Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?

2020-10-28 i Omyndiga
FRÅGA |Jag ska skriva under ett solidaritetsavtal inför studenten men är bara 17 år, avtalet kommer inte vara aktuellt förens ett år då jag är 18. Kommer avtalet att vara bindande trots att jag skrev under när jag var minderårig?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Vad är problemet?Jag tolkar det som att du undrar över hur bindande ett solidaritetsavtal är innan det att man fyller 18 år. När det kommer till frågor om avtal som ingås av omyndiga är det avtalslagen samt föräldrabalken som blir tillämpliga lagar.Huvudregeln i svensk rätt är att ett avtal som ingåtts mellan parter är bindande och ska hållas (1 § avtalslagen). Såklart finns det undantag till denna regel, varav omyndiga omfattas av ett sådant undantag. Som utgångspunkt så kan inte omyndiga åta sig förbindelser, såsom att ingå ett solidaritetsavtal (9 kap. 1 § föräldrabalken). Här är utgångspunkten att avtalet redan är ogiltigt vid den tidpunkt då avtalet ingås. Om din förmyndare (vanligtvis förälder) däremot samtycker till att du ingått ett sådant avtal kan det på så sätt bli giltigt i efterhand (9 kap. 6 § första stycket föräldrabalken). Detta kallas för ratihabition. Sammanfattning Som huvudregel kommer avtal som ingås av omyndiga anses ogiltiga. Enbart i de fall den omyndige förmyndare (i de flesta fall föräldrarna/vårdnadshavare) godkänner till att den omyndige ingått avtalet kan det anses giltigt, även innan man fyller 18 år. Om du känner dig osäker på hur du kan gå vidare med din fråga rekommenderar jag dig att boka tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://lawline.se/bokaHoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?

2020-07-16 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! jag har en fråga gällande föräldrabalken. Vad är den främsta skillanden mellan FB kap 9, 6 § och 7 §. Jag förstår att 7§ syftar på att avtal och andra förbindelser blir ogiltiga om man är omyndig, omyndiga kan frånträda sig sådant, men står det inte även så på den 6 §? Mvh Juriststudent.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Skillnaden mellan lagrummen är att 9 kap. 6 § föräldrabalken, FB reglerar konsekvenserna av att en underårig utan erforderligt samtycke har ingått ett avtal. Det blir alltså fråga om avtalet blir gällande eller inte (dvs. huruvida det kan frånträdas eller om bundenhet har uppkommit). 9 kap. 7 § FB reglerar följderna av att ett avtal inte blir gällande. Man måste alltså först ha konstaterat att avtalet inte är gällande enligt 9 kap. 6 § FB för att sedan gå vidare till 9 kap. 7 § FB och se vilka följder det får (huvudregeln är att parterna ger tillbaka det som de har fått av varandra men om det inte går kan ersättningsskyldighet uppstå).Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Får omyndiga stå med på hyreskontrakt tillsammans med vårdnadshavaren?

2020-04-06 i Omyndiga
FRÅGA |Hej får min dotter 16år stå med mig på hyreskontraktet?
Isabelle Sewelén |Hej, Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga aktualiserar föräldrabalkens (FB) bestämmelser. Jag kommer i mitt svar till dig förklara vad som gäller omyndiga personer och ta upp de bestämmelser som är relevanta i ditt fall.Personer under 18 år är omyndiga. Det innebär alltså att den som är under 18 år har begränsade möjligheter att ingå avtal, ta hand om eventuella tillgångar, med mera (9 kap. 1 § FB). Undantag från huvudregeln om omyndiga begränsade möjlighet att ingå avtal, är om hen har ett eget hushåll (t.ex. har ett eget barn), då får hen ingå avtal som krävs för den dagliga hushållningen (9 kap. 2 a § FB). Eftersom ditt barn är minderårig (16 år) räcker det endast med att föräldern/vårdnadshavaren står med på hyreskontraktet, eftersom den ändå ansvarar över minderåriga barn och följden blir att barnet automatiskt följer med vårdnadshavaren vid exempelvis flytt. Det saknas för övrigt några tydliga bestämmelser om att omyndiga måste stå med på hyreskontrakt; och då får man finna ledning i lagen. Omyndiga barn får inte (som nämnts ovan) ingå avtal utan föräldrars tillåtelse. Motsatt uttryckt innebär det att omyndiga kan skriva under avtal, om den har förälderns tillåtelse (9 kap. 1 § FB).Sammanfattningsvis: det finns inget krav på att minderåriga (under 18 år) ska skriva på ett hyreskontrakt och stå med vårdnadshavaren på hyreskontraktet. Det räcker alltså endast med att du står med på hyreskontraktet. Det saknas vidare reglering om att omyndiga barn (för att ha rätt att bo tillsammans med sin förälder) måste skriva på hyresavtal. Din dotter får med andra ord stå med på hyresavtalet, men det är inget krav för att din dotter ska kunna bo tillsammans med dig. Rekommendation: om du vill att din dotter ska stå med på hyreskontraktet, att du tar kontakt med den hyresvärd du tänkt hyra lägenhet av, om mer specifika frågor kring eventuella för och nackdelar med att din dotter skulle stå med på hyresavtalet. Hoppas du känner att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Bo på hotell med en minderårig

2019-11-09 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Jag och min bror hade tänkt spendera helgen på ett hotell i Göteborg, eftersom vi är från Stockholm tänkte vi att det skulle vara långt att åka fram och tillbaka samma dag. Min bror är 23 år och jag fyller 15 år nu i vintern. Han får ju såklart checka in. Men jag undrar om jag som är hans kompanjons och är minderårig får också komma in med honom?Vet inte om detta är en så juridisk fråga, men blev tipsad av denna sida. Tacksam för svar!
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du hör av dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du skriver är det inga problem för din bror att checka in, eftersom han är över 18 år och myndig. Om du också får bo där är däremot svårare för mig att svara på, då olika hotell har olika regler.Vissa har som regel att alla som bor på hotellet måste vara myndiga, medan vissa går med på att minderåriga bor där så länge det är i sällskap av någon vuxen. Andra säger att det måste vara i sällskap av vårdnadshavaren, eller med intyg från vårdnadshavaren. Det hela handlar oftast om att det ska finnas någon myndig person som ansvarar för den minderåriga gästen.Det bästa ni kan göra är att ringa eller maila hotellet och fråga! Kikar ni på hotellets hemsida kan det säkert också stå något om det här under deras bokningsvillkor.Hoppas ni hittar ett bra hotell och får en fin helg i Göteborg!Med vänliga hälsningar,

Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?

2020-09-17 i Omyndiga
FRÅGA |Om två omyndiga ingår avtal. De är 15 respektive 17 år. 17-åringen säljer en mobil till den 15-årige och föräldrarna motsätter sig detta i efterhand. Hävs avtalet eftersom båda var omyndiga och juridisk sätt inte kunnat ingå avtal med varandra? Ska 15-åringen ge tillbaka mobilen till 17-åringen och hen betala tillbaka hela summan för mobilen till 15-åringen? Om 17-åringen handlat av en del av summan som hen har nytta av. Exempelvis ett par prisvärda jeans, ska 17-åringen endast betala tillbaka den summan som är "över" efter jeansköpet?
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om omyndiga som ingår avtal hittar du i föräldrabalken.Omyndiga saknar full rättslig handlingsförmågaDen som är under arton år är omyndig och saknar full rättslig handlingsförmåga, vilket krävs för att kunna ingå de flesta avtal med juridiskt bindande verkan. Utgångspunkten är att ett barn inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser, såsom att ingå avtal (9 kap. 1 § föräldrabalken). Rätten att förvalta ett barns förmögenhet och företräda hen i ekonomiska angelägenheter har därför förmyndarna, vilka oftast är den omyndiges föräldrar.Samtycke från förmyndareDet krävs därmed samtycke för att barn ska få ingå avtal. Här rör det sig om två barn som är omyndiga, vilket innebär att det krävs samtycke från bådas föräldrar för att avtalet ska bli giltigt (9 kap. 6 § första stycket föräldrabalken). Samtycket behöver inte vara uttryckligt, utan det kan också röra sig om ett så kallat tyst samtycke som är underförstått. Du skriver att föräldrarna till barnen har motsatt sig avtalet efter dess ingående och jag utgår därför från att samtycke aldrig lämnades.Gåva, testamente eller egentjänade pengarDet finns emellertid undantag från denna huvudregel. Om ett barn har fått egendom genom testamente eller gåva med villkor om att den underårige själv ska få råda över egendomen får hen också göra det (9 kap. 1 § föräldrabalken). Det innebär att om 15-åringen har fått pengarna och 17-åringen har fått mobilen på detta sätt kan avtalet bli giltigt. Detsamma gäller för 17-åringen ifall hen har köpt mobilen för pengar som hen har tjänat själv (9 kap. 3 § första stycket föräldrabalken). Har avtalet godkänts av föräldrarna genom samtycke eller behörigheten fullgjorts som ovan beskrivet genom gåva, testamente eller egentjänade pengar är avtalet giltigt (9 kap. 6 § första stycket föräldrabalken).Kan avtalet hävas?Om samtycke inte har lämnats av föräldrarna eller om avtalet inte har behörigen fullgjorts kan det hävas (9 kap. 7 § första stycket föräldrabalken). Barnen ska då återge vad som mottagits och utgivits. Om det inte är möjligt att lämna tillbaka mobilen eller pengarna för att de har konsumerats, alltså redan förbrukats, gäller som utgångspunkt att ersättning för dess värdet ska återbetalas. I detta fall skriver du att 17-åringen har köpt ett par prisvärda jeans för pengarna som hen fick efter att ha sålt mobilen. Till skydd för omyndiga gäller att återbetalningsskyldigheten för en sak eller pengar som har konsumerats endast ska utgå i den mån som den omyndige har haft nytta av den. Det innebär att om jeansen har varit nödvändiga för 17-åringen ska hen max betala tillbaka det värde som jeansen motsvarar. Om jeansen inte anses ha medfört någon nytta behöver inte pengar betalas tillbaka. Det är upp till 17-åringen att visa i vilken mån de har varit till nytta för hen.SammanfattningEftersom både 15-åringen och 17-åringen är omyndiga krävs föräldrarnas tillstånd för att avtalet ska gälla. Om mobilen eller pengarna har förvärvats genom gåva eller arv med villkoret att den underårige själv ska få råda över egendomen kan emellertid avtalet bli giltigt. För 17-åringens del gäller detta även om hen har köpt mobilen för egentjänade pengar. Beroende på i vilken mån jeansen har varit till nytta för 17-åringen så ska 15-åringen ersättas.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad!Med vänliga hälsningar,

Ingått låneavtal med omyndig person - går det att få tillbaka pengarna?

2020-07-15 i Omyndiga
FRÅGA |En bekant till mig som var under 18 år var skyldig mig pengar. Tyvärr avled hen innan denne kunde betala tillbaka. Jag undrar om det finns möjlighet att få tillbaka pengarna på något sätt? Blir hens föräldrar återbetalningsskyldiga?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ingående av låneavtal med en omyndig person:Huvudregeln är att personer under 18 år inte kan ingå juridiskt bindande låneavtal utan föräldrarnas godkännande, vilket stadgas i föräldrabalken 9 kap. 1 §. Detta innebär att avtalet mellan dig och din bekanta är ogiltigt, och prestationerna ska därmed återgå. I detta fall är det endast du som presterat genom att låna ut pengar, och din bekanta är skyldig att ge tillbaka samma summa till dig som hen lånat.Driva in skulden med hjälp av Kronofogdemyndigheten?Eftersom låneavtalet mellan dig och din bekanta i praktiken inte finns (då det är ogiltigt) så kan Kronofogden inte hjälpa dig att driva in skulden.Väcka talan i domstol:Du skriver inte hur gammal du är, men om du är över 18 år kan du väcka talan i domstol mot din bekanta (om du är omyndig krävs stöd av dina föräldrar). Du kan då begära att domstolen ska fastställa att låneavtalet mellan dig och din bekanta finns, att det är ogiltigt, och att du därmed har rätt att få dina pengar tillbaka. Det kostar 900 kr att få ett sådant mål prövat i tingsrätten.Sammanfattning:Beroende på hur stor summan är som din bekanta är skyldig dig så kanske kostnaden för domstolen överstiger skulden som finns kvar. Jag skulle råda dig att försöka prata med hens föräldrar och förklara att hen var skyldig dig pengar och se om det går att lösa utan inblandning av domstol. Se efter vad du har för bevisning, till exempel kontoutdrag eller liknande.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Får omyndiga ha ett eget kreditkort?

2019-12-13 i Omyndiga
FRÅGA |Hej!Finns det kreditkort som omyndiga får äga/ta hand om själva/med förälderns tillåtelse för att få kreditvärdighet/credit score innan hen fyller 18?
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Vad är problemet? Frågan huruvida omyndiga får äga eller ta hand om kredit själva eller med förälders tillåtelse är något som främst regleras i föräldrabalken (FB). Jag kommer dela upp din fråga i olika delar för att lättare kunna besvara den.Vad säger lagen? Kan en omyndig ha ett eget kreditkort som denne tar hand om själv?Den som är under 18 år är omyndig får inte själv råda över sin egendom eller åta sig förbindelser (9 kap. 1 § FB). Det innebär att en omyndig inte kan köpa på kredit eller ansöka om kreditkort. En person under 18 år men som fyllt 16 år får råda över egendom som hen själv förvärvat genom eget arbete (9 kap. 3 § FB). Detta innebär dock som sagt endast kontantköp.Kan en omyndig låna en förälderns kreditkort och använda detta med förälders tillåtelse?Det lättaste sättet för en omyndig att låna en förälders kreditkort är om föräldern ställer ut en fullmakt att handla med kreditkortet till den omyndiga. Det innebär att hen får lov att handla med kreditkortet för din räkning. Fullmakten kan vara både muntlig och skriftlig, men det är lättare att bevisa en skriftlig fullmakt (2 kap. 10 § avtalslagen). SammanfattningEn omyndig kan inte handla på egen kredit men kan eventuellt låna en förälders om denna ger sitt samtycke. En person kreditvärdighet blir bland annat bättre om personen har så få som möjligt, eller inga krediter alls. Det finns vanliga kontokort som omyndiga som fyllt 16 år kan få använda för att betala för pengar som de själva tjänat som de kan använda i stället. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Bo på hotell med en minderårig

2019-11-09 i Omyndiga
FRÅGA |Hej! Jag och min bror hade tänkt spendera helgen på ett hotell i Göteborg, eftersom vi är från Stockholm tänkte vi att det skulle vara långt att åka fram och tillbaka samma dag. Min bror är 23 år och jag fyller 15 år nu i vintern. Han får ju såklart checka in. Men jag undrar om jag som är hans kompanjons och är minderårig får också komma in med honom?Vet inte om detta är en så juridisk fråga, men blev tipsad av denna sida. Tacksam för svar!
Kajsa Moss Bjerling |Hej!Tack för att du hör av dig till oss på Lawline med din fråga!Precis som du skriver är det inga problem för din bror att checka in, eftersom han är över 18 år och myndig. Om du också får bo där är däremot svårare för mig att svara på, då olika hotell har olika regler.Vissa har som regel att alla som bor på hotellet måste vara myndiga, medan vissa går med på att minderåriga bor där så länge det är i sällskap av någon vuxen. Andra säger att det måste vara i sällskap av vårdnadshavaren, eller med intyg från vårdnadshavaren. Det hela handlar oftast om att det ska finnas någon myndig person som ansvarar för den minderåriga gästen.Det bästa ni kan göra är att ringa eller maila hotellet och fråga! Kikar ni på hotellets hemsida kan det säkert också stå något om det här under deras bokningsvillkor.Hoppas ni hittar ett bra hotell och får en fin helg i Göteborg!Med vänliga hälsningar,