Får mitt gym höja priset i efterhand?

2021-09-26 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag tecknade avtal för gym 12 månader 249kr/månad. Nu har gymmet höjt priset till 299kr i månaden utan att informera om detta. Deras enda information fanns på deras Facebooksida i ett nytt inlägg. Är detta verkligen okej?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!AvtaletInom avtalsrätten gäller en princip kallad pacta sunt servanda. Denna princip är på latin och innebär att avtal skall hållas, det vil säga att träffade avtal skall vara juridiskt bindande. När du tecknat medlemskap till ett visst pris under en bindningstid är det ert avtalade pris som skall gälla. Därmed kan ditt gym inte kräva att du i efterhand ska betala ett högre pris än vad ni avtalat om under den tiden. I avtalsvillkorslagen 13§ står det att ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer än det som i avtalet angetts vara priset är utan verkan mot konsumenten, om inte du uttryckligen godkänt villkoret. Att villkoret är utan verkan är ett juridisk sätt för att säga att det inte är gällande. För att denna lagparagraf skall bli tillämplig så krävs det att priset på 249 kr som du gick med på, finns angivet i det avtal du tecknade.Felskrivning i avtaletOm gymmet hävdar att det skett en felskrivning i avtalet så blir avtalslagen 32§ tillämplig. Enligt lagparagrafen stadgas att ett avtal kan bli utan verkan om ditt gym kan visa på att det skett en felskrivning i avtalet samt att du borde förstått eller misstänkt denna felskrivning. Jag har svårt att se att denna invändning från gymmet skulle vara till deras fördel, en eventuell felskrivning med 50 kr i skillnad anser jag inte vara något du i sådana fall borde förstått eller borde ha misstänkt.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Borde inte ett avtal vara formulerat så att parterna har lika vinning av det?

2021-09-24 i Avtal
FRÅGA |Bör inte ett avtal mellan sammarbetspartners eller medlemmar vara skrivet så att bägge parter skall kunna skriva under som hen var i den andres situation?Jag menar om den som ställt kraven i avtalet aldrig själv skulle kunna skriva under om det var viseversa bör väl ett avtal ses som orimligt?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AvtalsfrihetParter som ingår avtal är fria att avtala om vad de vill. Naturligtvis är avtal om olagligt innehåll ogiltiga. Grundidén med att ingå ett avtal är att båda parterna vill få någon form av vinst eller fördel. Hur det går till ska framgå av avtalet. Det är naturligtvis en stor fördel att ingå avtal som vänner eller innan en tvist uppstår. I ditt fall verkar det som att avtalet innehåller en så stark fördel till den du avser ingå avtal med, att den inte skulle ingå avtalet om personen var du. Det indikerar att ni förmodligen kommer bli osams och riskerar att hamna i en tvist.AvtalsprinciperAvtalslagen är en generell lag vilket innebär att den har ett brett tolkningsperspektiv. Exempelvis kan det bli svårt att avgöra vad som händer om någon av er bryter avtalet. Därför är det bra att avtala om att en viss summa pengar ska betalas till den andra parten vid avtalsbrott. Även var en evetuell tvist ska lösas, i domstol eller skiljenämnd? Det finns många saker att tänka på.Ett avtal kan också ogiltigförklaras om det är oskäligt innehåll, se 36 § avtalslagen, eller om ena parten är överlägsen i betydande mening, exempelvis att den andra parten lider av en psykisk sjukdom, se lagen om avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning.I normala avtalssituationer är det dock inte förbjudet att göra större fördel av avtalet än motparten. Du måste därför vara försiktig och noggrann innan du skriver på. Grundregeln inom avtalsrätten är att avtal ska hållas.SammanfattningSom regel ska avtal hållas. Det kan i efterhand vara svårt att tolka ett avtalsinnehåll. Det är därför viktig att se till parternas avsikt med avtalet, förhållandet mellan parterna och vad som händer om avtalet inte efterföljs. Om avtalsinnehållet inte känns bra ska du absolut inte skriva på. Det är en stark indikation på att en tvist kommer att uppstå i framtiden. Det är viktigt att förstå innehållet och omständigheterna kring avtalet innan du skriver på. Om du behöver hjälp med att tolka avtalet eller förhandla avtalet till ett mer likställt avtal, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Vad gör jag om fullmäktigen inte vill återställa fullmakten?

2021-09-21 i Avtal
FRÅGA |Hej, vad kan jag göra om den som fått framtidsfullmakt av mig vägrar återlämna den efter skriftlig anmodan och meddelande om att den samma ska upphöra med omedelbar verkan?
Marlene Zouzouho |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Av omständigheterna ovan, förstår jag att du som privatperson gett en framtidsfullmakt till någon för att företräda dig. Du vill nu återkalla fullmakten men fullmäktigen (d.v.s. den som har fullmakten) vägra återlämna den trots skriftlig anmodan att göra detta. Du undra nu hur du kan ta dig vidare.RegleringFramtidsfullmakt regleras i lag (2017:310) om framtidsfullmakt. I lagens 8 § anges att för återkallelse av framtidsfullmakter tillämpas lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, också benämnd avtalslagen. Fullmakter behandlas i 2 kap.Återkallelse av fullmaktI 16 § avtalslagen anges att sådan fullmakt som det är fråga om återkallas genom att fullmaktsgivaren återta eller låter förstöra handlingen. Vidare anges i andra stycket av samma lagtext att fullmäktige (d.v.s. den som har fullmakten) är pliktig att återställa fullmakten när fullmaktsgivare begär detta.Tredjeman alternativetHuvudregeln när det kommer till återkallelse av fullmakt är att, detta är giltig så snart fullmäktigen har fått ett meddelande om att fullmakten inte längre gäller. Vet eller borde tredjeman vetat att fullmakten har återkallats får denne inte åberopa fullmakten – denne är annars i "ond tro" enligt 10 § avtalslagen. I 20 § avtalslagen anges även att fullmaktsgivaren inte blir bunden av rättshandlingar som fullmäktigen och tredjeman ingått om den senare känner till eller bort känna till att fullmakten inte längre ska gälla. Det innebär således att fullmaktsgivaren kan även vända sig till tredjeman för att ogiltiggöra fullmakten.Vända sig till TingsrättenDet finns, i 17 § avtalslagen, en möjlighet för fullmaktsgivaren att vända sig till tingsrätten och ansöka om att fullmaktshandlingen ska förklaras kraftlös, d.v.s. icke gällande. För att ansökan ska bifallas, krävs nämligen att fullmaktsgivaren gör det sannolikt att denne inte kan få fullmakten tillbaka. Lyckas denne göra detta, görs kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar att fullmaktshandlingen efter fjorton dagar inte längre gäller.SammanfattningAv ovannämnd lagstiftning framgår att fullmäktige är pliktig att återställa fullmakten när fullmaktsgivaren begär detta. Gör denne inte det finns det en möjlighet för dig att, antingen vända dig till tredjeman och låta denne veta att fullmakten är ogiltig, eller vända dig till tingsrätten för att göra fullmakten kraftlös.Att vända sig till tredjeman gäller dock för fullmakter som är för specifika rättshandlingar. Har du bestämd vad fullmakten ska omfatta kan du vända dig till tredjeman och berätta att den inte längre gäller. Det kan vara komplicerad om det finns många tredjemän. Det andra alternativet, d.v.s. den som inkluderar tingsrätten, är väldigt effektiv men tar lite längre tid att träda i kraft. Dessutom behöver fullmaktsgivaren göra sannolikt att denne inte kan få fullmakten tillbaka, vilket i ditt fall är att fullmäktigen vägra återställa den.Jag hoppas att detta var hjälpsamt och du är välkommen med fler frågor.Vänligen,

Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt

2021-09-14 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en student tågbiljett med Hallandstrafiken app och när kontrollen kom och såg min biljett frågade hon om min Mecenat app och jag visade henne appen men i appen så står det inte att jag får student rabatter men så visade jag både STUK och Westudents app där det står att jag får student rabatter på Hallandstrafiken app men hon vägrade och ville ge mig tilläggsavgift. I Hallandstrafiken webbsidan så står det att dom accepterar alla tre studentkort (STUK, Westudents och mecenat). Har kontroll personal rätt att ge mig tilläggsavgift eller inte?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag bedömer om tilläggsavgiften var korrekt utifrån den information du har gett mig i frågan.StudentrabattDet finns ofta ett utrymme för den ansvariga, som företaget eller regionen, att bestämma om man vill ha en studentrabatt och hur den i så fall ska utformas. Den ansvariga väljer själv hur reglerna ska utformas, alltså hur avtalet ser ut mellan den ansvariga och dig som använder tjänsten. De måste följa sitt avtal, annars är det ett avtalsbrott.Vilken information som gällerOm du får information från en tredje part, som en blogg eller en annan app, kan du behöva kontrollera att informationen verkligen stämmer med den ansvarigas egen information. I det här fallet har du bara använt den regionaltrafikens egna källor. Oavsett om informationen kommer från deras hemsida eller app ska du kunna lita på att informationen stämmer.SammanfattningOm det står på regionaltrafikens egen hemsida att du har rätt till studentrabatt med ett bevis som du har visat upp är min bedömning att du ska ha rätt till studentrabatt. Om tilläggsavgiften är grundad i att du inte har rätt till studentrabatt är det alltså fel med en tilläggsavgift.Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är jag tvungen att skriva på ett avtal?

2021-09-25 i Avtal
FRÅGA |Kan man tvingas att skriva på ett kontrakt i efterhand? Det gäller en inglasning av balkong som uppfördes för tre år sedan som bostadsrättsföreningen nu vill att vi ska skriva ett kontrakt över. Där står bla. att innehavaren själv är tvungna att betala för nedmontering av glasen om så skulle behövas. Nu ska det sprängas i berget bakom oss.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kort sagt kan du aldrig tvingas att skriva på ett avtal. I Sverige råder det avtalsfrihet och med det menas att du bland annat har rätt att avstå från att ingå i avtal och rätt att bestämma avtalets innehåll. Om du skriver på ett avtal är du bunden av det som står i avtalet. Med detta sagt skulle jag råda dig att aldrig skriva på avtal med villkor som du inte vill gå med på eftersom du annars är tvungen att göra det som åläggs dig enligt avtalet. Det finns dock en del situationer då ett avtal kan ogiltigförklaras. En sådan situation är om en person hotas eller tvingas med våld att skriva på avtalet och att hotet/våldet har inneburit trängande fara för den hotade (28 § Avtalslagen). Detta är ett svårt rekvisit att uppfylla och troligen är du inte i en sådan situation. Jag skulle därmed råda dig att inte skriva på ett avtal som du inte känner dig bekväm med eftersom du inte har någon skyldighet att göra det. Ett sådant avtal borde ha skrivits på under förberedelserna till bygget. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?

2021-09-22 i Avtal
FRÅGA |Hej!Frågan gäller avtalsrätt, och huruvida en person kan kräva förköpsrätt vid en senare försäljning av köparen?Fallet rör en häst som blivit skänkt till nuvarande ägare, den går vad jag kan tolka det som under kategorin gåva. Nuvarande ägare står på ägarbeviset. När hästen idag ska säljas vidare kräver föregående ägare att hästen i fråga ska skänkas tillbaka till denne. Kan man juridiskt sett avtala detta eller har nuvarande ägare rätt att sälja hästen till annan lämplig köpare?Tack på förhand!
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar situationen som att den nuvarande ägaren har fått hästen skänkt till sig gratis i form av en gåva. När hästen ska säljas vidare kräver nu den föregående ägaren att hästen ska skänkas tillbaka till denne. Frågeställningen uppfattar jag således som att du undrar om man juridiskt sett kan avtala om detta, eller om den nuvarande ägaren har rätt att sälja hästen till vem den vill.För att besvara frågan kommer vi att titta på den allmänna avtalsrättens regler, som främst återfinns i avtalslagen.Avtalsfrihet gällerUtgångspunkten i avtalsrätten är avtalsfrihet. Avtalsfrihet innebär att man är fri att bestämma om man vill ingå avtal, med vem man vill ingå avtal samt vilket innehåll som avtalet ska ha.Med anledning av avtalsfriheten kan alltså den nuvarande och föregående ägaren fritt med juridiskt bindande verkan ha avtalat om villkor avseende framtida överlåtelser av hästen. Var nuvarande och föregående ägaren överens om detta är det ett giltigt villkor.Avtalsfriheten begränsas av avtalslagens ogiltighetsregler (28-36 § avtalslagen). Ett avtal får inte komma till stånd genom tvång, svek, ocker eller vara oskäligt. I sådana fall kan avtalet korrigeras till vissa delar, eller förklaras helt ogiltigt.Den relevanta ogiltighetsregeln att titta på här är den s.k. generalklausulen (36 § avtalslagen). Avtalsvillkor som är oskäliga med hänsyn till dess innehåll kan jämkas (korrigeras). Skulle avtalsvillkoret – att den nuvarande ägaren måste skänka tillbaka hästen till den föregående ägaren – vara oskäligt kan det alltså korrigeras. Men eftersom nuvarande ägaren har fått hästen skänkt till sig gratis så ser jag ingen anledning till varför avtalet skulle vara oskäligt. I praktiken är det ju nästan att likställa med ett lån av hästen på obestämd tid.SammanfattningJag ser alltså inga hinder mot att ha ett sådant avtalsvillkor i det här fallet, utifrån uppgifterna i frågan. Nuvarande och föregående ägare kan ha ett sådant juridiskt bindande avtalsvillkor. Om de har ett sådant blir å andra sidan en fråga om avtalstolkning och eventuellt bevisning för att ett sådant avtalsvillkor finns.Behöver du ytterligare vägledning är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information. Vi erbjuder bland annat fasta priser för upprättande av överlåtelsehandling och avtalsgranskning. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?

2021-09-19 i Avtal
FRÅGA |Jag har beställt ny bil, som har flera månaders leveranstid på bilfirma, där Försäljaren råkat skrivit under på köparens plats och jag på säljarens. Upptäckte det först när jag kommit hem. Gäller köpeavtalet ändå eller bör jag få det omskrivet där vi båda skriver på rätt plats?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lag i frågor om avtal och dess giltighet är Avtalslagen. Eftersom ni slutit avtalet med samstämmiga viljeförklaringar så är avtalets innehåll bindande (se 1§ Avtalslagen). Det saknar betydelse att fel namn är angivet på säljar- respektive köpardelen eftersom detta faktum (vem som köpt respektive sålt bilen) enkelt kan bevisas civilrättsligt genom andra dokument (exvis finansieringsavtal för belopp som motsvarar köpeskillingen som anges i köpeavtalet, bankkontoutdrag etc.). Värt att nämna är att även muntliga avtal är bindande förutom i fall där lagen ställer upp uttryckliga formkrav (exvis såsom för testamente eller för köp av fast egendom), och i detta fall saknas formkrav. I vissa fall kan felskrivningar eller befordringsfel medföra att ett avtals bindande verkan inte inträder, men i detta fall är det varken fråga om felskrivning eller befordringsfel - det är snarare en bristande formalitet som inte inverkat på era avsikter vid avtalets ingående, och den formalitet som brister utgör som jag redan nämnt inte ett hinder för att avtalet ska vara bindande. Avtalet är alltså giltigt. Men bör du "för säkerhets skull" ändå be bilfirmans säljare träffa dig för att "rätta till" avtalet? Det är upp till dig hur du känner. Om bilfirman ligger nära (eller om du behöver ta dig dit igen för att hämta bilen) så föreslår jag att du ringer dem och ordnar så att de snabbt och enkelt kan ge dig ett nytt avtal. Även om avtalet är bindande så är det ju ändå skönt att "sätta pricken över i".Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har fler frågor eller om jag varit otydlig i mitt svar.

Har en annonssajt rätt att neka annonsering?

2021-09-07 i Avtal
FRÅGA |har en tokig fråga,blev nekad bilannons på blocket idag där dom skrev att jag har sålt för många bilar på kort tid,har dom blivit så dom har befogenhet att göra så? d e väl skattemyndigheterna som skall sköta sånt,nu e ja ju en fattig pensionär å idkar ingen bilförsäljning utan de är mina barn som byter ofta å ja fått hjälpa till med försäljningen,nu har dom stoppat mina annonsermvh
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Blockets användarvillkor som du har godkänt framgår att Blocket förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och neka eller avlägsna dessa på grund av att de bryter mot användarvillkoren, tredje parts, upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot "Blockets principer och anda". Denna typ av användarvillkor är helt i enlighet med svensk rätt. Enligt svensk rätt råder nämligen som huvudregel avtalsfrihet, i ditt fall innebär detta att Blocket alltid har rätt att slippa ingå ett avtal om annons med dig om de så önskar.Blocket har med andra ord befogenhet att neka dig annonsering på deras hemsida.Med vänliga hälsningar,