Kan ett syskonbarn med make bevittna en framtidsfullmakt?

2019-09-01 i Formkrav
FRÅGA |Kan ett syskonbarn och hennes make i dag bevittna en framtidsfullmakt för en ensamstående?Syskonbarnets mor kommer tillsammans med två andra syskon ärva den ensamstående i framtiden, dock skall syskonbarnet enligt testamente erhålla 100 000kr. Något testamente är inte skrivet i dag utan de tre syskonen är arvingar i dagsläget. Syskonbarnets mor och ett annat syskon är fullmaktshavare till den ensamstående,
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att hänvisa till lagen om framtidsfullmakter och ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.Syskonbarnet och hennes make kan inte vara vittnenDet korta svaret på din fråga är nej – syskonbarnet och hennes make kan inte bevittna framtidsfullmakten för den ensamstående. Jag kommer nu att beskriva varför det är så.Särskilda regler om vilka som får vara vittnenReglerna om vilka som får lov att vara vittnen till en framtidsfullmakt är desamma som för testamenten (4 § tredje stycket lagen om framtidsfullmakter). Det är relationen till syskonbarnets mor som gör det problematiskt för syskonbarnet och syskonbarnets make att vara vittnen. Det beror på att syskonbarnets mor blir fullmaktshavare genom framtidsfullmakten. Syskonbarnet hindras av släktskapSyskonbarnet står i rätt uppstigande släktskap till sin mor. Hon får därför inte bevittna en framtidsfullmakt som innebär att hennes mor blir fullmaktshavare (10 kap. 4 § andra stycket, första meningen ÄB).Syskonbarnets make hindras av svågerlagSyskonbarnets make står i rätt uppstigande svågerlag till syskonbarnets mor, eftersom syskonbarnets mor är hans svärmor. Han får därför inte bevittna en framtidsfullmakt som innebär att hans svärmor blir fullmaktshavare (10 kap. 4 § andra stycket, första meningen ÄB).Andra som inte får vara vittnenUtöver syskonbarnet och hennes make finns det fler personer som inte får lov att vara vittnen till framtidsfullmakten. Det gäller följande personer (10 kap. 4 § första och andra stycket ÄB):- Vittnen under 15 år.- Vittnen som inte förstår vad bevittnandet innebär på grund av en psykisk störning.- Den ensamståendes make, sambo, syskon, släktingar i direkt upp- eller nedstigande led eller personer i direkt upp- eller nedstigande svågerlag till hen.- Syskonbarnets mor.- Syskonbarnets mors make, sambo, syskon, släktingar i direkt upp- eller nedstigande led eller personer i direkt upp- eller nedstigande svågerlag till henne.- Syskonbarnets mors eventuella förmyndare, goda man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare.- Det andra syskonet som blir fullmaktshavare.- Det andra syskonets make, sambo, syskon, släktingar i direkt upp- eller nedstigande led eller personer i direkt upp- eller nedstigande svågerlag till hen.- Det andra syskonets eventuella förmyndare, goda man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare. SammanfattningVarken syskonbarnet eller hennes make kan vara vittnen till framtidsfullmakten, på grund av deras relationer till syskonbarnets mor. Förhoppningsvis finns det andra personer i den ensamståendes krets som kan bevittna framtidsfullmakten istället. Till exempel kan den ensamstående be en granne eller en bekant att vara vittne, så länge de inte hindras av vittneskraven som jag har beskrivit ovan.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Får en kusin bevittna en framtidsfullmakt?

2019-08-27 i Formkrav
FRÅGA |Får min kusin bevittnar min framtidsfullmakt?
Lovisa Sjöstedt |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En framtidsfullmakt har vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att den ska vara giltig. Den ska till exempel vara skriftlig (4 § första stycket lagen om framtidsfullmakter) och bevittnas av två personer (4 § andra stycket lagen om framtidsfullmakter). Det finns även bestämmelser om vem som får vara vittne (4 § tredje stycket lagen om framtidsfullmakter – som hänvisar till 10 kap. 4 § första stycket ÄB).De som inte får vara vittnen på grund av släktskap är fullmaktsgivarens make/maka, sambo, den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren eller är dennes syskon (10 kap. 4 § första stycket ÄB). En kusin innefattas inte av något av det ovan uppräknade och det finns därför inget hinder mot att din kusin är vittne till din framtidsfullmakt. Svaret på din fråga är alltså ja, din kusin får bevittna din framtidsfullmakt. Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Måste en fullmakt vara skriftlig?

2019-08-06 i Formkrav
FRÅGA |Hur skall en fullmakt från en icke skrivkunnig( pga permanent skada) person utformas?
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En fullmakt är en utfästelse från en fullmaktsgivare (huvudman) till en tredje man om att en utsedd person (fullmäktig) har rätt att företa rättshandlingar i huvudmannens namn. Regler om fullmakter finns i avtalslagen (AvtL).Fullmakter kan vara skriftliga (se 16 § första stycket AvtL) men de behöver inte nödvändigtvis vara det. Om det som i ditt fall rör sig om en huvudman som inte är skrivkunnig kan möjligtvis en så kallad uppdragsfullmakt vara att föredra (se vidare 18 § AvtL). En sådan fungerar på så sätt att huvudmannen ger fullmäktigen instruktioner om vad hen ska göra och fullmäktigen säger sedan detta till den tredje mannen. Detta är en så kallad osjälvständig fullmakt vilket innebär att den inte är synbar för tredje man. Det fungerar alltså inte som vid en skriftlig fullmakt - att fullmäktigen uppvisar denna för en tredje man - utan den grundar sig endast på huvudmannens instruktioner till fullmäktigen.Ett annat alternativ till en skriftlig fullmakt är en meddelandefullmakt (se vidare 13 § AvtL). En sådan innebär helt enkelt att huvudmannen lämnar ett meddelande direkt till tredje man om att en person äger rättshandla i hens namn. Detta kan möjligtvis vara den enklaste lösningen i ditt fall eftersom huvudmannen då direkt kan förklara fullmakten och dess innebörd för en tredje man.Observera dock att skriftliga fullmakter är ett krav i vissa fall, t.ex. vid köp av fast egendom (se vidare 27 § andra stycket AvtL).Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Min adress som står på mitt avtal är fel. Är mitt avtal ändå giltigt?

2019-07-24 i Formkrav
FRÅGA |Min adress som står på mitt avtal är fel. Är mitt avtal ändå giltigt?
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör avtals giltighet kikar vi närmare på avtalslagen (AvtL). Förutsättningar Nu vet jag inte vad det gäller för avtal, eftersom det inte framgår i din frågeställning, men jag kommer att ge dig ett generellt svar.Ja, det är förmodligen giltigtOm alla uppgifter i övrigt är korrekt ifyllda och avtalet tydligt ger uttryck för vad du och den andra parten kommit överens om samt har bådas underskrift bör ett giltigt avtal anses ha ingåtts (1 § AvtL).Den enda ogiltighetsgrunden jag ser skulle kunna bli aktuell i ditt fall är om avtalet ska anses ha fått en annan innebörd än den som egentligen avsågs på grund av skrivfelet. Jag har dock personligen svårt att se att en felstavad adress skulle förändra innebörden av innehållet i själva avtalet. Jag bedömer därför ogiltighetsgrunden ej relevant (32 § AvtL).Möjligt att generalklausulen, en slags slasktratt, också skulle kunna invändas på i stort sett samma grund, men jag har svårt att se att en sådan talan skulle vinna framgång i domstol, då det egentligen inte ändrar någonting i avtalet (36 § AvtL).Mitt rådOm du är osäker på att den andra parten ska försöka ogiltigförklara avtalet kanske det ändå är säkrast att skriva ett nytt avtal där allting är ifyllt korrekt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, och önskar dig en fortsatt fin sommar!Med vänliga hälsningar

Räknas meddelanden som ett köpeavtal vid köp av en hund?

2019-09-01 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Jag tog över en hund i början på sommaren. Då ägaren varit utomlands sen dess har vi inte skrivit kontrakt. Vi har dock haft skriftlig kontakt där vi kom överens om att jag skulle köpa honom och jag har överfört pengarna till honom. Han har även skrivit över hunden så att han står på mig på jordbruksverkets hemsida. Jag vill skriva kontrakt med honom nu, men om han skulle ändra sig och vilja ha tillbaka hunden, vad skulle gälla? Är våran skriftliga överenskommelse via meddelanden och att han är skriven på mig hos jordbruksverket tillräckligt för att han rättsligt är min? Eller är det avgörande att vi inte har något skriftligt kontrakt? Vad skulle hända om han skulle väja att starta en rättslig process?Tack på förhand!
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Tillämplig lagEftersom din fråga berör en avtalsrättslig situation så är avtalslagen tillämplig (1 § avtalslagen). Finns det formkrav för ett köpekontrakt av en hund? Ett avtal sluts genom så kallad anbud och accept, vilket något förenklat kan beskrivas som ett erbjudande och ett "ja". Detta är bindande för båda parter så länge det inte finns några särskilda formkrav för avtalstypen (1 § avtalslagen). Vad gäller köp av en hund så finns det inga formkrav. Detta innebär att ert muntliga avtal är giltigt, och likaså era skriftliga konversationer. Vad händer om han vill ta tillbaka hunden? Eftersom ni har ett bindande avtal, vilket registreringen hos Jordbruksverket är ytterligare ett bevis på, så begår säljaren ett avtalsbrott om han tar tillbaka hunden. Du har alltså rätt att behålla hunden trots att ni ännu inte har upprättat ett ordentligt kontrakt. Det kan dock vara bra att så snabbt som möjligt upprätta ett kontrakt, eftersom det ger extra tyngd som bevis vid eventuella tvister. Sammanfattning Era meddelanden räknas som ett avtal, eftersom du skriver att det i meddelandena framgår att du ska köpa hunden, och om säljaren gör avsteg från detta så begår han ett avtalsbrott. Du har dessutom bevis som styrker ditt påstående genom registreringen hos Jordbruksverket, eftersom det visar att säljarens avsikt och vilja var att sälja hunden. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Måste fullmakter vara bevittnade?

2019-08-24 i Formkrav
FRÅGA |Vi har en samfällighetsförening och till stämman kallas alla delägare. Vissa delägare avstår från att komma. De lämnar fullmakt till någon som skall företräda dem på stämman. Vi i föreningen anser att fullmaktsgivarens namnteckning skall vara bevittnad av två personer. Vad säger lagen? Måste en fullmaktsgivares namnteckning alltid vara bevittnad av två personer?
Hashim Mohammed Ritha |Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Bestämmelserna om fullmakt finns i 2 kap. Avtalslagen (AvtL). Det finns inte några juridiska krav på hur en fullmakt ska vara utformad. En bra utgångspunkt är dock att den är tydlig, dvs att det enkelt ska framgå vem den är ställd till samt vilken rättshandling den omfattar. Det finns således inga särskilda villkor som gäller för att en fullmakt ska vara giltig, dvs det finns inget lagstadgat krav på att en fullmakt måste vara bevittnad.Observera dock att du som motpart som ska acceptera fullmakten kan kräva att fullmakten ska vara bevittnad för att den ska gälla. Detta är framförallt vanligt hos banker som inte vill riskera att motta förfalskade fullmakter. Stöd för detta framgår av avtalslagens dispositivitet, dvs att avtalslagen tillåter parter att frångå lagens bestämmelser och krav genom avtal, överenskommelser och sedvänja.Sammanfattningsvis kräver lagen inte att en fullmakt är bevittnad av två personer. Men det är ändå tillåtet att kräva det som motpart. I sådana fall får personen återkomma med en bevittnad fullmakt eller acceptera att inte få sin fullmakt mottagen.Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga!Vänliga hälsningar,

Felskrivet personnummer gör inte hyresavtal ogiltigt

2019-08-02 i Formkrav
FRÅGA |På det kontraktet som min hyresvärd och jag som inneboende har skrivit på är hyresvärdens personnummer fel på en siffra. Gör detta att kontraktet är en förfalskning? Vad har jag som hyresgäst för rättigheter att göra i denna situation?
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Avtalet är inte ogiltigtDet finns inga direkta formkrav på ett hyresavtal, bortsett från att det ska vara skriftligt om hyresvärden eller hyresgästen begär det (12 kap 2 § Jordabalken). Det behövs med andra ord inte några personnummer alls på kontraktet för att det ska gälla lagligt sett. Eftersom det inte finns några formkrav blir hyresavtalet inte ogiltigt för att det står en siffra fel i personnumret. Det enda som skulle kunna bli ett problem i situationen är om det är sådana stora fel i kontraktet att man inte kan identifiera vem som är avtalspart. Det låter dock inte som att det skulle bli något problem i ditt fall.Vad kan du göra?Avtalet gäller fortfarande fullt ut, och dina rättigheter i hyresförhållandet är alltså inte inskränkta på något sätt för att personnumret är felskrivet. Det du kan göra om du vill att allt ska se rätt ut på kontraktet är att kontakta hyresvärden och förklara att du önskar att felet rättas till. Eftersom felet inte har någon betydelse för avtalets giltighet har jag svårt att tänka mig att hyresvärden skulle motsätta sig att felet rättas till. Att rätta till felet kan ske så enkelt som att ni med en bläckpenna stryker över det felskrivna personnumret och bredvid skriver dit det rätta, samt skriver datum och era signaturer för ändringen bredvid.Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Stryka person från hyresavtal

2019-06-30 i Formkrav
FRÅGA |Jag och min sambo står båda som hyresvärdar på kontraktet då vi hyr ut vårt hus. Vi skall nu gå isär och jag skall stå som ensam ägare av huset, samt ensam hyresvärd då jag avser att fortsätta hyra ut huset. Måste hyreskontraktet skrivas om, eller räcker det att stryka min sambo på det befintliga kontraktet?Mvh
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Allmänt om hyresavtal i svensk rättI svensk rätt finns det inga formkrav på hur ett hyresavtal ska se ut, och det är med andra ord fritt fram för parterna att utforma det som de själva vill. Det innebär i praktiken att parterna kan ha ett skriftligt eller muntligt avtal och att det kan vara formulerat på väldigt olika sätt. Undantaget till att det saknas formkrav är om antingen hyresgästen eller hyresvärden begär att hyresavtalet ska vara skriftligt. Då måste så ske. Vad gäller för ditt hyresavtal?Eftersom det inte finns några formkrav på hyresavtal kan ni i praktiken bara stryka din sambo på det befintliga kontraktet. Nöjer ni er med denna lösning bör du vara säker på att det görs i bläck på båda exemplar av avtalet, så att det inte går att sudda ut och ändra i efterhand av någon part. Ni bör även båda signera förändringen i närheten av överstrykningen, på båda exemplar av avtalet.SammanfattningsvisOm ni väljer att skriva om hyreskontraktet eller stryka din sambo på det befintliga kontraktet är upp till er. Båda kommer att fungera juridiskt sett.Lycka till!Vänligen,