Vad kan jag göra om förälder försatt mig i skuld när jag var omyndig?

2021-04-06 i Omyndiga
FRÅGA |Hej.Jag startade mitt vuxna liv med skulder som min mor har orsakat dvs. hon skrev hennes bil på mitt namn när jag var 15 år. Och betalade då inte trafiksförsäkring avgifter och böter och allt annat som ska betalas när man äger ett fordon. Det har resulterat i att jag idag har stora skulder hos trafikförsäkringsföreningen samt kronofogden. Har även själv försökt att bestrida dessa skulder flera gånger, genom att skicka in allt från brev, som min mamma skrivit där hon erkänner skulden som hon orsakat och hon har även ringt och bett dom att skriva över skulderna till henne. Men det enda svar jag får är att ärendet inte finns kvar i deras register/ arkiv och kan därför inte göra något åt detta. Och jag får lida varje dag, då jag har en utmätning av min inkomst. Vill veta vad jag kan göra mera? Har även frågat om hur man kan stämma min mor och på det sättet få bort skulderna, men svaret har blivit att jag lär förlora och få ännu mer kostnader då, rättegångskostnader med mera. stämmer detta?Jag var 15 år när fordonets skrevs på mitt namn, förfalskades dessutom, och idag är jag 38år. vill börja leva mitt liv nångång.
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kan en förälder skuldsätta sitt barn?Den som är under arton år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av lag (9 kap. 1 § FB). Skulderna uppkom när du var 15 år, vilket innebär att du var underårig och därmed omyndig. En förälder får inte för den omyndiges räkning ta lån eller företa någon annan rättshandling som innebär att den omyndige sätts i skuld. Det är endast möjligt med samtycke från en överförmyndare (13 kap. 12 § FB). Din mor ingick ett avtal i ditt namn när du var omyndig som resulterade i att du blev skuldsatt. Avtalet är därför ogiltigt och du ska därför inte behöva betala skulderna. Du kan inte heller ha ansetts ratihaberat (godkänt) rättshandlingen i efterhand (när du blivit myndig) eftersom du bl.a. bestridit skulderna tidigare.Bestrida fordranOm du avser att väcka en skadeståndstalan mot din mor på grund av ekonomisk skada krävs att skadan uppkommit genom brott (2 kap. 2 § SKL). Det smidigaste tillvägagångssättet är i stället att du bestrider skulden hos Kronofogden som därefter skickar bestridandet till den som kräver dig på pengar. Om fordringsägaren inte håller med om dina invändningar kan denne begära att ärendet lämnas till domstol. Om fordringsägaren inte begär att målet ska överlämnas till domstol, kommer Kronofogden att avsluta ärendet. Fordringsägaren accepterar då invändningen. Det är därför upp till fordringsägaren att avgöra om ärendet ska tas vidare till domstol om du väljer att bestrida fordran. En rättegångsprocess kan bli kostsam. Den part som förlorar målet ska som huvudregel ersätta motpartens rättegångskostnader (18 kap. 1 § RB). Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Får en minderårig stå som betalare på ett hotellrum?

2021-03-03 i Omyndiga
FRÅGA |Hejsan! Vad finns det för lagar kring om man kan stå på ett hotellrum som minderårig? Är det lagar emot det i Sverige eller är det upp till de enskilda hotellen som bestämmer vilken åldergräns de kräver för folk som vill bo på hotellet?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En person under arton år är omyndig och har därför begränsad rättshandlingsförmåga (9 kap. 1 § FB). Det innebär att en minderårig person inte får ingå avtal, och därför inte köpa hotellnätter. Om en omyndig person ingår ett avtal utan samtycke från sin förmyndare är avtalet ogiltigt (9 kap. 6 § FB). Skulle den omyndige vara över 16 år och ha ett arbete och därmed en inkomst så får den omyndige förfoga inkomsten, och får då köpa hotellnätter för den inkomsten (9 kap. 3 § FB). Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på nytt!Vänliga hälsningar,

Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?

2020-10-28 i Omyndiga
FRÅGA |Jag ska skriva under ett solidaritetsavtal inför studenten men är bara 17 år, avtalet kommer inte vara aktuellt förens ett år då jag är 18. Kommer avtalet att vara bindande trots att jag skrev under när jag var minderårig?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar över hur bindande ett solidaritetsavtal är innan det att man fyller 18 år. När det kommer till frågor om avtal som ingås av omyndiga är det avtalslagen samt föräldrabalken som blir tillämpliga lagar.Huvudregeln i svensk rätt är att ett avtal som ingåtts mellan parter är bindande och ska hållas (1 § avtalslagen). Såklart finns det undantag till denna regel, varav omyndiga omfattas av ett sådant undantag. Som utgångspunkt så kan inte omyndiga åta sig förbindelser, såsom att ingå ett solidaritetsavtal (9 kap. 1 § föräldrabalken). Här är utgångspunkten att avtalet redan är ogiltigt vid den tidpunkt då avtalet ingås. Om din förmyndare (vanligtvis förälder) däremot samtycker till att du ingått ett sådant avtal kan det på så sätt bli giltigt i efterhand (9 kap. 6 § första stycket föräldrabalken). Detta kallas för ratihabition. Sammanfattning Som huvudregel kommer avtal som ingås av omyndiga anses ogiltiga. Enbart i de fall den omyndige förmyndare (i de flesta fall föräldrarna/vårdnadshavare) godkänner till att den omyndige ingått avtalet kan det anses giltigt, även innan man fyller 18 år. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?

2020-07-16 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! jag har en fråga gällande föräldrabalken. Vad är den främsta skillanden mellan FB kap 9, 6 § och 7 §. Jag förstår att 7§ syftar på att avtal och andra förbindelser blir ogiltiga om man är omyndig, omyndiga kan frånträda sig sådant, men står det inte även så på den 6 §? Mvh Juriststudent.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnaden mellan lagrummen är att 9 kap. 6 § föräldrabalken, FB reglerar konsekvenserna av att en underårig utan erforderligt samtycke har ingått ett avtal. Det blir alltså fråga om avtalet blir gällande eller inte (dvs. huruvida det kan frånträdas eller om bundenhet har uppkommit). 9 kap. 7 § FB reglerar följderna av att ett avtal inte blir gällande. Man måste alltså först ha konstaterat att avtalet inte är gällande enligt 9 kap. 6 § FB för att sedan gå vidare till 9 kap. 7 § FB och se vilka följder det får (huvudregeln är att parterna ger tillbaka det som de har fått av varandra men om det inte går kan ersättningsskyldighet uppstå).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Barns rätt att ingå avtal

2021-03-31 i Omyndiga
FRÅGA |Hej, jag ska hyra ut SUP-bräda. Då jag vill att hyresman ska skriva på ett kontrakt att all risk sker på egen hand samt om utrustningen är skadad hyresman ska betala hela summan eller reparationskostnaden. Jag hade tänk mig åldersgräns 15 år men då min fråga är kan en 15 år gammal barn skriva på ett sådant avtal? kommer avtalet gälla?
Olof Funke |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!För att besvara din fråga får ledning sökas i föräldrabalken (FB).Är man under 18 år kan man som utgångspunkt inte själv ingå avtal som innefattar ett åtagande (9 kap. 1 § FB). Att åta sig att ersätta utrustning vid eventuell skada är ett typiskt sådant avtal en underårig inte får ingå. Ett barn under 18 år får dock ingå avtal som innefattar ett åtagande om det finns godkännande från barnets förmyndare (9 kap. 6 § FB). Det som behövs i ditt fall är alltså ett godkännande från barnets förmyndare. Finns samtycke från förmyndare blir avtalet giltigt, annars saknar det verkan.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Vad gäller vid försäljning av tjänster via internet till barn?

2020-11-11 i Omyndiga
FRÅGA |Vad gäller kring försäljning av tjänster via internet till minderåriga. Tjänsten kostar cirka 300kr. Man betalar en gång och har tillgång till tjänsten i 30 dagar.
Elin Andrén |Hej! Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!OmyndighetAlla under 18 år i Sverige är omyndiga. Som utgångspunkt kan en omyndig person inte ingå i avtal utan förmyndares (föräldrar är i de flesta fall förmyndare) samtycke. (9 kap. 1 § föräldrabalken (FB). En omyndig är med andra ord inte bunden av sitt rättshandlande. Det spelar ingen roll om motparten inte insåg att hen avtalade med en omyndig, avtalet är fortfarande ogiltigt. Om den omyndige dock har vilselett motparten angående sin behörighet att ingå i avtal, exempelvis genom att ange falska uppgifter om sin ålder eller ljugit om förmyndares samtycke kan den omyndige bli ersättningsskyldig (9 kap. 7 § FB).UndantagOm den omyndige är över 16 år och har fått inkomst via arbete kan hen spendera den inkomsten, förutsatt att hen fått tillstånd av sin förmyndare att arbeta (9 kap. 3 § FB). Vidare kan en omyndig person som har ett eget hushåll ingå i avtal rörande den dagliga hushållningen (9 kap. 2 a § FB). SlutsatsAvtal som den som är under 18 år har ingått via internet borde anses ogiltiga förutsatt att inga undantag är tillämpliga. Då ska som utgångspunkt varje part lämna tillbaka vad hen har mottagit (9 kap. 7 § FB). I din situation innebär det att de pengar som betalats för tjänsten ska återbetalas. Jag rekommenderar därför att du/den som situationen gäller kontaktar säljaren och meddelar att avtalet är ogiltigt. I meddelandet bör du/den som situationen gäller också begära återbetalning av beloppet på 300 kronor. Om säljaren inte vill göra rätt för sig finns det hjälp att få i form av konsumentvägledning av kommunen där man är bosatt. Du kan läsa mer om det här.Jag hoppas du fick svar på din fråga! Om det är något mer som du undrar över erbjuder lawline gratis telefonrådgivning. Du kan också boka en tid med en av våra skickliga jurister.Gratis telefonrådgivning: ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Boka tid med en jurist: https://lawline.se/boka.Med vänliga hälsningar,

Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?

2020-09-17 i Omyndiga
FRÅGA |Om två omyndiga ingår avtal. De är 15 respektive 17 år. 17-åringen säljer en mobil till den 15-årige och föräldrarna motsätter sig detta i efterhand. Hävs avtalet eftersom båda var omyndiga och juridisk sätt inte kunnat ingå avtal med varandra? Ska 15-åringen ge tillbaka mobilen till 17-åringen och hen betala tillbaka hela summan för mobilen till 15-åringen? Om 17-åringen handlat av en del av summan som hen har nytta av. Exempelvis ett par prisvärda jeans, ska 17-åringen endast betala tillbaka den summan som är "över" efter jeansköpet?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om omyndiga som ingår avtal hittar du i föräldrabalken.Omyndiga saknar full rättslig handlingsförmågaDen som är under arton år är omyndig och saknar full rättslig handlingsförmåga, vilket krävs för att kunna ingå de flesta avtal med juridiskt bindande verkan. Utgångspunkten är att ett barn inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, såsom att ingå avtal (9 kap. 1 § föräldrabalken). Rätten att förvalta ett barns förmögenhet och företräda hen i ekonomiska angelägenheter har därför förmyndarna, vilka oftast är den omyndiges föräldrar.Samtycke från förmyndareDet krävs därmed samtycke för att barn ska få ingå avtal. Här rör det sig om två barn som är omyndiga, vilket innebär att det krävs samtycke från bådas föräldrar för att avtalet ska bli giltigt (9 kap. 6 § första stycket föräldrabalken). Samtycket behöver inte vara uttryckligt, utan det kan också röra sig om ett så kallat tyst samtycke som är underförstått. Du skriver att föräldrarna till barnen har motsatt sig avtalet efter dess ingående och jag utgår därför från att samtycke aldrig lämnades.Gåva, testamente eller egentjänade pengarDet finns emellertid undantag från denna huvudregel. Om ett barn har fått egendom genom testamente eller gåva med villkor om att den underårige själv ska få råda över egendomen får hen också göra det (9 kap. 1 § föräldrabalken). Det innebär att om 15-åringen har fått pengarna och 17-åringen har fått mobilen på detta sätt kan avtalet bli giltigt. Detsamma gäller för 17-åringen ifall hen har köpt mobilen för pengar som hen har tjänat själv (9 kap. 3 § första stycket föräldrabalken). Har avtalet godkänts av föräldrarna genom samtycke eller behörigheten fullgjorts som ovan beskrivet genom gåva, testamente eller egentjänade pengar är avtalet giltigt (9 kap. 6 § första stycket föräldrabalken).Kan avtalet hävas?Om samtycke inte har lämnats av föräldrarna eller om avtalet inte har behörigen fullgjorts kan det hävas (9 kap. 7 § första stycket föräldrabalken). Barnen ska då återge vad som mottagits och utgivits. Om det inte är möjligt att lämna tillbaka mobilen eller pengarna för att de har konsumerats, alltså redan förbrukats, gäller som utgångspunkt att ersättning för dess värdet ska återbetalas. I detta fall skriver du att 17-åringen har köpt ett par prisvärda jeans för pengarna som hen fick efter att ha sålt mobilen. Till skydd för omyndiga gäller att återbetalningsskyldigheten för en sak eller pengar som har konsumerats endast ska utgå i den mån som den omyndige har haft nytta av den. Det innebär att om jeansen har varit nödvändiga för 17-åringen ska hen max betala tillbaka det värde som jeansen motsvarar. Om jeansen inte anses ha medfört någon nytta behöver inte pengar betalas tillbaka. Det är upp till 17-åringen att visa i vilken mån de har varit till nytta för hen.SammanfattningEftersom både 15-åringen och 17-åringen är omyndiga krävs föräldrarnas tillstånd för att avtalet ska gälla. Om mobilen eller pengarna har förvärvats genom gåva eller arv med villkoret att den underårige själv ska få råda över egendomen kan emellertid avtalet bli giltigt. För 17-åringens del gäller detta även om hen har köpt mobilen för egentjänade pengar. Beroende på i vilken mån jeansen har varit till nytta för 17-åringen så ska 15-åringen ersättas.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Med vänliga hälsningar,

Ingått låneavtal med omyndig person - går det att få tillbaka pengarna?

2020-07-15 i Omyndiga
FRÅGA |En bekant till mig som var under 18 år var skyldig mig pengar. Tyvärr avled hen innan denne kunde betala tillbaka. Jag undrar om det finns möjlighet att få tillbaka pengarna på något sätt? Blir hens föräldrar återbetalningsskyldiga?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingående av låneavtal med en omyndig person:Huvudregeln är att personer under 18 år inte kan ingå juridiskt bindande låneavtal utan föräldrarnas godkännande, vilket stadgas i föräldrabalken 9 kap. 1 §. Detta innebär att avtalet mellan dig och din bekanta är ogiltigt, och prestationerna ska därmed återgå. I detta fall är det endast du som presterat genom att låna ut pengar, och din bekanta är skyldig att ge tillbaka samma summa till dig som hen lånat.Driva in skulden med hjälp av Kronofogdemyndigheten?Eftersom låneavtalet mellan dig och din bekanta i praktiken inte finns (då det är ogiltigt) så kan Kronofogden inte hjälpa dig att driva in skulden.Väcka talan i domstol:Du skriver inte hur gammal du är, men om du är över 18 år kan du väcka talan i domstol mot din bekanta (om du är omyndig krävs stöd av dina föräldrar). Du kan då begära att domstolen ska fastställa att låneavtalet mellan dig och din bekanta finns, att det är ogiltigt, och att du därmed har rätt att få dina pengar tillbaka. Det kostar 900 kr att få ett sådant mål prövat i tingsrätten.Sammanfattning:Beroende på hur stor summan är som din bekanta är skyldig dig så kanske kostnaden för domstolen överstiger skulden som finns kvar. Jag skulle råda dig att försöka prata med hens föräldrar och förklara att hen var skyldig dig pengar och se om det går att lösa utan inblandning av domstol. Se efter vad du har för bevisning, till exempel kontoutdrag eller liknande.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,