Gåva av fastighet till barn. Vilka dokument krävs?

2019-12-10 i Gåva
FRÅGA |Vilka dokument behöver skrivas vid gåva av fastighet till sitt barn?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett gåvobrev behöver upprättas:Ett mycket centralt dokument som måste upprättas är ett gåvobrev. Ett gåvobrev är ett dokument där det visas att gåvogivaren gett bort en gåva till gåvotagaren. Enligt jordabalken (1970:994) (JB) 4 kap. 29 § måste samma villkor som krävs för att ett köpeavtal ska vara giltigt vid fastighetsförsäljning vara uppfyllda när fastigheten ges bort som gåva. Det är enligt JB 4 kap. 1 §, dessa fyra krav nedan, nämligen att:1.Gåvobrevet måste vara skriftligt. 2.Gåvobrevet måste innehålla en upplysning om att gåvogivaren överlåter den namngivna fastigheten (t.ex. Huset 1:1) som just gåva till gåvotagaren (ditt barn). 3.Det måste framgå hur stor del av fastigheten som överlåts, t.ex. 1/3, 1/2, hela fastigheten…4.Både gåvogivaren och gåvotagaren ska skriva under gåvobrevet. (Ort och datum för underskrifterna rekommenderas också att skriva ned)Alltså ska det stå i gåvobrevet vem gåvogivaren och gåvotagaren är, deras personnummer, adress, samt vad som ska ges bort och hur stor andel av fastigheten som ska ges bort. Villkor som kan läggas till i gåvobrevet är ifall du önskar att fastigheten ska utgöra enskild egendom, dvs. att fastigheten inte ska vara aktuell i en bodelning ifall ditt barn skulle skilja sig, äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap. 2 §. Skulle fastigheten inte utgöra enskild egendom innebär det att exmaken har rätt till halva värdet av fastigheten.Dessutom kan ett villkor om förskott på arv läggas till. I ärvdabalken (1958:637) 6 kap. 1 § beskrivs det att det som föräldern ger till sina barn som gåva ska räknas som förskott på arv, ifall inte annat sägs eller ifall det måste antas ha varit avsett med hänsyn till omständigheterna. För att tydliggöra ifall du vill eller inte vill att fastigheten ska ses som förskott på arv ska du skriva det i gåvobrevet. Exempelvis att "denna gåva ska utgöra / inte utgöra förskott på arv".'Bevittnande av gåvobrev:När gåvobrevet upprättas behövs det två vittnen som bevittnar underskrifterna, för att ditt barn ska kunna få lagfart på fastigheten. Detta framgår av JB 20 kap. 7 § första punkten. Ansökan om lagfart hos Lantmäteriet ska göras inom tre månader från att gåvobrevet upprättats, JB 20 kap. 2 §.Det finns mallar om hur man skriver ett gåvobrev på Google, men det finns även en sådan tjänst på Lawline där du kan upprätta ett gåvobrev på bara några minuter (här). Hoppas att detta gav dig vägledning!Med vänlig hälsning,

Portad från en butik

2019-12-09 i Avtal
FRÅGA |Hej! Efter att missat att betala ett stycke tandkräm, tandkräm som mitt barn i höll i vagnen då vi passerade kassorna, blev jag portad från butiken. Det är första gången detta händer. Jag är alltså inte längre välkommen in i butiken. Har butiken rätt att göra så?
Jonathan Lundström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Går det att ''portas'' från en butik?Vad butiker i allmänhet försöker åstadkomma när de genomför en så kallad ''portning'' är att du genom att besöka butiken gör dig skyldig till olaga intrång. Vad butiken förmodligen inte vet är att du inte kan göra dig skyldig till olaga intrång under butikens öppettider eftersom det då räknas som en allmän plats. Detta klargjordes i ett rättsfall från Högsta domstolen som går att läsa här. Själva ''portningen'' får således ingen verkan.Ett köp är ett avtal.När du köper något i en butik ingår du ett avtal med butiken. Eftersom vi i Sverige har något som kallas för avtalsfrihet, rätten att bestämma vem man vill ingå avtal med, kan butiken välja att inte sälja till dig. Med det sagt begränsas avtalsfriheten av att den inte får vara diskriminerande. Reglerna om vilka typer av diskriminering detta omfattar återfinns i 1 kapitlet 4 § diskrimineringslagen.SlutsatsFör att summera kan du alltså inte portas från butiken, men eftersom det råder avtalsfrihet kan butiken neka dig att handla saker i butiken. Mitt råd till dig är att diskutera saken med butikschefen och se om ni kan få till någon form av lösning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Avtal mellan enskild näringsidkare och personen bakom verksamheten

2019-12-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Är det tillåtet att hyra ut en fastighet till "sig själv"? Säg att exempelvis en enskild firma står som hyresgäst på en lägenhet, sedan hyr den enskilda firman ut lägenheten i andra hand till privatpersonen (som är samma person som den enskilda firman)
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Man kommer aldrig så långt som till frågan om det är tillåtet att som enskild näringsidkare hyra ut en lokal till sig själv i egenskap av privatperson. En enskild firma kan inte vad avser rättshandlingsförmåga separeras ifrån personen som driver firman. Den är ingen egen juridisk person. Att som enskild näringsidkare hyra ut en hyresrätt till sig själv är därför inte möjligt. Frågan om en person i ett visst avseende ska betraktas som enskild näringsidkare eller inte har dock betydelse, bl.a. när det kommer till att avgöra om hyresobjektet ska vara att anse som lokal eller bostad, eller om han t.ex. vid oklarheter om konsumentlagstiftningens tillämplighet ska anses ha handlat i egenskap av näringsidkare eller konsument. Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Kan man ändra villkor i gåvobrev efter att gåvan fullbordats?

2019-12-08 i Gåva
FRÅGA |Jag har gett min son en BRF i gåva. Kan jag nu i efterhand skriva om gåvobrevet att gåvan ska vara enskild egendom om jag har min sons godkännande?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar att du redan givit gåvan och att du nu önskar att ändra villkoren för gåvan. Jag kan inte hitta någon lagregel som förhindrar en återkallelse av tidigare gåvobrev. Således kan du skriva om gåvobrevet med nya villkor. I och med att ändringen inte innebär någon förändring i gåvans värde eller sak bör en ändring kunna ske. Det viktiga är att bostadsrättsföreningen har tillgång till samma gåvobrev som din son har, därför bör en styrkt kopia skickas till föreningen. Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

När kan 36 § avtalslagen användas?

2019-12-09 i Avtal
FRÅGA |Exempel på 36 paragraf om avtalslagen
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln inom svensk rätt är pacta sunt servanda - avtal ska hållas. 36 § avtalslagen (AvtL) är en generalklausul som kan tillämpas på olika typer av avtal. Bestämmelsen stadgar att avtalsvillkor får jämkas eller lämnas utan avseende om villkoret är oskäligt. När man bedömer om ett avtalsvillkor är oskäligt eller ej tar man hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna när avtalet tillkom, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Ett exempel där den skulle kunna tillämpas är om en arbetsgivare i ett anställningsavtal friskriver sig från skadeståndsansvar. Det anses oskäligt såvida det inte sker i kollektivavtal, och då kan 36 § aktualiseras. Bestämmelsen kan även aktualiseras när ena avtalsparten förbehåller sig ensam beslutanderätt i en viss fråga eller om en avtalspart utsätts för diskriminerade behandling. Bestämmelsen kan även aktualiseras när det råder orimlighet i proportionen mellan kontraktsbrott och påföljd pga. kontraktsbrottet. En sådan situation skulle exempelvis kunna vara om en näringsidkare tar in skiljedomsklausuler i ett konsumentavtal (detta skulle kunna bli mycket kostsamt för konsumenten).Andra situationer då 36 § kan aktualiseras kan vara när en näringsidkare tar med villkor och förbehåller sig rätten att leverera produkten när den är klar - det kan vara oskäligt för konsumenten eftersom det inte finns någon fast tidsram alls. Stränga reklamationsregler som exempelvis att konsumenten ska reklamera skriftligen inom tre dagar bör också anses som oskäliga. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer är du välkommen att ställa en till.Med vänliga hälsningar

Vilket pris är det som gäller i en avtalsrelation mellan näringsidkare?

2019-12-08 i Avtal
FRÅGA |Hej,I ett avtal mellan två aktiebolag har avtalats om pris för en tjänst. Ingen information om priset är inklusive eller exklusive moms finns med. Tjänsteutförande företag har fakturerat exklusive moms och tjänsteköpande företag har nyttjat och betalat för tjänsterna i ca 2 år. Nu menar det tjänsteköpande bolaget att priset man avtalat om skall gälla men inklusive moms. Vad gäller?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga regleras inte genom någon särskild regel men däremot kan vissa tolkningsmetoder för avtal vara tillämplig. Initialt kan nämnas att man i dessa sammanhangen kan ta hänsyn till vad som får anses utgöra sedvänja inom branschen, vad som framkommit under förhandlingarna och omständigheterna i övrigt. Det finns några principer man kan åberopa så som att den som skriver en oklarhet i ett avtal bär risken med denna. Det vill säga att om motparten trott att priset är exklusive moms har motparten (den som skrev villkoret) bevisbörda för vad det är som gäller och hur detta bort framgå för köparen. Situationen får helt enkelt lösas genom argumentation och allmänna rättsprinciper om avtalstolkning. Utifrån det du skriver kan jag inte dra någon konkret slutsats men iom den långa period som företaget har fakturerat exklusive moms och köparen har inrättat sig efter det faktum bör det anses vara så att priset mellan parterna bör vara exklusive moms. Om däremot säljaren vill omförhandla priset är de fria att göra så så länge det inte föreligger någon bindningstid eller annat förhinder i deras nuvarande avtal. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Kan man kräva att få sitt personnummer på ett kvitto?

2019-12-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Kan en kund kräva att få sitt personnummer på ett kvitto?Det gäller massage och kunden vill ha ett kvitto med personnummer på för att få ut friskvårdsbidrag från sin arbetsgivare. Kan jag i så fall skriva dit det för hand?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Kunden har inte rätt att kräva att få sitt personnummer bifogat på kvittot, det finns inget lagstöd för ett sådant påstående. Däremot är du fri att skriva dit hans personnummer för hand eller via det kvittosystem du använder. Lämpligen signeras kvittot av båda och att du bifogar kontaktuppgifter om arbetsgivaren har några frågor. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Föreligger det samäganderätt till hund?

2019-12-08 i Samägandeavtal
FRÅGA |HejJag och min fd sambo köpte i juni 2018 en hund tillsammans. Han betalade handpenningen och jag resterande av köpesumman (1500/4500). Från första dagen har jag stått som ägare och betalat för hennes mat och försäkring. Han har inte tagit sitt ansvar som hundägare trots upprepade uppmaningar från min sida att engagera sig i henne. Det är jag och min dotter som uppfostrat och vårdat henne. I januari i år separerade vi men varje gång jag bad honom ta henne eller erbjöd honom att umgås med henne fick jag ett nej , jag kan inte för jag ska tvätta, städa, eller annan anledning. De gånger han faktiskt umgicks med henne var jag närvarande vid varje tillfälle och när jag bad om ekonomiskt stöd för veterinär, försäkring och mat har jag vid endast ett tillfälle i december fått en summa. Hela 2019 har jag ensam stått för alla kostnader. Nu hör han av sig och hotar att vidta rättsliga åtgärder om han inte får träffa henne. Min fråga är nu... Kan han "vinna" en vårdnadstvist om henne? Han påstår att juridiskt sätt så äger vi henne båda två eftersom vi båda har betalat för henne... Finns det någon möjlighet att han kommer någon vart med det här?
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I mitt svar kommer jag först utreda om det kan föreligga samäganderätt till hunden vilket det finns regler om i Lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt (Om det föreligger samäganderätt innebär det att din före detta sambo har rättigheter rörande hunden.När föreligger samäganderätt och vem äger en hund?När två eller flera personer äger lös egendom tillsammans uppstår samäganderätt (1 § samäganderättslagen). I lagens mening är hundar lös egendom som går att samäga trots att de många gånger betraktas som en familjemedlem. Samäganderätt uppstår om båda har köpt och betalat hunden i syfte att äga den gemensamt. Att en av samägarna har betalat för löpande kostnader såsom foder, försäkring och veterinärkostnader påverkar inte på äganderätten, inte heller att hunden bor hos en av samägarna.Den som står som ägare till hunden i Jordbruksverkets register eller i köpeavtalet kan vara bevis på att den personen äger hunden. Men det är inte tillräckligt för att utesluta att det finns andra samägare till hunden om det finns bevis på att syftet med köpet var ett gemensamt ägande och att hunden är betald av båda.Vad innebär samäganderätt?Samäganderätt innebär bland annat att det krävs samtycke från alla samägare vid frågor och åtgärder som rör hunden (2 § samäganderättslagen). Det innebär till exempel att samägarna ska komma överens om var hunden ska bo ska. Löpande kostnader som mat, försäkring och veterinärkostnader ska betalas gemensamt om ingenting annat är bestämt. Vad händer om samägare inte kommer överens?Om samägare inte kommer överens kan en samägare gå till domstol och begära att hunden ska säljas på offentlig auktion som en god man ansvarar för (6 § samäganderättslagen). Den samägare som begär att domstolen ska sälja hunden ska först och främst bevisa att hen är samägare. På den offentliga auktionen kan alla samägare delta.Sammanfattning och rekommendationOm det föreligger samäganderätt till hunden mellan dig och din före detta sambo innebär det att han har rättigheter som är knutna till hunden. Han har rätt att delta i beslut runt hunden, trots att han inte har stått för löpande kostnader. Det som talar för att han är samägare till hunden är att han har betalat en del av köpeskillingen samt att syftet var köpa hunden gemensamt.Först och främst rekommenderar att ni kommer överens om hundens boende, alternativt att den ena parten köper ut den andra. Detta för att undvika att en part går till domstol och ber om att hunden ska säljas på offentlig auktion. Om någon part köper ut den andra kan priset förhandlas, du kan i en sån förhandling till exempel peka på att har stått för de huvudsakliga kostnaderna kring hunden och betalt majoriteten av köpesumman.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,