Kan uppdragstagare vägra ge ut pengar trots uppdragsgivares instruktion?

2021-11-28 i Gåva
FRÅGA |Hej! Min farfar, över 90 år gammal, vill ge mig 25 000 (pengar) i present till mig. Men eftersom han bor utomlands kan han inte göra det personligen, så han bad min far som bor här att slutföra saken. Men min far vägrar göra det, utan istället gömmer han farfars pengar och ställer en massa egna orimliga krav på mig för att jag ska få pengarna, om han ens vill det då. Jag undrar, får han hålla på såhär då pengarna inte är hans egna och min farfar har inte sagt någonting annat än att pengarna ska hamna i min ficka? Det låter ju helt klart som stöld, och jag är dessutom myndig samt har gått klart gymnasieskolan för längesen redan, så han kan liksom inte hävda att jag inte får farfars pengar för att jag är liten och inte får sköta min egen ekonomi själv.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår det har din farfar gett pengarna till din far i syftet att din far sedan ska ge dem till dig, dvs att din far endast agerar som mellanman. Detta innebär att pengarna fortfarande är din farfars eftersom gåvan inte är fullbordad ännu. Din far har därmed inte rätt att bestämma över pengarna, t.ex genom de extra krav han ställer.Detta lämnar din far med två val. Antingen ger han dig pengarna enligt din farfars instruktion eller så vägrar han utföra uppdrage och ger tillbaka pengarna till din farfar. Din far har ingen rätt att behandla pengarna som sina egna.Jag vill snabbt nämna att din farfars höga ålder innebär en risk för att hans rätt att förfoga över sin egen egendom har begränsats. En sådan begränsning kräver generellt sett domstolsstöd dock och sådant saknas uppenbarligen i ditt fall.Jag hoppas det svarar på din fråga. Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Vad händer när något som har utlovats i gåva ärvs bort?

2021-11-23 i Gåva
FRÅGA |Min pappa har lovat min dotter pengar till en kontantinsats. Han satte dessa i fonder tills hon skulle behöva dem. Nu har pappa gått bort, min mamma vill inte ge min dotter pengarna. Får hon göra så? Inga papper är skrivna
Ludwig Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline för rådgivning.Din fråga gäller vem som har bäst rätt till fondandelarna – din mamma eller din dotter. Det framgår att din pappa utfäst (lovat) att ge bort en summa pengar till din dotter, men att någon överlåtelse inte skett. I stället köpte din pappa fondandelar för pengarna i väntan på att din dotter skulle få behov av dem. Rent juridiskt skulle man säga att din fråga handlar om huruvida din dotter har fått sakrättsligt skydd till pengarna/fondandelarna.Vad är sakrättsligt skydd?Att ha sakrättsligt skydd till en viss sak innebär att man inte bara äger saken, utan att man dessutom har bättre rätt till den än andra. "Andra" som kan göra anspråk på saken är till exempel fordringsägare, köpare av samma sak eller – som i ditt fall – arvtagare. Ett typexempel är om någon säljer samma sak till två personer. I ett sådant fall har båda köparna rätt till saken, men bara en av dem kan ha bättre rätt till den. I ditt fall har en viss summa pengar utfästs i gåva, men sedan ärvts av en annan person innan gåvan fullbordats.Sakrättsligt skydd kräver att gåvan har fullbordatsFör att få sakrättsligt skydd till en gåva (i pengar eller av lösa saker) krävs det att gåvan har överlämnats (traderats). Mottagaren av gåvan ska med andra ord ha fått den i sin besittning (2 § gåvolagen). Utfästelser om att i framtiden överlåta en gåva ger inte sakrättsligt skydd (1 § andra stycket gåvolagen). Vad detta innebär är att endast ett löfte om att i framtiden överlåta en summa pengar inte ger bättre rätt till pengarna framför överlåtarens arvtagare – såvida pengarna inte har överlämnats innan dödsfallet. Gåvan måste alltså ha fullbordats för att din dotter ska ha bättre rätt till pengarna/fonden än din mamma.Fonden kan ha registreratsI ditt fall har pengarna avsatts på ett fondkonto i stället för att överlåtas. Därmed uppstår ju frågan hur man får besittning av en fond. Hur fullbordas en sådan gåva? När det gäller fonder och andra finansiella instrument så gäller inte huvudregeln om besittningsövergång. (Fonden finns ju inte rent fysiskt och kan därför inte överlåtas fysiskt.) I stället får man sakrättsligt skydd för fonden genom att gåvotagaren (din dotter) registreras som ny ägare (3 § andra stycket gåvolagen). Om din pappa anmälde överlåtelse av fonden till din dotter innan sin bortgång, har din dotter både äganderätt till den och sakrättsligt skydd för den (6 kap. 1–2 § lag om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument). På så sätt kan hon ha bättre rätt till fonden än din mamma. SammanfattningFör att din dotter ska ha bättre rätt till gåvan så måste hon ha fått sakrättsligt skydd för den. Sakrättsligt skydd till en gåva får man först när gåvan fullbordas. En gåva i pengar fullbordas genom att pengarna överlåts (och mottagaren får pengarna i sin besittning), vilket inte har gjorts i ert fall. En fond däremot överlåts genom att ägaren anmäler överlåtelsen till den värdepapperscentral eller det kontoförande institut som har i uppdrag att registrera sådana anmälningar (troligtvis en bank där fonden finns att tillgå). Gåvotagaren får sakrättsligt skydd direkt genom en sådan anmälan. Endast om din pappa gjorde en sådan anmälan innan sin bortgång har din dotter bättre rätt till fonden. I annat fall har din mamma bättre rätt till fonden, och din dotter får därmed vänta ut sitt arv.Jag hoppas att jag kunnat hjälpa dig med att få klarhet i vad som gäller.Med vänlig hälsning,

Måste barnen meddelas om man ger bort gåva?

2021-11-20 i Gåva
FRÅGA |Får jag ge min svärdotter matsilvret utan att meddela mina barn?
Emil Wellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret på frågan är att du inte behöver meddela någon om vilka gåvor du vill ge bort. Det är helt upp till dig själv att bestämma om vilka gåvor du ger bort och vem du vill meddela om det. Inget gåvobrev behöver heller upprättas. Gåvobrev skrivs för egendom som är av högre värde, exempelvis fastigheter eller bostadsrätter, eller om mottagaren skulle vilja ha det för att bevisa äganderätten för matsilvret i ditt fall. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Vad gäller vid gåva av pengar från utlandet?

2021-11-09 i Gåva
FRÅGA |Min morbror i Finland vill ge mej en gåva på 100 000 euro. Hur funkar det med skatt?
Jakob Johansson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige finns inte längre någon gåvoskatt, se 8 kap. 2 § Inkomstskattelag. Du som mottagare kommer således inte bli skatteskyldig för ett belopp som du får i gåva. Det finns vissa krav på en penningöverföring för att det ska ses som en gåva. Det ska 1) handla om en förmögenhetsöverföring, 2) ske frivilligt från gåvogivaren samt 3) det ska finnas en benefik gåvoavsikt – alltså att den som ger gåvan gör detta för att gynna mottagaren utan krav eller förväntning på något tillbaka. Om dessa rekvisit är uppfyllda är det att anse som gåva och därmed skattefritt. Det kan dock vara bra att upprätta ett gåvobrev för att styrka att överföringen handlar om en gåva. När belopp överstigande 150 000 kr förs in från utlandet ska en kontrolluppgift lämnas till Skatteverket, 23 kap. 1 § första stycket 2 p. Skatteförfarandelag. Detta görs av den som förmedlar betalningen, oftast banken. Du kan kontakta din bank vid funderingar om just kontrolluppgift.Alltså gäller följande: om det rör sig om en gåva finns ingen skatt för dessa. Däremot ska det lämnas kontrolluppgift i samband med att dessa pengar förs in eftersom beloppet överstiger 150 000 kr. Utöver detta rekommenderar jag er att utfärda ett gåvobrev för överföringen. Hoppas du fått svar på din fråga. Du är varmt välkommen att kontakta oss igen.Med vänliga hälsningar

Kan jag ge del av fastighet till min partner?

2021-11-27 i Gåva
FRÅGA |Hej! Har styckat min befintliga fastighet och har nu en ny tomt. Den är tom på byggnader och inteckningar. Jag vill ge halva till min partner som gåva. Hur gör jag det? Det ska byggas ett gemensamt hus på tomten. Med vänlig hälsning,
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du och din partner inte är gifta. I så fall gäller inte de särskilda regler kring gåva som finns i äktenskapsbalken.Det finns dock särskilda regler kring gåva av fastighet i jordabalken (JB). Vid gåva av fast egendom gäller samma formkrav som vid köp (4 kap. 29 § JB). Det innebär framför allt att gåvoavtalet ska vara skriftligt och att det ska skrivas under säljaren och köparen (4 kap. 1 § JB). Dessutom innebär det att den som får en andel i fastigheten som inte ska avstyckas innehar den med samäganderätt (4 kap. 8 § JB).Sammanfattningsvis är det viktigaste att komma ihåg att gåvoavtalet måste vara skriftligt för att gåvan ska vara giltig.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan min partner ge mig en del av hans lägenhet som gåva?

2021-11-22 i Gåva
FRÅGA |Hej! Min partner behöver hjälp med att betala en skuld och jag kan hjälpa honom med pengar och få istället del i hans lägenhet. Jag vill köpa del i lägenheten medan han pratar om att ge mig som gåva. Om jag får gåva är den bindande eller han kan dra gåvan tillbaka? Vad behöver jag tänka på?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till bostadsrättslagen.Gåva av bostadsrättDet går bra att ge hela, eller en del av, en bostadsrätt som gåva. För att en gåva av en bostadsrätt ska vara giltig måste dock några förutsättningar vara uppfyllda. Ett skriftligt gåvobrev måste upprättas och undertecknas av både givaren och mottagaren. I gåvobrevet måste det tydligt framgå vilken lägenhet, eller hur stor del av lägenheten, som gåvobrevet avser (6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Gåvomottagaren måste också ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen, och gåvan är inte giltig om medlemskapet inte accepteras (6 kap. 1 § och 5 § bostadsrättslagen). Dock måste styrelsen i föreningen ha skäl för att neka medlemskap, vilket kan vara exempelvis bristande ekonomiska förutsättningar hos den som ska ta över (2 kap. 1 § och 3 § bostadsrättslagen).Det går alltså bra att din sambo överlåter en del av lägenheten till dig som gåva. Så länge ovan förutsättningar är uppfyllda är gåvan giltig. Huvudregeln i svensk rätt är att avtal ska hållas, vilket innebär att din sambo inte kan ångra sig och ta tillbaka gåvan om ni upprättat ett gåvobrev som båda skrivit under.Vad du behöver tänka påEftersom jag inte känner till några specifika omständigheter rörande er situation är det svårt för mig att skriva exakt allt du behöver tänka på, men jag kommer i alla fall ange några saker.Att du blir delägare i lägenheten innebär bland annat att du tar på dig skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen, till exempel att betala avgiften. Det kan också vara bra att fundera på hur ni vill göra om din sambo har lån med lägenheten som säkerhet. Att du blir delägare till lägenheten innebär inte att du automatiskt tar över en del av lånet. Om lånet är taget med lägenheten som säkerhet kvarstår det, vilket innebär att om din sambo inte betalar lånet kan banken sälja lägenheten även om du äger en del av den, om du inte betalar skulden till dem istället.Jag hoppas att detta kan hjälpa dig! Mvh,

Vad kan man göra för att en gåva ska klassas som enskild egendom?

2021-11-15 i Gåva
FRÅGA |Vi planerar att ge vår dotter en större summa i julklapp. Räcker det att skriva att det är en julgåva till henne för att den skall betraktas som enskild egendom?
Anahita Harati |Hej! Tack för att ni vänder er till Lawline.En gåva kan bli enskild egendom om den kombineras med överlämnandet av ett gåvobrev. Att skriva "den här gåvan (precisera summa) ska klassas som vår dotters enskilda egendom" räcker, se 7 kap. 2 § andra punkten äktenskapsbalken.Här kan ni läsa mer om annat som kan bli viktigt i er situation.Vid fler frågor är ni varmt välkomna att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Gåva av andel i fastighet mellan sambor

2021-10-31 i Gåva
FRÅGA |Mitt ex gav mig halva huset i gåva. Jag tog då över halva lånen på 1.5 miljoner.Nu ska huset säljas 1.5 år senare och han påstår att jag inte har någon laglig rätt till vinsten då jag inte betalat någonting.Det står i papper att jag köpt in mig för 1.5 miljon motsvarande den del av lånen jag tog över. Har han rätt eller vill han bara jävlas ??
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga rör gåvor och hur din rätt till egendomen, och därmed eventuell vinst, ser ut. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av Jordabalken, JB, eftersom ett hus ses som fast egendom och inte lös egendom. Tankesättet är dock väldigt likt och rör det lös egendom gäller Gåvolagen, GåvoL. Jag antar att ni var sambor och inte gifta.Jordabalken om gåvaDet viktiga i din fråga är om det upprättats ett giltigt gåvobrev för då har du rätt till huset och därmed till vinsten vid försäljning. För ett giltigt gåvobrev måste formreglerna vara uppfyllda: det ska ha undertecknats av gåvogivaren och gåvotagaren (4 kap. 29 kap. JB). Vad du behöver är alltså en handling som säger att det gäller just det huset, att det rör sig om en gåva i en angiven omfattning samt att ni båda skrivit under.Gällande gåvor är själva gåvoavsikten viktig. Det innebär att ditt ex måste menat att ge halva huset till dig som gåva. Ett upprättande av giltigt gåvobrev gällande huset talar för att gåvoavsikten var att just ge dig halva huset. Att han sedan ångrar sig när ni gjort slut och han när huset säljs vill behålla hela huset påverkar inte din rätt. Har han pratat med andra om att det är en gåva kommer även det vara något du kan använda för att visa på hans gåvoavsikt. Gällande att du "köpt in" dig som du skriver blir det åter igen en fråga om det står att du gått in med en summa eller om man kan tolka det på annat sätt. Att du tar över halva lånet talar för att du bidragit till själva huset och talar för dig.SammanfattningHar du det giltiga gåvobrevet gällande huset som uppfyller formkravet har du rätt till halva huset och därmed ta del av vinsten. Se även om det står något belopp gällande "köpt in", om det inte gör det kan du hävda att det skulle angetts en exakt summa, att du tog över halva lånet och att han sagt att det är en gåva. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,