Vad krävs för avtal och bevis vid köp av katt?

2021-09-25 i Formkrav
FRÅGA |Har skaffat en katt från ett katthem och betalade 2000 kontant när jag hämtade katten.Jag skrev under ett standard köpeavtal men dom behöll alla papperna även avtalet jag fick ingenting.Dom sa att jag får avtalet om ett halvår när hon är kastrerad.Nu säger alla att jag var dum som gick med på detta och att jag inte har någon laglig rätt till katten eftersom jag inte har några bevis på att katten är min.Var inte affären laglig och vad är mina rättigheter?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar över om affären var laglig och om vad du har för rättigheter.Var affären laglig?När man köper en katt så krävs ingen särskild form på avtalet eller liknande, inte heller krävs att du som köpare ska ha något särskilt bevis på köpet. Det räcker med andra ord att skriva på ett standardköpeavtal och det faktum att du inte fick någon kopia eller liknande med dig hem gör inte affären i sig olaglig eller ogiltig. Det är alltså en laglig och giltig affär.Med det sagt så är det dock alltid bra att ha någon form av bevis på köpet själv ifall det skulle uppstå någon form av konflikt eller annat hinder i framtiden. Det är alltså inget krav men det är att föredra. Mitt råd är därför att du vänder dig till katthemmet och ber om ett kvitto eller annat motsvarande bevis på affären då du köpte katten. Det kan vara bra att även få bevis på att ni kom överens om att du skulle få originalavtalet vid kastrering av katten.Vad har jag för rättigheter?Jag tolkar uppgifterna i din fråga som att du i egenskap av privatperson har köp en katt av ett katthem som är ett företag, med andra ord en näringsidkare. Eftersom relationen då rör sig mellan å ena sidan dig som konsument och å andra sidan katthemmet som näringsidkare så omfattas köpet av konsumentköplagens regler (1 § konsumentköplagen). I och med konsumentköplagen så åtnjuter du som konsument vissa skyddande som däri föreskrivs, man kan i dagligt tal säga att du får vissa rättigheter. Dessa regler till konsumentens fördel är tvingande och kan alltså inte avtalas bort.Reglerna som skyddar dig som konsument är t.ex. om reklamation, rätt till avhjälpande vid fel, hävning av avtal och skadestånd.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är avtalet giltigt utan underskrift?

2021-08-28 i Formkrav
FRÅGA |Hvis en kontrakt inte er signerat, gjelder då kontrakten då? For jag er en person som har anlitat et företag som ska lega tak, men det har ju bare varit tull från dag et. Kontrakten han skrev har inte jag underskrivet. Och han fick då 75 000 för material. Som han nektar för. Och inte vil han ge mig pengar eller varor.Kontrakten er der men utan signatur.
Sara Pedersen |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga, jag hoppas det är okej att jag svarar på svenska!Jag tolkar det som att du som privatperson har anlitat ett företag för att lägga tak, men det har uppstått problem under arbetets gång. Nu undrar du om kontraktet ni skrivit är giltigt, trots det inte är undertecknat. Avtals giltighetJag kan tyvärr inte ge dig ett svar med säkerhet då det i allra högsta grad beror på vad kontraktet gäller och hur det är utformat. Men utgångspunkten inom avtalsrätten är att det inte finns något formkrav för giltiga avtal (1§ avtalslagen), vilket innebär att det inte ställs några formella krav på hur ett avtal ska ingås. Vissa typer av avtal förutsätter dock viss form, exempelvis underskrift, så som avtal om att köpa fast egendom. Annars kräver avtal som utgångspunkt endast ett anbud och en accept som är överensstämmande, och då kan de lämnas på vilket sätt man vill. En underskrift antyder såklart en accept av avtalsinnehållet, och är inte ett ovanligt sätt att ingå avtal på, men som utgångspunkt så skulle jag gissa på att den typen av avtal du skriver om inte förutsätter underskrift. Du kan även lämnat din accept muntligen eller genom så kallat konkludent handlande, alltså genom exempelvis ge företaget tillträde till din fastighet och uppmuntrat uppdraget. Ett avtal kan alltså vara giltigt även utan underskrift, om man på annat sätt accepterat innehållet. Men såklart krävs det en accept. Följder när part bryter mot avtaletEtt avtal som accepterats är då som utgångspunkt bindande för båda parterna. Det kan dock finnas speciella omständigheter som ogiltigförklarar avtalet eller delar av det, exempelvis om en part lurat, ljugit eller tvingat motparten, eller om avtalet eller villkor är oskäliga (3 kap. avtalslagen). Om en part av anledningar inte uppfyller sin del av avtalet, kan motparten också ha rätt att göra vissa påföljder gällande, så som skadestånd, avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning. Regler om detta finns i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Sammanfattningsvis skulle jag säga att ett avtal om att ett företag ska utföra en tjänst åt dig, inte kräver underskrift för att vara giltigt enligt lag. Ni lär vara bundna även om handlingen inte är undertecknad, speciellt om du har muntligen och konkludent accepterat avtalet och dess villkor genom att låta företaget påbörja arbetet och liknande. Parterna kan såklart ibland komma överens om annat, alltså att underskrift ska krävas. I slutänden blir det en tolkningsfråga kring dels innehållet i avtalet, dels vad som accepterats. Detta ska tolkas utifrån flera omständigheter, så som ert uppträdande vid avtalstillfället, hur ni tolkar avtalet, sedvänja på avtalsområdet och liknande. Om du är missnöjd med företagets agerande är det viktigt att du vänder dig till företaget och meddelar dem detta, en så kallad reklamation, så att du i framtiden kan göra olika påföljder gällande som jag nämnde ovan. Om företaget inte är tillmötesgående kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som finns till för att hjälpa konsumenter i tvister mot företag, och är gratis. Jag hoppas du fått någon vägledning i dina frågor! Om du behöver vidare rådgivning om vad du kan göra om du är missnöjd med företagets arbete, är du varm välkommen att återkomma till oss med en ny fråga och där precisera omständigheterna och problemen! Vänligen,

Är avtal bindande utan signatur?

2021-07-04 i Formkrav
FRÅGA |Jag har ett avtal med annat bolag, signerat i pappersform. Vi har även chattat en del. Så jag undrar, Gäller meddelanden via exempelvis messenger som avtal utan signatur?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln är att ett anbud och svar på sådant anbud är bindande (1 § första stycket AvtL). Utgångspunkten är därför att ett erbjudande om att sluta avtal, som accepteras via messenger är bindande. Däremot är sådana meddelanden inte bindande när en viss lag kräver att vissa formkrav ska vara uppfyllda, t.ex. vid köp av fast egendom. Ett formkrav innebär att vissa krav som återfinns i lagen måste vara uppfyllda för att ett visst avtal ska vara bindande (1 § tredje stycket AvtL). Ett sådant krav kan till exempel vara att avtalet inte är bindande förrän parterna skrivit under.Hoppas att du fick svar på din fråga! Skicka gärna in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Med vänlig hälsning,

Min fru kommer att bli blind och få problem med underskrifter, hur gör hon?

2021-04-30 i Formkrav
FRÅGA |Min fru kommer att bli blind. Kommer att få problem med underskrifter. Hur gör hon?
Chantal Kryou |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om någon annan hade kunnat skriva under viktiga papper för din frus räkning eftersom hon inte kommer att ha förmågan att göra det själv.Din fråga regleras i avtalslagen (AvtL).Din fru kan ge dig en fullmakt vilket innebär att du kan utföra ärenden i hennes namnDu eller någon annan behöver din frus tillåtelse för att ha rätten att skriva under avtal och dylikt för din frus räkning. Din fru kan skriva en fullmakt till exempelvis dig, vilket innebär att hon ger dig rätten att utföra vissa ärenden i hennes namn. Du, s.k. fullmäktigen, kommer då ha rätt att företa rättshandlingar, exempelvis slutande av avtal, i din frus namn (10 § AvtL).Fullmakt kan vara skriftligen eller muntlig och bör fastställa fullmaktens behörighet och befogenhetEn förutsättning för att din rättshandling ska anses giltig är dels att rättshandlingen företas i din frus namn, dels att handlingen ligger inom fullmaktens gräns. En fullmakts gränser utgörs av fullmaktens befogenhet och behörighet. Behörighet är tex att du har fått behörighet att köpa en bil för din frus räkning. Befogenhet är exempelvis att bilen du ska köpa ska vara blå. Om du köper en röd bil har du handlat inom fullmaktens behörighet eftersom du köpt en bil och inte exempelvis hyrt ut din frus lägenhet, men du har handlat utanför din befogenhet eftersom du köpte en bil i röd färg istället för blå. Behörigheten hänför sig alltså till att du kan göra något (köpa en bil), medan befogenheten härrör sig till vad du får göra (villkor gällande bilköpet). Det är viktigt att man fastställer gränserna för hur långt behörigheten och befogenheter sträcker sig eftersom det påverkar rättshandlingens giltighet i förhållande till tredje man.Den aktuella fullmaktsformen verkar i ditt fall vara en s.k. framtidsfullmakt. Din fru kan då utse dig för att sköta hennes angelägenheter i framtiden när hon inte längre klarar av det själv. Det är du själv som bedömer när din fru inte längre kan företa sådana rättshandlingar själv och när du anser det lämpligt att träda in som fullmäktigen. Det finns vissa formkrav för en framtidsfullmakt, exempelvis att en sådan ska upprättas skriftligen och at det ska framgå vem som är fullmakthavare. Jag råder dig att söka juridisk hjälp för att fullmakten ska bli giltig och tydlig. Vi på Lawline erbjuder juridisk konsultation vid upprättande av framtidsfullmakt till fast pris – klicka på länken för att ta kontakt med oss: https://lawline.se/fixed_price Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa en ny fråga om det är något mer du undrar över!Med vänliga hälsningar,

Överlåtelse av bostadsrätt

2021-09-06 i Formkrav
FRÅGA |Jag äger en bostadsrätt och ska skriva över den till min dotter, hur går jag till väga?
Anna Manders |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar hur du ska gå till väga för att överlåta en bostadsrätt som du äger till din dotter.Din fråga regleras i bostadsrättslagen (BRL) För överlåtelse av bostadsrätt krävs ett skriftligt avtal som båda parter undertecknarVid överlåtelse av en bostadsrätt måste ett avtal upprättas som ska vara skriftligt och undertecknat av båda parter för att vara giltigt. I avtalet ska framgå vilken lägenhet som avser överlåtas samt uppgifter om pris (6 kap. 4 § BRL).Vad innebär detta för digFör att överlåta en lägenhet som du äger till din dotter måste ni upprätta ett skriftligt avtal som ni båda skriver under. I avtalet ska det framgå vilken lägenhet det är som ska överlåtas från dig till din dotter samt till vilket eventuellt pris du ska överlåta lägenheten till din dotter. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.Med vänliga hälsningar,

Fullmakts giltighet och underskrifter

2021-08-12 i Formkrav
FRÅGA |Är en fullmakt giltig om den är underskriven med M.H.P.P. ,med hand på penna hos en bank?
Elias Kröger |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänt om fullmakterEnligt 10 § avtalslagen räcker det med att man "givit fullmakt" åt någon, det finns alltså inga formkrav på hur en fullmakt ska vara utformad. I allmänhet är t ex datum och underskrifter inget måste för att en fullmakt ska vara giltig, även om det kan vara att rekommendera ur bevishänseende. Det viktiga är att fullmakten är tydlig och att det framgår vad den avser och mellan vilka parter den gäller.Tredje manTrots att det inte finns något allmänt lagstadgat formkrav på fullmakter kan tredje man, exempelvis banker, ställa krav på en fullmakts utformning. Jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med den aktuella banken för att reda ut vad som gäller. UnderskriftJag uppfattar vidare din fråga som att du undrar om underskriften "M.H.P.P." är godtagbar eller om det krävs att man skriver ut det fulla namnet i signaturen. I lagen uppställs inga krav på hur en signatur eller namnteckning ska se ut. Det finns alltså inget lagstadgats krav på att man skriver ut sitt faktiska namn, utan enstaka bokstäver är giltiga som underskrift.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Är muntliga avtal lika bindande som skriftliga?

2021-07-03 i Formkrav
FRÅGA |Hej, Jag köpt en dator på blocket för ca 2,5 månad sen. Nu har den visat sig totalt oanvändbar pga en unik omständighet som varken jag eller säljaren kunde förutsett. Vi skrev inget kvitto vid affären, dock finns det annat som styrker affären som ex. textkonversation innan om var köpet tar plats samt kontoutdrag/swish med meddelande. För att kunna kräva prisavdrag, krävs det då ett kvitto mellan mig och köparen?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Jag tolkar din fråga som att du undrar om det krävs ett kvitto av ditt köp för att kunna rikta påföljder mot din motpart i detta fall.Krävs det ett skriftligt avtal för att kunna rikta påföljder vid avtalsbrott?Regler om avtal regleras i avtalslagen. För att ett avtal ska kunna ingås krävs det kortfattat att det finns två samstämmiga viljeförklaringar. Huvudregeln är att det inte finns några skriftlighetskrav för att kunna ingå ett avtal, det finns dock några undantag från denna regel men dessa är inte tillämpliga här. Det innebär alltså att ett muntligt avtal är precis lika giltigt som ett skriftligt.Vad kan orsaka problem vid muntliga avtal?I din bakgrundsinformation anger du att det inte skrevs något kvitto mellan dig och säljaren vid tillfället för köpet. Ett skriftligt avtal saknas alltså. Det som kan bli problematiskt här är att det kan vara svårt att fastställa vad avtalet egentligen omfattar, i synnerhet om du och motparten hävdar två helt olika saker. Ord-mot-ord situationer kan således uppstå. Huvudregeln är även att om du påstår att en viss omständighet föreligger, exempelvis att köpet skedde mot ett visst penningbelopp, så är det även du som ska kunna visa på att så är fallet. Bevisbördan ligger således som huvudregeln på den part som hävdar att något är på ett visst sätt.Sammanfattning och slutgiltiga råd till digEnligt svensk rätt så är ett muntligt avtal lika bindande som ett skriftligt. Det fordras alltså inte att du har ett kvitto eller liknande för att kunna rikta påföljder om det nu skulle anses som ett avtalsbrott eller ett fel enligt köplagens mening. Min rekommendation är att du pratar med säljaren och förtydligar att muntliga avtal är i juridisk mening lika bindande som skriftliga. Du kan även försöka bevisa att avtalet såg ut på ett visst sätt, exempelvis med textkonversationerna, kontoutdraget, betalningen med swish m.m.Om du skulle behöva ytterligare hjälp med denna frågeställning är du varmt välkommen att kontakta någon av våra biträdande jurister för djupare vägledning i detta.Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Vilka får bevittna en framtidsfullmakt?

2021-04-29 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Vid bevittning av namnteckning av framtidsfullmakt får det inte vara direkt släktskap.Kan frun till fullmaktshavaren och dennes dotter vara vittnen av namnteckningen?mvh
Ted Winström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.En framtidsfullmakt ska vara skriftlig och bevittnas av två vittnen (se 4 § lag om framtidsfullmakter). Det framgår av 4 § tredje stycket lag om framtidsfullmakter att fullmaktshavaren inte får vara vittne och därtill sker en hänvisning till ärvdabalkens regler om testamente om vilka andra som inte får vara vittnen. Där finns en mängd begränsningar om vilka som på fullmaktsgivarens sida inte får bevittna framtidsfullmakten, exempelvis make sambo eller syskon (se 10 kap. 4 § första stycket ärvdabalken).Det finns emellertid inga sådana begränsningar på fullmaktshavarens sida. Fullmaktshavarens fru och dotter kan alltså vara vittnen, även om det brukar rekommenderas att vittnena ska vara några som står helt utanför familjen.Hoppas att detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,