Skriftlig uppsägning via mejl

2017-11-30 i Formkrav
FRÅGA |Jag vill utträda ur Torreby Gk men det måste ske skriftligt. Gäller då mejl?
Marie Gergy |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Om det finns ett krav på att utträdet måste ske skriftligt så innebär detta att utträdet måste meddelas på ett viss sätt (genom skriftlig handling) för att den ska kunna anses vara giltig.Att ett utträde ska ske skriftligt innebär alltså att utträdet måste ske genom att man skriver ett dokument/skrivelse som ska undertecknas och lämnas över till mottagaren. Kraven för skriftlighet är alltså (1) ett dokument/en skrivelse med underskrift och (2) att dokumentet/skrivelsen lämnas över till mottagaren.Praxis i avtalslagen har idag utvecklats för att passa det samhället som vi idag lever i. Det är allt vanligare idag att människor använder mejl. Utträdet behöver inte enbart meddelas genom brev eller papper för att anses vara giltigt. Om meddelandet angående utträdet sker skriftligt via mejl så kommer det anses vara en giltig utträdelse och som att kravet på skriftlighet är uppfyllt. Det som krävs är att mejlet är undertecknat av den personen som önskar utträde och att mejlet skickas till rätt person/mottagare."Skriftligt" omfattar/gäller alltså papper, brev, dokument, mejl, skrivelser och liknande.Hoppas du fick svar på din fråga!Mvh

Avtal som saknar datum är det giltigt?

2017-10-07 i Formkrav
FRÅGA |Avtal som saknar datum är det giltligt?
Simon Rydberg |Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Huvudregeln för avtal i Sverige är att det inte uppställs några krav på avtalets innehåll och form. Det är i de flesta fall tillräckligt att det finns en gemensam partsvilja att ingå avtal för att formkraven i lagen ska vara uppfyllda. Ibland uppställs dock formkrav i lag, dvs att avtalet ska ingås på visst sätt, det kan där ställas upp krav på att avtalet ingås skriftligen, att parterna skriver under detta och att detta bevittnas, eller att datumet när avtalet upprättades finns med. Eftersom jag vet vilken typ av avtal din fråga gäller så kan jag inte hjälpa dig mer än genom att rekommendera dig att kolla igenom den lag som reglerar din typ av avtal och se efter ifall det uppställs några formkrav. Är det exempelvis ett överlåtelseavtal av fast egendom som man vill upprätta så läser man i Jordabalken, handlar det om ett testamente så läser man i Ärvdabalken. De olika lagarna kan du hitta på https://lagen.nu/. Ifall du vill ha hjälp med att ta reda på om det uppställs några formkrav för din typ av avtal är du välkommen att återkomma med en ny fråga där du beskriver vilken typ av avtal din fråga gäller. Med vänliga hälsningar,

Fullmakt giltig utan vittnen?

2017-09-05 i Formkrav
FRÅGA |är en fullmakt som är underskriven men inte har något namn bevittnad vittnes namnteckning är den godkänd i domstol
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Fullmakt regleras i 2 kap. avtalslagen och det finns inget formkrav som säger att man måste ha vittnen till underskriften, därmed är den giltig så länge inget annat hinder finns.Hoppas det besvarar din fråga, tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!Vänliga hälsningar,

Upprättande av framtidsfullmakt

2017-08-29 i Formkrav
FRÅGA |Vill upprätta en framtidsfullmakt för både mig och min fru. Har hittat ett dokument på Villaägarnas hemsida som jag tycker borde vara användbart. Dokumentet är ensidigt och min tanke är att min fru upprättar en fullmakt med mig som fullmaktstagare och jag upprättar en fullmakt med min fru som fullmaktstagare (två separata dokument). Finns det några problem att göra så?
Fredrik Rising |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inga hinder i lagen om framtidsfullmakter att ni utser varandra som fullmaktsgivare respektive fullmaktstagare. Tänk på att dokumentet har högt ställda formkrav för att det ska vara giltigt, dessa hittar du i 3-5 §§. Det ska vara undertecknad av två vittnen i samtidigt närvaro och av själva fullmakten ska det framgå:1. att det är fråga om en framtidsfullmakt, 2. vem eller vilka som är fullmaktshavare, 3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och 4. vilka övriga villkor som gäller.Om ni vill vara säkra på att ni får med alla högt ställda krav för att era fullmakter ska gälla rekommenderar jag att ni tar kontakt med en jurist för att få det upprättat korrekt. Ni kan boka tid hos en av Lawlines jurister om ni trycker här.Med vänlig hälsning

Är avtal gjorda online giltiga?

2017-10-12 i Formkrav
FRÅGA |Är ett Online avtal utan datum och med bara ena parten undertecnat giltligt? Ett så kallat Dockusign.
Emil Danielsson Nykänen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.I Sverige finns inget alltid gällande formkrav för att ingå avtal. Det väsentliga är att båda parter faktiskt ingått avtalet.Detta kan alltså göras muntligt, skriftligt och till och med konkludent. Alltså att parterna inte säger någonting utan bara agerar som att avtalet är ingånget.Vissa avtal, t.ex. köp av fastighet, måste göras skriftlige och då är det papper och penna som gäller. Då skulle inte ett onlineavtal vara gällande. Detta framgår i sådana fall av lagtext för det som avtalet gäller, t.ex. fastighetsköp står det att avtalet ska vara skriftlig i 4 kapitlet 1 § jordabalken (se https://lagen.nu/1970:994#K4P1S1). Skulle det vara som i ditt fall att endast en part "skrivit under" så ska alltså inte avtalet vara gällande. Skulle den ena parten försöka argumentera att den la fram avtalet och därför bör det inte behövas att den skriver under så är det inte så det funkar. Då skulle det bli möjligt att vända det åt vilket håll som helst, antingen att denne vill att avtalet ska gälla för att den la fram det eller, om det passar denne, att avtalet inte ska gälla för att det inte är underskrivet.Jag hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Framtidsfullmakt

2017-09-11 i Formkrav
FRÅGA |finns det blanketter att få för framtidsfullmakt
Lisa Naudot |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Framtidsfullmakter regleras i lag (2017:310) om framtidsfullmakter, se länk. Den som är över 18 år kan upprätta en framtidsfullmakt (3§). Fullmakten ska vara skriftlig och bevittnas av två personer (4§). En färdig mall för framtidsfullmakt kan du köpa HÄR. Dock skulle jag rekommendera dig att ta kontakt med en jurist för att vara säker på att allt blir rätt. Om du vill kan du boka en tid med Lawline juristbyrå, se länk. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Är en fullmakt giltig där den ej är bevittnad?

2017-09-01 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Är en fullmakt giltig där den ej är bevittnad? Tack på förhand för svar.
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En fullmakt kan vara giltig även om den inte är bevittnad En fullmakt har inga formkrav enligt lagen och kan därför vara giltig oavsett om den är muntlig eller skriftlig, undertecknad eller inte, bevittnad eller inte. I bevishänseende är det däremot fördelaktigt att fullmakten är skriftlig med en bevittnad underteckning. Detta för att i en eventuell tvist kunna bevisa riktigheten/giltigheten. Även om det inte är ett krav enligt lagen så kan motparten (den som fullmakten uppvisas för) fortfarande kräva att fullmakten är bevittnad för att vara giltig. T.ex. kräver banker normalt sett alltid att en fullmakt är bevittnad för att försäkra sig om att utbetalning sker till rätt person. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänlig hälsning

Vad måste vara skrivet för hand vid e-blankett?

2017-08-21 i Formkrav
FRÅGA |Hej! När jag fyller i en ansökan på datorn (e-blankett), är det bara underskriften som måste vara för hand (egenhändiga namnteckning med bläckpenna), eller måste ort, datum, och namnförtydligande OCKSÅ vara egenhändigt (eller kan jag skriva det på datorn)?Anledningen till frågan är ju att dessa är kopplade till själva underskriften.
Samuel Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!I Sverige finns inga formkrav för avtal, utom i vissa fall, t.ex. vid bostadsköp. Det innebär att du i teorin aldrig behöver fylla i något för hand eller elektroniskt. Därmed blir det upp till den som upprättar avtalet att bestämma vad den vill ha för formkrav. I teorin har även du en röst i detta men när det är formavtal med stora företag som har man ju ofta inte så mycket att säga till om i praktiken, det blir så att säga take it or leave it.Kolla alltså med företaget om du vill vara säker. De måste skriva om signaturen krävs egenhändigt och analogt. Annars är det upp till dig och då brukar jag själv skriva ortnamn och datum digitalt och ha en paintversion av min signatur som jag kan klistra in. Ibland kan man bara bocka i en ruta om att man accepterar avtalsvillkoren.Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång du har en juridisk fråga!Vänliga hälsningar,