FrågaAVTALSRÄTTGåva30/03/2024

Alzheimer och ingående av avtal - Är det möjligt?

Hej! Min mamma har alzheimer och bor på ett demensboende. Jag är hennes enda dotter och skulle jättegärna vilja ta över hennes hus som nu står tomt. Jag är också god man vilket vad jag har förstått försvårar saker och ting. Detta blev jag pga att mamma inte har haft och inte kommer få någon sjukdomsinsikt och därmed tacka nej till all hjälp. Jag undrar om det finns möjlighet att skriva ett gåvobrev och få henne att skriva på. Är det då giltigt? Får man lov att göra så? Tack på förhand! Mvh Louise

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,


UTREDNING


Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är föräldrabalken (FB) och lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).


Allmänna hållpunkter


I 17 kap. 1 § 1 st. FB sägs att om det är uppenbart att någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter, är en anhörig behörig att för den enskilde vidta ordinära rättshandlingar med anknytning till dennes dagliga livsföring (min kursivering). I andra stycket i samma bestämmelse anges vidare att behörigheten gäller om den situation som avses i första stycket har inträffat sedan den enskilde har fyllt 18 år. Och det är den anhörige som ska bedöma om behörigheten gäller och som barn är man (du) s.k. behörig anhörig, se 17 kap. 1 § 1 st. 2 p. FB. Men märk väl att det i lagtexten talas om rättshandlingar hänförliga till den dagliga livsföringen, vilket i klartext innebär att din rätt att företräda din mamma endast gäller vardagliga spörsmål såsom att betala räkningar, inhandla diverse förnödenheter, ombesörja enklare bankärenden och andra dylika saker. Du kan alltså inte för din mammas räkning överlåta (sälja, byta eller skänka) huset.


Ovan uppger du att du vill att huset ska skrivas över på dig, vilket i grunden fordrar din mammas samtycke, något som i sin tur, för att överlåtelsen ska bli giltig, kräver att din mamma är någorlunda tillräknelig. Och huruvida så är fallet beror ju av förklarliga skäl på hur pass långt gången demensen är. Din mammas sjukdom utgör alltså ett direkt hinder för den kognitiva förmågan och är hennes alzheimer alltför svår behöver det ansökas om en god man. I just det här fallet är detta redan gjort och det är du själv som har blivit utsedd till god man, men gissningsvis ger ditt förordnande inte dig rätt att överlåta fast egendom, dvs. huset.


Den avtalsrättsliga aspekten - Vad gäller?


I 31 § AvtL sägs, dock på något ålderdomlig svenska, att har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroendeställning till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller utfäst, eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vare rättshandling, som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade. Huruvida det är fråga om ett uppenbart missförhållande låter jag vara osagt. Däremot torde det definitivt röra sig om oförstånd, vilket brukar likställas med bristande omdömesförmåga, något som din mamma sannolikt lider av.


Vidare följer av 30 § AvtL, och återigen med ett något ålderdomligt språkbruk, att där den, gentemot vilken en rättshandling företagits, framkallat densamma genom svikligt förledande eller ock insett eller bort inse, att den, som företog rättshandlingen, blivit svikligen förledd därtill av annan, vare rättshandlingen icke gällande mot den förledde. Den aktuella bestämmelsen reglerar ogiltighetsgrunden svek, dvs. vilseledande. Det förutsätter dock att din mammas motpart (vilket i det här fallet blir du), genom ett vilseledande, lämnade oriktiga uppgifter och/eller undanhöll relevant information. Därtill krävs uppsåt (avsikt), något som i klartext innebär att vilseledandet ska ha skett uppsåtligen. Oaktsamhet räcker inte i det här fallet.


Därutöver kan lagen om verkan av avtal som slutits under påverkan av en psykisk störningbli aktuell, vilken är den lag som mest troligen kommer att bli tillämplig i det här fallet. I lagen sägs att ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt. Var och en ska då lämna tillbaka vad han eller hon har tagit emot eller, om det inte kan ske, betala ersättning för dess värde. Om inte annat följer av andra stycket är dock den som har ingått avtal i sådant sinnestillstånd, inte skyldig att betala ersättning i vidare mån än vad han mottagit använts till skäligt underhåll eller annars befinns ha medfört nytta för honom. I andra stycket uttalas att var den, med vilken avtalet slöts, i god tro, äger han eller hon rätt att i den omfattning, som prövas skälig, utbekomma ersättning för den förlust, som föranletts av avtalet.


Givet att din mamma, såsom det uttrycks i lagen, har en ”psykisk störning” kommer avtalet att ogiltigförklaras. Enligt lagtexten gäller ju att ”ett avtal som någon har ingått under påverkan av en psykisk störning är ogiltigt”. Den springande punkten blir alltså hur begreppet ”psykisk störning” ska tolkas och om din mamma kan anses lida av en sådan. Lagstiftarens ordval kan möjligen ifrågasättas, men lagstiftningen har ca 100 år på nacken. Oavsett vilket kan till begreppet ”psykisk störning” sannolikt vanföreställningar, hallucinationer och förvirring räknas. Visst åldrande, demenstillstånd liksom depressioner, självmordstankar och annat dylikt kan också räknas hit, jfr prop. 1990/91:58 s. 84 ff. Notera att uttrycket ”psykisk störning” är ett samlingsbegrepp och att den nyssnämnda exemplifieringen inte är uttömmande.


Märk väl att ett grundläggande krav också är att det råder kausalitet, dvs. ett orsakssamband, mellan den psykiska störningen och det ingångna avtalet för att ogiltighet överhuvudtaget ska komma på tal. Den psykiska störningen behöver dock inte ensamt ha legat till grund för beslutet att ingå avtal. Inte heller behöver den psykiska störningen ha varit av viss varaktighet varför även tillfälliga sinnesrubbningar träffas av lagens bestämmelser. Observera dock att den som hävdar att avtalet är ogiltigt på grund av en psykisk störning också är den som bär bevisbördan för att kausalitet förelåg vid tidpunkten för avtalets ingående, se Högsta domstolens (HD) avgörande NJA 1966 s. 44. Jfr även hovrättsfallet RH 1983:126.


Kort sammanfattat och som svar på din huvudsakliga fråga kan sägas att ditt upplägg inte är giltigt. Lantmäteriet skulle exempelvis kunna ha synpunkter på detta i samband med din lagfartsansökan, vilket också innebär att allting skulle uppdagas. Min uppfattning är att du först kommer att kunna ta över huset efter din mammas frånfälle och då i egenskap av bröstarvinge (barn).


Notis: HD styr rättspraxis på straff- och civilrättens område samt i vissa offentligrättsliga ärenden och är den yttersta uttolkaren av all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen s.k. prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.


Avslutande ord och ytterligare rådgivning


Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen.


Notera dock att vi på straff- och skatterättens område endast ger viss typ av inledande rådgivning likt denna och då inom ramen för vår expresstjänst som du numera har nyttjat. Byrån åtar sig inte några sådana uppdrag fullt ut. I så fall behöver du vända dig till en byrå specialiserad på straff- respektive skatterätt.


Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.


Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning