Vad krävs för att en konkurrensklausul ska kunna göras gällande?

2021-09-26 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Har haft en tillsvidareanställning på ett nytt företag i industribranchen som en helt vanlig anställd, ingen chef eller högre position. Hade bara varit anställd i 2 veckor när jag själv sa upp mig! Märkte då att det tydligen fanns inskrivet en konkurensklausul och har idag fått erbjudande om jobb på ett företag i samma bransch med samma arbetsuppgifter. Till saken hör att jag är helt ny i branschen och har inga kunskaper och hann inte heller få i det eller nån utbildning i företaget jag var på eftersom det aldrig hann komma igång innan jag sa upp mig! Så jag har inga kunskaper av jobbet, hade ingen insyn i hur företaget fungerade, hade ingen inblick i kundregister eller liknande hade inte heller nån ekonomisk ersättning för klausulen! Så min fråga är, finns det verkligen nån chans att den klausulen verkligen kan gälla eftersom jag inte kan jobbet, inte har nån insyn och inte får nån ersättning för klausulen?
Temra Baydono |Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det är som krävs för att en konkurrensklausul ska kunna göras gällande mot en arbetstagare/tidigare arbetstagare.Vad är en konkurrensklausul?En konkurrensklausul förlänger under en viss period den lojalitetsplikt som du har mot din tidigare arbetsgivare. Denna lojalitetsplikt hade upphört i samband med att din anställning upphörde om det inte funnits en konkurrensklausul. Konkurrensklausuler reglerar huruvida du kan anta anställningar hos konkurrenter och i sådant fall vilka villkor som gäller. När är en konkurrensklausul gällande?Konkurrensklausuler regleras i 3 kap. 38 § avtalslagen. Där framgår det att konkurrensklausuler är gällande mot en arbetstagare/tidigare arbetstagare så länge som denna konkurrensklausul är skälig/rimlig. När man bedömer om en konkurrensklausul är skälig så ska man göra en helhetsbedömning. I denna helhetsbedömning finns det vissa faktorer som man ska ta särskild hänsyn till:- Hur långt konkurrensklausulen sträcker sig över tiden,- Klausulens geografiska giltighetsområde, samt- Vilka nackdelar det innebär att omfattas av en konkurrensklausul i förhållande till de förmåner som erhålls i form av lön och annat.Genom arbetsdomstolens (AD) praxis har man utarbetat denna skälighetsbedömning. Bedömningen av om en konkurrensklausul anses vara skälig görs av domstolen i varje enskilt fall, men några ytterligare faktorer som domstolen kollar på har lyfts fram i det betydelsefulla fallet AD 2015 nr. 8. Dessa faktorer är följande:- Vilket berättigat syfte arbetsgivaren har haft med konkurrensklausulen. I denna bedömning kollar man t.ex. på om arbetsgivaren vill skydda "tekniskt eller annat företagsspecifikt kunnande som arbetsgivaren förvärvat eller utvecklat". Att skydda bestående kundrelationer har också uppfattats som ett sådant berättigat syfte.- I vilken utsträckning som denna konkurrensklausul begränsar en arbetstagares möjligheter att bedriva yrkesverksamhet. Här spelar det roll hur stor omfattningen är av det arbete som arbetstagaren förhindras bedriva men även längden på konkurrensklausulens bindningstid spelar roll.- Vilka sanktioner som är förenade med överträdelse av konkurrensklausulen, samt- Om någon kompensation utgår under bindningstiden och om klausulen varit föremål för seriösa förhandlingar mellan parterna.Vad gäller i ditt fall?Du nämner att du haft en anställning på ett nytt företag i industribranschen som vanlig anställd utan någon högre position. Du var anställd i två veckor och har ingen tidigare erfarenhet av branschen eller kunskaper av jobbet ifråga. Du nämner även att du inte hann få insyn i företaget och att du inte erhöll någon ersättning för klausulen. För det första vet jag inte hur långt i tiden din konkurrensklausul sträcker sig, men ju längre den är desto mer krävs det för att denna också ska anses vara skälig. Bindningstiden bör generellt inte överstiga 18 månader (AD 2017 nr. 38). Jag vet inte heller hur stor omfattningen är av det arbete som du förhindras bedriva till följd av klausulen, men om denna är stor krävs det givetvis mer för att den ska anses skälig. Du nämner att du inte har fått någon ersättning för klausulen, vilket talar emot att denna är skälig om det innebär stora nackdelar för dig som arbetstagare att omfattas av denna konkurrensklausul. Se även AD 2009 nr. 63. En annan viktig faktor är huruvida arbetsgivaren har ett berättigat syfte med klausulen. Då du nämner att du knappt hunnit få någon insyn i hur företaget arbetar med sin produkt och inte heller har någon tidigare erfarenhet av branschen, är detta någonting som talar emot att klausulen är skälig. Att arbetsgivaren vill skydda visst kunnande som arbetstagaren har utvecklat på arbetsplatsen är ett sådant berättigat intresse. Jag har svårt att se att en arbetstagare utvecklar sådan kunnande efter en så pass kort tid som du har spenderat hos företaget. Slutligen vill jag lyfta att du nämnde att det var först när du sade upp dig från företaget som du också märkte att det fanns en inskriven konkurrensklausul i anställningsavtalet. Detta talar emot att klausulen har varit föremål för seriösa förhandlingar mellan parterna och även detta tyder på att klausulen kan vara oskälig. Du nämner inte om det finns några sanktioner knutna till överträdelser av klausulen, men beroende på hur dessa ser ut kan även det vara en faktor att beakta i denna skälighetsbedömning. Sammanfattningsvis anser jag att det finns faktorer kopplade till konkurrensklausulen som talar för att denna skulle kunna vara oskälig/orimlig. Om klausulen är oskälig/orimlig kan den alltså inte göras gällande mot dig. Bedömningen av om en konkurrensklausul är skälig är något som domstolen gör i varje enskilt fall, vilket innebär att det varierar från fall till fall. Den bedömning jag har gjort utifrån informationen jag fått av dig kan du endast använda dig av som vägledning. SammanfattningSammanfattningsvis reglerar konkurrensklausuler huruvida man kan anta anställningar hos konkurrenter och villkoren kring detta. En konkurrensklausul är gällande så länge som denna är skälig/rimlig. Denna skälighetsbedömning görs hos domstolen och det har utarbetats praxis hos AD som används som vägledning. Enligt denna praxis ska det göras en helhetsbedömning av om en konkurrensklausul är skälig och det finns vissa faktorer som ska beaktas. Exempel på sådana faktorer är klausulens bindningstid samt om arbetsgivaren kan antas ha ett berättigat intresse med klausulen. I ditt fall verkar det finnas en del faktorer som talar för att klausulen i fråga kan anses vara oskälig. Om denna anses vara oskälig är den inte heller bindande mot dig. Min bedömning är dock endast en vägledning, vilket innebär att du måste ta ärendet till domstol för att få en slutlig bedömning. Min rekommendation till dig är att du tar kontakt med en jurist som kan hjälpa dig vidare i ärendet. Jag hoppas att detta var till hjälp och om du skulle ha några ytterligare frågor är det bara att du hör av dig till oss på nytt!Med Vänliga Hälsningar,

Är jag tvungen att skriva på ett avtal?

2021-09-25 i Avtal
FRÅGA |Kan man tvingas att skriva på ett kontrakt i efterhand? Det gäller en inglasning av balkong som uppfördes för tre år sedan som bostadsrättsföreningen nu vill att vi ska skriva ett kontrakt över. Där står bla. att innehavaren själv är tvungna att betala för nedmontering av glasen om så skulle behövas. Nu ska det sprängas i berget bakom oss.
Sandra Bargabriel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kort sagt kan du aldrig tvingas att skriva på ett avtal. I Sverige råder det avtalsfrihet och med det menas att du bland annat har rätt att avstå från att ingå i avtal och rätt att bestämma avtalets innehåll. Om du skriver på ett avtal är du bunden av det som står i avtalet. Med detta sagt skulle jag råda dig att aldrig skriva på avtal med villkor som du inte vill gå med på eftersom du annars är tvungen att göra det som åläggs dig enligt avtalet. Det finns dock en del situationer då ett avtal kan ogiltigförklaras. En sådan situation är om en person hotas eller tvingas med våld att skriva på avtalet och att hotet/våldet har inneburit trängande fara för den hotade (28 § Avtalslagen). Detta är ett svårt rekvisit att uppfylla och troligen är du inte i en sådan situation. Jag skulle därmed råda dig att inte skriva på ett avtal som du inte känner dig bekväm med eftersom du inte har någon skyldighet att göra det. Ett sådant avtal borde ha skrivits på under förberedelserna till bygget. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, om jag har missförstått den är du självklart varmt välkommen att återkomma med en ny. Med vänliga hälsningar,

Kan jag häva leasingavtal på grund av dröjsmål?

2021-09-25 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Jag kom överens via mail om att privatleasa en bil av (namn på bilhandlare) bil. Säljaren sa att bilen skulle levereras i Augusti. Det är nu slutet av September och jag har fortfarande inte fått ett fast leveransdatum för bilen, istället har jag fått en lånebil som jag ska betala 2100 kr i månaden för, som ska betalas som en klumpsumma när jag får min "riktiga" bil. Vad har bilhandlaren för skyldigheter här och kan jag bryta det här avtalet då dom inte ha kunnat leverera sin produkt i tid?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över bilhandlarens skyldigheter samt om du kan häva avtalet avseende leasingbilen på grund av dröjsmål.När man som privatperson ingår ett leasingavtal med en bilhandlare, dvs. näringsidkare, så finns ingen direkt tillämplig lag i svensk rätt. Man får därför vid tvister använda sig av s.k. analogier till både köplagen (KöpL) och konsumentköplagen (KköpL). I din situation blir det framförallt analogier till KöpL som aktualiseras.Vad har bilhandlaren för skyldigheter?Det är svårt att beskriva bilhandlarens skyldigheter, det eftersom dessa i regel framgår bäst av det leasingavtal som ligger mellan er. Jag saknar information om det här avtalet men i regel kan man säga att bilhandlarens främsta uppgift är att tillhandahålla bilen inom den avtalade tiden och till det avtalade priset.Framgår det av avtalet att bilen ska levereras i augusti, utan några förbehåll för att leveransdatum kan ändras eller liknande, så kan i regel sägas att det då är bilhandlarens skyldighet att också leverera bilen i augusti.Eftersom jag saknar information om ert avtal mer än just leveranstiden (som ju inte hållits från bilhandlarens sida) så kommer jag nu gå vidare till att utreda om du kan häva avtalet på grund av dröjsmål.Kan jag häva avtalet på grund av dröjsmål?Oavsett vilka skyldigheter bilhandlaren har eller inte så blir ju frågan om du som privatperson kan häva det här leasingavtalet med bilhandlaren. Omständigheterna är ju att du och bilhandlaren kommit överens om att du ska leasa en bil av dem och att det nu föreligger dröjsmål med bilens avlämnande. Den skulle ha avlämnats i augusti men har ännu inte avlämnats nu i september. Det föreligger med andra ord ett kontraktsbrott från uthyrarens sida, dvs. bilhandlarens, och där tillämpas reglerna om dröjsmål och fel enligt KöpL.Om varan, här bilen, inte avlämnas eller om den avlämnas för sent och det inte beror på dig som köpare eller något förhållande på din sida så får du enligt lagen kräva fullgörelse eller häva köpet. Dessutom finns en möjlighet att kräva skadestånd (22 § KöpL). Här föreligger som sagt dröjsmål och enligt KöpL:s regler om dröjsmål så får du häva köpet på grund av bilhandlarens dröjsmål om avtalsbrottet som dröjsmålet innebär är av väsentlig betydelse för dig, förutsatt att bilhandlaren insåg eller borde ha insett detta (25 § KöpL).Eftersom du har ingått leasingavtal med en bilhandlare är det sannolikt att de inser att ett dröjsmål med leverans kan vara av väsentlig betydelse för dig. Min bedömning av ditt fall är dock att det är tveksamt om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig. Du har fått ta del av en annan bil i väntan, alltså står du inte utan, och dessutom kommer kostnaden för denna bil att avräknas när du väl får den bil du leasat. Med detta sagt låter det inte som att dröjsmålet har väsentlig betydelse för dig, du verkar inte dras med något stort problem på grund av dröjsmålet.Som sagt är det min bedömning och jag har inte fullständig information om din situation. Kan du bevisa att det dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig så kan du antagligen också häva leasingavtalet. Kom då ihåg att du måste reklamera och meddela bilhandlaren i skälig tid (29 § KöpL).SammanfattningBilhandlarens skyldigheter framgår av avtalet men en grundläggande skyldighet är att leverera överenskommen bil på avtalat datum. Vidare finns en möjlighet att häva leasingavtalet på grund av dröjsmål om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig och bilhandlaren insett eller borde insett detta. Delen om att bilhandlaren insett eller borde ha insett är sannolikt uppfylld, däremot är det mer tveksamt om dröjsmålet faktiskt är av väsentlig betydelse för dig. Det är därför också tveksamt om du kan häva avtalet.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Ingående av kreditavtal under påverkan av psykisk störning

2021-09-22 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag har under ett maniskt skov tagit ett lån. Efter jag kommit tillbaka till mig själv igen skriver jag till långivaren följande : jag har en allvarlig psykisk störning och under ett maniskt tillstånd ansökte jag om lån hos er, jag har läkarintyg på detta och undrar hur ni ställer er till det? Svaret jag fick var att kontakta kundtjänst. När jag väl får tag i kundtjänsten så sa de att de inte kunde hjälpa mig och att avtalet gällde. Jag förstår att jag inte kan vifta bort lånet hur som helst med de kunde inte sänka räntan ens. (8%) vad har jag för rättigheter och kan jag gå vidare med detta på något sätt i så fall hur?
Daniel Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill komma bort från kreditavtalet. Som huvudregel ska avtal hållas men det finns lite olika tänkbara vägar att gå för att komma bort från ditt kreditavtal. Jag kommer att redogöra för dessa och komma med rekommendationer.Du har en 14-dagars ångerrättEftersom du har ingått ett kreditavtal i egenskap av konsument där kreditgivaren är en näringsidkare, är konsumentkreditlagen tillämplig (1 § konsumentkreditlagen). Denna lag är en tvingande skyddslagstiftning till förmån för dig som konsument och kan därför inte avtalas bort med bindande verkan, om inte något annat uttryckligen framgår av lagtexten (5 § konsumentkreditlagen). Detta är relevant i ditt fall eftersom du har en tvingande 14-dagars ångerrätt som börjar löpa från den dagen du ingick kreditavtalet med kreditgivaren (21 § och 22 § konsumentkreditlagen). Ångerfristen på 14 dagar börjar dock aldrig löpa förrän dokumentation om avtalet m.m. har gjorts tillgängligt för dig (22 § och 14 § konsumentkreditlagen). Vilket innebär att du i praktiken kan ha ångerrätt i längre tid än 14 dagar om inte kreditgivaren har uppfyllt kravet på dokumentation. Denna dokumentation ska bl.a. innehålla information om din ångerrätt (14 § andra stycket punkt 5 konsumentkreditlagen). Värt att tillägga är att ångerrätten inte gäller bostadskrediter, fakturakrediter eller kontokrediter (4 § konsumentkreditlagen).Jag vet inte hur lång tid som har förflutit i ditt fall från då kreditavtalet ingicks, men om vi förutsätter att 14 dagar inte har förflutit bör du utnyttja din ångerrätt. Det gör du genom att meddela kreditgivaren om detta. Ett sådant meddelande kan vara muntligt genom att du t.ex. ringer kundtjänsten. Men bäst ur bevishänseende är såklart att du mejlar eller på annat vis i skrift meddelar kreditgivaren att du frånträder kreditavtalet (23 § konsumentkreditlagen). Vad blir då följden av att du frånträder avtalet genom utnyttjandet av din ångerrätt? Jo, du ska betala tillbaka vad du har lånat plus viss obetald ränta till kreditgivaren inom 30 dagar och långivaren ska betala tillbaka eventuella avgifter du har betalat (t.ex. uppläggningsavgift) (24 § konsumentkreditlagen). Efter så har skett är avtalet avvecklat och du kan gå vidare.Ogiltighet på grund av psykisk störningOm ångerrätten av någon anledning inte är ett alternativ kan du invända att kreditavtalet är ogiltigt enligt lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Det är du som har bevisbördan för att visa att du ingick avtalet under påverkan av en psykisk störning och att det fanns ett orsakssamband mellan den psykiska störningen och avtalets ingående. Den psykiska störningen ska åtminstone ha varit en bidragande orsak till avtalets ingående. Här är ditt läkarintyg ett viktigt bevismedel. I allmänna reklamationsnämndens avgörande ARN 1999–4689 kom nämnden fram till att ett läkarintyg räckte för att bevisa psykisk störning i samband med avtalets ingående, och avtalet förklarades därför ogiltigt. Huruvida kreditgivaren var i god tro (insåg eller borde ha insett att du var påverkad av en psykisk störning) spelar ingen roll för avtalets giltighet. Däremot har kreditgivaren rätt till ersättning för sina eventuella kostnader som denne har haft i anledning av avtalet om denne var i god tro om din psykiska störning. Det är du som behöver bevisa att kreditgivaren insåg eller borde ha insett din psykiska störning för att du ska kunna slippa stå för sådana eventuella kostnader (RH 1983:126). Kreditgivarens kostnader kan ibland uppskattas till ett skäligt belopp (35 kap. 5 § rättegångsbalken). Verkan av att avtalet är ogiltigt blir att du ska betala tillbaka vad du har lånat, men bara om beloppet anses ha varit till nytta för dig, vilket troligtvis får anses vara fallet. Och kreditgivaren ska betala tillbaka eventuella avgifter du har betalat.Du har rätt att betala din skuld i förtidDu har alltid en rätt att betala tillbaka din skuld i förtid, delar av den eller hela beloppet. Men kreditgivaren har då rätt till viss ersättning (32 § första stycket konsumentkreditlagen). Du ska dels betala ränta och andra kostnader fram till förskottsbetalningen, dels eventuellt en viss ränteskillnadsersättning för den tid som återstår på lånet om ett sådant villkor finns i avtalet (36 § konsumentkreditlagen).RekommendationJag rekommenderar att du i första hand utnyttjar din ångerrätt om den fortfarande gäller. Annars får du betala i förtid, vilket troligen är smidigare än att invända att du ingick avtalet under psykisk störning, där du har viss bevisbörda m.m. Om du väljer att hävda psykisk störning behöver du få till stånd en talan om ogiltighet om inte kreditgivaren går med på invändningen, genom att du ansöker om stämning till tingsrätten. Vad en ansökan om stämning ska innehålla hittar du i 42 kap. 2 § rättegångsbalken.Med vänliga hälsningar,

Får mitt gym höja priset i efterhand?

2021-09-26 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag tecknade avtal för gym 12 månader 249kr/månad. Nu har gymmet höjt priset till 299kr i månaden utan att informera om detta. Deras enda information fanns på deras Facebooksida i ett nytt inlägg. Är detta verkligen okej?
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!AvtaletInom avtalsrätten gäller en princip kallad pacta sunt servanda. Denna princip är på latin och innebär att avtal skall hållas, det vil säga att träffade avtal skall vara juridiskt bindande. När du tecknat medlemskap till ett visst pris under en bindningstid är det ert avtalade pris som skall gälla. Därmed kan ditt gym inte kräva att du i efterhand ska betala ett högre pris än vad ni avtalat om under den tiden. I avtalsvillkorslagen 13§ står det att ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer än det som i avtalet angetts vara priset är utan verkan mot konsumenten, om inte du uttryckligen godkänt villkoret. Att villkoret är utan verkan är ett juridisk sätt för att säga att det inte är gällande. För att denna lagparagraf skall bli tillämplig så krävs det att priset på 249 kr som du gick med på, finns angivet i det avtal du tecknade.Felskrivning i avtaletOm gymmet hävdar att det skett en felskrivning i avtalet så blir avtalslagen 32§ tillämplig. Enligt lagparagrafen stadgas att ett avtal kan bli utan verkan om ditt gym kan visa på att det skett en felskrivning i avtalet samt att du borde förstått eller misstänkt denna felskrivning. Jag har svårt att se att denna invändning från gymmet skulle vara till deras fördel, en eventuell felskrivning med 50 kr i skillnad anser jag inte vara något du i sådana fall borde förstått eller borde ha misstänkt.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?

2021-09-25 i Formkrav
FRÅGA |Har skaffat en katt från ett katthem och betalade 2000 kontant när jag hämtade katten.Jag skrev under ett standard köpeavtal men dom behöll alla papperna även avtalet jag fick ingenting.Dom sa att jag får avtalet om ett halvår när hon är kastrerad.Nu säger alla att jag var dum som gick med på detta och att jag inte har någon laglig rätt till katten eftersom jag inte har några bevis på att katten är min.Var inte affären laglig och vad är mina rättigheter?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om affären var laglig och om vad du har för rättigheter.Var affären laglig?När man köper en katt så krävs ingen särskild form på avtalet eller liknande, inte heller krävs att du som köpare ska ha något särskilt bevis på köpet. Det räcker med andra ord att skriva på ett standardköpeavtal och det faktum att du inte fick någon kopia eller liknande med dig hem gör inte affären i sig olaglig eller ogiltig. Det är alltså en laglig och giltig affär.Med det sagt så är det dock alltid bra att ha någon form av bevis på köpet själv ifall det skulle uppstå någon form av konflikt eller annat hinder i framtiden. Det är alltså inget krav men det är att föredra. Mitt råd är därför att du vänder dig till katthemmet och ber om ett kvitto eller annat motsvarande bevis på affären då du köpte katten. Det kan vara bra att även få bevis på att ni kom överens om att du skulle få originalavtalet vid kastrering av katten.Vad har jag för rättigheter?Jag tolkar uppgifterna i din fråga som att du i egenskap av privatperson har köp en katt av ett katthem som är ett företag, med andra ord en näringsidkare. Eftersom relationen då rör sig mellan å ena sidan dig som konsument och å andra sidan katthemmet som näringsidkare så omfattas köpet av konsumentköplagens regler (1 § konsumentköplagen). I och med konsumentköplagen så åtnjuter du som konsument vissa skyddande som däri föreskrivs, man kan i dagligt tal säga att du får vissa rättigheter. Dessa regler till konsumentens fördel är tvingande och kan alltså inte avtalas bort.Reglerna som skyddar dig som konsument är t.ex. om reklamation, rätt till avhjälpande vid fel, hävning av avtal och skadestånd.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Borde inte ett avtal vara formulerat så att parterna har lika vinning av det?

2021-09-24 i Avtal
FRÅGA |Bör inte ett avtal mellan sammarbetspartners eller medlemmar vara skrivet så att bägge parter skall kunna skriva under som hen var i den andres situation?Jag menar om den som ställt kraven i avtalet aldrig själv skulle kunna skriva under om det var viseversa bör väl ett avtal ses som orimligt?
Björn Lotoft |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!AvtalsfrihetParter som ingår avtal är fria att avtala om vad de vill. Naturligtvis är avtal om olagligt innehåll ogiltiga. Grundidén med att ingå ett avtal är att båda parterna vill få någon form av vinst eller fördel. Hur det går till ska framgå av avtalet. Det är naturligtvis en stor fördel att ingå avtal som vänner eller innan en tvist uppstår. I ditt fall verkar det som att avtalet innehåller en så stark fördel till den du avser ingå avtal med, att den inte skulle ingå avtalet om personen var du. Det indikerar att ni förmodligen kommer bli osams och riskerar att hamna i en tvist.AvtalsprinciperAvtalslagen är en generell lag vilket innebär att den har ett brett tolkningsperspektiv. Exempelvis kan det bli svårt att avgöra vad som händer om någon av er bryter avtalet. Därför är det bra att avtala om att en viss summa pengar ska betalas till den andra parten vid avtalsbrott. Även var en evetuell tvist ska lösas, i domstol eller skiljenämnd? Det finns många saker att tänka på.Ett avtal kan också ogiltigförklaras om det är oskäligt innehåll, se 36 § avtalslagen, eller om ena parten är överlägsen i betydande mening, exempelvis att den andra parten lider av en psykisk sjukdom, se lagen om avtal som slutits under påverkan av en psykisk störning.I normala avtalssituationer är det dock inte förbjudet att göra större fördel av avtalet än motparten. Du måste därför vara försiktig och noggrann innan du skriver på. Grundregeln inom avtalsrätten är att avtal ska hållas.SammanfattningSom regel ska avtal hållas. Det kan i efterhand vara svårt att tolka ett avtalsinnehåll. Det är därför viktig att se till parternas avsikt med avtalet, förhållandet mellan parterna och vad som händer om avtalet inte efterföljs. Om avtalsinnehållet inte känns bra ska du absolut inte skriva på. Det är en stark indikation på att en tvist kommer att uppstå i framtiden. Det är viktigt att förstå innehållet och omständigheterna kring avtalet innan du skriver på. Om du behöver hjälp med att tolka avtalet eller förhandla avtalet till ett mer likställt avtal, är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänligen,

Kan man avtala om en rätt att återfå en skänkt häst?

2021-09-22 i Avtal
FRÅGA |Hej!Frågan gäller avtalsrätt, och huruvida en person kan kräva förköpsrätt vid en senare försäljning av köparen?Fallet rör en häst som blivit skänkt till nuvarande ägare, den går vad jag kan tolka det som under kategorin gåva. Nuvarande ägare står på ägarbeviset. När hästen idag ska säljas vidare kräver föregående ägare att hästen i fråga ska skänkas tillbaka till denne. Kan man juridiskt sett avtala detta eller har nuvarande ägare rätt att sälja hästen till annan lämplig köpare?Tack på förhand!
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar situationen som att den nuvarande ägaren har fått hästen skänkt till sig gratis i form av en gåva. När hästen ska säljas vidare kräver nu den föregående ägaren att hästen ska skänkas tillbaka till denne. Frågeställningen uppfattar jag således som att du undrar om man juridiskt sett kan avtala om detta, eller om den nuvarande ägaren har rätt att sälja hästen till vem den vill.För att besvara frågan kommer vi att titta på den allmänna avtalsrättens regler, som främst återfinns i avtalslagen.Avtalsfrihet gällerUtgångspunkten i avtalsrätten är avtalsfrihet. Avtalsfrihet innebär att man är fri att bestämma om man vill ingå avtal, med vem man vill ingå avtal samt vilket innehåll som avtalet ska ha.Med anledning av avtalsfriheten kan alltså den nuvarande och föregående ägaren fritt med juridiskt bindande verkan ha avtalat om villkor avseende framtida överlåtelser av hästen. Var nuvarande och föregående ägaren överens om detta är det ett giltigt villkor.Avtalsfriheten begränsas av avtalslagens ogiltighetsregler (28-36 § avtalslagen). Ett avtal får inte komma till stånd genom tvång, svek, ocker eller vara oskäligt. I sådana fall kan avtalet korrigeras till vissa delar, eller förklaras helt ogiltigt.Den relevanta ogiltighetsregeln att titta på här är den s.k. generalklausulen (36 § avtalslagen). Avtalsvillkor som är oskäliga med hänsyn till dess innehåll kan jämkas (korrigeras). Skulle avtalsvillkoret – att den nuvarande ägaren måste skänka tillbaka hästen till den föregående ägaren – vara oskäligt kan det alltså korrigeras. Men eftersom nuvarande ägaren har fått hästen skänkt till sig gratis så ser jag ingen anledning till varför avtalet skulle vara oskäligt. I praktiken är det ju nästan att likställa med ett lån av hästen på obestämd tid.SammanfattningJag ser alltså inga hinder mot att ha ett sådant avtalsvillkor i det här fallet, utifrån uppgifterna i frågan. Nuvarande och föregående ägare kan ha ett sådant juridiskt bindande avtalsvillkor. Om de har ett sådant blir å andra sidan en fråga om avtalstolkning och eventuellt bevisning för att ett sådant avtalsvillkor finns.Behöver du ytterligare vägledning är du varmt välkommen att höra av dig till vår juristbyrå. Du kan boka en tid här, eller ringa oss för att få mer information. Vi erbjuder bland annat fasta priser för upprättande av överlåtelsehandling och avtalsgranskning. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt är: 08-533 300 04Öppettider: Måndag-Fredag kl. 10.00-16.00Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,