Kan omyndig köpa motorcykel?

2018-05-31 i Omyndiga
FRÅGA |Om min son får 10000kr i födelsedagspresent och går köper en moped som han inte får kvitto för, utan ingår muntligt avtal med butiken, får jag som förmyndare häva affären?
Alexia Kavaleff |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag utgår i mitt svar från att din son är under 18 år, dvs. omyndig.Den som är minderårig får inte ingå avtal, vilket betyder att din son inte själv får köpa saker utan att du samtyckt till det. Avtalet är i sådana fall inte giltigt (9 Kap 1 § Föräldrabalken).Utgångspunkten är att säljaren ger tillbaka pengarna och köparen den köpta varan. Om det inte går att ge tillbaka det som köpts ska säljaren istället få ersättning för det köptas värde. Sådan ersättning ska dock enbart ges om den minderåriga haft nytta av det köpta eller om det använts till skäligt underhåll. Jag känner inte igen vad som hänt i ert fall men jag tror inte att en moped är en sådan sak som din son haft nytta av och som använts till skäligt underhåll, dessutom går motorcykeln antagligen att ge tillbaka (9 Kap 7 § Föräldrabalken).Ifall din son vilselett säljaren att tro att han är behörig att köpa kan du bli skyldig att ersätta säljarens förlust på grund av avtalet (9 Kap 7 § Föräldrabalken).Avgörande blir också om din son fått ta hand om sina egna pengar. I sådana fall kan säljaren av motorcykeln anses berättigad att utgå från att samtycke från en vårdnadshavare funnits gällande köpet, om inte särskilda omständigheter talar emot det. Frågan blir då om avtalet din son ingick var fullt normalt för en person i hans ålder. Sammanfattningsvis kan jag råda dig om att kontakta säljaren och meddela dem att din son är minderårig samt inte hade lov att köpa motorcykeln. Ifall din son vilselett säljaren eller ifall köpet anses vara normalt kan du bli ersättningsskyldig respektive att köpet anses giltigt. I andra fall ger ni tillbaka motorcykeln och säljaren pengarna.Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist? Då kan du använda dig av någon av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Vänligen,

Hävande av avtal som ingåtts av minderårig

2018-03-29 i Omyndiga
FRÅGA |Hej,Min son (som fyller 17 år i april) sålde sin ett år gamla moped för 25000kr. Dagen efter, innan jag hann föra över pengarna till sparkontot, så åkte han iväg och köpte en cross mc för 20000kr. Han och en kompis hämtade den med EPA och släp. Detta UTAN min eller hans pappas vetskap. Dagen efter när vi upptäcker detta så tycker vi inte att det är ok. Det är dessutom en mc han inte får lov att köra överhuvudtaget. Vi kontaktade säljaren direkt och ville häva köpet eftersom vår son är minderårig. Säljaren menar att han inte ska ta tillbaka den utan vi får sälja den själva. Och om han gör det ska han ha kompensation.. Vad gäller? Vilka rättigheter har vi? Säljaren fick veta vid köptillfället att vår son var snart 17 år.
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen föräldrabalken (FB).Enligt huvudregeln i 9 kap. 1 § FB kan inte personer yngre än 18 år ingå bindande avtal. De två utmärkande undantagen är rätten för omyndiga med eget hushåll att inom ramen för hushållet ingå avtal (9 kap. 2 a § FB) och rätten för den som är 16 år eller äldre att råda över pengar som denne intjänat genom eget arbete (9 kap. 3 § FB). Det första undantaget är uppenbarligen inte tillämpligt i ditt fall. I mitt svar kommer jag även utgå från att din son inte heller köpt sin gamla moped för pengar han själv tjänat in.Alltså kan vi konstatera att din son, som på grund av sin ålder saknar rättshandlingsförmåga (alltså förmågan att ingå juridiskt bindande avtal), utan sina förmyndares samtycke ingått ett köpeavtal. Eftersom en av parterna som ingått avtalet saknat rättshandlingsförmåga är avtalet enligt min uppfattning ogiltigt; detta innebär att prestationerna ska återgå, det vill säga att er son ska lämna igen motorcykeln och säljaren ska återbetala köpeskillingen. Min rekommendation till dig är att du informerar säljaren om detta och begär att denne återbetalar summan i samband med att ni återlämnar motorcykeln. Skulle säljaren fortfarande vägra kan det komma att bli aktuellt att väcka en så kallad negativ fastställelsetalan i domstol, alltså att ni begär att domstolen ska förklara avtalet ogiltigt och att prestationerna ska återgå. Om säljaren mot förmodan skulle låta det gå så långt rekommenderar jag att ni kontaktar en yrkesverksam jurist för att få hjälp med detta.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Vad får en omyndig person göra med pengar som hen intjänat?

2018-03-14 i Omyndiga
FRÅGA |I somras tjänade min son (som fyller 17 år den 31/1 i år) ungefär 18 000 kr. För pengarna ville han köpa en monsterdator. Jag tycker att det är alldeles för mycket pengar att lägga på en dator. Kan min son ändå köpa datorn? Vilka regler gäller egentligen?
Sandra Söderberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Huvudregeln finner du i 9 kap. 1 § föräldrabalken. Där står det att den som är under arton år är omyndig, och får därför inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (om inte annat nämns i lag). Den generella principen är alltså att ett barn under arton år inte kan råda över sin egendom, det vill säga, inte kan spendera sina pengar som hen vill. Men, det finns en undantagsregel. Enligt 9 kap. 3 § föräldrabalken så får en omyndig person själv råda över vad han genom eget arbete förvärvat efter det han fyllt sexton år. För att förtydliga så krävs det alltså att barnet i fråga redan fyllt sexton år när förvärvsarbetet startar; och om jag har förstått frågan rätt så var han redan sexton år under sommaren när han arbetade. Svaret på din fråga blir alltså följande: Enligt föräldrabalkens regler har din son rätt att köpa datorn för de pengar han intjänat under sommaren.Hör gärna av dig om du har några fler frågor! Detta kan du göra genom att lämna en kommentar nedan. Vänligen,

Kan en 17-åring ge en 15-åring fullmakt att sälja dennes cykel, som köpts med egna intjänade pengar, och vad innebär en 18 §-fullmakt?

2018-02-27 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Har två frågor om fullmakt.Kan en 17-åring ge en 15-åring fullmakt?T ex om en 17-åring genom eget förvärv köpt en cykel, kan han/hon be en 15-åring sälja den? När det gäller en §18 fullmakt finns det vissa fall då befogenhet och behörighet inte är samma sak? Då fullmaktsgivaren blir bunden trots överskridande av behörighet?
Fuad Heydarov |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagPrecis som du redan nämnt i din fråga, så blir avtalslagen (AvtL) tillämplig. Det finns dock ännu ett lagrum som blir intressant att titta på, och det är föräldrabalken (FB). Jag kommer att under nästa rubrik först och främst besvara din fråga angående 17-åringens rätt att förordna en 15-åring som fullmäktige, för att sedan under sista rubriken besvara din fråga gällande 18 § - fullmakten.Kan en 17-åring, som med egna förvärvade pengar köpt en cykel, ge en 15-åring en fullmakt att sälja den?Huvudregeln inom svensk rätt är att underåriga personer (personer under 18 år) inte kan ha rättshandlingsförmåga (FB 9 kap. 1 §). Att den som är under 18 år inte har rättshandlingsförmåga innebär att denne själv, eller genom ombud, inte har rätt att agera med rättsligt bindande verkan, det går även att säga att en person under 18 år inte har någon förmåga att ha förpliktelser eller rättigheter. Så huvudregeln skulle i sådana fall innebära att 17-åringen i ditt fall inte skulle kunna ingå något avtal, men som alltid, så har varje huvudregel sina undantag. Du nämner nämligen i din fråga att 17-åringen köpt cykeln genom eget förvärv, med det tolkar jag det som att 17-åringen köpt cykeln med egna intjänade pengar. Då gäller ett specifikt undantag, nämligen att en person som fyllt 16 år har rättshandlingsförmåga avseende det han/hon själv tjänat in genom arbete, och det som trätt in i dess ställe (FB 9 kap. 3 §). I 17-åringens fall har ju cykeln trätt in istället för de intjänade pengarna han/hon köpt cykeln för, därför anses 17-åringen ha rättshandlingsförmåga. Alltså får 17-åringen ingå avtal precis som om han var myndig avseende cykeln.Nu har vi konstaterat att 17-åringen får ingå avtal avseende cykeln eftersom han har rättshandlingsförmåga, vilket innebär att han även får ge fullmakten till 15-åringen att sälja hans cykel (AvtL 10 §, första stycket). Att det är en 15-åring som får uppdraget spelar ingen roll, detta eftersom avtalet sluts mellan 17-åringen och den potentielle cykelköparen, 15-åringen är utanför avtalet och agerar endast som ombud. Så 17-åringen får alltså ge en fullmakt till 15-åringen med uppdraget att cykeln ska säljas.Vad innebär det att behörigheten sammanfaller med befogenheten gällande 18 §-fullmakter?När det gäller 18 §-fullmakter så brukar man säga att behörigheten sammanfaller med befogenheten (AvtL 11 § andra stycket och 18 §), det innebär att om fullmäktige, den som fått fullmakten, inte följer de instruktioner som han fått av fullmaktsgivaren, så blir avtalet ogiltigt och fullmaktsgivaren blir därför inte bunden av det. Just i detta fall spelar det ingen roll om tredje man varit i god tro eller inte angående instruktionen, fullmaktsgivaren blir inte bunden ändå.Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,Med vänliga hälsningar,

Kan man avbryta ett köp när man är omyndig?

2018-04-30 i Omyndiga
FRÅGA |Hej. Jag är 15 år och lade ett bud på en skärm, säljaren accepterade mitt bud och därmed godkände jag, då har man ingått ett lagligt bindande avtal. Jag ville avbryta affären men säljaren sa nej. Kan jag på något sätt avbryta affären?
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga, handlar det om en du har rätt till att avbryta ett köp om du är 15 år och omyndig. I Sverige måste man vara 18 år och myndig för att kunna ingå avtal (9 kap. 1§ föräldrabalken). Innan du har fyllt 18 år kan du egentligen inte råda över din egen ekonomi. Det är istället dina föräldrar som "rättshandlar" åt dig. Det betyder att alla avtal som du ingår, exempelvis när du går in till en butik och köper ett par skor, gör du med dina föräldrars tillåtelse. Även om du inte alltid ber om lov, är det underförstått att du har tillåtelse att köpa vissa saker, som exempelvis kläder. I din situation har inget avtal ingåtts, eftersom du är omyndig. Det betyder att dina föräldrar kan kräva tillbaka pengarna som du har givit till försäljaren, eftersom säljaren inte har någon rätt att sälja någonting till dig utan dina föräldrars tillåtelse. Avtalet är därmed ogiltigt. Det är försäljarens skyldighet att se till att den som hen ingår avtal med är myndig. Om du däremot har fyllt 16 år, finns ett undantag från den här regeln. Det undantaget gäller om du (med dina föräldrars tillåtelse) har ett arbete där du tjänar dina egna pengar. Då har du rätt att fritt råda över de pengarna. (9 kap. 2a§ föräldrabalken). Med vänliga hälsningar,

Vilka regler gäller när personer under 18 år vill ingå avtal?

2018-03-15 i Omyndiga
FRÅGA |Vilka regler gäller om en underårig person (Under 18 år) vill ingå ett avtal?
Clara Wågefjell |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!I det här fallet blir Föräldrabalken (FB) aktuell så jag kommer att svara på din fråga utifrån den.Underåriga är omyndiga och får som utgångspunkt inte ingå avtalUtgångspunkten är att personer under 18 år är omyndiga och inte får ingå avtal om de inte har vårdnadshavarens samtycke (9 kap. 1 § FB). Det finns dock undantag. Exempelvis får personer under 18 år själva ingå avtal som rör vanliga hushållsköp om de bor i eget hushåll (9 kap. 2 a § första stycket FB). Personer över 16 år får även själva bestämma över de pengar som de tjänat på arbete (9 kap. 3 § första stycket FB).Skulle det vara så att en person under 18 år ingår ett avtal där det inte finns något samtycke, har vårdnadshavaren rätt att säga upp avtalet (9 kap. 7 § FB). I praktiken utgår dock många i exempelvis affärer från att personer under 18 år har ett samtycke till att köpa saker av mindre värde. Jag hoppas att du fått klarhet i vad som gäller och önskar dig en fortsatt trevlig dag!Med vänlig hälsning,

Kan företaget min 6-åriga dotter hyrt film av utan mitt samtycke kräva betalning för filmerna?

2018-02-28 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Min dotter, 6 år har hyrt filmar via Telia. Jag trodde att man behövde kod för att hyra film men tydligen kräver det ett par klickar för att göra det. Har pratat med Telia och förklarat situationen om att det är min dotter som kommit till att klicka sig fram, fik veta att vi ändå ska betala fakturan även om det är mitt barn som laddat ner filmerna. Fick också veta att man kan koda in så att små barn inte klickar sig fram, det är inget jag kände till och jag trodde att det var så per automatik och att man hade en tillfällig kod som man kunde ändra vid första användning av tjänsten. Jag är övertygad om att Telia medvetet inte gör det för att få lite extra pengar in via den vägen. Fick veta att man lätt kunde gå in och koda in det, har varit på hemsidan och fortfarande inte lyckats med, ska nog ringa dem för att få hjälp med det. Min fråga är, ska jag ändå betala fakturan trots att det är mitt barn som gjort det med tanke på att barn inte får köpa vilket är reglerad i föräldrabalken.Hälsningar
Ida Ljungberg |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Reglerna om det här hittar du, precis som du själv säger i Föräldrabalken (FB). Mer specifikt finns reglering gällande detta i 9 kap. FB. Enligt 1§ är den som är under 18 år omyndig och har ingen rättshandlingsförmåga. Med det menas att barnet inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i någon vidare mån (inte ingå avtal m.m.). Din dotter som 6-åring har alltså ingen rätt att ingå bindande avtal. Genom att hyra filmer för betalning har din dotter ingått ett avtal och därmed åtagit sig en förbindelse. Alla avtal som omyndiga ingår är inte ogiltiga utan finns samtycke eller presumerat samtycke från dig som vårdnadshavare är avtalet giltigt. Samtycke från dig verkar väldigt uteslutet. Det blir då fråga om ifall det skulle kunna finnas ett presumerat samtycke till att din dotter fick hyra filmerna. Med det menas att man kan förvänta sig att det skulle finnas ett samtycke t.ex. för att barnet brukar få göra den typen av saker eller det gäller en mindre handling. Det krävs dock att barnet har uppnått rimlig förståndsmognad. Det har i tidigare bedömningar från domstolen setts som ungefär 12 års ålder och med tanke på att din dotter är så ung som 6 år kan inte heller sådant presumerat samtycke finnas (6§). Eftersom din 6-åriga dotter är omyndig och samtycke inte finns är avtalet ogiltigt. När avtalet är ogiltigt är huvudregeln att parterna ska ge tillbaka vad de mottagit och om inte det kan ske, ersättning för värdet. Ersättning från den omyndige (din dotter) krävs dock inte så länge det hon har mottagit inte har använts till skäligt underhåll eller har medfört nytta för henne (7§). Då det gäller nedladdade filmer kan det vara svårt att ge tillbaka dem så det kan eventuellt bli fråga om att ersätta värdet för filmerna. För att se om ersättning till företaget krävs får man göra en bedömning av om filmerna kan anses ha medfört nytta för din dotter. Det är svårt att säga exakt vad bedömningen skulle landa i men hänsyn bör rimligtvis tas till vad det var för filmer och om dottern har tittat på filmerna. Det är svårt att säga utan att ha fler omständigheter i frågan. Jag rekommenderar dig att kontakta företaget igen och förklara situationen så kan ni förhoppningsvis komma överens om en bra lösning för det här och så att du kan få hjälp med att undvika att det händer fler gånger. Du kan bestrida fakturan och mena att du inte ska betala den eftersom din dotter inte hade rätt att ingå avtal och hyra filmerna enligt FB. Problemet kan vara att det är svårt rent bevismässigt att visa på att det är din dotter som har hyrt filmerna utan att du har vetat om det och utan ditt samtycke, samt att företaget kan hävda att din dotter haft nytta av filmerna så att de ändå ska ha ersättning för dem. Kontakta som sagt företaget igen så kan ni förhoppningsvis komma överens då de säkert har ett stort intresse av att behålla dig som kund. Hoppas att det här var till hjälp! Återkom gärna vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Tatuera sig utan förmyndares samtycke?

2018-02-22 i Omyndiga
FRÅGA |Kan man som sextonåring (som tjänar sina egna pengar) ha rätt till att göra en tatuering eller piercing utan vårdnadshavares tillstånd? Hittar bara rekommendationer från SMER där de avråder detta men ingenting i föräldrabalken.
Martin Rosén |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! I Sverige finns det ingen lag som förbjuder underåriga(under 18 år) att tatuera sig, och således inga påföljder för en tatuerare som tatuerat en underårig.Huruvida underåriga får ingå avtal är en fråga som regleras i föräldrabalken (FB). Som huvudregel, så får inte personer under 18 år själv "råda över egendom eller åta sig förbindelser" enligt 9 kap. 1 § FB. Alltså, som underårig så sätter huvudregeln stopp för att tatuera sig utan förmyndares samtycke. Det finns dock ett undantag i 9 kap. 3 § FB där det stadgas att en person över 16 år själv får råda över den egendom som denne intjänat genom eget arbete. Sammantaget så finns det alltså inget i lagen som säger att du inte får tatuera dig för pengar du själv tjänat. Socialstyrelsens ståndpunkt, som också sändes till SMER, är att tatueringar är något som kräver samtycke från förmyndarna i enlighet med 9 kap. 1 § FB. Deras tolkning är dock inte juridiskt bindande. Sveriges registrerade tatuerare (SRT), som är en branschorganisation för tatuerare, har satt 18 år som åldersgräns. Så även om du rent legalt har rätt att tatuera dig för dina egna intjänade pengar kan tatueringsstudion ha en åldersgräns. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning,