Vad som ingår i ett avtal, ångerrätt

2019-01-20 i Avtal
FRÅGA |Under hösten ringer jag till Telenor och vill teckna ett TV abonnemang. Säljaren är tydlig med att jag ej får står på detta själv då det finns betalningsanmärkning, men säger att jag kan ingå ett avtal om min far, muntligen godkänner detta. Avtalet innebär att det ej finns någon bindningstid och att det stora TV paketet ingår för en kraftigt rabatterad summa under 6 månader. Jag ringer min far och förklarar villkoren och att det ej finns någon bindningstid.Paketet levereras hem till mig tillsammans med ett avtal. Där står det dock 12 mån som bindningstid så jag ringer Telenor och frågar varför detta avtal skiljer sig mellan det som säljaren angav över telefon. Den kvinna i kundtjänst jag nu talar med säger att det ej finns någon bindningstid på deras TV abonnemang och att jag ej behöver bry mig om detta. Hon ska dock skicka ett en bekräftelse på detta över mail, som dock aldrig kommer.Nu i januari vill jag säga upp detta och återsända paketet. Nu påstår kundtjänst som är mycket otrevlig, att det är bundet under 12 månader, jag ifrågasätter och ber honom att lyssna på vad som sagts över telefon, och det som sagts av den andra personen i kundtjänst när jag ringer in. Han påstår att det samtalet aldrig ägt rum och ej finns registrerat hos dem. När jag frågar om ljudinspelning och hans namn säger mannen "håll käften din snorunge". Min far har ringt men ännu inte fått del av ljudinspelning och har ej godkänt ett avtal med 12 mån. Han har ej skrivit på något avtal. Gäller det?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett avtal utgörs av det som parterna kommit överens om. Det som sagts i telefon är alltså en del av avtalet. Det spelar ingen roll att du i efterhand fått hem ett kontrakt (som jag i och för sig misstänker endast är en bekräftelse) med innehåll som avviker från vad som sades i telefon. Det muntliga avtalet gäller, och såväl du som Telenor är bundna av det, om det inte gick mindre än 14 dagar mellan att du fick hem paketet och att du ringde och ville säga upp avtalet. Då har du ångerrätt, enligt 2 kap. 10 § lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (om du är konsument, vilket jag utgår ifrån), och kan säga upp avtalet omgående. Det framgår också av 1 kap. 1 och 2 § att nämnd lag är tillämplig i ditt fall. Kundtjänst har ingen grund för att hävda att du ingått avtal med 12 månaders bindningstid.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Hur går jag tillväga för att hävda fel i min leasade bil?

2019-01-16 i Avtal
FRÅGA |Vad har jag för rättigheter till att lämna tillbaks defekt leasingbil?Jag leasar en bil på mitt eget företag och är ungefär halvvägs in i leasingperioden på 24 månader.Efter ca 900 mil och 6 månaders leasing uppmärksammade jag ett missljud från motorn och påtalade detta till leasingföretaget. Jag fick först till svar att det är ett naturligt ljud från dumpventilen och inget fel kunde därför konstateras. Jag stod dock på mig och begärde en kontroll hos en annan auktoriserad verkstad hos återförsäljaren som servar bilmärket i fråga. Mekanikern konstaterade då att missljudet härrör sig från en defekt balansaxel i motorn och att det finns en intern bulletin från biltillverkaren om det här problemet. Biltillverkaren jobbar för närvarande med en lösning på den defekta balansaxeln men kan inte erbjuda ett byte av balansaxeln förrän tidigast om ytterligare 5 månader och då har jag bara ca 4 månader kvar på min leasingperiod på 24 månader.Det är ett riktigt irriterade och vinande ljud från motorn som hörs klart och tydligt, både inne i kupén och utanför bilen. Detta är inte något som jag accepterar på en så pass dyr bil och jag känner ingen glädje när jag kör bilen.Vad har jag har för rättigheter att återlämna den defekta bilen innan leasingperioden går ut om ca 9 månader utan att drabbas av straffavgifter? Har jag rätt till någon sorts ekonomisk kompensation för att de inte kan leverera en fullvärdig produkt?Med vänlig hälsning
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Leasing och dess regleringLeasing som företeelse är relativt udda ur en juridisk synpunkt. Förhållandet baserar sig först och främst på leasingavtalet och hur det är utformat, men om detta skulle vara otydligt eller annars oskäligt så har det förts en diskussion om man ska se på förhållandet som ett kreditköp eller som hyra av egendomen. Traditionellt sett har man formellt betraktat leasing som hyra av produkten, men i vissa fall, där leasetagaren efter den bestämda leasingperioden inte haft något reellt alternativ än att köpa loss produkten från leasegivaren, har man istället betraktat det hela som ett kreditköp. Det är därför leasingavtalet och dess bestämmelser är av stor betydelse i dessa fall. Det finns inga riktiga begränsningar eller formkrav när det kommer till leasingavtal utan de kan utformas lite hur som helst, så länge de inte bryter mot tvingande lagstiftning såsom exempelvis reglerna om konsumentskydd. Avtalsfrihet råder alltså på området och det viktiga när man ingår avtal om leasing av bilar är att noga gå igenom avtalet och vad som gäller vid eventuella fel och om någon part vill avsluta förhållandet i förtid. Generellt sett gäller att leasingavtal inte kan sägas upp i förtid utan leasegivarens samtycke, vilket är ett utflöde av avtalsfriheten som ligger som dess grund. Om leasegivaren ändå samtycker till detta (eller det finns en klausul i leasingavtalet som medger tidig uppsägning) så brukar det ske till en relativt hög kostnad för leasetagaren (det som du nämner som straffavgifter).Eftersom förtida uppsägning av leasingavtalet inte kan ske utan leasingbolagets samtycke, blir det istället intressant att titta på huruvida leasingbolaget har tillhandahållit en produkt som i allt väsentligt uppfyller vad en leasetagare med fog kunnat förutsätta vid avtalets ingående, eller om produkten ska anses vara felaktig. Det blir därför här också viktigt att kunna fastställa tidpunkten då det eventuella felet uppstod. Är det någonting som uppstått under din tid som nyttjare av bilen så är det givetvis ingenting som leasingbolaget kan stå kostnaden för. Med tanke på att det är ett fel som i sammanhanget får ses vara av en relativt ovanlig sort och att det finns en intern vetskap om problemet hos tillverkaren så verkar det som att problemet fanns redan innan du fick bilen i din besittning, och det är också det jag kommer utgå ifrån i min svar nedan. Tillämplig lagstiftningEftersom det inte finns någon lagstiftning som direkt adresserar leasing så brukar man, i avsaknad av direkt reglering av situationen även i leasingavtalet, konsultera köplagens (fortsättningsvis KöpL) regler om fel i vara för att lösa dessa tvister. Dessa regler används för att de anses vara det närmsta (i termer av likhet) man kommer till det rättsliga förhållandet mellan leasetagare och leasingbolag. I KöpL 17 § stadgas att varan ska stämma överens med vad som avtalats (i fråga om mängd, art, kvalitet och andra egenskaper), vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slags i allmänhet används etc. Det är också i bestämmelsens tredje stycke angivet att varan ska överensstämma med vad köparen med fog kunnat förutsätta. Frågan blir då vad man som köpare med fog kan förvänta sig. Svaret blir till ganska hög grad beroende på bilens skick och hur pass ny den var vid leasingavtalets ingående. Köper (eller leasar) man en helt ny bil kan man med fog förvänta sig att den ska fungera felfritt och att det egentligen inte ska förekomma några avvikelser från den beskrivningen, medan man vid köp av en bil med ett par år på nacken bör kunna förvänta sig att bilen inte lever upp till förväntningarna som ställs på nya bilar. Om felet är av en sådan sort att det skulle ha upptäckts vid en undersökning (eller provkörning) av varan så kan köparen inte åberopa felet efter att han tagit varan i sin besittning. Felet som du beskriver verkar dock ha varit svårt att upptäcka då det sitter invändigt och det tog ca sex månaders nyttjande innan du upptäckte det.Beroende av bilens skick och ålder bör det alltså enligt mig finnas visst argumentationsutrymme för din ståndpunkt här, eftersom vi utgår från att felet fanns vid överlämnandet från leasingbolaget till dig och felet inte kan ha förväntats visa sig direkt.Det finns också ett antal regler som behandlar reklamationsfrister och tidpunkten för fel i varan när felet visar sig först efter att köparen fått varan i sin besittning. När ett fel visar sig först efter det att köparen tagit emot varan, svarar ändå säljaren för felet om felet förelåg innan denna tidpunkt. Detta framgår av KöpL 21 §. Om det är ett fabrikationsfel borde det inte vara några större svårigheter att bevisa att så var fallet.Reklamation ska sedan ha skett inom två år från det att köparen tagit emot varan, enligt KöpL 32 §. Du verkar ha klarat dig inom denna tidsfrist med råge. Efter att reklamation skett har köparen att välja mellan vissa påföljder på grund av felet i varan. De påföljder som lagen beskriver är avhjälpande, prisavdrag, omleverans eller hävning. Som regel gäller att köparen även kan kräva skadestånd på grund av fel i varan, men detta endast om denne lidit skada. Man talar här om ekonomisk skada såsom produktionsbortfall etc.Sammanfattningsvis kan sägas att leasing är rörigt ur ett juridiskt perspektiv, då det inte finns några regler som reglerar området. Eftersom området är styrt till en väldigt hög grad av hur avtalen är utformade så är det av största vikt att leasetagaren går igenom villkoren innan denne skriver på avtalet för att bekanta sig med hur förhållandet parterna emellan kommer se ut. Ifall en tvist, av olika anledningar, "tar sig utanför" avtalets ramar är det upp till en domstol att använda relationsmässigt närliggande lagstiftning och allmänna principer för att komma fram till lösningar.Detta är vad jag baserat min text ovan på. Därför råder jag dig att noggrant gå igenom avtalet i de delar som reglerar rättigheter i samband med påfunna fel i leasingobjektet. Hittar du däremot ingenting som nämner den situation du befinner dig i råder jag dig att kontakta leasingbolaget angående detta och höra om möjligheterna att ni kan hitta en gemensam lösning på problemet. Misslyckas även detta så finns alltid möjligheten att ta saken till rättsväsendet, men detta bör vara en sista utväg och underbyggt med substantiell bevisning (exempelvis att felet förelåg vid avlämnandet) eftersom det är dyrt, tidskrävande och man riskerar att stå den vinnande partens rättegångskostnader om man förlorar. Kommer du istället fram till en lösning med bolaget så kommer detta troligtvis resultera i en billigare, smidigare och mindre energikrävande lösning för er båda. Tyvärr är det dock inte alltid så enkelt.Jag hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga! Om det är någonting i din text som jag misstolkat eller om du har någon följdfråga så får du gärna kontakta mig på lucas.cyren@lawline.se.

Avbeställningsskydd vid skidresa- Har jag rätt att få tillbaka alla pengar vid avbokning?

2019-01-07 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag hade anmält mig till en skidresa till alperna via ett företag (Rollin' Snow) men avbokade pågrund av sjukdom. Jag hade köpt avbeställningsskydd för 500kr . Nu har jag fått reda på att resan inte blir av på grund av för få anmälda. Övriga blir erbjudna att få tillbaka hela beloppet, men i mitt fall säger de att det inte går då jag avbokat innan. De kräver läkarintyg och jag får inte tillbaka de 500. Borde inte jag också kunna få tillbaka alla pengar eftersom att resan inte blir av?
Matilda Hetlesaether |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel gäller avtalsbestämmelser framför lagbestämmelser vilket för din del innebär att de resevillkor som du accepterat genom att boka resa med Rollin Snow är de som gäller framför lagbestämmelser. Till denna huvudregel finns givetvis undantag för situationer där avtalsvillkoren är utformade på ett sådant sätt att det inskränker grundläggande rättigheter som du har som konsument. Efter att ha betraktat resevillkoren på Rollin Snow har jag inte funnit att några sådana inskränkande villkor ska finnas i din situation.När det gäller dina medresenärer står det helt i enlighet med Rollin Snows villkor att de får tillbaka den summa de betalat för resan på grund av att det varit för få som velat delta. Berörande ditt avbeställningsskydd är det något som du betalat som en slags säkerhet för att kunna avboka resan vid eventuell sjukdom. När du avbokade din resa på grund av sjukdom fick du genom skyddet en rätt att få tillbaka allt du betalat för resan, med undantag för en administrativ avgift på 200 kr och avbeställningsskyddet på 500 kr. Din rätt att få tillbaka summan förutsätter att du lämnar ett läkarintyg till Rollin Snow, som ett bevis på att du inte avbokat resan av någon annan icke-godtagbar anledning som exempelvis att du inte ville åka längre. Vad som är viktigt att påpeka är att Rollin Snow i sina resevillkor angivit att tidpunkten för ditt avbokande av resan spelar roll för storleken av det belopp du får tillbaka, eftersom du får mindre och mindre tillbaka ju senare du anmäler att du inte kan delta. Som ett exempel kan sägas att om du avbokade senare än 60 dagar och allra senast 14 dagar före avresedagen, förbehåller Rollin Snows sig rätten att hålla inne 50 % av beloppet på resan. Detta villkor kan vara anledningen till att de menar att du inte får tillbaka allt du betalat för resan, om det nu skulle vara så att du avbokat nära inpå avresedatum. Det är dock information jag inte vet då det inte framgått i din fråga. Däremot kan ändå sägas att Rollin Snow verkar ha för avsikt att betala tillbaka i alla fall en del av resesumman eftersom de begär läkarintyget.Min slutgiltiga bedömningSom svar på din fråga skulle jag därför vilja säga att du på grund av ditt avbeställningsskydd som huvudregel har rätt att få tillbaka alla pengar du lagt på resan, förutom administrationsavgiften och pengarna för avbeställningsskyddet. Eventuellt kan summan du får tillbaka vara mindre, beroende på hur sent du avbokade. Ju närmare inpå själva avresedagen du avbokade, desto mindre får du tillbaka. För att kunna få några pengar alls måste du lämna in läkarintyget eftersom det fungerar som ett bevis på att du inte avbokade resan av någon godtycklig anledning.Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig igen om du undrar något mer!Med vänliga hälsningar,

Vittneskrav för generalfullmakt?

2019-01-05 i Avtal
FRÅGA |Vem får vidimera en generalfullmakt som även innefattar försäljning av en fastighet?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning (eller köp) av en fastighet finns det inget formellt krav enligt lag på att generalfullmakten ska vara bevittnad. Det är dock lämpligt att fullmakten är bevittnad eftersom bankerna i regel kräver detta. Förslagsvis två personer som är över 15 år, och inte lider av någon psykisk störning.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Giftermål utomlands

2019-01-19 i Avtal
FRÅGA |Hej jo min son ska gifta sig utomlands i El salvador de är inte gifta här i sverige, vilket personbevis ska sonen ha med? de ska gifta sig borgligt så att säga.
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vigsel i utlandetI utlandet kan du gifta dig inför antingen en svensk eller en utländsk myndighet. Efter vigseln i utlandet ska du visa ett intyg för Skatteverket om att vigseln har ägt rum. Skicka in en vidimerad kopia på vigselhandlingen och om du har gift dig med en aldrig folkbokförd person är det bra om du även visar upp en kopia av din makas eller makes pass för Skatteverket.Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen.Inför svensk myndighetDu kan gifta dig inför en svensk myndighet i utlandet om du eller den person du ska gifta dig med är svensk medborgare. Vänd dig då till en svensk ambassad, ett svenskt konsulat eller till Svenska kyrkan. Utrikesdepartementet har information om vilka ambassader och konsulat som utför vigslar. Hos Svenska kyrkan finns information om var det går att gifta sig enligt Svenska kyrkans ordning i utlandet. Inför utländsk myndighet Kontakta först den utländska myndigheten för att ta reda på vilka dokument som kan behövas för vigsel i det landet och om dokumenten behöver stämpel av handläggare från Skatteverket eller inte. Äktenskapscertifikat En utländsk myndighet kan till exempel kräva att du lämnar ett äktenskapscertifikat inför vigseln. Ett äktenskapscertifikat är en individuell handling som visar att du har rätt att gifta dig. Det betyder att om ni är två svenska medborgare som ska gifta er inför en utländsk myndighet behöver ni varsitt certifikat.Om du är svensk medborgare och folkbokförd i Sverige ansöker du om äktenskapscertifikat hos Skatteverket genom att fylla i blankett "Äktenskapscertifikat, ansökan och försäkran" Är du svensk medborgare men bosatt i utlandet ska du i stället kontakta närmaste svenska ambassad eller konsulat. Är du folkbokförd i Sverige men inte svensk medborgare kan du visa upp ett personbevis där ditt civilstånd framgår, till exempel Utdrag om folkbokföringsuppgifter. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till! Vänligen,

Lånat ut pengar till kompis, bindande avtal?

2019-01-08 i Avtal
FRÅGA |jag har lånat ut 2700 kr till en kompis som i telefon/person/sms lovat att betala tbx när dom får lön, är detta ett bindande kontrakt?
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline!Ja, avtalet är bindande. Det finns inga formkrav gällande avtal av denna art, vilket innebär att de kan upprättas muntligen eller skriftligen och ändå vara bindande. Vad som skiljer formerna åt är bevissvårigheterna vid eventuell tvist, varför det alltid kan vara klokt att ha avtal nedskrivna.Skulle det vara så att din kompis inte betalar tillbaka pengarna har du möjlighet att vända dig till Kronofogden. Då börjar du med att ansöka om ett betalningsföreläggande, vilket du kan göra genom att fylla i och skicka in en blankett till Kronofogden. Blanketten och mer information om betalningsföreläggande hittar du på Kronofogdens webbsida (här).Vänligen,

Kan jag kräva att avtalet fullföljs utan extra kostnader för mig gällande ett bilköp som blivit dyrare än avtalat pris pga modifieringar/ändringar på bilmodellen?

2019-01-07 i Avtal
FRÅGA |Hej!Har skrivit avtal med bilfirma angående nybilsköp utan inbyte. Pris: 235.900 kr. Avtalet undertecknat av båda parter. Leverans inom 3 månader. 3 veckor senare ringer bilfirman och meddelar att leveransen kommer att försenas 1-3 månader pga en modifiering av motorn (mindre utsläpp). OK för min del då det var till det bättre. Förra veckan ringer bilfirman och meddelar att det blivit ytterligare modifieringar/ändringar på bilmodellen och att det blir "lite dyrare" än avtalat pris men något pris angavs inte. Här kommer min fråga: Kan jag kräva att avtalet fullföljs utan extra kostnader för mig. Det finns ju ett underskrivet avtal av båda parter. Vad gäller enligt avtalslagen mm. Emotser ert svar med största intresse.Med vänlig hälsning
Evelina Karhu |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Inledningsvis vill jag understryka att det är svårt att ge något mer specifikt svar kring avtalet och avtalsrätt i.o.m. att jag inte tagit del av avtalet. Däremot kan jag absolut tala i generella termer gällande avtalsrätt och vad som gäller. Hoppas det går lika bra!Till en början kan det vara bra att veta om avtalsrelationen er emellan – om ni båda är näringsidkare/företag, om båda är privatpersoner eller om du köpt bilen som konsument av ett företag. Vad jag kan utläsa av din bakgrundsbeskrivning så verkar den första respektive den sista avtalsrelationen möjlig.Huruvida att avtalet ska fullföljas utan extra kostnader för dig beror på, som jag tidigare nämnde, i första hand på hur avtalet ser ut – och därför vilket typ av köp det är. Vad jag kan förstå utifrån din beskrivning så verkar ju bilen ska produceras innan den kan levereras till dig (och är således inte en färdig bil att rulla ut från bilfirman). I avtalssammanhang är det inte ovanligt att det t.ex. finns klausuler i avtalet om att en viss prisdifferens (kanske en viss procentsats eller en uttrycklig summa kronor) ska tillåtas allmänt eller under vissa förutsättningar, men också att en viss leveransdifferens (om viss tid i dagar, veckor eller månader) ska tillåtas. Då gäller ju detta.Däremot finns det en allmän avtalsrättslig princip som säger att avtal ska hållas och överensstämma med vad som avtalats. Att ett avtal ska hållas handlar snarare om problematiken kring frågan huruvida ett avtal uppstått eller inte och om det därmed ska fullbordas eller ej. Här verkar ni ju båda överens om att det finns ett avtal, men också att du ska få bilen levererad.Ett avtals ogiltighet enligt avtalslagens (AvtL) regler handlar snarare om avtalet i sig – att hela eller delar (vissa eller enstaka villkor/bestämmelser/klausuler) skulle anses oskäliga. Här är det fråga om svek, ocker eller att man utnyttjat någons trångmål. Dock finns en möjlighet enligt den allmänna jämkningsregeln 36§ AvtL. Enligt avtalslagen krävs ganska mycket för att ett avtal ska förklaras ogiltigt – eftersom avtal mot bakgrund av avtalsprincipen ska hållas. En annan dimension i problematiken är ju faktiskt vilken typ av modifieringar/ändringar det handlar om. Det är ju skillnad om de valt en exklusiv skinnklädsel istället för den avtalade tygklädseln eller om det handlar om att åtgärda ett fabrikationsfel eller liknande som mer har med säkerheten att göra.Eftersom det här också är en fråga om ett köp så gäller minst köplagens regler. Köplagen korrelerar med avtalslagen på så sätt att när det gäller själva varan så ska den i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med avtalet (17§ köplagen, KöpL) dvs vad man kommit överens om. Stämmer den inte överens med vad som avtalats föreligger fel och man kan alltså göra vissa felpåföljder gällande t.ex. prisavdrag (30§ KöpL). Som sagt här beror det ju på vad för slags modifiering/ändring det är fråga om och vad som står om detta i avtalet. Kan man inte anse att det handlar om ett "fel" i lagens mening kan man heller inte kräva t.ex. prisavdrag. Kort kan nämnas att du, om du är konsument, har ett mer omfattande skydd enligt konsumentköplagens bestämmelser t.ex. när det gäller fel i vara.Hoppas att du fått svar på din fråga! Vänliga Hälsningar

Avtalsfrihet

2019-01-05 i Avtal
FRÅGA |Om jag arrangerar en privat fest, får jag då lov att skjutsa de inbjudna mot betalning. (privat bil)
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Självklart! Du är i princip fri att sluta eller inte sluta avtal med vem som helst och om vad som helst i Sverige. Detta är den så kallade "avtalsfriheten". Det finns såklart undantag, men jag finner inget undantag för din fråga. (det kan inte räknas som olaglig "svarttaxi-verksamhet" eftersom du inte ska göra det yrkesmässigt). Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh