FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga30/11/2021

Framtidsfullmakt

Vi är ett gift par sedan mer än 50 år och undrar om vi kan skriva ett avtal oss emellan som gör att den andra maken äger rätt att t.ex sälja villan eller företa andra juridiska handlingar trots att den ena maken inte kan (eller förstår) är oförmögen att skriva under.

Lawline svarar

Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Den juridiska handlingen som du frågar om brukar benämnas för framtidsfullmakt, och som regleras i lagen om framtidsfullmakter. En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 § lagen om framtidsfullmakter). En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § första stycket lagen om framtidsfullmakter). Med ekonomiska angelägenheter avses bland annat att uppdraget kan avse uppdrag om fast egendom, kontanta medel, aktier och andra tillgångar. Vidare så ska fullmaktshavaren ska fullgöra uppdraget i enlighet med fullmaktsgivarens intressen och, om det är möjligt, samråda med honom eller henne i viktiga frågor (15 § lagen om framtidsfullmakter).

Av en framtidsfullmakt ska det framgå

1. att det är fråga om en framtidsfullmakt,

2. vem eller vilka som är fullmaktshavare,

3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och

4. vilka övriga villkor som gäller.

Detta framgår av 5 § lagen om framtidsfullmakter

Som huvudregel är det fullmaktshavaren som ska bedöma om framtidsfullmakten har trätt i kraft. Detta gäller inte om det i fullmakten har bestämts att ikraftträdandet ska prövas av domstol eller fullmaktshavaren annars begär en sådan prövning (9 § andra stycket lagen om framtidsfullmakter).

Om du känner att du behöver ytterligare hjälp med att upprätta en framtidsfullmakt rekommenderar jag att du bokar tid med en av våra duktiga jurister. Du kan boka tid enkelt och direkt på https://www.lawline.se/boka

Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag förtydliga så gott jag kan.

Med vänliga hälsningar,

Adam RajabRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo