Hur söker jag nytt jobb efter en konkurrensklausul?

2020-06-29 i Anställningsavtal
FRÅGA |Hej. I mitt anställningsavtal står det att jag ej får söka jobb hos konkurrerande verksamheter. Jag jobbar med att laga maskiner vilket gör att jag inte får söka något annat jobb då inom de jag kan/vill. Får man skriva så i ett anställningsavtal ens? Hur ska jag göra om jag vill söka något annat? Om jag blir erbjuden ett jobb utan att sökt det, alltså om personen frågar om jag vill jobba där, hur funkar det då? Tack.
Erika Redelius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad du nämner kallas för konkurrensklausul mellan arbetsgivare och arbetstagare. Avtal regleras i avtalslagen (AvtL).Om konkurrensklausulerKonkurrensklausuler är vanliga i anställningsavtal och de är vanligtvis tillåtna även om det finns begränsningar (38 § AvtL). För att en konkurrensklausul ska anses tillåten måste den vara proportionerlig, vilket innebär att den bara får omfatta det som är nödvändigt för att skydda företagets hemligheter. Det får heller inte finnas någon lindrigare åtgärd som skulle uppnå samma effekt. En konkurrensklausul måste också vara tidsbegränsad för att anses proportionerlig. Som huvudregel är en 2-årig konkurrensklausul helt okej. En 3-årig konkurrensklausul är bara godtagbar om det är nödvändigt och konkurrensklausuler över 5 år är helt förbjudna. Sammanlagt måste konkurrensklausulen ha huvudsakligen positiva effekter för att vara tillåten.Vad kan du göra?Det framgår inte av din fråga hur länge konkurrensklausulen är giltig. Om den är över obestämd tid är klausulen oskälig och gäller inte (36 § AvtL).I övrigt är det okej att skriva så i ett anställningsavtal. Du har gått med på avtalet och måste därför följa det (1 § AvtL). Vad det egentligen innebär är att du inte får arbeta med en direkt konkurrent till din tidigare arbetsgivare under en viss tid. Detta gäller även om du blir erbjuden ett jobb utan att ha sökt det. Klausulen ska givetvis inte förhindra dig att arbeta helt. Vad du bör vara försiktig med är att ta jobb där din tidigare arbetsgivares företagshemligheter eller "know-how" kan ingå i dina arbetsuppgifter och gynna en konkurrent. Vanligtvis är konkurrensklausuler anknutna till vite eller skadestånd om du bryter mot dem.Konkurrensklausuler kan vara komplicerade beroende på hur de är utformade. Om du vill ha mer hjälp med din specifika klausul rekommenderar jag att du tar kontakt med en jurist. För att kontakta Lawlines egna jurister kan du maila till info@lawline.se eller gå in på www.lawline.se/boka.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Rätt till uppsägningstid vid uppsägning av stallplats

2020-06-29 i Avtal
FRÅGA |Vi hyr en stallplats med 3 månaders uppsägningstid, det stod inte i det att hästarna skall gå ute 3 mån på sommaren och vi blev lite oense eftersom in o utsläpp och fri tillgång på hösilage skall ingå. Nu efter mkt om o men blir hästen utsläppt men inte fodrad så jag får åka själv varje dag, orkar inte tjata mer och sade upp den 1/6, nu tycker stallägaren som gör personliga påhopp att vi är otrevliga och vill slänga ut oss i förtid men jag säger att det är 3 månader som gäller, betalar 3800kr per månad, vem har rätt? Står i kontraktet att man skall bidra till god stämning men kanske inte bara från vårt håll?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Din fråga går att besvara med hjälp av allmänna avtalsrättsliga principer. En viktig sådan är att ingångna avtal ska hållas. Har man ingått ett avtal om att prestera på visst sätt måste man därför göra det under den tid som avtalet stadgar för att inte göra sig skyldig till avtalsbrott. I ditt fall tolkar jag det som att ni hyr en stallplats men att det har uppstått meningsskiljaktigheter som lett till att ni nu har sagt upp avtalet.I avtalet stadgas att det är tre månaders uppsägningstid som gäller. Eftersom det uttryckligen står i avtalet att ni har rätt till tre månaders uppsägningstid är det vad som gäller. Stallägaren kan därmed inte slänga ut er direkt men motiveringen att ni är "otrevliga". Att det står i avtalet att man ska "bidra till god stämning" torde inte spela roll i det här fallet. Det är en oklar formulering och kan rimligtvis inte utgöra grund för stallägaren att slänga ut er utan uppsägningstid. Sammanfattningsvis är det alltså ni som har rätt. Ni har rätt till tre månaders uppsägningstid så länge ni betalar enligt avtalet.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Kan jag behålla min andel av samägd fastighet vid tvångsförsäljning?

2020-06-29 i Samägandeavtal
FRÅGA |Vi är sex syskon som är delägare i ett dödsbo, dödsboet är registrerad som lantbruksenhet. Dödsboet har varit oskiftad i 19 år. Min avsikt är att enligt samäganderättslagen tvinga fram en försäljning. Jag har lagfart på 3/47 andel i lantbuksenheten - resterande andelar tillhör dödsboet efter vår far. Min fråga är om jag kan behålla min andel i nämnda lantbruksenhet även om jag tvingar fram en försäljning av vår fars andel i lantbruksenheten, Ingår lösöret i tvångs försäjnigen?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningOm lantbruksfastighet ägs gemensamt av minst tre delägare gäller lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter istället för 2-6 § samäganderättslagen. Ägs fastigheten gemensamt av endast två delägare gäller samäganderättslagen. När det gäller tvångsförsäljning på offentlig auktion är dock reglerna desamma; varje delägare har en möjlighet att för gemensam räkning begära tvångsförsäljning på offentlig auktion. Rätten ska inte besluta om försäljning om någon av de andra delägarna visar synnerliga skäl för anstånd (13 § lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter, jfr 6 § samäganderättslagen). I praxis har rekvisitet "synnerliga skäl" tolkats strängt och det ska mycket till innan synnerliga skäl anses föreligga för att skjuta upp/få anstånd med försäljningen.Eftersom lagen bara ersätter 2-6 § i samäganderättslagen är övriga lagrum i den lagen tillämpliga i ert fall. För det fall att ni endast är två delägare gäller samäganderättslagen fullt ut, om inte annat avtalats. Om någon av delägarna begär det, ska domstolen besluta om ett minimipris som fastigheten inte får säljas under (9 § SamägL). Minimipriset har funktionen av ett minimiskydd för att fastigheten inte ska säljas så billigt att det blir oförmånligt för delägarna. Minimipriset får inte sättas så högt att det i praktiken förhindrar eller försvårar en försäljning. Högsta domstolen har i praxis uttalat att när en fastighet utbjuds till försäljning enligt samäganderättslagen är utgångspunkten för minimipriset att det ska motsvara taxeringsvärdet. Om en utredning i det särskilda fallet ger stöd för bedömningen att försäljningspriset kommer att avvika från det marknadsvärde som ligger till grund för försäljningen, ska minimipriset sättas till tre fjärdedelar av ett försiktigt uppskattat försäljningspris (NJA 2012 s. 757). Om delägarna är närvarande under auktionen och överens om att anta eller förkasta ett anbud gäller det beslutet (12 § första stycket SamägL). Är delägarna inte ense gäller det högsta budet, så länge det inte understiger eventuellt beslutat minimipris (12 § andra stycket SamägL). Under auktionen kan såväl du som andra intressenter lägga bud på fastigheten. I ditt fall innebär tvångsförsäljningen (oavsett vilken av ovan presenterade lagar som är aktuella) en försäljning av hela fastigheten. Du kan således inte tvinga fram en tvångsförsäljning av endast din fars/dödsboets andel. Det innebär att du inte får behålla din andel av fastigheten utan att vem som helst har rätt att lägga bud under auktionen. Tvångsförsäljning är till just för att ha möjlighet att sälja sådant som är samägt och att man inte ska vara tvungen att äga något gemensamt.Lösöret ingår inte i fastigheten i sig, däremot kan det (och lär det) föreligga ett samägande även för det varför det är möjligt att begära tvångsförsäljning även av lösöret. Antingen av endast lösöret eller av lösöret tillsammans med fastigheten.Om du önskar hjälp av en av våra jurister med att begära tvångsförsäljning är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Ocker, avtalets giltighet.

2020-06-27 i Avtals ogiltighet
FRÅGA |Gäller muntliga avtal om ena personen varit sjukhusliggande och väldigt förvirrad?
Camilla Stein |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns en stor risk att ett muntligt avtal som har ingåtts med en sjukhusliggande och förvirrad person blir ogiltig.Den här situationen regleras framförallt i 3 kap 31 § Avtalslagen och kallas för ocker. Ocker innebär ett medvetet utnyttjande av en svaghet hos andra parten (löftesgivaren) som grundar sig i att denne är i ett förvirrat tillstånd. Det krävs även att ockraren får en otillbörlig förmån på grund av missförhållandet mellan ockraren och löftesgivaren. Med en otillbörlig förmån menas att det är en förmån som löftesgivaren inte skulle ha gått med på om denne inte var i ett förvirrat tillstånd.Vänliga hälsningar,

Krav på skriftlighet

2020-06-29 i Muntliga avtal
FRÅGA |Jag och min före detta sambo hade ett muntligt avtal angående ett lån. Han fick låna pengar att starta aktiebolag att 35 000 och köpa en bil 55 000 kr. Detta har han lovat att betala tillbaka vilket han idag anser att han inte behöver göra vem har rätt?
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på LawlineI Sverige finns de inget krav på att ett avtal ska vara skriftligt. Ett avtal kan ingås både muntligt och skriftligt så länge som man har utbytt ett anbud och ett accept, 1 § Avtalslagen. De är dock oftast lämpligt att ingå de skriftligt eftersom man annars kan få bevis svårigheter. Men om ni verkligen har avtalat att de var ett lån så har du rätt att få pengarna tillbaka som du har lånat i enlighet med avtalet. Avtal ska hållas eller pacta sunt servana som som de heter på latin.Men som sagt kan de vara svårt att bevisa avtalet om de är muntligt. I ditt fall borde de finnas bekräftelse på att du fört över pengarna så denna delen är inte något problem. Men de kan finnas andra. Jag kan inte besvara mer exakt hur de rör sig i din situation eftersom jag inte vet vad din Sambo invänder men jag kan nämna två saker. För det första har Högsta domstolen slagit fast att de är den som hävdar att en överföring var en gåva som har bevisbördan för att så är fallet, NJA 2014 s. 364, För de andra så kan situation påverkas av att ni var sambos. När man är sambos så är de vanligare att man ger gåvor till varandra men de är också vanligt att man köper saker tillsammans. De kan därmed vara så att en domstol skulle komma fram till att om de inte var ett lån så har du iallafall rätt till en del av de som pengarna användes till. Men återigen måste jag poängtera att jag inte kan uttala mig exakt i frågan då jag inte vet vad din före detta invänder.Med vänliga

När kan man säga att någon brutit mot avtalslagen?

2020-06-29 i Avtal
FRÅGA |När kan man säga att någon brutit mot avtalslagen?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan är i princip omöjlig att utförligt svara på men grundläggande kan sägas att paragraferna i avtalslagen ska följas av avtalsparterna. Exempelvis den vagt formulerade 36 § Avtalslagen ger dock upphov till ett oändligt antal potentiella brott mot avtalslagen varför något precist svar på frågan inte går att ge.Med vänlig hälsning

18 år och ska flytta hemifrån, vilka föremål får tas med?

2020-06-29 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej jag är 18 och funderar på att flytta, men vet inte vad reglerna är för personliga föremål. Vad är det man får ta med sig om ens föräldrar vill bråka med en?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du får ta med dig för föremål från ditt tidigare hem hos dina föräldrar när du flyttar hemifrån. Det framgår av din fråga att du är 18 och alltså myndig, du har därmed rätt att själv råda över din egendom. Detta innebär att du har rätt att ta med dig alla personliga föremål som tillhör dig. Om du själv köpt föremålen med egna pengar eller pengar du fått av dina föräldrar har du i princip rätt att ta med dig föremålet när du flyttar. Detsamma gäller sådana föremål som du fått i present/gåva av dina föräldrar. Du ger inte i din fråga något exempel på vad det är för föremål som dina föräldrar bråkar med dig om och jag kan därför inte svara med någon större precision, men du har all rätt att ta med dig dina egna saker när du flyttar oavsett om du köpt dem själv eller fått dem i gåva av dina föräldrar. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Kan man överlåta sin andel av en samägd fastighet utan övriga delägares samtycke?

2020-06-26 i Samägandeavtal
FRÅGA |Hej !Vi är tre syskon som äger en fastighet tillsammans ,vårat föräldra hem .DVS 1/3 var. Nu vill en av oss överlåta sin del till sina två barn. Kan hon göra detta utan vårat samtycke?
Mohamed Mustapha |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När två eller flera personer äger en fastighet tillsammans blir lagen om samäganderätt tillämplig (1 §). Lagen är dispositiv. Detta innebär att lagens regler gäller om inget annat är avtalat. Jag utgår från att ni inte har något särskilt avtal som utesluter samäganderättslagen. När en delägare vill förfoga över fastigheten i sin helhet eller på något annat sätt vidta en åtgärd i fastighetens förvaltning så krävs det samtycke från de övriga delägarna (2 § samäganderättslagen). Att överlåta fastigheten i sin helhet innebär ett förfogande över fastigheten och kräver alltså samtycke från övriga delägare. När man däremot endast vill förfoga över sin andel så ställs inga krav på samtycke från övriga delägare. Man kan alltså överlåta sin andel utan de övriga delägarnas samtycke.Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss igen!Med vänliga hälsningar,