Fullbordad gåva och krav om att få tillbaka den

2021-02-28 i Gåva
FRÅGA |Hej, jag sitter i en jobbig sits med ett hotfullt ex som terroriserar mig via mejl då jag blockat honom på allt annat. Såhär ligger det till;Han köpte en tv till mig i julklapp som jag genast försökte få honom att lämna tillbaka alternativt låta mig få swisha för. Han vägrade båda alternativen och sa att jag skulle se det här som en gåva.Nu ca 3 månader senare kräver han att få tillbaka tvn alternativt pengarna. Han hotar med kronofogden och säger sig ha pratat med en jurist som är villig att ta detta till domstol.Hur stor är chansen för honom att vinna när det står ord mot ord? Jag har kvitto, kartong osv men har raderat alla sms när det tog slut.Har han rätt att kräva tillbaka en gåva?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Jag förstår din fråga som att du vill veta hur det fungerar med gåvor mellan personer som inte är gifta. När jag besvarar din fråga så kommer jag att använda mig av Gåvolagen, GåvoL.GåvorJag sa ovan att din fråga rör två personer som inte är gifta, detta är viktigt eftersom gåvor mellan makar funkar på ett lite annat sätt än mellan personer som bara är tillsammans. Om gåvan har fullbordats så är den din och personen som har gett dig gåvan har inte laglig rätt att få tillbaka den så länge du inte vill ge tillbaka den. Det framgår indirekt av lagen (1 § GåvoL). En utfästelse om att ge en gåva ger inte en person rätt att kräva den. Det innebär att om ditt ex hade lovat att ge dig en tv men inte gjort det så hade du inte haft rätt att kräva den. Har han däremot gett den till dig och besittningen, alltså innehavet, har övergått till dig så är gåvan fullbordad och den är din.BevisningAtt du har kvitto och kartong talar för att du har fått tv:n då de dels följer med köpet och kvittot är nödvändigt vid ev. reklamation eller för att hävda andra former av rättigheter som följer med köpet.Det är oturligt att du har raderat er skriftliga konversation och jag är osäker om det går att återskapa dem, men det kanske går. Som du säger blir det lite ord mot ord men om du har tv:n och han inte hävdar att du stulit den utan att det är en gåva han vill ha tillbaka så har han inte rätt till den.Är du däremot osäker, speciellt om han kontaktat en jurist, så föreslår jag att om han tar det vidare så gör du det samma. Ett förlag är att kontakta våra jurister på Lawlines hemsida som man kan boka en tid med för att utveckla detta och utreda vidare vad som hänt och vad han sagt och gör för att se vad du kan ge för svar.SammanfattningEn fullbordad gåva mellan personer som inte är gifta går inte att kräva tillbaka om personen som fått den inte vill ge tillbaka den. Man har inte laglig rätt till en gåva man gett till någon annan. Kontakta en jurist om ditt ex vill ta det vidare och han har anlitat en jurist då det kan vara skönt att någon vidare utreder situationen och kan förklara för dig vad hans jurist säger.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Ogiltigförklara gåvobrev

2021-02-05 i Gåva
FRÅGA |Vilken är gången i ett civilrättsligt ärende.Kan ett gåvobrev ogiltigförklaras? Skall ogiltigförklaring ske inom viss tidsfrist.Kan gåvogivares revisor bevittna gåvogivarnas namnteckning i gåvobrevet? Är inte revisorn jävig?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du är intresserad av vem som får vara vittne till gåvobrev samt hur man ogiltigförklarar ett gåvobrev. Jag kommer nedan att redovisa det generella rättsläget. Vem får vara vittne till gåvobrev? - Regler om vem som får bevittna gåvobrev återfinns i Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar se här. Av lagen framgår att alla som är över 15 år, icke psykiskt sjuka eller har något direkt samband med handlingen får vittna. Hur ogiltigförklarar man ett gåvobrev - Ett gåvobrev kan ogiltigförklaras, eftersom gåvobrev är ett avtal kan då reglerna i avtalslagen (1915:218) om ogiltigförklaring bli tillämpliga. Reglerna återfinns i 3 kap. I 3 kap. 28-32 §§ avtalslagen anges bland annat att tvång, svek, ocker och förklaringsmisstag kan medföra ogiltighet.Det finns även två generalklausuler som kan användas. Dels den lilla generalklausulen; att omständigheter vid avtalsingående skulle strida mot tro och heder,33 § avtalslagen. Samt även generalklausulen om att avtal eller avtalsvillkor kan jämkas med stöd av 36 § avtalslagen om de är oskäliga.Avtal kan även ogiltigförklaras enligt Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Vad innebär detta för dig - Detta medför att vittne så som revisor faktiskt får vara vittne till gåvobrevet, jäv blir inte tillämpligt om inte revisorn själv nämns eller berörs av gåvobrevet. Om inte revisorn själv berörs av gåvobrevet, föreligger inte jäv. Vad gällande ogiltigförklarande av gåvobrev får man använda sig av avtalslagen och de ogiltighetskriterier som uppställs där. Utifrån rådande information vet jag dessvärre inte vilken av punkterna ovan i avtalslagen som är aktuell, men jag kan konstatera att det är möjligt att ogiltigförklara ett gåvobrev.

Vad gäller för gåvobrev och förskott på arv?

2021-02-04 i Gåva
FRÅGA |hej, jag undrar om gåvobrev om jag ger mitt barn en gåva och skriver att det inte skall ses som förskott av arv , gäller det juridiska.jag har en avliden son som lämnar efter sig två barn, som där den ene inte vill veta av mig och den andre missköter sig med en stor skuld till kronofogden båda är vuxna och är i 30 årsålder den ene har jag inte sett sen han var fem år och vill inte ha kontakttacksam för svar
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om en gåva, rent juridiskt, inte ska ses som ett förskott på arv om det framgår av ett gåvobrev. Eftersom du ska ge gåvan till ditt barn finns en presumtion om att gåvan utgör förskott på arv (6 kap. 1 § Ärvdabalken). För att bryta den här presumtionen behöver du tydligt framhålla i gåvobrevet att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Det finns inga specifika krav på hur formuleringen ska se ut, men det ska tydligt framgå att avsikten är att gåvan inte ska utgöra förskott på arv. Om gåvan består av lös egendom (till exempel pengar) så finns det inga krav på hur gåvobrevet ska se ut eller att det behöver vara bevittnat. Detta kan ändå vara en god idé, eftersom gåvobrevet i framtiden skulle utgöra ett pålitligare bevis i en eventuell tvist. Om gåvan består av fast egendom så krävs det att det finns ett gåvobrev som uppfyller vissa krav för att gåvan ska gälla (4 kap. 29 § Jordabalken). Dessa krav är:- Att den skriftliga handlingen innehåller både gåvogivarens och gåvotagarens underskrifter- Att det finns en överlåtelseförklaring: en förklaring på att gåvan överförs från gåvogivaren till gåvomottagare- Vilken fastighet som ska ges i gåva och till hur stor andelVid fast egendom ska gåvobrevet bevittnas. Andra villkor, som exempelvis om gåvan ska utgöra enskild egendom, kan också skrivas ned i gåvobrevet. Det kan också vara fördelaktigt att skriva ort och datum i gåvobrevet.Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att du alltså kan undvika att gåvan ska ses som förskott på arv genom att tydligt betona det i gåvobrevet. Om gåvan består av fast egendom krävs att vissa ytterligare krav är uppfyllda för att gåvan ska vara giltig. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga! Om du vill ha hjälp att upprätta ditt gåvobrev kan du vända dig till våra jurister, det gör ju här: boka Mvh,

Hur upprättar vi ett gåvobrev för att undvika framtida konflikter?

2021-01-31 i Gåva
FRÅGA |Vår pappa ska föra över fonder till mig, min bror och våra söner och vi vill skriva gåvobrev eftersom gåvan ska vara enskild egendom och inte anses som förskott på arv.Vad vi har kunnat läsa oss till, så behövs gåvobrevet inte bevittnas, eller registreras någonstans. Vår fråga om det är juridiskt bindande vid skilsmässa eller arvsskifte utan underskrift, eller om ni har någon rekommendation för hur gåvobrev ska upprättas för att undvika framtida diskussioner och konfliker.
Maya Hempel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Först och främst har gåvobrevet som du konstaterat inga särskilda formaliakrav. Det innebär att även ett gåvobrev utan underskrifter kan göras gällande. Bättre är dock att se till att upprätta ett tydligt gåvobrev med underskrifter. En god idé kan också vara att skriva med villkoret att fonderna och även eventuell avkastning ska vara så som mottagarens enskilda egendom, om det är tanken. Det är då viktigt att ni är noggranna med vad som faktiskt ska utgöra den enskilda egendomen. Eftersom det rör sig om fonder kan det vara bra att specificera och till exempel skriva till att även- avkastning från den enskilda egendomen ska vara *namnet på mottagaren*s enskilda egendomoch eventuellt- egendom som träder i enskilds egendoms ställe ska vara *namnet på mottagaren*s enskilda egendom.Som du redan konstaterat behöver ett gåvobrev inte bevittnas för att vara gällande, dock kan det vara bra ur bevishänseende för att undvika konflikter. Det jag kan tänka mig bör framgå av gåvobrevet för att ni ska vara på den säkra sidan avseende framtida oklarheter är vad gåvan avser, hur och när gåvan överlämnas, vem som är gåvogivare och vem som är gåvotagare (med underskrifter), om gåvan har några villkor (t.ex. att det ska vara gåvotagarens enskilda egendom). Det kan även vara fördelaktigt att ha opartiska vittnen som skriver under gåvobrevet för att begränsa utomståendes möjlighet att kunna hävda att gåvan är ogiltig eller liknande.Sammanfattningsvis är det viktigt att gåvobrevet formuleras så tydligt som möjligt för att undvika att innehållet feltolkas. Jag rekommenderar er därför att kontakta en jurist för hjälp med att upprätta gåvobrevet. Ni kan boka tid hos en jurist på Lawline här.Jag hoppas ni fått svar på era frågor. Vänligen,

Är presenten som min far fick att klassas som gåva?

2021-02-09 i Gåva
FRÅGA |Min pappa fick ett guldhalsband år 2000 när han fyllde 60 år. När han sedan gick bort 2018 så behöll hans sambo det utan att nämna det för mig. När jag efterfrågade det så svarade hon att han hade fått det "till låns" och att det var en gåva från henne och hennes syskon. Så det behöll hon. Så min fråga : vad gäller ? Har hon rätt att behålla det ? Är inte en födelsedagspresent nåt man äger ?Tacksam för svar
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din avlidne fader fick ett guldhalsband av sin efterlevande sambo när han fyllde 60 år. Har han fått det i gåva kommer det givetvis vara i hans ägo. Dock måste vissa kriterier vara uppfyllda för att en gåva juridiskt sett ska föreligga. För det första ska det föreligga benefik avsikt, det vill säga en avsikt att ge ifrån sig en sak till en annan människa. Det ska vidare föreligga frivillighet att ge ifrån sig denna sak. Sist skall det handla om en förmögenhetsöverföring, vilket var fallet ovan. Frivillighet från din faders sambo tycks också ha förelegat. Huruvida det förelåg en benefik avsikt kan jag inte utifrån texten svara på. Ifall det förelåg benefik avsikt i samband med avgivandet av halsbandet är det rättsligt att betrakta som en gåva.Med vänlig hälsning!

Kan jag skriva gåvobrev själv?

2021-02-04 i Gåva
FRÅGA |hej, jag har en fråga tillom jag väljer att skriva ett gåvobrev kan jag göra det själv och få det bevittnat eller måste jag anlita jurist
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är fullt möjligt att på egen hand upprätta ett giltigt gåvobrev. Man behöver alltså inte anlita en jurist även om det kan vara bra för att säkerställa att allt blir korrekt. I svensk rätt finns inget krav på att gåvobrev ska bevittnas. Det kan dock vara bra att låta en tredje part bevittna gåvobrevet ur bevissynpunkt. Om du ska upprätta ett gåvobrev avseende fast egendom krävs dock att gåvogivarens namnteckning bevittnas av två personer för att kunna få lagfart på fastigheten. I övrigt finns inget lagstadgat krav på bevittning av gåvobrev även om det kan vara bra att göra. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kan man kräva tillbaka en mobiltelefon man har gett bort?

2021-02-03 i Gåva
FRÅGA |Hej, det är så att jag köpte en telefon som jag tänkte använda men min tjej (nuvarande ex) ville gärna ha den så jag sa ok. Nu när vi gjort slut är den fortfarande på avbetalning och hon säger att jag inte kan ta tillbaka den för att det är en gåva. Är detta sant?
Nathalie Chahine |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det en gåva?Reglerna om gåvor finner vi i gåvolagen (GåvoL). För att det ska handla om en gåva i juridisk mening förutsätts det att det skett en förmögenhetsöverföring eller en överföring av lösöre. Mobilen är att betrakta som lösöre. Den här överföringen ska i sin tur vara frivillig vilket betyder att du utan tvång eller utpressning valt att ge bort mobiltelefonen. Det måste även varit tydligt att du haft i avsikt att faktiskt ge bort mobilen som en gåva och inte som ett lån. Av vad som framgår i din fråga så verkar det ändå som att överföringen skett frivilligt när du gick med på att ge ditt ex mobilen. kan du kräva tillbaka mobilen?När du gav henne mobilen, gav du henne den som en gåva enligt 1 § GåvoL, en gåva som är fullbordad går inte att kräva tillbaka. En gåva som givits bort frivilligt är endast bindande om den är fullbordad. Vad som avses med att gåvan är fullbordad klargörs i 2 § GåvoL. Som tidigare nämnt, tillhör mobilen lösören. Gåvor som är lösören fullbordas genom att de kommer i gåvotagarens besittning. Det betyder att gåvan fullbordades när du överlämnande mobiltelefonen till ditt ex. Då fick hon telefonen i sin besittning och därför kan du inte heller kräva tillbaka den. Huvudregeln är att gåvan inte kan krävas tillbaka men om ni tidigare kommit överens om annat som t.ex. att hon ska ge tillbaka telefonen om ni gör slut, hade du kunnat kräva tillbaka telefonen men det förutsätter att ni hade avtalat om det innan gåvan fullbordades. I mitt svar har jag utgått från att det inte förelåg ett sådant avtal mellan er.Angående avbetalningenDu kan inte kräva att ditt ex betalar för mobilen eftersom du gett den till henne som en gåva.SammanfattningDet stämmer alltså att du inte kan ta tillbaka mobiltelefonen eftersom det är en gåva. Förutsatt att det stämmer att överföringen var frivillig, fullbordad och att ni inte hade kommit överens om annat innan gåvoöverföringen fullbordades. Om du har några ytterligare frågor, tveka inte att höra av dig till oss igen.Vänligen,

Gåvo eller testamente?

2021-01-30 i Gåva
FRÅGA |vår son är spelmissbrukare och vi har fått tagit stora lån, vill skriva ett gåvobrev som förskott på arv så inte vår dotter blir utan. Är gåvobrev det bästa
Nabyiel Marionell |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gåva och gåvobrevAtt ge något som gåva innebär att man ger bort något under sin livstid. I vissa fall krävs gåvobrev för att gåvan ska bli giltigt t.ex. vid gåva av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt. En gåva av lös egendom anses vara juridiskt bindande när gåvan är fullbordad. En gåva är fullbordad när mottagaren har tagit emot gåvan (1 § lag angående vissa utfästelser om gåva). När gåvan avser lös egendom så krävs det inte att något gåvobrev ska upprättas. Sådan gåva anses vara juridiskt bindande när den har kommit i gåvomottagarens besittning. Men det finns inte heller något hinder mot att man ändå upprätta gåvobrev för att vara på den säkra sidan.Jag kan också nämna att gåvoskatten är avskaffad sedan den 1 januari 2005. Även arvsskatten och förmögenhetsskatten är avskaffad.TestamenteMan kan också ge bort egendom genom ett testamente. Egendom som testamenteras tillfaller testamentstagaren när testatorn (den som skrivit testamentet) avlider. Det kan dock råda oklarheter huruvida testamentstagaren i slutet kommer kunna ta emot gåvan som avsetts. Detta eftersom testatorns egendom kan ha minskat under sin livstid. Det finns därför möjlighet att testamentstagaren får mindre än som man hade tänkt när man skrev testamentet eller får inget alls.Svar på din frågaOm ni vill att er dotter ska få egendomen omgående så är det bäst att ge den som en gåva. Detta eftersom det kan råda oklarheter hur mycket man kommer få i slutet om man istället väljer att ge bort egendom genom ett testamente. Om det är av intresse kan jag också nämna att gåva till en bröstarvinge anses som förskott på arv om inget annat har föreskrivit (6 kap. 1 § ärvdabalken). Man kan alltså föreskriva att en gåva inte ska anses som ett förskott på arv. Gåvomottagaren behöver inte räkna av gåvans värde från sin arvslott om gåvan inte ska anses som förskott på arv.Hoppas ni fick svar på er fråga!Vänlig hälsning,