Kan våra föräldrar skänka oss en fastighet utan att behöva betala skatt?

2019-05-17 i Gåva
FRÅGA |Mina föräldrar vill skriva över deras hus på oss barn. Det ska vara som en gåva. Hur ska vi göra för att undvika att drabbas av arvsskatt? Hur ska vi gå till väga? Kan mina föräldrar själva skriva ett gåvobrev eller behövs det en jurist för att det skav vara giltigt och lagligt?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Både arv och gåvor är skattefria (jfr 8 kap. 2 § inkomstskattelagen) vilket innebär att ni inte riskerar att drabbas av någon arvsskatt. Att skriva över fastigheten på er barn kan i vissa fall vara skattefritt, och i andra fall skattepliktigt, även om utgångspunkten är att gåvor är skattefria.För att det rent skattemässigt ska vara en gåva krävs att vissa villkor är uppfyllda. Om ni barn tar över lån för fastigheten har ni betalt en viss ersättning för fastigheten trots att den skänkts till er. I sådana fall är det vad som kallas ett blandat fång. Vid bedömningen om det skatterättsligt ska anses som en gåva utgår man i fråga om fastigheter från den s.k. huvudsaklighetsprincipen. Principen innebär att hela överlåtelsen ska ses som en gåva, om det finns någon gåvodel. Med gåvodel avses om fastighetens värde överstiger ersättningens värde. Bedömningen om fastighetens värde görs utifrån taxeringsvärdet. Om ersättningen (de övertagna lånen) är högre än taxeringsvärdet, räknas det (trots vad ni kallar det) som en försäljning för vilken det ska beskattas. Om de övertagna lånen däremot är lägre än taxeringsvärdet räknas det skatterättsligt som en gåva som är skattefri (jfr 8 kap. 2 § inkomstskattelagen). För er innebär det att om era föräldrar skriver över fastigheten på er barn och det inte finns några lån, då är det att betrakta som en gåva som är skattefri. Istället får ni skatta den dagen ni säljer fastigheten. Om ni tar över lån är det att betrakta som en gåva så länge lånen är lägre än taxeringsvärdet. Om lånen däremot är högre än taxeringsvärdet räknas det inte skattemässigt som en gåva.Formkraven för gåva av fastighet är detsamma som vid köpFör fastighetsköp finns det formkrav innebärande att vissa krav måste finnas med i köpehandlingen för att den ska vara giltig. De formkrav som finns är att köpehandlingen ska innehålla uppgift om köpeskillingen, en förklaring om att egendomen överlåtes på köparen av säljaren samt handlingen ska vara skriftlig och undertecknad av både köparen och säljaren (4 kap. 1 § jordabalken, JB). För det fall att man skänker bort hela eller delar av en fastighet genom ett gåvobrev är reglerna desamma som vid köp (4 kap. 29 § JB). Det innebär att det är tillräckligt med ett gåvobrev för att skänka bort fastigheten, så länge det uppfyller formkraven för en köpehandling. Eftersom era föräldrar skänker bort fastigheten finns det ingen egentlig köpeskilling utan det torde vara tillräckligt att skriva noll kronor eller likvärdigt.Gåvobrevet, med formkraven uppfyllda, är det viktigaste dokumentet för att skänka bort fastigheten.Mottagarna ska därefter söka lagfartMottagarna av gåvan (i det här fallet ni barn) ska inom tre månader söka lagfart för fastigheten (20 kap. 1-2 § JB). Det krävs inte att gåvobrevet är bevittnat för att det ska vara giltigt (jfr 4 kap. 1 § JB). Däremot ska lagfartsansökan vilandeförklaras om överlåtelsehandlingen inte är styrkt av två vittnen (20 kap. 7 § JB). Det är därför en god idé att redan vid utfärdande av gåvobrevet se till att det även bevittnas.Sammanfattningsvis och som svar på din fråga riskerar ni inte att drabbas av någon arvsskatt. Att skriva över fastigheten på er genom ett gåvobrev är fullt möjligt. Var dock uppmärksamma på att om ni tar över lån för fastigheten måste de vara lägre än taxeringsvärdet för att det ska räknas som en gåva.Dina föräldrar kan själva skriva ett gåvobrev, det är fullt giltigt så länge formkraven jag beskrivit ovan är uppfyllda. Jag vill dock rekommendera Lawlines avtalstjänst i vilken era föräldrar har möjlighet att till ett konkurrenskraftigt pris få ett gåvobrev upprättat juridiskt korrekt. I tjänsten fyller de själv i uppgifterna, betalar och får det sedan tillsänt sig. Om de hellre vill ha personlig hjälp av en jurist som hjälper till med upprättande av gåvobrev m.m. kan vi givetvis även vara behjälpliga med det. Om de/ni är intresserade av att anlita en jurist från Lawlines juristbyrå för ändamålet är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för en offert och vidare kontakt.Med vänliga hälsningar,

Gåvobrev eller testamente?

2019-05-11 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag har två ensamkommande killar boende hos mig. Har sparat den hyra som de betalt för att de ska ha ett startkapital. Det är inte så mycket pengar men jag vill att pengarna ska komma till dem. Jag har tre biologiska söner som jag har berättat det här för och de säger att det är OK. Men jag vill vara säker och jag vill därför fästa på papper att de pengar som finns på två särskilda konton i min bank ska tillfalla M och A. Hur skriver jag ett sådant papper? Tack för hjälpen!
Joakim Raivio |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det framgår av din fråga att du vill att de aktuella pengarna ska tillfalla de två ensamkommande killarna. Det jag inte riktigt förstår är om du vill att detta ska ske genom en vanlig gåva eller om du rent av syftar på ett testamente. Jag ska därför kort förklara vad skillnaden är och vad du kan göra för att säkerställa att killarna får pengarna. Gåvobrev Om du vill att killarna ska få pengarna medan du fortfarande är i livet kan du ge pengarna som gåva och samtidigt upprätta ett gåvobrev som bevisar detta. I gåvobrevet kan du föreskriva om olika villkor, t.ex. att gåvan ska tillfalla killarna vid ett visst datum. Ett gåvobrev gör att gåvan blir rättsligt bindande redan innan du lämnar över pengarna. Det går givetvis bra att ge en gåva utan att upprätta något gåvobrev, men i sådana fall blir gåvan bindande först när pengarna har överlämnats. Som jag förstår din fråga vill du att pengarna ska tillfalla killarna någon gång i framtiden. Därför kan det vara bra att upprätta ett gåvobrev redan nu, så att du kan vara säker på att pengarna kommer till dem.Det finns inga särskilda krav på hur ett gåvobrev ska utformas för att det ska bli rättsligt bindande. Man bör dock kunna utläsa vem som ger gåvan, vem som ska få gåvan, vad gåvan avser samt om det finns några villkor som ska gälla för att gåvan ska fullbordas. Datum, ort och underskrifter bör också framgå. Om du vill upprätta ett gåvobrev kan du använda Lawlines egna digitala avtalstjänst som du hittar på vår hemsida. På så vis kan du enkelt utforma ditt egna gåvobrev. https://lawline.avtalsrobot.se/TestamenteOm din avsikt är killarna ska få pengarna efter din död måste du upprätta ett testamente. Inget annat juridisk dokument/avtal är giltigt i en sådan situation. Till skillnad från gåvobrev gäller vissa särskilda formkrav för att ett testamente ska bli giltigt. Testamentet måste bl.a. vara skriftligt, innehålla din underskrift och bevittnas och underskrivas av två vittnen som måste vara minst 15 år gamla och som inte är arvtagare till dig. Eftersom formkraven är helt avgörande för att testamentet ska bli giltigt skulle jag rekommendera att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig med att upprätta testamentet. Lawlines jurister hjälper dig gärna med detta. Du hittar all kontaktinformation på vår hemsida, www.lawline.se.Jag hoppas att du blir nöjd med mitt svar. Lycka till vidare!Vänligen

Vad kostar ett gåvobrev?

2019-05-08 i Gåva
FRÅGA |Vad kostar det att utfärda ett gåvobrev? Vi behöver upprätta 4 separata gåvobrev ang fastigheter samt ett angående pengar. Så korta och koncisa som möjligt. Endast med tillägg enskild egendom samt att det inte är förskott på arv.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I teorin kostar det inget att skriva ett gåvobrev, under förutsättning att ni skriver det själva. Det kan dock vara en god idé att kontakta en jurist som hjälper till med utformningen, det är i regel en liten kostnad i förhållande till att du då vet att det garanterat är juridiskt korrekt.I Lawlines avtalstjänst erbjuder vid gåvobrev för 695kr / st. I tjänsten fyller du själv i alla uppgifter och eventuella villkor, betalar och får det sedan sänt till dig för utskrift, författat juridiskt korrekt. Vill du hellre anlita en av våra jurister som skriver dem går givetvis även det bra. I sådana fall är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se för tidsbokning.Med vänliga hälsningar,

Bostadsrätt som gåva

2019-05-03 i Gåva
FRÅGA |Hej, jag undrar om jag kan köpa en bostadsrätt till min mamma? Alltså att jag står på bolånet men att hon är ägare till bostaden och den som står skriven på den. Vi kommer i så fall inte att bo tillsammans utan jag kommer att bo kvar i min hyresrätt. Min mamma är EU medborgare (har uppehållsrätt och svenskt personnummer, arbetar deltid) kan det vara något hinder att hon inte är svensk medborgare för att hon ska stå som ägare på bostadsrätten?
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att din mamma inte är svensk medborgare utgör inte ett hinder för att vara ägare till bostadsrätt i Sverige enligt principen om fri rörlighet för personer och kapital inom EU. Om du vill att din mamma ska bli ägare till bostadsrätten kan du ge den i gåva till henne. För att det ska anses giltigt behöver du uppfylla vissa krav (6 kap. 4 § Bostadsrättslagen). Kraven innebär att gåvobrevet: ska vara skriftligt, signeras av givare och tagare, innehålla specificering av vilken bostadsrätt det gäller. Är dessa krav uppfyllda står din mamma som ägare av bostadsrätten. I övrigt måste din mamma bli medlem i bostadsrättsföreningen för att få nyttja bostadsrätten (6 kap. 1 § Bostadsrättslagen). Notera dock att bostadsrätten alltjämt utgör säkerhet för lånet som står på dig. Detta innebär att om du inte kan betala lånet, kan bostadsrätten tas i anspråk för att täcka lånet. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gåvans värde i gåvobrev

2019-05-15 i Gåva
FRÅGA |Hej! Maste gavans värde anges i ett gavobrev?
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om gåvobrev finns i lagen angående vissa utfästelser om gåva. Av lagen framgår inte att det finns några specifika krav vad gäller hur ett gåvobrev ska formuleras vad gäller gåvans värde, men i vissa sammanhang behöver det formuleras på visst sätt, t.ex. om det rör sig om fastigheter. Av din fråga framgår det inte vad det rör sig om för typ av gåva, men om det rör sig om gåvobrev för fastighet behöver gåvans värde inte anges. Om det rör sig om någon annan typ av gåva t.ex. gåva av lös egendom, då behövs det som sagt inte att gåvans värde anges. Om det rör sig om en gåva av lös egendom mellan t.ex. mellan makar, för att inte riskera att gåvan ska tas i anspråk för att betala den givande makens skulder efter att gåvan getts till den andre maken, måste gåvan registreras hos Skatteverket och då kan värdet komma att anges. Om gåvan har ett högt värde behöver den registreras för att undvika att den kan utmätas för gåvogivarens skulder. Registrering av gåvor sker genom inlämning av gåvobrevet till Skatteverket, helst tillsammans med två bevittnade kopior där två vittnen intygar att kopian överensstämmer med originalet.Skulle du behöva hjälp med att upprätta ett gåvobrev, kan du vända dig till Lawline, här! Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar. Med vänlig hälsning,

Behöver jag lämna tillbaka gåva som jag mottagit?

2019-05-09 i Gåva
FRÅGA |Hej jag undrar om man har fått guld av sin sambo (han har försäkring på det). Sen tar det slut mellan oss har han rätt att kräva tillbaka det ? Jag fick det som en gåva. Han säger att han kommer polisanmäla mig om han inte får tillbaka det, kan han göra så ? Med vänlig hälsning
Hashim Mohammed Ritha |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåvor blir giltiga när de överlämnas till mottagarenVanligtvis kan det finnas ett gåvobrev som beskriver vad gåvan är och till vem den överlämnas. Skriver man inget gåvobrev blir en gåva giltig först när gåvan har överlämnats till mottagaren. När mottagaren fått gåvan kan givaren inte längre ångra sig. Har gåvan däremot utlovats muntligt under ett högtidligt tillfälle med en grupp personer som vittnen, gäller det muntliga löftet och gåvogivare kan inte utan vidare ångra detta. Du behöver alltså inte lämna tillbaka din gåva.Jag vill också tillägga att försäkringen inte ändrar på bedömningen. Din ex-sambo är fri att säga upp sin försäkring.Polisanmälan leder ingenvartEn polisanmälan kan inte leda någonstans. En polisanmälan är endast aktuell ifall du begått ett brott, t.ex. stöld eller bedrägeri. I det fall att du endast mottagit gåvan, vilket du haft rätt till, har du inte begått ett brott. Du ex-sambo kan hävda att du stulit eller lurat hen, men det spelar ingen roll. Det är polisen och åklagaren som ska utreda ett eventuellt brott. Om det inte finns någon bevisning eller några tecken på att din ex-sambo har rätt, kommer polisen inte ens starta en förundersökning. Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att skicka in en ny fråga eller skriva i kommentarsfältet, så återkommer jag.Ha det braVänligen,

Gåvobrev fastighet

2019-05-05 i Gåva
FRÅGA |HejJag köpte 2008 ett hus tillsammans med min sambo. Då gick vi in med olika mycket i kontantinsats och vi rådes att han stod för 75% av ägandet i huset och jag 25%. Vi lånade resten av pengarna och lånet står vi för 50/50. Nu vill vi ändra så att vi äger huset 50/50 också. Men utan att göra några ekonomiska ändringar, alltså kvarstår fördelningen av kontantinsats som tidigare som vi respektive får tillbaka vid en försäljning. Hur gör vi? ska han ge min 25% av huset i gåva?
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag har förstått din fråga rätt så rör din fråga att ni vill stå på halva huset var och vill därmed lösa det på enklast sätt utan att ekonomiska ändringar genomförs. Det bör gå enklast, som du skrivit, genom att ni skriver ett gåvobrev där din sambo som äger 75 procent av huset överlåter 25% (1/4 av huset) i gåva till dig så att du då äger 50% och din sambo 50%. Det finns några villkor som ska vara uppfyllda för att gåvan ska vara giltig, enligt 4 kap 1 § jordabalken (JB) och 4 kap 29 § JB. Det ska även undertecknas av er båda. Villkoren för en gåvaFör att en gåva ska vara aktuell krävs att tre kriterier är uppfyllda:Den ska bygga på frivillighet. Det ska finnas en gåvoavsikt. Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.Om dessa kriterier är uppfyllda rör det sig om en gåva.Jag skickar med en mall på ett gåvobrev som ni kan använda om ni vill, https://lawline.se/answers/2050. Hoppas du fick svar på din fråga!

Överlåtelseförbud gåvobrev fastighet?

2019-05-03 i Gåva
FRÅGA |Jag och min maka avser att upprätta ett gåvobrev, där jag ger 50 % av fastigheten till henne. För att kunna utnyttja dubbla rotavdrag. Vi har två äldre utflyttade gemensamma barn endast, Inga skulder på fastigheten.Gifta sedan 30 år - inget giftorättsgods övrigt på fastigheten är skrivet sedan tidigare.Fråga: Bör vi under villkor skriva in något - ex: Gåvan får ej utmätas för gåvotagarens skuld eller överlåtas utan givarens samtycke !?!Läste detta bland era svar.Tacksam för tips// Kjell & Annelie
Jesper Kröger |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Villkoren för en gåvaFör att en gåva ska vara aktuell krävs att tre kriterier är uppfyllda:Den ska bygga på frivillighet.Det ska finnas en gåvoavsikt. Det ska ske en förmögenhetsöverföring från givaren till gåvomottagaren.Om dessa kriterier är uppfyllda rör det sig om en gåva. Muntliga gåvor är giltiga, dock är skriftliga att föredra ur bevissynpunkt. Framförallt blir skriftligheten viktig om du vill skydda gåvan från utmätning genom en särskild föreskrift.En gåva kan skyddas från utmätning genom en särskild föreskriftKronofogden får utföra utmätning enligt reglerna i utsökningsbalken. Om det finns en exekutionstitel, t.ex. en dom eller ett beslut kan utmätning ske (4 kap. 1 § UB). Vid utmätning får egendom som inte är undantagen på grund av bland annat särskild föreskrift tas i anspråk (4 kap. 2 § UB). Med särskild föreskrift menas att det i gåvobrevet skrivs in ett överlåtelseförbud. Finns det ett överlåtelseförbud i gåvobrevet ska det respekteras vid utmätning och egendomen inte utmätas (5 kap. 5 § UB). Enligt 5 kap 5 § första stycket UB medför ett överlåtelseförbud vid gåva att vare sig den bortgivna fastigheten eller ett obelånat pantbrev i fastigheten får utmätas för gåvotagarens skulder. Fastigheten som är belastad med överlåtelseförbud ingår inte heller i gåvotagarens konkurs, 3 kap 3 § KonkL. Att fastigheten inte får överlåtas betyder att den inte får sälja, byta eller skänka fastigheten utan samtycke från gåvogivaren.Mitt råd till dig är att du i utformandet av ditt gåvobrev tydligt uttrycker att det rör sig om en gåva, vem som är gåvogivare och gåvomottagare, exakt vilken egendom det rör sig om och att det finns ett förbud mot överlåtelse av fastigheten. Det är även viktigt att det inte utgår vederlag från den som mottar gåvan så att det kan bli tveksamt om det rör sig om en gåva eller ej. Förbudet mot överlåtelse innebär att föreskriften ska respekteras vid en utmätning och fastigheten inte ska tas i anspråk. Tänk dock på att föreskriften också innebär att den som fått fastigheten i gåva av dig därmed inte heller får överlåta den på annat sätt (genom att t.ex. sälja den).Hoppas du fick svar på din fråga!