Behöver man skriva på avtal med viss färg på pennan?

2020-07-12 i Formkrav
FRÅGA |Om ett samboavtal/ äktenskapskri är påskrivet/ signerat med röd penna. Är det då giltigt?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svar:Det finns inte lagreglerat att det krävs en viss färg på bläcket för att ett avtal ska vara giltigt. Så ett sambo- eller äktenskapsförord är absolut giltigt om det är signerat med en röd penna.Långt svar:Anledningen till varför man ibland pratar om att skriva under med blått bläck är för att det då är lättare att se att det inte är en kopia utan en originalhandling. Äktenskapsförord till skillnad från ett samboavtal, kan registreras hos Skatteverket och vissa myndigheter har krav på blått bläck, med vad jag kan se har Skatteverket inget sådant krav när det gäller äktenskapsförord. Detta enda kravet som finns är att det ska innehålla era personnummer, vara daterat och signerat av er båda. Det enda viktiga att tänka på är att ta en penna som gör att signaturen går att se även på en kopia.Med vänlig hälsning,

Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?

2020-05-21 i Formkrav
FRÅGA |Hej,Jag står i begrepp att fylla i en framtidsfullmakt som en säkerhetsåtgärd. Jag hittade en mall på Svenska Bankföreningens hemsida och i instruktionerna står det att originalet måste uppvisas för att fullmakten ska vara giltig om den behöver användas. Den gör ju mest nytta om den förvaras hos den som ska ha fullmakten om nåt händer mig, men jag skulle samtidigt vilja ha den tillgänglig tillsammans med mitt testamente. Min fråga är därför om det är möjligt att ha två likalydande original, så jag kan förvara den på två platser samtidigt? Jag pratar här inte om en kopia, utan alltså två likadana, av mig ifyllda exemplar av framtidsfullmakten? Detta så jag kan förvara en själv tillsammans med mitt testamente och en hos min testamentesexekutor (som även är min tilltänkta fullmaktshavare)?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter och det är därför den lagen jag kommer använda mig av för att besvara din fråga.Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?Det korta svaret på din fråga är ja, det är möjligt. Det kanske till och med kan sägas vara en god idé, eftersom det är precis som du säger, alltså att fullmaktshavaren måste kunna visa upp ett original av framtidsfullmakten gentemot tredje man. Finns det då bara ett exemplar av fullmakten som inte förvaras hos fullmaktshavaren skulle det kunna uppstå en situation där denne inte kan visa upp ett original gentemot tredje man.Det du dock bör tänka på är att det är viktigt att formkraven är uppfyllda för de båda exemplaren du vill utfärda. Är inte formkraven uppfyllda för den ena fullmakten så kommer den inte räknas som original utan som en kopia.Formkraven för framtidsfullmaktFormkraven för en framtidsfullmakt regleras i lagen om framtidsfullmakter. Kraven är kortfattat att fullmaktsgivaren måste ha fyllt 18 år och ha förmåga att upprätta en framtidsfullmakt (3 § lagen om framtidsfullmakter). Med andra ord är det något som behöver göras innan t.ex. sjukdom. Fullmakten ska vara skriftlig och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen (4 § lagen om framtidsfullmakter). Av fullmakten ska det framgå att det är just en framtidsfullmakt, vem / vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter den omfattar samt övriga villkor som gäller (5 § lagen om framtidsfullmakter).Sammanfattningsvis är alltså svaret på din fråga ja, du kan utfärda två original, men tänk på formkraven. Behöver du hjälp att upprätta en skriftlig framtidsfullmakt är du varmt välkommen att använda dig av vår färdiga mall till ett fast pris, klicka i så fall på följande länk: https://lawline.avtalsrobot.se/avtal/framtidsfullmakt/Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Handlingens giltighet och dess formkrav

2020-04-10 i Formkrav
FRÅGA |Om det finns en handling som saknar datum och år men är påskriven. Är den handlingen giltig?
Mellin Sahin |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Tillämplig lagstiftningInom avtalsrätten finns det som utgångspunkt inte några krav för hur ett avtal ska vara utformat eller vad det ska ha för innehåll för att vara bindande. Det som är avgörande är den gemensamma partsviljan, det vill säga vad ni har kommit överens om ska gälla i ert fall (jfr 1 § avtalslagen). Det här innebär även att ett avtal kan ingås muntligen, skriftligen och genom konkludent handlande. För vissa speciella handlingar eller avtalstyper finns det emellertid formkrav som är angivna i lag. Det innebär att avtalet endast blir giltigt om det uppfyller de angivna formkraven i lagen. Till exempel finns det legala formkrav för upprättande av testamente. Där måste handlingen bland annat bevittnas och undertecknas (jfr 10 kap. 1 § ärvdabalken). Om de legala formkraven inte är uppfyllda, är handlingen inte bindande. Vad gäller om en handling är undertecknad men saknar datum?För att ta ställning till om en handling utan datum är bindande, måste man i första hand beakta vad det är för avtalstyp. Det kan nämligen som jag ovan nämnt, finnas angivna formkrav i lag för vissa speciella handlingar. Om det till exempel framgår i lagen att en handling måste ha datum noterat för att bli bindande (formkrav), då är en handling utan datum inte giltig. (Det är emellertid ovanligt att just datum är ett formkrav. Ett typiskt formkrav som brukar anges i lag är att det ska vara undertecknat eller bevittnat.) Om det däremot inte är en sådan avtalstyp som omfattas av legala formkrav, då är det upp till avtalsparterna. Då råder en gemensam partsvilja och giltigheten beror således på varje enskilt fall. Om avtalsparterna har undertecknat handlingen och inte angivit datum, kan handlingen vara bindande om avtalsparterna varit överens om detta. Det är med andra ord tillräckligt att det finns två samstämmiga viljeförklaringar för att en handling ska vara bindande för parterna. Om ni däremot kommit överens om att det ska anges datum och underskrift i handlingen och detta inte är uppfyllt, då är handlingen troligen inte bindande eftersom att det inte överensstämmer med viljeförklaringarna. Jag rekommenderar att man alltid antecknar datum på en handling, då det är en fördel ur bevissynpunkt vid en eventuell tvist. Vid vissa tvister kan det nämligen vara bra att veta tidpunkten för när ett avtal har ingåtts.Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Muntliga avtals giltighet enligt L om handelsagentur

2020-03-13 i Formkrav
FRÅGA |Bästa LawlineJag har bara en enkel fråga om ni har möjlighet att svara:Jag har ett muntligt avtal mellan mig som agent och min uppdragsgivare inom livs handeln där jag besöker kunder och tar ordrar på en bestämd marknad.Min fråga är om mitt muntliga avtal är lika bindande som ett skrivet avtal enligt agentur lagen från 1991?även om jag naturligtvis förstår att det är svårare att hävda vad som är sagt muntligen alt skriftligt.Tacksam för svar vänligen
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lagen om handelsagentur är tillämplig på såväl muntliga som skriftliga avtal, med ett undantag: Konkurrensklausuler mellan agenten och huvudmannen är enbart giltiga gentemot agenten om de upprättats skriftligen (35 § första stycket första punkten lagen om handelsagentur).Vänligen

Måste vittnen till en framtidsfullmakt ange hemvist och yrke?

2020-05-25 i Formkrav
FRÅGA |Varför ska vittnen till en Framtidsfullmakt ange sitt yrke och hemvist? Det borde väl räcka med personnummer i och med att man då kan identifiera personen. Folk flyttar ju och byter jobb. Tycker det borde räcka med underskrift, namnförtydligande och personnummer. Eller har jag fel? Har jag fel måste jag skriva om min.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Formkraven för en framtidsfullmakt finns i 4 § lag om framtidsfullmakter. I bestämmelsen stadgas att framtidsfullmakten ska vara skriftlig och undertecknas av två vittnen. Bestämmelsens tredje stycke hänvisar också vidare till 10 kap. 2 § 1 st ärvdabalken, där det står som du nämner att vittnena ska skriva under med yrke och hemvist. Kraven i 10 kap. 2 § 1 st ärvdabalken är inte obligatoriska formkrav och en framtidsfullmakt blir således inte ogiltigt på grund av att de två vittnena inte anger yrke och hemvist. Bestämmelsen i ärvdabalken skrevs 1958 och syftade till att underlätta bevisning och att hitta de vittnen som skrivit under. Men i dagens läge räcker det med att vittnena anger underskrift, namnförtydligande och personnummer. Du har således rätt och behöver inte ändra din framtidsfullmakt om dina vittnen angett underskrift, namnförtydligande och personnummer. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Solennitetsvittnen vid framtidsfullmakt

2020-05-11 i Formkrav
FRÅGA |Får de två personer som bevittnar en framtidsfullmakt vara gifta?
Måns Hellberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.Vad säger lagen?I lag om framtidsfullmakt 4 § stadgas att fullmaktshavaren inte får vara vittne. Fullmaktshavaren är den person som får befogenhet att företräda fullmaktsgivaren i framtiden (lag om framtidsfullmakt 1 §). I övrigt hänvisas till reglerna om solennitetsvittnen vid upprättande av testamente (ÄB 10 kap 2 § 1 st. och 4 § 1 st. och 3 st.). Eftersom det i ärvdabalkens regler endast talas om testator kan den vara lite klurig att tolka bestämmelsen vid upprättandet av en framtidsfullmakt. Läser man förarbetet till lag om framtidsfullmakt framgår det dock att testator ska likställas med fullmaktsgivare. Detta innebär att fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren eller är hans eller hennes syskon inte får bevittna en framtidsfullmakt (prop. 2016/17:30 s. 112). Inte heller får vittnet vara under 15 år eller på grund av psykisk störning sakna insikt om vittnesbekräftelsen.Slutsats:Svaret på din fråga är alltså att två personer som är gifta med varandra får vara vittnen. Detta gäller endast under förutsättning att de inte saknar insikt på grund av psykisk störning eller är relaterade till fullmaktsgivaren på något av de ovan angivna sätten.Hoppas du fick svar på din fråga.

Bevittnande av framtidsfullmakt

2020-03-19 i Formkrav
FRÅGA |Att bevittna en framtidsfullmakt. En fullmaktsgivare utser sina två söner till att vara fullmaktshavare. Två vittnen skall bevittna fullmakten. Kan det ena vittnet vara en systerson till fullmaktsgivaren ?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Framtidsfullmakter regleras i Lag (2017:310) om framtidsfullmakter.En framtidsfullmakt ska vara skriftlig. Fullmaktsgivaren ska i två vittnens samtidiga närvaro skriva under fullmaktshandlingen eller intyga att han eller hon har skrivit under handlingen. Vittnena ska ha kännedom om att handlingen är en framtidsfullmakt och bekräfta handlingen med sina underskrifter, 4 §.Fullmaktsgivaren själv får inte vara vittne. Regler om bevittnande hittas i 10:2 1st. och 10:4 1 och 3st. Ärvdabalken.I 10:4 1 och 3st. Ärvdabalken stadgas att den som är under 15 år eller på grund av psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen får inte vara framtidsfullmaktsvittne. Inte heller fullmaktsgivarens make, sambo eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till fullmaktsgivaren eller är hans eller hennes syskon får vara vittne.Som utgångspunkt är det bättre att hitta andra bekanta och vänner, eller grannar som bevittnar framtidsfullmakten. Det finns dock inte något uttryckligt hinder mot att syskonbarn bevittnar framtidsfullmakten. Med vänliga hälsningar.

Fullmakts giltighet

2020-03-05 i Formkrav
FRÅGA |Hej, Om jag har en fullmakt från annan EU land och har en översättning av auktoriserad översättare, har fullmakt kraft även här i Sverige? Tack på förhand!
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det kommer till fullmakter kan regler gällande vad som krävs för att den ska anses vara giltig vara olika länder emellan. I Sverige finns det som huvudregel inga speciella formkrav för att att den ska vara giltig. Den kan alltså vara utformad i princip hur som helst och vara skriftlig eller muntlig för att gälla (10 § AvtL). Däremot finns vissa situationer där det krävs att fullmakten ska vara upprättad skriftligt för att gälla. Detta kan exempelvis vara fullmakter för överlåtelse av fast egendom (27 § andra stycket AvtL). I och med att det i Sverige saknas speciella krav för att en fullmakt ska vara gällande ska även en fullmakt från utlandet vara gällande. Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor. Med vänlig hälsning,