Krav för en giltig framtidsfullmakt

2021-03-25 i Formkrav
FRÅGA |Hej!När man skriver en framtidsfullmakt makar emellan vad menas med oberoende vittnen?Skall vittnen skriva med personnr och eller adress?
Emma Gurander |Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga!En framtidsfullmakt är ett ganska nytt fenomen, som man kan upprätta i förebyggande syfte. Fullmaktsgivaren kan således utse en fullmaktstagare som företräder fullmaktsgivaren om han på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande, inte längre har förmåga att ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser. Fullmakten kan omfatta både ekonomiska och personliga ärenden. Regler om framtidsfullmakter finner du i Lagen om framtidsfullmakter. För att fullmakten ska vara giltig krävs det att vissa krav är uppställda. Några formkrav är till exempel att fullmakten behöver vara skriftlig, att det tydligt ska framgå att det är en framtidsfullmakt det rör sig om samt namn på de inblandade ska inkluderas. Framtidsfullmakten ska även bevittnas av två oberoende vittnen, vilket är ett ytterligare formkrav för att framtidsfullmakten ska vara giltig. Att vittnena är oberoende innebär att de inte får ha någon stark anknytning till partnerna, de bör vara ganska objektiva. Fullmaktshavaren får inte vara en av vittnena. Ett vittne får inte heller vara make/maka, släkting, sambo eller syskon till någon av parterna. Dessutom, måste vittnena vara över 15 år och de får inte ha någon psykisk störning. Vittnena ska båda närvara vid upprättandet av fullmakten, för att anteckna sin namnteckning samt ange deras yrke och hemvist. Personnummer är inget krav jag känner till, men vittnenas yrke och hemvist bör antecknas vid sidan av deras namnteckning. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Suddbar penna i avtalssammanhang

2021-01-28 i Formkrav
FRÅGA |Jag har en suddbar kulspetspenna. Kan man använda den i alla sammanhang? Jag har hittills bara använt den privat. Texten är möjlig att sudda ut enbart med just den kulspetspennan, inget annat suddgummi fungerar.Jag ser många fördelar med pennan, men det slog mig att den kanske inte ska användas i t ex avtalsskrivning, mm.
Hanna Palmkvist |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Suddbar text är antagligen tillåten, men olämpligSom utgångspunkt är detta nog en detaljfråga som rättsvärlden inte behandlat, och det är med andra ord varken uttryckligen förbjudet eller tillåtet att använda sig av sådana pennor. Vissa avtal behöver ingås på särskilda sätt för att bli giltiga, såsom fastighetsköp (4 kap. 1 § jordabalken), men inte heller de uttalar sig närmare om sådana detaljer om hur underskriften får uppnås. Syftet med att nedteckna namnteckning och avtalsvillkor är dock att säkerställa bevisning om att ett bindande avtal ingåtts, och vad det avtalet innehåller. Avtal är som utgångspunkt bindande även om de inte är skriftliga (framgår exempelvis av 1 kap. 3 § andra stycket avtalslagen), men ord står mot ord om parterna skulle bli osams om avtalet. För samtliga inblandade är det därför mer lämpligt att använda sig av permanenta medel, och detta är alltså inte minst för din egen skull. Det kan missbrukas, men bevisning kan även förloras av misstagVärt att veta om sådana pennor, om det är samma teknik som jag är bekant med, är att texten kan försvinna även om den kommer i kontakt med värme (en varm kaffekopp, en dator som går på högvarv, ett värmeelement etc.) Texten kan alltså dels ändras med avsikt, vilket kan missbrukas av den som blev missnöjd med avtalet, men även av misstag. Tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar! Med vänlig hälsning,

Måste vittnen till fullmakt vara på plats när fullmaktsgivaren skriver under?

2020-12-21 i Formkrav
FRÅGA |Gällande att bevittna en fullmakt. Utifrån min fars dödsbo ska vi dödsbodelägare ta över ett bankfack. Min fråga är om de personer som bevittnar en fullmakt vara närvarande när den som ger fullmakten skriver på fullmakten? Eller går det att de personer som ska bevittna kan befinna sig i olika länder?
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vilka handlingar kräver vittnen?I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag efterfrågar vittnen som formkrav: • Testamente, 10 kap. 1 § ärvdabalken) • Faderskapsbekräftelse (1 kap. 4 § föräldrabalken) • Framtidsfullmakt (4 § lag om framtidsfullmakter) • Överlåtelse av fastighet (20 kap. 7 § jordabalken)För alla andra handlingar såsom äktenskapsförord, skuldebrev, fullmakt, köpebrev och gåvobrev av lös egendom (m.fl.) behövs det enligt lag inte några vittnen. Självklart kan man välja att använda bevittning även för dessa typer av handlingar men det är inget krav för handlingens giltighet. I det fall det skulle uppstå en tvist angående en handlings giltighet kan dock bevittning ge handlingen större trovärdighet. Måste vittnena vara på plats när den som ger fullmakten skriver på?Det finns alltså inget formellt lagkrav på att en fullmakt måste bevittnas för att vara giltig. Avtalslagen är dock dispositiv, vilket innebär att om parterna har bestämt något annat sätt att sluta avtal på än vad som framgår i reglerna gäller det. De flesta av avtalslagens bestämmelser kan alltså frånträdas genom avtal (överenskommelse), handelsbruk eller sedvänja. Det är därför vanligt att t.ex. banker genom egna regler om avtal ställer krav på att en fullmakt måste vara bevittnad för att vara giltig. Kolla alltså i första hand upp om några specifika krav finns för de saker ni avser att använda fullmakten till (från er bank m.m.) och ta i så fall utgångspunkt i det. Om ni ändå vill att fullmakten ska bevittnas, utan att specifika krav framgår, kan ni utgå från kraven för framtidsfullmakter. Vad som alltså kan vara bra att tänka på är följande:Det bör vara två vittnen Vittnena bör vara 15 år fyllda och vid sina sinnens fulla bruk (det innebär att de måste förstå innebörden av vad de skriver på) Vittnena bör ha kännedom om vilken typ av handling de skriver under Någon av fullmaktsparterna, make, sambo eller andra släktingar bör inte ställa upp som vittnen I bevishänseende kan det vara bra om vittnena antecknar yrke och hemvist Fullmaktsgivaren (den som ställer ut fullmakten) ska skriva under fullmakten i de två vittnenas samtidiga närvaroSammanfattning:Sammanfattningsvis finns det inget formellt lagkrav på bevittning av fullmakt om det inte rör sig om en framtidsfullmakt. För att bevittningen ska vara så trovärdig som möjligt kan det dock vara bra att följa formkraven för bevittning av framtidsfullmakt ändå. En av dessa krav är att fullmaktsgivaren ska skriva under fullmakten i vittnenas samtidiga samvaro. Detta innebär att båda vittnena ska vara i rummet medan fullmaktsgivaren skriver under. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Får vittnen till framtidsfullmakt vara gifta?

2020-12-14 i Formkrav
FRÅGA |Hej Kan det vara två stycken som är gifta med varandra som skriver under framtidsfullmakten de är inte släkt med känner personen
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Krav på vittnenNär det ska skrivas en framtidsfullmakt krävs det två vittnen för att fullmakten ska vara giltig (4 § andra stycket lag om framtidsfullmakt). Av 4 § tredje stycket framgår att fullmaktshavaren inte får vara vittne. Fullmaktshavaren är den som genom framtidsfullmakten får rätt att företräda fullmaktsgivaren (1 § lag om framtidsfullmakt). I övrigt hänvisas i 4 § lag om framtidsfullmakt till 10 kap. 2 § och 4 § första stycket ärvdabalken (ÄB).Vilka får inte vara vittnen?Utöver framtidsfullmaktshavaren finns en lista på vilka som inte får bevittna fullmakten i ÄB (10 kap. 4 § ÄB). Dels får vittnena inte vara under 15 års ålder, eller drabbade av en psykisk störning som innebär att de inte förstår bevittnandets innebörd. Någon som är make, sambo, biologisk eller ingift släkt med fullmaktsgivaren får inte heller vara vittne (10 kap. 4 § första stycket ÄB).SammanfattningDet finns inget hinder mot att de två vittnena är gifta med varandra, så länge inget av vittnena lider av någon psykisk störning eller är släkt med fullmaktsgivaren.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur skriver man en fullmakt?

2021-01-29 i Formkrav
FRÅGA |Hej!Jag vill veta hur man skriver en enkel fullmakt, för att kunna hjälpa min son med vissa saker, ex hjälp med att kunna närvara vid möten ex med AF, Försäkringakassan och A-kassan.Tacksam för snabbt svar!
Sara Djogic |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om fullmakt hittar du i 2 kap. avtalslagen (AvtL). En fullmakt ger personen som fått fullmakten (fullmäktige) kompetens att sluta avtal och företa rättshandlingar för någon annans räkning (fullmaktsgivaren). Denna kompetens kan begränsas både i omfattning och tid. Huvudmannen blir alltså direkt bunden av de rättshandlingar som fullmäktigen företar gentemot tredje man (jfr 10 § AvtL). Fullmaktens giltighet och innehållDet finns inget lagstadgat formkrav vid upprättandet av en fullmakt (undantag vid köp av fast egendom). En fullmakt kan därmed vara både skriftlig och muntlig. Ur bevishänseende är dock en skriftlig fullmakt att föredra. Det bör framgå av fullmakten vem fullmakten är ställd till, vilken handling fullmakten omfattar och underskrift med datum. Exempel på en fullmaktVid upprättandet av en fullmakt kan du använda dig av följande exempel: "Härmed ger jag, (din sons namn), min mor, (ditt namn och personnummer), fullmakt att i mitt ställe interagera med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och A-kassan. Det innefattar befogenhet att begära ut handlingar och utfå information ifrån samt diskutera mina ärenden med samtliga angivna myndigheter. Den här fullmakten är giltig till (datum)."Din sons underskrift, namn, personnummer och dagens datum.Ett tips är att besöka respektive myndighets hemsida då det kan förekomma att de tillhandahåller blanketter på fullmakter. Du finner exempelvis Försäkringskassans fullmakt här. Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att återkomma med en ny fråga om du har fler funderingar. Med vänlig hälsning,

Framtidsfullmakt till flera personer

2020-12-30 i Formkrav
FRÅGA |Framtidsfullmakt. - gratis frågor:Vill att mina 2 barn sköter min ekonomi tillsammans,om jag inte längre kan. Måste jag speca vem som gör vad?Kan jag utse ett barn i första hand och barn nr 2 i reserv? Hur formulera?Mvh
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du har möjlighet att utfärda framtidsfullmakt till flera personerFullmaktsgivare kan utse flera personer som fullmaktshavare. Det är således möjligt att göra så att båda sköter din ekonomi (5 § andra punkten lagen om framtidsfullmakter). Du kan även ange, om du vill, att barnen endast tillsammans får sköta din ekonomi, det vill säga i ett kollektiv.Om jag förstår dig rätt så vill du utfärda så kallade alternativa förordnanden. Detta innebär att du väljer vem som i första hand ska göra uppdraget och vem som i andra hand kan göra det. Till exempel om "x" inte kan eller vill fullgöra uppdraget har "y" möjlighet att göra det.Det är viktigt att du formulerar dig tydligtRent generellt är det viktigt att det tydligt framgår vilka som är fullmaktshavare. Om du därutöver önskar skriva att de endast får göra detta tillsammans eller utfärda alternativa förordnanden är det viktigt att detta framgår tydligt.Skapa enkelt och korrekt en framtidsfullmakt genom vår avtalstjänstJag kan rekommendera att du använder dig av Lawlines avtalstjänst. På detta sätt kan du på bara några minuter smidigt skapa en klar och tydlig framtidsfullmakt. Härigenom kan du vara säker på att fullmakten upprättas på rätta villkor och att din verkliga vilja framkommer.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Kan man ställas till ansvar vid ett bevittnande om något blir fel?

2020-12-21 i Formkrav
FRÅGA |Kan man ställas till ansvar vid ett bevittnande om något blir fel.
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När krävs vittnen?I Sverige är det väldigt få handlingar som kräver vittnen för att vara giltiga. Det finns fyra handlingar som enligt lag efterfrågar vittnen som formkrav: • Testamente, (10 kap. 1 § ärvdabalken) • Faderskapsbekräftelse (1 kap. 4 § föräldrabalken) • Framtidsfullmakt (4 § lag om framtidsfullmakter) • Överlåtelse av fastighet (20 kap. 7 § jordabalken)För alla andra handlingar såsom äktenskapsförord, skuldebrev, fullmakt, köpebrev och gåvobrev av lös egendom (m.fl.) behövs det enligt lag inte några vittnen. Självklart kan man välja att använda bevittning även för dessa typer av handlingar men det är inget krav för handlingens giltighet. I det fall det skulle uppstå en tvist angående en handlings giltighet kan dock bevittning ge handlingen större trovärdighet. Vad händer om något går fel?Genom att enbart bevittna en fullmakt uppkommer inga särskilda rättsverkningar för dig och du som vittne kan t.ex. inte bli ansvarig om fullmäktigen senare skadar sin huvudman (den som utfärdat fullmakten) eller om parterna bryter mot ett avtalsvillkor. Det enda sättet jag kan se att du på något sätt kan ställas till ansvar är om du skulle ljuga om det du bevittnat eller dylikt. Om bevittning krävs för avtalets giltighet kommer felaktig bevittning innebära att avtalet är ogiltigt. Om rättshandlingen du bevittnat blir tvistig och tvisten tas till domstol finns en chans att du kallas som vittne. Om du ljuger som vittne gör du dig skyldig till mened (15 kap. 1 § Brottsbalken).SammanfattningSammanfattningsvis har du som vittne till rättshandling inget ansvar för att parterna upprätthåller rättshandlingens förpliktelser. Om rättshandlingen leder till en domstolstvist kan du dock kallas som vittne och då krävs det att du talar sanning om det du bevittnat. Annars du dömas för mened. Om det kommer fram att bevittningen skett på fel sätt och bevittning är ett formkrav för avtalets giltighet innebär även detta att avtalet är ogiltigt.Hoppas du fick svar på din fråga, Vänliga hälsningar,

Vad gäller för bestyrkande av kopia?

2020-12-06 i Formkrav
FRÅGA |Hej ! ska man alltid skriva på en kopia att den är en kopia som överensstämmer med originalet, samt underskrift? Mvh
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som jag tolkar din fråga, så vill du veta vad som gäller för vidimering/bestyrkande av kopia. Vidimering innebär att bevittna och bestyrka att en kopia överensstämmer med originalet. Vidimering/bestyrkande gör man för att intyga att kopian stämmer överens med originalhandlingen. Det finns inget i lagen som stadgar hur ett sådant bestyrkande ska se ut, men det finns allmänna principer. Dock kan det se olika ut beroende på situationen samt att myndigheter kan ha speciella krav på hur det ska göras. Generellt är kravet oftast att personen skriver något i stil med "Härmed intygas kopians överensstämmelse med originalet." och att det sen signeras med underskrift, namnförtydligande och telefonnummer. Rekryteringsmyndigheten har som krav att två andra personer, som inte tillhör din familj, ska styrka att kopian stämmer överens med originalet. Detta genom att skriva namn, adress och telefonnummer. Viktigt att notera är att man kan inte bestyrka/vidimera en kopia av sin egna handling. Det vill säga, exempelvis om du ska skicka in en kopia av dina betyg, kan du själv inte bestyrka att kopian överensstämmer med originalet, utan någon annan måste göra detta. Ofta kan heller inte familjemedlem göra detta, som nämnt ovan. Men det beror också på situationen. Ibland kan en Notarius publicus (offentlig notarie) utses för att bestyrka en handling. Enligt antagning.se, kan någon du känner eller en myndighetsperson bestyrka kopior av betyg och intyg du ska skicka in. Sammanfattningsvis, för att svara på din fråga räcker det inte med att skriva att kopian överensstämmer med originalet och sin underskrift, utan oftast krävs även namnförtydligande och kontaktuppgifter. Man kan inte själv bestyrka en kopia av sitt egna dokument. Det är alltid bra att fråga den som ska ha den bestyrkta kopian, hur den vill att bestyrkandet ska se ut, om den personen har några speciella krav etc. Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har några funderingar eller fler frågor är det bara att höra av dig igen till oss på Lawline. Du kan även kontakta vår juristbyrå, mer information hittar du på lawline.se/boka. Vänliga hälsningar,