Måste den som bevittnar namnteckningen på en fullmakt känna till vad fullmakten gäller?

2020-11-29 i Formkrav
FRÅGA |Måste den som bevittnar namnteckningen på en fullmakt känna till vad fullmakten gäller?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Det finns inget formellt lagkrav för bevittnande av namnteckning vid fullmakter. Det är därför fritt för avtalsparterna själva att bestämma vad de tycker ska innefattas i deras överenskommelse. Vissa fullmakter kan kräva bevittnande av namnteckning, vilket är vanligt för till exempel bankfullmakter. I ett sådant fall behöver du vända dig till den banken ifråga för svaret på din fråga. I fall där bevittnande krävs, innebär detta att ett bevittnande är nödvändigt för riktigheten i rättshandlingen och oftast inte för att bevisa innehållet. Den som bevittnat en namnteckning kan komma att bli uppringd av exempelvis banken, där denne oftast behöver uppge vem som är fullmaktsgivare (den som ger en fullmakt) och fullmaktshavare (den som får en fullmakt) i fallet.Det finns ett fåtal rättshandlingar som har formkrav vad gäller bevittnande av namnteckning, och de är:- Testamenten, som behöver vara bevittnat av två personer som dessutom ska intyga att den som upprättar testamentet är vid sina sinnes fulla bruk.- Erkännande av faderskap, som ska bevittnas av två personer.- Då köparen av en fastighet ska få lagfart måste säljarens namnteckning.Dessa namnteckningar måste bevittnas när de skrivs.Sammanfattningsvis beror din fråga på vilken typ av fullmakt det gäller. Det finns inget formellt lagkrav gällande bevittnande av namnteckning, förutom några undantag som jag listat här ovan. Vissa banker, myndigheter och företag kräver ändå att en namnteckning behöver bevittnas och då får man vända sig till dem för få svaret på vad själva bevittnandet innebär.Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad krävs för att ett köpeavtal ska vara bindande?

2020-09-10 i Formkrav
FRÅGA |Är avtalet juridiskt bindande? Hej, Om jag tecknar ett avtal med Kalles glasskiosk ab där de i sin tur är "köparen" för mig och jag är "säljaren". Jag har tagit fram en offert/avtal och allting har blivit godkänt och signerat av behörig firmatecknare men där det visar sig att jag ej fyllt i namnunderskriften men där mitt namnförtydligande framgår. Håller detta avtal då juridiskt? I min mening gör det de då behörig firmatecknare har signerat avtalet.
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att du benämner parterna som köparen och säljaren kommer jag utgå ifrån att det rör sig om ett köpeavtal. Formkraven för avtalet, det vill säga kriterier som måste vara uppfyllda för att avtalet ska anses bindande, beror på om det är fast eller lös egendom som ska köpas/säljas.Köp av lös egendomDet finns inga specifika formkrav för ett köpeavtal när det gäller köp av lös egendom (som jag förmodar var din fråga), vilket innebär att det kan utformas på oändligt många olika sätt. Det är alltså giltigt även om du endast signerat med ett namnförtydligande. Faktum är att det även kan vara muntligt. Om avtalet rör köp av lös egendom är avtalet således giltigt.Köp av fast egendomAvtalet om köp av fast egendom är ett så kallat formalavtal. Det innebär att avtalet måste upprättas i viss form för att bli giltigt. De grundläggande formkraven som måste iakttas är dessa:1) Avtalet ska upprättas i en skriftlig köpehandling.2) Köpehandlingen ska undertecknas av både säljaren och köparen.3) Handlingen ska innehålla uppgift om (i) köpeobjektet (lämpligen fastighetens registerbeteckning) och (ii) köpeskillingen.4) Det ska finnas en så kallad överlåtelseförklaring i köpehandlingen.Saknas något av minimikraven är hela avtalet ogiltigt.Köpeavtalet blir inte bindande innan samtliga parter undertecknat köpehandlingen. Har exempelvis endast säljaren undertecknat avtalet är det inte bindande för varken säljaren eller köparen och såväl säljaren som köparen kan frånträda köpet. Bundenhet inträder samtidigt för bägge parter först när samtliga parter undertecknat.Namnförtydligande som signaturVad gäller endast namnförtydligandet blir det svårt i bevishänseende då det kan göras gällande att vem som helst skrivit ditt namn. Om avtalet rör köp av fast egendom, kan avtalet således anses ogiltigt tills dess att du undertecknat med din signatur.Du är varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen vid ytterligare frågor!Vänligen,

Kan fullmakt ges till flera personer?

2020-07-26 i Formkrav
FRÅGA |Kan både anhörig och vårdboende ha fullmakt till apoteket?
Elin Giding |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Fullmakter regleras i avtalslagens andra kapitel. Som huvudregel finns inga speciella formkrav på hur en fullmakt ska utformas, det finns inte heller någon begränsning för hur många som kan utses som fullmaktshavare. Du kan därmed ge både anhörig och vårdboende fullmakt till att hämta dina recept på apoteket. Det enklaste sättet att göra detta är via denna blankett: https://www.ehalsomyndigheten.se/globalassets/dokument/fullmakter/fullmakt-for-apoteksarenden-privatperson-till-privatperson.pdf.Hoppas du är nöjd med ditt svar! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen vid fler frågor.Med vänlig hälsning,

Måste vittnen till en framtidsfullmakt ange hemvist och yrke?

2020-05-25 i Formkrav
FRÅGA |Varför ska vittnen till en Framtidsfullmakt ange sitt yrke och hemvist? Det borde väl räcka med personnummer i och med att man då kan identifiera personen. Folk flyttar ju och byter jobb. Tycker det borde räcka med underskrift, namnförtydligande och personnummer. Eller har jag fel? Har jag fel måste jag skriva om min.
Alice Nordlund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Formkraven för en framtidsfullmakt finns i 4 § lag om framtidsfullmakter. I bestämmelsen stadgas att framtidsfullmakten ska vara skriftlig och undertecknas av två vittnen. Bestämmelsens tredje stycke hänvisar också vidare till 10 kap. 2 § 1 st ärvdabalken, där det står som du nämner att vittnena ska skriva under med yrke och hemvist. Kraven i 10 kap. 2 § 1 st ärvdabalken är inte obligatoriska formkrav och en framtidsfullmakt blir således inte ogiltigt på grund av att de två vittnena inte anger yrke och hemvist. Bestämmelsen i ärvdabalken skrevs 1958 och syftade till att underlätta bevisning och att hitta de vittnen som skrivit under. Men i dagens läge räcker det med att vittnena anger underskrift, namnförtydligande och personnummer. Du har således rätt och behöver inte ändra din framtidsfullmakt om dina vittnen angett underskrift, namnförtydligande och personnummer. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Vad krävs för en korrekt och giltig fullmakt?

2020-11-12 i Formkrav
FRÅGA |HejOm jag vill lämna fullmakt gällande mitt medlemskap i fackförbundet till min vän och skriver gäller från datum 2020-05-01 men vi skriver under det tillsammans datumet 2020-08-01, är fullmakten korrekt och giltig då?
Saga Sthen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om fullmakt finns i 2 kap. avtalslagen (AvtL). Krav på en giltig fullmaktDet finns inga formkrav på hur en fullmakt ska se ut och innehålla för att vara giltig. Detta innebär att till exempel både skriftliga och muntliga fullmakter är giltiga till formen. Det som är viktigt är att fullmakten är så pass tydlig så att motparten förstår vad den innebär och vad den avser. Det kan också vara fördelaktigt att få sin fullmakt bevittnad, eftersom det gör det enklare för dig att bevisa att fullmakten gäller. Det kan också vara så att den som ska acceptera fullmakten (i ditt fall tolkar jag det som att det är fackförbundet) kan ställa vissa krav för att godta fullmakten, så att de är säkra på att det faktiskt är din vilja att fullmakten finns till. Kan fullmakten gälla bakåt i tidenJag tolkar din fråga som att fullmakten är skriven 2020-08-01, men att det i fullmakten står att den gäller bakåt i tiden (från 2020-05-01 och framåt). Egentligen så krävs det att ett giltigt avtal om fullmakt har ingåtts innan en person företar rättshandlingar för din räkning, för att dessa rättshandlingar ska vara giltiga (10 § AvtL). Du som huvudman (du som ger någon annan fullmakt) kan dock i efterhand godkänna rättshandlingarna som en person företagit för din räkning, vilket gör rättshandlingarna giltiga.SammanfattningDet finns inga formkrav när det gäller fullmakter, vilket innebär att den fullmakt du skrivit tillsammans med din vän är giltig till formen. Det kan dock finnas en risk att t ex fackförbundet kräver ytterligare formkrav på fullmakten för att de ska acceptera den. Om personen du gett fullmakt till har företagit en rättshandling innan fullmakten funnits till så krävs det att du som huvudman godkänner rättshandlingen i efterhand för att den ska vara giltig. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Får anställd personal på ett äldreboende bevittna en framtidsfullmakt?

2020-08-28 i Formkrav
FRÅGA |10 kap. 4 § ärvdabalkenFinns det något hinder att anställd personal, tex en chef, bevittnar namnteckning på framtidsfullmakt för min man som bor på äldreboende. Besöksförbud gör det inte möjligt att lösa på annat sätt just nu. Med vänlig hälsning, Åsa Bölin
Aras Tofek |Hej!Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Vem får bevittna en framtidsfullmakt?En framtidsfullmakt ska bevittnas av två vittnen samtidigt, Vittnena ska antingen bevittna när fullmaktsgivaren undertecknar fullmakten eller bevittna när fullmaktsgivaren intygar att fullmaktshandlingen blivit undertecknad. Detta framgår av 4 § andra stycket lagen om framtidsfullmakter.Fullmaktshavaren får inte själv vara vittne, vilket framgår av 4 § tredje stycket lagen om framtidsfullmakter. Vidare måste man även förhålla sig till allmänna regler om bevittnandet av rättshandlingar av liknande slag. Alltså får inte heller fullmaktsgivarens maka, alltså du, bevittna fullmakten. Inte heller den som står i upp- eller nedstigande släktskap, eller svågerlag, eller din mans syskon, får agera vittne, enligt 10 kap. 4 § ärvdabalken. Det finns dock ingenting som förhindrar att anställd personal på ett äldreboende bevittnar en fullmakt, så länge denna person inte har ett sådant förhållande till din man att personen blir avkvalificerad enligt reglerna i 10 kap. 4 § ärvdabalken.

Behöver man skriva på avtal med viss färg på pennan?

2020-07-12 i Formkrav
FRÅGA |Om ett samboavtal/ äktenskapskri är påskrivet/ signerat med röd penna. Är det då giltigt?
Jessica Sarhede |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Kort svar:Det finns inte lagreglerat att det krävs en viss färg på bläcket för att ett avtal ska vara giltigt. Så ett sambo- eller äktenskapsförord är absolut giltigt om det är signerat med en röd penna.Långt svar:Anledningen till varför man ibland pratar om att skriva under med blått bläck är för att det då är lättare att se att det inte är en kopia utan en originalhandling. Äktenskapsförord till skillnad från ett samboavtal, kan registreras hos Skatteverket och vissa myndigheter har krav på blått bläck, med vad jag kan se har Skatteverket inget sådant krav när det gäller äktenskapsförord. Detta enda kravet som finns är att det ska innehålla era personnummer, vara daterat och signerat av er båda. Det enda viktiga att tänka på är att ta en penna som gör att signaturen går att se även på en kopia.Med vänlig hälsning,

Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?

2020-05-21 i Formkrav
FRÅGA |Hej,Jag står i begrepp att fylla i en framtidsfullmakt som en säkerhetsåtgärd. Jag hittade en mall på Svenska Bankföreningens hemsida och i instruktionerna står det att originalet måste uppvisas för att fullmakten ska vara giltig om den behöver användas. Den gör ju mest nytta om den förvaras hos den som ska ha fullmakten om nåt händer mig, men jag skulle samtidigt vilja ha den tillgänglig tillsammans med mitt testamente. Min fråga är därför om det är möjligt att ha två likalydande original, så jag kan förvara den på två platser samtidigt? Jag pratar här inte om en kopia, utan alltså två likadana, av mig ifyllda exemplar av framtidsfullmakten? Detta så jag kan förvara en själv tillsammans med mitt testamente och en hos min testamentesexekutor (som även är min tilltänkta fullmaktshavare)?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Framtidsfullmakter regleras i lagen om framtidsfullmakter och det är därför den lagen jag kommer använda mig av för att besvara din fråga.Är det möjligt att ha två likalydande original av framtidsfullmakter?Det korta svaret på din fråga är ja, det är möjligt. Det kanske till och med kan sägas vara en god idé, eftersom det är precis som du säger, alltså att fullmaktshavaren måste kunna visa upp ett original av framtidsfullmakten gentemot tredje man. Finns det då bara ett exemplar av fullmakten som inte förvaras hos fullmaktshavaren skulle det kunna uppstå en situation där denne inte kan visa upp ett original gentemot tredje man.Det du dock bör tänka på är att det är viktigt att formkraven är uppfyllda för de båda exemplaren du vill utfärda. Är inte formkraven uppfyllda för den ena fullmakten så kommer den inte räknas som original utan som en kopia.Formkraven för framtidsfullmaktFormkraven för en framtidsfullmakt regleras i lagen om framtidsfullmakter. Kraven är kortfattat att fullmaktsgivaren måste ha fyllt 18 år och ha förmåga att upprätta en framtidsfullmakt (3 § lagen om framtidsfullmakter). Med andra ord är det något som behöver göras innan t.ex. sjukdom. Fullmakten ska vara skriftlig och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen (4 § lagen om framtidsfullmakter). Av fullmakten ska det framgå att det är just en framtidsfullmakt, vem / vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter den omfattar samt övriga villkor som gäller (5 § lagen om framtidsfullmakter).Sammanfattningsvis är alltså svaret på din fråga ja, du kan utfärda två original, men tänk på formkraven. Behöver du hjälp att upprätta en skriftlig framtidsfullmakt är du varmt välkommen att använda dig av vår färdiga mall till ett fast pris, klicka i så fall på följande länk: https://lawline.avtalsrobot.se/avtal/framtidsfullmakt/Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,