Måste fullmäktige inneha en framtidsfullmakt i originalform? Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?

2020-08-05 i Avtal
FRÅGA |HejJag har två frågorMin man och jag har skrivit framtidsfullmakter mellan oss. Vi har dessutom i våra fullmakter givit våra döttrar att var för sig ordna med våra affärer I det fall att vi inte själva kan ta hand om våra ärenden. Vi har tagit var sitt original av den andres fullmakt men givit våra döttrar kopior på dokumenten. Är detta rätt, eller måste de vara utfärdade i original även för döttrarna?Skall dokumenten registreras någonstans eller räcker det med att vi har dem förvarade?Med vänlig hälsningX
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du anger att du har två frågor. Du anger vidare att du och din make har upprättat framtidsfullmakter mellan er, där ni även har gett era döttrar fullmakt att, i de fall ni inte förmår ordna med era ärenden, sköta dessa. Fråga 1 - Måste fullmäktige inneha framtidsfullmakten i originalform?Regler om fullmakt återfinns i Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, kap. 2.Regler om framtidsfullmakter återfinns i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter. Du anger att era döttrar har erhållit fullmakt att sköta dina och din makes ärenden när ni inte längre kan göra det själva. Man har rätt att utse en eller flera fullmäktige i sin framtidsfullmakt.Det enda kravet på en giltig framtidsfullmakt (förutom vittneskravet och vissa formella ålderskrav) är att framtidsfullmakten är skriftlig, se 4 § 1st. Lagen om framtidsfullmakter. Det finns i övrigt inte några krav på originalform för att fullmäktige ska ha rätt att agera. Fråga 2 - Måste en framtidsfullmakt registreras för att träda i kraft?En framtidsfullmakt måste uppfylla följande krav för att träda i kraft (se 3 och 4 §§ Lagen om framtidsfullmakter):1. Fullmaktsgivaren ska ha fyllt 18 år.2. En framtidsfullmakt ska vara skriftlig.3. Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen.4. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter.9 § 1st. Lagen om framtidsfullmakter anger att när framtidsfullmakten uppfyller ovan angivna krav kommer den att träda i kraft när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser.Det finns således inte något lagstadgat krav på registrering för att en framtidsfullmakt ska träda i kraft. Det är fullmäktige som har att avgöra om fullmaktsgivaren inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser, se 9 § 2st. Lagen om framtidsfullmakter.Med vänliga hälsningar!

kan man tvångsförsälja samägt gods genom mäklare istället för på offentlig auktion trots mot en delägares vilja?

2020-08-03 i Samägandeavtal
FRÅGA |Kan en god man utsedd av Tingsrätten att försälja en samägd fritidsfastighet lämna fastigheten till försäljning av mäklare i stället för offentlig auktion mot ena delägarens vilja?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du varit delägare i samägt gods och att detta gods nu ska säljas via mäklare trots att en av delägarna inte gått med på det. Din fråga regleras i lag om samäganderätt (samäL). För att svara på din fråga tänker jag redogöra för vad som sker när en god man övertar samägt gods samt vilka åtgärder god man får vidta för att sälja egendomen. Vad gäller när samägt gods ska säljas av god man?Om delägarna av gods beslutat att en god man ska överta förvaltningen av egendomen finns det en möjlighet för en av delägarna att ansöka om tvångsförsäljning (6 § samäL). Sådan åtgärd får endast vidtas så länge inte delägarna kommit överens om att någon tvångsförsäljning inte får ske, regeln är alltså dispositiv, vilket betyder att man kan avtala bort den. En sådan ansökan ges in till tingsrätten som sedan beslutar om tvångsförsäljning ska ske. Hur går en tvångsförsäljning till och kan man avtala bort offentlig auktion?En tvångsförsäljning ska ske via offentlig auktion (8 § samäL). I och med att samäganderättslagen är dispositiv (det vill säga att man kan avtala om villkoren för samäganderätten) kan samtliga delägare besluta att försäljningen ska ske via mäklare. Det kräver dock som huvudregel alla samägares samtycke (2 § samäL). SlutsatsMin bedömning är att huvudsakligen ska försäljning ske via offentlig auktion. Om den gode mannen tillsammans med en delägare önskar att sköta försäljningen på annat vis bör samtycke inhämtas från samtliga delägare. Däremot är lagen dispositiv och således kan det föreligga avtal mellan er som åsidosätter reglerna i samäganderättslagen. Om du önskar få mer hjälp i ditt ärende är du välkommen att kontakta oss här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kan man avtala om en framtida anställning?

2020-08-03 i Avtal
FRÅGA |HejEn körskola har lovat mig fast anställning om jag går körlärarutbildningen på 60 veckor.Kan vi skriva ett kontrakt i förväg när jag kommit in på utbildningen som (jag själv bekostar med hjälp av CSN, )så vi båda känner en trygghet för framöver???
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige råder avtalsfrihet, vilket innebär att man får avtala om i princip vad som helst. Det skulle därför vara helt okej för dig och din framtida arbetsgivare att skriva ett avtal om din framtida anställning efter utbildningen.Vi på Lawline arbetar mycket med framtagande av avtal och har experter som gärna hjälper dig och din arbetsgivare att forma ett avtal som passar er. Du är varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se så hjälper jag dig att komma i kontakt med en av våra jurister.Vänligen,

Samäganderättsavtal för fordon

2020-08-03 i Samägandeavtal
FRÅGA |Har köpt en fyrhjuling och vi är 4 stycken ägare,hur skriver vi ett kontrakt imellan oss?
My Öhman |Hej och tack för din fråga. Ska fyrhjulingen ägas tillsammans är det bra att upprätta ett samäganderättsavtal. Det som inte regleras i ett sådant avtal regleras annars av samäganderättslagen. För samäganderättsavtal finns inga egentliga krav för att avtalet ska vara giltigt. Ur bevishänseende skulle jag dock rekommendera ett skriftligt avtal där samtliga delägare undertecknar det som ni genom avtalet kommer överens om. Avtalet borde rimligtvis innehålla era personuppgifter, fordonets registreringsnummer, årsnummer, modell, era respektive andelar och slutligen era underskrifter med datum. Tänk även igenom noga vad ni vill reglera genom avtalet så som underhållskostnader, förvaring, användning etcetera. Att äga saker tillsammans kan lätt ge upphov till konflikter varför det är viktigt att samäganderättsavtalet är upprättat på ett tillfredställande sätt. Hoppas att din fråga blev besvarad på det sätt som önskades!Hälsningar,

Har hyresvärden en informationsplikt gentemot mig som borgensman om ändrade betalningsförhållanden?

2020-08-04 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej,Jag står som borgensman för någons lägenhet. Hen har inte betalt hyran på några månader och jag har vart helt ovetande. Efter 3 månader hör hyresvärden av sig till mig med krav om betalning för dessa obetalda månader. Har jag inte rätt att veta om obetald hyra redan första månaden och inte efter 3-4 månader? Borde inte hyresvärden informerat mig med en gång om att hyran är obetald så att jag då kan göra någon åt det än att vänta tills summan har tredubblats och sen kräva den av mig?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande informationsplikt för borgenären (den ni har skuld till, i detta fall hyresvärden) regleras detta genom praxis som utarbetats genom tidigare liknande rättsfall. Här stadgas att det föreligger viss informationsplikt för en borgenär att underrätta borgensmän om förändrade förhållanden gällande betalningen. Denna informationsskyldighet gäller dock endast om du som borgensman inte haft möjlighet att själv införstå dig i att betalningsläget har förändrats. Av frågan tolkar jag det som att du har varit ovetandes om situationen, och du kan därmed få hjälp att jämka betalningen på grund av omständigheterna med hjälp av 36 § Avtalslagen (en jämkningsparagraf). Jag rekommenderar att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

hur ska man skriva ett kontrakt om lån mellan två privatpersoner?

2020-08-03 i Avtal
FRÅGA |Hej jag undrar hur man skriver ett papper på ett privat lån mellan två personer som är jurisiskt giltligt.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingånget avtal ska hållas Utgångspunkten i svensk avtalsrätt är att ingånget avtal ska hållas och att avtalsfrihet råder. Det innebär att varje anbud i sig, och varje accept i sig är bindande för respektive part (1§ första stycket avtalslagen). Det finns inte heller något formkrav generellt för att avtal ska anses giltiga, alltså är muntliga avtal lika giltiga som skriftliga, förutom i vissa speciella situationer vid ex. köp av fastighet. Detta innebär att om två personer avtalar om att låna pengar, är detta giltigt i sig utan ett skriftligt avtal. Dock är det ju en fördel att skriva ett skriftligt papper, för att klargöra vad som gäller och som underlag i de fall parterna blir oense. Detta rekommenderas. Kontrakt mellan privatpersonerDet finns inga uttryckliga regler om lån mellan privatpersoner, utan allmänna rättsprinciper gäller. Beroende på vad lånet avser, om det avser lån av pengar (försträckning) eller lån av saker (saklega), kan olika saker vara relevant att ta med i avtalet. Olika regler blir också gällande i det fall någon av parterna går i konkurs eller blir utsatt för utmätning. Ett skriftligt avtal kan då vara en fördel att ha, för att kunna bevisa att det finns en annan ägare som har bättre rätt till det som lånats ut. Ett så kallat skuldebrev kan därför upprättas mellan låntagaren (gäldenären) och långivaren (borgenären) om lånet avser pengar, och då är låntagaren ansvarig enligt detta dokument (1§ skuldebrevslagen). Skuldebrevslagen är i vissa delar dock dispositiv, vilket innebär att avtalet parterna emellan får företräde framför lagen. Om ett sådant skuldebrev eller liknande dokument upprättas, bör det framgå av handlingen:- Beloppet som lånats ut/ saken som lånats ut- När saken/pengarna ska lämnas tillbaka- Vilka som är låntagare och långivare (vem som ska betala och vem som ska få betalt främst, gärna med personnummer och adress)- Om skuldebrevet får överlåtas eller inte (om någon annan får ta över rätten att driva in vad som lånats ut)- Regler om eventuell avbetalning och ränta (ange då förfallodatum för varje gång delbetalning ska ske)- Vad som händer om betalningen/återlämnandet blir försenat- Hur återlämnandet/betalningen ska ske (var, på vilket sätt ex. banköverföring, Swish, kontant) - Villkor för att kunna ändra avtalet, om det behövs (exempel om låntagaren har svårt att återlämna/återbetala)- Datera dokumentet och ange ort, det skadar inte heller att båda parterna undertecknar handlingen, även om detta inte krävs.Hur kan man få hjälp med att utforma kontrakt?Det finns olika hemsidor som har exempel på mallar för skuldebrev som man kan använda sig av. Du kan även kolla lite i skuldebrevslagen för att se vad som gäller mer specifikt om olika typer av skuldebrev, men glöm inte att skuldebrevslagen oftast bara blir aktuell i de delar som avtalet inte anger vad som gäller. Du kan även kontakta en advokatbyrå som ibland erbjuder gratis rådgivning kring sådana här avtal, eller så är du välkommen att kontakta våra jurister som kan vara behjälpliga med att utforma ett avtal som passar er specifika situation.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga!Vänligen,

Kräva tillbaka penninglån av privatperson

2020-08-03 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Har lånat ut pengar till någon och får inte tillbaka mina pengar hur ska jag får de tillbaka. Jag har legitimation på henne med. Så behöver hjälp att få mina pengar Tillbaka
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du har kommit överens med en person om att hon ska låna pengar av dig och att du nu vill kräva tillbaka pengarna av personen.InledningsvisDet finns inte några specifika regler som gäller för penninglån mellan privatpersoner. Man får istället se till allmänna rättsprinciper och regler som finns i avtalslagen (här) och skuldebrevslagen (här). När man behöver hjälp att driva in en skuld finns det bestämmelser i lagen om betalningsföreläggande och handräckning som blir aktuella. Jag redogör först för vad som gäller låneavtal mellan privatpersoner och ger sedan råd om hur du kan agera.När privatpersoner lånar ut pengar till varandra gäller i princip avtalsfrihet och principen om att avtal ska hållas. Det är alltså parterna själva som kommer överens villkoren för lånet såsom förfallodag, eventuella avbetalningsplaner m.m. Det man kommer överens om är det som gäller (AvtL 1 §). Det är därför viktigt att det står klart att man ger någon ett penninglån med förutsättning att återbetalning ska ske, så att det inte kan misstas för en gåva. Det framgår inte av din fråga om ni har ett skriftligt avtal eller om det var en muntlig överenskommelse och att dokumenten från banken är den bevisning som finns. Samma regler gäller i båda fall, det spelar alltså ingen roll om villkoren för lånet inte är nedskrivna, dock underlättar det ur bevissynpunkt. Hur och när kan du begära pengarna?Har parterna kommit överens om t. ex. när och hur återbetalningen ska ske ska låntagaren följa dessa villkor. Har inte frågan om återbetalning reglerats i parternas avtal ska låntagaren betala tillbaka sin skuld när långivaren begär det (SkbrL 1 kap. 5 §). Det innebär att om det inte råder några tvivel om att det i ditt fall rör sig om ett lån och inte en gåva, ska personen du lånat ut pengar till betala dig nu, om du så önskar.Om någon part inte uppfyller villkoren som man kommit överens om kan du som långivare exempelvis begära dröjsmålsränta, gå till Kronofogden eller en domstol för att få hjälp att få tillbaka pengarna.Att gå till KronofogdenOm man behöver hjälp att driva in en skuld kan man ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden). Detta är möjligt om det gäller en penningfordran som är förfallen till betalning, som i ditt fall - ett lån av pengar som du vill ha tillbaka, men inte får. Ansökan görs skriftligen och ska innehålla yrkande, grunden för yrkandet, beloppet det gäller, förfallodagen, ränta som begärs, information om parterna och om ersättning för kostnader med anledning av målet om det begärs. Om Kronofogden tar upp ansökningen föreläggs den andra parten att yttra sig. I vissa fall resulterar detta i att parten direkt betalar sin skuld. Alternativet är att personen inte betalar och inte heller yttrar sig eller att personen bestrider skulden. Om personen inte yttrar sig ska Kronofogden meddela utslag, vilket kan användas av dig för att begära utmätning. Om personen bestrider skulden får du istället välja om målet ska skickas vidare till tingsrätten för att avgöras i domstol.Tips till digPå Kronofogdens hemsida finns mer information om hur man ansöker om betalningsföreläggande och enkäter för ansökan. Innan du försöker med detta är det dock bra om du gör ett sista försök att själv prata med personen och se om ni kan reda ut frågan själva. Går det inte alls ska du också först väga vikten av att få skulden återbetald mot det arbete och kostnaderna som kommer gå till att få hjälp från Kronofogden. Vid ansökan om betalningsföreläggande måste man betala en avgift och skulle den andra personen motsätta sig skulden kan processen både kosta tid och pengar. Gäller det en liten summa kan det därför i vissa fall vara bättre att inte gå till Kronofogden, eller i alla fall att inte fortsätta till domstol om personen bestrider ditt krav på återbetalning.Slutligen kan alltså sägas att du har rätt att få betalt enligt villkoren ni kom överens om muntligen eller på begäran. Går det inte att få tillbaka pengarna själv kan du få hjälp av Kronofogden genom en ansökan om ett betalningsföreläggande. Om personen bestrider skulden kan det gå vidare till domstol. Dock kan ansökan till Kronofogden och eventuell domstolsprocess kosta både tid och pengar, så om det endast gäller en mindre summa bör man överväga för- och nackdelar med att söka hjälp.Behöver du vidare hjälp med frågan är du varmt välkommen att kontakta mig på jennifer.embretsen@lawline.se så hjälper jag dig att komma i kontakt med en av våra jurister på området.Vänligen,

Ersättning för det positiva kontraktsintresset vid avtalsbrott

2020-08-01 i Rättsverkningar vid avtalsbrott
FRÅGA |Hej. Jag har ett företag enskild firma. De är ett måleriföretag. Jag har en kund som jag har gjort en offert till för att tvätta och måla hennes hus, hon tackade muntligt ja till denna offert i feb-20. Jag meddelade då att jag kommer i aug.-20. Hon hörde av sig i sommar och undrade när jag kommer jag svara den17 aug. Nu är de så att jag jobbar även som timvikarie på ett annat företag och där slutade en medarbetare nu och jag blev tillfrågad om jag kunde jobba för dom fram till okt-20 tills de har fått anställt en ny medarbetar. Jag tackade ja till de. Jag maila min kund att jag inte kommer att måla hennes hus och förklarade att jag är även anställt på ett annat företag. Fick svar citat "Grattis till jobbet - förstår att du verkligen tar de jobbet!" tolkade de att de va ok att jag inte kommer. Hon skrev även om jag bara kunde komma och hjälpa henne med en gavel på huset som hon inte skulle klara själ. Jag svara att de går tyvärr inte för jag jobbar till 16,30 varje dag. Nu påstår hon att när hon tar in en annan målar firma och dom är mycket dyrare än mig och att jag enligt lag skall betala mellanskillnaden till henne för att jag har brutet ett avtal? Undrar nu om de stämmer.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningJag utgår i mitt svar från att din kund är en konsument och inte en annan näringsidkare och att du i första hand säljer tjänster i form av målningsarbete. Din fråga aktualiserar huvudsakligen konsumenttjänstlagen (KtjL) och allmänna avtalsrättsliga samt skadeståndsrättsliga principer. Utredning Det närmaste en reglering om rättsföljderna av avtalsbrott man kommer i KtjL är 31 § KtjL där det anges att näringsidkaren ska ersätta konsumenten skada som vederbörande orsakas av dröjsmål. I avtalsförhållanden som regleras av KtjL finns alltså ingen lagstadgad reglering av hur fullständiga avtalsbrott ska hanteras. I första hand ska i en sådan situation eventuella villkor i det ingångna avtalet vara styrande. Det finns dock även en mängd allmänna avtalsrättsliga principer som behandlar denna situation. En utgångspunkt i avtalsrätten är principen pacta sunt servanda som innebär att ingångna avtal ska hållas. Som en logisk förlängning av denna princip följer en tanke om det positiva kontraktsintresset, det vill säga att den part som drabbas av ett avtalsbrott ska försättas i samma ekonomiska läge som om avtalet uppfyllts avtalsenligt. Detta kan liknas vid den allmänna skadeståndsrättsliga principen att skadeståndsersättning syftar till att återställa den skadelidandes position. Detta talar i princip för full ekonomisk kompensation vid avtalsbrott. För att sådan ersättning ska utgå torde dock ett krav på vårdslöshet finnas för att undvika ett orimligt långtgående ansvar vid avtalsbrott, en tanke som även syns i 31 § KtjL i begränsningen av ansvar för fall då "dröjsmålet beror på ett hinder utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid avtalets ingående och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit." Det måste även föreligga adekvat kausalitet mellan avtalsbrottet och den skada som inträffat; annorlunda uttrycket måste skadan ha varit en rimligt förutsägbar följd av avtalsbrottet. Det torde även krävas att det positiva kontraktsintressets omfattning kan fastställas med skälig säkerhet, att det framstår som sannolikt att avtalet skulle kunnat uppfyllas och att den drabbade parten vidtagit skäliga åtgärder för att minska skadan av avtalsbrottet. I ditt nu aktuella fall kan vi konstatera att du kommer begå ett avtalsbrott genom att inte fullgöra det ingångna avtalet och att denna situation inte regleras i KtjL som reglerar ert avtalsförhållande i övrigt. Enligt min uppfattning är det helt klart att ditt agerande utgör en form av vårdslöshet som kan motivera ersättning, att det finns ett tydligt samband mellan ditt avtalsbrott och den potentiella skadan för din motpart, att man utan svårighet kan mäta den potentiella skadan med säkerhet och att det framstår som sannolikt att avtalet skulle kunnat uppfyllas. Det positiva kontraktsintresset får i detta fall beskrivas som skillnaden mellan det din kund skulle betalat dig och det (högre belopp) som din kund måste betala någon annan för att utföra samma arbete. Här aktualiseras dock enligt min uppfattning din kunds skyldighet att begränsa sin egen skada genom att vederbörande inte kan förvänta sig fullständig ersättning om hon anlitar en annan målare till ett ockerpris. Din kund kan heller inte anlita en målarfirma som genomför ett betydligt mer avancerat eller grundligt arbete eftersom det då inte längre kan anses jämförbart med det arbete du anlitades för att utföra. Avslutningsvis kan det även vara värt att beröra din kunds svar när du meddelade henne om att du inte längre hade för avsikt att prestera avtalsenligt. Även om svaret i och för sig kan ge intryck av att din kund ställde sig positiv till att du avsåg att bryta mot avtalet är det enligt min uppfattning inte tillräckligt entydigt för att avtalsrättsligt betrakta som att ni avtalat att det ursprungliga avtalet inte längre ska gälla.HandlingsplanJag har svårt att ge dig en konkret rekommendation utan närmare insyn i ditt fall. Jag kommer ringa dig på måndag den 3/8 14:00 för uppföljning av ärendet. Fungerar inte den här tiden får du gärna maila mig på magnus.gustafsson@lawline.se.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning