Bevittnande av framtidsfullmakt

2020-03-19 i Formkrav
FRÅGA |Att bevittna en framtidsfullmakt. En fullmaktsgivare utser sina två söner till att vara fullmaktshavare. Två vittnen skall bevittna fullmakten. Kan det ena vittnet vara en systerson till fullmaktsgivaren ?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Framtidsfullmakter regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.En framtidsfullmakt ska vara skriftlig. Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter, 4 §.Fullmaktsgivaren själv får inte vara vittne. Regler om bevittnande hittas i 10:2 1st. och 10:4 1 och 3st. Ärvdabalken.I 10:4 1 och 3st. Ärvdabalken stadgas att den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara framtidsfullmaktsvittne. Inte heller fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren eller är hans eller hennes syskon får vara vittne.Som utgångspunkt är det bättre att hitta andra bekanta och vänner, eller grannar som bevittnar framtidsfullmakten. Det finns dock inte något uttryckligt hinder mot att syskonbarn bevittnar framtidsfullmakten. Med vänliga hälsningar.

Fullmakts giltighet

2020-03-05 i Formkrav
FRÅGA |Hej, Om jag har en fullmakt från annan EU land och har en översättning av auktoriserad översättare, har fullmakt kraft även här i Sverige? Tack på förhand!
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det kommer till fullmakter kan regler gällande vad som krävs för att den ska anses vara giltig vara olika länder emellan. I Sverige finns det som huvudregel inga speciella formkrav för att att den ska vara giltig. Den kan alltså vara utformad i princip hur som helst och vara skriftlig eller muntlig för att gälla (10 § AvtL). Däremot finns vissa situationer där det krävs att fullmakten ska vara upprättad skriftligt för att gälla. Detta kan exempelvis vara fullmakter för överlåtelse av fast egendom (27 § andra stycket AvtL). I och med att det i Sverige saknas speciella krav för att en fullmakt ska vara gällande ska även en fullmakt från utlandet vara gällande. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Är regler om fullmakt tvingande?

2020-02-27 i Formkrav
FRÅGA |Är kap 2 i avtalslagen dispositiv eller tvingande?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Generellt sagt är avtalslagen dispositiv då ett avtal kan slutas på vilket sätt man vill så länge båda är överens. Det vill säga att det inte finns några regler om hur ett avtal kan uppkomma, utan det kan ingås muntligt eller skriftligt samt ha i princip vilket innehåll som helst. När det kommer till kap 2 i avtalslagen om fullmakter finns är även där huvudregeln att det inte finns några speciella formkrav för att den ska vara giltig (10 § AvtL). Den kan alltså vara skriftlig eller muntlig för att gälla. Däremot finns vissa regler om att fullmakten ska vara upprättad skriftligt för att gälla. Detta kan exempelvis vara fullmakter för överlåtelse av fast egendom (27 § andra stycket AvtL). Därmed är lagen dispositiv så länge inget annat framgår av den specifika bestämmelsen. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,

Gåvobrev eller tillägg i befintligt samboavtal?

2020-02-12 i Formkrav
FRÅGA |Jag behöver lite tips på hur man upprättar ett juridsikt kontrakt.Jag och min sambo har samboavtal idag och jag är ensam ägare på lägenheten och jag vill inte att hon ska köpa in sig i lägenheten men jag vill att hon ska känna att hon har en trygghet i om vi går isär så hjälper jag henne med att få ihop det sista pengarna till handpenningen på en lägenhet så att hon kan hitta en lägenhet i området. Vi har gemensamt barn tillsammans.Hur går man tillväga för att få ihop ett sånt avtal?
Maja Trygg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det ni skulle kunna göra, för att få ert önskemål uppfyllt är att antingen göra ett tillägg i ert samboavtal eller upprätta ett gåvobrev. Tillägg i samboavtal:Eftersom ett samboavtal redan föreligger mellan er, skulle ett alternativ därmed vara att ni lägger till ert önskemål i ert redan befintliga samboavtal. Observera att en ny underskrift av er båda sambor kan behövas i avtalet för att bevisa att ni båda är med på tillägget samt att detta sker skriftligt, 9 § Sambolagen.Gåvobrev:Genom ett gåvobrev kan du villkora dina gåva och samtidigt bidra till en ekonomisk trygghet för gåvomottagaren, det vill säga din sambo i detta fall. Det finns inga formkrav för hur gåvobrevet ska upprättas för att bli giltigt. Det som dock kan vara bra i ert fall är att skriva ett villkor i gåvobrevet om att gåvan endast blir aktuell i de fall ni skulle går isär, samt vilket belopp det gäller. Annars är det upp till er hur gåvobrevet ska utformas, eftersom det inte finns några formkrav för detta. Sammanfattningsvis är det upp till er hur ni vill utforma avtalet, men svårare än ett tillägg i ert redan befintliga samboavtal eller upprättande av ett gåvobrev behöver det inte bli. Hoppas du fick svar på din fråga! Annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen.Med vänlig hälsning,

Muntliga avtals giltighet enligt L om handelsagentur

2020-03-13 i Formkrav
FRÅGA |Bästa LawlineJag har bara en enkel fråga om ni har möjlighet att svara:Jag har ett muntligt avtal mellan mig som agent och min uppdragsgivare inom livs handeln där jag besöker kunder och tar ordrar på en bestämd marknad.Min fråga är om mitt muntliga avtal är lika bindande som ett skrivet avtal enligt agentur lagen från 1991?även om jag naturligtvis förstår att det är svårare att hävda vad som är sagt muntligen alt skriftligt.Tacksam för svar vänligen
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om handelsagentur är tillämplig på såväl muntliga som skriftliga avtal, med ett undantag: Konkurrensklausuler mellan agenten och huvudmannen är enbart giltiga gentemot agenten om de upprättats skriftligen (35 § första stycket första punkten lagen om handelsagentur).Vänligen

Vem får vara vittne av en framtidsfullmakt?

2020-02-28 i Formkrav
FRÅGA |Hej gäller en framtidsfullmakt om en svägerska skriver under som vittne. Står olika i olika skrifter om framtidsfullmakt som jag har läst. Tack på förhand.
Erica Lager |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Framtidsfullmakter regleras i Lagen om framtidsfullmakter. Förutsättningar för framtidsfullmaktFramtidsfullmakter är ett sorts alternativ till god man eller förvaltare, alltså en fullmakt som ger behörighet till någon annan att sköta personliga angelägenheter och annat ifall personen blir sjuk och inte längre kan ha hand om sådant själv (1-2 §§ lagen om framtidsfullmakter). En sådan fullmakt skrivs i förebyggande syfte det vill säga innan ett behov finns.I följande paragrafer i lagen finns olika villkor för att upprättandet av en framtidsfullmakt ska vara giltigt ex. personen ska vara 18 år, fullmakten ska vara skriftlig, det ska finnas två vittnen, personen ska vara införstådd i vad fullmakten innebär och själva fullmakten ska vara tydlig och innehålla vem fullmaktshavare och vad fullmakten omfattar ex. vilka saker som personen ska få lov att sköta m.m. Vem får lov att vara vittne?Kravet på att fullmakten ska bevittnas av två personen finns i 4 § 2 st i lagen om framtidsfullmakter. Gällande vittnena beskrivs att de måste förstå vad fullmakten innebär och att fullmaktshavaren inte får lov att vara vittne. Om övriga krav på vilka som får vara vittne hänvisar paragrafen till ärvdabalken och de regler som finns kring vittnen till testamente. I 10 kap. 4 § 1 st Ärvdabalken står att ett vittne måste vara införstådd i vad den bevittnar och får inte vara maka/make, sambo eller nära släkting (till den som upprättar fullmakten i detta fallet). Som nära släkting räknas någon i rakt uppåt- eller nedstigande led (föräldrar, deras föräldrar, barn, barnbarn m.m.), syskon eller svåger/svägerska. Som svar på din fråga, är en svägerska till fullmaktsgivaren inte ett godkänt vittne till en framtidsfullmakt. Dock med hänvisning till framtidsfullmakternas särskilda karaktär så träder de inte i kraft förrän situationen inträder att fullmaktsgivaren inte längre är förmögen att ta hand om vissa saker (9§ lagen om framtidsfullmakter) och fullmaktshavaren har meddelat släktingar samt ansökt hos tingsrätt om att fullmakten ska träda i kraft (10-11 §§ lagen om framtidsfullmakter). För att fullmakten då ska kunna träda i kraft måste alla förutsättningar som nämnts ovan vara uppfyllda, bland annat godkända vittnen. Det som kan göras är helt enkelt att en ny framtidsfullmakt kommer få upprättas för att kunna vara giltig och kunna träda i kraft senare när situationen för en fullmakt är behövlig. Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Vänligen,

Formkrav för fullmakt

2020-02-16 i Formkrav
FRÅGA |Hur gör man om fullmaktsgivaren har svårighet att skriva sitt namn?
Nhi Tran |Hej!Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline!Reglerna om fullmakt finns i Avtalslagen (AvtL). Huvudregeln är att det inte finns några formkrav för en fullmakt (10 § AvtL). En giltig fullmakt kan alltså vara både skriftlig och muntlig. Undantag från huvudregeln gäller vissa typer av fullmakter som kräver att fullmakten ska vara upprättad i skrift för att den ska anses vara giltig, exempelvis fullmakter för överlåtelse av fast egendom (27 § andra stycket AvtL). Beroende på vilket uppdrag du har fått från fullmaktsgivaren så kan det alltså finnas ett krav på att fullmakten ska vara skriftlig för att vara giltig. Annars räcker det som huvudregeln att fullmaktsgivaren gett dig uppdraget muntligen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Hör gärna av dig om du har ytterligare funderingar! Med vänliga hälsningar,

Ska byte av borgensman för hyresrätt ske enligt viss form?

2020-01-29 i Formkrav
FRÅGA |Om jag har en borgenär till mig på min hyresrätt och borgenären vill hoppa av, samtidigt har jag funnit en ny borgenär.Hyresvärden har godkänt den nya borgenären, räcker det inte att den gamla borgenären får en skrivelse från hyresvärden att den är inte knuten till något avtal längre ?
Gustav Östlund |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Borgensman kan bytas ut om borgenären godkänner detNär du skriver borgenär tolkar jag det som att du i själva verket menar borgensman.- Borgenär är den man har att betala skulden/hyran till, alltså hyresvärden.- Borgensman är den som "går i borgen" och alltså ger säkerhet för att hyresgästen betalar. Frågan rör alltså byte av borgensman.En borgensman kan bytas ut mot en annan om borgenären och den nya borgensmannen godkänner det.Borgensförbindelse kan ingås och sägas upp utan krav på viss formEtt borgensåtagande är ett formlöst avtal, vilket betyder att det kan ingås och sägas upp utan krav på att något visst ska stå i ett papper. Enbart det att hyresvärden och en ny borgensman kommer överens om att den nya borgensmannen ska ta över borgensansvaret, är tillräckligt för att den tidigare borgensmannen inte längre ska vara bunden av sitt borgensåtagande. Det kan göras skriftligen, muntligen eller på något annat sätt. I och med att hyresvärden godkänner ett byte av borgensman, kan förstås att den tidigare borgensmannen har fullgjort sin förpliktelse enligt borgensförbindelsen och att denne därför inte behöver godkänna att denne själv inte är borgensman längre.Det är lämpligt att informera borgensmannen att denne inte längre är bundenI praktiken innebär det att det inte krävs ens att en handling skickas till den tidigare borgensmannen för att denne inte längre ska vara bunden av borgensförbindelsen; den har redan upphört. Ett bra sätt att byta ut borgensmannen är dock att borgenären (hyresvärden) tillsammans med den nya borgensmannen skriftligen upprättar en borgensförbindelse där det står att den nya borgensmannen åtar sig borgensansvar för hyresrätten och träder i den tidigare borgensmannens ställe. För att undvika missförstånd är det klart lämpligt om den gamla borgensmanen på något sätt informeras om att denne inte längre är bunden av sitt tidigare borgensåtagande, exempelvis genom att en skrivelse skickas.SammanfattningDet är tillräckligt att hyresvärden kommer överens med (godkänner) en ny borgensman om att denne ska träda i den tidigare borgensmannens ställe för att den tidigare borgensmannen inte längre ska vara bunden av avtalet. Det är inte ens nödvändigt att skicka en skrivelse till den förra borgensmannen om att denne inte är bunden längre. För att undvika missförstånd är det dock klart lämpligt att informera den tidigare borgensmannen om hur det ligger till.Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Vänligen,