Gäller avtalet om vi skrivit under som fel parter (säljare resp. köpare)?

2021-09-19 i Avtal
FRÅGA |Jag har beställt ny bil, som har flera månaders leveranstid på bilfirma, där Försäljaren råkat skrivit under på köparens plats och jag på säljarens. Upptäckte det först när jag kommit hem. Gäller köpeavtalet ändå eller bör jag få det omskrivet där vi båda skriver på rätt plats?
Aram Shokor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tillämplig lag i frågor om avtal och dess giltighet är Avtalslagen. Eftersom ni slutit avtalet med samstämmiga viljeförklaringar så är avtalets innehåll bindande (se 1§ Avtalslagen). Det saknar betydelse att fel namn är angivet på säljar- respektive köpardelen eftersom detta faktum (vem som köpt respektive sålt bilen) enkelt kan bevisas civilrättsligt genom andra dokument (exvis finansieringsavtal för belopp som motsvarar köpeskillingen som anges i köpeavtalet, bankkontoutdrag etc.). Värt att nämna är att även muntliga avtal är bindande förutom i fall där lagen ställer upp uttryckliga formkrav (exvis såsom för testamente eller för köp av fast egendom), och i detta fall saknas formkrav. I vissa fall kan felskrivningar eller befordringsfel medföra att ett avtals bindande verkan inte inträder, men i detta fall är det varken fråga om felskrivning eller befordringsfel - det är snarare en bristande formalitet som inte inverkat på era avsikter vid avtalets ingående, och den formalitet som brister utgör som jag redan nämnt inte ett hinder för att avtalet ska vara bindande. Avtalet är alltså giltigt. Men bör du "för säkerhets skull" ändå be bilfirmans säljare träffa dig för att "rätta till" avtalet? Det är upp till dig hur du känner. Om bilfirman ligger nära (eller om du behöver ta dig dit igen för att hämta bilen) så föreslår jag att du ringer dem och ordnar så att de snabbt och enkelt kan ge dig ett nytt avtal. Även om avtalet är bindande så är det ju ändå skönt att "sätta pricken över i".Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig till oss igen om du har fler frågor eller om jag varit otydlig i mitt svar.

Har en annonssajt rätt att neka annonsering?

2021-09-07 i Avtal
FRÅGA |har en tokig fråga,blev nekad bilannons på blocket idag där dom skrev att jag har sålt för många bilar på kort tid,har dom blivit så dom har befogenhet att göra så? d e väl skattemyndigheterna som skall sköta sånt,nu e ja ju en fattig pensionär å idkar ingen bilförsäljning utan de är mina barn som byter ofta å ja fått hjälpa till med försäljningen,nu har dom stoppat mina annonsermvh
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Blockets användarvillkor som du har godkänt framgår att Blocket förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och neka eller avlägsna dessa på grund av att de bryter mot användarvillkoren, tredje parts, upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot "Blockets principer och anda". Denna typ av användarvillkor är helt i enlighet med svensk rätt. Enligt svensk rätt råder nämligen som huvudregel avtalsfrihet, i ditt fall innebär detta att Blocket alltid har rätt att slippa ingå ett avtal om annons med dig om de så önskar.Blocket har med andra ord befogenhet att neka dig annonsering på deras hemsida.Med vänliga hälsningar,

Konsument som vill utnyttja sin ångerrätt eller häva ett köp

2021-09-05 i Avtal
FRÅGA |Hej, som privatperson har jag beställt material av svenskt företag. Jag har betalt ca 30% i handpenning vid beställning, nu vill de att jag ska betala de resterande 70% innan leverans. Jag vill ju inte betala innan jag sett materialet, hur kan man säkerställa att man inte förlorar pengar.
Victoria |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag?Jag tolkar det som att du (en konsument) har köpt en vara av en näringsidkare. Det är viktigt för dig att veta om säljaren var en näringsidkare eller konsument då det påverkar vilken lag som blir tillämpligt i ditt fall.Typiskt sett så är det köplagen (KöpL) som är tillämplig på transaktioner mellan näringsidkare. Det framgår av lagtexten att köplagen endast ska tillämpas vid köp av lös egendom (1 § KöpL).Var gällande transaktioner mellan en konsument och en näringsidkare så är det i stället konsumentköplagen (KKöpL) som aktualiseras (1 § KKöpL) och distansavtalslagen (DAL). Distansavtalslagen reglerar däremot främst ångerrätten hos en kund som har mottagit en vara medan konsumentköplagen reglerar bland annat hävning av avtal och skadestånd både när konsumenten inte ännu har mottagit varan och när den har mottagit varan. Det krävs också att det du har köpt är en lös sak, d.v.s. kläder, möbler, leksaker och så vidare.Det framgår inte vad exakt du har köpt (ifall det är en lös sak). Men för att kunna ta mig vidare i frågan så tänker jag utgå från att du är en konsument som har köpt en lös sak av en näringsidkare (butiken). Jag ska beskriva hur du kan använda dig av distansavtalslagen respektive konsumentköplagen.Vilka möjligheter har du som köpare att erhålla varan?Viktigt att anmärka är att det oftast är upp till näringsidkaren vilka avtalsvillkor som ska gälla vid köp från dennes butik. KKöpL och DAL fungerar i mångt och mycket som en skyddslagstiftning till förmån för en konsument (se exempelvis 3 § KKöpL) och innebär alltså att avtalsvillkor aldrig får vara sämre för konsumenten än som föreskrivs enligt lagen.Detta innebär att många av bestämmelserna i KKöpL och DAL utgår från att parterna inte har reglerat frågor om exempelvis priset för varan och tidpunkten för betalning i det gemensamma avtalet. Det innebär att parterna (du och butiken) ska i första hand förhålla er till det gemensamma avtalet. Exempelvis, ifall det framgår i avtalet att du ska betala hela beloppet innan leverans så gäller detta och då kan du inte begära säljaren att skicka varan innan dess.Enligt DistansavtalslagenEnligt DAL 2 kap. 2 § p. 6 och DAL 3 kap. 3 § p. 7 framgår det att säljaren måste tydliggöra hur betalning ska ske innan ett avtal ingås. Ifall du erlägger hela betalningen, mottar varan och blir missnöjd så har du en ångerrätt enligt distansavtalslagen. Du måste däremot aktualisera ångerrätten (ex. genom att kontakta företaget och informera denna om en retur samt skickar tillbaka den) inom 14 dagar efter att du erhållit varan.Enligt konsumentköplagenDäremot så har du inte mottagit varan ännu och då bör snarare hävning av avtal vara närmare till hands, vilket regleras i konsumentköplagen. Ifall det då står i det gemensamma avtalet att du skulle erhålla varorna efter att ha erlagt handpenningen (30 % av totala priset) så gäller detta. Ifall säljaren då vägrar skicka varan så begår denna troligen avtalsbrott och ifall du då inte längre önskar att köpa varan så kan du enligt 28 § KKöpL och 29 § KKöpL häva köpet. Detta medför att varan får stanna kvar hos säljaren och att du får tillbaka handpenningen (se 43 § KKöpL)., däremot krävs det att köpet varit av väsentlig betydelse för dig som köparen.Om du i stället avbeställer varan (se 37 § KKöpL) innan den har levererats (vilket den inte verkar ha gjort) så har inte heller säljaren någon rätt att kräva mer betalning för köpet och du har heller ingen rätt att kräva varan. Däremot så finns det en risk för att säljaren kan behålla handpenningen som du har lämnat (se 41 § KKöpL), men detta är nog inte troligt då det är säljaren som utkrävt handpenning för leveransen och därefter vägrat lämna ut varan.SlutsatsFör att kunna ge dig ett mer detaljerat svar behöver vi se det gemensamma avtalet som ni (partnerna; du och butiken) har kommit överens om, men jag har redogjort för tre alternativa sätt för dig att hantera situationen på för att ångra ditt köp:(1) Du skulle exempelvis kunna genomföra hela betalningen och därefter, efter att du tagit emot varan, ångra köpet enligt distansavtalslagen inom 14 dagar.(2) Du skulle också kunna försöka häva köpet redan nu, men då krävs det att köpet var av väsentlig betydelse för dig. Det ställs höga krav för att uppfylla detta krav eftersom påföljden är så pass ingripande, och det sker främst efter att avhjälpande eller krävande av omleverans har misslyckats med att ske. Eventuellt uppfyller du inte detta krav.(3) Därutöver så skulle du kunna avbeställa varan (då den inte har skickats ännu) enligt 37 § KKöpL. Det finns däremot viss risk för att säljaren får behålla viss del av handpenningen enligt 41 § KKöpL, men jag misstänker att detta inte är fallet ifall varorna skulle ha skickats efter att du erlade handpenningen enligt det gemensamma avtalet. Ifall det alltid framgick i det gemensamma avtalet att du skulle erlägga hela beloppet innan leverans så tyder detta däremot på att säljaren kommer få behålla handpenningen.Viktigt att anmärka är att du som konsument inte per automatik har rätt att få se varan du har köpt innan du erlägger betalning, det beror typiskt sett på det gemensamma avtalet.Jag hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna ifall du vill ha ytterligare vägledning,

Kan en säljare av hundar och katter ställa krav på att köparen ska kastrera djuret efter en viss tid?

2021-08-31 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag undrar vilka krav en säljare kan ställa på en köpare? Det som fått mig att fundera på detta är att det blivit allt vanligare att hund- och kattuppfödare ställer krav på köpare att de ska kastrera valpen/kattungen när den är tillräckligt gammal för detta. Som jag tolkar det är det här ett sätt att försöka styra utbudet av kattungar/valpar. Man vill inte sälja för många avelsdjur.Nu undrar jag vilket lagstöd det finns för att ställa dylika krav. Är det avtalslagen som gäller här? Eller något annat?
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag förstår din fråga som att du undrar om en säljare av en hund eller katt kan ställa krav på att köparen ska kastrera djuret efter en viss tid. Detta kallas för ett villkorat köp. Det framkommer dock inte av frågan om säljaren är ett företag eller en privatperson. Kort svarAvtalsfrihet gäller för villkorade köp av den här typen. Det betyder att en säljare och köpare fritt kan komma överens om att ett villkor för köpet är att köparen ska kastrera hunden eller katten efter en viss tid. Långt svarHundar och katter betraktas juridiskt som egendom, det vill säga "saker". Olika lagar gäller för köpet beroende på om säljaren är ett företag eller en privatperson. Är säljaren ett företag och du köper djuret som privatperson gäller konsumentköplagen. Om säljaren istället är en privatperson gäller köplagen. Dessa lagar innehåller dock inga regler om villkorade köp. Vilken av dessa två lagar som gäller får istället betydelse i andra avseenden, såsom reklamation eller om det är något fel på djuret. För att undersöka villkoren i det villkorade köpet får vi därför istället titta på avtalslagen, eftersom varken konsumentköplagen eller köplagen innehåller regler om detta. I avtalslagen är utgångspunkten avtalsfrihet. Avtalsfrihet innebär att säljaren och köparen fritt får utforma avtalets villkor. Detta betyder att säljaren och köparen fritt får komma överens om villkor om kastrering. Är säljaren och köparen överens om detta blir det ett giltigt avtalsvillkor. Om köparen inte kastrerar sin hund eller katt bryter köparen alltså mot avtalsvillkoren. Vad som händer då bör framgå av köpeavtalet. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig till oss på nytt! Med vänliga hälsningar,

Tilläggsavgift för fel bevis på rätt till studentrabatt

2021-09-14 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag har köpt en student tågbiljett med Hallandstrafiken app och när kontrollen kom och såg min biljett frågade hon om min Mecenat app och jag visade henne appen men i appen så står det inte att jag får student rabatter men så visade jag både STUK och Westudents app där det står att jag får student rabatter på Hallandstrafiken app men hon vägrade och ville ge mig tilläggsavgift. I Hallandstrafiken webbsidan så står det att dom accepterar alla tre studentkort (STUK, Westudents och mecenat). Har kontroll personal rätt att ge mig tilläggsavgift eller inte?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill jag bedömer om tilläggsavgiften var korrekt utifrån den information du har gett mig i frågan.StudentrabattDet finns ofta ett utrymme för den ansvariga, som företaget eller regionen, att bestämma om man vill ha en studentrabatt och hur den i så fall ska utformas. Den ansvariga väljer själv hur reglerna ska utformas, alltså hur avtalet ser ut mellan den ansvariga och dig som använder tjänsten. De måste följa sitt avtal, annars är det ett avtalsbrott.Vilken information som gällerOm du får information från en tredje part, som en blogg eller en annan app, kan du behöva kontrollera att informationen verkligen stämmer med den ansvarigas egen information. I det här fallet har du bara använt den regionaltrafikens egna källor. Oavsett om informationen kommer från deras hemsida eller app ska du kunna lita på att informationen stämmer.SammanfattningOm det står på regionaltrafikens egen hemsida att du har rätt till studentrabatt med ett bevis som du har visat upp är min bedömning att du ska ha rätt till studentrabatt. Om tilläggsavgiften är grundad i att du inte har rätt till studentrabatt är det alltså fel med en tilläggsavgift.Utifrån uppgifterna i din fråga är det vad jag kan säga just nu. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Har du rätt att få tillbaka pengar om du har glömt stänga av parkeringen?

2021-09-06 i Avtal
FRÅGA |Om jag betalar för mycket för en tjänst av misstag ? (I detta fallet glömt stänga av en parkering i deras app) Har jag då rätt att kräva tillbaka de jag betalt utöver den egentliga summan ?
Erika Björnfors |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtal mellan dig och parkeringsbolagetGenom att du parkerar din bil på de utsatta parkeringsplatserna och genom att du betalar för en parkeringsbiljett i appen för att aktiver en biljett så har du ingått ett avtal med parkeringsbolaget. Eftersom du har ingått ett avtal med parkeringsbolaget när du startar parkeringen så godkänner du även avtalsvillkoren för parkeringen. När du ingick avtalet hade du viljan att betala kostnaden för parkeringsbiljetten till parkeringsbolaget. Eftersom du har startat parkeringen så har du även rätt att stå på parkeringen under den tid som biljetten är aktiv och parkeringen tickar på. Du som startar parkeringen är ansvarig för att avsluta parkeringenÄven om du inte har utnyttjat parkeringen under hela den tiden som du har betalat för, så är utgångspunkten att du ändå får betala för hela parkeringskostnaden. Detta eftersom du som sagt ingick ett avtal med parkeringsbolaget och du får utnyttja parkeringen så länge som du betalar. Det är ditt ansvar att inte glöma stänga av parkeringen, parkeringsbolaget är inte skyldig att begränsa betalningsperioden i förhållande till hur länge som du står på parkeringen. Parkeringsbolaget utgår från avtalet som är att du betalar så länge som du vill parkera och ansvaret för att avsluta tiden för parkeringen måste därmed läggas på den som väljer att parkera, eftersom parkeringsbolaget inte kan ha någon kontroll över detta. Det ska dock poängteras att vissa parkeringsbolag har som policy eller som särskilda avtalsvillkor att betala tillbaka pengar för den tid som du inte har utnyttjat parkeringen om du har glömt stänga av parkeringen. Därutöver finns det ofta en maxtid på parkeringen som förhindrar att pengarna tickar på.Sammanfattning och rådEftersom du har ingått ett avtal med parkeringsbolaget som innebär att du har rätt att parkera på parkeringsplatsen under tiden då du har en aktiv parkeringsbiljett, så ligger även ansvaret på dig att avsluta parkeringen. Detta eftersom parkeringsbolaget inte kan styra hur länge som du vill ha parkeringsbiljetten aktiv. Du har därmed inte som utgångspunkt rätt att få tillbaka några pengar när du har glömt stoppa tiden för parkeringen. Du bör dock kontakta det specifika parkeringsbolaget som du ingick avtalet med för att se om de har som policy att ändå betala tillbaka pengarna för tiden som du inte stod på parkeringen.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Avtal om lån av högtalare som därefter försvunnit

2021-09-01 i Avtal
FRÅGA |Min kompis lånade till sitt jobb på ett hotell ett par aktiva högtalare inför en konferens. Dessa högtalare har aldrig återlämnats även om jag påtalat att jag vill ha tillbaks dem flera gånger. Nu fick jag reda på att min kompis inte längre jobbar på hotellet men enligt honom så är högtalarna kvar på hotellet. Jag gick således till hotellet för att få tillbaks mina högtalare då jag nu är i behov av dem och fick reda på att de int vet var de är. Jag vill veta vem som har återlämningsbördan i fallet då jag antingen vill ha tillbaks mina högtalare eller ersättning så jag kan köpa nya högtalare. Men vem är det egentligen som ska ersätta mig, min kompis eller hotellet. Enligt hotellet så har de inget med det att göra då han inte längre är anställd och min kompis har mer eller mindre gått under jorden så jag får inte längre tag på honom. Vi har inget kontrakt skrivet vilket i efterhand var väldigt dumt då det var dyra högtalare.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att låneavtalet ingicks mellan dig och din kompis. Det var kompisen som lånade högtalarna av dig och inte hotellet. Därmed har kompisen ett ansvar att lämna tillbaka högtalarna till dig, enligt överenskommelse. Högtalarna ska lämnas tillbaka i samma skick som när kompisen fick låna dem (11 kap. 1 § HB). Ett muntligt avtal är bindande på samma sätt som ett skriftligt avtal. Däremot kan det bli svårt att bevisa att ett låneavtal har ingåtts.Om du behöver ytterligare hjälp med att t.ex. upprätta ett ekonomiskt kravbrev gentemot låntagaren kan du boka tid med en av våra duktiga jurister här: https://lawline.se/boka.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är jag skyldig att ge ut en kopia av min fullmakt?

2021-08-30 i Avtal
FRÅGA |Hej är ensam fullmakts innehavare för min dementa mor sen några år tillbaka, nu kräver min bror att få en kopia. Har jag nån skyldighet att ge han en kopia?
Erica Lager |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Fullmakter regleras i den s.k. Avtalslagens andra kapitel. Där står bland annat vilka krav som gäller för att en fullmakt ska anses giltig, olika sorters fullmakter samt hur en fullmakt återkallas. Har du en skydlighet att ge ut en kopia av fullmakten? Jag hade möjligen behövt mer information för att kunna svara på din fråga. Det enkla svaret är dock att du inte är skyldig att lämna ut en kopia på din fullmakt, om du inte du "använda den". Ingen annan än den som du ska ingå förbindelser med å fullmaktsgivarens vägnar behöver se fullmakten. Om din fullmakt är giltig enligt förutsättningarna i 2 kap. 10 § avtalslagen, kommer dock din bror inte kunna göra något med en fullmakt som är utställd i ditt namn. Jag hoppas att detta besvarade din fråga, annars är du välkommen att återkomma till oss här på Lawline! Med vänliga hälsningar,