Begära ut samtalslistor

2019-06-17 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej. Min make drar ut samtalslista på min min mobil varje månad.Maken står för abonnemang. Ett detta lagligt? Ser det som ett personintrång.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det gäller vem som får begära ut telefonlistor för ett abonnemang gäller oftast de separata avtalsvillkoren för leverantören. Det är med andra ord något som leverantören och personen som köper tjänsten kommer överens om. Andra saker kan gälla om det är ett abonnemang som t ex är kopplat till en myndighet, då kommer offentlighetsprincipen in, men vi lämnar det eftersom detta gäller privatpersoner. Den som har rätt att begära ut samtalslistor är oftast den personen som står för avtalet. Eftersom det är din make som står för avtalet mellan honom och leverantören, trots att det är du som använder dig av det, så har han rätt att begära ut samtalslistorna. Det skulle således kanske vara en bättre lösning för dig själv om du skaffar ett eget abonnemang eftersom någon annan oftast inte har rätt att begära ut samtalslistor (med undantag från utredningar gällande brottsmisstankar såklart) än den som står för avtalet. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Kan förälder ta ifrån en gåva från sitt barn?

2019-06-16 i Gåva
FRÅGA |Hej. Jag är 16 år gammal och min mamma tänker säga upp kontakt med mig. Hon hävdar att hon enligt lag ska få ta tillbaka min telefon som hon givit mig som gåva. Är detta sant?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga kan hittas i gåvolagen. En gåva är bindande och kan ej återkallas när gåvan fullbordats enligt 1 § gåvolagen. En mobiltelefon räknas som lös egendom, vilket fullbordas när den kommit i mottagarens besittning d.v.s. förfogande, se 2 §. Även omyndiga personer kan själva ta emot gåvor och behålla de rent juridiskt, så länge det handlar om lös egendom och att de förstår innebörden av gåvan.Om gåvan är villkorad, t.ex. om din mor sagt ''du får mobilen av mig, men om 5 år kommer jag behöva ta tillbaka den'', då gäller villkoret. Om det inte fanns något villkor i samband med att du fick mobilen, så har din mamma ingen rätt att ta tillbaka gåvan enligt lag med tanke på att du även är i åldern där du förstår innebörden av gåvan.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Önskar dig en trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Avtalsvillkor - pris

2019-06-15 i Avtal
FRÅGA |Vi har som företag ingått ett avtal med ett annat företag (ett känt redovisningsbryå) och har haft en månadsavgift på 5000 kr. Sen får vi helt plötsligt en ny faktura där det står att månadskostnaden är 10 000 kr/månaden och detta har de varken tagit upp med oss och dom har inte fått vårt samtyckte. Blir det här ett avtalsbrott och har vi rätt att kräva skadesstånd?
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om ni har avtalat om en månadsavgift på 5000 kr gäller det priset. Om ni har fått en faktura med en månadsavgift på 10 000 kr behöver ni således bara betala 5000 kr i enlighet med avtalet. Om ni redan har betalat fakturan, kan ni begära att få tillbaka den del som ni har betalat för mycket genom hänvisa till avtalet.Om ni inte har betalt fakturan kan ni givetvis inte kräva skadestånd, eftersom som ni då inte har lidit någon skada än. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor eller kontakta vår juristbyrå på info@lawline.se.

Kan jag sälja egendom i enlighet med en fullmakt trots att utfärdaren av fullmakten är efterlyst?

2019-06-14 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har en fråga gällande fullmakt. Om en person ger mig fullmakt att sälja en bostad och vederbörande person är efterlyst, är det ändå ok att jag säljer bostaden? Mvh
Lucas Cyrén |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Att personen är efterlyst innebär inte att denne inte kan sälja sin egendom. De sakerna har ingenting med varandra att göra. Med det sagt kan det eventuellt finnas problem om personen i fråga är efterlyst för något brott som denne begått som har anknytning till den egendom som ska säljas. Eftersom jag inte vet något vidare om ärendet så antar jag dock att så inte är fallet. Men det finns inte någon inskränkning i en persons rätt att fritt förfoga över sin egendom enbart på grund av en efterlysning. Så länge denne är den rättmätige ägaren till bostaden ser jag inga problem med att du säljer den i enlighet med fullmakten.Jag hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Fullmaktsklasulers betydelse.

2019-06-17 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min far gick bort för några veckor sen. Jag har aldrig haft någon relation med honom eller ens träffat honom så därför vill jag inte vara med och ordna med begravning eller ta hand om saker/möbler från hans lägenhet. Hans syster är den som har skött det efter hans död och nu har hon skickat en fullmakt som ska skickas tillbaka till henne där en av punkterna lyder: fullmakt för "avlidens namn" att vid boutredningen i dödsboet efter "avlidens namn" att företräda mig och bevaka min rätt vid bouppteckningen. Jag undrar vad exakt det innebär och av vem eller hur jag får reda på om det fanns något eventuellt arv till mig eller min halvbror. Jag har frågat begravningsbyrån men de visste ingenting. Mvh!
Jakob Westling |Hej! Tack för att du valde Lawline med din fråga.Jag har tolkat frågan som att du dels undrar vem du ska kontakta för att få information om arvet och dels undrar vad klausulerna i fullmakten har för betydelse. klausulerna som din fars syster skickade till din innebär det som står. Hon ska företräda dig i dödsboet vilket betyder att det är hon du ska prata med om ditt arv. En fullmaktstagare (som din syster är) har enligt juridiska principer en skyldighet att vara lojal mot dig. Det betyder att hon inte får agera mot ditt intresse när hon representerar dig i dödsboet. Det innebär att om du exempelvis inte får något arv p.g.a att hon slarvat så kan du rikta krav mot henne. Hoppas det besvarade din fråga!

Bevisbörda i vid konsumententreprenader

2019-06-16 i Avtal
FRÅGA |Hej! Jag har en uterumskonstruktion som är felbyggd. Byggdes sommaren 2016 och sedan dess har vi haft sporadisk kontakt med företaget som byggde. De vill nu att vi ska betala en del av det det kostar att åtgärda då de säger att vi sagt att vi vill ha fel lutning på taket. Inga avtal eller kontrakt är skrivna. Har vi någon chans att få upprättelse genom att driva via jurist? Med vänlig hälsningLena Stridsman Persson
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det är givetvis svårt att ge ett helt korrekt svar när jag inte känner till alla omständigheter. Mitt svar utgår ifrån den information som angetts ovan. Jag utgår ifrån att du är konsument, dvs att du inte har anlitat byggfirman genom ett eget företag. När en konsument anlitar en byggfirma för att utföra en tillbyggnad till ett hus, gäller reglerna om entreprenad i konsumenttjänstlagen (1985:716). Om det uppstår ett fel i entreprenaden har konsumenten rätt att få felet avhjälpt av byggfirman (se 20 § KtjL). Om avhjälpande inte kan ske kan konsumenten kräva avdrag på priset eller häva avtalet enligt 21 §. Dessutom får konsumenten kräva skadestånd av näringsidkaren enligt vad som sägs i 31 §. Om felet beror på att du själv har instruerat byggfirman om den felaktiga lutningen, kan du troligtvis inte klandra byggfirman för detta. Om ni har olika uppfattningar om vad som har sagts, har byggfirman troligtvis bevisbördan för att konsumenten har gett en sådan felaktig instruktion. Av 51 § KtjL framgår att vid småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har avtalats omarbetets omfattning,priset eller grunderna för hur priset bestäms,tiden för betalning, ochtiden för arbetets avslutande,Även om felaktiga instruktioner inte kan sägas ingå i någon av dessa punkter, ligger det nog närmast till hand att placera bevisbördan på byggfirman även i ditt fall. Med anledning av ovanstående rekommenderar jag att du vänder dig till en jurist. Du är välkommen att höra av dig till vår juristbyrå på info@lawline.se.

Förklaring av avtalsvillkor

2019-06-15 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej! Jag sitter med ett anställningsavtal och skulle behöva hjälp med dessa paragraferna. Det gäller en tillsvidare tjänst som läxhjälpare för ett företag. Skulle ni kunna förklara det här stycket till mig som om jag vore fyra: "Den Anställde överlåter samtliga immateriella rättigheter till alla resultat, såsom, men inte begränsat till, texter, bilder, skisser, ritningar och databaser som framställs eller bearbetas av den Anställde själv eller i samarbete med annan som ett led i anställningen eller i övrigt kan anses vara ett resultat av anställningen. Överlåtelsen innefattar rätt för Företaget att fritt överlåta rätt vidare liksom att ändra resultat."Har problem att tolka detta, vad gäller vid sjukdom? Det känner jag ju inte till 7 dagar i förväg: "Kund har möjlighet att omboka studietillfället, men senast dagen innan träffen. Arbetstagaren harrätt att omboka studietillfällen med 7 dagars varsel. Det går även bra att spara tillfället till senare på terminen. "
Carl Trolle Olson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 1. Den första paragrafen betyder att allt arbete som du utför i tjänsten ägs av bolaget. Om du t.ex. skriver en text, ritar en bild eller utför liknande arbete, ägs det framställda materialet av bolaget - även om det är du som har gjort arbetet. Det betyder t.ex. att du inte som privatperson kan sälja eller publicera ditt arbete (utan bolagets samtycke). Det betyder också att om du skulle framställa ett materiel (text, bild osv) som har ett högt värde, har bolaget rätt att sälja eller publicera materialet. En sådan bestämmelse i ett anställningsavtal är mycket vanlig och egentligen inget konstigt. Bolaget betalar ju lön till dig för att du framställer material. 2. Jag kan hålla med om att bestämmelsen är lite otydlig med vad som gäller om du blir sjuk. Arbetsgivaren kan dock inte tvinga en arbetstagare att arbeta vid sjukdom och har inte rätt att bestraffa dig ekonomiskt för detta. Däremot har du inte rätt till lön för dagen som du inte arbetar. Du behöver alltså inte oroa dig för den bestämmelsen. Det är dock alltid bra att förtydliga vad som gäller i olika situationer i ett avtal. Mitt råd är därför att du ber arbetsgivaren föra in en bestämmelse om vad som gäller i sådana situationer. Hoppas att du fick svar på din fråga. Tveka inte på att höra av dig om du har fler frågor.

Hyrt en klubb till en viss tid, får klubben sluta spela musik, tända lampor och börja städa innan dess?

2019-06-14 i Avtal
FRÅGA |Jag och min klass hade studentskiva för några veckor sen och vi hade genom studentfabriken hyrt klubben Estelle under en kväll. Vi hade då ett så kallat eftersläpp från klockan 22 och vi hade hyrt lokalen tills 03. Men när klockan var 01:30 började många gå, men det var kanske 10-15 personer kvar på klubben. Vi hade som sagt hyrt tills 03 men de "sparkade ut" de resterande som var kvar vid 01:30. Inte fysiskt sparkade ut dom. Men de slutade spela musik och började tända lampor och städa undan. Och då initierar dom att de vill stänga och få ut alla. Får de göra det även fast det var folk kvar och vi hade hyrt tills 03?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Avtalslagen är tillämplig här. Huvudregeln är att avtal ska hållas oavsett om det är muntligt eller skriftligt enligt 1 § avtalslagen (AvtL). Har ni varit överens om att ni ska hyra lokalen till kl 03.00 är det det som gäller. Ni har alltså betalat för att hyra den lokalen under den angivna tiden, därför får motparten inte bryta mot överenskommelsen genom att sluta spela musik etc. För att lösa detta vore det rätta att en återbetalning för den tiden ni inte fick hyra enligt överenskommelse d.v.s. återbetalning för dem 1h 30 min. Exempelvis om ni hyrt klubben mellan 22-03 för 2000, ska återbetalning med 600 kr ske till er. Det är den som ni hade avtalet med som ska göra återbetalningen till er.Sammanfattningsvis får de inte sluta spela musiken, börja tända lampor och städa innan kl 03, eftersom ni varit överens om att ni studenter ska hyra Estelle till kl 03. Därav ska motparten kompensera er.Hoppas du fick svar på din fråga!Lycka till!Med vänlig hälsning,