Stryka person från hyresavtal

2019-06-30 i Formkrav
FRÅGA |Jag och min sambo står båda som hyresvärdar på kontraktet då vi hyr ut vårt hus. Vi skall nu gå isär och jag skall stå som ensam ägare av huset, samt ensam hyresvärd då jag avser att fortsätta hyra ut huset. Måste hyreskontraktet skrivas om, eller räcker det att stryka min sambo på det befintliga kontraktet?Mvh
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Allmänt om hyresavtal i svensk rättI svensk rätt finns det inga formkrav på hur ett hyresavtal ska se ut, och det är med andra ord fritt fram för parterna att utforma det som de själva vill. Det innebär i praktiken att parterna kan ha ett skriftligt eller muntligt avtal och att det kan vara formulerat på väldigt olika sätt. Undantaget till att det saknas formkrav är om antingen hyresgästen eller hyresvärden begär att hyresavtalet ska vara skriftligt. Då måste så ske. Vad gäller för ditt hyresavtal?Eftersom det inte finns några formkrav på hyresavtal kan ni i praktiken bara stryka din sambo på det befintliga kontraktet. Nöjer ni er med denna lösning bör du vara säker på att det görs i bläck på båda exemplar av avtalet, så att det inte går att sudda ut och ändra i efterhand av någon part. Ni bör även båda signera förändringen i närheten av överstrykningen, på båda exemplar av avtalet.SammanfattningsvisOm ni väljer att skriva om hyreskontraktet eller stryka din sambo på det befintliga kontraktet är upp till er. Båda kommer att fungera juridiskt sett.Lycka till!Vänligen,

formkrav för namnteckning

2019-03-30 i Formkrav
FRÅGA |Om jag signerar handlingar med ett smeknamn men skriver mitt rätta/juridiska namn på namnförtydligande. är detta okej/lagligt?tillexempelNAMNFÖRTYDLIGANDE: LARS ERIKSIGNATUR: Peter Olofson
Johanne Örnfeldt Svensson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det är en väldigt intressant fråga som du ställer, eftersom det i svensk lag nämligen inte finns något formkrav på hur en namnteckning ska se ut. I praktiken kan du rita en stjärna som namnteckning, och den kan vara laglig - rent juridiskt sett. ( Det finns faktiskt ett fall där en kvinna signerade sitt körkort med en stjärna, vilket blev godtagen som signatur.) Det är alltså fullt giltigt att som i ditt exempel signera med Peter Olofson, för att sedan skriva ett namnförtydligande. Dock kan det vara att avtalsparten i fråga inte godkänner en sådan signatur, utan vill säkerställa sig att signaturen som ges liknar den som personen i fråga verkligen använder. Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Avtal om framtida köp av bostadsrätt

2019-03-01 i Formkrav
FRÅGA |Hej!jag och min granne har gjort en skriftlig överenskommelse om att jag får köpa hennes bostadsrätt så fort vi lyckas sälja vår bostadsrätt.I första hand kommer vi att hyra hennes bostadsrätt, tills vår är såld. I respektive överenskommelse skrev vi vilket pris kommer att gälla. Var ska vi registrera det pappret för att få juridisk värde? Jag vill att det ska gälla det som står i överenskommelsen.
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad du måste göra för att en skriftlig överenskommelse om köp av en bostadsrätt ska vara bindande. Vad säger lagen? Generella bestämmelser om hur avtal sluts finner man i avtalslagen (AvtL). Av 1 § AvtL framgår att avtal vanligtvis kommer till stånd genom att en part avger ett anbud och en annan svarar med en accept. Av samma bestämmelse i tredje stycket framgår dock att det i andra lagar kan ställas upp särskilda krav på vilken form ett avtal ska ha för att vara bindande. Formkrav för avtal vid köp av bostadsrätter ställs upp i bostadsrättslagen (BRL). Av 6:4 BRL framgår att ett avtal om köp av en bostadsrätt ska upprättas skriftligen och skrivas under av köparen och säljaren. Det framgår även att köpehandlingen ska innehålla uppgift om vilken lägenhet överlåtelsen avser, samt vilket priset för den är. Om en överlåtelse sker utan att dessa formkrav är uppfyllda är den ogiltig (6:5 BRL). Om en säljare lovar en köpare att sälja en en bostadsrätt till denne vid ett senare tillfälle är det ett så kallat optionsavtal man har att göra med. Denna typ av avtal är möjliga när det gäller köp av bostadsrätter, men dock inte fastigheter enligt jordabalken. Högsta domstolen har i NJA 1992 s. 66 bekräftat detta, förutsättningen för att ett sådant avtal ska vara bindande är att det upprättas i skriftlig form. Bedömningen i ditt fall Jag tolkar informationen i din fråga som att du upprättat ett skriftligt optionsavtal om köp av en bostadsrätt. Eftersom att formkravet för ett sådant är att det upprättats skriftligen krävs det således ingen ytterligare registrering eller dylikt för att det ska vara juridiskt bindande. Om du vill vara riktigt säker på att avtalet ska hålla som du tänkt kan det dock vara bra att ta kontakt med en yrkesverksam jurist och låta honom eller henne granska det. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Är en fullmakt skickad via sms giltig?

2019-02-16 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag är medlem i en förening. Pga sjukdom kan jag inte vara med på årsmöte och nu undrar jag om ett sms-meddelande gäller som skriftlig fullmakt till att annan person får delge mina röster?
Emma Rönnqvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av lag om avtal och rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen).Allmänna reglerEn fullmakt är ett bemyndigande från en fullmaktsgivare till en fullmäktig att vidta rättshandlingar i fullmaktsgivarens ställe. Fullmakter kan ha olika form och meddelas på många olika sätt, men ändå vara giltiga. I 10-27 §§ avtalslagen finns allmänna regler för fullmakter. I dessa regler omnämns ett antal sätt som en fullmakt kan meddelas på. Av 16 § avtalslagen framgår exempelvis att en fullmakt kan meddelas i en skriftlig handling som lämnas över till den fullmäktige. I 13 § avtalslagen talas om fullmakter som meddelats genom ett meddelande direkt från fullmaktsgivaren till tredje man och av 18 § avtalslagen framgår att fullmakter till och med kan grunda sig i enbart ett meddelande från fullmaktsgivaren till den fullmäktige. Det finns alltså inga strikta formkrav för hur en fullmakt ska meddelas.Din situationDet finns inte något direkt hinder mot att meddela en fullmakt i ett sms-meddelande. Om meddelandet skickas direkt från dig till föreningen, så är det att betrakta som ett sådant meddelande från fullmaktsgivaren till tredje man som avses i 13 § avtalslagen. Om meddelandet har skickats till den fullmäktige, skulle det nog kunna betraktas som en slags skriftlig fullmakt. Det finns alltså inget juridiskt hinder mot att du skickar fullmakten över sms-meddelande.Viktigt att påpeka i detta sammanhang är dock att det inte heller finns något juridiskt hinder mot att föreningen ställer upp egna villkor för hur en fullmakt ska vara utformad. Det är alltså inte någon lagregel som hindrar dig från att skicka in fullmakten över sms; det är föreningens egna principer som kan hindra det.SammanfattningKort sammanfattat är alltså en fullmakt som skickats över sms giltig, men det står föreningen fritt att ställa personlig närvaro eller skriftlig fullmakt som krav för att den ska ingå avtal med dig.Vänligen,

Formkrav för fullmakt

2019-04-19 i Formkrav
FRÅGA |Mitt bohag befinner sig i en svensk flyttfirmas lager i Visby på Gotland. En annan tysk flyttfirma kommer transportera bohaget till Berlin där jag nu bor den 15 maj. Men då jag inte har möjlighet närvara vid transporten själv behöver den tyska flyttfirman en svensk fullmakt från mig så att de kan få tillgång till bohaget.Hur ska en sådan fullmakt se ut och vad behöver jag tänka på i övrigt?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga formkrav för fullmakter. De kan alltså se ut hur som helst. I praktiken blir fullmaktens utformning en fråga mellan avtalsparterna, dvs. mellan dig och den svenska flyttfirman. Jag rekommenderar därför att du frågar dem vilka krav de har på fullmakten. I normalfallet brukar det räcka med en papperslapp, på vilken framgår: en uppdragsbeskrivning, en uppgift om vem fullmakten gäller för, en underskrift samt ort och datum för underskriften.Mot bakgrund av ovanstående finns det inget särskilt du behöver tänka på vad avser själva fullmakten. Det enda jag kan komma på är att du bör vara noga med uppdragsbeskrivningen, så att du ger den tyska flyttfirman de behörigheter och befogenheter som behövs för att utföra jobbet. Det kan vara en bra idé att begränsa fullmaktens omfattning, antingen genom en detaljerad uppdragsbeskrivning, eller genom en tidsbegränsning. Om du vill kan du begagna dig av vår avtalsrobot, som kan plocka fram en skräddarsydd fullmakt åt dig, men det går lika bra att skriva den på frihand.I övrigt kan det finnas en del att tänka på, exempelvis vem som ska stå risken för att ditt bohag kommer bort eller skadas under transporten. Normalt reglerar man sådana frågor i själva transportavtalet. Det kan finnas oändliga juridiska konsekvenser av en transport, och jag har ingen möjlighet att gå igenom dem utan att ha fått en mer specifik förfrågan först. Du är självklart välkommen att återkomma med sådana frågor.Jag hoppas att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Vidimera ett dokument

2019-03-30 i Formkrav
FRÅGA |Vidimering! Måste man stämpla vidimering på ett dokument ex läkarintyg eller räcker det med att man tydligt skriver VIDIMERAS?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det finns inget lagstadgat krav på vad som är en korrekt vidimering, dvs. när någon styrker att kopian överensstämmer med originalet. Man kan därför stämpla kopian med texten "vidimeras" eller för hand skriva "vidimeras". Exempelvis kan det göras följande: "Kopian överensstämmer med originalet" med en signatur, namnförtydligande samt kontaktuppgifter.Myndigheter kan dock ha olika krav om vad som är en godkänd vidimerad kopia. Exempelvis vill Rekryteringsmyndigheten att det är två personer som intygar att kopian överensstämmer med originalet och att dessa två personer inte tillhör familjen. Det är därför fördelaktigt att fråga den som vill ha något intyg om hur de önskar att vidimeringen ska se ut.Generellt bör de flesta godta en vidimering om den görs av två personer som inte tillhör familjen, att de signerar kopian och skriver namnförtydligande, telefonnummer samt intygar att den överensstämmer med originalet.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor.Med vänlig hälsning

Måste köpekontrakt upprättas för ett fastighetsköp?

2019-02-28 i Formkrav
FRÅGA |Är det lag om köpekontrakt vid försäljning av fastighet?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar frågan som att du undrar huruvida det finns någon lag som kräver att ett köpekontrakt måste upprättas för att med bindande verkan sälja en fastighet. För att ett köp av fastighet ska vara giltigt måste formkraven vara uppfyllda. Formkraven följer av 4 kap 1 § jordabalken (hädanefter JB). Av bestämmelsen sägs att köpehandling måste upprättas. Svaret på din fråga är alltså ja. Ett köpekontrakt måste upprättas efter vad som följer av 4 kap 1 § JB. Vad många brukar göra är att upprätta två köpehandlingar. Dels ett köpekontrakt som uppfyller samtliga formkrav och där villkoren för försäljningen tas med, och dels ett köpebrev. När villkoren är uppfyllda och både köpare och säljare är redo att genomföra själva transaktionen upprättas ofta ett köpebrev, vilket fungerar som ett kvitto för försäljningen. Så kallade svävarvillkor, dvs villkor som måste uppfyllas även efter köpet brukar ofta tas med i köpebrevet (4 kap 3 § JB). Uppfylls inte villkoren har parten rätt att frånträda avtalet. Observera däremot att det inte är nödvändigt med två köpehandlingar. SlutsatsLagen kräver att någon köpehandling upprättas. Det räcker med att upprätta ett köpekontrakt som uppfyller formkraven för att (efter underskrifter) ha ingått ett giltigt köpeavtal. Jag hoppas mitt svar har varit till nytta! Med vänliga hälsningar,

Får vårdpersonal bevittna underskrift?

2018-12-28 i Formkrav
FRÅGA |Arbetar som undersköterska på ett äldreboende och får ibland frågan om att bevittna exempelvis underskrift från boende gällande avslutande bankkonto mm. Är det ok för mig att bevittna eller bryter jag mot ngn lag?
Johannes Hammarling |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Det finns inga formella bestämmelser i avtalslagen vad gäller bevittnande av namnteckning. Det finns inte heller någon annan lagreglering som utgör hinder för att du skulle få bevittna en namnteckning. Det borde därför vara okej. Det kan dock inom din anställning finnas hinder som är reglerade mellan dig och din arbetsgivare. Jag rekommenderar därför att du pratar med din chef för att säkerställa att du inte bryter mot ditt anställningsavtal.Vad gäller bankfullmakter uppställer bankerna egna formkrav för bevittnande. Det kan därför vara bra att kolla de specifika reglerna som gäller för den bank som avtalet gäller. Hoppas du fick svar på din fråga!