Häva avtal, formkrav vid köp av timmerstuga och bedrägeri

2018-03-07 i Formkrav
FRÅGA |Hej! Jag lånade ut 200000kr som jag inte fick tillbaks, det gick till rätten och jag vann. Och det är lagakraft så dom kan inte överklaga.Kronofogden skulle sälja deras hus. Men dom böna å grät och fråga om vi kunde lösa det med en avbetalningsplan, vilket jag gick med på, Min advokat ordnade papperna, Och under stod det att vid minsta avvikelse från betalplanen har jag rätt att häva detta avtal och vidta åtgärder för att kräva in resterande fordran. Nu vart dom sen med en betalning på 30000kr med en dag. Så min fråga, räcker det för att det kan gå tillbaka till kronofogden?Och nu har dom skickat en faktura till mig på över 430000 för saker jag redan betalat för. Sen gjorde jag en betalning med en vattenskoter och en snöskoter med värde vi kom överänns om men jag har inte fåt några papper och ja tror dom inte har registrerat dessa heller.Sen så har jag gjort en insättning påmderas konto på 50000kr för en del av en timmerstuga, har häller inte fått papper på den. Och jag har hört att den är rutten och en massa svamp på den.Nu vill jag ha tillbaka alla pengar och anmäla dom för bedrägeri. Har jag någon chans för det?Mvh janne
Ophelia Wigström |Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline! Din fråga innehåller som jag ser det tre olika delmoment, vilka är följande: (1) Kan försening med betalning på 1 dag leda till att avbetalningsplanen upphör och du kan gå till Kronofogdemyndigheten för att driva in fordringen på 200 000 kr?(2) Fakturan på 43 000 kr som du sedan har betalat med en vattenskoter och en snöskoter men inte fått några papper på (3) Insättningen som du gjort på 50 000 kr för timmerstugan där det saknas bekräftelse på insättning, samt förruttnelse och svamp (4) Stämma motparten i domstol för bedrägeri Jag kommer att svara på dessa tre olika delfrågor i fallande ordning från hur de är listade ovan. (1) Kan förseningen på 1 dag med betalningen leda till att avbetalningsplanen upphör och du kan gå till Kronofogdemyndigheten för att driva in fordringen på 200 000 kr? Domen är en exekutionstitel och ger Kronofogden rätt att verkställa Domen du har från tingsrätten som fastställt skulden på 200 000 kr utgör en så kallad exekutionstitel, vilket innebär att Kronofogdemyndigheten har rätt till, och kan, driva in skulden åt dig (3 kap. 1 § UB https://lagen.nu/1981:774). Har du rätt att häva avbetalningsplanen?Det som är intressant i ditt fall är om motparten kan anses ha begått ett avtalsbrott som ger dig rätt att häva avbetalningsplanen på grund av förseningen på en dag. Kriteriet för att få häva avbetalningsplanen är satt till "vid minsta avvikelse", vilket är ett snävt krav. Grunden för att häva avbetalningsplanen är satt väldigt snävt och avbetalningsplanen är upprättad för att gäldenären (din motpart som enligt dom är skyldig att betala) inte skulle få sitt hus vräkt. Objektivt sätt anser jag att det ligger grund för att häva avtalet eftersom det explicit är skrivet "vid minsta avvikelse", vilket jag tolkar som att om gäldenären på minsta sätt skulle avvika från vad som är bestämt genom avbetalningsplanen har du rätt att häva. Det här grundar jag på att när ni upprättade avtalet, så verkar den gemensamma partsavsikten ha varit att gäldenären skulle betala i tid, och vid minsta avvikelse så skulle det ge dig rätten att häva avbetalningsplanen och istället kräva in skulden hos Kronofogden. Se upp med om förseningen är på grund av tekniska problem Något att se upp med är orsaken till förseningen, är det så att betalningen har gjorts i tid men inte kommit fram på ditt konto i tid så blir situationen lite annorlunda. Det är då inte längre gäldenären som inte har följt avtalet, utan tekniken som har krånglat. Utifrån informationen jag har fått i frågan kan jag inte vidare utreda den här situationen. Det är dock så att om gäldenären har varit sen med betalningen, alltså betalat en dag för sent borde det vara grund för att häva avbetalningsplanen och du kan gå till Kronofogdemyndigheten med domen för att ansöka om verkställning för återstående del av skulden. (2) Fakturan på 43 000 kr som du sedan har betalat med en vattenskoter och en snöskoter men inte fått några papper på Till att börja med säger du att fakturan på 43 000 kr var för saker som du redan har betalat för, men som jag förstår så har du betalat i alla fall i form av en vattenskoter och en snöskoter. Utifrån och objektivt sätt kan det ses som att du har medgivit fakturan genom konkludent handlande, det vill säga genom att betala med skotrarna ser det ut som att du har godkänt fakturan som du redan har betalt. Betalningen kan ses om ett medgivande av fakturan Eftersom att du påstår att fakturan redan är betald borde det inte vara något problem om du har bevis på när du betalade fakturan första gången, på så sätt finns det rätt att kräva tillbaka skotrarna samt bestrida fakturan. Utifrån så som du beskriver situationen kan fakturan utgöra fakturabedrägeri, alltså en faktura som har ställts till dig och inte varit baserad på ett verkligt köp av produkt eller tjänst. Bestrida bluffakturor – ett sätt att inte medge fakturanNästa gång det skulle hända att du får en bluffaktura, ska du bestrida den till företaget. Det gör du genom att kryssa över den, skriva "bestrides", och skicka tillbaka den till företaget där den kom från. Skickar företaget den vidare ska till inkasso och sist till Kronofogdemyndigheten gör du samma sak – bestrid den. Till sist är det upp till företaget att i domstol bevisa att det föreligger en skuld. (3) Insättningen som du gjort på 50 000 kr för timmerstugan där det saknas bekräftelse på insättning, samt förruttnelse och svamp Insättningen för timmerstugan utgår jag ifrån är gjord som en delbetalning. Det här innebär att ni har ingått ett avtal om att du ska betala 50 000 kr för att få en del i stugan. Det framgår inte om betalningen, eller köpet är gjord i egenskap av privatperson eller om ni båda har bolag som köpet har gått igenom, i det här fallet får jag utgå från att det är du som privatperson eftersom du i din fråga inte har nämnt att du har ett bolag av något slag. Är timmerstugan att anse som fast egendom? Är timmerstugan att anse som fast egendom finns det formkrav vad gäller köp, är den däremot att anse som lös egendom finns det inga formkrav. Beroende på om timmerstugan är på ofri grund eller inte, så kan jag fastställa huruvida det rör sig om fast eller lös egendom. I det här fallet kommer jag att utgå från att timmerstugan utgör fast egendom, eftersom det är det vanligaste och jag inte har fått någon annan information att gå på. Är betalningen giltig som delbetalning genom att du endast överfört pengarna? Eftersom det nu rör sig om delbetalning för ett delköp i fast egendom, är frågan om betalningen ens är giltig. År betalningen inte det ska du få tillbaka dina pengar omgående, eftersom du då aldrig har genomfört ett köp eller delbetalning i lagens mening. För att ett köp, i det här fallet delköp, i fast egendom ska vara giltigt krävs att parterna: (1) Upprättar en skriftlig handling om kallas köpehandling(2) Köpehandlngen ska skrivas under av både säljare och köpare, alltså av dig och din motpart (3) I handlingen måste finnas information om priset (4) Det ska finnas en förklaring från säljaren att hen till köparen överlåter del av egendomen på köparen Om du och säljaren vid sidan av vad som står i köpehandlingen skulle ha avtalat om ett annat pris, är det inte giltigt (4 kap. 1 § JB https://lagen.nu/1970:994).Om ni inte har upprättat en köpehandling som uppfyller dess kriterier är alltså inte din delbetalning giltig som köp av del i timmerstugan, vilket leder till att du har full rätt att kräva tillbaka dina 50 000 kr som du satt in som delbetalning. Betydelsen som förruttenheten och svampen skulle kunna ha fått Eftersom köpet inte verkar vara giltigt, behöver jag inte beröra frågan om förruttenhet och svamp, men jag ska ändå kort förklara att det hade kunnat vara väldigt viktigt om det varit så att era köpehandlingar varit korrekta. Vid köp av fast egendom föreligger det en stark undersökningsplikt för köparen, det här innebär att du som köpare har en skyldighet att undersöka fastigheten innan köp. Fel som du som köpare kan antas borde ha varit medveten om med hänsyn till fastighetens skick och omständigheterna vid köpet, kommer du inte att få använda som hävningsgrund av avtalet (4 kap. 19 § JB). Säljaren, din motpart, har en upplysningsplikt men köparens undersökningsplikt väger väldigt tungt, så det är alltid at rekommendera att anlita en undersökningsman vid köp av fast egendom för att vara på den säkra sidan. (4) Stämma motparten i domstol för bedrägeri För att någon ska ha begått brottet bedrägeri krävs det att gärningsmannen: (1) genom vilseledande (alltså att gärningsmannen får dig att to något som inte är sant)(2) förmår någon till handling eller underlåtenhet på grund av den felaktiga tron från (1)(3) som innebär en förmögenhetsöverföring Utav alla tre scenarion som jag har utrett så är den falska fakturan den som kan utgöra en typ av bedrägeri: fakturabedrägeri (om din motpart visste om att fakturan var falsk). En viktig del i bedrägeri är att du på grund av att gärningsmannen har fått dig att tro att något inte är sant, ska ha gjort en förmögenhetsöverföring som gärningsmannen har gjort en vinst på. I det här fallet utgör skotrarna förmögenhetsöverföringen.Delbetalningen på stugan kan jag inte uttala mig om mer än vad jag har gjort, eftersom jag inte har tillräckligt med underlag i frågan. Vad innebär fakturabedrägeri och hur kan man gå vidare med det? Brottet bedrägeri kan leda till två års fängelse och bör anmälas till polisen så att de kan inleda en förundersökning.Frågan är här om det är värt att gå igenom en till rättsprocess med tanke på att det kan vara rätt kostsamt. Det är helt upp till dig att avgöra. Vi på Lawline kan hjälpa dig att din fråga vidareVi kan hjälpa dig att gå vidare med dina olika ärenden, både genom att hjälpa dig ansöka om verkställighet hos Kronofogden, anmäla fakturabedrägeriet och hjälpa dig att kräva tillbaka dina pengar från timmerstugan. Vill du ha vidare hjälp kan du kontakta mig på ophelia.wigstrom@lawline.se så ger jag dig prisuppgifter samt mer utförligt beskriver vilka tjänster vi kan erbjuda dig. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Har jag sagt upp borgensförbindelsen?

2018-02-26 i Formkrav
FRÅGA |Jag har via e-post begärt att säga upp borgensförbindelsen jag har. Och hyresrättsföreningen har i detta fall har svarat i e-post att de sagt upp den och bifogat en bild i sina interna system som är otydliga och det framgår ej tydligt att förbindelsen upphört. Räcker detta för förbindelsen slutligen upphört eller behöver det beskrivas bättre och signeras?
Josefin Riklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det finns inga formkrav för uppsägning av en borgensförbindelse. Det finns alltså inget krav på en uppsägningen exempelvis ska signeras. Det viktiga är att det går att visa att borgensförbindelsen är uppsagd om det i framtiden skulle uppkomma någon tvist kring detta. I och med att du har en skriftlig bekräftelse på att förbindelsen är uppsagd finns bevis för att så skett, under förutsättning att det framgår klart och tydligt vilken borgensförbindelse som avses.

Skriva på hyresavtal för annans del

2018-01-28 i Formkrav
FRÅGA |Hej!! Min pappa har fått en erbjudande från Stockholm stad om att han har fått lägenhet . Men Han måste skriva kontrakt nu i slutet av februari . Tyvärr så måste han resa till hemlandet på grund av dödsfall , Finns det någon fullmakt som han kan ordna så att jag kan skriva kontrakt åt han
Johan Luca |Hej och tack för din fråga!Det finns i strikt mening inget krav på hur en fullmakt skall se ut för att vara giltig. Det viktiga är att den är tydlig genom att visa: 1. Vem den gäller för (dig)2. Vad den gäller för (att i hans namn skriva under ett hyresavtal)När du sedan skriver under hyresavtalet så kan du skriva på följande vis "X genom Y". Där X = din fars namn och Y = ditt namnFör säkerhets skull bör ni kontakta Stockholms stad och se om de har några särskilda krav på en fullmakt.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Behöver ett skuldförhållande vara skriftligt?

2017-12-31 i Formkrav
FRÅGA |Har tagit ut ett lån i mitt namn för att sedan ge pengar till någon annan. Det står klart och vilket konto pengarna gick in på osv. Betalde i två år, men nu vill hon inte betala längre, så jag har fyllt i ett betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten och kräver pengarna av henne. Problemet är att det aldrig fanns något skrivet avtal, bara muntligt, kommer detta funka i tingsrätten eller ej? (Vet att alla mål inte går till tingsrätten, men personen i fråga kommer inte att betala samt har ej pengar att göra det) Och behöver jag en advokat till detta?
Sofia Nygren |Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!Avtal regleras i svensk rätt bl.a. i avtalslagen, här. Det finns inga formkrav för ett sådant avtal som ni upprättat. Därför är muntliga avtal av denna typ lika bindande som skriftliga avtal enligt svensk rätt. Svårigheterna med muntliga avtal är dock främst att kunna bevisa att ett avtal mellan er föreligger. Om det funnits ett skriftligt avtal skulle detta kunna visas för Kronofogden eller tingsrätten. Nu kommer de istället göra en samlad bedömning om avtal föreligger eller ej. Det som talar för att du har ett gott bevisläge är att personen du lånat ut pengar till har betalat dig för skulden tidigare, men nu slutat med detta. Svårigheten kan bli att bevisa att betalningen gått till just den skulden. Om du känner dig osäker och behöver juridisk rådgivning så kan det vara klokt att skaffa ett ombud. Tänk dock på att ombud (advokater) kostar väldigt mycket pengar. Om det är så att ni hamnar i ett tvistemål i tingsrätten är det den tappande parten som bär kostnaden för motpartens rättegångskostnader. Om båda parter får bifall till hälften så kvittas kostnaderna och man får stå för sin egen del. Därför är det viktigt att undersöka om du har råd att anlita ett ombud innan du vidtar en sådan åtgärd.Hoppas du fått svar på din fråga!

Gäller särskilda krav en fullmakt vid försäljning av fast egendom?

2018-02-28 i Formkrav
FRÅGA |Utöver formkraven i en framtidsfullmakt, krävs något särskilt om fullmakten skall avse försäljning av fast egendom?
Amanda Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Framtidsfullmakter styrs av en relativt nya Lagen om framtidsfullmakter. Enligt formkraven i 5 § ska det i fullmakten kunna utläsas att fullmakten gäller ekonomiska angelägenheter. Några ytterligare återgärder är inte nödvändiga däremot kan fullmakten vidare specificera de ekonomiska angelägenheter som försäljning av fast egendom för tydlighetens skull men det finns inga krav på detta.Hoppas det besvarar din fråga!

Är ett avtal via mail "lika bindande" som ett fysiskt dokument?

2018-02-13 i Formkrav
FRÅGA |Hej, Jag undrar om ett avtal via mail är lika bindande som ett fysiskt dokument. Jag har lånat ut lite pengar till ett litet, privat företag och nu vill se skicka avtal (bekräftekse) på att jag lånat ut dessa pengar i två år. Är det okej via epost eller måste vi ha bådas underskrifter också? Tack för svar!
Viktor Svensson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja. Huvudregeln är att avtal kan ha vilken form som helst. De är alltså "lika bindande" oavsett om de är skriftliga, muntliga, skickade per sms eller per mail. Det finns vissa typer av avtal (t.ex. vid köp av fastigheter) som måste vara skriftliga, men försträckningsavtal (dvs. avtal om lån av pengar) har inga sådana formkrav.Anledningen till att avtal bör vara skriftliga är att det är mycket enklare att bevisa vad avtalsinnehållet är om ni har skrivit ned er överenskommelse i ett dokument (eller i någon annan form som är varaktig, t.ex. i ett mail). Ett dokument som båda parterna har skrivit under visar med väldigt stor tydlighet att båda parterna har varit överens, men underskriften är inte ett krav för att avtalet ska vara bindande.Om en tvist uppstår och en domstol ska avgöra vad ni har kommit överens om bör det dock inte vara några problem för er att bevisa vad er överenskommelse är genom att hänvisa till er mailkonversation. Utan att ha sett era mail blir det dock svårt för mig att svara på om det kan uppstå några tolkningsproblem.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Hälsningar,

Inget särskilt formkrav för generalfullmakt men formkrav för framtidsfullmakt

2018-01-02 i Formkrav
FRÅGA |Jag och min sambo har för avsikt av säkerhetsskäl skriva en generalfullmakt och en framtidsfullmakt båda parter kommer att skriva under skall vi även få våra namnteckningar bevittnade.
Isabella Vasiliou |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om jag börjar med att redogöra för generalfullmakt så kan konstateras att begreppet generalfullmakt inte finns i lagen utan brukar användas som en beteckning på en fullmakt utan några eller med mycket vida gränser. Kännetecknande är alltså att fullmakten är allmänt hållen i beskrivningen av vad fullmäktige kan göra för huvudmannens räkning. Det finns inga särskilda formkrav för en generalfullmakts giltighet, så svaret på din fråga vad gäller generalfullmakt är alltså nej, det krävs inte att en generalfullmakt blir bevittnad för att den ska gälla. MEN om generalfullmakten även ska omfatta avtal om köp, byte eller gåva av fast egendom måste dock fullmakten vara skriftlig för att vara giltig enligt 27 § st 2 avtalslagen. I övrigt rekommenderas alltid att fullmakter ur rent bevishänseende är skriftliga med två vittnen som kan styrka fullmakten. Vidare vad gäller en framtidsfullmakt så är fullmaktsformen ny, lagen om framtidsfullmakter träde i kraft 1 juli 2017. Den nya lagen innebär att du har chans att bestämma vem som ska ha rätt att fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet. För att framtidsfullmakten ska vara giltig behöver den uppfylla vissa formkrav. Framtidsfullmakten ska vara skriftlig och underskriven av två vittnen vid samma tillfälle (enligt 4 § lagen om framtidsfullmakter). Av framtidsfullmakten ska det även framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare, vilka angelägenheter fullmakten omfattar, samt vilka villkor i övrigt som ska gälla (enligt 5 §) . Så svar på din fråga vad gäller framtidsfullmakt är alltså ja, det krävs att den blir bevittnad av två vittnen. Hoppas du fått svar på diin fråga!Vänligen,

Underskrift fullmakt

2017-12-29 i Formkrav
FRÅGA |Bör en fullmakt vara daterat vid underskrift?
Anton Olenius |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Fullmakter regleras i Avtalslagen. Det finns inga formkrav för en fullmakt, utan den kan vara såväl muntlig som skriftlig (förutom för undantag där den måste vara skriftlig enligt 27 § - vid köp av fast egendom). En skriftlig fullmakt är dock att föredra. En skriftlig fullmakt kan gärna, men måste inte, peka ut specifik handling den avser, vem den är ställd till och innefatta underskrift med datum.Det är således inget krav på att fullmakten ska vara daterad, men desto mer specificerad och detaljerad fullmakten är, desto troligare är det att tredje man anser att fullmakten är trovärdig. Med vänlig hälsning,