Har jag rätt att få tillbaka pengar för ursprungsfrakten vid retur av en vara köpt på distans?

2018-12-16 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Tack Mattias Törnström för Ditt svar även om det inte hade med frågan att göra. Gällde Frakt/ÅngerrättSaken: Företaget återbetalar inte utleveransen av objektet. Att returfrakten skall betalas av konsumenten var inte ifråga, Kristallklart att företaget bryter mot innehållet i lag om ångerrätt då utleveranskostnaden inte rembourseras. /Givet att inte specialleverans begärts/ Vad är Ert svar/råd i detta sammanhang? Hälsningar
Mattias Törnström |Hej igen,Tack för den kompletterande informationen. Nu förstår jag frågan som att det är ursprungsfrakten du vill ha åter och inte returfrakten. Om det inte heller är detta du menar, så är du välkommen att kommentera nedan.Företaget behöver inte ersätta dig för ursprungsfraktenOm anledningen till returen är att du inte är nöjd med varan eller annars inte vill ha den behöver företaget inte återbetala ursprungsfrakten till dig.Att du inte vill ha varan fråntar inte det faktum att en leverans av varan har företagits och det har, åtminstone inte utifrån din fråga, varit några problem med själva frakten i sig. Frakten är en tjänst som ska hållas skild från varan.Du har därför som utgångspunkt inte rätt att återfå pengarna för ursprungsfrakten, men däremot för varan i sig om du inte vill ha den (2 kap. 14 § första stycket DAL).Om du däremot har skickat tillbaka varan på grund av att den är defekt, inte motsvarar beskrivningen eller ett liknande fel på näringsidkarens sida ska du givetvis bli kompenserad även för ursprungsfrakten.Du har inte uppgett anledningen till varför du vill skicka tillbaka varan, varför mitt svar blir svävande.Mina rådOm du har skickat tillbaka varan för att du inte är nöjd eller annars inte vill ha den har du ingen rätt att återfå ursprungsfrakten. Du bör då inte göra någonting.Är det däremot så att du har skickat tillbaka varan på grund av ett fel som beror på näringsidkaren bör du i första hand kontakta företagets kundtjänst och meddela att de är skyldiga att återbetala dig även för ursprungsfrakten. Vid reklamation bör alltid kontakt tas med företagets kundtjänst innan det att man returnerar varan.Om företaget inte går med på det kan du givetvis vända dig till konsumentombudsmannen eller ARN för vägledning och för att få kraftigare argument att använda mot näringsidkaren.I tredje hand återstår tvist i domstol.Med vänliga hälsningar

Är en bindningstid på 24 månader okej för kanalutbud som presenterats som ett prova på-erbjudande?

2018-12-16 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej! Jag blev i november erbjuden av en TV-leverantör att "prova på" ett kanalpaket abbonnemang. Kostnaden var 199 kr/månad för de första tre månaderna och 499 kr/månad efter det. Uppsägningstiden var en månad. Nu när jag har "provat på" kanalerna i en månad har jag kommit fram till att utbudet inte riktigt är i min smak och jag ringde TV-leverantören för att säga upp abbonnemanget. Jag får då vet att uppsägningstiden är 24 månader och att jag måste fortsätta betala för kanalerna fram till och med november 2020. Det är totalt 11 000 kronor för ett abonnemang som jag inte vill ha och som jag faktiskt inte har råd med. Är 24 månader verkligen en skälig uppsägningstid för ett kabelteveabbonnemang? Är det skäligt för en tjänst som man har fått erbjudandet att "prova på"?
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad jag tror att du menar är att det är 24 månaders bindningstid, och inte uppsägningstid, eftersom det senare alternativet ter sig orimligt och osannolikt. I fråga om tv-abonnemang så är det enligt lag inte tillåtet med en längre bindningstid än 24 månader (5 kap. 15 a § LEK). En bindningstid på 24 månader är alltså tillåtet.För att kunna angripa bindningstiden krävs det således att man ändå kan anse att det rör sig om ett ett oskäligt avtalsvillkor enligt 3 kap. 36 § avtalslagen på grund av övriga omständigheter. När är en viss bindningstid ett oskäligt avtalsvillkor?Faktorer som är av betydelse om ett avtalsvillkor är oskäligt är bland annat avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Man tar även hänsyn till styrkeförhållandena avtalsparterna emellan, exempelvis att den ena är konsument (3 kap. 36 § avtalslagen).I ditt fall är det omständigheterna vid avtalets tillkomst som kan vara av intresse. Om avtalet presenterades som ett sätt att "prova på" vissa kanaler för ett lägre pris under en viss tid är det orimligt att i samma veva förena det med en bindningstid på 24 månader eftersom det då förfelar hela syftet med erbjudandet. Att presentera det som en möjlighet att "prova på" kanalerna innebär också att du som konsument har haft svårare att förutse att en bindningstid kan uppkomma. Eventuellt kan du även peka på att bindningstiden inte varit tydligt framhållen trots att omständigheterna var sådana att det var nödvändigt. Vad ska du göra?Säg upp avtalet skriftligen. Ta sedan kontakt med företaget och säg att du anser bindningstiden vara oskälig enligt det lagrum och de omständigheter jag nyss nämnt. Du ska vidare hota med att gå till ARN ifall de inte vill gå dig till mötes. Vägrar de säga upp abonnemanget ska du vända dig till ARN. ARNs beslut är inte bindande, men de flesta företag brukar följa deras utslag. I annat fall är din sista utväg att väcka talan i domstol om att avtalsvillkoret ska ändras eller undanröjas enligt 3 kap. 36 § avtalslagen. Om ARN däremot inte ställer sig på din sida skulle jag avråda dig från det sista alternativet eftersom jag inte tror att du i sådana fall kommer ha stora chanser att vinna en eventuell domstolsprocess. Vänligen

En vvsare lämnade en skadad vägg och sneda rör efter sig men förnekar det, vad ska jag göra?

2018-12-14 i Avtal
FRÅGA |<p>&lt;p&gt;Vvsaren var och installerade en nibe vvm320 och skadade väggen och gjorde ett dåligt arbete med sneda rör och inte så ögon fallande, han sa att hans chef skulle komma ut och titta men han kom aldrig och nu förnekar de allt.&lt;/p&gt;</p>
Sandra Lundin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du anlitat vvsaren som privatkund. Bestämmelser finns i konsumenttjänstlagen (KtjL)Vad säger lagen?Enligt lagen så ska en privatperson som anlitar ett företag kunna kräva att företaget utför tjänsten dels på ett fackmässigt sätt och dels att företaget under arbetet med omsorg tillvaratar kundens intresse. (4§) Innebörden av fackmässigt brukar beskrivas som att företaget ska uppfylla det som företaget och privatpersonen kommit överens om när ni ingick ett avtal med varandra. Innebörden av att med omsorg tillvarata kundens intresse brukar beskrivas som att företaget ska diskutera med kunden om vad som är lämpligt i situationen tjänsten utförs utifrån den yrkeskunskap företaget har. Vad gäller i ditt fall? Ditt fall verkar vara ett typfall av att företaget utfört tjänsten du beställt felaktigt. (9§ första stycket ) Enligt min mening kan det i vart fall inte vara fackmässigt att lämna en skadad vägg efter sig. Skadan borde åtgärdats. Angående de sneda rören och utseendet av dem är bedömningen lite mer oklar. Om du tillsammans med företaget inte diskuterat rörens utseende innan ni slöt avtalet så borde företaget i vart fall diskuterat fram en lösning med dig om lämplig placering av rören och hur olika placering hade kunnat påverka rörens utseende. Hur ska du gå tillväga nu? Du beskriver att du pratat med företaget om skadan och att de förnekar det. Som konsument har du rätt att kräva att företaget ska lösa felet. Du har också rätt att hålla inne betalningen tills felet är löst. (16§) Utöver rätten att kräva att företaget ska lösa felet så har du som konsument också rätt att kräva skadestånd av företaget för felet. (31§) Utifrån vad jag skrev ovan är det i vart fall inte fackmässigt att lämna efter sig en skadad vägg. Mitt råd är att vända dig till företaget igen och informera om dina rättigheter. Väljer de att förneka vidare så är mitt råd att du anmäler dem till konsumentverket. Du kan läsa mer om det här. Hoppas du känner att du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss!

Upprättande av framtidsfullmakt för de fall givaren går bort

2018-12-13 i Avtal
FRÅGA |Hej!Kan jag genom en Framtidsfullmakt/Generalfullmakt ge mina barn fullmakt att agera i ägar- och andra ekonomiska frågor i samband med att jag avlider?
Sara Hill |Hej!Du har helt rätt, en framtidsfullmakt skulle jag säga passar utmärkt för ditt ändamål och självklart vill jag hjälpa dig med det. Sedan 2017 finns det en ny lag i Sverige som handlar om framtidsfullmakter.Vad omfattar fullmakten?Framtidsfullmakten får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter och det är alltså helt klart en möjlighet för dig i det här fallet (2 § lag om framtidsfullmakt). Det går bra att utfärda en sådan till dina barn då kravet endast är att det ska ske till en fysisk person. När upphör fullmakten? Framtidsfullmakten fortsätter då som huvudregel att gälla även efter fullmaktsgivarens död, annars måste det särskilt framgå att den upphör att gälla tidigare. Fullmakten kommer alltså fortsätta gälla och dina barn kan på så vis företräda dig i de angelägenheter som framgår av fullmakten.Hur bör fullmakten se ut?Du som är över 18 år kan utfärda framtidsfullmakten och den måste då vara skriftlig (3-4 §§ lag om framtidsfullmakt). Du måste själv skriva på fullmakten vilket måste vittnas av två personer som inte är dina barn. I den skriftliga fullmakten måste då framgå:- att det är fråga om en framtidsfullmakt,- att dina barn ska vara fullmaktshavare,- vilka angelägenheter inom ägande och andra ekonomiska frågor som fullmakten omfattar,- samt övriga villkor du önskar (5 § lag om framtidsfullmakt).Om ovanstående framgår tydligt av den skriftliga fullmakten kan du känna dig lugn att gått rätt till. Övrigt att tänka på: Fullmakten behöver inte registreras hos någon myndighet utan det räcker att ha den i hemmet. Det finns exempelmallar på internet över hur en framtidsfullmakt kan se ut. En mall hittar du här.Sammanfattningsvis kan du absolut utfärda en framtidsfullmakt. Om du blir osäker på om allt gått rätt till rekommenderar jag dig att få den godkänd av en jurist. Hoppas det här gav svar på din fråga och tveka inte på att höra av dig igen om det var någon fundering jag inte besvarade.

Kan en näringsidkare kräva mig på returfrakt av en vara köpt på distans?

2018-12-16 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Vid köp av varor på internetauktionssajten "X" tillämpas den lagstadgade ångerrätten. Däremot är man stenhård på att vid utnyttjande av ångerrätten skall konsumenten betala returfrakten.Vad man lika hårt hävdar är att konsumenten ej får tillbaka frakten för att införskaffa varan. Återbetalniing sker endast av "varuvärdet". I förarbetena till lagen ifråga kan man klart se att lagstiftarens mening har varit att konsumenten skall ha rätt att få tillbaka såväl priset på objektet och frakten som är en förutsättning för att han ska kunna ta ställning till förvärvet. Vad säger Ni goa jurister om detta. Förutsatt att man inte har begärt någon form av specialfraklt el,dylikt, är min uppfattning att återbetalningen skall ske av såväl"priset på varan och fraklten " till konsumenten. Med bästa hälsning
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör näthandel mellan konsument och näringsidkare kikar vi närmare på distansavtalslagen (DAL).Ja, du måste betala returfrakt om du fått information om detAv lagen framgår att "Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information om den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten kan ha att på egen bekostnad återsända varan samt, vid distansavtal, kostnaden för att återsända varan om den är sådan att den inte kan återsändas med post" (2 kap. 2 § första stycket tionde punkten DAL).En förutsättning är att informationen givits klart och begripligt på ett sätt som är anpassat till medlet för distanskommunikation som används (2 kap. 3 § första stycket DAL).Har det i skriftlig form framgått att du som konsument ska stå för eventuell returfrakt gäller det (2 kap. 5 § första stycket DAL).Det är endast i den mån näringsidkaren uttryckligen tagit på sig ansvaret för återsändandet av varan eller inte uppfyllt kraven listade ovan som näringsidkaren ska stå även för returfrakten (2 kap. 13 § första stycket DAL).Skulle det däremot vara fel på varan eller att varan i övrigt inte stämmer överens med vad näringsidkaren uppgav i information vid köpet ska näringsidkaren stå för returfrakten, vilket texten du refererar till också säger.Några avslutande ordJag hoppas att det gav klarhet i situationen och önskar dig en fortsatt trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Vem får man använda som vittne?

2018-12-15 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Får en nära anhörig bevittna en fullmakt till en advokat för en bouppteckning,samt vad räknas som nära anhörig MvhBengt-Åke Andersson
Alicia Yngstrand |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I lagen med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar så står det som jag kommer förklara närmare här. Det korta svaret på din fråga är att en nära anhörig får bevittna en fullmakt för en bouppteckning, men inte i vissa fall. Jag ska gå igenom vad som kan göra att man inte får vara ett vittne. Vittnet får inte ha ett särskilt intresse av det som fullmakten handlar om:Det borde inte vara ett problem i ditt fall, eftersom du gör en bouppteckning vilket i princip är en lista över dina tillgångar och skulder. Jag ser inte hur en nära anhörig kan ha ett intresse av detta eftersom det tydligt framgår vad man äger och är skyldig. En advokat kan ju inte ändra på det. När kan en nära anhörig inte vara ett vittne:Om din anhöriga är psykisk sjuk eller under 15 år så får personen inte vara ditt vittne. Personer som kan räknas som nära anhörig:Det står inte någonstans i lagen vem som räknas som nära anhörig. Men när det gäller att bevittna testamente så utesluts vissa personer (ärvdabalken 10 kap. 4 §): 1. Make/ hustru eller sambo 2. Barn, föräldrar och syskon 3. Makes/ hustrus syskonJag tycker att detta är en bra utgångspunkt för att avgöra om någon är nära anhörig. Men som sagt gäller detta för testamente. Du ska inte upprätta ett testamente, alltså kan dessa personer vara vittne åt dig!För att göra en lång historia kort: det borde inte vara något problem för dig att använda en nära anhörig som vittne!Hoppas detta har hjälpt dig och lycka till med bouppteckningen!Med vänliga hälsningar,

Hur kan jag återkräva privat skuld?

2018-12-13 i Muntliga avtal
FRÅGA |Hej,Har en amerikansk kompis som köpte en flygbiljett av mig i augusti i år. Det rör sig om 3000kr. Han har fortfarande inte betalat mig för denna biljett trots att vi kom överens om att han skulle betala mig.Finns det något jag kan göra här?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, undrar du om din amerikanska vän har en rättslig skyldighet att betala sin skuld som ni kom överens om. Muntliga avtal är bindande, precis som skriftliga avtal, och ska således hållas (1 kap. 1§ avtalslagen). Problematiken uppstår i att han är amerikans medborgare (så som jag förstod det som utifrån informationen i din fråga) och bor i USA. Det är svårt att stämma en person för ett avtalsbrott när personen inte är svensk medborgare, och när det inte rör sig om internationell brottslighet (exempelvis kidnappning eller terrorism). Du skulle således bli tvungen att vänta med att stämma personen tills han befinner sig på svensk mark igen. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Samägande av hund

2018-12-13 i Samägandeavtal
FRÅGA |HejJag och min sambo skaffade en hund tillsammans 2014. Jag betalade handpenningen för honom på 3000:- och hon betalade resterande belopp på 10000:- Jag har betalat vår hundvakt varje månad och mat till honom. Min sambo har betalat försäkringen på honom. Hon står även som ägare hos Jordbruksverket då vi tyckte det va bäst eftersom hon stod på försäkringen. Nu när vi flyttat isär vill hon inte låta mig ha honom varannan vecka. Utan jag får bara ha honom enstaka dagar när det passar henne. Jag var även till veterinären igår 12/12-18 då han fått bronkit och har betalt den kostnaden helt själv. Hur ska jag göra för att få ha min hund hos mig mer? Kan hon verkligen stoppa mig från att inte träffa honom? Hon säger att det är hennes hund för hon betalade mer för honom och har betalat försäkringen. Men jag har betalt för alla kringkostnader för honom i 4 år. Jag vill ha min hund hos mig mer än jag får nu.
Alma Lövgren |Hej, och tack för din fråga!För att besvara frågan kommer vi att gå in och titta i lag om samäganderätt.Huvudregeln är att det är den registrerade ägaren, alltså din f.d sambo, som också äger hunden. Men, trots att det är din f.d sambo som stod på kontraktet så har ju du varit delaktig ekonomiskt. Eftersom ni redan vid köpet av hunden betalade var sin del och eftersom du dessutom betalat löpande utgifter kopplade till hunden, som hundvakt och mat, så anses ni vara samägare till den, 1 § lag om samäganderätt.Samägande innebär att du och din f.d sambo äger hunden tillsammans och att alla beslut som rör hunden ska tas gemensamt av er, 2 § lag om samäganderätt.Är det så att ni inte kan enas om vem som ska få ta hand om hunden så kan ni hos Tingsrätten ansöka om att en god man under en viss tid ska ta hand om hunden, 3 § lag om samäganderätt. Ett annat alternativ om ni inte kan enas är att någon av er köper er ut ur ägarskapet.Jag rekommenderar dig att du pratar med din f.d sambo och talar om för henne att ni faktiskt äger hunden tillsammans och måste ta beslut om hunden tillsammans och att hon därmed inte kan bestämma alltid själv. Om det inte skulle lösa sig är du välkommen att vända dig till oss igen med en ny fråga eller kontakta Lawlines juristbyrå för att få ytterligare hjälp.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,