Äganderätt av hund efter gåva

2019-09-10 i Gåva
FRÅGA |Hej, nu är det så att jag och killen har gjort slut. Och fick en valp i present utav honom när jag fyllde år. Och de finns bevis på ett Facebook inlägg där han skriver: hoppas du blev nöjd med presenten!Nu så vill han ha tillbaka den o göra en stämning.Han har alla kvitton och besiktnings papper. Men hunden står på mitt namn sen dag 1 på försäkring och Jordbruksverket.Betalat alla veterinär besök och annat. Det var jag som hittade hunden via blocket och ville så gärna ha den. Kom överens med uppfödaren osv vad han skulle heta osv och har swishat 2000:- för hon skulle tinga den till mig. Men så fick jag den i födelsedags present utav mitt ex. Och nu kräver han tillbaka den och ska göra en stämning. Min fråga är han har gett mig den som en gåva och det finns bevis på Facebook där han säger hoppas du blev nöjd med presenten. Gåva är en gåva eller? Kommer han vinna detta? Han nämner också att han har tagit kontakt med uppfödaren och hon har tydligen bekräftat att han har betalat för hunden och hans underskrift står på kvittot vilket det inte gör. Hon gjorde ett skriftligt kvitto där ingen skrev under varken jag eller han.
Patrik Olsson |Hej!Tack för din fråga.Husdjur ses som lös egendom i svensk rätt, så som den mesta egendom. Egendom har en viss äganderätt, som tillkommer en köpare, men äganderätten skiftas självfallet vid en gåva. Din kille ägde hunden när han köpt den, men har han givit dig hunden som gåva (förutsatt att gåvan skett juridiskt rätt) så till kommer äganderätten dig istället. Detta gäller alltså oavsett om det är en möbel, bil eller levande djur.Har en gåva skett? Frågan kan besvaras genom gåvolagen (1936:83), framförallt i 1 §. Har en överlåtelse skett så kan man i princip säga att gåvan är fullbordad, sista meningen i paragrafen ("allmänhetens kännedom") riktar sig åt fall där gåvan inte fullbordats men givaren har meddelat till allmänheten (tex genom ett FB-inlägg) hen ska utfärda en gåva. I de fall ses det som gåvan också har fullbordats. Rent juridiskt verkar det som du har rätt till hunden då han gett dig den som gåva och det borde inte vara större problem att bevisa då han gått ut till allmänheten om att han skulle ge dig hunden som present. Såklart blir det en bevisfråga i en potentiell stämning men att han betalt för hunden betyder inte att han har kvar äganderätten.Hoppas du fått svar på din fråga!MVH

Vem kan vara vittne till gåvobrev?

2019-09-05 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag skall skriva en gåvohandling till min son kan jag då låta min sons svärföräldrar bevittna min namnteckningen och min frus godkännande av gåvan.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten när det gäller bevittnande av gåvobrev är att sådan inte behövs mer än om det finns särskilt stadgat i lag. Det innebär även att en gåva i regel är giltig utan ett gåvobrev, om det inte finns särskilt stadgat i lag att ett gåvobrev behöver upprättas. Däremot kan ett gåvobrev vara bra ur bevissynpunkt, då gåvan blir lättare att bevisa. Om det inte finns krav på vittnen kan du givetvis ändå få det bevittnat. Vid en tvist kan de som bevittnade gåvobrevet kallas som vittnen vid en eventuell domstolstvist vari det måste avgöras hur opartiska vittnena är. Din sons svärföräldrar kan således vara vittnen, däremot kan deras opartiskhet ifrågasättas om det blir en tvist om gåvan i framtiden.I vissa fall krävs det vittnen efter vad som är stadgat i lag. Exempel på detta är när du skänker bort en fastighet. Det finns inget uttryckligt krav att gåvobrevet ska vara bevittnat (jfr 4 kap. 1 § och 29 § Jordabalken, JB). Däremot ska lagfartsansökan vilandeförklaras om gåvobrevet inte är bevittnat (20 kap. 7 § JB). Det är därför en god idé att bevittna ett gåvobrev vid gåva av fastighet. I jordabalken framkommer inget krav om vittnen, varför lagen med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar aktualiseras. Enligt nämnda lag får inte någon under 15 år vara vittne och inte heller den som på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av bekräftelsen. Inte heller gåvotagaren får vara vittne. Som synes framkommer det inte heller av denna lag något förbud mot anhöriga att vara vittnen. Däremot, precis som redogjort för ovan, kommer bevisvärdet vid en eventuell tvist att vara lägre om vittnet är någon det kan antas att inte är opartisk.Vänligen,

Gåvobrev och hembudsplikt

2019-08-27 i Gåva
FRÅGA |Hej. Vi är 4 syskon varav en avled 1989. Vad gäller vid ett gåvobrev för fastighet skapat 2003 med förbehåll om att skriftligt hembjuda fastighet till gåvotagarns syskon eller deras rättsinnehavare? Är det bara de syskon som levde vid upprättandet av gåvobrevet som skall skriftligen kontaktas/anses lösenberättigade eller ska även det tidigare avlidna syskonets bröstarvingar (barn) kontaktas innan en eventuell försäljning?
Fredrik Lindén |Hej!Vad som har varit gåvogivarens avsikt är avgörande för hur gåvobrevet ska tolkas. Precis som du påpekar ger gåvobrevets ordalydelse och närmare bestämt formuleringen "gåvotagarens syskon eller deras rättighetsinnehavare" definitivt inte klart uttryck för gåvogivarens avsikt om huruvida det avlidna syskonets rättighetsinnehavare och alltså dennes bröstarvingar ska anses omfattas av hembudsplikten eller inte. Att gåvobrevet upprättats efter det avlidna syskonets bortgång gör givetvis inte frågan enklare. Som nämnts ovan är det gåvogivarens avsikt som är avgörande för hur gåvobrevet ska tolkas, och gåvobrevets ordalydelse ger så vitt framgår av din fråga inte närmare ledning i frågan vad som varit gåvogivarens avsikt beträffande det avlidne syskonets bröstarvingar. Därför får mot bakgrund av vad som framgår av din fråga gåvobrevet tolkas så att hembudsplikten inte omfattar det avlidna syskonets bröstarvingar, eftersom gåvogivaren om det varit dennes avsikt att dessa skulle omfattas bör ha angivit det uttryckligen i gåvobrevet. Det är gåvogivarens avsikt vid tidpunkten för gåvan som är avgörande, om det finns några andra formuleringar i gåvobrevet eller övriga omständigheter som ger stöd för att gåvogivarens avsikt varit att även det avlidna syskonets bröstarvingar ska omfattas av hembudsplikten ska sådana omständigheter tillmätas betydelse.Hoppas att du fick svar på din fråga.

Kan jag sälja trots villkor i gåvobrevet?

2019-08-26 i Gåva
FRÅGA |Hej,I gåvobrevet står det "gåvotagare eller dennes rättsinnehavare får inte så länge givaren eller dennes make lever påfordra försäljning enligt lagen om samäganderätt"Vi är tre syskon som äger, en förälder lever, det är bara jag som vill sälja.Kan jag inte sälja innan sista föräldern gått bort?
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Villkor som uppställs i gåvobrev behöver man ta hänsyn till. Viljan hos gåvogivaren har man bestämt ska respekteras. Att gåvotagarens inte får påfordra försäljning enligt lagen om samäganderätt betyder att en delägare inte kan påtvinga försäljning. Det ger annars lagen möjlighet till. Vill du sälja innan givaren eller maken avlider behöver du därför få allas medgivande till det. Du kan dock be dina syskon att köpa ut din del. Då har du inte påfordrat lagen om samäganderätt. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

När är en gåva fullbordad?

2019-09-08 i Gåva
FRÅGA |Gåva, lösöre.Gåvobrev finns. Om gåvan står kvar hos givaren vid dennes död, är gåvan då ej fullbordad och alltså ogiltig? Gåvomottagaren är ej bröstarvinge. M a o kan bröstarvingarna kräva att denna gåva ska ingå i bodelningen mellan arvtagarna?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att en gåva skall vara fullbordad och därmed ingå i gåvotagarens egendomsmassa krävs att den kommit i tagarens besittning, dvs är i dennes omedelbara kontroll. En gåvoutfästelse kan även bli bindande om man i skuldebrev eller annan handling utfäster avsikten att ge gåva. Således måste denna handling kommit i tagarens besittning för att bli bindande (1 § gåvoL).För att gåvor ska bli bindande krävs att antingen gåvan eller någon handling som utfäster en gåva är i gåvotagarens besittning. Således kan inte bröstarvingarna kräva att den tilltänka gåvan ska tillfalla dem. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Överlåtelse av andel i lägenhet

2019-08-31 i Gåva
FRÅGA |Jag köpte för några år sedan en lägenhet till min dotter, där jag står som ägare till 90% och min dotter till 10%. Vi ska nu sälja lägenheten och undrar nu om hon kan överlåta sina 10% till mig så att jag får ta de skattekonsekvenser som ev vinst alternativt förlust innebär? Hur gör vi det på bästa sätt?
Emilia Skantsi Flood |Hej,Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Enklast är om din dotter överlåter sina 10 % av lägenheten i form av en gåva (då beskattas inte förmögenhetsöverföringen från din dotter till dig). Jag skulle rekommendera att ni tar hjälp av er/din bank för att ordna detta.Vänlig hälsning

Hur upprättar jag ett gåvobrev för att ge pengar i gåva?

2019-08-26 i Gåva
FRÅGA |HejStort tack för snabbt svar.Nu undrar jag hur man upprättar gåvobrev.Duger det så här?"Härmed mottager undertecknad kr 100 000:- som gåva.Namn och personnrLinköping 2019-06 -25" Med vänlig hälsningKerstin Sjöblom
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det är inget krav att upprätta ett gåvobrevNär det gäller att ge bort pengar och annan lös egendom krävs inget gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt bindande, utan det är tillräckligt att du bara ger över själva gåvan. Det kan dock vara en god idé att upprätta ett gåvobrev om du ger bort något av större värde.Vad ett gåvobrev ska innehållaEtt gåvobrev bör innehålla:- Uppgifter om givaren och mottagaren- En beskrivning vad du ger bort- En överlåtelseförklaring- Underskrifter av både givaren och mottagaren- Uppgifter om ort och datum då gåvobrevet undertecknades Om du har några särskilda villkor för gåvan, ska även dessa skrivas in.Mitt förslagDet kan vara en bra om du är tydligare i din överlåtelseförklaring, d.v.s. att du i den löpande texten anger att det är du som överlåter pengarna som gåva till mottagaren. Du bör också se till att det framgår tydligt vem som är givare och vem som är mottagare samt att både givaren och mottagaren skriver under gåvobrevet.Vill du ha mer hjälp om hur du upprättar ett gåvobrev kan du mot ett fast pris använda dig av Lawlines tjänst för upprättande av gåvobrev. Klicka här för att få mer information.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Gåvovillkor i efterhand?

2019-08-23 i Gåva
FRÅGA |Hej, hur ska min pappa - som har givit mig ett förskott på arvet - formulera att pengarna inte ska ingå i giftorättsgodset i mitt och min makes äktenskap Och ska det registreras någonstans?
Sam Naderi |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att din pappa redan givit dig ett förskott på arv. Det är sådana fall inte möjligt att i efterhand lägga till villkor om enskild egendom, dvs. att egendomen inte ska ingå i giftorättsgodset. Ett sådant villkor måste alltså läggas till i samband med att gåvan överlämnas till mottagaren.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,