FrågaAVTALSRÄTTAvtal31/01/2024

Vad händer om man ingår avtal som minderårig?

Vår son 16 år har försökta att köpa en replika av en pistol från webbbutik brabilligt.se. Han angav sig via vara 18 år via markering i kryssruta i samband med betalning. ”Jag intygar att jag är behörig till (18 års gräns för köp och 21 år för svärd) att utföra följande köp samt har läst och godkänt webplatsens villkor. *”. Säljaren stoppade ordern för att hans ålder inte kunde säkerställas. Bra. Sonen ångrar köpet. Nu vill säljaren inte återbetala beloppet (899kr) som swishades i samband med köpet. Ingen vara har levererats. Säljaren skriver: vi uppfattar det som så att ev. avtal ingånget och rättigheter därmed förenliga, inte gäller när avtalet ingicks med falska uppgifter med uppsåt att lura till sig något vederbörande inte hade rätt till. Något som i sin tur om så lyckats skulle innebära möjlig grav ekonomisk skada för företaget om det framkommer att vi låter underåriga personer handla genom webbplatsen. Vederbörande försöker fortfarande iom detta att få tillsänt sig någothen inte har rätt att köpa. Vederbörande har kryssat i att hen läst och förstått villkoren samt är över 18 år för att ens kunna lägga beställningen. Vi anser att erlagda medel är förbrukade i form av arbetskostnad nedlagd för att hantera detta orättmätiga och bedrägliga beteende. Tillämpliga paragrafer distansavtalslag? Konsumentköplag? Vad gäller? Kan säljaren neka ångerrätt? På vilket sätt kan beloppet krävas tillbaka om det är köparens rätt?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att det gäller ett köp på internet där er son på 16 år har försökt köpa varor. Vid tiden för köpet angav han sig vara 18 år genom att kryssa i en ruta i samband med betalning. Beloppet på 899 kr betalades till företaget genom swish eftersom åldern inte gick att säkerställa. Företaget vill nu å sin sida inte återbetala beloppet. Du undrar nu om säljaren kan neka återbetalning på den grunden att avtalet har ingåtts av en minderårig.

Att ingå avtal

Ett avtals ingående bygger på den s.k ”anbud och acceptmodellen”. Det innebär att anbudsgivaren lämnar ett anbud på vilken mottagaren besvarar genom en accept. I detta fallet innebär det att företaget har lämnat ett anbud om att ingå avtal (genom sina avtalsvillkor) och er son har accepterat dessa genom att kryssa i rutan. På så vis har ett avtal kommit till stånd.

För att kunna ingå ett giltigt avtal behöver man ha rättshandlingsförmåga. Det innebär att man kan råda om och bestämma över egendom och åta sig förpliktelser. Utgångspunkten är att alla personer över 18 år har rättshandlingsförmåga.

Problemet i detta fallet är att er son har ingått avtal utan att vara myndig, dvs. utan att ha rättshandlingsförmåga. Det medför att det avtal som har ingåtts betraktas som ogiltigt. Jag ska förklara detta här nedan.

Vad händer om man ingår avtal som underårig?

Regleringen om underåriga återfinns i 9 kap. Föräldrabalken.

Enligt 1 § framkommer det att en underårig inte får råda över sin egendom eller åta sig förpliktelser. Det är detta jag förklarade ovan med rättshandlingsförmåga. Vidare är avtalet inte giltigt förrän avtalet godkänts av förmyndare.

I 6 § finns en möjlighet för den andra avtalsparten att frånträda avtalet under förutsättning att personen var i god tro om den underåriges ålder. Men om det inte sker något godkännande från vårdnashavare, är avtalet fortsatt ogiltigt.

Ogiltigt avtal

Eftersom avtalet är ogiltigt ska prestationerna återgå i första hand. I andra hand ska värdet för köpet ersättas (se 7 §).

Spelar det någon roll att personen utger sig från att vara 18 år?

Detta framgår av 7 § 2 st. Om den underårige har angett falska uppgifter om sin ålder och på vis vilselett den andra parten kan den underårige bli skyldig att utge skälig ersättning för den förlust som avtalet medfört. Det som ersätts är det negativa kontraktsintresset, dvs. att den vilseledde ska försättas i samma ekonomiska situation som innan avtalet ingicks. Skadeståndsskyldigheten föreligger dock endast som den underårige uppsåtligen har vilselett motparten genom att lämna falska uppgifter om sin behörighet. I förarbetena framhålls det dock att endast genom att dölja den bristande behörigheten ger inte upphov till skadeståndsskyldighet även om vilseledandet framstår som uppsåtligt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan konstateras att avtalet är ogiltigt vilket innebär att prestationerna ska återgå. Som jag ser det har säljaren stoppat ordern och därmed frånträtt avtalet. Jag tolkar det därför som att något vilseledande inte skett eftersom säljaren själv har frånträtt avtalet. Av den anledningen ser jag inte heller att skadeståndsskyldigheten kickat in eftersom det krävs ”ett uppsåtligt vilseledande”.

Jag råder dig i första hand att förklara detta för företaget. Skulle det vara så att de fortsatt vägrar att betala tillbaka kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Jag råder dig också att skriva till företaget och förklara att om de inte fullgör sin betalningsförpliktelse ämnar du att vidta åtgärder. Det skulle kunna få dem att betala tillbaka pengarna.

Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Om du har fler frågor om ditt ärende är du välkommen att höra av dig till mig på tilda.hansson@lawline.se, så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig ytterligare.

Du är även välkommen att höra av dig på nytt genom våra betaltjänster eller ordinarie byråverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning