅGA |Hej Jag och min sambo äger hälften var av vårt hus som vi renoverar, men sambon står för lånen. Vi hade behövt ta ytterligare ett lån för att kunna färdigställa huset men då vi har kollat med vår bank har de inte varit positiva till det eftersom det är bara min sambo som arbetar. Jag studerar och har studielån. Dock har banken uttryckt att om sambon ägde huset själv så hade han kunnat låna betydligt mer. Nu undrar jag om jag kan skriva över min del av huset på sambon för att kunna få lån, men villkora det ifall vi separerar eller sambon avlider? Till saken hör att vi båda har vuxna barn men inga gemensamma. Villkoren skulle innebära att jag ärver respektive får del av försäljning vid eventuell separation.
Jacob Björnberg |Hej och tack för du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du och din sambo äger ett hus med lika stora andelar. En renovering är initierad, din sambo står ensam på lånen hänförliga till denna och nu behöver ni låna ytterligare pengar till färdigställandet. Du studerar och har därför inte möjlighet att ansöka om upptagande av nya krediter och såvitt jag förstår fordrar banken hela huset som säkerhet för att din sambo ska beviljas ytterligare lån. Det nu sagda innebär att denne formellt skulle behöva uppträda som ensam lagfaren ägare till fastigheten. Du undrar därför om du kan överlåta din ideella andel till din sambo och samtidigt villkora gåvan med diverse bestämmelser för det fall en separation skulle bli aktuell eller om din sambo avlider. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende är sambolagen (SamboL).Några gåvorättsliga hållpunkterDet kan inledningsvis konstateras att det står givaren (du) fritt att godtyckligt villkora en benefik rättshandling (rättshandling utan krav på motprestation), vilket en gåva utgör. En gåva kännetecknas av en förmögenhetsöverföring av något slag som har skett frivilligt med en hos givaren konstaterad gåvoavsikt (ditt syfte som givare ska helt enkelt vara att berika mottagaren, din sambo). Samtliga rekvisit måste vara uppfyllda för att överlåtelsen ska betraktas som rättsligt giltig gåva, jfr bestämmelserna i lagen angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen). Gåvor kan i de allra flesta fallen ges helt formlöst och en fullbordad (giltig) gåva kan i regel inte återkallas av givaren, notera dock vad som sägs om formkravet (skriftlighetskravet) vid gåva av fast egendom i 4 kap. 29 § jordabalken (JB) som hänvisar till 4 kap. 1-3 §§ i samma lag. Det innebär att överlåtelsen av din andel i huset måste manifesteras i ett gåvobrev som även behöver uppfylla de övriga kraven som ställs på köpehandlingar vid en fastighetsöverlåtelse. Men det korta svaret på din faktiska fråga är det är fullt möjligt att förse gåvobrevet med den typen av villkor som nu är i fråga. Det utgör också ett krav för att den statliga lantmäterimyndigheten (Lantmäteriet) ska kunna registrera den nya lagfarten enligt 20 kap. JB.Andra regelverk - Sambolagen, vad gäller?De aktuella villkoren är naturligtvis också möjliga att föra in i ett sedvanligt samboavtal och/eller i ett testamente enligt 9-10 kap. ärvdabalken (ÄB), vilket torde vara det något mer vanligt förekommande. Det ska dock tilläggas att det skydd som du söker redan i mångt och mycket följer av den lagstiftning som finns på det här området. Ett samboförhållande upphör bland annat genom att samborna flyttar isär eller genom att någon av dem avlider 2 § 1 st. 2-3 p SamboL. När ett samboförhållande upphör av annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra, ska på begäran av någon av samborna den så kallade samboegendomen fördelas mellan dem genom bodelning. Och bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde, 8 § 1 st. SamboL. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 § SamboL och där stadgas att som samboegendom räknas den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, dock endast under förutsättning att detta har införskaffats för gemensamt bruk, men jag utgår ifrån att så är fallet här. Motsatsvis innebär emellertid detta att om din sambo skulle ha ägt fastigheten innan samboförhållandet uppstod kommer denna att undantas helt vid en eventuell bodelningssituation om ingenting annat har avtalats. Givet att du i ett sådant läge inte längre besitter fastigheten med samäganderätt på grund av överlåtelsen (gåvan) av din ideella andel kommer hela huset med tillhörande mark att tillfalla din sambo vid en separation eller dödsboet efter din sambo vid dennes bortgång. Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis är det möjligt att överlåta din andel genom en gåva och förse överlåtelsen med villkor efter eget gottfinnande, men märk väl du i så fall behöver iaktta formkraven i jordabalken. När det sedan gäller dödsfall är det brukligt att reglera testators kvarlåtenskap och fördelningen av denna genom ett testamente. Sambor ärver inte varandra och huruvida ni mot bakgrund av existensen av era respektive barn vill att så ska ske är för mig ovisst. Men gällande fastigheten specifikt uppställs som tidigare påpekats ett fullgott skydd genom sambolagens regler och skyddet gäller oavsett vem som formellt är lagfaren ägare, men det förutsätter som sagt att fastigheten från början införskaffades tillsammans och för gemensam användning.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Vi kan exempelvis vara dig behjälplig vid upprättandet av all nödvändig dokumentation såsom när gåvobrev, testamente, samboavtal och andra dylika handlingar behöver upprättas.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Vad krävs för gåva av bostadsrätt?

2021-01-20 i Bostadsrätt
FRÅGA |Hej! Min mor vill ge bort sin bostadsrätt till mig och jag är enda barnet, hur gör vi?
Erik Asp |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga regleras i bostadsrättslagen (BRL) och i synnerhet i 6 kap. BRL om övergång av bostadsrätt. För gåva av bostadsrätt (vilket är aktuellt här) gäller samma formkrav som vid köp och byte (6 kap. 4 § BRL). Bestämmelsen stadgar att avtalet om överlåtelse av bostadsrätt ska upprättas skriftligen. Dessutom ska överlåtelseavtalet undertecknas av både köpare och säljare, i ditt fall givare och mottagare. Avtalet ska vidare innehålla prisuppgift samt vilken bostadsrätt överlåtelsen avser. Eftersom att en gåva innebär att ingen köpeskilling utgår ska det istället för prisuppgift tydligt framgå att överlåtelsen är en gåva utan vederlag. Det krävs dessutom att en kopia av överlåtelseavtalet bifogas till bostadsrättsföreningens lägenhetsförteckning (9 kap. 10 § tredje stycket BRL). Slutligen krävs det även att du som ny ägare av bostadsrätten antas som medlem i bostadsrättsföreningen. En ny bostadsrättshavare får inte vägras inträde i bostadsrättsföreningen om villkoren för inträde är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta denne som bostadsrättshavare (2 kap. 3 § BRL). Skäligen bör godta handlar om den tilltänkta gåvomottagarens personliga kvalifikationer (t.ex. om du som ny bostadsrättshavare tidigare blivit vräkt) samt förmåga att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser (betalning av hyra). Om inte formkraven är uppfyllda eller om du inte antas som ny medlem i bostadsrättsföreningen är överlåtelsen ogiltig (6 kap. 5 § BRL). Om dock talan om ogiltighet inte väcks inom två år från det att överlåtelsen skedde är rätten till sådan talan förlorad (6 kap. 5 § tredje stycket BRL). Mitt råd är därför att ni upprättar ett gåvobrev och ser till att de steg som nämnts är uppfyllda. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Begära rättelse av CSN beslut

2021-01-20 i CSN
FRÅGA |Hej hur ska man gå tillväga om jag vill få rättelse från CSN de kräver pengar som jag har inte ansökt! Det är står att jag har sökt 1989 men jag har inte kommit hit i Sverige förrän 1992? Och när jag har kommit hit till Sverige jag gick bara SFI som är inte berättigad att av csn.
Amanda Aitomäki |Hejsan,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Olika lånetyper hos CSNCSN har olika lånetyper beroende på vilket år du lånat. Om du någon gång mellan 1 januari 1989 och 30 juni 2001 tagit studiemedel från CSN kommer dessa datum att stå på exempelvis besked om återbetalning. Det betyder inte nödvändigtvis att du tagit lån under år 1989 utan det betyder bara att du någon gång under den perioden fått studielån från CSN. Här kan du läsa mer om de olika lånetyperna.Har du någon gång under perioden 1 januari 1989 och 30 juni 2001 haft studiemedel från CSN är det troligen det som återbetalningen avser. För vidare information om ditt specifika ärende, kontakta CSN.Rättelse eller överklaganOm du aldrig fått stöd från CSN ska du givetvis inte kunna bli återbetalningsskyldig.Har du inte mottagit stöd från CSN bör du kontakta dem med denna information omgående. Det kan då röra sig om ett skrivfel eller liknande, kanske har siffrorna i personnumret blivit fel vilket resulterat i att du fått ett felaktigt beslut. Om det är en sådan uppenbar felaktighet som beror på ett skrivfel eller liknande från CSN:s sida får de rätta beslutet (36 § förvaltningslagen). Om rättelsen kan ske snabbt och enkelt är CSN dessutom skyldiga att ändra beslutet (38 § förvaltningslagen).ÖverklaganSkulle de ändå inte ändra beslutet kan du göra en överklagan. Överklagan ska göras skriftligen till förvaltningsrätten men ska skickas till CSN (6 kap. 10 § studiestödslagen och 43 § förvaltningslagen).I överklagandet ska du skriva:- vilket beslut som du överklagar- på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras (där ska du alltså beskriva omständigheterna, att du aldrig tagit något stöd från CSN och så vidare)- dina kontaktuppgifter (namn, postadress, telefonnummer)På CSN:s hemsida kan du läsa mer om överklagande och om du tittar på ditt beslut från CSN bör du hitta information om du kan överklaga det och vilka uppgifter du i så fall behöver ha med, vart överklagandet ska skickas och så vidare.Överklagandet ska ha kommit in till CSN senast 3 veckor från den dag som du fick del av beslutet (44 § förvaltningslagen).VägledningJag skulle rekommendera dig att höra av dig till CSN för att få information om ditt specifika ärende. Du bör förklara för dem att du aldrig fått studiemedel från dem och att du önskar rättelse av beslutet. Om det bara rör sig om ett "slarvfel" och du faktiskt aldrig tagit emot stöd från CSN kommer de troligen att kunna se detta snabbt och kunna ändra beslutet. Skulle de ändå inte ändra beslutet kan du göra en överklagan. Tänk dock på att överklagan måste ha kommit in till CSN senast 3 veckor från att du fick del av beslutet, vänta alltså inte för länge med din överklagan!Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Ofullständig fråga

2021-01-20 i Gåva
FRÅGA |Ena barnet köper ut andra barnets del vid gåva av hus med lån kvar värdering av huset 2900000 taxering ca2000000 skuld kvar 1200000
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr kan jag inte utläsa av din fråga vad du önskar få hjälp med. Vänligen försök att ställa din fråga på nytt på ett så kortfattat men tydligt sätt som möjligt så att vi snarast kan återkomma med ett svar.Jag beklagar olägenheten.Vänligen,

Min granne har gjort en polisanmälan utan anledning - är det brottsligt?

2021-01-20 i Övriga brott
FRÅGA |Granne har gjort polisanmälan, orosanmälan påstår att jag är senil dement haft hjärnblödning stalkar vuxen dotter och sexuella ofredande. Socialtjänsten polisen har efter utredningar lagt ned anmälningar och skriftligen dokumenterats att fog ej funnits för anmälan. Kan Falsk tillvitelse gälla?
Felicia Hauzenberger |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Falsk angivelse och falsk tillvitelseOm en person har polisanmält någon som var oskyldig och syftet med anmälan är att den oskyldiga personen ska dömas för brott så har personen gjort sig skyldig till falsk angivelse (15 kap. 6 § Brottsbalken). Falsk tillvitelse aktualiseras i situationer som inte täcks av brottet falsk angivelse (15 kap. 7 § Brottsbalken). Brottet falsk tillvitelse omfattar situationer när en person, inför en myndighet, anger att någon annan gjort sig skyldig till brott eller på något annat sätt anger besvärande omständigheter som rör någon annan. Vilka brott kan aktualiseras?Din granne har gjort både en polisanmälan och en orosanmälan. Grannen har angett att du är dement, har haft hjärnblödningar, stalkar din dotter samt att du har begått brottet sexuellt ofredande. Att "stalka" en person skulle i svensk rätt kunna motsvara brottet olaga förföljelse (4 kap. 4b § Brottsbalken) och sexuellt ofredande är också kriminaliserat (6 kap. 10 § 2 st. Brottsbalken). Din granne har således gjort en polisanmälan där han eller hon pekar ut dig för att ha begått brott. Om syftet med polisanmälan var att du skulle dömas för brottet så kan din granne ha gjort sig skyldig till brottet falsk angivelse, om syftet inte var att du skulle dömas för brottet så kan fortfarande falsk tillvitelse aktualiseras. Det är inte brottsligt att vara dement eller att få en hjärnblödning. Däremot så kan framförallt orosanmälan där det anges att du är dement, påverka ditt liv på ett omfattande sätt. Denna orosanmälan skulle därför kunna utgöra besvärande omständigheter för dig och därför eventuellt omfattas av brottet falsk tillvitelse. Svaret på sin fråga är därför ja. Falsk angivelse och falsk tillvitelse kan aktualiseras i detta fall. Om du är i behov av fortsatt vägledning så är du varmt välkommen att kontakta Lawlines jurister (https://www.lawline.se/boka). Med vänliga hälsningar.

Folkbokföring vid innehav av bostadsrätt och hyresrätt

2021-01-20 i Hyresavtal
FRÅGA |Måste man vara skriven på sin hyresrätt om man köper och har en bostadsrätt också? Jag läste här att man kan inneha bostadsrätt samtidigt som en hyresrätt men kan man ha den (hyresrätten) även om man inte är skriven där?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget reglerat i lag som säger att du inte får inneha en hyresrätt och en bostadsrätt samtidigt så det stämmer. FolkbokföringDu ska vara skriven alltså folkbokförd på den adress där du har din huvudsakliga dygnsvila, 7 § första stycket första meningen Folkbokföringslagen. Du ska alltså inte vara skriven på din hyresrätt om det inte är där du huvudsakligen bor.Kommer du att använda både bostadsrätten och hyresrätten så kan det handla om dubbel bosättning vilket innebär att du har flera bostäder och bor i var och en av dem minst en sjundedel av din tid. Vid dubbel bosättning avgör Skatteverket var du ska vara folkbokförd, beroende på din livssituation.Hyreskontrakt Vidare tolkar jag din fråga som om din hyresvärd har rätt att säga upp ditt hyreskontrakt då du inte är folkbokförd där.En hyresrätt kan förverkas alltså att hyresvärden säger upp kontraktet i förtid vilket regleras i 12 kap. 42 § Jordabalken. Att inte vara folkbokförd i hyreslägenheten är inte en av de grunder som står där och därför kan inte hyresvärden säga upp kontraktet på den grunden. Utgör däremot folkbokföringen en del av hyresavtalet och detta är av synnerlig vikt för hyresvärden så kan hyresvärden säga upp avtalet. Det är en domstol eller hyresnämnden som avgör huruvida ett avtalsvillkor är av synnerlig vikt för hyresvärden.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan jag polisanmäla en upplevd förolämpning/ kränkning?

2021-01-20 i Ärekränkning, 5 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag har blivit kränkt/förolämpad av en person i en konversation på Facebook. Denna person kallade mig "funktionell analfabet" . Kan jag polisanmäla henne?
Amanda Aitomäki |Hejsan,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.PolisanmälanOm du tror att du utsatts för en brottslig handling bör du göra en polisanmälan. Anmälan bör upprättas så snart som möjligt och kan göras antingen via internet eller via 114 14 (det numret som inte gäller akuta ärenden).Det krävs inte att du själv gör en bedömning om huruvida du faktiskt utsatts för ett brott eller inte. Det är upp till polis och åklagare att utreda om ett brott har begåtts eller inte.Förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken):Det uttalande du beskriver skulle kunna falla in under brottet förolämpning (5 kap. 3 § brottsbalken). Brottet förolämpning aktualiseras när någon riktar till exempel en beskyllning eller ett nedsättande uttalande mot någon annan och med avsikt att kränka personens självkänsla eller värdighet.Vad gäller kränkningen krävs inte att en kränkning uppkommit i det enskilda fallet utan det som är avgörande i bedömningen är om gärningen typiskt sett var sådan att den kunnat orsaka en kränkning. Det kan till exempel vara fråga om kränkande uttalanden som anspelar på någons etniska ursprung eller på något funktionshinder. Bedömningen om det handlar om förolämpning enligt 5 kap. 3 § brottsbalken görs utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet och med hänsyn till den enskilda som anser sig utsatts för brottet (målsägande). För att förolämpning ska anses föreligga måste uttalandet på ett mer personligt plan också kunna träffa den angripna.ÅtalsfråganBrott mot 5 kap 3 § brottsbalken får i regel inte åtalas av någon annan än målsäganden själv (5 kap. 5 § brottsbalken). Endast i vissa fall får åklagaren väcka åtal.Vid förolämpningsbrott gäller att åklagaren får väcka åtal om:- målsägande är under 18 år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal- om åtal anses påkallat från allmän synpunktoch åtalet avser:- förolämpning mot någon i eller för hans/ hennes myndighetsutövning eller- förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.Det kan alltså betyda att du själv måste väcka åtal i frågan. Detta är dock inget som hindrar dig från att göra en polisanmälan. RekommendationJag skulle rekommendera dig att göra en polisanmälan om du upplever att du blivit utsatt för ett brott. Sedan får polisen avgöra hur och om ärendet ska tas vidare till ett eventuellt åtal och vem som i sådana fall ska väcka åtal.Har du fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänligen,

Enskilda privatpersoners inkomst på Ratsit.se

2021-01-20 i PUL/GDPR
FRÅGA |Hur är det lagligt för Ratsit.se och liknanade sidor att publicera uppgifter om enskilda privatpersoners inkomst? dvs jag räknar inte kändisar, politiker och personer som själva valt att stå i rampljuset utan vanlig "svensson" i villan bredvid eller grannen 3 våningar upp i höghuset i medelinkomstkvarteren
Sophie Amalie Böje |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ratsit publicerar information om privatpersoner ur en databas som innehåller uppgifter som är offentliga. Offentliga uppgifter är bland annat sådana uppgifter som inkomst. Hemsidan har ansökt och beviljats ett så kallat utgivningsbevis för databasen. Vem som helst kan ansöka om ett utgivningsbevis men för att få ett sådant bevis krävs bland annat att en ansvarig utgivare har utsetts och att överföringen av uppgifterna utgår från Sverige, se 1:5 § yttrandefrihetsgrundlagen (här). Att hemsidorna har ett utgivningsbevis innebär att den har ett grundlagsskydd som gör att det är tillåtet att publicera uppgifter som du nämner i frågan.En hemsida som har ett utgivningsbevis har ett grundlagsskydd som gör att det i huvudsak är tillåtet att publicera uppgifter som dessa. Eftersom hemsidorna har utgivningsbevis omfattas den inte heller av GDPR (dataskyddsförordningen) då förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från reglerna om hantering av personuppgifter, om det är nödvändigt för att upprätthålla rätten till yttrandefrihet. Det är alltså en laglig verksamhet eftersom det finns ett utgivningsbevis.Om hemsidor som Ratsit lämnar ut den typen av ekonomisk information om personer, så sysslar de även med kreditupplysningsverksamhet och måste då följa reglerna i kreditupplysningslagen (här). Om någon via en sådan hemsida begär en kreditupplysning om dig, så måste den personen eller företaget ha ett "legitimt behov". Det kan vara en mobiloperatör som ska sälja ett mobilabonnemang. Dessutom ska du få reda på att någon begärt en kreditupplysning om dig.Om hemsidor som lämnar ut kreditupplysningar inte följer dessa två regler så måste de sluta lämna ut upplysningar, men Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som är övervakningsmyndighet i detta hensende kan inte se till att företaget tar bort information om dig.Vad kan du göra?Det du kan göra är att vända dig själv till webbplatsen ifråga och be att dina uppgifter tas bort. Men om det finns ett utgivningsbevis för webbplatsen så har de alltså rätt att publicera uppgifterna och behöver inte ta bort dem, även om du skulle vilja det.Har du fler frågor är du välkommen att ställa fler.Vänligen,