Blandad gåva, avtalstolkning och skuld utan angivet förfallodatum

2020-01-03 i Gåva
FRÅGA |Så länge givarna lever får inte utan deras skriftliga medgivande gåvotagarna eller deras rättsinnehavare överlåta, belåna eller pantsätta lägenheten eller del därav.Vidare äger gåvogivarna, eller ensam kvarlevande gåvogivare, rätt att bo kvar i lägenheten till dess att gåvogivarna själva beslutar annat. Gåvogivarna betalar sedvanlig hyra som bestäms av bostadsrättsföreningen. Även hushållsel bekostas av gåvogivarna.Såsom vederlag för gåvan utfärdar och överlämnar vardera gåvotagaren till gåvogivarna en revers motsvarande 58.000 Kr.3 syskon äger bostadsrätt tillsammans. Vår 94-åriga mor har inte bott där på 7,5 år, utan hos min syster i Tyskland, dv. hon betala endast hyra 4 000 kr/mån så som gåvobrevet stipulerar.1) Då min mor inte har bott i BR på 7,5 år och aldrig kan återvända, gäller då fortfarande "så länge hon lever" vilket ju inte är andemeningen i avtalet. Kostar henne halva hennes pension varje månad.2) Om gåvomottagare inte har betalt vederlaget om 58 000 kr. Hur blir det då med dennes ägande? Gäller gåvan?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!InledningDin fråga aktualiserar huvudsakligen allmänna avtalsrättsliga principer och lagen om skuldebrev (SkbrL). Utredning En gåva är en överlåtelse utan motprestation. En gåva måste dock inte med nödvändighet vara uteslutande benefik, alltså utan motprestation, utan kan även ha onerösa inslag, det vill säga begränsade motprestationer. Det utslagsgivande vid avgörandet om en rättshandling ska betraktas som ett köp eller en sådan blandad gåva är att gåvan som helhet har gåvokaraktär. Vid bedömningen av rättshandlingens karaktär är samtliga omständigheter vid denna av betydelse, inte minst vederlagets storlek och art samt vad som kan utrönas angående gåvoavsikt. Avtalstolkning görs i regel utifrån flera principer. I ett skrivet avtal är naturligtvis ordalydelsen vägledande för tolkningen. Andra faktorer, exempelvis parternas avsikt med avtalet i den mån denna kan fastställas, kan dock beaktas. Avseende ditt fall kan vi alltså inledningsvis konstatera att gåvan antagligen är giltig. Detta baserar jag på att värdet på motprestationerna antagligen var betydligt mindre än bostadsrättens värde, att de genomfördes i form av reverser som (utifrån utdraget ovan) saknar en bortre tidsgräns för betalning och att det tydligt framgår av ordalydelsen i gåvobrevet att avsikten är att det ska röra sig om en gåva och inte ett köp. Sålunda är avtalet enligt min uppfattning antagligen giltigt. Jag har mycket svårt att föreställa mig att formuleringen "Så länge givarna lever […]" kan ges någon annan betydelse än att givarna under sin livstid ska ha de rättigheter och skyldigheter som anges i avtalet eftersom formuleringen ger mycket litet utrymme för tolkning.Med det sagt är det dock fullt möjligt för parterna att ändra avtalet; skulle ni bedöma det som orimligt att er mor betalar avgiften till bostadsrättsföreningen kan ni i samförstånd med henne ändra detta. Om det inte är praktiskt möjligt att nå en överenskommelse med er mor är det dock inte möjligt. I ett sådant fall vore en möjlig lösning att ni helt enkelt ersätter henne för den utgift betalandet av avgiften innebär för henne, förutsatt att du och dina syskon är eniga om detta. Enligt gåvobrevets lydelse är mottagarna skyldiga att åta sig en skuld om 58 000 kronor för att gåvan ska gälla. Detta är enligt min uppfattning den enda rimliga tolkningen av formuleringen. Utifrån det du skrivit verkar det inte framgå när eller hur denna skuld ska betalas. Under dessa omständigheter gäller enligt 5 § SkbrL att borgenären, i detta fall er mor, har rätt att kräva betalning när hon finner det lämpligt. Har er mor inte krävt betalning kan gåvan alltså inte anses ogiltig på den grund att ni eller någon av er inte betalat skulden.HandlingsplanJag har svårt att lämna en konkret rekommendation till dig eftersom jag inte säkert vet vad du vill uppnå. Jag hoppas att mitt svar ändå är till hjälp!Med vänlig hälsning

När blir en gåva av fastighet enskild egendom?

2019-12-22 i Gåva
FRÅGA |En sommarstuga vill vi ska vara enskild egendom till våra barn, kan vi själva skriva det på ett vanligt papper & få det bevittnat Vänligen
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Svaret på frågan kommer variera beroende på om du vill att era barn ska få sommarstugan i gåva eller om ni vill att sommarstugan ska bli deras enskilda egendom i samband med arvskifte efter din och din mans bortgång. När blir en gåva av fastighet enskild egendom?Bestämmelser som reglerar detta hittar vi i jordabalken (JB).För att ge barnen huset som enskild egendom i form av gåva så ska ett gåvobrev upprättas och för detta finns även vissa formkrav som behöver vara uppfyllda (4 kap. 1 § och 29 § JB). Det första kravet innebär att gåvohandlingen ska vara skriftlig samt att gåvobrevet ska innehålla din och din mans underskrifter som gåvogivare samt era barns underskrifter som mottagare av bostaden. Vidare behöver gåvobrevet innehålla en överlåtelseförklaring där ni skriver att gåvan avser sommarstugan och att ni avser överlåta delar eller hela er andel av denna till era barn.Utöver detta så kan ni även skriva in villkor om att sommarstugan ska vara era barns enskilda egendom.Det är inget krav att gåvobrevet ska bevittnas men detta kan ändå rekommenderas. Detta för att processen hos Lantmäteriet ska gå så smidigt som möjligt och då inte kan lämnas vilande för närmare undersökning (20 kap. 7 § JB). Det ställs inga krav på att vittnena ska vara utomstående och därför kan familjemedlemmar också vara vittnen. När gåvobrevet är upprättat behöver ni ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. Detta gör era barn som nya ägare av sommarstugan (20 kap. 1 § JB). Detta ska göras inom tre månader efter det att gåvobrevet upprättades (20 kap. 2 § JB). Det finns flera mallar på internet som är möjliga att använda sig av och ta hjälp av när det kommer till gåvobrev. Jag misstänker att det även kan göras gällande om ni skriver ned samtliga formkrav på ett papper och daterar detta men skulle ändå rekommendera att ni tar hjälp av en mall för att ingen detalj missas. En länk till Lawlines avtalstjänst som även erbjuder gåvobrev hittar ni här. När blir fastigheten genom arv enskild egendom? Bestämmelser som reglerar detta hittar vi i ärvdabalken (ÄB).Dina och din mans barn kommer att ärva er när ni går bort eftersom de är era bröstarvingar och för detta krävs inget testamente (2 kap. 1 § första stycket ÄB).För att barnen ska ärva sommarstugan som enskild egendom kommer dock ett testamente behöva upprättas där ni uttrycker att detta är er vilja (11 kap. 1 § ÄB). Testamente behöver bevittnas för att kunna göras gällande och detta ska göras av två utomstående personer som inte får vara testamentstagare eller släkt med er i upp- eller nedstigande led (10 kap. 1 § ÄB). Även i detta fall behöver dina barn ansöka om lagfart hos Lantmäteriet. SammanfattningEftersom gåvan avser en fastighet så finns det vissa formkrav som ska vara uppfyllda. Utöver dessa formkrav kan ni också skriva med villkor i gåvobrevet om att sommarstugan ska vara era barns enskilda egendom. Detsamma gäller även i det fallet att barnen ska få ärva sommarstugan men ni måste då upprätta ett testamente där ni skriver ned detta villkor.Det finns inget krav på att gåvobrevet ska bevittnas men detta kan medföra att processen hos Lantmäteriet går snabbare. Testamentet behöver bevittnas av två utomstående personer för att det ska kunna göras gällande. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

Vad är kraven för gåva?

2019-12-17 i Gåva
FRÅGA |God kväll, min bror har sålt 3 fastigheter o har gett mig 400.000kr i gåva insättning från hans konto till mitt konto där det står tydligt gåva 400.000kr vad behöver vi göra?Vi har dessutom köpt gåvobrev o signerat med 2 vänner som blev vittna för överföringen. Behöver man skriva i deklarationen?Eller överhuvudtaget behöver man meddela skatteverket ang gåvan?Eller behövs det inte alls göra s något?Inte ens gåvobrev???
Egzon Kalludra |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om gåva av lös egendom (pengar), som regleras i Lag angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL).För att en gåva ska anses vara fullbordad krävs det att gåvan har kommit i mottagarens besittning, 2 § GåvoL. Det krävs med andra ord att pengarna har överförts till dig. Du behöver alltså inte något gåvobrev, men det kan vara bra att ha som bevis på gåvan.För att överföringen ska betraktas som en gåvaFör att det ska handla om en gåva ska följande tre kriterier vara uppfyllda:- Den ska bygga på frivillighet,- Det ska finnas en gåvoavsikt, och- Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.Utifrån din beskrivning verkar dessa kriterier vara uppfyllda.Meddela myndighet?Det finns egentligen inga krav på att gåvan behöver bevittnas eller meddelas/registreras hos någon myndighet. Du behöver inte heller betala gåvoskatt, enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen.Hoppas att detta var till hjälp för dig! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Hur ska en utfästelse om framtida gåva formuleras?

2019-12-12 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag och min bror har fått ett fritidshus i gåva av vår mamma för ca 15-20 år sen. Det är i stort sett bara jag som nyttjat stugan och också stått för alla kostnader (arrende, försäkring mm). Iom köp nu i september av den tidigare arranderade tomten håller vi på med att bygga nytt. Också detta med mammas pengar (som ett förtida arv för både tomtköp och husbygge). Nu räcker inte pengarna helt utan vi behöver gå in med eget kapital - ca 250 000 kr totalt. Detta säger min bror sig inte kunna göra då han har delad ekonomi med sin fru och hon har inget eget projekt att sätta pengar i. Lite konstigt kan jag tycka då min brors plan är att stugan ska gå i arv till deras gemensamma barn. Jag har då pratat med mamma (som är 95 år, vid sina sinnes fulla bruk och fortfarande bor hemma - men kanske inte så länge till) om att den dagen hennes bostadsrätt säljs så ska pengarna från försäljningen gå till fritidshuset, dvs till mig för täckning av den summa jag ensam kommer att behöva skjuta till nu för att kunna färdigställa huset så att det går att bo där samt också för framtida utveckling av huset. Det finns väl inget hinder för henne att fatta ett sådant beslut? Jag och min bror äger ju stugan gemensamt och så länge mammas pengar arbetar i huset som förtida arv har min bror inga synpunkter. Jag tänker att vi då behöver skriva ett dokument om att detta är mammas vilja, hur pengarna ska användas och som - antar jag - ska bevittnas av några som inte tillhör familjen.Mvh
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns det något hinder för din mamma att fatta ett sådant beslut?Din mamma har liksom de flesta andra människor i samhället så kallad rättshandlingsförmåga. Det innebär att hon personligen har möjlighet att ingå avtal. Omständigheter som skulle begränsa din mammas rättshandlingsförmåga är om hon av någon anledning skulle vara under förvaltarskap, vara i konkurs eller ha en psykisk störning. Huvudregeln vad gäller avtal är avtalsfrihet, innebärande att varje person kan sluta avtal om vad som helst inom lagens gränser. Ett beslut som din mamma tar om att i framtiden ge dig pengar för att täcka kostnader som du lagt ut är något som det går alldeles utmärkt att avtala om. Hur ska avtalet formuleras?Precis som du nämner i frågan är det alltid bra att formulera avtalsinnehåll i ett dokument av något slag. Som jag förstår det vill din mamma i framtiden, när hon sålt sin bostadsrätt, ge dig pengar för att täcka kostnader för nybygget. Då gåvan inte ska överlämnas med en gång behöver ni inledningsvis upprätta ett dokument där din mamma skriftligen utfäster att hon har för avsikt att ge dig en sådan gåva. Om detta inte görs är utfästelsen nämligen inte giltig, gåvolagen 1 §. Det finns inga formkrav för en sådan utfästelse, men av bevisskäl är det bra om det tydligt framgår att din mamma vill ge dig gåvan, att hon skriver sin namnteckning på dokumentet samt att ni har var sin kopia av dokumentet.Upprätta gåvobrev: en möjlighet, men inget måsteNär det är dags att lämna över penninggåvan kan det göras i samband med ett gåvobrev. När det gäller pengar är det dock inget måste att upprätta ett gåvobrev, men det kan även här vara bra av bevisskäl. Vidare kan det skrivas in gåvovillkor i gåvobrev. Ett sådant villkor skulle exempelvis kunna vara att du enbart får använda pengarna för nybygget och inget annat.Huvudregeln är att större gåvor från förälder till barn ses som förskott på arv, ärvdabalken 6 kap 1 §. Om ni inte upprättar ett gåvobrev alls eller om det inte skrivs något annat i gåvobrevet är utgångspunkten därför att gåvan kommer ses som förskott på ditt arv. Det finns inget formkrav för gåvobrev innebärande att någon utomstående måste bevittna undertecknandet av dokumentet. Med det sagt är det också möjligt att ha ett vittne, även detta är enbart positivt ur bevishänseende. Sammanfattning Din mamma bör upprätta ett dokument där hon skriftligt utfäster att hon har för avsikt att ge dig penninggåvan. Det måste göras för att gåvolöftet ska vara bindande. Det finns inga formkrav för hur ett sådant dokument ska se ut.När din mamma ger dig gåvan kan detta göras i samband med att ett gåvobrev upprättas. Det är inget måste då gåvan även utan gåvobrev dels kommer att ses som giltig och dels ses som förskott på arv. En anledning till varför det kan vara en god idé att upprätta gåvobrev är dock för att förtydliga att gåvan ska innebära förskott på arv till både dig och din bror. För som jag förstår det äger ni stugan gemensamt men det är enbart du som bekostar nybygget. Genom att upprätta ett gåvobrev kan ni undvika den eventuella situationen att gåvan enbart ses som förskott på arv för din del, vilket hade varit lätt att tro annars om det är du som mottar pengarna.Som sagt finns det inga formkrav för dessa dokument vilket ibland kan göra formulerandet av dokumenten svårare då en inte har något att utgå från. Ett tips är att det är bättre att vara övertydlig för att inga tvister om avtalets innehåll ska behöva uppstå i framtiden. Om du känner dig osäker gällande hur ni ska formulera utfästelsen och/eller gåvobrevet kan du kontakta mig på amanda.kinnander@lawline.se så kan jag hänvisa dig vidare till vår juristbyrå som kan hjälpa dig att upprätta dokumenten. Du kan också ta hjälp av Lawlines avtalstjänst där du kan använda en färdig mall som grund för gåvobrevet om ni är intresserade av att upprätta ett sådant.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Vänliga hälsningar,

Gåva - fond till barn

2019-12-31 i Gåva
FRÅGA |Hej vi har sparat pengar i fond till vårat barn i barnets namn. Vi ville ta ut 5000 kr från fonden för att barnet skulle få välja inredning och renovering till sitt rum. Vi blev då nekade av banken och de påstod att de inte kunde genomföra transaktion eftersom det inte låg i barnets intresse. Är det här verkligen rätt? Vi är vårdnadshavare till barnet och har själva månadssparat till barnet.
Sandra Wrede |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Jag ska försöka förklara för dig vad banken menade. Det är så att när föräldrar sätter in pengar på en barns konto eller sparar i fonder i barnens namn betraktas detta som en gåva. Krav för gåvorBestämmelser om gåvor finns i Gåvolagen. För att något, i juridisk mening, ska klassas som en gåva finns det tre kriterier som måste uppfyllas:1. Förmögenhetsöverföring - Att till exempel pengar som överförts från gåvogivaren till gåvotagaren. Det kan vara så enkelt att man ger någon en tröja i gåva. 2. Det ska vara frivilligt - Innebär att inget tvång, utpressning eller dylikt ska ligga till grund för gåvan.3. Gåvoavsikt - Gåvogivaren ska ha för avsikt att ge den aktuella gåvan till gåvotagaren.Baserat på det du skrivit, så är detta en gåva. Ni sparar pengar på barnens fondkonto och därmed ger ni en gåva till era barn.Kan gåvogivaren ta tillbaka sin gåva?Om gåvotagaren fått pengarna i sin besittning kan gåvogivaren inte längre ta tillbaka sin gåva. En gåvogivaren har ingen laglig rätt att återfå sin gåva när den väl har överlämnats. Enligt 2 § gåvolagen och 4 § gåvolagen anses en gåva vara överlämnad när gåvotagaren fått den i sin besittning. Detta betyder att ni inte kan ta ut pengar från barnens konto, eftersom det är deras pengar. SammanfattningBanken har gjort rätt, ni kan inte ta ut pengar från barnens fondkonton eftersom det är deras pengar. Detta gäller även för pengar som ni har gett på deras vanliga konton. Banken kan bara ta ut pengar exempelvis när barnet blir äldre och vill köpa sig något dyrare till exempel en klocka eller pengar till körkort när man får börja övningsköra. Men pengar för att renovera ett sovrum är således inte något som är i barnets intresse, utan detta är något som ni får använda era pengar till, det är inget ett barn ska stå för, detta framgår av föräldrabalken. Vänligen,

Vad krävs för att en gåva ska vara giltig?

2019-12-19 i Gåva
FRÅGA |Kan man själv skriva ett gåvobrev ?Om det går bra finnspetsen så fallen mall eller vissa formuleringar som måste finnas med för giltigheten?Var ska ett sådant brev förvaras?Ska någon myndigheten vara inblandad?
Jakob Osmo |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Finns det formkrav för gåvor?Regler om gåvor finns i gåvolagen (GåvoL). Vissa grundläggande krav måste vara uppfyllda för att en handling ska klassas som en gåva. Det måste vara en frivillig handling från givaren. Givaren får inte ha blivit tvingad att ge bort något. Handlingen ska också vara benefik. Med detta menas att givaren inte förväntar sig att få något tillbaka från gåvomottagaren. Gåvan ska alltså inte vara en ersättning för något som gåvomottagaren gjort. För att en gåva ska vara giltig så måste givaren lämna över ett gåvobrev eller lämna över själva gåvan till gåvomottaren (1 § GåvoL). Ett gåvobrev är en skriftlig handling där givaren förklarar att han/hon vill ge bort något till någon. Det finns ingen officiell mall som man måste fylla i. Det viktiga är att det framgår vad du ger bort och till vem du ger bort det. Det kan också vara värt att datera gåvobrevet och underteckna det.Var kan man förvara ett gåvobrev?Det finns inga regler om var man ska förvara ett gåvobrev. Man kan till exempel förvara det i ett bankfack.Måste man vända sig till någon myndighet när man skriver ett gåvobrev?Huvudregeln är att någon myndighet inte behöver vara inblandad när man ger bort något. Det finns dock regler om att gåvor i vissa situationer ska registreras. Ett exempel är gåvor mellan makar (8 kap. 1 § äktenskapsbalken). Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Behöver ett gåvobrev registreras hos någon myndighet?

2019-12-16 i Gåva
FRÅGA |Hej!När man upprättat gåvobrevet(förskott på arv), ska det då registreras på inskrivningsmyndighet.Eller?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline, Din fråga väcker ytterligare en frågeställning: Vem är mottagare av förskottet på arvet som det aktuella gåvobrevet avser? Detta får nämligen betydelse för svaret på ditt inskickade ärende. AllmäntI lagen angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen, GåvoL) finns de grundläggande bestämmelserna avseende just din fråga. Ett löfte om gåva beträffande pengar eller annan lös egendom är inte bindande för givaren, utan gåvan fullbordas först när den ifrågavarande egendomen kommit i gåvotagarens besittning (1 § GåvoL). För fastigheter och bostadsrätter gäller dock till viss del andra regler för gåvomomentets giltighet. Mot bakgrund av det nyss sagda innebär detta således att du behöver överföra pengarna till den tilltänkta mottagaren för att gåvan ska anses fullbordad. Notera också att det i ett gåvobrev är fullt möjligt att reglera gåvans (arvets) beskaffenhet, exempelvis genom att göra denna till mottagarens enskilda egendom. Din frågaMed undantag för en situation, vilken följer enligt nedan, finns det egentligen inga krav på att gåvobrev av den här typen (avseende monetära medel, alltså pengar) behöver bevittnas och/eller registreras hos en myndighet. Men ett gåvobrev bör dock alltid förvaras på ett någorlunda säkert ställe. Undantaget: I äktenskapsbalken (ÄktB) finns vissa särregler i fråga om gåva som ges mellan makar. Om gåvobrevet är upprättat till förmån för din make/maka ska det registreras hos Skatteverket (8 kap. 1 § 2 st. ÄktB). Genom registreringen får gåvan även skydd mot dina borgenärer (fordringsägare), vilket eliminerar risken för att pengarna skulle bli föremål för en eventuell framtida utmätning. Viktig notis: Gällande anspråk från borgenärer i övriga fall (alltså vid gåva utom äktenskap) fordras att förskottet på arvet har traderats (överförts) för att omöjliggöra åtkomst för dina fordringsägare (1 § 2 st. GåvoL). SammanfattningDet gåvobrev som du planerar att upprätta behöver varken bevittnas eller registreras förutsatt att ovanstående förskott inte avser ett arv mellan dig och din make/maka. I så fall bör en registrering ske hos Skatteverket. Här kan du läsa mer om hur den processen går till.Jag hoppas att du har fått ett hyfsat matnyttigt svar. Skulle du behöva hjälp med upprättandet av gåvobrevet är du alltid välkommen att kontakta någon av våra jurister för ytterligare assistans. Vänligen,

Gåva av fastighet till barn. Vilka dokument krävs?

2019-12-10 i Gåva
FRÅGA |Vilka dokument behöver skrivas vid gåva av fastighet till sitt barn?
Catarina Edlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett gåvobrev behöver upprättas:Ett mycket centralt dokument som måste upprättas är ett gåvobrev. Ett gåvobrev är ett dokument där det visas att gåvogivaren gett bort en gåva till gåvotagaren. Enligt jordabalken (1970:994) (JB) 4 kap. 29 § måste samma villkor som krävs för att ett köpeavtal ska vara giltigt vid fastighetsförsäljning vara uppfyllda när fastigheten ges bort som gåva. Det är enligt JB 4 kap. 1 §, dessa fyra krav nedan, nämligen att:1.Gåvobrevet måste vara skriftligt. 2.Gåvobrevet måste innehålla en upplysning om att gåvogivaren överlåter den namngivna fastigheten (t.ex. Huset 1:1) som just gåva till gåvotagaren (ditt barn). 3.Det måste framgå hur stor del av fastigheten som överlåts, t.ex. 1/3, 1/2, hela fastigheten…4.Både gåvogivaren och gåvotagaren ska skriva under gåvobrevet. (Ort och datum för underskrifterna rekommenderas också att skriva ned)Alltså ska det stå i gåvobrevet vem gåvogivaren och gåvotagaren är, deras personnummer, adress, samt vad som ska ges bort och hur stor andel av fastigheten som ska ges bort. Villkor som kan läggas till i gåvobrevet är ifall du önskar att fastigheten ska utgöra enskild egendom, dvs. att fastigheten inte ska vara aktuell i en bodelning ifall ditt barn skulle skilja sig, äktenskapsbalken (1987:230) 7 kap. 2 §. Skulle fastigheten inte utgöra enskild egendom innebär det att exmaken har rätt till halva värdet av fastigheten.Dessutom kan ett villkor om förskott på arv läggas till. I ärvdabalken (1958:637) 6 kap. 1 § beskrivs det att det som föräldern ger till sina barn som gåva ska räknas som förskott på arv, ifall inte annat sägs eller ifall det måste antas ha varit avsett med hänsyn till omständigheterna. För att tydliggöra ifall du vill eller inte vill att fastigheten ska ses som förskott på arv ska du skriva det i gåvobrevet. Exempelvis att "denna gåva ska utgöra / inte utgöra förskott på arv".'Bevittnande av gåvobrev:När gåvobrevet upprättas behövs det två vittnen som bevittnar underskrifterna, för att ditt barn ska kunna få lagfart på fastigheten. Detta framgår av JB 20 kap. 7 § första punkten. Ansökan om lagfart hos Lantmäteriet ska göras inom tre månader från att gåvobrevet upprättats, JB 20 kap. 2 §.Det finns mallar om hur man skriver ett gåvobrev på Google, men det finns även en sådan tjänst på Lawline där du kan upprätta ett gåvobrev på bara några minuter (här). Hoppas att detta gav dig vägledning!Med vänlig hälsning,