FrågaAVTALSRÄTTOmyndiga29/11/2021

Har minderåriga rättshandlingsförmåga?

Hej!

Jag ska i en presentation utveckla kunskapen om underårigas/omyndigas rättsliga handlingsförmåga genom att ge en samlad beskrivning av begreppen tillåtelse på förhand, fullmakt och ställningsfullmakt samt ensidigt bunden.Hur skulle ni formulerat detta svar?

Jag har svårt att göra det i en samlad beskrivning då det enligt mig är fyra skilda begrepp. Men skulle man kunna säga att de har gemensamt att det vidgar den omyndigas rättsliga handlingsförmåga?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

På Lawline besvarar vi tyvärr inte skolrelaterade frågor. Jag vill trots detta ändå vara till hjälp för dig på vägen. Eftersom du har formulerat en mer övergripande fråga blir svaret inte heller specifikt kopplat till någon situation.

Utgångspunkten gällande minderårigas rättsliga handlingsförmåga framkommer i 9 kap. 1 § föräldrabalken. Där står att den som är under 18 år är omyndig och inte själv får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av vad som ska gälla på grund av lag eller andra villkor. Ett exempel på ett undantag till utgångspunkten är att en person som är under 18 år men äldre än 16 år får råda över sådant som hen arbetat sig till, (9 kap. 3 § föräldrabalken).

De begrepp som du nämner i frågan framkommer inte uttryckligen i föräldrabalken. Däremot finns det vägledande bestämmelser om omyndiga, förmyndare och ställföreträdare som kan vara behjälpliga. Det finns olika samband mellan begreppen som du kan beakta i din presentation. Jag skulle inte nödvändigtvis påstå att begreppen "vidgar" minderårigas rättshandlingsförmåga, men de kan göra det.

Exempelvis finns det inget som hindrar en omyndig från att uppträda som fullmäktig då denne ingår avtal för huvudmannens räkning i huvudmannens namn och inte sitt eget namn, (10 § avtalslagen). En fullmäktig är nämligen inte själv part i avtalet och därför spelar det ingen roll att denne är omyndig.

Om en minderårig själv ska ingå ett avtal så krävs förmyndarens samtycke, vilket oftast är den minderårigas föräldrar, om dessa har gemensam vårdnad, (10 kap. 2 § föräldrabalken). Föräldrarna kan ge sitt samtycke (tillåtelse) till en viss rättshandling, som då blir giltig. Ingår en myndig person ett avtal med en omyndig person som inte har sådan tillåtelse eller där något undantag inte är aktuellt, blir denne ensidigt bunden av avtalet, med anledning av att den omyndiga saknar rättshandlingsförmåga. Det innebär att avtalet som huvudregel blir ogiltigt. Som en parantes kan dock förmyndare även godkänna sådana avtal i efterhand, (9 kap. 6 § föräldrabalken).

Hoppas att du fick lite hjälp på vägen!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Avtalsrätt och Omyndiga? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo