Upprättande och förvaring av framtidsfullmakt

2020-04-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,i rådande tider har vi bestämt att upprätta framtidsfullmakter för mig och min fru. Jag undrar då hur man bäst förvarar dessa (både så att det blir formellt riktigt och "praktiskt")?
Anna Månsson |Hej!Tack för att du vänder dit till Lawline med din fråga!Som jag förstår din fråga så undrar du hur en framtidsfullmakt ska förvaras för att bli formellt riktigt och även hur det löses praktiskt. Inledningsvis kommer jag gå igenom kraven för att en framtidsfullmakt ska bli formellt riktigt. Sedan kommer jag behandla förvaring av den.Krav för framtidsfullmakter För att en framtidsfullmakt ska bli giltig finns det vissa krav som måste vara uppfyllda. Kraven gäller både hur den utformas och fullmaktens innehåll.FormkravFullmakten måste vara:- Skriftlig,- undertecknas av fullmaktsgivaren samtidigt som den bevittnas av två vittnen som närvarar samtidigt, samt- vittnena ska bekräfta handlingen genom underskrift (4 § stycke 1–2 Lag om framtidsfullmakter)Den som fullmakten gäller (fullmaktshavaren) får inte vara vittne (4 § stycke 3 Lag om framtidsfullmakter).InnehållAv framtidsfullmakten måste det framgå följande:- att det är en framtidsfullmakt- vem/vilka som blir behöriga (fullmaktshavare)- vilka angelägenheter som omfattas av fullmakten, samt- andra villkor som gäller för fullmakten (5 § Lag om framtidsfullmakter).Förvaring av framtidsfullmakt Det finns inget krav på att en framtidsfullmakt ska registreras eller förvaras på en specifik plats. Det viktigaste är att fullmakten kan hittas av anhöriga om/när det blir aktuellt att använda den. Att exempelvis förvara framtidsfullmakten i ett bankfack är en säker förvaring, men det kan medföra problematik om fullmakten behöver användas snabbt. Det kan därför vara bra att fullmaktshavaren har ett exemplar. Det kan även vara bra att upprätta två exemplar av fullmakten ifall en av dem skulle komma bort.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Kan man överta lån och bostad från sambo?

2020-04-05 i Gåva
FRÅGA |Sambor äger halva bostaden var. Pga ena sambos ekonomiska problem önskar den andre ta över och äga bostaden själv för att de tillsammans ska få humanare bostadslån hos annan bank. Är detta möjligt?Mvh
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på dina fråga är att det är möjligt. För att ena sambon ska äga 100 % av bostaden och stå på 100 % av lånen krävs både att lånen övertas och att sambon som inte ska äga lägenheten ger bort sina ägarandelar i lägenheten. Det skiljer sig i hur man går tillväga beroende på om ni bor i fastighet eller bostadsrätt. Det framgår inte i frågan om ni bor i bostadsrätt eller fastighet så i mitt svar kommer jag att gå igenom båda alternativen.Övertagande av lånDet finns ingen lagregel som ger sambon rätten att överta lånet, utan det är upp till kreditgivaren att avgöra detta utifrån sambons ekonomiska förutsättningar. Det krävs alltså att ni pratar med banken.Om ni bor i fastighetAccepterar banken övertagandet av lånet är det enklaste sättet att gå tillväga att upprätta ett gåvobrev. Det innebär att ena sambon ger bort sin del av fastigheten i gåva. Bestämmelser om gåva av fast egendom hittas i 4 kap jordabalken.Reglerna i 4 kap jordabalken måste följas vad gäller överlåtelse i form av gåva och vid upprättande av gåvobrev. Reglerna anger att gåvohandlingen ska vara skriftlig och att köpeskillingen (0 kr i detta fall) ska anges. Dessutom ska handlingen innehålla en förklaring från gåvogivaren (ena sambo) där det står att denne överlåter halva fastigheten till den andra sambon. Efter det ska både du och din sambo underteckna gåvohandlingen.Det sa dock noteras, att din sambo kan överlåta egendomen till dig även om banken inte godkänner ett övertagande av lånet. Sambon kommer dock få stå kvar på sin del av lånet i sådana fall.Den av er som förvärvar fastigheten genom gåva ska även ansöka om lagfart för att registreras som ägare till fastigheten. Detta ska göras inom tre månader efter det att sambon fått fastigheten. När man ansöker om lagfart ska sambon tillsammans med själva ansökan även bifoga gåvobrevet i original (20 kap jordabalken).Om ni bor i bostadsrättDet enklaste är även här att upprätta ett gåvobrev. Bestämmelser om gåva av bostadsrätt hittas i bostadsrättslagen.För att ge bort bostadsrätten som gåva krävs att sambon upprättar ett gåvobrev som skrivs under av er båda. Det ska dessutom framgå vilken bostadsrätt gåvobrevet avser och om någon ekonomisk motprestation ska ske. Det krävs också att sambon blir accepterade som medlem i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska vara giltig. Uppfylls alla dessa krav är gåvan giltig.SammanfattningFör att en av er ska äga bostaden själv och stå på lånen så krävs först att ni pratar med banken för att se om sambon får stå själv på lånen. Kan en av er stå på lånet är det enklaste att sambon sedan ger bort sin del i bostaden som gåva. På så vis kommer en av er att äga hela bostaden.Hoppas du fått svar på din fråga!

Är innehållet i en annons bindande?

2020-03-31 i Anbud och accept
FRÅGA |Hej!En butik gick ut med en annons om att de säljer ett begränsat antal MacBookAir med 15 tums skärm för 1375:00 kr. Jag var snabb dit och rusade in i butiken och hann få fatt i en dator. I kassan stämplas den in för 13750 kr vilket jag absolut inte hade råd med. Jag visade fram annonsen och hävdade att detta var ett anbud som de måste stå för. Har jag rätt? Och vilken lag samt paragraf borde jag refererat till?Väldigt tacksam för svar och hjälp.
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att Sverige utgår från en anbud/accept modell (Se avtalslagen, AvtL 1 §). Således krävs det att butiken i det här fallet har lämnat ett anbud till dig och som du accepterar, ett avtal har då kommit till stånd.Dock så utgår det från att företagets annons var ett faktiskt anbud i avtalslagens mening. För att ett erbjudande ska anses vara ett bindande anbud krävs att den är riktad till en bestämt adressat. En annons som riktar sig till allmänheten kan då inte vara ett bindande anbud. Annonsering till allmänheten brukar istället betecknas "utbud".Vad innebär då detta?Det innebär att butiken inte är bunden av annonsens erbjudande om datorn. Ska man prata om avtalsrättsliga termer brukar man säga att när en kund vill köpa en vara betecknas som ett anbud och att butiken accepterar betalningen blir då en accept.Utöver vad jag nämnt ovan kan jag även tillägga, att butiker i liknande annonseringar brukar reservera sig från felskrivningar och exempelvis att varan tar slut. Avslutningsvis vill jag säga att det blir nog tyvärr svårt att använda juridiska resonemang till att binda butiken till att priset på 1375 kr gäller för datorn.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är en kopia av ett kontrakt lika juridiskt bindande som ett original?

2020-03-30 i Avtal
FRÅGA |Är en kopia av ett kontrakt lika juridiskt bindande som ett original?
Andreas Broman |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Denna fråga regleras främst i Avtalslagen (AvtL).Det spelar i huvudsak ingen roll vilket form ett avtal har, enligt svensk rätt är ett avtal bindande oavsett form, även muntliga avtal är juridiskt bindande. Det är således ingen skillnad juridiskt på om det är en kopia på ett kontrakt eller originalet.Däremot kan det ha en viss påverkan vid en eventuell tvist mellan parterna. För om ena parten förnekar att ett avtal finns och den andra parten hävdar motsatsen, så är det parten som hävdar att avtal existerar som har bevisbördan. I sådana fall är det en fördel ur bevissynpunkt att ha originalkontraktet framför en kopia.SammanfattningEn kopia av ett kontrakt är lika juridiskt bindande som originalet. Dock kan det vid en eventuell tvist vara fördel att inneha originalet ur bevissynpunkt.Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Får omyndiga stå med på hyreskontrakt tillsammans med vårdnadshavaren?

2020-04-06 i Omyndiga
FRÅGA |Hej får min dotter 16år stå med mig på hyreskontraktet?
Isabelle Sewelén |Hej, Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar föräldrabalkens (FB) bestämmelser. Jag kommer i mitt svar till dig förklara vad som gäller omyndiga personer och ta upp de bestämmelser som är relevanta i ditt fall.Personer under 18 år är omyndiga. Det innebär alltså att den som är under 18 år har begränsade möjligheter att ingå avtal, ta hand om eventuella tillgångar, med mera (9 kap. 1 § FB). Undantag från huvudregeln om omyndiga begränsade möjlighet att ingå avtal, är om hen har ett eget hushåll (t.ex. har ett eget barn), då får hen ingå avtal som krävs för den dagliga hushållningen (9 kap. 2 a § FB). Eftersom ditt barn är minderårig (16 år) räcker det endast med att föräldern/vårdnadshavaren står med på hyreskontraktet, eftersom den ändå ansvarar över minderåriga barn och följden blir att barnet automatiskt följer med vårdnadshavaren vid exempelvis flytt. Det saknas för övrigt några tydliga bestämmelser om att omyndiga måste stå med på hyreskontrakt; och då får man finna ledning i lagen. Omyndiga barn får inte (som nämnts ovan) ingå avtal utan föräldrars tillåtelse. Motsatt uttryckt innebär det att omyndiga kan skriva under avtal, om den har förälderns tillåtelse (9 kap. 1 § FB).Sammanfattningsvis: det finns inget krav på att minderåriga (under 18 år) ska skriva på ett hyreskontrakt och stå med vårdnadshavaren på hyreskontraktet. Det räcker alltså endast med att du står med på hyreskontraktet. Det saknas vidare reglering om att omyndiga barn (för att ha rätt att bo tillsammans med sin förälder) måste skriva på hyresavtal. Din dotter får med andra ord stå med på hyresavtalet, men det är inget krav för att din dotter ska kunna bo tillsammans med dig. Rekommendation: om du vill att din dotter ska stå med på hyreskontraktet, att du tar kontakt med den hyresvärd du tänkt hyra lägenhet av, om mer specifika frågor kring eventuella för och nackdelar med att din dotter skulle stå med på hyresavtalet. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Framtidsfullmakt och fullmaktshavare

2020-04-05 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Vid en framtidsfullmakt: Om man skriver "båda tillsammans, eller var för sig" kan då fullmaktstagarna alternera vid olika uppdrag, vi vill underlätta för våra söner, utan att någon av dem behöver ha företräde före den andra!
Egzon Kalludra |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline!Vad ska framgå av en framtidsfullmakt?Av en framtidsfullmakt ska det framgå1. att det är fråga om en framtidsfullmakt,2. vem eller vilka som är fullmakthavare,3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och4. vilka övriga villkor som gäller.Vad omfattas inte?Fullmakten omfattar inte vård eller tandvård. Familje- och arvsrättsliga ärenden, såsom till exempel äktenskapsskillnad och upprättade av testamente, omfattas inte heller.Utformning av framtidsfullmaktenEn framtidsfullmakt kan utformas på olika sätt och en omfattande rätt till självbestämmande föreligger. Olika uppgifter kan tilldelas den man anser är bäst lämpad, om man utser flera personer som fullmaktshavare. Man kan till exempel låta en person ha hand om de ekonomiska angelägenheterna och en annan sköta de personliga angelägenheterna. Som fullmaktsgivare kan man också ange att flera fullmaktshavare endast ska få utöva uppdraget tillsammans avseende vissa särskilt angivna frågor.Det är även möjligt att i framtidsfullmakten uttrycka sig på det sättet som du har gjort i frågan. Vid en sådan konstellation är det väldigt viktigt att tydligt ange att båda fullmaktshavarna kan sköta angelägenheterna, men även att de har rätt att göra det var för sig. Utforma framtidsfullmakten så tydligt som möjligt för att undvika risken att det uppstår oklarheter om vilka angelägenheter som sönerna får sköta och vad som gäller beträffande deras ordning i beslutsrätten.Hoppas att detta besvarade din fråga. Har du fler frågor kan du ställa dem här.Vänligen,

Kan man backa från ett muntligt avtal?

2020-03-30 i Avtal
FRÅGA |Om en kattuppfödare endast har muntligt avtal med en köpare, kan uppfödaren backa . Inget avtal skrivet.
Daniel Sandström |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att avtal gäller även om de är muntliga. För att ett avtal ska gälla krävs anbud och accept. Har så skett är avtalet bindande enligt 1 § Avtalslagen. Detta innebär att uppfödaren inte ensidigt kan backa ur affären. Det kan däremot vara svårt att bevisa ett muntligt avtal i en eventuell tvist. Mitt råd till en säljare i denna situation skulle vara att tala med uppfödaren och påtala att avtalet är bindande, och att det innebär ett avtalsbrott att backa ur affären. Däremot så är det antagligen inte värt att ta ett sådant här fall till domstol eftersom det ekonomiska värdet av en eventuell ersättning inte motiverar den ekonomiska- och tidsmässiga kostnaden.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Kan man bli tvungen att lämna tillbaka en gåva?

2020-03-29 i Gåva
FRÅGA |Det blir en lång fråga då det är en invecklad situation. Försöker hålla mig kortfattad.Nyligen har mitt ex börjat kräva massa saker, som t ex hennes julklapp som aldrig fick fysiskt eftersom det var en elektronisk biljett till ett musik evenemang.Efter vi gjorde slut skulle jag inte få tillbaka mina grejer ifall jag inte skickade den biljetten till henne.Det finns egentligen massor med faktorer involverade i detta med liknande situationer innan vi bröt med varandra men vill kolla om det inte behövs mer info.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om ditt ex kan vägra att lämna ut dina ägodelar om du inte lämnar tillbaka en e-biljett du mottagit i julklapp. Jag utgår från att du antingen fått den på din mail eller som ett utskrivet brev. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vad som gäller för gåvor och om man kan bli tvungen att lämna tillbaka en gåva. Din fråga regleras i Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (gåvoL). När är en gåva giltig och kan man bli tvungen att lämna tillbaka en gåva?När en gåvogivare gett gåvan till gåvomottagaren är gåvan fullbordad. Innebörden av att en gåva har getts (eller mottagits) med bindande verkan är att den har traderats enligt traditionsprincipen (1 § GåvoL). Traditionsprincipen innebär att gåvan nu är i mottagarens besittning och att gåvomottagaren har full rådighet över gåvan. Utifrån ditt exempel innebär det att du mottagit gåvan genom att den inkommit till din email eller att du fått biljetten fysiskt i handen. Att ett rådighetsavskärande har skett innebär att ditt ex inte längre kan förfoga över biljetten, alltså att hon inte längre kan använda den. Den som givit en bindande gåvan kan inte som huvudregel kräva tillbaka denna. Vad innebär det att ditt ex inte vill lämna tillbaka din egendom? Detta förfarandet kan aktualisera brottet olovligt förfogande och kan rendera i böter eller fängelse i högst ett år (10 kap. 4 § BrB). Slutsats och vad du bör göra nu?Den som gett en gåva kan alltså inte återkräva denna. Det som kan problematiseras i ditt fall kan vara huruvida det skett ett tillräckligt rådighetsavskärande. Det är heller inte tillfredsställande att hålla gåvomottagarens egendom som gisslan för att driva igenom sitt grundlösa krav då man gör sig skyldig till brott och riskerar påföljd. Situationer som denna bör lämpligen lösas genom att man försöker komma överens. Om inte ditt ex lämnar tillbaka din egendom ska du vända dig till polisen och upprätta en anmälan. För att kunna göra en grundligare bedömning krävs mer information, om du är intresserad av att gå vidare med ditt ärende är du välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH