FrågaAVTALSRÄTTFormkrav23/08/2022

Behöver namnteckningar bevittnas på alla avtal?

Behöver namnteckningar bevittnas på alla avtal?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Allmänt om vittneskrav

Bevittning krävs sällan för ett avtals giltighet. Det framgår av lagen om bevittning är ett formkrav för den aktuella handlingen. Därtill kan det uppställas som krav av en inblandad part. Om bevittning är ett krav eller inte beror alltså på vad det rör sig om för avtal i ditt specifika fall.

Däremot kan bevittning alltid vara bra ur bevissynpunkt om det skulle uppstå oenighet angående en handlings giltighet.

När krävs bevittning enligt lag?

Enligt lag finns det fyra typer av handlingar som uppställer bevittning som ett formkrav.

Ett testamente måste vara bevittnat av två personer som är införstådda med att det rör sig om ett testamente (10 kap. 1 § ärvdabalken). En faderskapsbekräftelse (erkännande av faderskap) till ett myndigt barn måste också bevittnas av två personer (1 kap. 4 § föräldrabalken). Även en framtidsfullmakt måste bevittnas av två personer (4 § lagen om framtidsfullmakter). Dessa vittnen måste vara införstådda med att rör sig om en framtidsfullmakt och får inte heller vara minderåriga, psykiskt sjuka eller närstående till fullmaktsgivaren. Slutligen krävs det vid överlåtelse av en fastighet att gåvogivarens/säljarens namnteckning på gåvobrevet/köpehandlingen bevittnas av två personer för att gåvotagaren/köparen ska få lagfart (20 kap. 7 § jordabalken). 

Det innebär alltså att alla andra handlingar som exempelvis skuldebrev, annan typ av fullmakt, äktenskapsförord, köpebrev och gåvobrev av lös egendom inte uppställer något vittneskrav för dess giltighet. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen, 

Selma HernqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”