Kan näringsidkare kräva en muntlig uppsägning eller uppsägning via email?

2018-08-14 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan ett företag ex. en TV-operatör neka en skriftlig uppsägning och istället kräva att du ringer eller skickar uppsägning via mejl?Hoppas jag var tydlig nog!
Daniel Shin |Hej!Svaret på din fråga beror helt och hållet på vad som anges i avtalsvillkoren som du godkände i och med köpet av deras tjänst. Mig veterligen finns det ingen lagregel som anger hur avtalet ska sägas upp, så länge uppsägningsmetoden inte är oskälig och metoden inte innebär att uppsägningstiden blir längre än en månad, jfr lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation 15 b § samt avtalslagen (1915:218) 36 §. Operatörens krav är alltså laglig.Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Hur kan min mamma få ut sitt arv av sina föräldrar när det består av en andel av ett samägt hus?

2018-08-13 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej Lawline. Nu är det så att min mamma har tre syskon varav två bor hemma. Nu är bägge deras föräldrar bortgångna och huset är nu syskonens ansvar. Syskonenen som fortfarande bor i huset vägrar betala räkningar och flytta därifrån. Dessutom sitter bägge hos kronofogden. Mamma och hennes andra syskon som inte bor hemma vill bara få huset sålt och komma vidare. Hur gör vi detta?
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!När föräldrar går bort så ärver bröstarvingarna (avkomlingarna) föräldrarnas kvarlåtenskap i första hand. Denna kvarlåtenskap delas som utgångspunkt lika mellan arvingarna så att var och en får lika stor del, men arvlåtaren kan också välja att särskilt gynna någon arvinge eller utomstående genom att testamentera bort egendom. Jag utgår dock i mitt svar från att något snedfördelande testamente inte finns.Eftersom din mamma har tre syskon så kommer vardera att ärva 25% av kvarlåtenskapen. För enkelhetens skull bortser vi från all annan eventuell kvarlåtenskap och fokuserar enbart på huset. Som utgångspunkt föreligger då en samägandesituation, dvs alla fyra syskonen äger huset tillsammans. Det finns en gammal lag med bestämmelser som reglerar samägandesituationer där de olika delägarna inte kommer överens, nämligen lagen om samäganderätt. Enligt lagens bestämmelser krävs det bl. a alla delägares samtycke för åtgärder i det samägda föremålets förvaltning eller för förfogande över det. En delägare får alltså exempelvis inte ensidigt sälja eller renovera den samägda egendomen. Om delägarna inte kan komma överens så finns det möjlighet för var och en av delägarna att hos tingsrätten ansöka om att en god man förvaltar egendomen åt dem. Ingenting hindrar att en av delägarna utses till god man.Den bestämmelse som troligtvis är mest intressant i er situation är dock den som återfinns i 6 § samäganderättslagen. Denna bestämmelse innebär att var och en av delägarna kan, hos tingsrätten, ansöka om att den samägda egendomen bjuds ut till offentlig auktion (det är alltså tal om en typ av tvångsförsäljning). Detta är en möjlighet som din mamma och hennes andra syskon kan använda sig av för att tvinga fram en försäljning fastigheten och realisera sitt arv. Observera dock att detta inte går om det finns en överenskommelse mellan delägarna om att egendomen inte ska försäljas enligt samäganderättslagen. I det fallet krävs samtliga delägares samtycke.Ifall ni är intresserade av att utnyttja denna möjlighet så råder jag er att kontakta tingsrätten i den ort där ni bor för att få reda på hur en ansökan ska utformas. Jag kan även rekommendera att ni tar er en titt i lagen om domstolsärenden, och då framför allt i 5-6 §, som innehåller bra information om vad tingsrätten behöver för att kunna göra en riktig bedömning av saken.Jag hoppas att du känner att mitt svar varit till nytta!

Kan man skänka bort en ideell andel i fast egendom?

2018-08-13 i Gåva
FRÅGA |Jag äger 33 % av en villa. Kan jag ge bort ex 15% till vem jag vill? Ex min faster eller min bästa vän.
Johannes Norrman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag tolkar din fråga såsom att du vill veta om det står dig fritt att skänka bort din andel i en villa. I mitt svar kommer jag att utgå ifrån att villan är del av en fastighet; alltså att den är fast egendom. Vidare kommer jag utgå ifrån att du inte slutit något avtal med de övriga delägarna i villan, som skulle ställa hinder i vägen för att skänka bort din andel. Jag kommer även utgå ifrån att du inte är gift.Din egendom är din, och du förfogar över den som du villHuvudregeln i svensk rätt, är att den som äger ett föremål kan förfoga över det hur som helst. Föremålet kan förstöras, förändras, säljas, hyras ut, pantsättas, eller för den delen skänkas bort som gåva. Samma sak gäller "ideell egendom", d.v.s andelar i en fastighet. Det står dig följaktligen fritt att skänka bort hela din andel i fastigheten, eller delar av den. Du kan vidare skänka din andel till vem som helst. Du behöver inte ens be om övriga delägares tillåtelse innan du fullbordar din gåva (2 § samägandelagen motsatsvis). För att skänka bort fastighetsandelar specifikt krävs iakttagandet av viss formI och med att det rör sig om en villa (en fastighet), krävs det dock att du iakttar vissa formkrav för att en gåva av andelen skall vara juridiskt giltig. Enligt 4 kap 1 § jordabalken (med hänvisning från 4 kap 29 § jordabalken), krävs för att en gåva av fastighet (eller andel i fastighet) skall vara giltig, att det upprättas ett gåvobrev. Gåvobrevet skall ha gåvogivares och gåvotagares underskrift, innehålla uppgift om köpeskillingen (som ju är noll, eftersom det är gåva) samt en förklaring att den specifika fastigheten varom det är fråga överlåtes på gåvotagaren.Iakttas inte dessa formkrav, blir gåvan ogiltig (4 kap 1 § tredje stycket JB). SammanfattningDu har rätt att förfoga över din egendom hur du vill, och detta gäller även "ideell egendom" i stil med en andel i en fastighet. Du kan alltså fritt skänka bort hela eller delar av din andel, och du behöver inte övriga delägares samtycke. Tänk dock på att det, eftersom det rör sig om en fastighet, krävs att du iakttar vissa formkrav, för att gåvan skall bli juridiskt giltig! Lyckönskningar och hälsningar,

Måste man sänka hyran av lägenhet till inneboende om man tar in en till inneboende under en kortare period?

2018-08-12 i Avtal
FRÅGA |Hej!Om man hyr ut en del av sin lägenhet till en inneboende måste man då sänka dennes hyra om man tar in en till inneboende under en viss kortare period?
Josefine Björling |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att man i princip är fri att avtala om vad man vill. Detta innebär att du är fri att själv sätta hyran för lägenheten och vad som ska gälla för de som är inneboende, förutsatt att hyran inte är oskäligt hög. Du behöver alltså inte sänka hyran för den tidigare inneboende med hänsyn till att du tar in en till inneboende under en kortare period, om du inte gärna vill det såklart!Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Vilseledd att Ingå ett avtal på ett främmande språk - Svek/ocker?

2018-08-14 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Hej,har en vän som har utan sin vetskap nyligen skrivit på att leasingkontakt på en bil för tre år a 4 000 kr/månad. Hon har verkan av sin dåvarande pojkvän eller av bilsäljaren blivit informerad vad hon skrev på, hon har inte ens något körkort. Hon kommer inte ifrån Sverige och förstår inte svenska så bra. Känns som hon har blivit utnyttjad. Kan man häva ett sådant avtal?Mvh
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt bär man ansvar för vad man har skrivit på. Att enbart påstå att ett avtal ska vara ogiltigt för att man inte förstod innebörden är inte en ogiltighetsgrund. Skillnad blir om pojkvännen eller leasinggivaren vilselett din vän. Det kan exempelvis föreligga om någon av dem påstod att hon skrev under något annat än ett leasingavtal eller att de vilseledde din vän om enskilda avtalsvillkor. Det kan då vara fråga om svek eller ocker (30 - 31 §§ avtalslagen). I båda fallen måste motparten (leasinggivaren) vara i ond tro om omständigheterna. Det vill säga, känna till eller borde känna till att din vän blev lurad eller utnyttjad på grund av sitt oförstånd. Eftersom jag inte vet alla omständigheter är det svårt för mig att avgöra om svek eller ocker föreligger. Det är dock av relevans att tillägga att båda ogiltighetsgrunder ska tillämpas restriktivt. Om de skulle föreligga kan avtalet bli ogiltigt. Antingen genom en domstolsförhandling eller att du eller din vän tar kontakt med leasinggivaren och förklarar vad som föranledde avtalet. Eventuellt kan leasinggivaren gå med på att häva avtalet, men det finns inga garantier för det. Hoppas du har fått mer klarhet i detta! Med vänliga hälsningar,

Gåvobrev med villkor om enskild egendom, gåvogivarens ensak att göra egendom enskild

2018-08-13 i Gåva
FRÅGA |HejMin mans mamma ska ge en lägenhet till sin son en gåva. Nu kräver de att jag ska underskriva ett papper som gäller att jag ska inte kräva nånting från den här lägenheten. Jag träffades med en advokat och berättade situationen, eftersom jag vill inte underskriva något papper för deras vilja, advokaten berättade att jag har redan inte någon rätt över lägenheten för det ören gåva från mannens familj. Är det så ? Kan ni berätta också hur det ser ut?
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Det behövs inget intyg från dig för att du inte ska kunna kräva lägenheten vid en eventuell separation mellan dig och din man. Enligt Äktenskapsbalken (ÄktB) ska makar som huvudregel dela på allt om inte egendom gjorts till enskild. Enligt 7 kap. 2 § ÄktB kan egendom bli enskild och ska alltså inte delas på vid en eventuell separation om exempelvis som ert fall en gåva getts till en av makarna MED villkoret om att gåvan ska vara enskild egendom. Alltså, om din svärmor skriver ett gåvobrev och i det skriver att lägenheten ska vara enskild egendom så har inte du någon rätt till lägenheten. Du behöver däremot inte skriva på något papper, utan det får de sköta själva om det är så att de vill att egendomen ska vara enskild. Om detta inte sker så är lägenheten giftorättsgods och du skulle då ha rätt till hälften av den vid en eventuell separation. Vänligen,

Muntligt avtal om byte samt godtrosförvärv

2018-08-13 i Muntliga avtal
FRÅGA |Är sambo och ska separera, sambon har köpt sängarna vi har. Vi var överens i våras om ett byte, han får mitt trädgårdsbord mot att jag fick min säng. Nu säger sambon att han sålt sängarna och någon kommer och hämtar dessa efter jag flyttat. Har han rätt att göra så, trots att vi hade ett muntligt avtal?Vad händer om jag tar med min säng när jag flyttar? Jag anser att den är min, grundat på vårt muntliga avtal!
Patrik Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Muntliga avtal följer samma principer och kan som huvudregel jämställas med skriftliga avtal. Det största skillnaden är att muntliga avtal är väldigt svåra att bevisa. Muntliga avtal ska självklart hållas enligt principen pacta sunt servanda. Du har dock bevisbördan, då det finns en presumtion om att din make äger sängen. Situationen kan ändras åt din fördel ifall sängen köptes in till gemensamt bohag enligt 6 § sambolagen, jag förstår det dock som att sängen var inköpt innan ni flyttat ihop.Ni har alltså avtalat om att göra ett byta där ägarrätten till sängen är din. Utgångspunkten här blir att du har rätt till sängen så länge köparen inte gjort ett godtrosförvärv. För att köparen ska göra det så måste säljaren ha egendom i sin besittning, köparen måste tro att ägarrätten är säljaren och inte ha skälig misstanke om annat samt att egendomen hamnat i köparens besittning, 2 § godtrosförvärvslagen.Du har alltså bäst chans att hindra affären genom att meddela köparen att sängen är din. Även om du tar med dig sängen så kan den ej komma i köparens händer och ett godtrosförvärv kan ej ske.Hoppas du har fått svar på din fråga!MVH Patrik Olsson

Skydd av gåva av aktier till vuxna barn

2018-08-10 i Gåva
FRÅGA |Hej!Om man som mamma vill överlåta sin aktiepost ca 210000kronor till sina tre barn: Vad är det då som gäller? Skatt? Juridiskt bindande? Bör alla tre barnen vara med när man skriver över aktierna hos banken? Vad mer ska jag tänka på? Tacksam för snabbt svar?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag kommer i mitt svar utgå från att dina barn är minst 18 år gamla. Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL). Det finns främst två "nivåer" av skydd för en gåva. Först och främst krävs så kallat obligationsrättsligt skydd, det vill säga att gåvan blir giltig mellan dig och dina barn, och därefter sakrättsligt skydd, det vill säga att gåvan blir giltig mellan dina barn och dina (eventuella) borgenärer.För att en gåva ska bli obligationsrättsligt skyddad krävs enligt 1 § GåvoL att den fullbordats. Detta innebär helt enkelt att dina barn inte kan kräva att få gåvan bara för att du lovat dem att de ska få den, utan de kan bara hävda att de har rätt till den när den faktiskt fullbordats. I ditt fall anses gåvan enligt 2 § GåvoL fullbordad när dina barn fått aktierna i besittning, det vill säga när banken fört över aktierna till exempelvis aktiedepåer som tillhör dina barn och som inte du har tillgång till. I det nu aktuella fallet är kravet för sakrättsligt skydd detsamma som kravet för obligationsrättsligt fullbordande. Det så kallade traditionskravet är med vissa undantag gällande i svensk rätt, vilket innebär att dina barns rätt till aktierna kommer gå före dina eventuella borgenärers rätt till dem när dina barn fått dem i besittning och du inte längre kan förfoga över dem. Såsom framgår av stycket ovan vore det enligt min uppfattning tillräckligt att aktierna har förts över till dina barns depåer/motsvarande.Gällande skattefrågan är det värt att notera att gåvor är skattefria i Sverige. Eftersom det rör sig om aktier kommer dina barn dock få skatta på vinsten de gör när aktierna säljs. För att minimera den skatt dina barn då kommer betala rekommenderar jag att du informerar dina barn om vad förvärvskostnaden var (om du själv har koll på det), så att de kan ange det när de ska skatta för försäljningen.Juridiskt finns det inget krav på att dina barn närvarar vid fullbordandet av gåvan. Om de har möjlighet att göra det kan jag dock se vissa fördelar med att de gör det, exempelvis att de upplever att de får insyn i processen och att det blir (ännu) lättare att styrka att det gått rätt till. Som sagt är det dock på intet vis nödvändigt.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Med vänlig hälsning