Upphäva muntligt kontrakt

2019-04-24 i Muntliga avtal
FRÅGA |Kan jag upphäva ett muntligt kontakt? Har ej skrivit på något. Är egen företagare.
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Ett muntligt kontrakt har samma effekt som ett skriftligt, ett muntligt kontrakt är såklart svårare att bevisa. Ett muntligt avtal ingås genom att ett anbud accepteras omedelbart, man kan alltså inte tacka ja till ett anbud en längre tid efter det framlagts, detta framgår i 3 § avtalslagen. Det ska ske i samma avtal.Med detta sagt så utgår jag från att ett muntligt avtal faktiskt ingåtts. Som en näringsidkare har du ingen chans att frångå avtalet om inte någon av ogiltighetsbestämmelserna i 3 kap avtalslagen kan aktualiseras. Tex om villkoren är oskäliga (36 §), eller om omständigheterna skulle strida mot tro och heder (33 §) är två av de vanligare ogiltighetsgrunderna men om avtalet ingåtts under vanliga, skäliga omständigheter så finns inte någon chans att frångå avtalet då det är på samma sätt som skriftliga, bindande. Men såklart är det även svårare för din motpart att bevisa avtalets existens.Hoppas du fått svar på din fråga.

Muntliga avtal vid telefonförsäljning?

2019-04-23 i Muntliga avtal
FRÅGA |Kan jag upphäva ett muntligt kontakt? Har ej skrivit på något utan tackar ja på telefonsamtal.
Sofie Falk |Hej! Och tack för att du vänder till till lawline med din fråga!Av din fråga framgår inga omständigheter, men jag får uppfattningen av att du i denna situation är att anse som konsument. Jag kommer därför i mitt svar utgå från att du är konsument och att motparten är näringsidkare. Det framgår av din fråga att du tillträtt ett avtal muntligen, muntliga avtal är bindande om anbudet har accepterats direkt vilket verkar vara fallet när du ingått det över telefon. Detta framgår av 3 § avtalslagen. Det nu sagda har dock modifierats i syfte att stärka konsumentskyddet. Våren 2018 beslutade riksdagen om lagändringar som innebär att det inte längre är möjligt att ingå avtal muntligen, om näringsidkaren på eget initiativ kontaktar konsumenten per telefon i syfte att ingå ett distansavtal. Om telefonkontakten leder till att parterna vill ingå ett avtal, ska näringsidkaren bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form. Det krävs att konsumenten efter telefonsamtalet skriftligen accepterar anbud för att ett avtal ska komma till stånd. Detta framgår av 2 kap. 3 a § lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Sammanfattningsvis innebär det att du inte ingått detta avtal muntligen, eftersom du inte har accepterat anbudet skriftligen. Hoppas du fick svar på din fråga!

Kan man ändra i ett gåvobrev efter att gåvan givits?

2019-04-22 i Gåva
FRÅGA |HejFick en penninggåva av min moder för 2,5 år sedan.Skrevs gåvobrev men i det skrevs aldrig att det inte skulle utgöra förtida arv.Givaren har nu 2 år därefter kompletterat skriftligen att gåvan inte skall utgöra förtida arv.GÄLLER DETTA JURIDISKT?Finns ett fall som är principiellt liknande i Högsta Domstolen NJA 2000 s.262 där man anser att ändring av villkor är tillåtet om gåvogivare o gåvotagare är överens.
Alicia Yngstrand |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Din fråga handlar om en ändring av ett gåvobrev. Eftersom detta är en typ av avtal, så kommer jag prata om avtalsrättsliga principer och även ta upp rättsfallet som du nämnde. Avtalsvillkor kan alltid ändras!Gåvan har redan givits, alltså är förutsättningen för att en ändring ska tillåtas att både gåvogivaren och gåvotagaren (din mamma och du) är överens. Du har redan tittat på NJA 2000 s. 262, men jag kan ändå tillägga att detta fall handlar om att gåvogivarens avsikter ska respekteras och därför måste man komma överens om att ändra gåvobrevet. Mina råd:För att det ska vara tveklöst att din mamma "var med på det" så är det enklast att ni båda skriver under ett nytt gåvobrev där ni även tillägger att det gamla inte gäller längre. Ni har redan kompletterat gåvobrevet och detta gäller också, men som sagt så blir det ännu tydligare att upprätta ett nytt gåvobrev istället.Jag hoppas att detta har hjälpt! Om du skulle ha fler frågor så är det bara till att skicka in en ny fråga!Allt gott!Med vänliga hälsningar,

Avtal om vinst vid framtida försäljning

2019-04-20 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag kommer att bli utköpt ur vår gemensamma bostad p g a skilsmässa. Min önskan är att huset ska säljas p g a att det ligger i ett väldigt attraktivt område. Det brukar alltid bli budgivning vid försäljning av hus i området.Efter som min man (snart exman) är väldigt mån om att tjäna så mycket pengar som möjligt kan jag mycket väl tänka mig att han säljer huset om något år för att göra en större förtjänst.Kan man skriva ett avtal som säger att jag får ta del av vinsten vid försäljning inom t ex ett par år?M v h
Therese Wibrink |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När din man köper ut dig från bostaden kommer äganderätten helt att gå över på honom. I samband med detta finns det inget lagstadgat som säger att du skulle ha rätt till en viss del av vinsten vid en framtida försäljning. Däremot kan du och din man/exman genom ett avtal skriva in en klausul som säger att du ska ha rätt till en procentuell vinst vid en försäljning av bostaden t.ex. inom de närmsta X antal åren. På så sätt försäkrar du dig om att han inte behåller huset för att tjäna mer pengar. Ett avtal är av detta slaget är inget som hör till själva bodelningen utan något som måste skrivas separat. Jag råder dig därför att eventuellt ta kontakt med en jurist som kan hjälpa dig att formulera avtalet på ett så bra sätt som möjligt. För tidsbokning med Lawlines jurister klicka här!Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Skuldebrev vid utlåning av pengar

2019-04-23 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej!jag skulle låna ut pengar till min vän men jag undrar om det finns något avtal mellan os eller kan vi bara skriva en skuldbrev? ska vi verifiera det här skuldbrevet ? tack
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!När du lånar ut pengar är det bra för dig om ni skriver ett skuldebrev, då det kommer vara som en säkerhet. Skuldebrevet bekräftar att du lånat ut pengar till din vän och kommer alltså vara som ett avtal mellan er. Bestämmer om skuldebrev regleras i Lag om skuldebrev (SkbrL). Angående hur man skriver ett skuldebrev så finns det inga formkrav enligt lagen. Ni kan själv välja hur skuldebrevet ska utformas och vad för villkor ni vill ha med. Det du behöver tänka på när du skriver ett skuldebrev är hur du utformar det, då det finns enkla samt löpande skuldebrev. Enkla skuldebrevDenna form av skuldebrev är ställt till en viss man, i ditt fall direkt till din vän. Enkla skuldebrev är inte avsedda för att överlåtas, men möjligheten finns om det skulle behövas. Det ska framkomma i skuldebrevet att din vän är skyldig just dig pengar samt summan och eventuellt andra villkor som ni kommer överens om. 26 § SkbrLLöpande skuldebrevOm du väljer att skriva ett löpande skuldebrev ska det vara ställt till innehavaren av skuldebrevet eller viss man. Till skillnad från de enkla skuldebreven måste man inneha detta skuldebrev i fysisk form för att ha rätt till pengarna. Fördelen med löpande skuldebrev är att de enkelt kan säljas vidare. 11 § SkbrL.SammanfattningOm du inte har planer att sälja vidare skuldebrevet rekommenderar jag dig att skriva ett enkelt skuldebrev där det framkommer att din vän är skyldig just dig pengar. Inga formkrav förekommer och inga vittnet behövs. Dock skulle jag rekommendera dig att använda dig av vittnen för att du ska kunna bevisa att du har rätt vid en eventuell tvist.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Måste en butiksförsäljare ingå ett avtal med en kund?

2019-04-23 i Avtal
FRÅGA |Kan en butiksförsäljare neka en kund ett köp om denna har starka misstankar om att kunden tex tänker begå ett brott? Exempel: man jobbar i en järnaffär och hör kunder prata bakom en hylla om vilken bultsax de kan använda och inte använda för att få upp lås för att stjäla saker. Kan man då neka denna kund att köpa bultsaxen? Eller om man jobbar i tex en ica butik och det kommer in en jätte berusad person (så pass att personen knappt kan stå på benen) kan man då neka denna kund att köpa öl?
Liv Nyström |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller om en butiksförsäljare måste ingå försäljningsavtal med en kund. Som huvudregel gäller avtalsfrihet vilket betyder att en butiksförsäljare själv bestämmer vem denne vill ingå avtal med. En butiksförsäljare måste alltså inte sälja en bultsax om han eller hon misstänker att kunden kommer använda produkten till brott. Även en matbutik kan vägra en berusad kund att köpa öl. Det finns undantag från avtalsfriheten. Detta kallas för kontraheringsplikt och innebär att en part måste ingå ett avtal. Detta är specialreglerat och gäller framförallt när den som vill sluta avtal har ett särskilt behov eller står i beroendeställning till näringsidkaren. Detta gäller till exempel vid konsumentförsäkringar då ett försäkringsbolag inte får vägra en konsument att teckna en försäkring som försäkringsbolaget normalt tillhandahåller allmänheten (se 11 kap. 1 § försäkringsavtalslagen). Kontraheringsplikt gäller även vid rättsliga monopol såsom serviceverksamhet som stat och kommun tillhandahåller. Kontraheringsplikt kan även gälla utan att det är reglerat i lag, till exempel om en näringsidkare har en monopolliknande ställning på marknaden. Tilläggas bör att en butiksförsäljare inte kan neka en kund att köpa något på diskriminerande grunder såsom "ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, gränsöverskridande identitet eller uttryck" (16 kap. 9 § brottsbalken). Om du sett eller hört något som kan hjälpa polisen att stoppa, upptäcka eller utreda ett brott kan du ringa polisen på 114 14 eller tipsa via deras hemsida. Läs mer här. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan jag testamentera bort fastigheten?

2019-04-22 i Gåva
FRÅGA |Jag och min bror har fått en enskild gåva, en fastighet. Samtycke krävs om vi vill sälja eller ge bort fastigheten till annan än bröstarvinge. Vi skall enligt gåvobrevet, som är registrerat hos lantmäteriet, även ha förköpsrätt om endera parten vill göra sig av med sin del. Kan man i detta läge testamentera bort sin del till annan än bröstarvinge utan samtycke?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEtt överlåtelseförbud som villkor är en inskränkning i gåvomottagarens förfoganderätt. Villkoret innebär att du under din livstid inte får skänka bort eller sälja fastigheten mer än under vissa omständigheter. I ditt fall kan den skänkas eller säljas till bröstarvinge, men inte annan. Ett överlåtelseförbud innebär i regel även ett förbud mot utmätning, men med den inskränkningen att du inte heller kan belåna fastigheten.Överlåtelseförbud (och förköpsrätt) som villkor är inte giltiga vid försäljning av en fastighet, däremot giltiga vid gåva. Eftersom gåvobrevet med villkoren är registrerat hos Lantmäteriet utgör dee ett lagfartshinder, innebärande att en köpare inte kan hävda god tro om fastigheten skulle säljas i strid med gåvovillkoren (dvs. att vederbörande var ovetande om villkoret fastigheten är belastad med).Villkoren i gåvobrevet binder dig under hela din livstid och utgångspunkten är att du varken får sälja eller skänka bort gåvan (fastigheten), enligt vad som stadgas i gåvobrevet. Däremot är det en skillnad mellan att sälja/skänka något och att testamentera bort det. Du kan inte skänka bort fastigheten som förskott på arv, däremot kan du testamentera bort fastigheten. Du är bunden av gåvovillkoret under hela din livstid, däremot aktualiseras ditt testamente först den dag du går bort och då är du inte längre bunden av villkoret.Om du behöver hjälp av någon av våra jurister om det skulle uppstå en tvist, eller om något skulle vara oklart, är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se. Med vänliga hälsningar,

Avtalsvillkor om uppsägningstid

2019-04-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag står på ett stall med min häst och nu ska jag och min kompis flytta till ett annat stall och vi undrar vad som gäller.I kontraktet står det så här: "Uppsägning kan ske till månadsskift som inträffar minst en månad från uppsägningen"Vad vill veta är om vi säger upp oss den 13 April måste vi betala för hela Maj också? För vi tänker på att det står 'kan ske' och inte att det står 'skall ske'Mvh Natalie och Matilda
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline!Den här typen av uppsägningsvillkor är mycket vanliga. Användningen av uttrycket "kan ske" får i det här sammanhanget förstås som att det reglerar under vilka förutsättningar en uppsägning kan göras enligt kontraktet. Det vill säga att kontraktet får lov att sägas upp men det kommer att fortsätta binda kontraktets parter fram till det månadsskifte som inträffar minst en månad från uppsägningsdagen.Om kontraktet inte innehåller några andra villkor eller bestämmelser som talar om uppsägningstid så gäller detta. I ert fall innebär det att en uppsägning den 13 april skulle resultera i att kontraktet upphör att gälla den sista maj. Som utgångspunkt ska ni därför också betala för hela maj månad.Man ska dock komma ihåg att om alla parterna i ett kontrakt är överens så kan man ändra på kontraktet. Med lite tur skulle ni alltså kunna komma överens med eran nuvarande stallvärd om att ni ska lämna tidigare än den sista maj i utbyte mot att inte behöva betala stallhyra för hela månaden. Stallvärden är dock inte skyldig att gå er tillmötes utan kan hävda att kontraktet ska gälla fram tills sista maj.Med vänliga hälsningar