Fullmakt åt annan

2019-10-31 i Formkrav
FRÅGA |kan kriminalvårdspersonal skriva under en fullmakt till en klient. Avser en fullmakt där hans bror skall kunna utföra diverse saker såsom bankärende mmSkall man skriva personnummer. Finns det risker?
Joel Åkerlind |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som jag förstår din fråga så undrar du om Kriminalvårdens personal kan skriva under själva fullmakten istället för att klienten gör det, dvs. att klienten inte är den som skriver under fullmakten, och därmed göra hans bror berättigad att t.ex. utföra bankärenden. Jag kommer svara på det nedan och även svara på hur en fullmakt bör se ut.Fullmakt åt annanSvaret är nej. Kriminalvårdens personal kan inte utfärda fullmakt åt en klients vägnar. De kan självfallet vara behjälpliga och utforma fullmakten åt klienten. Emellertid är det klienten själv som behöver signera/godkänna den.Hur en fullmakt kan se utDet finns inga generella formkrav för en fullmakt (förutom vid köp av fast egendom, som kräver skriftligt). Den kan således vara såväl skriftlig som muntlig. Emellertid är det klokt att ha en skriftlig fullmakt med tydlig utformning, för att undvika misstag. Något man kan tänka på är att ha med huvudmannens personuppgifter (namn och personnummer) samt hens underskrift. Samma för fullmaktstagaren, den som fullmakten bemyndigar. Vidare ska fullmakten helst innehålla vad fullmaktstagaren får utföra för handlingar (ex. bankärenden, hämta ut handlingar hos myndigheter… osv). Här kan man vara väldigt exakt och ange precis vilken bank man vill att fullmaktstagaren ska kunna utföra handlingar hos och även vad för handlingar, ex. "ta ut handlingar rörande X hos bank A". Därutöver är det klokt att ha med datum för upprättande och var handlingen upprättades. Finns det några risker?Den stora risken med en fullmakt är att fullmaktstagaren utnyttjar den och utför handlingar som huvudmannen inte alls vill. Även om det i många fall kan rättas till, är processen att rätta till dem omständlig.Jag hoppas du har fått svar på din fråga och du är varmt välkommen att ställa fler frågor om du undrar något mer.

Hur fungerar ett formalavtal?

2019-10-15 i Formkrav
FRÅGA |Är alla formalavtal skriftliga eller kan själva formkravet vara något annat än att avtalet ska upprättas skriftligt? När uppstår avtalsbundenhet gällande formalavtal? Är det då det råder samstämmig vilja eller då exempelvis kontraktet är undertecknat?
Caroline Båghammar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kännetecknet för formalavtal är att de är tvungna att vara i en viss form för att räknas som giltiga. Oftast är denna formen skriftlig, men kan även vara exempelvis att det måste vara bevittnat. När det finns krav på att avtalet ska ha en viss form så krävs det att denna formen uppfylls för att det ska räknas som giltigt. Är kravet med andra ord att avtalet är skriftligt så måste det vara skriftligt för att avtalsbundenhet ska uppstå. Exempel på ett formalavtal är fastighetsköp där kontraktet ska vara skriftligt för att vara gällande. Hoppas det var svar på din fråga!Mvh,

Vilka formkrav finns för en generalfullmakt? Vem får bevittna?

2019-09-27 i Formkrav
FRÅGA |Vem får inte bevittna en generalfullmakt? Min släkting, som är min pappas kusin, är fullmaktsgivare. Jag ska bli "fullmäktig". Hon har inga närmare släktingar. Får min bror och svägerska bevittna? Det är ju hennes namnteckning som ska bevittnas. Tacksam för snabbt svar.
Sofia Holgersson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag vill börja med att konstatera att begreppet generalfullmakt inte finns i lagen utan brukar användas som en beteckning på en fullmakt utan några gränser alternativt med mycket vida gränser. Generalfullmakter brukar således vara allmänt hållna i beskrivningen av vad fullmäktige kan göra för huvudmannens räkning. Det finns inga särskilda formkrav för en generalfullmakts giltighet. Detta innebär att det inte krävs att fullmakten är bevittnad för att vara giltig. Fullmakten behöver inte ens vara skriftlig för att vara giltig. Omfattar fullmakten avtal om köp, byte eller gåva av fast egendom måste dock fullmakten vara skriftlig för att vara giltig, avtalslagen 27 § 2 st. Det rekommenderas dock alltid att fullmakter är skriftliga och bevittnade av två personer ur bevishänseende. Vill man, eller måste fullmakten, vara skriftlig och vill man att några ska bevittna fullmakten så görs detta på ett fullgott sätt genom att två individer som inte är släkt med den vars underskrift som bevittnas skriver under fullmakten. De två vittnena ska skriva under med namn och datum. Jag rekommenderar därför i ditt fall att några som inte är släkt med fullmaktsgivaren bevittnar fullmakten.Hoppas du fått svar på din fråga!

Kan ett syskonbarn med make bevittna en framtidsfullmakt?

2019-09-01 i Formkrav
FRÅGA |https://lagen.nu/2017:310Kan ett syskonbarn och hennes make i dag bevittna en framtidsfullmakt för en ensamstående?Syskonbarnets mor kommer tillsammans med två andra syskon ärva den ensamstående i framtiden, dock skall syskonbarnet enligt testamente erhålla 100 000kr. Något testamente är inte skrivet i dag utan de tre syskonen är arvingar i dagsläget. Syskonbarnets mor och ett annat syskon är fullmaktshavare till den ensamstående,
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att hänvisa till lagen om framtidsfullmakter och ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.Syskonbarnet och hennes make kan bevittna framtidsfullmaktenDet korta svaret på din fråga är ja – syskonbarnet och hennes make kan bevittna framtidsfullmakten för den ensamstående. Jag kommer nu att beskriva varför det är så.En fullmakthavares närstående får vara vittnenSyskonbarnet och hennes make räknas som närstående till syskonbarnets mor. Syskonbarnet står i rätt uppstigande släktskap till sin mor, medan hennes make står i rätt uppstigande svågerlag till densamma.Det får betydelse för deras möjligheter att vara vittnen, eftersom syskonbarnets mor blir fullmaktshavare genom framtidsfullmakten. Syskonbarnet och hennes make skulle ha varit förhindrade att vara vittnen om det var fråga om ett testamente (10 kap. 4 § andra stycket ÄB).Vittnesreglerna för framtidsfullmakter är i stort sett likadana som reglerna för testamenten, men det finns en viktig skillnad. När det gäller framtidsfullmakter är det nämligen tillåtet för fullmakthavarens närstående att vara vittnen (4 § tredje stycket, andra meningen lagen om framtidsfullmakter och 10 kap. 4 § första stycket ÄB).Därför får syskonbarnet och hennes make bevittna den ensamståendes framtidsfullmakt. De hindras alltså inte av att de är närstående till syskonbarnets mor, en av fullmaktshavarna.Personer som inte får vara vittnenDet finns fortfarande personer som inte får lov att vara vittnen till framtidsfullmakten.Syskonbarnets mor och det andra syskonet som blir fullmaktshavare får inte vara vittnen (4 § tredje stycket, första meningen lagen om framtidsfullmakter).Utöver dem är även följande personer hindrade från att bevittna fullmakten (10 kap. 4 § första stycket ÄB):- Vittnen under 15 år.- Vittnen som inte förstår vad bevittnandet innebär på grund av en psykisk störning.- Den ensamståendes eventuella make eller sambo.- Hens syskon, släktingar i direkt upp- eller nedstigande led eller personer i direkt upp- eller nedstigande svågerlag till hen.SammanfattningSyskonbarnet och hennes make kan bevittna framtidsfullmakten för den ensamstående, eftersom en fullmaktshavares närstående får lov att vara vittnen enligt lagen. Trots det kan det vara bättre att den ensamstående ber två andra personer att vara vittnen. Opartiskheten hos syskonbarnet och hennes make skulle nämligen kunna ifrågasättas, eftersom de är närstående till syskonbarnets mor. I värsta fall skulle en domstol kunna ogiltigförklara framtidsfullmakten på grund av det. Därför vill jag råda den ensamstående att till exempel be två grannar eller bekanta att vara vittnen istället, förutsatt att de inte hindras av vittneskraven som jag har beskrivit ovan. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Får mina svärföräldrar bevittna min mammas framtidsfullmakt?

2019-10-20 i Formkrav
FRÅGA |Min mamma har skrivit en framtidsfullmakt där jag är fullmaktstagare och min fru är granskare. Får mina svärföräldrar bevittna fullmakten?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Om jag har förstått dig rätt så är du fullmaktshavare till framtidsfullmakten. Därmed är det alltså du som genom framtidsfullmakten får behörighet att företräda din mamma i framtiden. Jag kommer att hänvisa till lagen om framtidsfullmakter och ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.Dina svärföräldrar kan bevittna framtidsfullmaktenSvaret på din fråga är ja – dina svärföräldrar kan bevittna din mammas framtidsfullmakt. Jag kommer nu att beskriva varför det är så.En fullmakthavares närstående får vara vittnenDina svärföräldrar räknas som dina närstående, eftersom de står i direkt nedstigande till svågerlag till dig. På grund av det skulle de ha varit förhindrade att vara vittnen om det rörde sig om ett testamente istället för en framtidsfullmakt (10 kap. 4 § andra stycket ÄB).Reglerna om vilka som får lov att vara vittnen till en framtidsfullmakt är i stort sett desamma som för testamenten, men skiljer sig åt i en viktig del. För framtidsfullmakter finns det nämligen inget som hindrar fullmakthavarens närstående från att vara vittnen (4 § tredje stycket, andra meningen lagen om framtidsfullmakter och 10 kap. 4 § första stycket ÄB).Därmed får dina svärföräldrar bevittna din mammas framtidsfullmakt.Personer som inte får vara vittnenDet kan vara bra att veta vilka som inte får lov att vara vittnen till framtidsfullmakten.Först och främst får du själv inte bevittna fullmakten (4 § tredje stycket, första meningen lagen om framtidsfullmakter).Inte heller följande personer får vara vittnen (10 kap. 4 § första stycket ÄB):- Personer under 15 år.- Personer som inte förstår vad bevittnandet innebär på grund av en psykisk störning.- Din mammas eventuella make eller sambo.- Hennes syskon, släktingar i direkt upp- eller nedstigande led eller personer i direkt upp- eller nedstigande svågerlag till henne.SammanfattningDina svärföräldrar får lov att bevittna din mammas framtidsfullmakt, eftersom lagen inte hindrar dem som dina närstående från att vara vittnen.Det kan dock vara en god idé att be två andra personer att vara vittnen ändå. Det beror på att dina svärföräldrars opartiskhet skulle kunna ifrågasättas, eftersom de är närstående till dig. I värsta fall skulle det kunna leda till att en domstol ogiltigförklarar framtidsfullmakten. Därför vill jag råda din mamma till att exempelvis be två grannar eller bekanta att vara vittnen istället.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Lycka till med framtidsfullmakten!Med vänliga hälsningar,

Formkrav för bodelningsavtal samt registrering

2019-10-14 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Jag och min fd. man håller på och skriver ett bodelningsavtal efter vår skilsmässa. Vi bor dock på olika hemorter långt ifrån varandra. Så vi funderar på hur vi ska göra med vittnen som ska skriva på. Kan jag skriva under och ha två vitten från min hemort som bevittnar avtalet i 3 exemplar som sedan skickas till min fd man, som skriver under dessa 3 exemplar och som då blir bevittnade av två vittnen på hans hemort och att han sedan behåller 1 exemplar och skickar tillbaka 1 exemplar till mej och 1 exemplar till Tingsrätten eller Skatteverket?
Carl Jansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar vad det finns för formkrav på bodelningsvatal vid skilsmässa samt vart ni ska skicka in den för registrering. Tillämplig lag För att besvara din fråga kommer vi se till vad som står i Äktenskapsbalken (ÄktB) då den är tillämplig i frågor som rör samlevnad i äktenskap (1 kap. 1 § ÄktB). Vittnen - inte ett formkravKraven för att upprätta ett bodelningsavtal är att avtalet underskrivs av båda parter (9 kap. 5 § ÄktB). Tidigare har det funnits ett krav på vittnen, men detta finns inte längre kvar. Inte heller finns det något krav på att ni behöver skriva under avtalet samtidigt eller ens i egen person. Ni kan med andra ord till och med använda ett ombud för att skriva under avtalet för er räkning vid olika tidpunkter.Detta innebär i ditt fall att du kan skriva under avtalet och skicka till din före detta man som i sin tur skickar in handlingen till skatteverket. Bodelningsavtal till skatteverket – inte ett kravNi båda eller en av er får skicka in bodelningsavtalet skatteverket då ni signerat det (13 kap. 6 § ÄktB). Detta innebär att det inte finns något krav på att skicka in ett bodelningsavtal till skatteverket för registrering, det är giltigt ändå.Däremot är det såklart bra att skicka in avtalet. Det är framför allt bra för att vara säker på att avtalet bevaras på ett bra sätt och därmed kan efterföljas vid en framtida konflikt. Det är såklart också av relevans att avtalet inte kan förstöras, komma bort eller liknande om den registreras hos skatteverket. SammanfattningSammanfattningsvis kan konstateras att avtalet endast behöver ha era namnunderskrifter för att vara giltiga. Några krav på vittnen eller samtidig närvaro finns alltså inte. Om ni vill registrera erat bodelningsavtal finns den möjligheten hos skatteverket, vilket tjänar en bra poäng ur bevissynpunkt. Registreringen är också ett bra sätt att säkert förvara avtalet för att säkra att det följs i framtiden.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Uppsägning av sms avtal

2019-09-25 i Formkrav
FRÅGA |Hur säger jag upp mitt sms avtal?
Mellin Sahin |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Formella krav för uppsägning av sms avtalInom avtalsrätten är det en allmän rättsprincip att det inte råder några formella krav för uppsägning av avtal. Lagstadgade formkrav på avtal förekommer endast för vissa speciella avtalstyper. I din fråga framgår emellertid inte vilken typ av avtal du har ingått i och jag kommer därför att utgå från att sms avtalet inte omfattas av någon specialbestämmelse.Vanligen regleras villkoren för hur en uppsägning ska genomföras i avtalet. Exempelvis brukar avtalsparterna ange hur avtalet ska sägas upp och om det ska göras före ett visst datum. Om parterna däremot inte har bifogat klausuler som reglerar hur uppsägningen ska göras, kan avtalet sägas upp såväl muntligen som skriftligen. I praktiken innebär det här att uppsägningen kan göras via telefon, e-post eller med brev. För dig innebär det här att du måste läsa igenom sms avtalet för att se vilka villkor som gäller i ditt fall. Har ni inte reglerat hur avtalet ska sägas upp, kan du göra det antingen skriftligen eller muntligen. Jag rekommenderar däremot att du gör en skriftlig uppsägning, då det är lättare att bevisa vid en eventuell tvist. Bevisbördan åligger den part som gör uppsägningen. Det vill säga, det är du som måste kunna bevisa att du har gjort en giltig uppsägning. Eventuell bindningstid och uppsägningstidBeroende på vad det är för avtal du har ingått i, bör du också vara uppmärksam på att det eventuellt kan råda en bindningstid och uppsägningstid för ditt sms avtal. Den eventuella bindningstiden och uppsägningstiden kan innebära att ditt sms avtal inte kommer att upphöra att gälla direkt. Du bör kontakta motparten för att höra om det råder en sådan bindningstid eller uppsägningstid i ditt fall.Sammanfattningsvis, bör du läsa igenom sms avtalet för att se vilka villkor som gäller i ditt fall. Om ni inte har reglerat hur uppsägningen av avtalet ska gå till, rekommenderar jag att du gör en skriftlig uppsägning. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Räknas meddelanden som ett köpeavtal vid köp av en hund?

2019-09-01 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Jag tog över en hund i början på sommaren. Då ägaren varit utomlands sen dess har vi inte skrivit kontrakt. Vi har dock haft skriftlig kontakt där vi kom överens om att jag skulle köpa honom och jag har överfört pengarna till honom. Han har även skrivit över hunden så att han står på mig på jordbruksverkets hemsida. Jag vill skriva kontrakt med honom nu, men om han skulle ändra sig och vilja ha tillbaka hunden, vad skulle gälla? Är våran skriftliga överenskommelse via meddelanden och att han är skriven på mig hos jordbruksverket tillräckligt för att han rättsligt är min? Eller är det avgörande att vi inte har något skriftligt kontrakt? Vad skulle hända om han skulle väja att starta en rättslig process?Tack på förhand!
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör en avtalsrättslig situation så är avtalslagen tillämplig (1 § avtalslagen). Finns det formkrav för ett köpekontrakt av en hund? Ett avtal sluts genom så kallad anbud och accept, vilket något förenklat kan beskrivas som ett erbjudande och ett "ja". Detta är bindande för båda parter så länge det inte finns några särskilda formkrav för avtalstypen (1 § avtalslagen). Vad gäller köp av en hund så finns det inga formkrav. Detta innebär att ert muntliga avtal är giltigt, och likaså era skriftliga konversationer. Vad händer om han vill ta tillbaka hunden? Eftersom ni har ett bindande avtal, vilket registreringen hos Jordbruksverket är ytterligare ett bevis på, så begår säljaren ett avtalsbrott om han tar tillbaka hunden. Du har alltså rätt att behålla hunden trots att ni ännu inte har upprättat ett ordentligt kontrakt. Det kan dock vara bra att så snabbt som möjligt upprätta ett kontrakt, eftersom det ger extra tyngd som bevis vid eventuella tvister. Sammanfattning Era meddelanden räknas som ett avtal, eftersom du skriver att det i meddelandena framgår att du ska köpa hunden, och om säljaren gör avsteg från detta så begår han ett avtalsbrott. Du har dessutom bevis som styrker ditt påstående genom registreringen hos Jordbruksverket, eftersom det visar att säljarens avsikt och vilja var att sälja hunden. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,