När kan man säga att någon brutit mot avtalslagen?

2020-06-29 i Avtal
FRÅGA |När kan man säga att någon brutit mot avtalslagen?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan är i princip omöjlig att utförligt svara på men grundläggande kan sägas att paragraferna i avtalslagen ska följas av avtalsparterna. Exempelvis den vagt formulerade 36 § Avtalslagen ger dock upphov till ett oändligt antal potentiella brott mot avtalslagen varför något precist svar på frågan inte går att ge.Med vänlig hälsning

Krävs det en diskussion om pris för ett bindande avtal?

2020-06-25 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag lade ut en annons på blocket och en köpare svarade att hon "köper gärna om det finns kvar och om det gick att hämta senare". Svarade att det var okej och att den dagen fungerade.Valde sedan att sälja till en annan köpare, varav köpare 1 hotar med att jag brutit mot det vi avtalat. Läst på om detta nu och jag anser inte att vi inte avtalat något utan bara att köpare 1 visat ett intresse. Pris har aldrig diskuterats.
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga handlar om avtal av köp av lös sak mellan två privatpersoner, därför är avtalslagen och köplagen tillämpliga.Jag tolkar att din fråga handlar om huruvida ditt agerande är att betrakta som ett avtalsbrott eller ej genom att sälja någonting till någon annan. För att det ska kunna röra sig om ett avtalsbrott måste det finnas ett giltigt avtal. Därför kommer jag inledningsvis att beskriva hur ett avtal kan se ut för att sedan förklara om det var ett avtalsbrott eller ej.När uppstår ett bindande avtal vid en annons?Ett bindande avtal uppstår genom anbud och accept (1 § avtalslagen). Ett anbud måste vara särskilt riktat till en bestämd adressat. En en annons på exempelvis Blocket riktar inte sig till en bestämd adressat och är därför inte att betrakta som ett anbud. En säljare eller snarare en annonsör, visar ett utbud som en potentiell köpare kan lämna ett anbud på (9 § avtalslagen). Om säljaren accepterar köparens anbud uppstår ett bindande avtal.Det betyder att en säljare på Blocket som annonserar ut exempelvis en cykel, har inte lämnat ett anbud som en potentiell köpare kan lämna en accept på. Det är istället den potentiella köparen som kommer med ett anbud som säljaren kan lämna en accept på.Måste pris diskuteras för ett bindande avtal?För att ett avtal ska bli bindande krävs anbud och accept. I svensk rätt finns inga formkrav på ett avtal, då ett avtal kan vara muntligt. Ett anbud behöver inte vara preciserat med pris för att ett bindande avtal ska uppstå. Det som är avgörande är således om en part har lämnat en accept på den andra partens anbud. Däremot krävs en beskrivning av när, vad och hur prestationen ska ske.Om ett pris inte följer av avtalet ska priset bestämmas utifrån vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt övriga omständigheter (45 § köplagen).Vad händer om en säljare på Blocket säljer till köpare 2 trots ett befintligt avtal med köpare 1?I svensk rätt är principen pacta sunt servanda, att avtal ska hållas, en grundläggande princip. För att ett avtalsbrott ska komma på tal krävs ett bindande avtal. Ett avtalsbrott sker om den ena parten inte presterar det hen ska göra enligt avtalet. En köpare kan kräva att säljaren ska fullfölja avtalet om en fullgörelse inte är oskäligt betungande för säljaren (23 § köplagen).Om säljaren har ett avtal med köpare 1, men säljer till köpare 2 uppstår en situation som kallas för tvesala. Om köpare 2 har varan i sin besittning (tagit emot varan) utan vetskap om säljarens avtal med köpare 1, har köpare 2 gjort ett så kallat godtrosförvärv (2 § godtroförvärvslagen). Köpare 1 har rätt att återkräva egendomen från köpare 2 mot lösen inom sex månader och har rätt att utkräva eventuell mellanskillnad som skadestånd från säljaren (5 § godtroförvärvslagen och 41 § 2 st. köplagen).Om köpare 1 inte vill betala lösen till köpare 2, kan köpare 1 fortfarande begära skadestånd av säljaren. Det beror på att säljaren inte presterar enligt avtalet och att det föreligger ett så kallat rättsligt fel då varan är såld till köpare 2 (41 § köplagen). Köpare 1 kan därför häva avtalet med säljaren (39 § köplagen) och ha rätt till skadestånd (40 § köplagen). Skadeståndets storlek beror på hur mycket köpare 1 exempelvis har lagt ut på att hyra ett eventuellt släp.SammanfattningFör att ett avtal ska uppstå krävs anbud och accept. Vid annonsering lämnar en säljare inte ett anbud utan ett utbud. En potentiell köpare lämnar sedan ett anbud som en köpare kan lämna en accept på. Om detta sker har ett bindande avtal uppstått. Anbudet behöver inte innehålla uppgifter om pris för att ett bindande avtal ska uppstå. Om en säljare har ingått avtal med två olika köpare och köpare 2 får saken i sin besittning, kan köpare 1 begära ut saken via lösen och begära att säljaren ska betala mellanskillnaden. Köpare 1 kan även häva avtalet och begära skadestånd på grund av rättsligt fel.RekommendationJag har gjort en bedömning och tolkning på det material som har framkommit i frågan. Jag tolkar att du har ingått ett bindande avtal med köpare 1, trots att ni inte har diskuterat något pris. Något som talar för att det finns ett bindande avtal är att du accepterade och hade avtalat om datum för upphämtning.Det är svårt att sia om eventuella konsekvenser. Det beror hur köpare 1 agerar. Det finns en möjlighet att du kan få betala en mellanskillnad vid en eventuell lösen. Det är också möjligt att köpare 1 framställer skadeståndskrav på grund av utgifter hen har haft på grund av ert avtal, exempelvis hyra av ett släp.Avslutningsvis så är det viktigt med en klar kommunikation gällande internetförsäljning, så att båda avtalsparterna är överens och har samma uppfattning av affären. Viktigt att tänka på är att en säljare också har rättigheter och kan begära fullgörelse av ett avtal om en säljare inte dyker upp eller hör av sig.Hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Hur vet man om ett avtal är juridiskt bindande?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |Hej, när man adopterar en katt från en kattförening eller katthem skriver man alltid på ett kontrakt som är framtagen av föreningen eller katthemmet. Är dem här kontrakten juridisk bindande och kan förenningen/katthemmet kräva en på skadestånd som det oftast står i dessa kontrakt om man nu inte uppfyller alla krav, exempelvis att man ska meddela om man tänker flytta eller om man vill omplacera katten själv? Paragrafer som står i dessa kontrakt har de stöd i lagen eller är det hittepå paragrafer? MVH Kamila
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline.Din fråga handlar om vad man kan reglera i avtal respektive i lag.Ett kattavtal är juridiskt bindandeEtt avtal är i grund och botten en överenskommelse; att två personer enas om något. Avtal är juridikens stomme. Man kan ingå avtal om nästan vad som helst. Vissa avtal är inte juridiskt bindande, till exempel om två vänner har kommit överens om att de ska äta middag, men den ena vännen ställer in middagen i sista sekund. Många av de avtal man kan ingå är däremot juridiskt bindande, i regel om avtalet handlar om något som utgör ekonomisk ersättning. Att något är juridiskt bindande innebär att den part som inte håller sig till avtalet kan utsättas för rättsliga konsekvenser på grund av sitt agerande.Ett avtal om en katt är bindande för dig som kattägare och för katthemmet/kattföreningen eftersom det handlar om ett föremål med ekonomiskt värde och affektionsvärde. Dessutom handlar det om ett djur som eventuellt är försäkrat. Framför allt är det juridiskt bindande eftersom du förmodligen betalar för tjänsten hos katthemmet/kattföreningen.Avtal blir bindande när båda parter är överensI Sverige råder avtalsfrihet: avtalsparterna råder över avtalsinnehållet och ingåendet av avtal. För att ett avtal ska vara bindande krävs det ett anbud och en accept. Ett anbud är den ena partens förfrågan. För att avtalet ska gälla måste anbudet accepteras inom en viss tidsrymd. Anbud och accept kan utväxlas skriftligen, muntligen eller konkludent. Att ingå avtal genom konkludent handlande är att agera såsom det fanns ett avtal. Hur man än väljer att ingå avtal är ett anbud och en accept egentligen det som utgör ett bindande avtal (1 § första stycket avtalslagen). Den som skriver under ett skriftligt avtal från till exempel ett katthem eller en kattförening går med på avtalsinnehållet i det ögonblick hon eller han skriver under avtalet (1 § första stycket avtalslagen).Avtalets paragrafer gäller i sigEftersom avtalsparterna har avtalsfrihet får de komma överens om det de vill. Det är vanligt att skriva paragrafer i avtal även om de paragraferna inte är lagparagrafer, utan en slags numrering av de regler som avtalet innehåller. Lagen går bara in där avtal inte håller sig till vad lagen föreskriver. Lagen säger till exempel att avtal som man har ingått under tvång inte är giltiga (29 § avtalslagen). En avtalsdel kan också jämkas, alltså modifieras eller tas bort, om den är oskälig (36 § avtalslagen). Vad som är oskäligt beror på situationen och avtalet, men för ett kontrakt som du frågar om kan det exempelvis handla om för korta tidsfrister för kattägaren.Skadestånd kan regleras i avtalDu frågar specifikt i ett exempel om skadestånd i avtal. Det går bra att reglera skadestånd genom avtal; man talar då om ett så kallat inomobligatoriskt skadestånd. Om du och kattehemmet/kattföreningen har kommit överens om en skadeståndsparagraf så gäller den. Undantaget är om paragrafen är oskälig. Vad som är viktigt i sammanhanget är att det rör sig om ett konsumentavtal. Då gäller särskilt starka regler till konsuments fördel. Avtalet måste hålla sig till konsumenträtt. För förvaring av husdjur gäller inte konsumenttjänstlagen, så man får leta efter principer i konsumentköplagen. Det låter rimligt att meddela katthemmet om eventuell flytt och omplacering, eftersom katthemmet ska kunna planera sin verksamhet ekonomiskt. Om det är något du är osäker på får du gärna kontakta Lawline igen med en citering av avtalsvillkoret, så kan vi hjälpa dig vidare.SammanfattningKontrakt med en kattförening eller ett katthem är juridiskt bindande från det att båda parter har sagt ja till avtalsinnehållet. Så kan ske till exempel genom att båda parter skriver under avtalet. Paragraferna i avtal gäller eftersom parterna har kommit överens om dem. Avtalsinnehållet får dock inte gå utanför det som lagen föreskriver om konsumenträtt.Hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen

Felaktig tjänst mellan näringsidkare, vad blir påföljderna?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |Jag har ett litet AB med 4 anställda. Veterinär klinik för häst. Vi anlitade en firma att bygga en ny träningsbana. Det blev jättebra. Banan behöver vattnas så vi frågade dom vad dom rekommenderade för system. Då kom chefen och tittade på vårat vattensystem med egen brunn, filter etc och föreslog ett system som egentligen var mkt dyrare än vi hade tänkt men han sa att det var bäst. Jag frågade om vattnet räckte och han mätte flödet och sa att det räcker. Ev kan det behövas en extra pump med enkel anslutning men annars inga problem. Jag frågade om jag inte skulle kontakta företag X som säljer systemet men då sa han som var hos oss att han hade kontakt med dom och att det var inga problem för dom att installera det. Då skickade han en kille som varken kunde läsa engelska eller svenska så en av mina personal fick gå med och läsa bruksanvisningen. När allt var kopplat fungerade det inte. Dom skulle sprida minst 15 m men spred vattnet bara 3-4m. Efter mkt tjat lom dom och satte på en jet pump. Då blev det lite bättre men inte bra. De kom igen och höll på en dag och det blev något bättre men vattnet sprids bara 8-9m och täcker inte banan. I torsdags kom dom med en kille från företag X som bekräftar att det är flera fel som gjorts från val av system till placering av pump, inställning etc. Vi har nu sagt att de måste göra det som krävs för att systemet ska fungera fullt ut inom 2v och inom den offert dom gett oss annars reklamerar vi det. Vilka rättigheter har vi i detta? Mvh
Binh Tran |Hejsan,Aktuell regleringGällande tjänster mellan näringsidkare så finns det inte någon direkt reglering man kan vända sig till (så som vid köp av egendom eller konsumentförhållande). Utan området präglas av avtalsfrihet och vi får därför vända oss till vad som är avtalat. Om inte avtalet ger oss någon vägledning tillämpas oftast tolkning av partsavsikten samt senare branschpraxis alternativt praxis mellan avtalsparterna (om det finns någon). I vissa fall finns dock skäl att även tillämpa köplagen fastän det handlar om köp av tjänst.Vi kan ställa upp regleringen hierarkiskt på följande sätt:1. Avtalet (muntligt och skriftlig)2. Tolkning av partsavsikten 3. Branchpraxis eller praxis mellan parter4. I viss mån KöplagenFelaktig tjänstPrimära regleringen i svensk lag vid köp av tjänster är avtalet. Vad som anses vara avtalat behöver inte vara skriftligt utan kan även ske muntligt. Här kan ni luta er tillbaka på den offert vilket är det avtalade standarden som tjänsten ska uppfylla. Om ni har avtalat om att spridningen ska vara 15 m eller om att det har varit förstått att vattnet ska kunna spridas över hela banan men det inte gör detta så är tjänsten felaktig. Om inte detta har avtalets kan vi istället göra en tolkning av partsavsikten och vad som anses underförstått vid avtalsförhandlingarna. Min bedömning är att i och med att installationen skulle gälla en hästbana så är det rimligt att förvänta sig att spridningen ska gälla hela hästbanan om inget annat har indikerats av köparen av tjänsten. I alla fall så är tjänsten felaktig.Påföljder och rådJag förutsätter att ni inte har avtalat om påföljder vid felaktiga tjänster. Om ni har gjort detta så rekommenderar jag att ni läser dessa - i sådana fall är det dessa påföljder ni kan åberopa. Finns det ingen vägledning i vad som har avtalats om så kan hämtas vägledning i allmän avtalsrättslig praxis där avhjälpande och prisavdrag skulle vara det mest aktuella. I hovsrättsdomen RH 2001:77 har prisavdrag varit aktuellt. De har dock redan försökt avhjälpa problemet men inte kunnat göra detta. Det är bra att ni har givit dem tid att avhjälpa felet, om de inte gör detta så bör avtalet hävas. När avtalet hävs kan skadestånd begäras enligt köplagen 40§ och 67§. Det innebär att ni kan åberopa prisavdrag, hävning samt skadestånd för felaktig utförd tjänst. Skadeståndets omfattning i er situation bör vara prisskillnaden för att hyra en ny firma och fixa felaktiga tjänsten. Jag rekommenderar ni även skriver att ni kan komma att begära dessa saker om inte felet avhjälps så att de är införstådda i vad som kan komma att hända om det inte fixar det. Om det blir en tvist rekommenderar jag dock att, om ni inte har betalat ännu, att hålla in en stor del av betalningen som ett preliminärt prisavdrag.Jag hoppa jag har varit till vägledning, har du några följdfrågor eller har jag missförstått något i mitt svar så du är hjärtligt välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.Vänligen,

Fel i tjänst mellan näringsidkare, vad är nästa steg om de vägrar att erkänna att de har gjort ett dåligt arbete?

2020-06-25 i Avtal
FRÅGA |HejVi har anlitat ett företag som utfört grund och dränerings arbeten enligt offert och avtal med vårt företagHur går man vidare om dränering ej fungerar som tänkt och utföraren hävdar att dom gjort rättMen kund har gjort en egen besiktning som säger att med största sannolikhet så är ej dränering rätt utfördHälsningarBosse AnderssoA&S Bygg
Binh Tran |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Aktuell regleringDet finns ingen lag som direkt reglerar tjänster mellan företag. Området präglas istället av avtalsfrihet mellan parterna. Men det finns vissa principer och regler som vi kan ta vägledning från och kan staplas på följande sätt: 1. Avtalet (skriftligt och muntligt räknas) 2. Tolkning av partsavsikten (helhetsbedömning av omständigheter behövs här)3. Branschpraxis eller praxis mellan parterna 4. Allmänna avtalsrättsliga principer5. Köplagen och konsumenttjänstlagen (i viss mån) Fel i tjänst?I omständigheterna så förefaller tjänsten vara felaktigt. Här kan vi dock utgå först vad som har avtalats. T.ex om ni har avtalet omfattar en viss standard och man kan mäta direkt om tjänsten uppnår denna standard eller inte. Om det inte uppnår denna standard så kan man i sådana fall hävda fel i tjänst direkt genom att hänvisa till avtalet. Jag kommer dock förutsätta att det inte finns ett sådan klausul i avtalet och oftast faller man därför tillbaka till vad som är "fackmannamässighet". Fackmässigt är ett begrepp som är svårbedömligt. Högsta domstolen har uttalat sig om fackmässighetsbegreppet i en avgjord dom, NJA 2015 s. 3. Bland annat framkommer det i HD:s domskäl att begreppet "fackmässigt" inte är något somhar en bestämd betydelse, utan kan variera beroende på den aktuella bestämmelsens bakomliggande syfte och kraven som ställs på den berörda parten. Omständigheterna i det enskilda fallet har därför en viktig betydelse för i vilken utsträckning begreppet fackmässighet ska kunna användas. Tjänstegivaren ska inte behöva räkna med alla risker som är tänkbara eller som uppgifterna indikerar kan komma att förekomma. I propositionen till konsumenttjänstlagen tas det upp vad fackmässighetsbegreppet enligt 4 § konsumenttjänstlagen innebär. Det anges att tjänsten som ska utföras på ett fackmässigt godtagbart sätt, ska objektivt bedömas utifrån yrkes- och branschpraxis på området, se Prop. 1984/85:110 sid 157.Är det så att andra firmor i branschen också anser att detta inte är fackmannamässigt gjort så finns det ett bra fall för att så inte är fallet. Sannolikheten är därför att det är fel i tjänsten. Jag skulle dock rekommendera att du begär en firma till för att bedöma tjänsten för att vara säker på att det är fler än 1 firma som tycker att det är fel. Hur ska du gå vidare samt påföljderI princip så är avhjälpning och prisavdrag oftast det mest aktuella påföljder vid fel i tjänst, detta tycker jag att du ska begära av dem. De ska först få ett tillfälle att avhjälpa felet, om inte så är det prisavdrag som gäller. Emellertid, om de förnekar fel i tjänst finns det inte så mycket att göra åt saken. Jag brukar alltid rekommendera att ni först anlitar juridiskt biträde som kan skriva till dem, på detta vis vet dem att du menar allvar. Förhoppningsvis blir dem på detta vis mer villiga att kompromissa. Om detta inte funkar finns det inga alternativ än att ta det till domstol. Här kommer vara avgörande att bevisa att det de gjort inte är fackmannamässigt och det är därför jag ovan rekommendera att ta in ännu ett uttalande från en annan firma angående tjänstens felaktighet. Har du följdfrågor eller är det något jag har missförstått i mitt svar är du hjärtligt välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se.Vänligen,

Gymägares rätt att porta någon från sitt gym?

2020-06-25 i Avtal
FRÅGA |Ägare av gymmet har påstått att jag blivit portad - var det lagligt i den här situationen?Hej,Förrförra gången jag var på ett gym sa jag "Tjena, vill du ta en promenad?" till en av tjejerna där som jag pratat med vid tidigare besök. Hon svarade "jag vet inte, vi känner inte varandra" samt några till meningar. Jag sa ingen fara och gick därifrån.Förra gången jag var där sa jag "hej" till henne och hon sa enligt mitt minne hej tillbaka. Hon log i alla fall det har jag varit helt säker på.En bit in på passet kom ägaren och sa ungefär att han ville prata med mig. Han sa ungefär att jag inte ska prata med hans dotter vilket jag var helt med på (jag visste inte innan att det var hans dotter). Sen sa han ungefär "om du inte förstått" varpå jag avbröt honom med kanske lite upprördhet i rösten då jag tänkte att jag blev kränkt därför att jag tänkte att självklart skulle jag ha respekterat önskemålet (eller vad man ska kalla det) samt att jag tänkte att det var förolämpande att jag inte skulle ha förstått. Jag sa ungefär "ja, jag har förstått, jag är infödd, jag pratar perfekt svenska".Efter det sa han "du är portad". Hade han laglig rätt att porta mig?Kan tillägga att tjejen i fråga vid ett annat besök sagt till mig "nej jag har inget emot dig" med en enligt mig varm ton när jag enligt mig frågade angående om jag gjort något fel då hon viskat i ägarens öra framför mig som fick mig att tro att det handlade om mig.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta huruvida det är lagligt för en gymägare att porta dig på grund av någon slags dispyt som grundar sig i att du pratat med hans dotter. Vad säger lagen/avtalet om medlemskap? Den situation som du beskriver är i princip inte reglerad i lag. I vissa fall skulle till exempel en gymägares handling att porta någon från ett gym kunna utgöra diskriminering enligt diskrimineringslagen. Den situation du beskriver innehåller dock inget som tyder på att diskrimineringslagen skulle kunna bli tillämplig här. I princip är det ägarens rätt att själv bestämma vem som får utnyttja hans gym, det du skulle kunna göra är att läsa igenom avtalet som ditt gym-medlemskap grundas på för att se om något särskilt sägs om uppsägning av medlemskapet eller liknande. Det skulle till exempel kunna vara så att du enligt avtalet har rätt att utnyttja gymmet på ett visst sätt som gör att ägaren inte hur som helst kan porta dig, utan att ha läst avtalet kan jag dock inte uttala mig om det närmare. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det som huvudregel är upp till ägaren vem han vill ha inne på sitt gym. Han är inte tvungen att avtala om medlemskap med någon som han inte vill göra det med. Det är dock möjligt att det avtal han redan ingått med dig gör det svårt att kunna porta dig hur som helst, för att veta om så är fallet behöver man läsa igenom avtalet om medlemskap. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Vad gäller vid uppsägning av borgensåtagande vid bostadshyra?

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |För ca 6 år sedan gick jag in som borgenär för någon när hen skulle hyra bostad. Informationen jag fick till mig var att detta inte gäller För alltid utan tills dess att hyresvärden ser att hyresgästen själv kan betala sin hyra. Nu har hyresgästen slutat betala sin hyra utan min vetskap och jag har efter 3 månader fått brev om att jag är betalningsskyldig för dessa 3 månader. Var i kontakt med hyresvärden då jag tycker det är helt fel om att de inte kontaktat mig innan (första månaden hyran inte blev betald) för då kunde jag säga upp mitt borgenskap då jag inte ens visste att det fanns kvar. Som svar får jag att detta inte går då det är 2 års uppsägningstid på borgenskap. Stämmer detta verkligen? Ska jag vara tvungen att betala för någon i 2 år framöver om hen fortsätter att inte betala sin hyra. Tycker detta låter jätte konstigt att någon ska få bo kvar och någon annan ska bli betalningsskyldig bara sådär utan att ha rätten att säga upp borgenskapet omedelbart.
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär ett borgensåtagande vid bostadshyra?Borgensåtagande innebär att du som borgensman åtar dig att betala hyran om hyresgästen inte gör det. Borgensåtagande ingås genom ett avtal mellan borgensmannen, du i detta fall, och borgenären, det vill säga den som pengarna ska betalas till. Det finns ingen särskild lag som reglerar hur ett borgensåtagande ska se ut, istället råder i princip avtalsfrihet. Det finns emellertid en regel enligt vilken den som går i borgen vid bostadshyra ska kunna säga upp borgensförbindelsen, dock tidigast efter två år och med en uppsägningstid på nio månader, JB 12 kap 28a §. Kommer du behöva betala de förfallna hyrorna?Den tvååriga uppsägningstiden som verkar gälla för ditt borgensåtagande är oskäligt lång i förhållande till den uppsägningstid på nio månader som gäller enligt lag och bör därför jämkas till nio månader. Du kan däremot inte kan säga upp borgensåtagandet med omedelbar verkan. Detta då ett borgensåtagande ska fungera som en säkerhet för borgenären. Om en borgensman skulle kunna säga upp sitt åtagande utan vidare när hen blir tvungen att betala hade borgensåtagandet helt förlorat sin funktion.Visserligen verkar borgensåtagandet vara villkorat på så sätt att det ska sluta gälla då "hyresvärden ser att hyresgästen själv kan betala sin hyra". Det är dessvärre ett mycket abstrakt villkor som egentligen inte säger särskilt mycket om när i tiden borgensåtagandet skulle ha sluta gälla. En annan sak hade varit om ni satt ett datum för detta. SammanfattningBorgensåtagande innebär att du åtar dig att betala hyran i det fall hyresgästen inte gör det. För bostadshyra gäller nio månader uppsägningstid av ett borgensåtagande, dock tidigast två år efter det att avtalet ingåtts. Du kan alltså säga upp borgensåtagandet nu men du kommer dessvärre att vara skyldig att betala hyreskostnaderna fram till dess att uppsägningstiden passerat. Observera att du som borgensman har regressrätt gentemot gäldenären, det vill säga hyresgästen, och att du bör försöka att kräva tillbaka hyreskostnaderna från denne.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Avsluta leasingavtal i förtid

2020-06-24 i Avtal
FRÅGA |Leasar en bil har 2år kvar. Är arbetslös utan a-kassa pga Corona Nu undrar jag om jag kan säga upp mitt leasing avtal?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Leasing av bil är juridiskt sett långtidshyra, i ditt fall hyra av lös sak (bil). Det finns ingen lagstiftning som reglerar leasingavtal mellan privatpersoner och näringsidkare. Det är leasingvillkoren i det ingångna avtalet som reglerar vilka rättigheter man har som leasingtagare. Vidare finns det inga särskilda formkrav eller specialregleringar i lag för hur ett leasingavtal ska vara upprättat. Avtalsrättsliga principer och avtalslagen brukar vanligen tillämpas för att tolka avtalet.När man ingår i ett leasingavtal binder man sig att betala för bilen under en viss bestämd period. En grundläggande rättsprincip inom avtalsrätten är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda). Eftersom det råder avtalsfrihet för leasingavtal kan det emellertid anges i avtalet att man som leasingtagare ska ha rätt att bryta kontraktet även om bindningstiden ännu inte har löpt ut. Huruvida du kan avbryta leasingen av bilen i förtid beror således på vad som har angetts i ditt ingångna avtal med leasinggivaren. Om det inte framgår av ert avtal kan du alltid kontakta leasinggivaren och fråga om de samtycker till att avsluta det i förtid. Generellt kan sägas att det tyvärr är svårt att avsluta leasingen om bindningstiden ännu råder. Även om det finns en klausul i avtalet som medger dig som leasingtagare rätt att bryta kontraktet i förtid, kan det tillkomma extra kostnader. Jag rekommenderar dig att läsa igenom ert avtal och kontakta leasinggivaren för att utröna huruvida du kan avsluta ditt leasingavtal, även om det återstår två år. Du bör även ifrågasätta vad kostnaderna blir om du kan välja att avsluta leasingen i förtid.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning