Få tillbaka hund efter att köpare bryter avtal?

2020-12-05 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej!Jag har sålt min hund på blocket och kom överens om att jag och köparen ska ha kontakt och få bilder/videos skickade till mig även kunna få träff hunden när jag ville annars vill jag ha tillbaka hunden då jag vill veta hur hon mår. Men nu har säljaren blockerat mig och vägrar ge tillbaka hundenVem har rätt? Vad ska man göra och vad kan man göra i en sån situation?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vem har rätt? Utgångspunkten är att ni varit helt fria att avtala om det upplägg som du beskriver och att detta avtal är bindande (AvtL 1:1). Vad köparen gör innebär därför ett avtalsbrott. Som jag tolkar det avtalade ni om att om du inte får träffa hunden så skulle du få ta tillbaka den. Detta är bindande för köparen och denne är alltså skyldig att låta dig få tillbaka hunden. Du måste såklart även ge tillbaka pengarna som denne betalt.Vad kan du göra? Du har alltså rätt. Problemet uppstår snarare i vad du kan göra. Det enda sättet du kan tvinga köparen att ge tillbaka hunden är genom att gå till domstol och göra en s.k "fullgörelsetalan". Detta innebär att du yrkar att köparen ska förpliktas att ge tillbaka hunden till dig och som grund åberopar du att denne begått ett avtalsbrott och enligt avtalet är därför är skyldig att lämna tillbaka den. Ert avtal utgör beviset. Detta förutsätter att ni faktiskt gjort ett skriftligt avtal eller att det annars framgår att detta är vad ni kommit överens om (t.ex genom sms- eller mailkonversationer). Annars kommer du inte kunna bevisa att avtalet har den innebörden. En annan sak du måste överväga är att det är dyrt att gå till domstol. Den som förlorar är förvisso skyldig att ersätta motpartens kostnader men eftersom det är ett s.k småmål ersätts inte alla kostnader och under rättegångens gång måste du ligga ute med pengarna (RB 18:1 j. 18:8a). För många är det dessutom en stressig och i övrigt påfrestande upplevelse. Som djurägare själv förstår jag dock att det kan vara värt det för dig men överväg noga det jag sagt och kom ihåg att det aldrig går att veta säkert att man vinner.Sammanfattning Sammanfattningsvis har du alltså, enligt min bedömning, rätt. Det finns dock inte mycket du kan göra åt saken mer än att gå till domstol. I domstol blir det en fråga om tolkning av avtalet och bevisning om dess innehåll.

Uppsägning av parkeringsplats

2020-12-03 i Avtal
FRÅGA |Hej!Vi bor i en Brf där styrelsen tagit beslut om att en parkeringsplats per lägenhet ska gälla då det är begränsat med tillgång på p-platser i förhållande till antal lägenheter. Vi har en garageplats och en parkering då maken har en arbetsbil. För några månader sedan kom det en förfrågan om en ledig p-plats av en annan bostadsrättshavare, då blev vi ofrivilligt uppsagda från vår p-plats. Nu visade det sig att det för någon vecka sedan blev en annan p-plats ledig som kunnat erbjudits den p-platssökande vilket inte skedde utan nu vill styrelsen att det ska tillämpas kölista för den p-plats som blev ledig, den som står i kö har redan en p-plats, vi blev uppsagda för att det inte fanns någon ledig p-plats. Känns inte ok att den som stått i kö för en andra p-plats sedan 2020-11-05 ska ha större rätt än vi som haft den p-platsen i flera år, flera år innan vi blev Brf vilket ombildades i april 2019. Tacksam för svar för det här känns verkligen inte ok.
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGJag tolkar ditt ärende enligt följande. Du bor i en bostadsrätt till vilken det är knutet en garageplats och en utomhus belägen parkeringsplats. Mot bakgrund av den skrala tillgången på parkeringsplatser i bostadsrättsföreningen har styrelsen nu beslutat att varje hushåll endast ska tilldelas en parkeringsplats varför nyttjanderätten till ytan utomhus numera är uppsagd. Du undrar därför vad som gäller i det här avseendet och huruvida nyttjanderätten till den aktuella parkeringsplatsen verkligen kan sägas upp på det sätt som nu har skett. Och den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av ditt ärende följer enligt nedan:Jordabalken (JB).Bostadsrättslagen (BRL).Lagen om ekonomiska föreningar (EFL).Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).Några inledande hållpunkterEtt avtal kan ingås muntligt, skriftligt eller konkludent. Den sistnämnda varianten betyder "underförstått" eller "genom parternas ageranden". Bindande avtal kommer ofta till stånd när anbud (erbjudande om att ingå avtal) och accept (svar på ett sådant erbjudande) överensstämmer och är bekräftad av parterna, 1 § AvtL. Därefter gäller i stort sett den gamla devisen pacta sund servanda (avtal ska hållas). Utifrån din information är det svårt att bedöma om en tydlig anbuds- och acceptutväxling har skett vid någon given tidpunkt och det är vidare svårt att avgöra om det föreligger ett muntligt, skriftligt eller konkludent ingånget nyttjanderättsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen och vad som i så fall har manifesterats i detta. Men oaktat formen för avtalet och mot bakgrund av hur din fråga är ställd torde det vara rimligt att utgå ifrån att mycket ha lämnats oreglerat.Den rättsliga etiketten på den uppkomna situationen - Vad är det egentligen för typ av avtal?Om ingenting uttryckligen har föreskrivits i stadgarna ankommer det på styrelsen i varje bostadsrättsförening att utarbeta egna regler och rutiner för uthyrning av parkeringsplatser. Ett tydligt regelverk bör därför aviseras i föreningen och under sådana omständigheter gäller också den föreningsrättsliga likabehandlingsprincipen, vilken i mångt och mycket innebär att samtliga andelsägare (medlemmar) ska behandlas lika. Genom styrelsens försorg kan bostadsrättsföreningen sedan upplåta parkeringsytor till medlemmarna via slutna nyttjanderättsavtal, vilka i juridisk-teknisk mening betraktas som lägenhetsarrenden, 8 kap. 1 § JB. Och till skillnad från vad som gäller vid andra arrendeformer föreligger det inga formkrav för lägenhetsarrenden, vilket betyder att dessa kan ingås helt formlöst (exempelvis muntligt).Märk väl att du som nyttjanderättshavare inte heller har något besittningsskydd vid ett avtal om lägenhetsarrende, vilket i sin tur innebär att om ingenting annat har överenskommits och innehållet i ett eventuellt muntligt/konkludent ingånget avtal inte går att fastställa kan uppsägning av ett lägenhetsarrende egentligen ske helt utan angivande av sakliga skäl. En avtalad uppsägningstid gäller naturligtvis, men om en sådan skulle saknas i arrendeavtalet kan det sägas upp till fardagen varje år, det vill säga den 14 mars, dock under förutsättning att meddelande härom lämnas senast sex månader i förväg, 8 kap. 4 § JB.Det korta svaret på din faktiska fråga lyder därför att ditt ärende varsamt behöver hänskjutas till en förhandling med styrelsen eftersom denna i princip godtyckligt och ensidigt, dock med iakttagande av ovannämnda tidsfrist, kan säga upp ditt nyttjanderättsavtal alternativt säga upp det för omförhandling (villkorsändring). Men detta givetvis endast om ingenting annat framgår av det aktuella avtalet (lägenhetsarrendet). Det förtjänas även här att förtydliga att du vid en uppsägning från styrelsens sida under hela den lagstadgade sexmånadersperioden har rätt att använda parkeringsplatsen. Om styrelsen inte skulle ha hållit sig till gränsen om sex månader löper avtalet med oförändrade villkor fram till nästkommande fardag. Men det förutsätter återigen att ingenting annat har reglerats i avtalet. Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammantaget kan följande anföras. Eftersom styrelsen tämligen enkelt kan åberopa likabehandlingsprincipen och härutöver i princip äger rätt att utan angivande skäl (saklig grund) säga upp ett lägenhetsarrende blir det enligt min mening svårt att motsätta sig detta. I synnerhet givet den rådande bristen på parkeringsplatser. Med tanke på ditt hushålls behov av två bilar kan det naturligtvis ifrågasättas varför styrelsen inte erbjöd den andra lediga parkeringsplatsen till den ifrågavarande sökanden. Men det uteblivna agerandet får dessvärre ingen bäring på den rättsliga bedömningen i övrigt. Min uppfattning är att den enda möjligheten att kunna få frågan överprövad är genom ett hänskjutande till föreningsstämman. I 9 kap. 14 § BRL hänvisas till bestämmelserna i 6 kap. EFL i vilket det sedan sägs att varje medlem äger rätt få ett ärende behandlat vid föreningsstämman om denne skriftligen begär det hos styrelsen, 6 kap. 15 § 1 st. EFL. En sådan begäran ska dock framställas på det sätt och inom den tid som eventuellt har bestämts i stadgarna. Detta betyder att envars rätt att få ett ärende behandlat på en stämma i en bostadsrättsförening eventuellt kan vara villkorat med specifika tillvägagångssätt och/eller tidsfrister varför det kan vara en god idé att noggrant studera stadgarna. Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Kan man ta tillbaka gåvor?

2020-12-02 i Gåva
FRÅGA |Hej, jag skulle behöva hjälp med en fråga och skulle vara väldigt tacksam för svar!Jag och min sambo har gjort slut. Han friade till mig när vi var tillsammans, vi förlovade oss och idag kräver han tillbaka ringen. Då ringen är en gåva från honom till mig så jag antar jag han inte har rätt till att få tillbaka den men skulle uppskatta att veta vad som gäller i den frågan.Sen gav han sin dator till mig när vi gjorde slut. Jag har skriftligt intyg på att han frivilligt, nästintill tvingande sagt att jag ska ta den. Jag har alltså inte "tvångstagit" den. Han köpte inte datorn till avsikt att jag skulle få den, men gav den som sagt senare till mig. Räknas det som en gåva som han inte har rätt att få tillbaka?Idag hotar han med att stöldanmäla ringen och datorn om han inte får tillbaka dom. Tacksam för svar!
Frida Fahlgren |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom en dator och en förlovningsring räknas som lös egendom blir gåvolagen tillämplig (1 § gåvolagen). Allmänt om gåvorFör att något ska klassas som en gåva finns det generellt tre förutsättningar som ska vara uppfyllda:1) Gåvan ska ges frivilligt.2) Det ska inte finnas krav på motprestation.3) Det ska finnas en gåvoavsikt.Huvudregeln är att när en gåva har blivit fullbordad går den inte att ångra (1 § gåvolagen). En gåva anses fullbordad när den kommit i gåvotagarens besittning, alltså lämnats över till mottagaren (2 § gåvolagen). Förlovningsringen och datorn klassas troligtvis som gåvorUtifrån de omständigheter du beskriver låter det som att både datorn och förlovningsringen var tänkta att vara gåvor till dig och att de har överlämnats till dig. Om du har burit förlovningsringen på ditt finger borde den anses ha kommit i din besittning. Angående datorn kan du använda det skriftliga intyget på att han gett dig datorn som bevis för att styrka att han har avsett att datorn ska vara en gåva till dig.Det framstår alltså inte som att han har rätt att kräva tillbaka ringen eller datorn.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen.Vänliga hälsningar,

Köp av tjänst för näringsidkare

2020-11-30 i Avtal
FRÅGA |Vår bostadsrättsförening har anlitat en firma för städning av trapporna. Avtalet är tecknat 2017-06-08. Och i avtalet står att det gäller 12 månader i taget. Kan man bryta kontraktet på grund av missnöje med städningen? Eller måste bostadsrättsföreningen fortsätta med firman till juni 2021? Finns det någon lag på att det kan bli kortare uppsägningstid, tex 1-3 månader?
Kajsa Svensson |Tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstå det som att du vill veta om ni kan säga upp avtalet utan att vara bundna i 12 månader. AvtaletDå ni som bostadsrättsförening räknas som näringsidkare och inte konsument så finns det ingen lag som motsvarar konsumenttjänstlagen. I fall, som det här, när det är ett avtal mellan två näringsidkare så får gäller avtalsfrihet.När det kommer till avtalsfriheten så blir det viktigt vad ni har avtalat om. Ibland är det otydligt vad avtalet innebär och vad som avtalats. Är det fallet så kollar man på partsviljan vilket är vad parterna vid ingåendet av avtalet avsett att avtala om. I vissa fall så kan man även använda sig av köplagen, men det är främst tillämplig på köp av lös egendom vilket gör att det inte är den man utgår ifrån i ert fall då avtalet inte framstår som så otydligt.Det är tydligt hur länge avtalet gäller men jag kan inte avgöra om det finns någon klausul i ert avtal som tillåter uppsägning innan. Om det inte finns utan det är tydligt att när ni har skrivit på en ny 12 månaders period så är ni bundna, så finns det inte mycket ni kan göra.En sista utväg är 36 § Avtalslagen som man kan tillämpa på avtalsvillkor som kan eller är oskäliga. Då jämkas avtalsvillkoret eller så kan det lämnas helt utan verkan. SammanfattningHar ni ingen uppsägningsrätt enligt avtalet så är det främst 36 § Avtalslagen som ni kan stödja er på för att försöka få fram en uppsägning. Annars måste ni tyvärr säga upp det så det inte fortsätter 12 månader till, men fortfarande ha kvar dem till 2021.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Kan man ändra eller ta tillbaka ett gåvovillkor efter att gåvan har fullbordats?

2020-12-03 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag har fått en 50% av en fastighet i gåva med villkor om att den ska utgöra enskild egendom. Därefter har jag och min make köpt 50% av fastigheten av min syster. Jag och min make vill nu att hela fastigheten ska utgöra giftorättsgods.Min fråga till er är därför: kan givaren i efterhand ta tillbaka villkoret om att fastigheten ska utgöra enskild egendom?
Natascha Beck Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att det rör sig om ett gåvobrev för fast egendom, så är det Jordabalken (JB) som aktualiseras. Jag förstår din fråga som att gåvan är helt fullbordad, dvs att gåvobrevet har överlämnats till dig från gåvogivaren.Gåvobrev för fast egendom måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt (4 kap. 1 § och 29 § JB). Gåvobrevet måste vara skriftligt, det måste innehålla en förklaring att fastigheten ges bort som gåva, det ska framgå hur stor del av fastigheten som ges bort och slutligen måste gåvobrevet underskrivas av både gåvogivaren och mottagaren – jag utgår från att alla dessa krav är uppfyllda.Ändring av gåvobrevHögsta domstolen fastställde i NJA 2000 s. 262 att i det fall gåvogivaren och gåvotagaren har kommit överens om att ändra villkoren i ett gåvobrev så är där ingen tvekan om att det är tillåtet. Om man efter gåvans fullbordan vill ändra eller återkalla ett villkor är förutsättningen alltså att både gåvogivaren och gåvotagaren måste vara överens, dvs. att gåvogivaren måste ge sitt medgivande till ändringen. Gåvovillkoren kan alltså inte ändras ensidigt. Utan ett medgivande så gäller villkoren som står i gåvobrevet, dvs. att halva fastigheten utgör enskild egendom.Det lämpligaste sättet att återkalla ett gåvovillkor är att gåvogivaren och du tillsammans undertecknar ett nytt gåvobrev som förklarar det tidigare gåvobrevet inte längre ska gälla. En kopia på detta nya gåvobrev ska sedan skickas in till Lantmäteriet som sedan registrerar det nya gåvobrevet i fastighetsregistret och samtidigt tar bort det gamla gåvobrevet.Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar,

Kan en person portas från kiosk?

2020-12-02 i Avtal
FRÅGA |Kan jag avvisa en kund om han eller hon är otrevlig mot mig som står i kassan och porta ut personen för en viss tid. Jag jobbar i en kiosk och undrar vad lagen säger i sådana fallet.Tack på förhand
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt att avvisa kunderSom utgångspunkt råder stor avtalsfrihet i svensk rätt, vilket innebär att du är fri att välja vilka kunder du vill erbjuda dina varor/tjänster till. Det viktiga undantaget mot denna valfrihet är dock att dina val inte får utgöra diskriminering (2 kap. 12 § första stycket, första punkten diskrimineringslagen). Det som förbjuds är diskriminering på grund av vissa uttryckligen angivna diskrimineringsgrunder, såsom kön, etnicitet eller religion, för att nämna några (1 kap. 1 och 5 §). Om anledningen till att du nekar en kund är deras uppförande utgör det alltså inte diskriminering, och du står fri att "porta" dem och be dem lämna kiosken. Om det kan verka som att ditt nekande av en kund är diskriminering kan du dock behöva visa att så inte är fallet, utan att ditt val motiverades av andra skäl (6 kap. 3 §). Den portade personen kan dock fortfarande gå ditEftersom kiosken är en allmän plats skulle emellertid kunden som portats inte göra sig skyldig till något brott, såsom olaga intrång (4 kap. 6 § andra stycket brottsbalken), om den skulle besöka kiosken portningen till trots (detta har prövats och slagits fast i ett mål i Högsta Domstolen). Du kan fortfarande neka kunden dina varor/tjänster, men du kan alltså inte hindra personen från att befinna sig på platsen. Skulle personen fortsätta bete sig illa skulle de dock kunna göra sig skyldiga till andra brott, exempelvis ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). Lycka till, och tveka inte att återkomma om du har fler funderingar. Med vänlig hälsning,

Avbokning av hyrd stuga och möjligheten att få tillbaka handpenningen på grund av det rådande läget

2020-12-01 i Avtal
FRÅGA |Hej, Vi har hyrt en stuga på nyår men ångrat oss pga rådande läge. Vi har betalat 5000 i handpenning och avbokade för några veckor sedan. Ägaren av stugan vill inte betala tillbaka handpenningen trots att han inte skrivit något alls om avbokning i avtalet. Jag har erbjudit mig att hitta en ny hyresgäst och har bekostat en egen annons för det. Vad gäller?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!HandpenningHandpenningen som ni har betalat är en förskottsbetalning som ni har fått lämna för att uthyraren av stugan ska vara säker på att ni inte drar er ur avtalet. Handpenningen fungerar därmed som en sorts säkerhet för uthyraren, eftersom det kan uppstå en del kostnader i och med bokningen av stugan.Det finns däremot inte en lag som ger er rätt att avboka i den här situationen, eftersom det inte handlar om att ni har köpt en vara. Det finns inte heller en lag som gäller direkt för handpenning eller återbetalning av handpenning. Avtalet mellan er och uthyraren/ägaren till stuganDet avgörande för om ni har rätt att avboka och få tillbaka handpenningen är därmed avtalet mellan er och ägaren som hyr ut sin stuga. Utgångspunkten är att avtal ska hållas, i enlighet med principen pacta sunt servanda. Det krävs alltså att ni och ägaren faktiskt har avtalat om att ni ska ha rätt att avboka stugan och att ni har en rätt att få tillbaka handpenningen vid avbokning, för att ni faktiskt ska få rätt att få tillbaka handpenningen. Detta eftersom det som sagt inte finns någon lag som ger er rätt till avbokning eller att få tillbaka handpenning i denna situation. Eftersom du skriver att det inte finns något om avbokning i avtalet, så har ni tyvärr inte rätt att avboka stugan och få tillbaka er handpenning. Force majeureDet finns dock en möjlighet att argumentera för att ni ska ha rätt till att få tillbaka handpenningen pga. force majeure. Force majeure betyder att det finns extraordinära omständigheter som ingen av parterna i avtalet kan påverka och att parterna inte kände till de omständigheterna när avtalet ingicks. Detta skulle då innebära att parterna inte är skyldiga att göra det som står i avtalet, och ni skulle därmed kunna få tillbaka er handpenning eftersom ni inte hade varit skyldiga att betala.Det finns dock inte heller någon lag om force majeure och det krävs som huvudregel att ert avtal innehåller en force majeure-klausul.I det fall ert avtal innehåller en force majeure-klausul så är det dock inte helt säkert att det rådande läget med covid-19 innefattas i en sådan klausul. Covid-19 kan troligtvis anses vara något ytterst ovanligt eftersom viruset inte var känt för omvärlden. Det framgår inte när ni bokade stugan, men i det fall ni ingick avtalet efter att covid-19 slog till och att ni därmed kände till omständigheterna kring covid-19, så har inte rätt att åberopa force majeure. Ifall ni bokade stugan innan covid-19 slog till så bör ni fortfarande ha möjlighet att argumentera om force majeure. Anledningen till att det inte är säkert om covid-19 ska falla inom force majeure är för att det inte har prövats rättsligt än. Ägaren hade därmed kunnat argumentera att covid-19 inte faller inom en klausul om force majeure om ni skulle ha avtalat om detta.Hjälper det att hitta en ny hyresgäst?Det är en stark princip inom svensk rätt att avtal som har ingåtts ska hållas. Om ni hittar en ny hyresgäst, så krävs det fortfarande att det befintliga avtalet mellan er och ägaren bryts. Utifrån det som jag har skrivit ovan, så har ni inte en rätt att avboka stugan och därmed bryta avtalet. Ägaren har alltså i princip rätt att hålla kvar i avtalet och att det är ni som är hyresgäster. Det krävs ett partsbyte för att de nya hyresgästerna ska inträda i avtalet, alternativt ett helt nytt avtal med de nya hyresgästerna.Däremot finns det inget hinder mot att ni lägger fram ett förslag om att hitta nya hyresgäster som kan träda in i det befintliga avtalet eller att de ingår ett helt nytt avtal med ägaren och att ert avtal därmed bryts. Det krävs dock som sagt en överenskommelse mellan er och ägaren. Det ska även poängteras igen att detta inte är en rättighet som ni har, utan en möjlighet. SammanfattningDet finns ingen lag som ger er rätt att avboka stugan och därmed få tillbaka handpenningen. Eftersom det inte står något om avbokning i avtalet, så har ni tyvärr inte rätt att avboka stugan och få tillbaka er handpenning på 5 000 kr. Om det finns en force majeure-klausul i avtalet så hade ni även kunnat argumentera att den ger er rätt att få tillbaka handpenningen. Det är dock osäkert om ni når framgång med detta eftersom det inte har blivit rättsligt prövat och ni bör inte ha möjlighet att åberopa force majeure om ni bokade stugan efter att covid-19 slog till. Tyvärr verkar det därmed som att ni inte kommer ha rätt avboka stugan och att ni inte heller kan få tillbaka handpenningen. Det finns dock som sagt en möjlighet att ni kommer överens med ägaren om att ni kan hitta en ny hyresgäst, som innebär att ert avtal bryts så att ni kan få tillbaka handpenningen. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,

Olika användarvillkor

2020-11-30 i Avtal
FRÅGA |Hej, jag och min sambo har använt rabattkoder på ******** för att få nykundsrabatt där vi har handlat åt oss och även åt vänner. Nu kommer det ett brev med tillbakakrav på ca 5000kr daterat tillbaka till 2016. Vi har ju trott att man kan använda denna kod och dom har heller inte någon spärr på tex telenr eller att vi använt samma personnr. Kan dom kräva tillbaka dessa pengar?
Carl Hansen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag vet inte om jag kommer kunna svara på din fråga fullt ut utan att ha läst användarvillkoren för ditt medlemskap hos näringsidkaren. Avtalsfrihet är en av grundstenarna inom civilrätten, vilket gör att parter emellan kan avtala om det mesta så länge avtalsvillkoren inte är direkt oskäliga, (jfr 36 § AvtL).Kan de kräva dessa pengar?Det beror på vad som avtalats. Finns det en paragraf i avtalet som stadgar till exempel att nykundsrabatten endast får användas en gång per hushåll / kund kan de ha avtalsrättslig grund för att kräva er på det fordrade beloppet. Jag rekommenderar er att läsa användarvillkoren alternativt kontakta mathandlaren för att få ett definitivt svar på er fråga.Med vänliga hälsningar,