Kan en gåva vara ogiltig?

2020-02-20 i Gåva
FRÅGA |Kan man hävda tolv år efter en gåva att den är ogiltig ?
Carolina Olsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. En gåva är bindande när den har blivit fullbordad. När en gåva har blivit fullbordad finns det enligt Gåvolagens regler ingen möjlighet att återkalla den. En gåva är normalt sett fullbordad när egendomen har kommit i mottagarens besittning, det vill säga när den har överlämnats till mottagaren 2 § Gåvolagen, se här. Avser gåvan ett löpande skuldebrev eller vissa andra värdepapper gäller dock vissa speciella regler för när gåvan anses vara fullbordad, 3- 4 §§ Gåvolagen se här. Om gåvan är fullbordad gäller dock även här att den inte kan återkallas. Precis som vilket avtal som helst kan även en fullbordad gåva ogiltigförklaras. Reglerna i 28- 33 §§ Avtalslagen (se här) om avtals ogiltighet vid svek, tvång, ocker m.m. gäller även vid gåvor. Vid överenskommelse mellan dig och gåvotagaren om att gåvan ska återgå så kan hen givetvis ge tillbaka gåvoföremålet till dig.

Vad gör jag när advokaten inte skickar mina handlingar?

2020-02-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej om en advokat säger att han ska skicka en kopia på ett testamente men det har gått 2 veckor sen han skulle ha skickat det .hur gör man mvh
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din advokat inte skickat det han ska till dig bör du försöka kontakta honom och se varför situationen blivit så. Prova att ringa till advokaten eller skicka ett mail till honom och be honom återkomma med information. Om du inte får tag på just den advokaten och det går fortsatt tid utan att du får kopian kan du försöka att kontakta själva advokatfirman om de har en mer generell mail eller ett generellt telefonnummer. Med vänliga hälsningar

Möjligt att kräva in pengar för anmälningsavgift till sittning? Betydelse av formuleringen "Anmälan är bindande"

2020-02-17 i Avtal
FRÅGA |Hej!Vi är en förening på ett universitet som anordnar olika typer av event för studenter. Vi har nu ett sittning på gång som kostar 300kr/person. I vår anmälan står det att anmälan är bindande men vi har inte skrivit något mer om det. Vad händer om en anmäld person inte vill betala? Har vi någon juridisk rätt att kräva in pengarna?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Du vill veta huruvida det är möjligt för din förening att driva in priset för en sittning från personer som anmält sig med villkoret att "anmälan är bindande". Det framgår inte av din fråga att föreningen i fråga skulle ägna sig åt någon slags näringsverksamhet, jag kommer därför inte resonera utifrån distansavtalslagen och de regler om ångerrätt som finns där. Vad säger lagen? Avtal ska hållas När två parter kommer överens om att den ena parten ska arrangera en sittning och att den andra parten ska betala 300 kr för att komma dit har ett avtal slutits dem emellan. Generella bestämmelser om avtal finns i avtalslagen (AvtL). Utgångspunkten när avtal sluts är att alla parter ska uppfylla det som de åtagit sig enligt avtalet. I detta fall ska föreningen alltså tillhandahålla en sittning och de som anmäler sig ska betala de 300 kr som följer av avtalet. I avtalslagen finns ett antal regler som kan få till följd att ett ingånget avtal eller delar av det blir ogiltigt. Till exempel kan ett oskäligt avtal (eller avtalsvillkor) jämkas enligt 36 § AvtL. Det finns dock inget i din fråga som tyder på att det skulle röra sig om något oskäligt villkor, bestämmelsen tillämpas dessutom restriktivt i praktiken. Vi bör alltså kunna räkna med att avtalet är giltigt och innebär förpliktelser som ska uppfyllas för båda parter. Förfarandet om föreningen inte får betalt Nu när vi konstaterat att det antagligen rör sig om ett giltigt avtalsvillkor kan vi gå vidare till hur föreningen kan få betalt om de som anmält sig vägrar betala. Till att börja med kan det bli aktuellt att ansöka om betalningsföreläggande enligt 3:1 8 p utsökningsbalken (UB) hos kronofogden. Kronofogden kommer skicka föreläggandet till de som är skyldiga föreningen pengar och dessa kan då godta skulden eller välja att bestrida densamma. Om personen bestrider kravet blir nästa steg att ta ärendet till domstol. Godtar personen betalningsföreläggandet kommer kronofogden börja driva in skulden. Värt att ha i åtanke är att det tillkommer vissa avgifter när man ansöker om betalningsföreläggande, avgifterna kan komma att överstiga det belopp som personerna är skyldiga er. Huvudregeln är att avgifterna ska betalas av den som får föreläggandet skickat till sig, men kan kronofogden inte driva in avgiften därifrån kommer fakturan att skickas till den som ansökt om föreläggandet som i sin tur själv får försöka driva in kostnaden för avgifterna från den som är i skuld. Om ärendet går vidare till domstol för att betalningsföreläggandet bestrids skulle det röra sig om ett så kallat förenklat tvistemål enligt 1:3 d rättegångsbalken (RB). Kostnaden att driva en sådan process kommer dock med största sannolikhet överstiga skuldens belopp om 300 kr, varför det antagligen inte skulle löna sig att ta ärendet till domstol. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det av allt att döma rör sig om ett giltigt avtal som för med sig förpliktelser för båda parter. Om de som anmält sig inte betalar kan ni hos kronofogden ansöka om betalningsföreläggande. Bestrids föreläggandet återstår att ta ärendet vidare till domstol, vilket dock kan kosta mer än det smakar. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Formkrav för fullmakt

2020-02-16 i Formkrav
FRÅGA |Hur gör man om fullmaktsgivaren har svårighet att skriva sitt namn?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Reglerna om fullmakt finns i Avtalslagen (AvtL). Huvudregeln är att det inte finns några formkrav för en fullmakt (10 § AvtL). En giltig fullmakt kan alltså vara både skriftlig och muntlig. Undantag från huvudregeln gäller vissa typer av fullmakter som kräver att fullmakten ska vara upprättad i skrift för att den ska anses vara giltig, exempelvis fullmakter för överlåtelse av fast egendom (27 § andra stycket AvtL). Beroende på vilket uppdrag du har fått från fullmaktsgivaren så kan det alltså finnas ett krav på att fullmakten ska vara skriftlig för att vara giltig. Annars räcker det som huvudregeln att fullmaktsgivaren gett dig uppdraget muntligen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du har ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att höja priset i efterhand?

2020-02-19 i Avtal
FRÅGA |Hej,Jag tecknade ett gymkort igår och priset blev 199 kr/mån. Jag skrev på avtal med detta pris och ska gälla per månad i 12 månader. Fick ett mail idag att det justerats till 249 kr/mån då något blivit fel. Vad har jag rätt till?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inom avtalsrätten finns det flera lagar. I ditt fall blir lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen) samt avtalslagen aktuella.Innebörden av ett ingått avtal:Generellt inom avtalsrätten så gäller principen pacta sunt servanda, vilket innebär att avtal ska hållas. När du tecknat medlemskap till ett visst pris under en bindningstid är det ert avtalade pris som ska gälla. Företaget kan därmed inte kräva att du ska betala ett högre pris än vad ni avtalat om under den tiden. I avtalsvillkorslagens 13 § står det att ett avtalsvillkor som innebär att konsumenten ska betala mer än det som i avtalet angetts vara priset är utan verkan mot konsumenten, om denne inte uttryckligen godkänt villkoret. För att bestämmelsen ska bli tillämplig så krävs det att priset på 199 kr finns angivet i det avtal du tecknade med gymmet.Vid felskrivning i avtal:I avtalslagens 32 § finns det dock ett skydd vid felskrivningar i avtal. Lagrummet innebär att ett avtal kan bli utan verkan om det skett ett förklaringsmisstag, till exempel om fel pris angetts i avtalet. För att avtalet ska bli ogiltigt så måste motparten vid ingåendet förstått eller misstänkt att priset varit felaktigt. Om motparten däremot var i god tro vid ingåendet så ska avtalet gälla trots felskrivningen.Sammanfattning:Då du ingått ett avtal där priset var 199 kr per månad är huvudregeln att det är detta pris som ska gälla under bindningstiden. Om företaget kan visa på att det var en felskrivning, samt att du bordet förstått eller misstänkt detta så kan avtalet bli utan verkan. Finns priset angivet i ert avtal har företaget heller inget rätt att höja det utan att du godkänner höjningen.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fullmäktigens Skadeståndsansvar

2020-02-18 i Avtal
FRÅGA |Hej, Jag skrev ett skriftligt avtal om fullmakt till min vän som skulle köpa en dator för mig. I fullmakten skrev jag bara vilket märke de skulle vara. Muntligt sa jag till honom att den max får kosta 6000kr. Det dröjde ett tag tills han gav den till mig, när jag tog emot den fick jag veta att han överskred beloppet med 3000kr. Problemet är, att öppetköp har gått ut och vi kan inte lämna tillbaka den. Vad kan jag göra nu? Kan jag tvinga honom att betala beloppet han överskred till mig? Finns det rättsliga påföljder?
Betül Duran |Hej! Först och främst - tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Frågan är huruvida din fullmäktige kan bli skadeståndsskyldig mot dig. Detta är en fråga som regleras främst av Handelsbalkens 18 kap.Vilken form av fullmakt?Det finns två formar av fullmakter vilka är självständiga och osjälvständiga fullmakter. Självständiga fullmakter är sådana som grundas på särskild urkund, skriftlig fullmakt (16§ Avtalslagen), på innehav av en viss ställning (10§ 2 st Avtalslagen). Den osjälvständiga fullmakten, ofta kallad uppdragsfullmakt baseras på fullmakt givaren ger fullmäktigen i uppdrag att rättshandla för hans räkning. Uppdraget kan ges muntligen eller skriftligen. Om brevet är tänkt att visas upp till motparten, rör det sig om självständig fullmakt (16§ Avtalslagen). När det gäller osjälvständiga fullmakter har tredje man inget att ta fasta på annat än fullmäktigens påstående. När det gäller självständiga fullmakt har huvudmannen utåt kommunicerat att fullmäktigen företräder honomVad har fullmäktig behörighet och befogenhet att göra?Vilka rättshandlingar fullmäktigen kan göra med bindande verkan för huvudmannen är fullmäktigens behörighet (t. ex behörigheten att köpa en dator). Befogenhet är vad fullmäktigen med hänsyn till huvudmannens instruktioner får avtala om (t. ex befogenheten att inte köpa för mer än 6000 kr). Har fullmäktigens ansvar mot huvudmannen?Fullmäktigen kan bli skadeståndsskyldig i förhållande till huvudmannen om fullmäktigen handlar i strid mot huvudmannen. Fullmäktigens ansvar mot huvudmannen regleras i 18 kap. Handelsbalken. Fullmäktigen måste agera i enlighet med villkoren i uppdragsavtalet. Om fullmäktigen inte agerar lojalt, bli han skyldig att ersätta huvudmannen för den skada som illojaliteten medfört (18:2 2 men. Handelsbalken). Vad innebär det för dig?Av det ovan anförda kan det konstateras att du har gett en skriftlig fullmakt till din vän. Fullmäktigens behörighet var att köpa en dator. Fullmäktigens befogenhet var att inte betala mer än 6000 kr. Fullmäktigen har överskridit dina instruktioner om pris vilka var inte synliga för motparten vilket leder till att du har ett bindande avtal med din motpart. Fullmäktigen är skadeståndsskyldig enligt 18:2 Handelsbalken vilket innebär att du kan vända dig till din fullmäktige och begära den att betala 3000 kr.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.Med vänlig hälsningBetül Duran

Vad betyder att ett avtal lämnas utan avseende?

2020-02-17 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Om ett avtalsslut inte går rätt till kan det ogiltigförklaras, jämkas eller lämnas utan avseende. Men vad betyder "lämnas utan avseende?
Kajsa Moss Bjerling |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Enligt 36 § avtalslagen kan avtal eller enskilda avtalsvillkor jämkas eller lämnas helt utan avseende om de anses oskäliga. Att något jämkas handlar oftast om att en förpliktelse av något slag lättas eller minskas för ena parten, i syfte att slutresultaten jämnas ut till något mer skäligt. Att ett avtalsvillkor lämnas utan avseende betyder att istället för att ändra villkoret så bortser man helt från det! Ignorerar, eller hoppar över helt enkelt! Hoppas mitt svar var till din hjälp! Med vänliga hälsningar,

Svåger/svägerska får inte bevittna framtidsfullmakt

2020-02-14 i Avtal
FRÅGA |Hej!Jag och min man skall skriva en Framtidsfullmakt för varandra, får min svåger och svägerska bevittna Framtidsfullmakten ? Med vänlig hälsningPia Jansson
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vem som får bevittna en framtidsfullmakt regleras i 4 § lag om framtidsfullmakter. Där framkommer att vittnena måste förstå att det rör sig om en framtidsfullmakt och att de måste bekräfta fullmakten med sina underskrifter. Det framkommer också att samma princip som vid bevittnande av testamente ska gälla. Det innebär att vittnena måste vara över 15 år och att de ej får lida av en psykisk störning som leder till att de inte förstår vad de vittnar till. Det innebär också att fullmaktgivarens make/maka, sambo, föräldrar, barn eller svåger/svägerska inte får vittna. Detta framkommer i 10 kap 4 § 1 st ärvdabalken. Ni får alltså hitta andra personer som kan bevittna era framtidsfullmakter.Vänliga hälsningar,