Min fru kommer att bli blind och få problem med underskrifter, hur gör hon?

2021-04-30 i Formkrav
FRÅGA |Min fru kommer att bli blind. Kommer att få problem med underskrifter. Hur gör hon?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om någon annan hade kunnat skriva under viktiga papper för din frus räkning eftersom hon inte kommer att ha förmågan att göra det själv.Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL).Din fru kan ge dig en fullmakt vilket innebär att du kan utföra ärenden i hennes namnDu eller någon annan behöver din frus tillåtelse för att ha rätten att skriva under avtal och dylikt för din frus räkning. Din fru kan skriva en fullmakt till exempelvis dig, vilket innebär att hon ger dig rätten att utföra vissa ärenden i hennes namn. Du, s.k. fullmäktigen, kommer då ha rätt att företa rättshandlingar, exempelvis slutande av avtal, i din frus namn (10 § AvtL).Fullmakt kan vara skriftligen eller muntlig och bör fastställa fullmaktens behörighet och befogenhetEn förutsättning för att din rättshandling ska anses giltig är dels att rättshandlingen företas i din frus namn, dels att handlingen ligger inom fullmaktens gräns. En fullmakts gränser utgörs av fullmaktens befogenhet och behörighet. Behörighet är tex att du har fått behörighet att köpa en bil för din frus räkning. Befogenhet är exempelvis att bilen du ska köpa ska vara blå. Om du köper en röd bil har du handlat inom fullmaktens behörighet eftersom du köpt en bil och inte exempelvis hyrt ut din frus lägenhet, men du har handlat utanför din befogenhet eftersom du köpte en bil i röd färg istället för blå. Behörigheten hänför sig alltså till att du kan göra något (köpa en bil), medan befogenheten härrör sig till vad du får göra (villkor gällande bilköpet). Det är viktigt att man fastställer gränserna för hur långt behörigheten och befogenheter sträcker sig eftersom det påverkar rättshandlingens giltighet i förhållande till tredje man.Den aktuella fullmaktsformen verkar i ditt fall vara en s.k. framtidsfullmakt. Din fru kan då utse dig för att sköta hennes angelägenheter i framtiden när hon inte längre klarar av det själv. Det är du själv som bedömer när din fru inte längre kan företa sådana rättshandlingar själv och när du anser det lämpligt att träda in som fullmäktigen. Det finns vissa formkrav för en framtidsfullmakt, exempelvis att en sådan ska upprättas skriftligen och at det ska framgå vem som är fullmakthavare. Jag råder dig att söka juridisk hjälp för att fullmakten ska bli giltig och tydlig. Vi på Lawline erbjuder juridisk konsultation vid upprättande av framtidsfullmakt till fast pris – klicka på länken för att ta kontakt med oss: https://lawline.se/fixed_price Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Krav för en giltig framtidsfullmakt

2021-03-25 i Formkrav
FRÅGA |Hej!När man skriver en framtidsfullmakt makar emellan vad menas med oberoende vittnen?Skall vittnen skriva med personnr och eller adress?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!En framtidsfullmakt är ett ganska nytt fenomen, som man kan upprätta i förebyggande syfte. Fullmaktsgivaren kan således utse en fullmaktstagare som företräder fullmaktsgivaren om han på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande, inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Fullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga ärenden. Regler om framtidsfullmakter finner du i Lagen om framtidsfullmakter. För att fullmakten ska vara giltig krävs det att vissa krav är uppställda. Några formkrav är till exempel att fullmakten behöver vara skriftlig, att det tydligt ska framgå att det är en framtidsfullmakt det rör sig om samt namn på de inblandade ska inkluderas. Framtidsfullmakten ska även bevittnas av två oberoende vittnen, vilket är ett ytterligare formkrav för att framtidsfullmakten ska vara giltig. Att vittnena är oberoende innebär att de inte får ha någon stark anknytning till partnerna, de bör vara ganska objektiva. Fullmaktshavaren får inte vara en av vittnena. Ett vittne får inte heller vara make/maka, släkting, sambo eller syskon till någon av parterna. Dessutom, måste vittnena vara över 15 år och de får inte ha någon psykisk störning. Vittnena ska båda närvara vid upprättandet av fullmakten, för att anteckna sin namnteckning samt ange deras yrke och hemvist. Personnummer är inget krav jag känner till, men vittnenas yrke och hemvist bör antecknas vid sidan av deras namnteckning. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Suddbar penna i avtalssammanhang

2021-01-28 i Formkrav
FRÅGA |Jag har en suddbar kulspetspenna. Kan man använda den i alla sammanhang? Jag har hittills bara använt den privat. Texten är möjlig att sudda ut enbart med just den kulspetspennan, inget annat suddgummi fungerar.Jag ser många fördelar med pennan, men det slog mig att den kanske inte ska användas i t ex avtalsskrivning, mm.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Suddbar text är antagligen tillåten, men olämpligSom utgångspunkt är detta nog en detaljfråga som rättsvärlden inte behandlat, och det är med andra ord varken uttryckligen förbjudet eller tillåtet att använda sig av sådana pennor. Vissa avtal behöver ingås på särskilda sätt för att bli giltiga, såsom fastighetsköp (4 kap. 1 § jordabalken), men inte heller de uttalar sig närmare om sådana detaljer om hur underskriften får uppnås. Syftet med att nedteckna namnteckning och avtalsvillkor är dock att säkerställa bevisning om att ett bindande avtal ingåtts, och vad det avtalet innehåller. Avtal är som utgångspunkt bindande även om de inte är skriftliga (framgår exempelvis av 1 kap. 3 § andra stycket avtalslagen), men ord står mot ord om parterna skulle bli osams om avtalet. För samtliga inblandade är det därför mer lämpligt att använda sig av permanenta medel, och detta är alltså inte minst för din egen skull. Det kan missbrukas, men bevisning kan även förloras av misstagVärt att veta om sådana pennor, om det är samma teknik som jag är bekant med, är att texten kan försvinna även om den kommer i kontakt med värme (en varm kaffekopp, en dator som går på högvarv, ett värmeelement etc.) Texten kan alltså dels ändras med avsikt, vilket kan missbrukas av den som blev missnöjd med avtalet, men även av misstag. Tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Måste vittnen till fullmakt vara på plats när fullmaktsgivaren skriver under?

2020-12-21 i Formkrav
FRÅGA |Gällande att bevittna en fullmakt. Utifrån min fars dödsbo ska vi dödsbodelägare ta över ett bankfack. Min fråga är om de personer som bevittnar en fullmakt vara närvarande när den som ger fullmakten skriver på fullmakten? Eller går det att de personer som ska bevittna kan befinna sig i olika länder?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka handlingar kräver vittnen?I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag efterfrågar vittnen som formkrav: • Testamente, 10 kap. 1 § ärvdabalken) • Faderskapsbekräftelse (1 kap. 4 § föräldrabalken) • Framtidsfullmakt (4 § lag om framtidsfullmakter) • Överlåtelse av fastighet (20 kap. 7 § jordabalken)För alla andra handlingar såsom äktenskapsförord, skuldebrev, fullmakt, köpebrev och gåvobrev av lös egendom (m.fl.) behövs det enligt lag inte några vittnen. Självklart kan man välja att använda bevittning även för dessa typer av handlingar men det är inget krav för handlingens giltighet. I det fall det skulle uppstå en tvist angående en handlings giltighet kan dock bevittning ge handlingen större trovärdighet. Måste vittnena vara på plats när den som ger fullmakten skriver på?Det finns alltså inget formellt lagkrav på att en fullmakt måste bevittnas för att vara giltig. Avtalslagen är dock dispositiv, vilket innebär att om parterna har bestämt något annat sätt att sluta avtal på än vad som framgår i reglerna gäller det. De flesta av avtalslagens bestämmelser kan alltså frånträdas genom avtal (överenskommelse), handelsbruk eller sedvänja. Det är därför vanligt att t.ex. banker genom egna regler om avtal ställer krav på att en fullmakt måste vara bevittnad för att vara giltig. Kolla alltså i första hand upp om några specifika krav finns för de saker ni avser att använda fullmakten till (från er bank m.m.) och ta i så fall utgångspunkt i det. Om ni ändå vill att fullmakten ska bevittnas, utan att specifika krav framgår, kan ni utgå från kraven för framtidsfullmakter. Vad som alltså kan vara bra att tänka på är följande:Det bör vara två vittnen Vittnena bör vara 15 år fyllda och vid sina sinnens fulla bruk (det innebär att de måste förstå innebörden av vad de skriver på) Vittnena bör ha kännedom om vilken typ av handling de skriver under Någon av fullmaktsparterna, make, sambo eller andra släktingar bör inte ställa upp som vittnen I bevishänseende kan det vara bra om vittnena antecknar yrke och hemvist Fullmaktsgivaren (den som ställer ut fullmakten) ska skriva under fullmakten i de två vittnenas samtidiga närvaroSammanfattning:Sammanfattningsvis finns det inget formellt lagkrav på bevittning av fullmakt om det inte rör sig om en framtidsfullmakt. För att bevittningen ska vara så trovärdig som möjligt kan det dock vara bra att följa formkraven för bevittning av framtidsfullmakt ändå. En av dessa krav är att fullmaktsgivaren ska skriva under fullmakten i vittnenas samtidiga samvaro. Detta innebär att båda vittnena ska vara i rummet medan fullmaktsgivaren skriver under. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vilka får bevittna en framtidsfullmakt?

2021-04-29 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Vid bevittning av namnteckning av framtidsfullmakt får det inte vara direkt släktskap.Kan frun till fullmaktshavaren och dennes dotter vara vittnen av namnteckningen?mvh
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och bevittnas av två vittnen (se 4 § lag om framtidsfullmakter). Det framgår av 4 § tredje stycket lag om framtidsfullmakter att fullmaktshavaren inte får vara vittne och därtill sker en hänvisning till ärvdabalkens regler om testamente om vilka andra som inte får vara vittnen. Där finns en mängd begränsningar om vilka som på fullmaktsgivarens sida inte får bevittna framtidsfullmakten, exempelvis make sambo eller syskon (se 10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken).Det finns emellertid inga sådana begränsningar på fullmaktshavarens sida. Fullmaktshavarens fru och dotter kan alltså vara vittnen, även om det brukar rekommenderas att vittnena ska vara några som står helt utanför familjen.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur skriver man en fullmakt?

2021-01-29 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Jag vill veta hur man skriver en enkel fullmakt, för att kunna hjälpa min son med vissa saker, ex hjälp med att kunna närvara vid möten ex med AF, Försäkringakassan och A-kassan.Tacksam för snabbt svar!
Sara Djogic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om fullmakt hittar du i 2 kap. avtalslagen (AvtL). En fullmakt ger personen som fått fullmakten (fullmäktige) kompetens att sluta avtal och företa rättshandlingar för någon annans räkning (fullmaktsgivaren). Denna kompetens kan begränsas både i omfattning och tid. Huvudmannen blir alltså direkt bunden av de rättshandlingar som fullmäktigen företar gentemot tredje man (jfr 10 § AvtL). Fullmaktens giltighet och innehållDet finns inget lagstadgat formkrav vid upprättandet av en fullmakt (undantag vid köp av fast egendom). En fullmakt kan därmed vara både skriftlig och muntlig. Ur bevishänseende är dock en skriftlig fullmakt att föredra. Det bör framgå av fullmakten vem fullmakten är ställd till, vilken handling fullmakten omfattar och underskrift med datum. Exempel på en fullmaktVid upprättandet av en fullmakt kan du använda dig av följande exempel: "Härmed ger jag, (din sons namn), min mor, (ditt namn och personnummer), fullmakt att i mitt ställe interagera med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och A-kassan. Det innefattar befogenhet att begära ut handlingar och utfå information ifrån samt diskutera mina ärenden med samtliga angivna myndigheter. Den här fullmakten är giltig till (datum)."Din sons underskrift, namn, personnummer och dagens datum.Ett tips är att besöka respektive myndighets hemsida då det kan förekomma att de tillhandahåller blanketter på fullmakter. Du finner exempelvis Försäkringskassans fullmakt här. Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar. Med vänlig hälsning,

Framtidsfullmakt till flera personer

2020-12-30 i Formkrav
FRÅGA |Framtidsfullmakt. - gratis frågor:Vill att mina 2 barn sköter min ekonomi tillsammans,om jag inte längre kan. Måste jag speca vem som gör vad?Kan jag utse ett barn i första hand och barn nr 2 i reserv? Hur formulera?Mvh
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har möjlighet att utfärda framtidsfullmakt till flera personerFullmaktsgivare kan utse flera personer som fullmaktshavare. Det är således möjligt att göra så att båda sköter din ekonomi (5 § andra punkten lagen om framtidsfullmakter). Du kan även ange, om du vill, att barnen endast tillsammans får sköta din ekonomi, det vill säga i ett kollektiv.Om jag förstår dig rätt så vill du utfärda så kallade alternativa förordnanden. Detta innebär att du väljer vem som i första hand ska göra uppdraget och vem som i andra hand kan göra det. Till exempel om "x" inte kan eller vill fullgöra uppdraget har "y" möjlighet att göra det.Det är viktigt att du formulerar dig tydligtRent generellt är det viktigt att det tydligt framgår vilka som är fullmaktshavare. Om du därutöver önskar skriva att de endast får göra detta tillsammans eller utfärda alternativa förordnanden är det viktigt att detta framgår tydligt.Skapa enkelt och korrekt en framtidsfullmakt genom vår avtalstjänstJag kan rekommendera att du använder dig av Lawlines avtalstjänst. På detta sätt kan du på bara några minuter smidigt skapa en klar och tydlig framtidsfullmakt. Härigenom kan du vara säker på att fullmakten upprättas på rätta villkor och att din verkliga vilja framkommer.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan man ställas till ansvar vid ett bevittnande om något blir fel?

2020-12-21 i Formkrav
FRÅGA |Kan man ställas till ansvar vid ett bevittnande om något blir fel.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När krävs vittnen?I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag efterfrågar vittnen som formkrav: • Testamente, (10 kap. 1 § ärvdabalken) • Faderskapsbekräftelse (1 kap. 4 § föräldrabalken) • Framtidsfullmakt (4 § lag om framtidsfullmakter) • Överlåtelse av fastighet (20 kap. 7 § jordabalken)För alla andra handlingar såsom äktenskapsförord, skuldebrev, fullmakt, köpebrev och gåvobrev av lös egendom (m.fl.) behövs det enligt lag inte några vittnen. Självklart kan man välja att använda bevittning även för dessa typer av handlingar men det är inget krav för handlingens giltighet. I det fall det skulle uppstå en tvist angående en handlings giltighet kan dock bevittning ge handlingen större trovärdighet. Vad händer om något går fel?Genom att enbart bevittna en fullmakt uppkommer inga särskilda rättsverkningar för dig och du som vittne kan t.ex. inte bli ansvarig om fullmäktigen senare skadar sin huvudman (den som utfärdat fullmakten) eller om parterna bryter mot ett avtalsvillkor. Det enda sättet jag kan se att du på något sätt kan ställas till ansvar är om du skulle ljuga om det du bevittnat eller dylikt. Om bevittning krävs för avtalets giltighet kommer felaktig bevittning innebära att avtalet är ogiltigt. Om rättshandlingen du bevittnat blir tvistig och tvisten tas till domstol finns en chans att du kallas som vittne. Om du ljuger som vittne gör du dig skyldig till mened (15 kap. 1 § Brottsbalken).SammanfattningSammanfattningsvis har du som vittne till rättshandling inget ansvar för att parterna upprätthåller rättshandlingens förpliktelser. Om rättshandlingen leder till en domstolstvist kan du dock kallas som vittne och då krävs det att du talar sanning om det du bevittnat. Annars du dömas för mened. Om det kommer fram att bevittningen skett på fel sätt och bevittning är ett formkrav för avtalets giltighet innebär även detta att avtalet är ogiltigt.Hoppas du fick svar på din fråga, Vänliga hälsningar,