Kan man överta lån och bostad från sambo?

2020-04-05 i Gåva
FRÅGA |Sambor äger halva bostaden var. Pga ena sambos ekonomiska problem önskar den andre ta över och äga bostaden själv för att de tillsammans ska få humanare bostadslån hos annan bank. Är detta möjligt?Mvh
Emma Liberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det korta svaret på dina fråga är att det är möjligt. För att ena sambon ska äga 100 % av bostaden och stå på 100 % av lånen krävs både att lånen övertas och att sambon som inte ska äga lägenheten ger bort sina ägarandelar i lägenheten. Det skiljer sig i hur man går tillväga beroende på om ni bor i fastighet eller bostadsrätt. Det framgår inte i frågan om ni bor i bostadsrätt eller fastighet så i mitt svar kommer jag att gå igenom båda alternativen.Övertagande av lånDet finns ingen lagregel som ger sambon rätten att överta lånet, utan det är upp till kreditgivaren att avgöra detta utifrån sambons ekonomiska förutsättningar. Det krävs alltså att ni pratar med banken.Om ni bor i fastighetAccepterar banken övertagandet av lånet är det enklaste sättet att gå tillväga att upprätta ett gåvobrev. Det innebär att ena sambon ger bort sin del av fastigheten i gåva. Bestämmelser om gåva av fast egendom hittas i 4 kap jordabalken.Reglerna i 4 kap jordabalken måste följas vad gäller överlåtelse i form av gåva och vid upprättande av gåvobrev. Reglerna anger att gåvohandlingen ska vara skriftlig och att köpeskillingen (0 kr i detta fall) ska anges. Dessutom ska handlingen innehålla en förklaring från gåvogivaren (ena sambo) där det står att denne överlåter halva fastigheten till den andra sambon. Efter det ska både du och din sambo underteckna gåvohandlingen.Det sa dock noteras, att din sambo kan överlåta egendomen till dig även om banken inte godkänner ett övertagande av lånet. Sambon kommer dock få stå kvar på sin del av lånet i sådana fall.Den av er som förvärvar fastigheten genom gåva ska även ansöka om lagfart för att registreras som ägare till fastigheten. Detta ska göras inom tre månader efter det att sambon fått fastigheten. När man ansöker om lagfart ska sambon tillsammans med själva ansökan även bifoga gåvobrevet i original (20 kap jordabalken).Om ni bor i bostadsrättDet enklaste är även här att upprätta ett gåvobrev. Bestämmelser om gåva av bostadsrätt hittas i bostadsrättslagen.För att ge bort bostadsrätten som gåva krävs att sambon upprättar ett gåvobrev som skrivs under av er båda. Det ska dessutom framgå vilken bostadsrätt gåvobrevet avser och om någon ekonomisk motprestation ska ske. Det krävs också att sambon blir accepterade som medlem i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska vara giltig. Uppfylls alla dessa krav är gåvan giltig.SammanfattningFör att en av er ska äga bostaden själv och stå på lånen så krävs först att ni pratar med banken för att se om sambon får stå själv på lånen. Kan en av er stå på lånet är det enklaste att sambon sedan ger bort sin del i bostaden som gåva. På så vis kommer en av er att äga hela bostaden.Hoppas du fått svar på din fråga!

Hur blir gåva mellan makar enskild egendom?

2020-03-29 i Gåva
FRÅGA |Jag fick en fastighet i gåva med villkoret att det skulle vara min enskilda egendom. Nu önskar jag ändå överlåta 50% av fastigheten på min fru.Jag har förstått att om jag gör det så skulle hon ändå bara få 25% av fastigheten om vi senare gick skilda vägar eftersom mina 50% fortsätter att vara enskild egendom och jag vid en skilsmässa skulle jag få halva hennes del.Hur ska jag på bästa sätt formulera mig i ett gåvåbrev för att vi faktskt ska ha rätt till 50% var även vid en bodelning.
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Att ge en gåva till sin maka eller make kan göras genom ett gåvobrevUnder förutsättning att gåvan, när du fick den, inte hade ett förbehåll om att den inte fick överlåtas vidare, kan du upprätta ett gåvobrev där du anger att 50 procent av fastigheten ska tillfalla din fru.Det stämmer bra det du skriver, att om du ger hälften av fastigheten till din fru, kommer den att utgöras av giftorättsgods, vilket innebär att hennes andel ska tas in i en eventuell framtida bodelning och delas lika mellan er båda. För att förhindra att det inträffar, så att din fru faktiskt får rätt till hennes halva av fastigheten, måste din din frus andel göras till hennes enskilda egendom.För att gåvan ska bli enskild egendom krävs ett äktenskapsförordOm man vill att mottagaren ska få egendomen som enskild egendom kan man vanligtvis skriva i gåvobrevet att mottagaren ska erhålla gåvan som enskild egendom.Däremot är så fallet att, om gåvogivaren och gåvomottagaren är makar, är det inte tillräckligt att det skrivs in i ett gåvobrev för att egendomen ska bli enskild egendom. Istället krävs att en sådan föreskrift tas in i ett äktenskapsförord (7 kap. 2 äktenskapsbalken).I äktenskapsförordet kan ni således föreskriva att 50 procent av fastigheten ska utgöra din enskilda egendom och 50 procent av fastigheten ska utgöra din frus enskilda egendom (7 kap. 3 § äktenskapsbalken).Kort om formkravJag vill också tillägga att, både i fråga om fastigheter som ges i gåva och äktenskapsförord, finns det vissa formkrav.Både gåvobrevet och äktenskapsförordet ska upprättas skriftligen, skrivas under av båda makar och registreras hos Skatteverket. Ni kan läsa mer om gåva mellan makar och äktenskapsförord på Skatteverkets hemsida.SammanfattningFör att du ska kunna ge en andel av fastigheten i gåva till din fru, utan att den tas in i en eventuell framtida bodelning, krävs att det både upprättas ett gåvobrev och ett äktenskapsförord, där det föreskrivs att fastigheten ska bli din frus enskilda egendom.Vill du ha hjälp med att upprätta dokumenten kan du kontakta Lawlines juristbyrå på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist på Lawlines hemsida.Ni kan även använda Lawlines onlinetjänst för Gåvobrev och Äktenskapsförord.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Kan gåvogivaren disponera över gåvoegendomen?

2020-03-29 i Gåva
FRÅGA |Hej.Vid gåva , som ska vara enskild egendom, och sätts in på gåvotagarens bankkonto, kan jag som gåvogivare även ha dispositionsrättenför detta konto då.?Tacksam för svar
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida man kan fortsätta disponera över en egendom som har getts bort som gåva. Detta är en fråga som regleras främst av lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva.Vad krävs för en giltig gåvotransaktion?Huvudregeln i svensk rätt är att löftet om gåva inte är bindande för gåvogivaren om inte det givits i särskild form (1 § första stycket lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva). När gåvan fullbordas blir man bunden. När det gäller gåva av pengar och lösöre fullbordas gåvan genom tradition. Objektet för gåvan måste komma i personens besittning besittning (2 § första stycket lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva).Detta traditionskrav är svårt att uppfylla eftersom det räcker inte bara med ett överlämnande av egendomen i fråga utan det krävs att givaren inte fortsättningsvis disponerar över gåvoegendomen. Om tillräckligt tradition inte sker, så anses gåvan inte fullbordad. Om gåvan inte anses fullbordat, har gåvotagaren inget skydd mot gåvogivarens borgenärer (1 § andra stycket lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva).Vad innebär detta för dig?Av det ovan anförda konstateras att lagstiftaren har ställt upp vissa krav för att en giltig gåvotransanktion ska ske för att undvika några slag av missbruk. Syftet med dessa regler är att r ge garantier för att egendom som sänks till en person verkligen kommer till den och att hindra att gåvogivaren använder gåvotagaren som bulvan i eget intresse. De pengar du sänkt som gåva till gåvotagaren är inte fullbordat, om du fortsättningsvis disponerar över bankkontot vilket leder till att de kan utmätas vid en eventuell konkurs eller utmätning för dina skulder.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Kan tre personer stå med i samma gåvobrev som gåvotagare?

2020-03-25 i Gåva
FRÅGA |Kan vi tre systrar stå på samma gåvobrev. Med namn och personnummer.Det är inte ett förskott på arv. Gåvan är enskil egendom.Mor undertecknar och en person bevittnar. Kan vi sen sköta detta på banken? Vi är två som har fullmakt och har dispositionsrätt för mors konton. Gåvan är pengar som vår mor vill ge oss. Vår mor är 100 år. Lite ostadig att ta med till banken, men helt klar i huvudet.Tacksam för svar.Mvh
Oliver Svensson |Hej! Och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med er fråga!Jag kommer välja att dela upp frågorna i olika rubriker i mitt svar för att göra det enklare för er att navigera i mitt svar. Och innan jag går till de frågor som jag identifierat i er fråga så kommer jag att gå igenom lite allmänt kring gåvobrev.När det kommer till gåvobrev så finns det inga uppställda formkrav för hur ett sådant ska formuleras och upprättas (jfr. 1 § Gåvolagen). Jag vill dock påpeka att det är viktigt att det tydligt framgår vilka som är mottagare av gåvan och hur stor andel var och en av mottagarna ska erhålla. I ett gåvobrev kan man också skriva in villkor för gåvan, t.ex. under vilka förutsättningar som gåvan ska genomföras etc. Jag har förstått det som att denna gåva som ni ska få inte ska räknas som ett förskott på arvet, men förstod inte om ni undrade nånting kring det. I vilket fall så är det möjligt att i gåvobrevet lägga till att gåvan inte ska räknas som ett förskott på arv. Jag vill också tillägga att en överlåtelseförklaring bör finnas med i gåvobrevet. I och med att det inte finns några uppställda formkrav för hur ett gåvobrev ska formuleras och upprättas så vill jag till sist tillägga att det är viktigt att gåvobrevet är begripligt för utomstående. Kan tre personer stå med i samma gåvobrev?I er fråga förstår jag att ni är tre personer som ska erhålla en gåva från er mor. Svaret på om ni samtliga kan stå med i ett och samma gåvobrev är Ja. Som jag tidigare nämnde så är det viktigt att vara tydlig med vilka som är mottagare av gåvan och det är därför en bra idé som ni nämner att namn, personnummer samt underskrift finns med i gåvobrevet då detta gör det tydligt vilka som ska erhålla gåvan. Bevittnande och undertecknande av gåvobrevJag har inte uppfattat utifrån er fråga om ni som gåvotagare kommer att underteckna gåvobrevet, utifrån er fråga så har jag enbart förstått det som att er mor ska underteckna gåvobrevet. Jag vill därför tillägga att ni systrar som är gåvotagare också bör underteckna gåvobrevet. Som jag tidigare nämnde så finns det inga formkrav, och heller finns det inga vittneskrav när det kommer till upprättande av gåvobrev som i detta fall. Däremot kan det vara en stor fördel om en tvist i framtiden skulle uppstå att ha vittne till gåvobrevet. Av trovärdighetsskäl så bör inte någon som är anhörig till nån av er vara vittne. Kan ni sköta detta på banken? Jag har förstått att ni har fullmakt över er mors konton och det bör därför inte vara några problem för er att gå till banken och be dem göra transaktionen. Ett tips för att försäkra er om att inga problem uppstår på banken är att ringa till det bankkontor som ni ska till för att utföra transaktionen och höra med dem innan ni åker dit. Men som jag förstått det utifrån er fråga där ni både kommer ha ett giltigt gåvobrev och har fullmakt över kontona och det bör därför inte vara några problem för er att sköta detta på banken. Jag hoppas att ni fått svar på era frågor! Annars är ni välkomna att ställa fler frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,

Kan man bli tvungen att lämna tillbaka en gåva?

2020-03-29 i Gåva
FRÅGA |Det blir en lång fråga då det är en invecklad situation. Försöker hålla mig kortfattad.Nyligen har mitt ex börjat kräva massa saker, som t ex hennes julklapp som aldrig fick fysiskt eftersom det var en elektronisk biljett till ett musik evenemang.Efter vi gjorde slut skulle jag inte få tillbaka mina grejer ifall jag inte skickade den biljetten till henne.Det finns egentligen massor med faktorer involverade i detta med liknande situationer innan vi bröt med varandra men vill kolla om det inte behövs mer info.
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du undrar om ditt ex kan vägra att lämna ut dina ägodelar om du inte lämnar tillbaka en e-biljett du mottagit i julklapp. Jag utgår från att du antingen fått den på din mail eller som ett utskrivet brev. För att besvara din fråga kommer jag redogöra för vad som gäller för gåvor och om man kan bli tvungen att lämna tillbaka en gåva. Din fråga regleras i Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (gåvoL). När är en gåva giltig och kan man bli tvungen att lämna tillbaka en gåva?När en gåvogivare gett gåvan till gåvomottagaren är gåvan fullbordad. Innebörden av att en gåva har getts (eller mottagits) med bindande verkan är att den har traderats enligt traditionsprincipen (1 § GåvoL). Traditionsprincipen innebär att gåvan nu är i mottagarens besittning och att gåvomottagaren har full rådighet över gåvan. Utifrån ditt exempel innebär det att du mottagit gåvan genom att den inkommit till din email eller att du fått biljetten fysiskt i handen. Att ett rådighetsavskärande har skett innebär att ditt ex inte längre kan förfoga över biljetten, alltså att hon inte längre kan använda den. Den som givit en bindande gåvan kan inte som huvudregel kräva tillbaka denna. Vad innebär det att ditt ex inte vill lämna tillbaka din egendom? Detta förfarandet kan aktualisera brottet olovligt förfogande och kan rendera i böter eller fängelse i högst ett år (10 kap. 4 § BrB). Slutsats och vad du bör göra nu?Den som gett en gåva kan alltså inte återkräva denna. Det som kan problematiseras i ditt fall kan vara huruvida det skett ett tillräckligt rådighetsavskärande. Det är heller inte tillfredsställande att hålla gåvomottagarens egendom som gisslan för att driva igenom sitt grundlösa krav då man gör sig skyldig till brott och riskerar påföljd. Situationer som denna bör lämpligen lösas genom att man försöker komma överens. Om inte ditt ex lämnar tillbaka din egendom ska du vända dig till polisen och upprätta en anmälan. För att kunna göra en grundligare bedömning krävs mer information, om du är intresserad av att gå vidare med ditt ärende är du välkommen att kontakta någon av våra verksamma jurister här: https://lawline.se/boka Hoppas du fick svar på din fråga, MVH

Kan min man ge mig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev?

2020-03-29 i Gåva
FRÅGA |Min man ägde lgh innan vi gifte oss. Inget är skrivet. Då äger jag väl halva lgh. Nu vill min man att jag ska äga hela själv. Kan han ge mig sin halva i ett gåvobrev. Om de går. Hur gör man. Mvh.
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Mina utgångspunkterJag tolkar det du har skrivit som att du undrar följande:- Kan din man ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev?- Hur ska ni gå tillväga för att din man ska kunna ge dig lägenheten i gåva? Jag utgår från att lägenheten är en bostadsrätt, eftersom du skriver att din man äger den. Om jag har förstått dig rätt så har ni inget äktenskapsförord.Jag kommer att hänvisa till äktenskapsbalken (ÄktB) och bostadsrättslagen (BRL) i mitt svar.Din man kan ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrevDet korta svaret på din första fråga är ja - det är fullt möjligt för din man att ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev. Jag kommer nu att ge dig mer information om vad som gäller samt om hur ni ska gå tillväga för att fullborda gåvan.Din man äger fortfarande hela lägenheten självInledningsvis är det viktigt att ni vet hur äganderätten till lägenheten ser ut i nuläget. Din man är fortfarande ensam ägare till hela lägenheten, trots att ni är gifta och inte har något äktenskapsförord. Det beror på att ni betraktas som två åtskilda individer med individuella tillgångar och skulder (1 kap. 3 § ÄktB). När ni gifte er förändrades alltså inte er individuella äganderätt till egendom som ni ägde på var sitt håll innan äktenskapet. Däremot fick ni så kallad giftorätt i varandras egendom. Jag kommer nu att förklara vad giftorätten innebär.Du har giftorätt i hälften av lägenhetens värde vid en bodelningGiftorätten innebär att all er individuellt ägda egendom är giftorättsgods, i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Jag utgår från att lägenheten inte är enskild egendom eftersom det kräver att den aktivt har omvandlats till sådan, vilket du inte nämner något om (7 kap. 2 § ÄktB).Som giftorättsgods ska lägenheten ingå i en bodelning mellan er om ni skiljer er eller om någon av er avlider (10 kap. 1 § och 9 kap. 1 § första stycket samt 1 kap. 5 § ÄktB). Vid en bodelning delas giftorättsgodset lika efter att värdet av era skulder har dragits av (11 kap. 3 § ÄktB). Det innebär att du vid en bodelning har giftorätt i hälften av lägenhetens värde, eftersom den är giftorättsgods. Så länge ni är gifta har du dock inte någon äganderätt till hälften av lägenheten - din man äger fortfarande hela lägenheten själv.Gåvobrevet måste uppfylla formkrav och bostadsrättsföreningen ska meddelasSom tidigare nämnt är det fullt möjligt för din man att ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev. Observera att det rör sig om äganderätten till hela lägenheten, inte enbart hälften.För att vara giltigt behöver gåvobrevet uppfylla följande formkrav, eftersom gåvan är en bostadsrätt (6 kap. 4 § första stycket och 6 kap. 5 § tredje stycket BRL):- Det ska vara skriftligt.- Det ska undertecknas av din man samt av dig.- Det ska innehålla uppgifter om lägenheten. För att gåvan ska bli fullbordad behöver ni också meddela bostadsrättsföreningen att din man har gett dig lägenheten i gåva. Det har bestämts i två rättsfall från Högsta domstolen (NJA 1971 s. 66 och NJA 1993 s. 560).Dessutom behöver du bli accepterad som medlem i bostadsrättsföreningen (6 kap. 5 § första och andra stycket BRL).När detta är uppfyllt har gåvan blivit fullbordad. Då är du ägare till lägenheten.Ni kan skydda din äganderätt genom registrering hos SkatteverketNi kan skydda din äganderätt till lägenheten genom att registrera gåvobrevet hos Skatteverket. Då kan din mans eventuella långivare inte göra anspråk på lägenheten om han skulle bli skuldsatt (8 kap. 1 § första och andra stycket samt 16 kap. 2 § första stycket ÄktB). I dagsläget kostar det 275 kronor att registrera en gåva mellan makar (mars 2020). Ni kan läsa om hur ni registrerar gåvan på Skatteverkets hemsida.SammanfattningDin man kan ge dig lägenheten i gåva genom ett gåvobrev. Det rör sig om hela lägenheten eftersom han har ensam äganderätt till den.För att din man ska kunna ge dig lägenheten i gåva behöver ni tänka på tre saker:1. Gåvobrevet måste uppfylla lagens formkrav, som jag har beskrivit ovan.2. Ni behöver meddela bostadsrättsföreningen och den behöver i sin tur acceptera dig som medlem i föreningen.3. Ni kan registrera gåvobrevet hos Skatteverket för att skydda din äganderätt till lägenheten. Avslutningsvis vill jag tipsa dig om att Lawline har en avtalsrobot. Vid intresse kan ni ta hjälp av den för att upprätta gåvobrevet till ett fast pris. Du kan läsa mer på hemsidan för avtalsroboten.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Lycka till med lägenheten!Med vänliga hälsningar,

Fastighet i gåva mellan makar

2020-03-27 i Gåva
FRÅGA |Jag och frun äger 50% var i en fastighet. Kan vi ge respektive del till den andre i gåva som enskild egendom?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gåvan ska registrerasDet är möjligt för makar att ge en fastighet eller en del i en fastighet i gåva till varandra. Detta görs genom att upprätta ett skriftligt gåvobrev där det anges att den ena maken ger sin andel i fastigheten i gåva till den andre, och att egendomen ska vara enskild egendom. Gåvobrevet ska skrivas under av båda makar och gåvogivarens underskrift ska vara bevittnad av två personer.Eftersom ni är makar, finns det också ett krav på att gåvobrevet skickas in till och registreras hos Skatteverket.För att gåvan ska bli enskild egendom krävs, också eftersom ni är makar, att det upprättas ett äktenskapsförord där det anges. Det är inte tillräckligt att det bara står i gåvobrevet att fastigheten ska vara enskild egendom (7 kap. 2 § äktenskapsbalken).Den som har fått gåvan ska ansöka om lagfartDärefter, inom tre månader från överlåtelsen, ska en ansökan om lagfart göras hos Lantmäteriet, för att personen ska registreras som ägare till fastigheten. Till ansökan ska överlåtelsehandlingen bifogas.Mitt rådNi kan läsa mer om gåvor mellan makar på Skatteverkets hemsida och om ansökan om lagfart på Lantmäteriets hemsida.Vill ni ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan ni kontakta Lawlines juristbyrå på 08-533 300 04 eller boka tid med en jurist.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,

Räcker det att upprätta gåvobrev vid överlåtelse av fritidshus?

2020-03-13 i Gåva
FRÅGA |Hej! Min mamma äger en sommarstuga och både hon och min pappa vill överlåta den till mig för att jag ska sälja den och dela vinsten med min syster. Det finns inga lån på stugan. Räcker det med att vi upprättar ett gåvobrev? Ska det stå i brevet att stugan ska säljas och vinsten ska delas mellan mig och min syster? Vad ska jag göra med brevet efter att det är signerat? Kan pappa stå som vittne vid signeringen?Vänlig hälsning
Oliver Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga innefattar ett flertal delfrågor och jag kommer att dela upp och svara på dessa var för sig för att göra svaret så tydligt som möjligt. Räcker det att upprätta ett gåvobrev när föräldrarna vill överlåta fritidshuset? Dina föräldrar vill ge dig och din syster sitt fritidshus som en gåva för att ni sedan ska sälja detta och dela på pengarna. Enligt 4 kap. 29 § Jordabalken (JB) så är det möjligt för dina föräldrar att överlåta fritidshuset på dig och sin syster genom att upprätta ett gåvobrev. Svaret om det räcker med att upprätta ett gåvobrev för att överlåta fritidshuset är således Ja. Behöver det stå i gåvobrevet att fritidshuset ska säljas och vinsten delas mellan systern och dig? Vid upprättandet av ett gåvobrev där fastighet ska överlåtas finns det en del krav för att gåvan ska betraktas som giltig. Det som ni bl.a. behöver göra är att upprätta ett skriftligt gåvobrev, 4 kap. 1 och 29 §§ JB. Detta gåvobrev ska sedan ni och era föräldrar skriva under samt ska det också bevittnas av två personer – se nedan angående om er far kan vara vittne. När det kommer till frågan om det behöver skrivas in att fritidshuset ska säljas och att vinsten ska delas mellan dig och din syster så kan ni själva välja om detta ska göras. Det är inte ovanligt att ett gåvobrev innehåller eventuella villkor. Vad ska du göra med gåvobrevet efter det är signerat? Efter att gåvobrevet är upprättat, signerat och bevittnat av två personer så behöver ni också ändra i lagfarten – detta gör ni HÄR. Observera att detta ska göras inom 3 månader och vara bevittnat av två personer för att inte förklaras vilande, se 20 kap. 2 och 7 §§ JB. Kan din pappa stå som vittne? Reglerna kring vem som får bevittna ett gåvobrev för att det ska betraktas som giltigt återfinns i lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar, se lagen HÄR. Av denna lag framgår att alla som är över 15 år, icke lider av psykisk sjukdom och saknar insikt om betydelsen av sådan bekräftelse, eller har direkt samband till handlingen får vittna.Jag hoppas att du fått svar på dina frågor! Annars är du välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar,