Kan man ge gåva med villkor att den är tidsbegränsad?

2021-06-16 i Gåva
FRÅGA |Hej.Kan person A ge bort 5% av en bostadsrätt till person B som en tidsbegränsad gåva som bara gäller 1,5 eller 2år? Efter denna tid så kommer de 5% att återgå till person A med automatik.
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I svensk rätt råder avtalsfrihet, vilket bland annat innebär en rätt att bestämma vilka avtalsvillkor som ska ingå i ett avtal. Detta innebär att man i princip kan avtala om och villkora avtal med vad som helst, inom lagens gränser förstås. Det bör således vara möjligt att ge bort en del av en bostadsrätt med villkoret att den ska återgå efter viss tid. Bra att veta är att det vid gåva av bostadsrätt krävs ett skriftligt gåvobrev (6 kap. 4 § bostadsrättslagen).Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan min fru skänka sitt arv till mig?

2021-06-03 i Gåva
FRÅGA |Kan min fru skänka bort sitt arv efter sin pappa till mej? Vi har en son tillsammans och hon har en son sen tidigare samt skulder hos KFM. MVH//Christer
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt får man förfoga över egendom man har ärvt, genom att t.ex. sälja eller ge bort det. Om det inte finns något överlåtelseförbud är det alltså i princip möjligt att skänka bort arvet. För gåvor mellan makar krävs att gåvan registreras för att den ska vara giltig (8 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB).Att din fru har skulder hos kronofogden hindrar inte att hon ger bort egendom som gåva, så länge egendomen inte är utmätt. Om hon är insolvent, och inte kan betala sina skulder, och ändå ger bort egendom av betydande värde, kan hon dock göra sig skyldig till oredlighet mot borgenärer (11 kap. 1 § brottsbalken (BrB)). Om din fru skulle försättas i konkurs skulle gåvan dessutom kunna återvinnas (4 kap. 5 § konkurslagen).Sammanfattningsvis är det möjligt för din fru att ge sitt arv som gåva till dig, förutsatt att hon inte är insolvent eller har fått arvet med ett överlåtelseförbud.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan en gåvogivare återta en gåva?

2021-05-26 i Gåva
FRÅGA |En överlämnad gåva.En gåva är en gåva har man sagt mig - kan givaren senare i domstol återkräva gåvan eller (allvarligare:) kräva sina utlägg för gåvan som överlämnades ex som julklapp, tackpresent eller dyl - mottagaren hade ingen anledning att tro att gåvan inte var en sann gåva...
Maja Fagerholm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ha reda på huruvida det är möjligt att kräva tillbaka en gåva eller kostnaden för den? Jag utgår från att det är fråga om en gåva utfästs i lösöre (dvs en lös fysisk flyttbar sak). Den aktuella lagen är Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL). Lagen reglerar under vilka omständigheter en utfästelse om gåva har rättslig verkan. Om överlämnandet av gåvan har skett frivilligt, gåvogivaren har haft avsikt att ge bort gåvan samt att det skett en förmögenhetsöverföring har den fått rättslig verkan. Enligt 1 § GåvoL har du då fått besittning över gåvan och har full rådighet över den. Den kan alltså betraktas som din. Enligt 2 § GåvoL anses en gåva fullbordad när den kommer i gåvotagarens besittning. Detta innebär vidare att gåvogivaren inte har någon möjlighet att återta gåvan eller kräva betalt för den. Bara under förutsättningen att det avtalats har gåvogivaren en rätt att återta gåvan innan fullbordandet har skett. I domstol skulle den som givit gåvan varit tvungen att bevisa att det i själva verket inte har rört sig om en gåva. Som gåvotagare har man alltså ingen bevisbörda. Om det inte finns ett avtal kan det bli svårt att uppfylla bevisbördan. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Fullbordande av gåva

2021-05-25 i Gåva
FRÅGA |Min far hade en veteranbil som när han dog visade sig numera vara registrerad på hans flickvän sen 1-1,5 år tillbaka. Det finns inget skriftligt på att han gett/överlåtit den till henne den. Dom har flyttat registringen av den efter en kraftig stroke han fick. Vad säger lagen om detta, är det hennes bil då den är registrerad på henne eller måste hon visa upp ett gåvobrev eller en överlåtelsehandling? Värdet på fordonet är ca 300.000 kr.
Peter Pargell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är en utfästelse om gåva är bindande? En utfästelse om gåva är inte bindande, för att den ska bli det krävs att objektet överlåts till gåvotagaren (2 § gåvolagen). Har objektet inte överlåtits till gåvomottagaren krävs det att det har upprättats ett avtal (gåvobrev) där givarens avsikter framgår (1 § gåvolagen). Om bilen inte är i din fars flickväns besittning krävs alltså att det föreligger ett gåvobrev för att hon ska kunna göra gåvan gällande (ett gåvobrev kan givetvis också behövas i bevishänseende om hon är i besittning av bilen). Av 1 § gåvolagen framgår att ett löfte om gåva inte är bindande om det inte framgår av skuldebrev eller annan urkund som gåvotagaren tagit emot. Med urkund avses ett skriftligt upprättat dokument som kan bevisa att en utfästelse om gåva har skett. När det inte föreligger något gåvobrev har den som påstår sig fått något i gåva bevisbördan för att så är fallet. Din fars vilja är utslagsgivandeEtt registreringsbevis medför att den ägare som står uppställd på beviset presumeras vara den riktiga ägaren (jfr NJA 2009 s. 244). Att det är en presumtion innebär att det också kan förhålla sig på andra sätt. Registreringsbeviset säger i sig självt ingenting om din fars bakomliggande avsikter med att registrera bilen på flickvännen. Även om det kan tala för att han har gett bort bilen måste din fars avsikter med rättshandlingen vara avgörande. Ett gåvobrev eller en påstådd gåva är inte att anse som ett testamente men man kan låna reglerna som tillämpas vid uttolkningen av testamenten (jfr NJA 1961 s. 344). Utslagsgivande i en rättsprocess kommer då vara vad som utifrån omständigheterna mest sannolikt är din fars vilja. Här tas i beaktning samtliga relevanta omständigheter, alla bevismedel tillåtna (jfr 11 kap. 1 § st. 1 ärvdabalken).Skulle det föreligga ett avtal om gåva kan avtalslagens regler bli tillämpliga vid uttolkningen av avtalet. Här kan nämnas att vissa omständigheter kan medföra att avtalet ogiltigförklaras eller att det jämkas (jfr NJA 1977 s. 717). Sådana omständigheter kan exempelvis vara om förutsättningen för givandet av gåvan har brustit. Det finns också i gåvolagen en bestämmelse som säger att återgång eller minskning av en gåva kan bli aktuellt om givarens förmögenhetsvillkor blivit så försämrade att gåvans utkrävande skulle vara uppenbart obilligt (5 § st. 1 gåvolagen). Hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Måste ett gåvobrev upprättas vid gåva av pengar?

2021-06-12 i Gåva
FRÅGA |Låt säga att jag har vunnit en större summa pengar eller om jag har investerat i aktier (med ISK-konto) som sedan har genererat en större summa pengar i vinst. Om jag sedan vill ge mina föräldrar en gåva (låt säga 1 miljon kronor), behöver jag göra något då? Måste jag skriva något gåvobrev eller kontrakt som påvisar att det är en gåva? Tänker om Skatteverket skulle undra om mina föräldrar helt plötsligt har 1 miljon kronor på sitt bankkonto? Tack så mycket!
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gåva av pengar finns det inget lagligt krav på att gåvogivaren måste upprätta ett gåvobrev. En gåva i form av en summa pengar fullbordas genom att gåvotagaren får pengarna i sin besittning (2 § GåvoL). Däremot är det lämpligt att upprätta ett gåvobrev när gåvan avser en större summa pengar. Ett gåvobrev kan vara en trygghet, i synnerhet för gåvotagaren. Det är ett bevis på att en gåva faktiskt ägt rum. Ett gåvobrev kan därför förhindra framtida tvister mellan parterna. Gåvobrevet blir inte bindande förrän det överlämnas till gåvotagaren (eller dess representant) och mottagaren förstår dess innebörd (1 § GåvoL).Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Får man kräva tillbaka gåvor?

2021-05-30 i Gåva
FRÅGA |Hej, min ex sambo köpte en laptop, headset och datamus till mig i slutet av 2020 men sen när vi gjorde slut och han flyttade ut ur min lägenhet runt april 2021 så vill han ha tillbaka laptopen och tillbehören.Kan han ta tillbaka sakerna eller är sakerna mina?
Felicia Ek |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om sakerna har getts till dig som en gåva, och du har fått dem i din besittning (alltså du kan råda över sakerna, använda dom etc) så kan han inte kräva tillbaka dom. Det kan han bara om ni har avtalat om det.(1-2 §§ Gåvolagen) Men om han hävdar att han har gett dig sakerna som en lån, skulle han kunna ta tillbaka dem. Men muntliga avtal är alltid svåra att bevisa. Och i detta fall är det han och inte du som måste bevisa att det isåfall har varit fråga om ett lån till dig och inte gåva. I regel får man aldrig kräva tillbaka saker man har gett som gåva. Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att återkomma till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Kan ett gåvobrev vara ogiltigt?

2021-05-25 i Gåva
FRÅGA |Min morbror har skrivit ett gåvobrev till en granne om att ge bort en stor summa pengar i gåva. Nu visar det sig att grannen har sol å vårat honom.. Han ångrar sig och vill att detta inte längre ska gälla. Kan man få brevet ogiltigt? Om pengarna är utbetalda kan de krävas tillbaks? Om de inte är utbetalda kan gåvobrevet göras ogiltigt? Hur går man tillväga eller är det kört?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på din fråga regleras dels i gåvolagen (gåvoL), dels i avtalslagen (AvtL) och dels i Brottsbalken (BrB), så det är dit jag kommer hänvisa i mitt svar. Ogiltigförklara gåvobrevet Om en gåva har fullbordats, alltså om pengarna har överförts till grannen, så kan inte gåvan återkallas (se 1-2 § GåvoL). Skulle det visa sig att det finns omständigheter som gör att gåvan ska betraktas som ogiltig så kan gåvan, alltså pengarna, återgå på den grunden. En gåva räknas som ett slags avtal, vilket gör att ogiltighetsreglerna som finns i avtalslagen kan bli tillämpliga vid ogiltigförklaring av en gåva. Regler om ogiltighet finns i 3 kap. AvtL. I 28-31 § AvtL berörs situationer där en person, till exempel en gåvogivare vid tidpunkten för utfärdandet av gåvan, utsatts för tvång, svek/vilseledande eller ocker. I 32 § AvtL berörs förklaringsmisstag som t ex felskrivningar och i 34 § AvtL berörs skenavtal. Gåvan kan vidare bli ogiltigförklarad om omständigheterna vid gåvotillfället var sådana att gåvan strider mot tro och heder (se 33 § AvtL), eller för att gåvan anses vara oskälig (se 36 § AvtL). Det är upp till den som anser att gåvan är ogiltig att bevisa det. Går det att bevisa att den som gett gåvan, din morbror, blivit vilseledd eller lurad eller på annat sätt omfattas av någon av de ogiltighetsgrunder i avtalslagen ska gåvan ogiltighetsförklaras.Om pengarna redan givits kan det vara fråga om brott Om din morbror redan betalat ut pengarna är det möjligt att han blivit utsatt för bedrägeri av grannen. Bedrägeri är ett brott där någon genom vilseledande förmår någon till handling eller underlåtenhet, som innebär vinning för gärningspersonen och skada för den vilseledde eller någon i vars ställe denne är (9 kap. 1 § BrB). Om det verkar som att grannen haft för avsikt att vilseleda din morbror bör en polisanmälan göras. Brottet kan leda till högst två års fängelse i normalfallet, men högst sex års fängelse om brottet anses grovt (9 kap. 3 § BrB). Skulle gärningspersonen dömas för bedrägeri har din morbror rätt att kräva skadestånd från honom och på så vis få tillbaka pengarna. Skulle inte gärningspersonen vara i stånd att betala tillbaka summan kan din morbror ansöka om att få brottsskadeersättning genom brottsoffermyndigheten. Det är dock svårt att få brottsskadeersättning för ekonomiska skador som bedrägeri.Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga. Har du någon ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att ta emot pengar i gåva från utlandet?

2021-05-24 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag har fått en gåva från min moster i Jordanien, jag har fått denna gåva utan motprestation. Jag är svensk medborgare och bor i Sverige. Tänkte använda pengarna för en kontantinsats. Hur kan jag hämta dessa pengar ? Vad finns regler för gåva från privat personer som bor utomlands och är ej svensk medborgare? Vore mycket tacksam för svar. Mvh
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige finns inga specifika regler för gåvor från privatpersoner som bor utomlands och inte är svenska medborgare. Det krävs således inget utländskt gåvobrev eller annan gåvohandling för att du ska kunna få gåvan. I Sverige beskattas inte heller gåvor, så länge gåvokriterierna är uppfyllda. Gåvokriterierna är att det skett en förmögenhetsöverföring, att det finns en gåvoavsikt och att överföringen skett frivilligt. I Skatteverkets rättsliga vägledning finns mer information om gåvokriterierna. I din fråga skriver du att du fått gåvan utan motprestation, vilket pekar på att det är en gåva enligt gåvokriterierna. Din moster skulle kunna överföra pengarna till din bank i Sverige. Banken kommer troligtvis skicka en kontrolluppgift till Skatteverket i det fall att ett större belopp sätts in på ditt konto. Skatteverket kan sen välja att undersöka vad det är för pengar, för att se om pengarna ska beskattas i Sverige. För din del kan det vara bra att ha något slags bevis på att det rör sig om en gåva som inte ska beskattas. Till exempel kan ett gåvobrev eller en annan handling som visar att det är en gåva vara bra att ha, även om det inte krävs enligt lag. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Har du någon annan fundering är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen! Med vänlig hälsning,